De Geest & De Fles

over mensengeboden & geboden van god

Uit het welpenlogboek
van welp Maarten

Wij begonnen de middag met openen.
Daarna gingen we ooglapjes maken en kregen een
hoofddoek en werden piraten.
De zolder was het bovendek van ons schip en we
gingen met een touw naar het benedendek. We gingen
toen spelletjes doen; 1, 2, 3, rood lichtje en
de schat pakken. We hebben de snoepjes
lekker opgegeten! Toen gingen we met het touw
weer naar boven en naar beneden.
Daarna sluiten en naar huis.

French Ban on Hijab Against Freedom,
Democracy and Human Rights: Karrubi

TEHRAN, Dec. 24 (Mehr News Agency) Majlis speaker Mahdi Karrubi said here Wednesday that banning headscarves in French schools and governmental institutes is against freedom, human rights and democracy. Karrubi, speaking at the beginning of the Majlis open session, further called for removing the ban as soon as possible.
He stressed that the people’s way of dressing and personal life should be respected adding that the ban was not so surprising if it came from an undeveloped country. Karrubi went on to say that it is surprising to perceive the issue in a country like France which claims to be defender of human rights, freedom and democracy.
He said that campaigning against Islam by introducing strict measures such as banning Islamic hijab will get to no where adding that even if they succeed to take the Muslims’ hijab away they cannot do anything about the Islamic thought and ideology. (Mehr News 24-12-2003)

Het feit dat volwassen mannen, die zich 'godsgeleerden' noemen, op een ronduit infantiele wijze onzinnige kledingvoorschriften vereenzelvigen met 'spiritualiteit' (een begrip dat naar geestelijke ontwikkeling verwijst) bewijst dat hier mensen aan het woord zijn die nog altijd weigeren in te zien dat vormvoorschriften uiterst relatief zijn, hetgeen mag blijken uit het bovenstaande plaatje, waarop een aantal kinderen de tradtionele kleding van piraten tonen: de hoofddoek & de baard.
Wie zo'n foto ziet zal onmiddellijk, wanneer hij verstand in zijn hoofd heeft, opmerken: "Tja, in een wereld waarin een hoofddoek algemeen wordt gezien als een teken van barbarij, omdat alleen het grootste schuim der mensheid er voor kiest, kan een dergelijk voorwerp (en het is een voorwerp, vergelijkbaar met een kurk, een knotje wol of een geitenwollen sok) nooit uitgekozen worden als een religieus symbool, juist vanwege het feit dat religieuze symbolen universele symbolen moeten zijn, die voor alle mensen herkenbaar zijn..."

Zie ook: Een websitebezoeker
& de Licht-God Mitras


De intellectueel compromitterende aard
van tradities en conformisme

Toen vroegen de Farizeeën en schriftgeleerden hem: "Waarom gedragen uw discipelen zich niet naar de TRADITIES van de ouderlingen, maar gebruiken zij hun maaltijd met ongewassen handen?" Hij zei tot hen:"Jesaja heeft treffend over jullie huichelaars geprofeteerd, zoals er staat geschreven: 'Dit volk eert mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij verwijderd. Tevergeefs blijven zij mij aanbidden, omdat zij MENSENGEBODEN als leerstellingen onderwijzen'". (Markus 7:5-7)

De bovenstaande bijbeltekst illustreert zeer goed de tot het intellectueel mank gaan leidende aard van tradities. Er kan hier opgemerkt worden, dat deze Joodse leiders Jezus niet beschuldigden van het breken van Gods geboden, maar van de 'tradities van de ouderlingen'. Deze houding was gaan overheersen. Het belang dat zij er aan hechtten, had hen blind voor Gods autoriteit gemaakt. Dit deed Jezus de beschuldiging uiten, dat hun tradities hen de Wet van God deden overtreden. Hun strikte toewijding aan hun gebruiken, liet hen uitzonderingen (die buiten de gangbare opinie vielen) over het hoofd zien. De consequenties waren uiterst droevig. Hun aanbidding was TEVERGEEFS. Tradities werden als Gods wil onderwezen. Jezus beschuldiging luidde:

Aldus maakt gij het woord van God krachteloos ten gunste van de tradities die door u zijn overgeleverd. En gij doet VEEL van dergelijke dingen. (Markus 7:13)

Zij zagen er zich toe genoodzaakt steeds maar weer hun tradities te verdedigen, in plaats van de Messias te aanvaarden. Hierdoor bouwden zij op een verkeerd fundament en werden zij er uiteindelijk toe gebracht Jezus als gezalfde te verwerpen. (Mensen die koningen wensen te zijn)

De begrippen 'Jezus' (naam van een in Judea geboren profeet) en 'Christus' (de gezalfde, de verlichte) worden nog altijd op een door godsdienstwaanzinnigen bepaalde wijze door elkaar gehaald. Mensen die zich intellectueel noemen dienen in feite de godsdienstwaanzin door het woord 'verlossing' in handen te geven van vormaanbidders, die via het claimen van het begrip 'verlichting' de wereld onderdompelen in een zee van duisternis, waarin elke enkeling die naar verlichting streeft tenonder gaat.

De Ayatollah Als Modekoning

New York-based designer Anne Moore was born with a natural eye and talent for design. Moore has never studied fashion design in the formal sense – her “education” began as a young girl when she began sewing and creating accessories. Her career as a milliner took flight in 1986 when she cut up a velvet dress and made hair bows – hair bows so intricate and well designed that the fashion editors from The New York Times Magazine, Vogue and Tatler featured them on full pages. Her career was launched. Thus started the business that would grow to make Anne Moore a milliner to women of all ages around the world.

