de ware wijsheid
heeft geen heiligheid nodig

de negatieve leeuw zoekt macht en eist aanbidding
de positieve leeuw geeft warmte en beschermt de zwakken

"Moge Allah de joden en christenen vervloeken want zij bouwden plaatsen van aanbidding nabij de graven van de profeten.Ē Uitspraak van de Profeet MOHAMMED (Boechari, deel 1, #427)

78. En sommigen hunner zijn ongeletterd; zij weten niets van het Boek, maar hebben hun valse denkbeelden: zij vermoeden slechts.
79. Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: "Dit is van Allah", opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee hun dan, voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen. (Koran 2, De Koe)

Wijsheid is scheiding van staat en godsdienst

Dat staat en religie onmogelijk samen kunnen gaan bewijst de hierboven weergegeven uitspraak uit het Koranhoofdstuk 'De Koe', een uiterst belangrijke stelling die de hoeders van de wijsheid duidelijk maakt dat zij de wijsheid van de profeten niet mogen gebruiken om door henzelf vervaardigde wetten en voorschriften een aureool van 'goddelijkheid' mee te geven.
De profeet Mohammed was een vijand van het heilig verklaren van mensen. Zijn (welhaast calvinistische) oproep om geen aanbiddingscultus op te bouwen rondom de profeten en de wijsheid niet in handen te geven van ongeletterden kan gezien worden als een poging de inhoud van de schrift (het verlangen de mens uit een als goddeloos ervaren toestand van dierlijkheid te bevrijden) boven het uiterlijke vertoon van de eredienst (aanbiddingscultus) te plaatsen.
De grondgedachte van de theocratie, het goddelijk verklaren van domme, ongeletterde mensen en hun op domheid gebaseerde mensengeboden, is volledig in strijd met het verlangen van de profeet religie in de eerste plaats te zien als een bestudering van het boek, zonder dat de resultaten van die studie (de eigen interpretatie) in de vorm van heilig verklaarde (dus dwingende) wetgeving wordt gegoten. Schriftgeleerden moeten wijze mannen zijn die alleen vanwege hun kennis en inzicht (dus niet vanwege het feit dat ze goddelijke macht bezitten) respect verdienen.

Wijsheid & Moraal

Het verschil tussen een heilige en een wijze is, dat de wijze even amoreel is als het leven, hij wordt ťťn met het leven, hij denkt niet in tegengestelden; een heilige heeft het goede gekozen en het slechte afgewezen, hij leeft maar half, hij leeft niet het volle leven. Een heilige is niet werkelijk religieus, omdat een religieus mens het leven accepteert zoals het is. Hij verloochent niets, want iedere verloochening is een verloochening van God. Dan probeer je te bewijzen dat je beter bent dan God..."
"Het is heel moeilijk samen te leven met een moralist, want zijn blik veroordeelt je aanhoudend: je bent slecht omdat je thee gedronken hebt. Drink je thee? Dan zul je in de hel terecht komen - je kunt geen thee drinken. Alles wat je ook maar enige vreugde kan schenken, wordt door de moralist veroordeeld. In de ashram van Gandhi mocht je niet van voedsel genieten - aswad, zonder smaak, was het principe; je kon wel eten, maar je mocht er niet van genieten. Waarom niet? Wat is er tegen smaak? Smaak is genot, en heiligen zijn tegen genot. Je zult nooit een lachende of glimlachende heilige tegenkomen - onmogelijk. Hij kijkt bedroefd, en veroordeelt voortdurend zichzelf en anderen." (Shree Rahjnees)

ERFAN: Islamitisch Gnosticisme

"In his youth and throughout his studies Khomeini found the opportunity to study under one of the gnostic and prominent personalities, Ayatullah Shahabadi. The Imam respected this great personality and attached much importance to his lessons, for he was studying under a person who himself had passed several stages of gnosticism and spirituality. When he was twenty-seven, Imam Khomeini compiled his first gnostic work entitled 'Sharhe Do'aye Sahar' when he was thirty-five years old he wrote the commentaries as 'Sharhe Phosous al-Hekam' and 'Mes- bah al-Uns' which is one of the famous gnostic works by Mohi ad-din Arabi and this work was considered to be very unusual for such a person at such a young age." (Bron)

De fout die Islamitische gnostici (waartoe ook de autoritaire Imam Khomeini behoort) maken is het gelijkstellen van het algemene begrip 'kennis' aan het religieuze (dus beperkende) begrip 'kennis van God', een tegen de religie gerichte ingreep in feite, omdat alle profeten (inclusief de profeet Mohammed) hun volgelingen hebben voorgehouden dat God de onkenbare is, die alleen gekend kan worden via zijn schepping en de boodschappen van al die geleerde mensen die de moeite hebben genomen de werkelijkheid van al het geschapene te leren kennen: wijze mannen, magiers, beschermers van de 'heilige schrift'.
Het woord 'heilige schrift' is in feite nooit een verwijzing geweest naar 'God', maar naar de wijsheid van ontwikkelde mensen die - omdat ze niet verloren mocht gaan - een heilige status werd meegegeven (denk aan de Ark des Verbonds, een draagbare bibliotheek, waarin alles wat geschreven was werd bewaard).
'Kennis van God' nastreven is een ontkenning van de holistische gedachte dat God zich via alles wat geschapen is manifesteert, zodat mensen zich af gaan wenden van die wereld en die wereld zelfs een oord van de Satan gaan noemen, in een poging via de demonisering van het bestaande een niet bestaande - zogenaamd 'hogere' - wereld te ontdekken, waarin de van de wereld afgewende (dualistische) mens 'God' ontdekt.
Dat religieuze verlangen om de kennis van de wereld (zelfkennis) te verheffen tot kennis van God leidt in theocratische dwangsystemen tot de vreemde situatie dat een in onveranderlijke regels vastgelegd wereldbeeld het alledaagse leven ontgoddelijkt en terugbrengt tot een dwangsysteem waarin 'gewone mensen' alleen dan zichzelf 'goed' en 'normaal' mogen noemen wanneer zij alles wat door de religieuze leiders als laag en vulgair wordt ervaren ontkennen en verloochenen.

Muhammad Baqir al-Hakim
omgekomen bij bomaanslag

Hakim, 63, returned to Iraq in early May after more than two decades of exile in neighboring Iran. There he had formed a movement advocating theocratic rule for Iraq and conducted a low-level, cross-border guerrilla war against the regime of Saddam. His movement, the Supreme Assembly for the Islamic Revolution in Iraq (SAIRI), was directly supported with funds by Tehran and with arms by Iran's elite Revolutionary Guard. (Bron)

De bevrijding van Irak is weinig meer geweest dan het verwerkelijken van de rechtse verdeel en heers politiek van Ariel Sharon. Die politiek gaat er vanuit dat IsraŽl alleen dan veilig is wanneer de vijanden van IsraŽl elkaar afmaken. Dat bevriende (maar hopeloos misleidde) Amerikaanse militairen daar de dupe van worden speelt geen rol binnen deze meedogenloze machtsstrategie. Volgens de ijzeren vuist leer van Jabotinsky zijn, wanneer het aankomt op het verdedigen van de Zionistische zaak, God en gebod volmaakt zinloze zaken. Je zanikt er een beetje over om de intellectuele watjes een plezier te doen, maar wat telt is niet het gezeik van de intellectuelen, maar de ijzeren vuist - die hard neer dient te komen op de hoofden van al diegenen die niet in de 'god' ZION geloven.

