De Derde Weg - 4"The right course is of respect to the security and rights of others, through dealing with others in peace and establishing the obligations required by way of equitable dialogue and on the basis of international law and international covenants." Saddam Hoessein

"Money power denounces as public enemies, all who questions its methods or throw light upon its crimes." Abraham Lincoln

"The main reasons for the attacks on Iraq, in the north and south and the embargo, is that the concerned powers know that Iraq cooperates honestly with friendly states, in the forefront of which are countries that are free or want to be free from colonialism." Saddam Hoessein

Het Geheim Van De Gelijkgeschakelde Pers - Michael Gorbatsjow
Waar zijn de progressieve Iraakse intellectuelen?
Bill Clinton & de rechtse oorlogshetzers - Het Pentagon & 'The Bombers'
Breken Met Het Fascisme Is Moeilijk - Christenen & de ver-hoering van de moraal
De Stem van de Redelijkheid - Amerikaanse democratie & Terreur

"The ideal of democracy," when in the caring hands of people of an altruistic disposition, supported by other more practical idealists, is inspiring and courageous.
Unfortunately these rare souls have never managed to keep control of the democratic reins of power for long.." (Source: Understanding Democracy Better

War and Forgetfulness -- A Bloody Media Game
By Norman Solomon, August 1, 2002

Three and a half years ago, some key information about U.N. weapons inspectors in Iraq briefly surfaced on the front pages of American newspapers -- and promptly vanished. Now, with righteous war drums beating loudly in Washington, let's reach deep down into the news media's Orwellian memory hole and retrieve the story.

"U.S. Spied on Iraq Under U.N. Cover, Officials Now Say," a front-page New York Times headline announced on Jan. 7, 1999.
The article was unequivocal: "United States officials said today that American spies had worked undercover on teams of United Nations arms inspectors ferreting out secret Iraqi weapons programs.... By being part of the team, the Americans gained a first-hand knowledge of the investigation and a protected presence inside Baghdad."
A day later, a followup Times story pointed out: "Reports that the United States used the United Nations weapons inspectors in Iraq as cover for spying on Saddam Hussein are dimming any chances that the inspection system will survive."
With its credibility badly damaged by the spying, the U.N. inspection system did not survive.
Another factor in its demise was the U.S. government's declaration that sanctions against Iraq would remain in place whether or not Baghdad fully complied with the inspection regimen.
But such facts don't assist the conditioned media reflex of blaming everything on Saddam Hussein.
No matter how hard you search major American media databases of the last couple of years for mention of the spy caper, you'll come up nearly empty.
Instead of presenting a complete relevant summary of past events, mainstream U.S. journalists and politicians are glad to focus on tactical pros and cons of various aggressive military scenarios.


Frankrijk en Rusland & Het recht van de sterkste

Deep divisions exist at the UN, not only between the P-5 on the Security Council (France and Russia tend to be most sympathetic to Iraq, while Britain and the US are most critical), but also among member states more generally.
Most fundamentally, though, there is a feeling among delegations that the rule of law should be made to prevail, but that one or two powerful states should not, on their own, become the world's policemen. (globalpolicy.org - Iraq Crisis)


Het Geheim Van De Gelijkgeschakelde Pers
Wim Duzijn, augustus 2002

Citaat: The promised attack on Iraq will test free journalism as never before. The prevailing media orthodoxy is that the attack is only a matter of time. "The arguments may already be over," says the Observer, "Bush and Blair have made it clear . .."
The beating of war drums is so familiar that the echo of the last round of media tom-toms is still heard, together with its self-serving "vindication" for having done the dirty work of great power, yet again.
I have been a reporter in too many places where public lies have disguised the culpability for great suffering, from Indochina to southern Africa, East Timor to Iraq, merely to turn the page or switch off the news-as-sermon, and accept that journalism has to be like this - "waiting outside closed doors to be lied to", as Russell Baker of the New York Times once put it.
"How do you do it?" asked a Pravda editor, touring the US with other Soviet journalists at the height of the cold war. Having read all the papers and watched the TV, they were astonished to find that all the foreign news and opinions were more or less the same. "
In our country, we put people in prison, we tear out their fingernails to achieve this result? What's your secret?" (John Pilger, 21-3-2002)