Wie zich (zoals de Ayatollahs dat doen) begeeft op het gebied van 'de vorm' zal er niet aan kunnen ontkomen contact op te nemen met die mensen, die verstand hebben van 'de vorm'. Wanneer de Koran stelt dat vrouwen zich 'fatsoenlijk' dienen te kleden, om te voorkomen dat ze in de ogen van mannen uitgroeien tot seksobjecten, dan ligt het voor de hand dat de naar fatsoen hunkerende geestelijke leiders een aantal modeontwerpers uitnodigen, die niet alleen de bereidheid, maar ook het vermogen bezitten de Islamitische vrouw datgene te gunnen wat haar volgens de Koran toekomt: een fatsoenlijk uiterlijk.
Wie de plaatjes bekijkt waarop Iraanse en Iraakse Ayatollahs (die op kledinggebied de meest conservatieve en ouderwetse vormaanbidders zijn die de wereld kent…), 'fatsoenlijk geklede vrouwen ' ontmoeten, die vraagt zich af waarom vrouwen in Iran en Irak überhaupt nog willen leven…
Wanneer ik als vrouw gedwongen zou worden er als een saaie, donkere, klakkeloos op papier neergeworpen inktvlek bij te lopen, binnen een zich ‘sociaal’ noemende sfeer van totale verwaarlozingswoede, want hier spreekt niet het fatsoen, maar het sadistische oudemannenverlangen mensen die als minderwaardig worden beschouwd geestelijk te laten verkommeren in een wereld waaruit alles wat kleurig en fleurig is verdreven is, dan zou ik compleet gek worden, zoals ik als anarchistisch schrijver ook gek word in een schijnheilige leugenwereld van nepliberalen, waaruit alles wat geestelijke vrijheid en onafhankelijkheid nastreeft verwijderd wordt - vanuit het niet bijzonder liberale verlangen ‘de burgerlijke fatsoensorde’ te verdedigen.
de bevrijde ayatollah Ayatollahs, of ze Islamitisch zijn of westers-liberaal, willen via het benadrukken van de vorm altijd de geest vernietigen. De Ayatollahs doen dat openlijk. Zij denken te weten wat ‘fatsoenlijk’ is en ze dwingen daarom de vrouwen zich in te passen in het fatsoenskader dat aan hun geestloze fatsoensbreinen ontsproten is. Westerse liberalen daarentegen doen het veel geniepiger. Zij ontwerpen een ‘vrijheidsbeeld’ dat met werkelijke vrijheid niets te maken heeft, omdat alleen diegenen vrij zijn, die weigeren de liberale kapitalistische Ayatollahs ‘sadistische anarchistenonderdrukkers’ te noemen, en ze verdedigen daarom doodrustig de starre vormenwereld van de Ayatollahs - wanneer het liberaal-kapitalistische fatsoen dat eist.
Dat is de reden waarom mensen die naar geestelijke vrijheid streven nooit tot ‘het establishment’ willen behoren. En dat is ook de reden waarom het establishment nooit zal kiezen voor geestelijke vernieuwers, omdat geestelijke vernieuwing de ontkenning is van ‘het fatsoen’.
de afgezette dictator Fatsoen is binnen een wereld waaruit de anarchist verdreven is (anarchisme is ontheiliging, dus doorbreking of zelfs ontkenning van ouderwetse fatsoensregels) niets anders dan het vergoddelijken van de vorm - vergelijkbaar dus met de starre volstrekt absurde mode-opvattingen die de door ons bevrijde Ayatollahs er op na houden - zodat we moeten vrezen dat zelfs de uiterst keurige en nette modeontwerpster Anne Moore (die hierboven staat afgebeeld in haar veelkleurige vormenwereldje) er niet in zal slagen het op modegebied zoveel tekort gekomen Midden-Oosten te voorzien van een vleugje werkelijke vernieuwingszin - vernieuwingszin die je natuurlijk niet bevordert via het verdrijven van een ‘dictator’ die misschien in veel opzichten niet deugde, maar die niet het recht kan worden ontzegd ons toe te roepen dat hij op modegebied in orde was!

Saddam Threatens to Expose US

JEDDAH, 27 December 2003 - Former Iraqi President Saddam Hussein has reportedly warned US authorities that he will expose Washington’s 'political games' and its behind-the-scene role in the occupation of Kuwait.
Saddam threatened that if they continue to pressure him he will reveal startling facts 'about America’s political games with his country that would shock the whole world', Al-Watan Arabic daily quoted a high-level European source as saying.
The source said Saddam had stopped answering the investigators’ questions and asked them to 'give him enough time to clear his mind'. He did not elaborate further, the source added.

According to the European source close to US investigators, Saddam also said that he would ask the International Court of Justice in The Hague to try the United States for its crimes against the Iraqi people for allegedly using internationally prohibited weapons against the Iraqis during the last two wars against his country.
'If the Americans want to try me in a court of law, they should also try high-ranking international officials', the source quoted the former Iraqi dictator as saying. Saddam has insisted that his statements are recorded verbatim, the paper said. The source said Saddam neither prayed not read the Qur’an, it added. (Arab News 27-12-2003)

Ik bid en ben goed

Het feit dat een persbericht van een Islamitisch nieuwsmedium wordt afgesloten met de mededeling dat iemand niet bidt en de bijbel leest zal in 'normale mensenkringen' (en zijn we niet allemaal gewone mensen?) met hoongelach ontvangen worden, omdat het natuurlijk volstrekt ridicuul is om als moslim, die doelbewust heeft meegewerkt aan verraad, bedrog, onrecht en bevordering van verdeeldheid in een wereld die zogenaamd naar eenheid streeft, een ander te verwijten dat hij niet bidt en de bijbel leest.
Bidden en de bijbel lezen nemen in een wereld die zich 'anarchistisch' noemt geen hoge plaats in. Eerder het tegendeel. Een anarchist is eigenlijk iemand die volmaakt maling heeft aan welk religieus gebed dan ook. Niet omdat hij niet in God zou geloven, want in een vrije wereld heeft ook God het recht te bestaan (vrijheid blijheid nietwaar), maar omdat hij de schijnheiligheid bevorderende werking van het gebed verafschuwt: "Ik bid en ben goed, hij bidt niet en is slecht....
Aan Khomeini gebonden sjiieten (‘de priester is god’) en wahabbisten (‘een heiden is een duivel’) zijn religieuze extremisten die geloof en politie aan elkaar gekoppeld hebben, ook al zegt de profeet Mohammed nadrukkelijk dat er in de religie geen dwang mag zijn (een opvatting die er toe leidde dat hij op een felle wijze elke vorm van idolenaanbidding veroordeelt). De extremistische Sjiieten (die van hun imams ‘afgoden’ maken) hebben (in samenwerking met extremistische Koerden, extremistische Zionisten en extremistische Amerikanen) met behulp van de meest extreme vormen van terreur van Saddam Hussein een onderdrukker gemaakt, zoals de verzetstrijders in het huidige Irak van de Amerikanen sadistische onderdrukkers maken, die gedwongen worden hun toevlucht te nemen tot extreme vormen van geweld.
Geweld schept nu eenmaal tegengeweld en alleen in een wereld waarin de macht tot recht wordt uitgeroepen is het mogelijk dat het geweld van de agressor 'goed' wordt genoemd, zodat zijn onrechtvaardige gedrag ‘wit’ wordt gemaakt, terwijl het tegengeweld van de ander (die in zeker opzicht een 'slachtoffer' is) 'inktzwart' wordt gemaakt.
Het feit dat sjiieten, die zogenaamd op zoek zijn naar een rechtvaardige Imam (de Mahdi of de twaalfde imam) Saddam hebben gedemoniseerd bewijst dat zij geen rechtvaardigheidsgevoel bezitten, zoals elke schijnheilige gelovige, die bidden en de bijbel lezen boven het ontwikkelen van rechtsgevoel plaatst, tot de wereld van de onrechtvaardigen behoort.
Soms kun je, wanneer je eerlijk wilt zijn, het gebedenboek en de bijbel maar beter in de kast laten liggen. Want wat leveren al die schijnheilige gebeden je op?
Wanneer de sjiieten eerlijk zouden zijn geweest, dan zouden ze nooit van Irak een theocratie hebben willen maken, omdat een theocratie een geestelijk dwangsysteem is, dat de ontkenning is van de stelling dat er in de religie nooit sprake mag zijn van dwang. En toch was dat het enige doel dat ze voor ogen hadden. Wild, blind en fanatiek het gebedsboek hanteren als een wapen tegen mensen die volgens de profeet 'broeders' zijn - want ook een vrijzinnige moslim (iemand die alle geschriften als gelijkwaardig beschouwt en die weigert in een gewoon mens een ‘goddelijk uitverkoren wezen’ te zien) is een mens die niet belasterd, bedrogen en gedemoniseerd mag worden...
De fouten die Saddam Hussein gemaakt heeft mogen nooit in verband worden gebracht met zijn religieuze overtuiging. Het feit dat iemand wel of niet bidt aanvoeren als een argument in een juridische discussie is een bewijs voor de stelling van anarchisten dat gemassificeerde religie (dus theocratie) altijd de dood is van het individuele geweten - en daarmee een ontkenning van de belangrijkste opdracht die moslims wordt meegegeven: de zaak van de waarheid - dus niet de zaak van de hogepriester - dienen