Terugblik: Augustus 2002
Bush & Blair Wijzen Derde Weg Af

Info

Bush & Blair hebben vertegenwoordigers van het Islamitische verzet uitgenodigd voor een gesprek. Leider van die verzetsbeweeging is Ayatollah Sayed Mohamad Baqir Al-Hakim, een intelligente maar volstrekt fantasieloze man, die nooit er over zal peinzen in het Midden-Oosten zoiets onzinnigs als een 'Derde Weg' te introduceren.

Wit-Lila-Lichtblauw, Maan-Jupiter-kleuren, tegenover het zwart en donkerbruin van de strenge, autoritaire Saturnus

Wie de politiek van Amerika en Engeland bekijkt zal al snel inzien dat het ultieme doel van deze twee grootmachten de totale vernietiging van het socialistische denken in de wereld is. Op zichzelf gezien is daar niet zoveel bezwaar tegen aan te voeren, omdat het socialisme altijd een collectivistische 'reactiebeweging' is geweest, hetgeen wil zeggen dat het socialisme onvermijdelijk opgevolgd dient te worden door een stabiele Middenbeweging - de Derde Weg, de weg van de sociaal-liberale cultuur - maar het streven van de anti-christen Bush en de anti-socialist Blair wordt wel bijzonder gevaarlijk wanneer als alternatief niet de Derde Weg (of de beweging van het Midden), maar de heilloze weg van het individu(of geest)dodende kapitalisme wordt gekozen - een doe-beweging die het geestelijke niet-doen propageert.
Het kapitalisme is geen geestelijke beweging, is dat nooit geweest en zal het nooit worden ook. Kapitalisme is kapitaal vergaren, niet meer en niet minder. Dat betekent dat het kapitalisme alleen die mensen beloont die in staat zijn uit weinig geld veel geld te maken. Wie geen zakelijke instincten bezit wordt aan de kant geschoven. Hij mag zichzelf - tenzij hij het geestelijke niet-doen wil stimuleren - ophangen; hij heeft geen economische functie.
Als anarchistisch schrijver, een schrijver ook die geestelijke ontwikkeling van mensen belangrijk vindt, verzet ik me al meer dan twintig jaar tegen dat krankzinnige, debiliserende streven. Want daar gaat het om: We worden gedebiliseerd. Een kleine groep ja-knikkers mag de rol van 'intellectueel' spelen, en die ja-knikkers moeten de echte intellectuelen belachelijk maken en er voor zorgen dat de kapitalist op zijn tijd een cultureel feestje kan bijwonen.
Het is de decadentie van het Oude Romeinse Rijk in zijn nadagen. Dat was een door en door sadistisch rijk - omdat het streven van de machthebbers gericht was op de domme, platte bevrediging van de meest dierlijke lusten die de mens bezit. Dat sadisme zal ook in onze kapitalistische, op dierlijke lustbevrediging gerichte wereld geÔntroduceerd moeten worden. Daarom zijn Bush & Blair voorstanders van een nieuw 'ethisch reveil'. Ethisch reveil is in burgermansland niks anders dan zondebokken scheppen. (De Derde Weg)


Uri Avnery & De Israelische Muur

Uri & Rachel There is an important distinction between the German and the Israeli wall. East Germany had a border fixed by international agreement (between the Soviet Union and the Western allies at the end of World War II). The wall was built entirely on this line. Its path was self-evident. But here there is no agreement, no border, no self-evident path. Everything is determined by anonymous planners.
It is easy to imagine them sitting in their air-conditioned offices, a map spread out before them. A very special map, because it shows only Jewish settlements and bypass roads. The Palestinian towns and villages do not appear on it at all. As if the ethnic cleansing, that so many in Israel (and in the Sharon government) are longing for, had already happened.
That is what's so special about this Wall: it is inhuman. The planners have completely ignored the existence of (non-Jewish) human beings. They took into account hills and valleys, settlements and bypass roads. But they totally ignored the Palestinian neighborhoods and villages, their inhabitants and their fields. As if they did not exist.
And so the Wall stands between children and their school, between students and their university, between patients and their doctor, between parents and their children, between villages and their wells, between peasants and their fields. Like a big armored bulldozer that crashes into a village and crushes and destroys everything in its path without faltering, the Wall cuts thousands of the thin threads that constitute the fabric of people's daily lives, as if they weren't there.
For the planners, these lives simply do not exist. (Gush Shalom 30-8-2003)

Democratie & Het Vreemde Denken

De meest essentiele eigenschap van mensen die zichzelf 'god' wanen is dat zij niet op voet van gelijkheid om willen gaan met ongelovigen. Osama bin Laden was zo iemand. Hij zag zichzelf als god. De Amerikanen waren goddeloos. En daarom moeten de Amerikanen weg. Moslims, met andere woorden, moeten kiezen voor het ghetto, een plaats waar iedereen wordt gelijkgeschakeld en waaruit alles wat anders is verwijderd moet worden of in ieder geval opgeborgen in geisoleerde woongebieden, waarop duidelijk het etiket 'vreemdelingen' wordt aangebracht - een woord dat in feite aangeeft dat het hier mensen betreft die 'niet (mogen) bestaan'.
Osama bin Laden staat hierin, zoals Uri Avnery laat zien, niet alleen. Het Zionisme is wat betreft de opdeling in 'bestaande mensen' en 'niet bestaande mensen' in feite een vorm van fundamentalistisch-religieus denken.
Fundamentalisten proberen altijd 'het vreemde denken' buiten de deur te houden, zodat de vertegenwoordiger van een zienswijze die als vijandig wordt ervaren domweg tot niet bestaand persoon wordt uitgeroepen.
Ik besta niet!!! Op zijn eigen website beklaagt ex-journalist Willem Oltmans zich over het vreemde uitstotingsproces dat hem in Nederland ten deel is gevallen, ook al wijst hij er op een tamelijk wraakzuchtige wijze voortdurend op dat het de dames en heren wel acht miljoen euro's heeft gekost...
Wetenschappers houden zich nauwelijks met dit vreemde verschijnsel bezig. En waarom zouden ze ook, wanneer het zichtbaar maken van niet bestaande personen strafbaar is?
Wetenschap is tegenwoordig weinig meer dan datgene willen weten wat de meerderheid wil weten. Elke vorm van weten die de grenzen van de morele meerderheid overschrijdt is slecht weten en zal niet worden geaccepteerd.
Dat is de reden waarom een staat waarin geestelijke leiders zichzelf 'gnostici' noemen, zoals in Iran het geval is, voor vreemde personen die graag willen bestaan in feite te prefereren valt boven een staat waarin de wetenschap in dienst staat van ghettodenkers die alles wat vreemd is buiten willen sluiten.
De gnosis is - ook al schijnen de Iraanse geestelijken zich dat niet te realiseren - een vorm van religieus denken die 'de vreemdeling' centraal stelt. Gnosis is, juist geformuleerd: 'het vreemde weten', het weten dat de strijd aanbindt met de kleinburgerlijke moraal.
Het ghettodenken waar Uri Avnery zich tegen verzet is binnen het gnostische wereldbeeld de tot het uiterste doorgevoerde kleinburgerlijke moraal, zodat je Uri Avnery ook in kunt delen in de groep van vreemde, antimoralistische denkers die beschikken over kennis die door de morele meerderheid 'vreemd' wordt genoemd.
Vreemd zijn is dus een relatief begrip. Het is steeds de meerderheid die de wetende enkeling als een vreemdeling beschouwt en hem daarom tot niet bestaand persoon uitroept. Zodat wijs worden in feite niets anders betekent dan het omkeren van een vals waardenpatroon ('Umwertung der Werte' - Fr. Nietzsche).