Democratie, Waarheid en Kapitaal

Een van de meest essentiŽle componenten van een democratisch systeem is het instrument van de op waarheidsliefde gebaseerde controle. Zodra democraten zich neerleggen bij de triomf van de leugen kan gesproken worden van 'het einde van de democratie'.
Waarheidsliefde is niet hetzelfde als anderen belasteren. Mensen kunnen de waarheid als laster beschouwen, maar dat betekent niet dat de waarheidlievende mens een leugenaar is.
Waarheidsliefde en het daaraan gekoppelde beginsel van de vrijheid van meningsuiting mogen nooit aangetast worden. Alle kritiek is geoorloofd, behalve die kritiek die de democratie ondermijnt. Daarbij moet natuurlijk wel een definitie worden gegeven van het begrip 'democratie'. Vooral Amerika en IsraŽl gebruiken momenteel dat begrip om Arabische landen tot duivelse machten uit te roepen. Zij verklaren hun eigen democratische systeem heilig en kunnen niet het feit accepteren dat er meerdere vormen van democratische controle mogelijk zijn.
Een van de meest ergerlijke misverstanden die momenteel het Westerse denken bepaalt is de gedachte dat democratie en kapitalisme synoniemen zijn.
Een land is democratisch als de markt 'vrij' is, zo luidt hun stelling, die natuurlijk ronduit absurd genoemd moet worden, omdat een land alleen dan democratisch genoemd mag worden als het hele volk vrij is. Niet de vrijheid van de markt (de zakenlieden, de rijken, de bankiers, de inhalige principelozen) bepalen het democratische gehalte van een maatschappij, maar de vrijheid van diegenen die bereid zijn het volk te dienen - niet het domme, inhalige volk, maar het intelligente, democratische volk.
Wie zijn verstand durft te gebruiken ziet in dat de opvatting die bepaalt dat democratie en vrije markt synoniemen zijn bedrog is. Uitgaande van die definitie mogen zakenlieden, bankiers en inhalige principelozen iedereen kapotmaken die hun egoÔstische handeltje bedreigt - hetgeen nooit de doelstelling is geweest van democratie.
Dat democratie en socialisme in het verleden niet samengingen hangt in sterke mate samen met de onwil van het kapitalisme het socialisme een faire kans te geven. De rijke kapitalistische tiran gebruikte zijn macht om de arme socialistische partner zijn eigen tirannieke gezicht te geven. Met andere woorden: het onvrij makende communisme is niets anders dan de wrede, meedogenloze, onverdraagzame smoel van het kapitalisme.

Er zijn een paar soorten strontvliegen, waarvan de gele de bekendste is. De volwassen vliegen bezoeken vaak bloemen om nectar te zuigen, maar ze vangen ook wel andere insecten die worden leeggezogen. De larven leven van en in de mest.

Dat gezicht werd zichtbaar na de val van de Sovjet-Unie. Een leger van doodgewone misdadigers (die zichzelf 'kapitalistische democraten' noemden) stortte zich als een troep aasgieren op het land en zoog het tot de laatste druppel leeg. Honderden miljarden guldens werden naar rijke westers bankiers overgeheveld, waarbij de vertegenwoordigers van 'het kwaad' (communisten die een graantje mee wilden pikken) de rijkdom broederlijk deelden met de vertegenwoordigers van 'het goede' (democratische westerse zakenlieden).
Een bijzonder hoog moreel gehalte kan aan dat gebeuren niet worden toegekend, maar wanneer het op geld aankomt schijnt niemand gewetensvol te willen handelen en wordt domweg gekozen voor ordinaire manipulatie. Wat dat betreft zijn mensen doodgewone strontvliegen. Wie de berg poep heeft uitgekakt maakt ze helemaal niks uit. Een strontvlieg (en dan met name de jonge strontvlieg!) moet poep eten. Iets anders kan hij niet!