Zie ook: Daders & Slachtoffers

Engel van het teken Steenbok

Koran: 21. De Profeten (Al-Anmbi'jaa)

16. Wij schiepen de hemel en de aarde en al hetgeen er tussen is, niet tot vermaak.
17. Indien Wij een spel hadden willen doen, dan zouden Wij met Onszelf hebben gespeeld, maar dit doen Wij niet.
18. Neen, Wij stellen de waarheid tegenover de valsheid zodat de eerste de laatste het hoofd breekt en ziet, zij vergaat

Koran 109: Over de Ongelovigen (Al-Kaafiroen)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg: "O gij ongelovigen, Ik aanbid niet, wat gij aanbidt, noch aanbidt gij, wat ik aanbid. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt. Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.

Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst."


De Geest Die Zijn Verlosser Doden Wil

"Know that I am one among the heretical Jann, and I sinned against Solomon, David-son (on the twain be peace!), I together with the famous Sakhr al-Jinni, whereupon the Prophet sent his Minister, Asaf son of Barkhiya, to seize me. And this Wazir brought me against my will and led me in bonds to him (I being downcast despite my nose), and he placed me standing before him like a suppliant. When Solomon saw me, he took refuge with Allah and bade me embrace the True Faith and obey his behests. But I refused, so, sending for this cucurbit, he shut me up therein and stopped it over with lead, whereon he impressed the Most High Name, and gave his orders to the Jann, who carried me off and cast me into the midmost of the ocean. There I abode a hundred years, during which I said in my heart, 'Whoso shall release me, him will I enrich forever and ever.'
"But the full century went by and, when no one set me free, I entered upon the second fivescore saying, 'Whoso shall release me, for him I will open the hoards of the earth.' Still no one set me free, and thus four hundred years passed away. Then quoth I, 'Whoso shall release me, for him will I fulfill three wishes.' Yet no one set me free. Thereupon I waxed wroth with exceeding wrath and said to myself, 'Whoso shall release me from this time forth, him will I slay, and I will give him choice of what death he will die.' And now, as thou hast released me, I give thee full choice of deaths."

Arabian Nights: The Fisherman And The Jinni

Bron Dat moraal meer is dan het jezelf vastklampen aan wat zinloos uiterlijk vertoon bewijst het hierboven weergegeven verhaalfragment.
De visser in dat verhaal (dat afkomstig is uit de Arabische vertellingencyclus '1000 & 1 nacht') treft in zijn net een 'fles' aan die het Zegel van Salomon draagt en verkeert daarom in de waan dat hij iets 'goeds' gevonden heeft, immers, het zegel van Salomon kan niets anders betekenen dan dat hier de krachten van wijsheid en verstand werkzaam zijn geweest, omdat Salomon nu eenmaal 'de Wijze Koning' is, de vertegenwoordiger van 'het beloofde land' of 'het koninkrijk der hemelen', dat in een morele wereld een overwinning betekent van de 'lagere dierlijke en wraakzuchtige instincten' in de mens.
Groot is dan ook zijn verbazing dat uit de fles een geestelijk wezen tevoorschijn komt dat alleen maar wordt gedreven door wraakzucht en de wil tot doden, zodat de vreemde situatie ontstaat dat de bevrijder zich geplaatst ziet tegenover een bevrijd wezen dat de heilige overtuiging is toegedaan dat de straf die hij heeft gekregen voor 'het afzweren van de wijsheid van Salomon' (de reden waarom hij gevangen werd gezet) volledig onterecht was, zodat hij geen afstand doet van zijn rancuneuze dwaalleer, maar - integendeel - terugkeert naar de duistere krachten die hem dwongen de wijsheid te ontkennen en te kiezen voor de absurde logica van de wraakzuchtige mens, die de mening is toegedaan dat het jezelf uitleveren aan gevoelens van oneindige wraakzucht de enige manier is om te overleven in een wereld waarin je niet in staat bent 'wijs' te zijn.

Zie ook: The book of the 1000 and 1 nights
Eren wij onze profeten?

Christelijke Feestdagen

27 December, St. John the Apostle’s Day: St. John the Apostle was the beloved disciple, so his day is put near Christmas, to show his closeness to the Lord. According to tradition, he was not martyred, so his day comes right after St. Stephen’s Day, unless it is a Sunday, then it moves to the next available day.
28 December, Holy Innocents: After the wise men told Herod that a new king had been born in Bethlehem, Herod massacred the children in the hope of eliminating Jesus, whom he perceived as a threat to his throne. Because this event is related to the nativity, we commemorate the infants on 28 December, unless it is a Sunday, then it moves to the next available day. (Bron)

De Kinderlijke Dichter Piet Paaltjens
Het Zoontje van Jan Blokker


28 december HH. Onnozele Kinderen, martelaren

Zodra Herodes bemerkte, dat hij door de Wijzen om de tuin geleid was, ontstak hij in hevige toorn; hij zond zijn mannen uit en liet in Betlehem en heel het gebied daarvan al de jongens vermoorden van twee jaar en jonger, in overeenstemming met de tijd waarnaar hij de Wijzen nauwkeurig had gevraagd.
Toen ging in vervulling het woord door de profeet Jeremia gesproken was: "Een klacht werd in Rama gehoord, geween en luid gejammer: Rachel, wenend om haar kinderen, wil niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn".(Mt.2,16-18)*
Ook de Onnozele (onschuldige) kinderen staan rond de kribbe. Zij zijn de eerste martelaren die voor de pasgeboren Koning hun leven hebben gegeven.
De zoon van Herodes de grote, Herodes Antipas, was de moordenaar van Johannes de doper. Het feest van de Onnozele kinderen werd voor het eerst in het jaar 505 in Carthago gevierd. Het stamt van een oud Romeins kinderfeest. (www.heiligen.net)