Extremist Jews Plotting to Assassinate Chirac

TEHRAN (Mehr News Agency) Ė A group of extremist Jews through establishing firm connections with the rightist groups in France try to convince them to agree with a plot to assassinate French President Jacques Chirac. The Al-Qods al-Arabiya daily reported that hardline Jews are plotting to assassinate Chirac because of his support for Islam and Arabs. The French security system has warned against the plot, it said. The plot is entering its operational stages, it said. A number of Israeli and Russian Jews are trying to assassinate Chirac to create insecurity in France, it added.
The extremist Jews are in close connection with the rightist Christians in France. Recently Chirac escaped an attempt on his life when a rightist Christian shot at him, it said. Chiracís security has been beefed up. (Tehran Times 1-9-2003)

Plutonisch Fanatisme

Klik voor geb.horoscoop Iran en astrologie horen bij elkaar. Het waren Perzische astrologen die aan de wieg stonden van het nieuwe evangelische denken in het Midden-Oosten en hoewel de huidige 'wijze mannen' nog niet de moed durven op te brengen de oude waarheden van vroeger in een nieuw, bevrijdend licht te plaatsen is wel de wil aanwezig de strijd aan te binden met het rechts-Messiaanse extremisme dat (net als tweeduizend jaar geleden) het Midden-Oosten in brand wil zetten.
Destructief extremisme wordt door astrologen altijd toegeschreven aan de planeet Pluto, een planeet die - wanneer hij weigert de gezagsplaneten Maan, Saturnus en Jupiter (de z.g. 'Drie Koningen') te dienen - de wereld chaos en terreur brengt.
Omdat astrologen beschikken over een voorspellingensysteem kan als het ware een fotografische momentopname worden gemaakt van de planetaire krachten die momenteel werkzaam zijn. Dat plaatje laat ons zien dat een negatief Zon-Pluto-aspect, dat ook werkzaam was ten tijde van de moordaanslag van 14 juli 2002, deze maand wordt geactiveerd.

Muhyiddin Ibn 'Arabi:
The Religion Of Love

Hoewel de Iraanse revolutie het gnosticisme van de ware Iraanse wijzen (dus NIET de zinloze dictatoriale regelgeving van bekrompen moralistische theocraten) in een donker verdomhoekje heeft geplaatst kunnen eerlijke mensen die het Midden-Oosten lief hebben via de bestudering van de geestelijke bronnen van de Iraanse revolutie terugkeren naar de essentie van de gnosis: het ontdekken van de Liefde, via een kennisproces dat bewustwording en zelfontdekking boven de colectivistische burgermansmoraal plaatst. Het spreekt vanzelf dat daarbij diegenen die de vader van de Iraanse revolutie, Ruhollah Khomeini, hebben beinvloed op de eerste plaats worden gezet. Niet de mens Khomeini moet verheerlijkt worden, maar de kennis die van hem een spiritueel leider heeft gemaakt. Dat is ook wat de Profeet Mohammed zijn volgelingen voorhoudt. Hij wil mensen bij elkaar brengen en hij ziet de bestudering van die geschriften die volgens hem de wijsheid vertegenwoordigen als een middel daartoe. Daarbij verzet hij zich tegen de pogingen van christenen en joden de kennis tot hun exclusieve bezit te maken. De kennis, zo stelt de Profeet, is niet het bezit van een enkele mens of groepering, maar het bezit van God en dus - omdat wij allemaal kinderen van God zijn - van ons allemaal.

O Marvel! a garden amidst the flames.
My heart has become capable of every form:
it is a pasture for gazelles
and a convent for Christian monks,
and a temple for idols and the pilgrim's Kaa'ba,
and the tables of the Torah and the book of the Quran.
I follow the religion of Love:
whatever way Love's camels take,
that is my religion and my faith.

Info Muhammed Ibn 'Ali Ibn 'Arabi was born in Murcia in southern Spain in 1165 AD (560AH), at the time of the flowering of the Hispano-Arab culture. Since the invasion of the Iberian peninsula by the Moors in 711 AD, the southern half of Spain had been 'arabised' under Islamic rule, and Arabic became the common language of all educated people. Here in 'al-Andalus' the three major traditions of Judaism, Christianity and Islam flourished side by side in some measure of harmony, and there were many who regarded them as different roads to the same end. It was an immensely rich and talented world, as we can still see today in buildings like the Alhambra in Granada, or the Great Mosque at Cordoba; a world where the great classics of Greek literature, especially Aristotle and Plato, were translated (first into Arabic and then into Latin) and studied alongside the spiritual teachings of the three Abrahamic religions. (Stephen Hirtenstein)

I follow the religion of Love:
whatever way Love's camels take...

Firmly rooted in the Quran, the work of Muhammed Ibn 'Ali Ibn 'Arabi is universal, accepting that each person has a unique path to the truth, which unites all paths in itself. He has profoundly influenced the development of Islam since his time, as well as significant aspects of the philosophy and literature of the West. His wisdom has much to offer us in the modern world in terms of understanding what it means to be human.


De Heer der Wijsheid & Het Dualisme

Bron "The names of the 12 Persian months are taken from the ancient Zoroastrian texts and the origins are deeply rooted in their beliefsystem. This was the religion of Iran before the advent of Islam in seventh century AD.
Zoroastrians believed in two primal forces, good and evil. Everything that supported and enriched life was good and all that threatened life and disturbed order was bad.
The Lord of Wisdom - Ahura Mazda - created goodness and the Hostile Spirit - Angra Mainyu - created all that was bad (Ahriman in modern Persian)." (Massoume Price: Iranian Months

Het idee dat we in een dualistische wereld leven kan gezien worden als de grondgedachte van het astrologische wereldbeeld, dat gelijkgesteld kan worden aan het wereldbeeld van de Zoroastrianisme, de cultuur van de wijzen, waarnaar het evangelieverhaal over de geboorte van Jezus verwijst.
Erkenning van dat feit, dat de wereld positieve krachten en negatieve krachten kent, waaraan de gemiddelde mens zichzelf op een volstekt willoze wijze onderwerpt, leidt tot de spirituele verlossingsgedachte, die de mens het mensonterende juk van de primitief-moralistische slavernij af moet nemen.
De krachten van het dualisme leiden er namelijk toe dat er een machtstrijd ontstaat tussen mensen die 'goed' willen zijn (moralisten) en/of mensen die 'het goed willen hebben' (rijken of kapitalisten), en diegenen die van dat geestloze streven automatisch de dupe worden, omdat de 'goedheid' van de een binnen een dualistisch wereldbestel automatisch leidt tot de 'slechtheid' van de ander. Met andere woorden: binnen een geestloze wereld die het dualisme als onveranderlijke gegevenheid erkent zal het leven weinig meer zijn dan een voortdurende strijd om de macht, een gevecht dat des te heviger en meedogenlozer zal worden naarmate de mens zijn goedheid gaat verabsoluteren.
Daarom is de goedheidsopvatting van het Zoroastrianisme niet moreel van aard. Het 'goede' wordt niet toegekend aan de strenge moralist (binnen het astrologische wereldbeeld de planeet Saturnus), maar aan de 'Heer der Wijsheid' (Jupiter), die het goede omschrijft als 'datgene wat het leven mooier en rijker' maakt, een liberaal, Jupiteriaans verlangen, omdat de planeet Jupiter algemeen gezien wordt als de grote weldoener, die streeft naar groei en ontwikkeling, waarbij de bepaling wat mooi en wat rijk is niet op een gedetailleerde wijze wordt omschreven, maar alleen wordt begrensd, in die zin dat alles wat het leven van anderen op een zinloze wijze bemoeilijkt of lelijk maakt als slecht moet worden gezien.
Het spreekt vanzelf dat de figuur Jezus een kopie is van de Zoroastriaanse 'Heer der Wijsheid', een mens die zowel echt is, alswel een verwijzing naar een astrologisch oerprincipe: het op eerlijkheid en rechtvaardigheid gebaseerde beginsel van de Jupiteriaanse wijsheid.