Michael Gorbatsjow

Michael Gorbatsjow, de communistische partijleider die het autoritaire communisme in wilde ruilen voor het democratische socialisme, werd op een tamelijk meedogenloze wijze uit de weg geruimd door communistische en kapitalistische derde-weg-haters.
Primitieve communisten en primitieve kapitalisten vertegenwoordigen de dictatuur, de onwil een mens gewoon wat simpele vrijheid te schenken.
Communisme en kapitalisme worden beheerst door nemende mensen, mensen die alleen maar gelukkig kunnen zijn wanneer een ander ongelukkig is.
Daarom hebben dissidenten in het Oosten en het Westen ook altijd gezocht naar niet-totalitaire alternatieven, die tegenover de blindheid van de totalitaire (nemende) mens de waarheidsliefde van de gevende, ziende mens willen plaatsen (denk aan Vaclaw Havel's opdracht: Leven in waarheid...)

Michael Gorbatschow is geboren op 2 maart 1931, waarschijnlijk rond half negen 's avonds (info afkomstig van AstroDataBank).
Wanneer die tijd inderdaad juist is worden een viertal tekens in de geboortehoroscoop sterk benadrukt:
Zon in het Waterteken Vis, Maan in het Vuurteken Leeuw, ascendant in het harmonieteken Weegschaal (ascendant) en de tekens Kreeft , Schorpioen en Boogschutter dominant aanwezig in het beroepshuis 10: Kreeft heerser van huis 10, Pluto (Schorpioen) en Jupiter (Boogschutter) in het tiende huis).

Watertekens zijn volgens astrologen de ontkenning van het uitbuitingsprincipe. Water staat voor gevoel, inlevingsvermogen (empathie), zorgzaamheid en vrouwelijke overgave.
Het kapitalisme is in diepste wezen een aardse, veelal Saturnale, vorm van denken. Saturnus is in zijn negatieve, aan de aarde gebonden gedaante de vrek, de potter, de man die zijn kolenkeldertje volstapelt met goudstukken, waarnaar hij elke dag wellustig kijkt, zonder dat hij verder enig plezier aan dat bezit ontleent. Genieten is ook niet de taak van de kapitalist. De kapitalist moet hebben en dat hebben moet veroverd worden door te zwoegen en te sappelen. Daarom stellen sociologen (denk aan Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus) dat kapitalisme in zijn meest negatieve vorm het product is van het calvinisme.
Waar kapitalisme en calvinisme hand in hand gaan zal een verloederde, ontvrouwelijkte onderklasse ontstaan. De calvinist wil niet op een gevende manier genieten, pot zijn geld en zijn leven op, en voorkomt dat anderen die wel in staat zijn te genieten een sfeer van vrijheid en blijheid om zich heen kunnen verspreiden, zodat de hele wereld aan gierige verzuring te gronde gaat.
Michael Gortbatsjow heeft via de vernietiging van het verzuurde communisme een poging gewaagd het verzuurde kapitalisme aan te vallen.
Maar zijn idealistische pogingen in Rusland een derde weg te scheppen werden in brutale, kapitalistische geldlust gesmoord. Elf oligarchen trokken alle macht naar zich toe, en vormden samen de inhalige, kapitalische ontkenning van wat in het Westen 'de liberale democratie' wordt genoemd.

Zie ook: Uri Avnery & The Oligarchs (2004)

The "oligarchs" are a tiny group of entrepreneurs who exploited the disintegration of the Soviet system to loot the treasures of the state and to amass plunder amounting to hundreds of billions of dollars. In order to safeguard the perpetuation of their business, they took control of the state.... (Uri Avnery)