Zie ook: Anarcho-Liberale Overwegingen

Vrijheid & Verlichting

We zijn het met z'n allen vergeten, maar het is toch echt zo dat de Westerse wereld gebouwd is op een fundament van 'verlichtingsidealen', waarvan de essentie de 'vrijheid gelijkheid broederschap gedachte' is.
Binnen die cultuur van de verlichting is geen plaats voor valse goden, valse priesters en andere valse autoriteiten. Met andere woorden: de verlichting wilde een geestelijke revolutie zijn, een anarchistische 'herwaardering der waarden' (een uitdrukking die is ontleend aan het filosofische werk van Friedrich Nietzsche).
Het spreekt vanzelf dat een verlichtingsrevolutie alleen maar kan worden doorgevoerd door mensen die 'verlicht' zijn. Wanneer je een oude, versleten jurk aantrekt, jezelf een hoed met plastic druiven en bananen op het hoofd plaatst en ook nog eens een krengerig damestasje van een onbestemd soort leder aan je lichaam bevestigt, dan kun je jezelf wijs maken dat je een modern verlicht mens bent, maar elk eerlijk menselijk wezen zal gillend van het lachen neervallen aan je voeten en je hikkend en proestend toeroepen dat je er als een ouwe opoe bijloopt...
En ja..., hoe treurig het ook is. Wij aanbidden op het ogenblik een tot God uitgeroepen ouwe opoe. Haar naam is Israel en George Bush is haar Profeet.
Het is absurd maar waar en ik kan er daarom niet meer serieus over praten. Na jaren van intensieve observatie zijn in mijn anarchistische hoofd - ik geef het volmondig toe - de stoppen doorgeslagen. Israel is voorbij, over, uit..: een realiteit die domweg niet meer bestaat, een zinloos woord dat wordt uitgesproken door blinde geesten, die in een duistere schemerwereld leven - die NIET de mijne is.
Verlichting - zo heb ik begrepen - is wakker worden in een wereld die slaapt. Iedereen aanbidt de waanzin en jij staat heel alleen tussen de liegende en dromende gekken en je denkt: "Mijn god, waar zijn we in 's hemelsnaam mee bezig met z'n allen..? Moet ik aan die belachelijke onzin meedoen...?"
De volwassene in je zegt dat je niet aan de kant kunt blijven staan. Het kind in je echter weigert zichzelf vast te klampen aan de ouwerwetse jurk van opoe en zegt heel stoer en dapper 'nee', zodat je weinig anders kunt doen dan mee rollen en buitelen in de modderige wereld van gras, zand en stof die van nu af aan jouw 'koninkrijk' geworden is. (24-8-2003)

Zie ook: Laat de Kinderen tot mij komen


Onschuld & Integriteit

De “rat race”, die we “leven” noemen, draait om het dagelijkse gevecht te overleven en enige waarheid te vinden temidden van bedrog, misleiding en klein of groot geweld, dat in enigerlei vorm een bedreiging vormt... Een wereld waarin integriteit is uitgestorven, parallel aan de okapi in Centraal Afrika, is een wereld verdoemd om als een achtste cirkel van de hel onder te gaan.
Het woord integriteit leidt naar wortels als “intact en onaangeraakt”, dus zuiver. Wie zijn integriteit verliest, die beschadigt allereerst zichzelf en glijdt vervolgens steeds gemakkelijker af naar “self destructiveness” voor zichzelf en anderen...
Immanuel Kant besprak deze aspecten met zijn studenten aan de universiteit van Koningsberg (1775-1781). De aantekeningen van studenten zijn vorige eeuw gepubliceerd. “Truthfulness in statements which cannot be avoided is the formal duty of an individual to everyone, however great may be the disadvantage accruing to himself or to another,” stelde Kant 200 jaar geleden... Hoeveel journalisten zouden de test op hun integriteitgehalte doorstaan?
Willem Oltmans Website 29-12-2003