Zie ook: Paars, kleur van het Moederland
Persepolis, Stad der Wijzen
Zoroastrian Seasonal Calendar


The significance of Faravahar
By Dr. H. P. B. Neku

The Faravahar, or Farohar, figure reminds one of the purpose of life on this earth, which is to live in such a way that the soul progresses spiritually and attains union with Ahura-Mazda (the Wise Lord); this state is called Frasho-kereti in Avesta.
In the center of the figure is a circle which represents the soul of the individual. For the soul to evolve and progress, it has two wings. In each wing there are five layers of feathers. These can represent the five Divine Songs (Gathas) of Zarathustra, the five divisions of the day (Gehs), and the five senses of the human body.
In nature, there exist two opposing forces: Spenta-Mainyu ≠ the good mind or asare roshni ≠ and Angre-Mainyu ≠ the wicked mind or asare tariki. A continuous conflict goes on in nature between these two. A person's soul is caught between the two and is pulled by each from side to side. The two long curved legs on either side of the circle represent these two forces. (Bron)

Commentaar: Hoewel de profeet Mohammed uitdrukkelijk heeft gesteld dat alle profeten als gelijkwaardig moeten worden beschouwd heeft hij weinig oog gehad voor de profeet Zoroaster ('hij die de astrologie serieus neemt'), die - zoals iedereen die de de moeite neemt om de ontwikkelingsgeschiedenis van de religie op een eerlijke wijze te bestuderen zal beamen - het christelijke bevrijdingsdenken in belangrijke mate heeft bepaald. Juist de ontkenning van het Zoroastrianisme heeft het christendom losgemaakt van het op eerlijkheid en rechtvaardigheid gebaseerde wijsheidsdenken dat ooit het kenmerk was van de Perzische cultuur.

Israelische Rechtvaardigheid

Peace to Israelis means "security". Their kind of "security" means that the victims recognise the legality of what was stolen and plundered, declare the acceptance of occupation as legitimate and forgive all previous and current war crimes.
Peace to the Palestinians means restoration of their rights usurped by brute force as well as insistence on application of international law. (SALMAN ABU SITTA, Palestine Chronicle 1-9-2003)

Willem Oltmans
Als ik een Ayatollah was

Met uitzonderlijk veel tam tam wordt bekend gemaakt, dat kolonel Qadaffi een paar miljard dollars heeft uitgetrokken om de families van de slachtoffers van het ontplofte PanAm-toestel boven Lockerbie in Schotland enigermate voor hun verdriet te compenseren. De Fransen verloren door soortgelijke sabotage in 1989 een UTA toestel boven Niger. Dus Jacques Chirac telefoneerde met Qadaffi en hij sleepte er ook een paar miljard uit voor het verdriet van de omgekomenen Fransen van toen. LibiŽ zal na de betalingen niet langer door de UNO van de wereld worden uitgesloten wegens wangedrag. Qadaffi zegt, ďWe hebben het niet gedaan, maar als we de basterds van ons af kunnen schudden met dollars die we krijgen voor de olie die we aan ze verkopen, waarom niet? Wat is geld?Ē (Klik om verder te lezen)

Deir Yassin Remembered

Deir Yassin Remembered, a not-for-profit organization of Jews and non-Jews working to build a memorial to the Palestinian Arab victims of the April 9, 1948 massacre at Deir Yassin, will unveil its first memorial in the United States on September 24th on the western shore of Seneca Lake in Geneva, New York.
The bronze sculpture will depict a mature olive tree, a symbol of peace, uprooted in the Zionist quest to build a Jewish state upon land owned and long-inhabited by Muslim and Christian Palestinians. The tree's tortured, angular lines illustrate the many decades of Palestinian dispossession and dehumanization that began before 1948 and continue today.
The sculpture is the design and creation of the renowned Arab-American artist Khalil Bendib, among whose works is the statue of Alex Odeh, murdered in Santa Ana, California in 1985, in a hate crime against Arabs. Khalil Bendib's studio is in Berkeley, California.

Deir Yassin Remembered shall one day build a groundbreaking memorial and information center at Deir Yassin, across the valley from Yad Vashem, the most famous Jewish Holocaust Memorial. The site of the Deir Yassin massacre is envisioned as the ideal location where Jews and Arabs can learn, understand, and come to terms with their shared history, and with each other. (Palestine Chronicle 2-9-2003)

Licht en Duisternis

Inzien dat slachtoffers daders kunnen zijn en dat het onrecht van de een het onrecht dat de ander wordt aangedaan nooit goed kan maken is de belangrijkste taak die Zionisische leiders zich behoren te stellen. Zij willen dolgraag een natie opbouwen die zich 'het licht van de wereld' kan noemen, maar zij vergeten dat een hemel die wordt opgebouwd op de hel van anderen nooit een lichtende wereld zal kunnen zijn, omdat de slachtoffers van het eigen onrechtvaardige handelen altijd vanonder het puin waaronder ze begraven worden hun stem zullen laten klinken.
Macht kan een leugenachtige, door opportunisten beheerste schijnwereld opbouwen. Dat is juist (en het gebeurt momenteel). Maar duisternis omzetten in licht..., dat kan zelfs God niet - laat staan de rechtse generaals die (in tegenstelling tot de Iraanse ayatollahs) nog nooit in hun leven iets om geestelijk-filosofische waarden gegeven hebben.

Zie ook: Arafat & Het Witte Huis
een cynisch sprookje?


Israel May Decide Arafat's Fate Soon

Israel may have to decide on Yasser Arafat's fate before year's end, Israel's defense minister said Tuesday, adding that expelling the Palestinian leader was the likely course.
"Because this is the situation and because Arafat never wanted to reach an agreement with us ... I think that he has to disappear from the stage of history, and not be included in the ranks of the Palestinian leadership," Defense Minister Shaul Mofaz told Israel Army Radio.
Mofaz said he favors expelling Arafat, but that the timing has to be right. "I believe that Israel made a historic mistake by not exiling him two years ago," he said. "With regard to the future, I think we will be compelled to deal with this issue within a relatively short period of time, very possibly even this year," Mofaz said. It was not clear whether he referred to the Western calendar or the Jewish year, which ends on Sept. 26. (Baghdad.Com 1-9-2003)

Zie ook: Waanzinnige dromers

"It is asserted that each one of us behaves in some one respect like a paranoic, corrects some aspect of the world which is unbearable to him by the construction of a wish and introduces this delusion into reality. A special importance attaches to the case in which this attempt to procure a certainty of happiness and a protection against suffering through a delusional remoulding of reality is made by a considerable number of people in common. The religions of mankind must be classed among the mass-delusions of this kind. No one, needless to say, who shares a delusion ever recognizes it as such... "