Benjamin Creme & Maitreya de Christus

Wie heeft de Sowjet-Unie opengesteld voor glasnost? Gorbatsjow was voornamelijk verantwoordelijk voor het beŽindigen van de Koude Oorlog en voor glasnost in de Sowjet-Unie. Van alle wereldleiders was hij het meest ontvankelijk voor de mentale impressie van Maitreya.
We zijn getuige van de opwekking, het elektriseren van de mensheid, de mensen in de wereld, om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. De laatste jaren is dat over de hele wereld te zien. De dictaturen verdwijnen wereldwijd van het toneel. Daarom is de Sowjet-Unie ingestort ó niet door de ineenstorting van het communisme, maar de ineenstorting van politiek totalitarisme, wat iets anders is.
We zijn eveneens getuige van de ineenstorting van economisch totalitarisme. Het economisch systeem, grotendeels gebaseerd op marktkrachten, nadert zijn dood. Er is een derde totalitarisme dat ook nog zal instorten ó religieus totalitarisme.
Religieus totalitarisme bereikt thans het hoogtepunt van zijn macht. We zien dat in de opkomst van fundamentalistische groepen in alle religies, zelfs binnen de tolerante boeddhistische en hindoestaanse geloofsrichtingen. Dat komt op dit moment zeer krachtig tot uitdrukking in de islam en in het christendom. Het zal het laatste zijn dat verdwijnt, maar uiteindelijk zal het totalitarisme uit de kerken verdwenen zijn. Dan zal de mensheid voor de eerste keer vrijheid kennen...


"Vrijheid is in de eerste plaats vrijheid van identificatie. Men moet voorkomen dat men wordt tot datgene wat men kan of moet zijn." Gurdjieff
de derde weg

Tegen Het Politieke Totalitarisme
Tegen Het Economische Totalitarisme
Tegen Het Religieuze Totalitarisme

Saddam Hoessein & Sociale Vernieuwing

Those who are incapable of innovation are the people who imitate and copy others, and in our society there are two types of imitators:
One type that imitates the old and they are the reactionaries and right-wingers, and another type that copies from the new, and some of them form political parties that borrow the experiences and solutions of other nations, including their position with regard to religion.
But we have the capacity to innovate and to produce creative and advanced solutions, and life requires dealing with progressive ideas and methods.
Thus even if everyone had the same belief and way of expressing it, it still would not be possible to contain our approaches and dealings in everyday within the narrowly defined boundary of religion and religious law.
This is the case because the problems of our modern society, that we have to deal with, are profoundly different from the problems that were faced during the early Islamic eraÖ

Speech by Saddam Hussein, 8/11/1977


Waar zijn de progressieve Iraakse intellectuelen?
Commentaar Wim Duzijn 2002

Mag een extreemrechtse beweging onafhankelijke landen dwingen hun kapitaal weg te schenken aan extreemrechtse politieke bewegingen?
Dat is de vraag die ons op het ogenblik bezig zou moeten houden. We worden geconfronteerd met een machtige extreemrechtse beweging, de rechts-zionistische lobby, die de leiders van Amerika en Engeland als pionnen gebruikt in de strijd tegen 'de vijanden van het zionisme'.
Dat de rechtszionistische lobby uit meedogenloze hardliners bestaat bewijst het feit dat men volstrekt lak heeft aan het Internationale Recht, waar het gaat om zaken die betrekking hebben op het ongecontroleerde voortbestaan van de rechts-zionistische bweging.
De Palestijnen en het Iraakse volk zijn daar momenteel het slachtoffer van. Zij moeten lijden omdat zij het hebben gewaagd de macht van het rechtse zionisme te weerstaan.
Wie eerlijk is, en de tijd neemt de geschiedenis te bestuderen, zal al snel ontdekken dat de Palestijnen en Irak tegenstanders waren van kapitalistisch-kolonialistische expansiebewegingen, extreemrechtse groeperingen en religieus extremisme.
Met andere woorden: waar het zionistische kapitalisme ouderwetse zaken als imperialisme, extreemrechts denken en religieus extremisme verdedigde, daar verdedigden Irak en de Palestijnen de moderniteit.
Die progressieve, op vrijheid en onafhankelijkheid gerichte, mentaliteit wil het rechtse zionisme vernietigen en daarom wordt alles op alles gezet om via een uiterst slimme manipulatiepolitiek de tegenstander een 'duivels gezicht' te geven.
Vrijheid, zegt de Russische wijsheidsleraar Gurdjieff, is in de eerste plaats 'vrijheid van identificatie': Je niet vereenzelvigen met het beeld dat de ander van je aan het opbouwen is. Er zorg voor dragen dat je op zo'n manier handelt dat de onredelijkheid van de manipulator zichtbaar wordt gemaakt.
De vraag is of de leiders van Irak en de Palestijnen het geduld kunnen opbrengen de propagandatechnieken van Amerika en IsraŽl te weerstaan.
De Palestijnen hebben ontdekt dat het naar voren schuiven van intellectuelen erg belangrijk is. Maar Irak schiet erg tekort op dat gebied. Je zou bijna gaan denken dat Irak geen progressief, onafhankelijk gezicht meer heeft...