Soms kan het gebeuren dat mensen van wie je het volstrekt niet verwacht zou hebben je meevoeren naar een wereld van wijsheid, die door moralistische schertssocialisten en moralistische schertsliberalen gemeden wordt als de pest (kleinburgerlijk moralisme is nu eenmaal de dood van de waarheid), terwijl de mensen die de hoeders van de wijsheid zouden moeten zijn (met name christenen en moslims - zionistische joden aanbidden de waarheid niet: als ‘uitverkorenen’ staan zij er boven) zich schuldig maken aan de meest extreme vormen van zelfbedrog, die een fundament kunnen vormen voor alles, behalve voor het kristallen bouwwerk van de wijsheid dat alleen maar op eerlijkheid en waarachtigheid - lees: integriteit - kan berusten.
Willem Oltmans is een van de weinige journalisten die heeft ervaren dat het consequent verdedigen van eigen overtuigingen binnen een primitief moralistische wereld niet op prijs wordt gesteld.
Hij bemoeide zich als journalist met politiek, maakte daarbij duidelijke keuzes die botsten met een beleid dat door boven hem gestelde machthebbers was uitgestippeld en ontdekte dat het zich actief begeven op een gebied dat als het exclusieve bezit van machthebbers wordt beschouwd ertoe leidde dat hij op 'een zwarte lijst' werd geplaatst, niet alleen door politieke machthebbers, maar ook door de hoofdreacties van bladen die, zoals ze dat zo fraai kunnen formuleren, 'kwaliteit' als hoogste waarde hanteren.
Het merkwaardige feit van 'buitengesloten worden' door de meerderheid, alleen maar omdat je als enkeling opvattingen verdedigt die als 'minderwaardig' worden beschouwd omdat ze in strijd zijn met de opvattingen van de meerderheid ('macht is recht') is in feite de kern van de verlossingsboodschap die 'gnosticisme' wordt genoemd.
Gnosticisme is waarheid zoeken in een wereld waarin de leugen als 'god' wordt aanbeden. De 'god' van de wereld wordt 'Demiurg' genoemd. Hij is de misleider, de man die macht gebruikt om de menselijke geest te misleiden of te manipuleren. Niet de waarheid is belangrijk, maar het vermogen de mensen via manipulatief gedrag te laten geloven dat alles wat door machthebbers als 'waar' wordt beschouwd ook inderdaad ‘waarheid’ is.
Dat is de reden waarom binnen alle wijsheidsscholen het als de eerste taak van de wijsheidsmeesters wordt gezien de gehersenspoelde mens los te weken uit het web van leugens waarvan hij onderdeel geworden is. Wijsheid en macht hebben altijd op gespannen voet met elkaar gestaan en dat is de reden waarom wijsheid nooit op voet van gelijkheid om kan gaan met al die machthebbers die de 'absolute waarheid' claimen.
Wijs worden, zuiver worden, integriteit als 'god' aanbidden, betekent de strijd aanbinden met de verkondigers van de absolute waarheid, hetgeen dus iets anders is dan de opdracht die christenen, joden en moslims hun onderdanen meegegeven: “Geloof alles wat je wordt voorgehouden door de leiders, twijfel niet aan de juistheid van hun interpretaties en jaag iedereen die mensen aan het denken wil zetten weg".
Absolute waarheid hoort bij de Paus van Rome, de Ayatollah Khomeini, de staat Israël, maar ook bij Andries Knevel en Hennie Huisman (die elkaar recentelijk, via de overgave aan hun gemeenschappelijke ‘Heer’, gevonden hebben) en - last but not least - de hoofdredactie van de Volkskrant, die op een merkwaardig slaafse wijze de zaak van ‘Israël & Amerika’ dient.
Willem Oltmans vraagt zich af of integriteit bestaat in journalistiek Nederland. Hij vergeet daarbij het feit te vermelden dat hij niet op een bewuste wijze heeft gekozen voor een confrontatie met machthebbers. Het ‘niet weten’, het zich niet realiseren dat zijn gedrag bestraffingwoede zou kunnen oproepen, bracht hem in een positie waarin hij niet meer kon functioneren op de wijze waarop hij zou willen functioneren. De vraag is of hij, wanneer hij van te voren had geweten wat hem zou kunnen overkomen dezelfde keuzes zou hebben gemaakt. Want laten we wel wezen: Willem Oltmans heeft bijzonder sterk geleden onder het uitstotingsproces dat door moralistische anderen in gang werd gezet. Zodat je jezelf kunt afvragen of zijn oproep aan andere journalisten 'integer' te zijn veel effect zal sorteren, omdat geen enkele journalist uitgestoten wil worden, met alle negatieve gevolgen van dien.
De wijsheidsleraar Gurdjieff stelt het heel duidelijk: “De mens is een laf en bangelijk wezen. Nooit zal hij op zoek gaan naar de waarheid wanneer het zoeken naar waarheid pijnlijk is.” Daarop berust het principe van de geestelijke manipulatie door machthebbers. Ze weten dat pijn en straf de zaak van de leugen dienen en daarom zullen ze al diegenen die waarheidsliefde NIET bestraffen, mensen die integer zijn of in de toekomst mogelijkerwijs integer zouden kunnen zijn proberen weg te werken en uit te sluiten.
Leugen is altijd gericht op zelfhandhaving, omdat leugenaars weten dat toelaten van ook maar het geringste greintje eerlijkheid hun leugenwereld in elkaar doet storten. Eerlijke mensen worden daarom op een strenge, meedogenloze wijze bestraft.
Een fraai voorbeeld van de wijze waarop mensen door machthebbers worden gemanipuleerd is de geestelijke zelfvernietiging van de niet bijzonder progressieve Engelse opperrabbijn Jonathan Sacks. De man publiceerde een boek waarin hij het joodse godsbeeld relativeerde, een filosofische eerlijkheidsdaad die in feite de stelling bevestigde dat de joden NIET het uitverkoren volk zijn - zodat ze zich niet mogen beroepen op bijzondere voorrechten die aan die ‘goddelijke status’ kunnen worden ontleend. Vanuit Israël werd de man onmiddellijk op felle wijze terechtgewezen, en gehoorzaam krabbelde hij terug, maakte, zoals geschiedwetenschappers dat zo kleurrijk noemen: 'de gang naar Canossa' en onderwierp zich aan de Israëlische staatsopvatting dat ‘de joden’ de absolute waarheid vertegenwoordigen.
Dat is de reden waarom een mens die naar integriteit verlangt de staat Israël verafschuwt. Dat is namelijk een staat die via verabsolutering van het eigen gelijk het mensen onmogelijk wil maken eerlijk en waarachtig te zijn, een staat die van mensen verlangt dat ze de leugen als waarheid aanbidden en de geschiedenis afzweren zodra die gewchiedenis een waarheid zichtbaar maakt die als ‘slecht wordt ervaren (‘revisonisme’), en dat alles in dienst van het macht is recht principe.
Bam getroffen door aardbeving De hoofdredactie van de Volkskrant laat in de editie van vandaag zien waar een dergelijke opstelling toe leidt. Naar aanleiding van een natuurramp in Iran, waarbij waarschijnlijk twintig- tot dertigduizend mensen zijn omgekomen wordt een heksenjacht tegen het Iraanse bewind in gang gezet. Dat er zoveel slachtoffers zijn, zo suggereert men (het NOS-journaal doet momenteel precies hetzelfde), is te wijten aan het wanbeleid van de Ayatollahs, die alleen maar 'weg met Amerika' en ‘weg met Israel' leuzen schreeuwen, zodat ze aan behoorlijk bestuur niet toekomen.
Ik ben geen vriend van de theocratie, maar wanneer je de ellende van mensen op zo'n walgelijke, vals moralistische wijze gaat gebruiken om je eigen vals moralistische leugenzaakje te verdedigen, dan ben je volgens mij diep gezonken.
Wat dat betreft lijkt het me zinvol de artikelen van Willem Oltmans te lezen, een man, die als lastige, kritische buitenstaander in veel opzichten wijzer is dan al diegenen die op zo'n fatsoenlijke, keurige wijze de wereld van de verabsoluteerde macht verdedigen.


Terugblik: 13 november 2002
British Chief Rabbi Sacks asks to stop
printing of his controversial book

British Chief Rabbi Jonathan Sacks has asked his publisher, Continuum, to stop promoting and printing The Dignity of Difference until he has completed revisions for a second edition. His decision followed growing charges from a broad spectrum of the Orthodox community, including his own mainstream United Synagogue movement, that the views he expressed could be regarded as heretical.
Sacks wrote that "God has spoken to mankind in many languages: through Judaism to Jews, Christianity to Christians, Islam to Muslims." He went on to assert that "no one creed has a monopoly on spiritual truth; no one civilization encompasses all the spiritual, ethical, and artistic expressions of mankind... In heaven there is truth; on earth there are truths... God is greater than religion; He is only partially comprehended by any faith."