Sigmund Freud, in: Religion as a mass-delusion


Waarheid & Illusie

Zowel christenen als moslims vereren profeten die 'de waarheid' in hun leringen centraal stellen. Jezus noemde zichzelf 'de weg, de waarheid en het leven', een uitspraak die aangeeft dat hij de vijand was van de illusie, waarvan het kenmerk is dat ze richtingloos, leugenachtig en geestloos is, en de profeet Mohammed heeft nooit 'de Koran' heilig verklaard, hetgeen ook niet mogelijk was, omdat de Koran helemaal nog niet bestond toen hij leefde. De Koran is namelijk een product van zijn volgelingen, opgebouwd uit een aantal uitspraken van de profeet en interpretaties van volgelingen, die, juist omdat ze nooit zijn goedgekeurd door de profeet het tegendeel zijn van 'waar' of 'goddelijk'.
Gelovigen trekken zich daar niets van aan. Zij zoeken geen waarheid, maar een illusie, hetgeen ertoe leidt dat ze niet de waarheidszoekers op de troon zetten, maar leugenachtige potentaten, die hun illusoire kijk op het leven als 'waarheid' aanbieden aan de gelovigen.
Dat wetende zouden eerlijke vrijheidslievende mensen alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat het lot van de mensheid in handen wordt gelegd van illusie-aanbidders (in het evangelie worden ze 'blinde gidsen' genoemd).
Maar omdat eerlijkheid en vrijheid in onze wereld niet samengaan (je bent alleen maar vrij als je oneerlijk bent) hebben we er ons bij neer te leggen dat de aan illusies verslaafde gekken de nuchtere wijzen vernietigen. Zodat we dit korte betoog met een krachtig 'AMEN' kunnen besluiten...

Zie ook: De Liefde & De Dood

Dress Rules and Independent Spirit
Arab News Opinion

Back to school in two weeks. Back to young boys and girls carrying heavy bags on their backs. And back to long hours of studying and memorizing subjects that evaporate as soon as the exam is over.
The most striking sight is the long files of young boys going to school wearing white thobes. Now, why on earth would someone want a young boy to wear a white thobe? Heíll definitely get it dirty within two seconds of playing with friends in the schoolyard. Why would a mother want to deal with the stubborn stains of all sorts of stuff, remnants of her sonís school day - from ketchup to mud, from ink to juice - of everything a normal young boy can get his hands on? Whoever came up with this idea did not think how unpractical it is for young kids to play wearing long garments, and that boys need to play as much as they need to breathe. They need to wear comfortable, durable outfits.
I assume that the reason behind this rule is the idea that our national identity should be preserved and that a national dress is one way to uphold it.
This is exactly where we go wrong, thinking that a way of dressing is indicative of our national identity. In the process we just ignore simple logic. Boys can always wear thobes and ghutras when it is practical and makes sense.
Girls on the other hand must wear veils outside their schools, so we could at least make them comfortable in their schools. But the dress code for them makes even less sense. At college, girls are expected to wear long skirts and long-sleeved blouses. Pants are out as are short sleeves and anything that university officials deem inappropriate. If this is senseless, other dress codes are worse. In education colleges, students are required to wear black skirts and white shirts, and those who offend against these rules are severely punished and have to pay a fine as well.
Again, trying to find logic behind such rules is a useless endeavor. Girls in all cases are considered immature and unworthy of trust, and they are always suspected of misbehaving and must always follow the rules devised for them.
If we complain about how our younger generation lacks initiative and independence, it is because we do not give them a chance to be confident or make any choices. (Abeer Mishkhas, 2-9-2003)


Ayatollah Sistani & Masturbatie

Sistani website Question: What does Islam say about masturbation? If a man is doing this what type of punishment will he deserve and how can he do\ get Tawba?
Answer: He has committed a forbidden act. Repentance would be sufficient for Tawbah.

Question: When I am unable to do Mutaíh (temporary marriage), am I allowed to masturbate?
Answer: Masturbation is not permissible under any circumstances.

Wie praat over wijsheid en religie, die verwacht niet getracteerd te worden op ouderwetse verbodsbepalingen die zoiets wezenlijks als 'jezelf bevredigen' aan willen tasten. Wijsheid en religie moeten het als hun taak zien mensen wijzer te maken en wat minder dierlijk, hetgeen betekent dat zelfbevrediging, een daad die een einde maakt aan de noodzaak anderen op een dierlijke wijze te bezitten, zuiver logisch gezien, beschouwd dient te worden als een positieve daad, die een geestelijke liefdesrelatie met anderen (zelfs vrouwen) mogelijk maakt.
Masturbeer dus, liefst zo vaak mogelijk! En laat de vrouwtjes met rust! Dat is het (anarchistische) advies dat ik de geile moslimjongens als anarchistische wijsgeer mee wil geven.

Zie ook: De Gouden Fallus, erotische sprookjes, en:
De aanbidding van de hemel


Iranian Neo-thinkers

TEHRAN, August 31 (Mehr News Agency) -- Iranian Neo-thinkers Association will hold a seminar named "Seven Days With Monotheist Religions" on September 6-13 in Tehran, the Public Relations Office of the Non-Governmental Organizations Center of Tehran Municipality, one of the seminar's sponsors, announced on Sunday.
The seminar, with the motto "On One Earth, Under One Sky," aims to familiarize Iranian youth with religious minorities to create an atmosphere for dialogue and understanding between them.
The seminar will be accomplished with a 3-day tour in which the youth will visit religious monuments of various religions in Iran. (Mehr News 2-9-2003)

Neothink Is Amoral

Neothink takes knowledge into new dimensions of integration by continually defining ever larger and finer contexts. The great thinkers are distinguished not by their intelligence but by their ability to create a new context...
"Neothink is amoral. That is why some of the greatest Neothinkers such as Plato and Kant are master neocheaters. Neo-Tech is the first conceptual matrix for Neothink formation that is designed to counteract and overcome the force of Neothink-neocheaters." (Neotech, the Philosophical Zero)

Hoewel een anarchist weinig te maken wil hebben met filosofen die de taal in dienst stellen van de zwaarte (op zelfverheerlijking en verkleining van anderen gerichte gewichtigdoenerij) stelt hij zich desondanks positief op tegenover al diegenen die het anarchistische eenheidsprincipe verdedigen, juist omdat alle ellende in de wereld veroorzaakt wordt door supermoralisten, die maar een enkele gedachte kennen: Het vernietigen van de duivelse ander.
We leven momenteel in een supermoralistische wereld. Dat niet willen inzien betekent dat je kiest voor de door Nieuw Links in gang gezette vernietiging van de intellectueel. Daar hebben we met z'n allen in de jaren zestig voor gekozen. Nieuw links was een collectivistische anti-intellectuele beweging, die in dienst stond van supermoralisten, die maar een enkele wens bezitten: het vernietigen van de amorele, anti-collectivistische geest.
Daarom moeten we blij zijn dat een Iraans webblad de aandacht vestigt op het Nieuwe Denken, een beweging die weliswaar veel duister taalgebruik hanteert, maar die zich desondanks positief opstelt tegenover vrije, onafhankelijke geesten, vanuit de overtuiging dat de moraal niet begint bij de massa (de religie, de heilig verklaarde partij), maar bij de intelligente, naar bewustwording verlangende enkeling.