In the post-Cold War era, the question remains: is the US and its sordid military-economic policy, which knows only profit and opportunism, to rule the world, or can there develop a sufficiently powerful intellectual and moral resistance to its policies? Edward Said

Nasserís Resignation Broadcast, June 9, 1967

Brothers, at times of triumph and tribulation, in the sweet hours and bitters hours, we have become accustomed to sit together to discuss things, to speak frankly of facts, believing that only in this way can we always find the right path however difficult circumstances may be...

All of us know how the crisis started in the Middle East. At the beginning of last May there was an enemy plan for the invasion of Syria and the statements by his politicians and all his military leaders openly said so.
There was plenty of evidence concerning the plan. Sources of our Syrian brothers were categorical on this and our own reliable information confirmed it. Add to this the fact that our friends in the Soviet Union warned the parliamentary delegation, which was on a visit to Moscow, at the beginning of last month, that there was a premeditated plan against Syria. We considered it our duty not to accept this silently. This was the duty of Arab brotherhood, it was also the duty of national security. Whoever starts with Syria will finish with Egypt.
Our armed forces moved to our frontiers with a competence which the enemy acknowledged even before our friends. Several steps followed. There was the withdrawal of the United Nations Emergency Force and the return of our forces to the Sharm al Shaykh post, the controlling point in the Straits of Tiran, which had been used by the Israeli enemy as one of the after-effects of the tripartite aggression against us in 1956. The enemyís flag passing in front of our forces was intolerable, apart from other reasons connected with the dearest aspirations of the Arab nation.
Accurate calculations were made of the enemyís strength and showed us that our armed force, at the level of equipment and training which they had reached, were capable of repelling the enemy and deterring him. We realized that the possibility of an armed clash existed and accepted the risk.

A message from the US President Lyndon Johnson was handed to our Ambassador in Washington 26th May asking us to show self-restraint and not to be the first to fire, or else we should have to face grave consequences. On the very same night, the Soviet Ambassador asked to have an urgent meeting with me at 05:30 [as broadcast] after midnight. He informed me of an urgent request from the Soviet Government not to be the first to open fire.
In the morning of last Monday, 5th June, the enemy struck. If we say now it was a stronger blow than we had expected, we must say at the same time, and with complete certainty that it was bigger than the potential at his disposal. It became very clear from the fist moment that there were other powers behind the enemy-they came to settle their accounts with the Arab national movement...


Enige feiten:

April 7, 1967: Israeli air raid on Damascus, 6 MIGs downed
May 12: Rabin: overthrow of Syrian government "may be the only way to curtail terrorism"
May 16: Egypt requests removal of UN troops from Sinai
May 21: Egyptians occupy Sharm al-Shaykh
May 23: Egypt blockades of Straits of Tiran
June 5: Israeli preemptive strike against Egypt

De feiten tonen duidelijk aan dat Israel Syrie op een agressieve, aanvallende wijze benaderde. Gesproken werd ook over de noodzaak van 'regime-wisseling' (dezelfde formulering die de regering Bush momenteel gebruikt om een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten te forceren - een formulering die tevens aangeeft dat men niet in een positie van zwakte verkeerde, want wie de regering in een Arabisch land af wil zetten doet dat vanuit het gevoel dat hij supersterk is).
Dat Arabische landen dergelijke agressieve taal als teken beschouwen van oorlogszuchtig gedrag ligt voor de hand. Vooral ook omdat Israel geen enkele poging heeft ondernomen een vredesoffensief in gang te zetten. Recht zoekende (lees: ongehoorzame) Arabieren waren ook toen al (in hun ogen) 'terroristen' met wie geen gesprek mogelijk is.


What were the direct reasons of the 1967-War?