Bezalel Rakow and Joseph Dunner, respected leaders of Britain's haredi community, labeled the book a "grave deviation from the pathways of traditional and authentic Judaism" and declared that it is "irreconcilable with traditional Jewish teachings" in an advertisement published in London's Jewish Chronicle.
Any implications that Judaism does not contain absolute truth represents a grave deviation from the pathways of traditional and authentic Judaism." (By DOUGLAS DAVIS, Jerusalem Post, 13-11-2002)


We are not afraid to entrust the American people with unpleasant facts, foreign ideas, alien philosophies, and competitive values. For a nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people …The wave of the future is not the conquest of the world by a single dogmatic creed but the liberation of the diverse energies of free nations and free men. … Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind. John F.Kennedy

Lees verder: The exploitation of the American soldier


Iran 25-12-2003: Aardbeving verwoest Bam

Located in southeastern Iran, 200 kilometers south of Kerman, the ruined city of Arg-e-Bam is made entirely of mud bricks, clay, straw and the trunks of palm trees. The city was originally founded during the Sassanian period (224-637 AD) and while some of the surviving structures date from before the 12th century, most of what remains was built during the Safavid period (1502-1722). During Safavid times, the city occupied six square kilometers, was surrounded by a rampart with 38 towers, and had between 9000 and 13,000 inhabitants. Bam prospered because of pilgrims visiting its Zoroastrian fire temple (dating to early Sassanian times) and as a commercial and trading center on the famous Silk Road. Upon the site of the Zoroastrian temple the Jame Mosque was built during the Saffarian period (866-903 AD) and adjacent to this mosque is the tomb of Mirza Naiim, a mystic and astronomer who lived three hundred years ago. (Bron)

Zie ook: De aanbidding van het Vuur

Ruhollah Khomeini & de Gnosis

The waters of 'irfan (gnosis) run deep in the thought of Imam Khomeini and nourish his moral outlook. The way of moral reform advocated by Imam Khomeini is a process of spiritual development in which the adept learns to conquer and then loose interest in his worldly desires and become totally devoted to God. This process is described as a journey toward Allah, a journey which holds a central place in 'irfan, which may be considered the kernel of Islam. This journey is described in different ways and from a variety of viewpoints in the poetry of the Sufis, as well.
Imam Khomeini advises the seminarians to abandon their quarreling, which only serves as an opportunity for mischief on the part of the enemies of Islam. In the Islamic world today, we also observe that the opponents of the Islamic movement take advantage of disputes among Muslims.
Imam sanctions the students that they should take heed of the fact that the major purpose of the prophets and the Imams has been spiritual progress and moral improvement, and that the students must not content themselves with learning a few terms of Islamic jurisprudence. (Uit: The Greatest Jahad: Combat With The Self )

De fout die theocraten maken is dat ze uit naam van de geestelijke ontwikkeling van mensen een systeem opbouwen waarin elke vorm van groei en ontwikkeling onmogelijk wordt gemaakt, zodat het leven geen ontwikkeling is maar stilstand - of zelfs een regressieve terugval naar een toestand die tot verdierlijking leidt, omdat elke vorm van rationele controle door intelligente, maar niet 'gelovige' anderen onmogelijk wordt gemaakt.
Khomeini was een mysticus die wereldse onthechting predikte, maar die tegelijkertijd het hoofd van een wereldse staat wilde zijn, twee verlangens die elkaar in feite uitsluiten.
Wereldse onthechting is een van de uitingsmogelijkheden van de mystiek en is volstrekt onschadelijk wanneer ze wordt beoefend door een kleine groep mensen die daarin hun levensvervulling wensen te zien (denk aan kloostergemeenschappen binnen de katholieke kerk), maar wanneer je als mystiek wereldverzaker jezelf gaat verheffen tot de positie van 'vergoddelijkt staatsleider' ('leider van de Islamitische revolutie') dan ontken je de wensen en verlangens van al die andere mensen die aan wereldverzaking geen positieve waarden kunnen ontlenen, zodat de aanvankelijke doelstelling - 'geestelijke ontwikkeling en morele vorming bevorderen - verloren gaat en wordt vervangen door een reeks dwangmaatregelen die mensen die een geheel eigen (en vaak totaal verschillend) karakter bezitten moeten dwingen een definitie van spiritualiteit te accepteren die de ontkenning is van de eigen persoonlijkheid (Khomeini spreekt hierboven over 'The combat with the Self').
Geestelijke ontwikkeling moet altijd 'persoonlijke ontwikkeling' zijn. Zodra het woordje 'persoonlijk' wordt weggeschrapt uit het wetboek van geestelijke en/of politieke leiders ontstaat er een samenlevingsvorm die 'dictatuur' genoemd moet worden, een wereld waarin het recht van de sterkste geldt (de theocraat, de kapitalist of de communist), waarbij de sterkste diegene is die op grond van zijn machtspositie in staat is mensen met een sterke eigen persoonlijkheid kapot te slaan.
De rancuneuze verwerping van het individualisme (die altijd binnen antiliberale kringen opgeld doet) wordt nooit ingegeven door sociale bewogenheid, maar is altijd gebaseerd op het vals-moralistische verlangen de mens zijn eigenheid te ontnemen, zodat de grootste gemene deler, de morele meerderheid, een wereld kan scheppen waarin de totale geestelijke stilstand heerst (geestelijke groei en morele vorming van mensen, anders gezegd, worden niet meer gezien als doelstelling).
De vergoddelijking van leiders of religieus-politieke systemen leidt er toe dat de uitspraken van diegenen, die een persoonlijke visie op de gnosis uitdragen onbelangrijk worden verklaard, zodat de intelligente, onafhankelijke ander wordt beschouwd als 'een ketter', een misdadiger die de heilige waarden van God aantast.
Theocratie (blinde vergoddelijking van leiderschap) en wijsheid (mensen waarderen op grond van hun kennis) verdragen elkaar niet. Dat is de reden waarom de gnostici in de eerste eeuwen na Christus een roulerend leiderschapssysteem hanteerden dat diende te voorkomen dat een enkel mens zijn eigen persoonlijke visie aan de hele gemeenschap op zou kunnen leggen, een systeem dat je een voorloper zou kunnen noemen van de moderne democratie, waarbij het leiderschap aan een door de volksvertegenwoordiging vastgestelde termijn gebonden wordt.
In Iran bestaat een dergelijk systeem niet. De president wordt weliswaar door het volk gekozen, maar de leider van de Islamitische revolutie is onaantastbaar, staat boven elke vorm van kritiek en dient onvoorwaardelijk gehoorzaamd te worden - een welhaast Zionistisch machtssysteem dat (hoe je de aan de gnosis gewijde uitspraken van Khomeini ook interpreteert) de geestelijke groei en morele vorming van mensen onmogelijk maakt.

De Ware Wijsheid
heeft geen heiligheid nodig
New Age - Moderne Gnostiek


Dialogue Among Cultures
Int’l Conference to Be Held in Tehran

Zoroaster = verdraagzaamheid TEHRAN (Mehr News Agency) –- Following the ideas of dialogue among civilizations, initiated by President Mohammad Khatami, an international conference, dubbed “Dialogue Among Cultures”, will be held January 7-8 in Tehran.
President Khatami, as well as several scholars, and professors from Iran and across the globe are expected to participate in the conference to be held at the IRIB Conference Hall.
Several topics, including “Human Rights Through Cultural Relations,” “Dialogue Among Cultures, Means of Human Unity,” “Cultural History of Man as Means of Dialogue,” “Role of Literature in Development of Dialogue,” and “Globalization and World Cultural Views,” are to be discussed and examined at the 2-day conference. (Tehran Times 29-12-2003)

Sharon prepares for 'road map' failure

Kolonistenprotest Israeli Prime Minister Ariel Sharon says his incoming security adviser would prepare unilateral steps that would strip Palestinians of territory should a US-backed 'road map for peace' fail. Giora Eiland, a major general who is leaving the army to head the National Security Council, will be charged with fleshing out Mr Sharon's "Disengagement Plan".
"We are talking about a new line of redeployment which includes the relocation of settlements and redeployment of army camps and installations in the eventuality that the road map fails," a senior source in Mr Sharon's office said.