The Neo-thinkers' Constitution of the Universe

(1976)
Preamble

* The purpose of conscious life is to live happily.
* The function of government is to guarantee those conditions that let individuals fulfill their purpose. Those conditions can be guaranteed through a universal constitution that forbids the use of initiatory force, fraud, or coercion by any person or group against any individual.

Article 1: No person, group of persons, or government shall initiate force, threat of force, or fraud against any individual's self or property.
Article 2: Force is morally-and-legally justified only for protection from those who violate Article 1.
Article 3: No exceptions shall exist for Articles 1 and 2.

The Constitution of the Universe rests on six axioms:
1. Values exist only relative to life.
2. Whatever benefits a living organism is a value to that organism. Whatever harms a living organism is a disvalue to that organism.
3. The value against which all values are measured is conscious life.
4. Morals apply only to conscious individuals.
5. Immoral actions arise from individuals who harm others through force, fraud, or coercion -- from individuals who usurp, degrade, or destroy values earned by others.
6. Moral actions arise from individuals who honestly create and competitively produce values to benefit self, others, and society. (Bron)

Persepolis
stad der wijzen

Info

It isn't hard to discover the symbols of the Zoroastrian religion. Above you see the symbol for the Great God Ahura Mazda. You see him in a lot of places.
Other symbols you see very frequently are the symbols for the four holy elements: lion = fire, bull = earth, lotus flower = water and eagle = air.

Wat heel duidelijk opvalt is dat de moraal wordt neergelegd bij het zich ontwikkelende, gewetensvolle individu, zodat de basisuitgangspunten van de moraal gecentreerd worden rondom dat individu, precies zoals dat het geval is in het Zoroastrianisme, een astrologisch-filosofische levensleer die door supermoralistische gelovigen op een volstrekt onterechte en door en door valse en oneerlijke wijze werd en wordt onderdrukt - vals en oneerlijk omdat 'het Boek' (door de Profeet Mohammed gehanteerde term, waarmee niet de Koran maar de joods-christelijke geschriften worden aangeduid) via het scheppingsverhaal de amorele mens verheerlijkt, terwijl destructieve supermoralisten niets anders doen dan alles wat zich niet wenst te onderwerpen aan de eigen absolute waarheid kapot te maken: denk aan de collectivisten Osama bin Laden, Ariel Sharon en die conservatieve Ayatollas die van de Koran een geestelijk martelwerktuig wilen maken...
Het Nieuwe Denken is in feite zo oud als Methuzalem, omdat het liberaal, anticollectivistisch wijsheidsdenken is, een gedachtensysteem dat via de profeet Zoroaster honderden jaren lang van Iran een beschaafde, verdraagzame natie heeft gemaakt.

Wijsheid is het belangrijk maken van het gewetensvolle individu en het afwijzen van collectivisten die via demonisering en isolering de gewetensvolle mens tot zondebok willen uitroepen in een wereld waarin de verdierlijke egoist koning is.
Wijzen zijn wijs omdat ze buiten de orde van de gewetenloze gelijkgeschakelden gaan staan. En het feit dat ze daarom werden geŽerd door de bevolking maakte van het Zoroastriaanse Iran een superbeschaving, waarvan het kenmerk altijd is dat mensen het onafhankelijke amorele intellect (de wijsheid of de gnosis) niet vernietigen, maar respecteren.

Zie ook: De Drie Koningen Symboliek


Jezus & het Farizeisme

Zoroaster: de eerste christen

Religious worship known and practiced today under the name "Judaism" by so-called or self-styled "Jews" throughout the world was known and practiced in Judea in the time of Jesus under the name "Pharisaism" according to Rabbi Louis Finkelstein, head of The Jewish Theological Seminary of America, and all the other most competent and qualified recognized authorities on the subject. The form of religious worship known as "Pharisaism" in Judea in the time of Jesus was a religious practice based exclusively upon the Talmud. The Talmud in the time of Jesus was the Magna Charta, the Declaration of Independence, the Constitution, and the Bill of Rights, all rolled into one, of those who practiced "Pharisaism". Benjamin H. Freedman

The pharisees

A politico-religious sect or faction among the adherents of later Judaism, that came into existence as a class about the third century B.C. After the exile, Israel's monarchial form of government had become a thing of the past; in its place the Jews created a community which was half State, half Church. A growing sense of superiority to the heathen and idolatrous nations among whom their lot was cast came to be one of their main characteristics. They were taught insistently to separate themselves from their neighbours. "And now make confession to the Lord the God of your fathers, and do his pleasure, and separate yourselves from the people of the land, and from your strange wives" (I Esd., x, 11). Intermarriage with the heathen was strictly forbidden and many such marriages previously contracted, even of priests, were dissolved in consequence of the legislation promulgated by Esdras. (Catholic Encyclopedia)

Joden & Farizeisme

Wat weinig mensen weten is dat Jezus nooit een vijand is geweest van 'de joden', omdat het begrip jood in de tijd waarin hij leefde nog niet bestond. Jezus was een inwoner van Judea en werd daarom in de oude geschriften als zodanig aangeduid: JudeŽr, geboren in Judea, een begrip dat in latere vertalingen werd vervangen door het begrip 'jood'.
In Judea werd het religieuze leven bepaald door een aantal groeperingen, waarvan de farizeŽen (joodse Ayatolla's) de belangrijkste waren. het begrip 'farizeŽr' was dus geen scheldwoord voor een religieuze jood, maar een verwijzing naar een religieuze stroming - het Farizeisme of Ezra-isme - binnen een provincie die werd bewoond door Palestijnen, die vanwege hun fanatieke geloof in de eigen superioriteit het beperkende woord Judea boven de algemene begrippen 'Palestina' en 'Israelieten' plaatsten, benamingen die natuurlijk veel meer voor de hand liggen, omdat Judea een simpele provincie was in een land dat werd gecontroleerd door de Romeinen.
De farizeŽen richtten zich (net als de conservatieve Ayatolla's in Iran en Irak) op de formele aspecten van de religie: onderwerping aan een absurde hoeveelheid regels, de noodzaak van gebed en de verplichting religieuze leiders als goden te vereren.
Dat was de reden waarom de liberale, in Judea geboren Jezus (die dus niets te maken had met de religieuze praktijken van de inwoners van Judea) het als zijn taak zag het dictatoriaal-politieke denken van het vergoddelijkte religieuze leiderschap aan te vallen, een taak die na hem werd overgenomen door de profeet Mohammed die een vijand was van het Ezra-istische (farizeische) denken - en daarmee dus ook een vijand van de theocratie, die gezien kan worden als een uitvinding van de hogepriester Ezra.
Vuur Lucht Aarde Water

Khamenei: Unity Helps Solve Islamic World Problems

Ayatollah Khamenei said Wednesday that problems of the Islamic World can be solved through relying on the Almighty God and the great Muslim Ummah and promoting convergence and unity. Ayatollah Khamenei urged all countries and the Islamic Ummah to defend Palestine and noted, "defense of Palestine is not defense of a country or a nation. It is an attempt to solve a main problem of the Islamic World and Arab countries."
"The Americans have always supported the Zionist regime over the past 50 years, therefore in regards to the Palestinian issue, the United States is opposing Muslims and cannot be a mediator," he said as he stressed the importance to remain vigilance against the enemies. The Ayatollah said the Zionist regime is not committed to the signed agreements and added, "unity among the Arabs and Muslims and their insistence on defense and support for the defenseless Palestinian people would be the only solution to the issue under such circumstances that the enemy is not committed to any agreement." (Theran Times 3-9-2003)