Israel escalated its provocative actions against Syria by shelling the means and equipment working in the Arab project of transferring the Jordan River tributaries.
Attacking the Syrian farmers and increasing the impact of challenges against the Syrian Forces led to more vehement clashes that reached their peak by the air battle of April 7,1967.
News were spreading of Israeli military arrangements; particularly its deploying a force of 11-13 brigades along the Syrian Borders.
Motivated by such news, Egypt met its obligations under the Syrian-Egyptian Common Defense Accord signed on November 4, 1966, and delegated its Chief-of-Staff, Lt. General Mohammed Fozi, to Damascus to study the matter on the ground and coordinate the cooperation.
When he returned to Cairo, Egypt declared utmost mobilization, and the Egyptian Forces were paraded on May 15, 1967 in a military march through Cairo streets heading for Sinai.
On May 16, 1967 the Egyptian Command-in-Chief requested the UNDOF Commander-in-Chief in Sinai to withdraw his forces. After hasty consultations, the UN Secretary General, U. Thant, decided to meet Egypt's request and ordered such forces withdrawal on May 19, 1967.
President Nasser announced on May 23, 1967 the blocking of The Strait of Tiras in the face of Israeli navigation, removing thereby the last trace of the 1956-Triple Aggression against Egypt.
The blocking of the Traits was considered by Israel as a declaration of war. (Source: The Website Of Golan)


De Juni-Oorlog: Westerse interpretatie

"In mei 1967 stuurde Egyptisch president Nasser de UN troepen die langs het Suezkanaal waren gestationeerd naar huis. Voorts sloten SyriŽ en JordaniŽ militaire pacten met Egypte. Eveneens beval Nasser tot sluiting van de Straat van Tiran, zodat IsraŽl geen doorvaart meer had. En voorts had hij zijn troepen in de SinaÔ op sterkte gebracht. IsraŽl bereidde zich weer voor op een oorlog en begon een preventieve actie. In de vroege ochtend van 5 juni 1967 werd de gehele Egyptische luchtmacht aan schroot geschoten. In enkele dagen tijd werd de oorlog afgerond en waren de SinaÔ, de Gaza, Westbank inclusief Jeruzalem en de Golan onder IsraŽlische controle." (wanadoo.nl/maroth/oorlogtxt.htm)

De preventieve acties van Israel

Al decennialang wordt het agressieve, oorlogszuchtige gedrag van Israel ofwel 'defensief' ofwel 'preventief' genoemd. De Arabieren zijn de agressors en Israel moet zich tegen de agressieve barbaren verdedigen.
Het gevolg daarvan is dat het arme, in het nauw gedreven Israel een van de sterkste legermachten van de wereld bezit, inclusief een (buiten elke internationale controle geplaatste) kernmacht, die overal ter wereld vijandige doelen kan bestoken.
In het jaar 1967 waren de Arabieren ervan overtuigd dat Syrie door Israel werd bedreigd. Dat idee ontstaat niet zomaar. Dat idee was ofwel echt ofwel het was een nepbericht dat werd verspreid om de tegenstander ertoe te bewegen agressief te reageren.
In beide gevallen is het resultaat natuurlijk hetzelfde: je kunt op een ongeremde wijze de oorlog voeren die je wilt voeren, omdat in een extreem-rechtse wereld de winnaar bepaalt wat 'goed' en wat 'slecht' is.

Baghdad, August 21, INA

Speaker of Iraqi National Assembly Dr. Sa'doun Hamadi met Tuesday with head of US cable news net CNN Isen Gordan. During the meeting, Dr. Hamadi stressed on the necessity of conveying facts concerning Iraq while it is suffering from unjust embargo and recurrent aggression that caused lack of medicines, food and all essential needs and caused the death of more than 1,600,000 Iraqis. He pointed out that western media conveys false and hostile statements to the world public opinion against Iraq.
He added that Iraq had implemented all its legal obligations and had eliminated all weapons of mass destruction, but the American administration airs false successive allegations through hostile media that Iraq possesses weapons of mass destruction.