Seattle maart 2003 Palestinians condemn Mr Sharon's plan as a veiled manoeuvre to impose borders - along the route of a controversial barrier Israel is building inside the West Bank - that would carve up land they want for statehood there and in the Gaza Strip.
The road map prescribes a viable Palestinian state in both territories alongside a secure Israel. Palestinian Negotiations Minister Saeb Erekat said General Eiland's appointment showed that Israel was "escalating the implementation of unilateral steps in the disengagement plan". "This will not bring peace," he said.
Mr Erekat said Israel's accelerated construction of the fence-and-wall barrier was also obstructing peace moves... Palestinians see it as annexation of territory occupied in the 1967 Middle East war for it often diverges from the border to incorporate Jewish settlement blocs in the West Bank that Mr Sharon vows never to relinquish under any final peace accord. (ABC Onbline 29-12-2003)


Terugblik: maart 2003
Richard Perle in gesprek met Daniel Cohn-Bendit

Dat de oorlog tegen Irak maar enkele bedoeling had: de anti-Zionist Saddam Hussein wegwerken, zodat zijn plaats ingenomen kon worden door de pro-Zionist Chalabi, blijkt uit het gesprek dat Richard Perle begin maart voerde met Daniel Cohn-Bendit. Amerika verkeerde in de veronderstelling dat Chalabi algemeen zou worden gezien als 'de redder van Irak', de man die door de sjieten als hun grote leidsman zou worden uitgeroepen, de verlosser die hen weg zou kunnen voeren uit Saddam's 'anti-Zionistische hel'.

Perle: We are interested in democracy in Iraq because we are, in the first place, interested in disarming Saddam Hussein. Now, if we are going to remove Saddam to get rid of his weapons of mass destruction, consider democracy as an added benefit. The Middle East is unstable, and, in many ways, it is becoming more unstable. Democracies do not wage aggressive wars. We want to bring real stability to the region. That’s why we want to change the political system in Iraq.

Cohn-Bendit: I do not question the value of democracy. On the contrary, I am asking how best to achieve democracy. First of all, remember former French General and later President Charles de Gaulle, who insisted to Dwight Eisenhower in 1944 that he, as a French leader, had to enter liberated Paris, however weak he was. The point was that only the French themselves—not an American general—could remake France after the shame of the country’s collaboration with the Nazis. Second, you are making a mistake as you try to lead the region down the path toward democracy. The key to a peaceful and stable Middle East is Iran. In contrast to Iraq, Iran has a strong, organized civil society that is already very close to making a breakthrough toward democratization. Or, in a different category, we should really solve the Israeli-Palestinian conflict. Israel does not comply with U.N. resolutions any more than does Iraq. You will say that I cannot compare the two. But the Arab population makes this comparison. And as long as many people do not believe in you, you will have a difficult time in Iraq.

Perle: The chances for a resolution of the Israeli-Palestinian conflict will improve as soon as Saddam is gone. Iraqi opposition leader Ahmed Chalabi and his people have confirmed that they want a real peace process, and that they would recognize the state of Israel. There is no doubt about that if they come to power. We cannot expect the peace process to be any more promising than it is now as long as Saddam Hussein actively works against it—including raining rockets on Israel as he did during the 1991 Gulf War... (www.foreignpolicy.com)


De een moet vergeten
De ander wil alles onthouden

De Volkskrant van vandaag (31-12-2003) besteedt uitgebreid aandacht aan 'een joodse familie' (de Erven Wertheim) die tot de ontdekking is gekomen dat ze in de jaren detig eigenaar is geweest van onroerend goed in Duitsland. "Ik heb nooit beseft", zo laat een klein, maar wel zeer vet gedrukt subkopje ons weten, "dat het van ons was".
Op grond van die ontdekking stelt de familie dat het geld wil zien, genoegdoening, compensatie en wat al niet meer, want het het is natuurlijk een schandelijke zaak dat mensen zomaar beroofd kunnen worden van hun bezittingen, 'een onrechtmatige daad', die alleen maar recht kan worden getrokken wanneer er honderden miljoenen euro's aan smartegeld worden uitbetaald aan de slachtoffers.

Het fotootje dat hiernaast staat afgedrukt laat een eenvoudige, doodarme Palestijn zien die niet het geluk heeft dat hij tot 'een joodse familie' behoort. Hij werd zijn land uitgewerkt door een agressieve Zionististische overheid. Hij heeft een eigendomsbewijs in handen en hij toont de sleutel van een woning die vroeger zijn bezit was, maar die nu wordt bewoond door mensen die zijn land veroverd hebben.
"Het is een onrechtmatige daad", fluistert hij, "je kunt niet zomaar een land binnen vallen en een ander zijn bezit afpakken..."
Maar niemand zet grote foto's van hem en zijn eigendomsbewijs in de krant. Hij is een slachtoffer dat de moraal van de machtigen ondermijnt en daarom moet hij van het toneel verdwijnen....
Geld krijgt hij niet. Recht ook niet. Hij is een machteloze vlieg in het rijk der machtigen. De bezetter die 'het grote vergeten' predikt heeft zichzelf tot rechter uitgeroepen en eist derhalve dat alle claims - hoe gerechtvaardigd ook - in de prullenbak geworpen worden.

Zie ook: De Derde Weg - deel 13


Relative Humanity

I define Relative Humanity as the belief, and Relative Humanization as the practice based on that belief, that certain human beings, to the extent that they share a common religious, ethnic, cultural or other similarly substantial identity attribute, lack one or more of the necessary attributes of being human, and are therefore human only in the relative sense, not absolutely, and not unequivocally. Accordingly, such relative humans are entitled to only a subset of the otherwise inalienable rights that are due to “full” humans.