Met Theocratische Schijnheiligheid Bereik Je Niks

Saddam als middenfiguur Khamenei is de vertegenwoordiger van een conservatieve groep Ayatollahs die in het verleden voor verdeling, splitsing, terreur en onderdrukking stond. Samenwerking met andersdenkenden werd verboden, iedereen die er eigen gedachten op nahield werd in de ban gedaan (of zelfs ter dood veroordeeld) en evangelische waarden als 'vergeten en vergeven' werden omgetoverd in scheppingen van de Satan.
Twee duivels werden aanbeden door de onverdraagzamen: Amerika, de Grote Satan, en Saddam Hussein, de kleine satan.
Met de kleine satan mocht niet worden samengewerkt, die moest van het toneel verdwijnen. Met de Grote Satan mag je wel samenwerken, mits je zijn macht gebruikt om de wereld van de kleine satan om te toveren in een 'hemelse' moslimdictatuur, waarin conservatieve Ayatollahs de bevolking terugvoeren naar het jaar -100000: dus niet het jaar nul, want het jaar nul was het verlichte tijdperk van het Zoroastrianisme, een liberaal tijdperk dat de totale ontkenning is van het huidige bekrompen Iran, dat alles vertegenwoordigt waar de Wijze Perzische Mannen in het verlichte verleden tegenstanders van waren.

Khamenei als Islamitisch revolutionair Iran zal onder leiding van de Ezra-ist Khamenei nooit zoiets als 'eenheid' kunnen opbouwen, en wel daarom niet omdat de ellende in Irak het directe resultaat is van de conservatieve Islamitische revolutie waarvan Khamenei de vertegenwoordiger is. Eenheid is een liberaal principe, hetgeen betekent dat de woorden van Khamenei alleen dan zinvol kunnen zijn wanneer hij zichzelf omtovert in een liberale wijze man en de hetze van door Iran gesteunde Irakese collaborateurs tegen alles wat de Irakese Baath-filosofie (Baath = Arabische eenheid) verdedigt stopzet.
Dat in Irak een hetze wordt gevoerd tegen socialistische intellectuelen die alleen daarom 'slecht' worden genoemd omdat ze lid waren van de Baath-partij vindt Khamenei heel gewoon. Eenheid boven alles, mompelt de schijnheilige vertegenwoordiger van een verdelend regime, maar hij zal er niet over peinzen het verdelende conservatisme (dat eenheid opvat als ĎIslamitische dictatuur voor iedereení) dood te verklaren.
De Islam, die een religie voor iedereen (gelovig en ongelovig) wilde zijn, blijkt in de praktijk van het leven weinig meer te zijn dan een doodgewone splijtzwam, en het waarom daarvan zou door zich 'wijs' noemende mannen eens aan de orde moeten worden gesteld.
Waarom mocht er niet worden samengewerkt met Saddam Hussein (de kleine satan)? En waarom werken de Sjiieten wel samen met Amerika (de Grote Satan)?
Saddam Hussein was een felle antizionist, maar ondanks zijn principiŽle opstelling werd hij verraden door de Ayatollahs en verkocht aan de vijand, hetgeen voor Ariel Sharon een reden was zichzelf tot winnaar en koning uit te roepen, want Bagdad was nog niet gevallen of de oorlogshitser Sharon presenteerde zich trots en glimmend aan het publiek als de 'grote vredestichterí (in zijn Messiaanse ogen weinig meer dan een man die de grote machtige winnaar is).
Zo gaat het steeds in het Midden-Oosten. Voortdurend worden de IsraŽlische leiders geholpen door conservatieve moslims die blindelings in de verdeel en heers-val van de rechtse Zionisten trappen.
Juist het verkopen van Saddam aan Amerika heeft de Arabische eenheidsgedachte opgeblazen. Hoe kun je voor eenheid pleiten wanneer Irak het bezit is van Amerika en IsraŽl? Want dat is de keiharde werkelijkheid.
1978: onttroning van de Shah Khamenei weet heel goed dat het Irak van nu een kopie wordt van het Iran onder de Pahlevi's: een door Amerika en IsraŽl beheerste natie, die alles wat antizionistisch is moet vernietigen, hetgeen betekent dat Iran zich met zijn antizionisme isoleert en uiteindelijk getroffen zal worden door hetzelfde lot dat Saddam Hussein getroffen heeft: verraden en verkocht worden door een groep onbetrouwbare buurlanden die het opportunisme boven het principe plaatsen.
Wanneer Khamenei werkelijk begaan was met het lot van de Palestijnen, dan zou hij in het verleden de zijde hebben gekozen van Saddam Hussein (niet van het Islamitische Koeweit dat Irak zonder blikken of blozen verkocht heeft aan het militair-industriŽle complex en na de Golfoorlog honderdduizenden Palestijnen op een meedogenloze wijze het land uitzette, zonder dat er ooit door enige Islamitisch land gesproken werd over schadevergoedingen en/of herstel van rechten.
Hij zou daarenboven afstand hebben gedaan van het dictatoriale verlangen van Irak een op verdeling, splitsing en onderdrukking gebaseerde theocratie te maken en hij zou het liberale principe van de eenheid boven het conservatief-religieuze verlangen naar verdeling hebben geplaatst.
Theocratie is verdeling: ontkenning van de amorele eenheidsgedachte. Daarom was de profeet Mohammed een vijand van die christenen en joden, die via het goddelijk verklaren van mensen (essentie van de theocratie) de liberale eenheidsgedachte dood verklaarden, en daarom ook zal er nooit vrede zijn in het Midden-Oosten zolang de Islamitische en de Joodse theocraten (Islamitisch en Joods Messianisme) de macht in handen houden.


Mossad Delegation Visits Baghdad
And Coordinates With U.S. On Terrorism

A Kurdish official revealed that an Israeli security delegation visited Baghdad on August 22 and 23, in order to coordinate with U.S. intelligence on the issue of terrorism. The official, speaking on condition of anonymity, informed Al-Hayat that the mentioned delegation carried out a field tour in Baghdad, and an air tour in a U.S. helicopter above Mosul, Tikrit and Ramadi. The source insisted that a U.S.-Israeli security coordination in Iraq had become necessary to both parties, in light of reports mentioning the growing influence of Al Qaeda and Ansar Al Islam, and as a result of serious fears from a security cooperation between Iran and Syria, which the U.S. and Israel believe will be targeted against them. (Bassel Mohamad, Al-Hayat 3-9-2003)


Terugblik: Iran & the SAVAK

Shah-an-Shah [King of Kings] Mohammad Reza Pahlevi was restored to the Peacock Throne of Iran with the assistance of the Central Intelligence Agency in 1953. CIA mounted a coup against the left-leaning government of Dr. Mohammad Mossadeq, which had planned to nationalize Iran's oil industry. CIA subsequently provided organizational and and training assistance for the establishment of an intelligence organization for the Shah. With training focused on domestic security and interrogation, the primary purpose of the intelligence unit, headed by General Teymur Bakhtiar, was to eliminate threats to Shah.
Formed under the guidance of United States and Israeli intelligence officers in 1957, SAVAK developed into an effective secret agency.
The SAVAK symbolized the Shah's rule from 1963-79, a period of corruption in the royal family, one-party rule, the torture and execution of thousands of political prisoners, suppression of dissent, and alienation of the religious masses. The United States reinforced its position as the Shah's protector and supporter, sowing the seeds of the anti-Americanism that later manifested itself in the revolution against the monarchy. (FAS website)