Bill Clinton & de rechtse oorlogshetzers

In het jaar 1998 richtte een groep verontwaardigde republikeinen zich in een open brief tot Bill Clinton, een president die in hun ogen niet krijgshaftig genoeg was, een president ook die te weinig oog zou hebben voor 'de vitale Amerikaanse belangen' in het Midden-Oosten.
Wat die vitale belangen zijn wordt niet duidelijk gemaakt. Wat wel zeker is dat onschuldige burgers niet onder het kopje 'vitaal belang' gerangschikt mogen worden, integendeel zelfs - ook al sterven ze als ratten, dan nog maakt de goede zaak alles juist en eerlijk. Ook de verdediging van het Internationale Recht en de organisaties die dat Internationale Recht behoren te verdedigen (VN - Veiligheidsraad) horen niet bij het vitale belang (die zijn alleen maar lastig en moeten genegeerd worden). En de bestrijding van terreur hoort er helemaal al niet bij, want de brief is geschreven in het jaar 1998...
Wat wel belangrijk is dat Irak onder Amerikaanse controle wordt geplaatst. Alle middelen om dat doel te bereiken zijn daarbij geoorloofd, hetgeen duidelijk maakt dat de Republikeinse veroordeling van Iraks inval in Koeweit (die bedoeld was om 'vitale belangen' van Irak veilig te stellen) in feite niets anders is geweest dan wat irrelevant geneuzel: net doen alsof je het erg vindt, terwijl je zelf met veel ergere plannen in je hoofd rondloopt...
Hieronder een gedeelte uit de brief en de lijst van ondertekenaars. Opvallend is dat de mensen die nu met alle geweld Irak willen binnenvallen deel uitmaken van het gezelschap dat Bill Clinton in 1998 tot de orde wilde roepen.

26-1-1998
Dear Mister President

"We urge you to (..) turn your Administration's attention to implementing a strategy for removing Saddam's regime from power. This will require a full complement of diplomatic, political and military efforts. Although we are fully aware of the dangers and difficulties in implementing this policy, we believe the dangers of failing to do so are far greater. We believe the U.S. has the authority under existing UN resolutions to take the necessary steps, including military steps, to protect our vital interests in the Gulf. In any case, American policy cannot continue to be crippled by a misguided insistence on unanimity in the UN Security Council.
We urge you to act decisively. If you act now to end the threat of weapons of mass destruction against the U.S. or its allies, you will be acting in the most fundamental national security interests of the country. If we accept a course of weakness and drift, we put our interests and our future at risk.
Sincerely,

Elliott Abrams Richard L. Armitage William J. Bennett
Jeffrey Bergner John Bolton Paula Dobriansky
Francis Fukuyama Robert Kagan Zalmay Khalilzad
William Kristol Richard Perle Peter W. Rodman
Donald Rumsfeld William Schneider, Jr. Vin Weber
Paul Wolfowitz R. James Woolsey Robert B. Zoellick


Wolfowitz Cabal' Is an Enemy Within U.S.
by Michele Steinberg


Het Pentagon & 'The Bombers'
Commentaar Wim Duzijn 2002

Paul Wolfowitz Het pentagon wordt momenteel geleid door twee rechtse zionisten: Richard Perle en Paul Wolfowitz.
Omdat ze niet de indruk willen wekken dat ze de baas zijn hebben ze een stroman tot minister benoemt: Donald Rumsfeld.
Rumsfeld is een man zonder ruggengraat. Hij heeft niets te vertellen. Hij krijgt orders en hij voert de orders uit. Een eigen visie verdedigen kan hij niet.
De orders die hij krijgt zijn afkomstig van een rechts-zinionistisch netwerk waarop Colin Powell de naam 'The Bombers' heeft geplakt - een naam die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Dat netwerk bestaat uit aanhangers van de Ijzeren-Vuist-ideologie van de rechtse zionist Jabotinsky, een ideoloog die binnen de zich modern noemende staat Israel nog altijd in hoog aanzien staat.