Perceiving the Palestinians as relative humans can explain why Israel -- supported by the US and in many cases by Europe too -- has got away with a taken-for-granted attitude towards the Palestinians that assumes that they cannot, indeed ought not, have equal needs, aspirations or rights to Israeli Jews. (Omar Barghouti, Palestine Chronicle 31-12-2003)

Commentaar: Omar Barghouti - een Palestijnse intellectueel die vanwege zijn onwil de principes van het recht te verwerpen tot deel gemaakt is van een groep mensen die als 'moreel inferieur' wordt beschouwd door vals-moralistische machthebbers in Israel en Amerika - laat zien dat de joods-christelijke moraal die wij hanteren, een sadistische moraal is, die gebouwd is op de tegenstelling 'machtigen - machtelozen'. Wat we 'goed' noemen vegeteert op het leed en het onrecht dat uitgestoten mensen wordt aangedaan. Joods-christelijke goedheid, met andere woorden, schept relativiteit - dus onveiligheid - op een gebied dat via keiharde rechtsnormen een veilig gebied zou moeten zijn. Daarom is het noodzakelijk dat we alles op alles zetten om die sadistische rijkeluismoraal, die de rechten van machtelozen betrekkelijk verklaart, te overwinnen - een streven dat werd uitgedragen door de zich 'revolutionair' noemende jaren-zestig-generatie, die momenteel weinig meer is dan een lijk dat zich met behulp van kunstmatige ademhaling in stand houdt.

Zie ook: Bob Dylan & De Moraal

US Hawks Present War Manifesto To Bush

WASHINGTON -- President George W Bush was sent a public manifesto yesterday by Washington's hawks, demanding regime change in Syria and Iran and a Cuba-style military blockade of North Korea backed by planning for a pre-emptive strike on its nuclear sites.
The manifesto, presented as a "manual for victory" in the war on terror, also calls for Saudi Arabia and France to be treated not as allies but as rivals and possibly enemies.
The manifesto is contained in a new book by Richard Perle, a Pentagon adviser and "intellectual guru" of the hardline neo-conservative movement, and David Frum, a former Bush speechwriter. They give warning of a faltering of the "will to win" in Washington.
In the battle for the president's ear, the manifesto represents an attempt by hawks to break out of the post-Iraq doldrums and strike back at what they see as a campaign of hostile leaking by their foes in such centres of caution as the State Department or in the military top brass.

Their publication, An End to Evil: How to Win the War on Terror, coincided with the latest broadside from the hawks' enemy number one, Colin Powell, the secretary of state.
Though on leave recovering from a prostate cancer operation, Mr Powell summoned reporters to his bedside to hail "encouraging" signs of a "new attitude" in Iran and call for the United States to keep open the prospect of dialogue with the Teheran authorities. ( By David Rennie, The Telegraph 31-12-2003)

Zie ook: Het Pentagon & The Bombers


YEAR OF THE LIARS
2003 was a bad year for truth.
Will 2004 be any better?
by Justin Raimondo

They lied us into war – and now they're lying about the lies. Yes, my friends, it's come to this. Having exhausted, for the moment , their supply of fabrications, the War Party is now rationalizing – in effect, recycling – previously exposed lies. The Guardian reports: "British officials are circulating a story that Saddam Hussein may have been hoodwinked into believing that Iraq really did possess weapons of mass destruction. The theory, which is doing the rounds in the upper reaches of Whitehall, is the result of an attempt to find what one official source called a 'logical reason' why no chemical and biological weapons had been found in Iraq."

Logical reasons for the apparent absence of WMD in Iraq – that they never existed in the first place, or else were destroyed after Gulf War I, as Hans Blix and Scott Ritter aver – are completely inadmissible, but logic has little to do with it. My theory that the 9/11 terrorist attacks ripped a hole in the space-time continuum – and fundamentally altered the laws of nature, and the structure of the human mind – is here, I fear, proved all too true. In the upside-down Bizarro world we're living in, only illogic can help us understand events. (www.antiwar.com 31-12-2003)

Zie ook: Arafat & Het Witte Huis,
Een Cynisch Sprookje?

"I don't want to go among mad people," Alice remarked.
"Oh, you can't help that," said the Cat: "we're all mad here. I'm mad. You're mad."
"How do you know I'm mad?" said Alice.
"You must be," said the Cat, "or you wouldn't have come here."

Lenny's Alice in Wonderland site

Survivors Show Gratitude to Foreign Rescue Workers

BAM, Iran (Mehr News Agency)–The survivors of the devastating earthquake on Wednesday thanked the foreign rescue and relief workers by giving them small bouquets of roses on the eve of New Year.
The rescue teams, some of whom are already leaving Bam, were also given symbolic gifts such as sweets, pistachio nuts and small engravings.
Foreign Minister Kamal Kharrazi also in a message released on Wednesday felicitated the foreign relief workers.
In his message, Kharrazi congratulated the relief workers "who have rushed to Bam from different countries to help other human beings" and wished them a year ahead full of happiness and prosperity. "Your presence in Bam in such a difficult situation, at a time when we you were supposed to celebrate the New Year with your family at home, proves that despite all terrorism and violence, the jewel of humanity is still shining in the depth of the souls of all human beings."
Kharrazi stressed that the Iranian nation and government would never forget their kind act of attending the scene of the disaster. (Tehran Times 31-12-2003)


The children of Adam are limbs of each other

A 6.3-magnitude quake jolted the Silk Road city of Bam, a southeastern corner of Iran, before dawn last Friday. According to the Geophysics Institute of Tehran University, the aftershocks throughout Friday registered as high as 5.3. The death toll may reach as high as 50 thousand. The scope of this human tragedy was enormous. The task undertaken by the Iranian government in the relief effort has been very important. The Iranian nation has carried out a great job in the process of the relief aid. Governments and relief organizations mobilized around the globe, with rescue workers, search dogs, emergency relief supplies, and detection equipment arriving, en route or prepared for departure from Japan to California, from South Africa to South Korea, from Switzerland, Germany, Italy, China, the Czech Republic, Russia, Armenia and even beyond. Muslim and Arab countries contributed greatly.
Over 121 foreign planes carrying relief aid have landed in Iran from about four dozens of countries for the victims of the Bam killer quake. International organizations such as the Red Cross, the United Nations, and European Commission have also dispatched aid to Iran.
"The disaster is far too huge for us to meet all of our needs," President Mohammad Khatami said Friday when he announced three days of mourning. The government waived visa requirements for foreign relief workers. The country's airspace was opened to relief aid by international organizations and foreign countries.

The quake destroyed most of the mud-brick Bam Citadel which dates back to over 2,000 years. The citadel's highest section, including a distinctive square tower, crumbled like a sand castle. The UN cultural agency, UNESCO, has offered to send experts to assess the damage and help towards its renovation. The citadel was under consideration by the UNESCO for declaring it as a protected world heritage site. Some of the citadel's walls were still standing on Saturday, while a score of young men had gathered to watch, one of them wept at the destruction of such sheer glory. All elements of the world stood by each other to alleviate the pain of the catastrophe. Palm trees, search dogs, and people all helped to serve man in this natural disaster. It is all left to us now to hunt for a moral, to learn a lesson, or to live together in a better way. The ultimate meaning is well- expressed by the thirteenth-century Iranian poet Muslih ud-Din Sa’di:

The children of Adam are limbs of each other.
Having been created of one essence.
When the calamity of time afflicts one limb.
The other limbs cannot remain at rest.