1979: arrestatie Savak-leden

The Shah's brutal secret police force, Savak, formed under the guidance of CIA (the United States Central Intelligence Agency) in 1957 and personnel trained by Mossad (Israel's secret service), to directly control all facets of political life in Iran. Its main task was to suppress opposition to the Shah's government and keep the people's political and social knowledge as minimal as possible. Savak was notorious throughout Iran for its brutal methods. (Klik voor info)

Zie ook: Vrijheid & Gelijkheid

Germany and France criticise US plan on Iraq

Germany and France have criticised a US draft resolution seeking greater international help and money in Iraq saying it does not go far enough to ensure a rapid transfer of authority to the Iraqi people.
"Really, it appears some way from the principal goal which is the transfer of authority to an Iraqi government as soon as possible," French President Jacques Chirac said at a press conference held in Dresden with Chancellor Gerhard Schroeder.
Acording to the draft text published on Thursday, the US is seeking troops and financial support for Iraq's postwar reconstruction but declines to relinquish political or military control of the country.
"In truth, I think the same as he (Chirac) does, that the proposal doesn't go far enough, that it's not dynamic enough," Chancellor Schroeder said at the press conference.

Germany, France and Russia have all expressed reservations about America's proposal for a wider UN mandate in Iraq opposing any attempt to "legitimize" the war with a new resolution.
Germany and France led the opposition campaign against President Bush's plans to attack Iraq. (SJIA News, 4-9-2003)


...an amercian soldier in iraq...9.4.2003...

i'm sleeping as much as possible...every chance i get...so that my days will fly by...and they are...amazingly enough...for a while it was getting really rough...it started once i found out that i had a pretty tentative date to leave...i watched every minute of every hour...they couldn't go by fast enough...but the realization is starting to sink in...and i don't believe it...i almost can't comprehend thai it is a real thing...i will get to go home...home...i can remember that place...and i've got some pictures to prove it...
i'm feeling better about my departure after reading the news yesterday...bringing in the multinational troops is the best thing for this country...and i don't think anyone can argue with that...that decision will bring american troops home...and it should turn more power over to the iraqis...who i think have earned it...and deserve it...it is their country for crying out loud...
but i'm scared still...i fear iraq is about to be thrown back into an internal war...a civil war...they hate each other...and they hate us...we just want every body to wrap up in a nice big group hug..."sorry guys"..."yeah...we're sorry too"...but that's not going to happen...
i feel for the multinational troops that are going to get called up and sent down here...they definitely don't deserve it...a war they didn't start...but one they will have to end...life is unfair that way...there are no rules...and a lot of people might have to swallow some pride for the betterment of this country...the iraqis are the ones that are important...they are the ones who did not ask for this...and they are the ones that are dying...in colossal amounts compared to our boys and girls in green...my fellow soldiers...we need to do what is best for them...we did 'liberate' them after all...and if i'm not mistakin' that was the reasoning behind this war... (Bron)

Zie ook: Baghdad Burning
an iraqi girl that survived the war.


Hanan Ashrawi: Palestinian realities

As is becoming increasingly clear, the Americans did themselves a great disfavor by ostracizing Yasser Arafat, because in doing so they bolstered his support among the Palestinians. Since the United States and Israel attacked him, people have been rallying around him. By trying to isolate Arafat, the Americans also mistakenly distanced themselves from a source of legitimate power and decision-making in Palestine. So now they have to get to Arafat indirectly, through intermediaries, whereas before they could influence him directly.
The United States and Israel need to talk to Arafat in order to address any serious issue. There is no reason for their boycott of him. It is childish and manipulative. If the United States is serious about peace, it has to deal with Palestinian realities, not realities manufactured in someone's mind. The Americans have to understand that when they attack Arafat, he gets more support; when they embrace Abbas, he gets less.
The problem is that within the White House and Pentagon, people don't have any connections with Palestinians. They still don't know the full Palestinian narrative and the Arab point of view that makes our politics tick. They tend to make simplistic decisions on the basis of the Israeli version, to which they are exposed daily. (www.miftah.org 2-9-2003)

Zionisme Is Een Leugen

Amerikaanse Midden-Oostenpolitiek is tot nu toe altijd Israelische, of beter gezegd 'Zionistische' Midden-Oostenpolitiek geweest. Zionisme en Israel zijn geen synoniemen. De meerderheid van de Israeliers beseft niet dat er over hun lot wordt beslist door een kleine groep Zionistische Messianisten die van Israel het Cuba van het Midden-Oosten willen maken, een utopische heilstaat, 'het licht der wereld', die de oude, op niets gebaseerde Ezra-istische machtsdroom waar moet maken.
Dat utopische machtsdromen niet deugen en alleen maar dood en verderf zaaien weten we. Maar weten en handelen zijn niet hetzelfde, zodat er een voortdurende strijd ontstaat tussen mensen die op een rationele wijze de wereld willen benaderen en diegenen die alleen maar het primitieve utopistische eigenbelang willen dienen.
Utopisten zijn altijd collectivisten. Collectivisten zijn mensen die het wetende ik haten en daarvoor op de vlucht zijn. De grootste vijand van elke collectivist is de naar weten verlangende enkeling die zijn eigen mening geeft. Een 'eigen mening ontwikkelen' is de grootste misdaad die een mens kan plegen in een collectivistisch universum. Dat is de reden waarom de katholieke kerk (geloof is macht) in het verleden op zo'n fanatieke wijze de gnostici (weten is verlichting) heeft vervolgd, en het is ook de reden waarom momenteel de term 'revisionisme' zo'n haatbeleaden woord geworden is, een simpel woord dat alleen maar verwijst naar mensen die op een onbevooroordeelde kritische wijze op zoek zijn naar de waarheid, ook als die waarheid het supermoralistische schijnwereldje van de collectivisten vernietigt.


Charley Reese: The Peace Plan Is Dead

"To sum up: The Road Map is dead, because Sharon was against it from the beginning, Bush saw it only as a photo opportunity on a nice background and Abu Mazen did not get from Israel and the U.S. anything that he could present as a Palestinian achievement."
Those are the words of an Israeli writer, Uri Avnery. He is exactly right, despite Condoleezza Rice's schizoid claim that the peace plan is still alive. It's stone-cold dead. Heck, I told you so the day it was announced. The peace plan was bound to fail because President George W. Bush is too gutless to confront Israeli Prime Minster Ariel Sharon, and a Palestinian state is the last thing in the world Sharon wants.
The Palestinian prime minister, Abu Mazen (also known as Mahmoud Abbas), got a cease-fire, but, of course, Sharon simply continued to assassinate Palestinian leaders until he finally provoked the bus bombing. It was Sharon who violated the cease-fire, just as it was Sharon who started the intifada, but America's lap-dog media will never tell you that...
Now Sharon has a free hand. He can go on expanding Jewish settlements, go on assassinating Palestinians, go on demolishing their homes, go on building an apartheid wall, go on making their lives a living hell with closures, curfews and checkpoints. And Bush will stand there, pathetically weak and indecisive, just as he has for the past two years. Sharon is not only sowing the seeds of Israel's eventual destruction, but he is also cutting the ground out from under Bush. Bush's entire foreign-policy scheme is turning to ashes right before his eyes... (Reese Website 5-9-2003)

Zie ook: Horoscoop van George W. Bush, en:
Het Getal van het Beest