Richard Perle Jabotinsky huldigde de opvatting dat je de Arabieren eerst voor driekwart dood moet slaan, voordat je een gesprek met ze kunt beginnen. Pas wanneer ze bereid zijn op handen en voeten naar je toe te kruipen kun je vrede met ze sluiten. Dan weten ze wie de baas is en wie altijd de baas zal zijn en pas dan kan het joodse volk zijn rust krijgen in een Messiaans tijdperk waarin de staat Israel het licht van de wereld zal zijn.
Alle intelligente mensen in Amerika weten dat de zionistische groep die het Pentagon heeft gekaapt gek is. Colin Powell hanteert niet voor niets de naam 'The Bombers'.
Nu is dat op zichzelf genomen niet zo'n drama, je moet nu eenmaal een beetje gek zijn om zonder enig gewetensbezwaar honderdduizenden mensen de dood in te kunnen jagen. Dramatisch is wel dat met die extreem-rechtse overname het beeld van de Amerikaanse bevrijder aan stukken wordt geblazen. Amerika stond voor vrijheid, betekent nog steeds voor veel mensen vrijheid, maar de zionistische groep bommengooiers maakt het niet-ideologische vrijheidsverlangen van Amerika volstrekt belachelijk.
Wanneer George Bush daarom een beleidsverandering tot stand wil brengen dan zal hij moeten beginnen met een revisie van de Pentagontop: revisie betekent dus verandering...
Daarbij moet uitgegaan worden van de stelling dat het niet de taak van het Pentagon is een extreem-rechtse, 'eigen volk eerst' ideoloog als Jabotinsky te dienen - volgens veel mensen een fascist die de vertegenwoordiger is van de meest verwerpelijke vorm van kolonialisme die denkbaar is (namelijk: net zolang op iemand inslaan tot hij kapituleert...).


Tareq Aziz: "George Bush not as wise as his father"

Aziz, in an interview on CBS Evening News, said Iraq had not been intimidated by Bush's commitment to changing Iraqís patriotic leadership and widespread expectations that Washington was planning a military strike.
"We are defending our independence, we are defending our integrity, we are defending our national interest and any aggressor cannot win a war against us," he said.
Asked about the failure of Bush's father to continue the 1991 aggression on Iraq, Aziz said: "Could he do that? ... His son is now planning to do it. Let him try, and he will find that he will lose this plan, he will lose this endeavor." Aziz said the younger Bush was not as wise as his father.
"What Bush the father did in 1991 was in the interest of America, what his son is planning to do now is in the interests of (Israel) and the Zionists."
Asked about Iraqi financial support for the Palestinians who have launched martyrdom operations inside the Zionist entity, Aziz described them as heroes. "They are not terrorists. ... They are freedom fighters, we respect them," he said.
On another issue, Aziz said that al-Qaeda elements are operating in regions controlled by Kurds in northern Iraq.
There are no al-Qaeda in parts of Iraq controlled by Iraqís patriotic leadership, and Iraq does not possess nuclear, chemical or biological weapons, Aziz added. (Iraq Daily News, 21-8-2002)

Zie ook: De Nieuwe Wereldorde

klik hier

Breken Met Het Fascisme Is Moeilijk
Commentaar Wim Duzijn 2002

Citaat: Israel's Ambassador to the European Union, Harry Kney-Tal, is worried and frustrated over the widening gap between Europe and the Zionist state. Kney-Tal, 58, who completes his term in Brussels in a few weeks, told the Israeli paper Ha'aretz, that political and intellectual gap between Israel and Europe is widening....
Without corrective steps, Israel is liable to end up boycotted as a pariah state, like South Africa in the days of apartheid, Ha'aretz quoted Kney-Tal saying on the paper's English-language website.
European Union states, and Belgium in particular, have in recent years turned into trouble spots for Israeli diplomats. (
PalestineChronicle, 21-8-2002)

Israel is een staat die het product is van het fascisme: het Duitse fascisme en het Zionistische fascisme.
Het Duitse fascisme is dood. Adolf Hitler pleegde op 30 april 1945 zelfmoord in Berlijn en met zijn dood verdween het Nationaal-Socialisme van de aardbodem - omdat Hitler de verpersoonlijking was van die partij.
Met het zionistische fascisme ligt het wat moeilijker. Het zionisme is namelijk niet dood en het wordt uitgedragen door mensen die zichzelf anti-fascist noemen.
In een geestelijk gezonde wereld zouden mensen die er een verkeerd zelfbeeld op na houden worden aangeraden een tijdje in therapie te gaan - een eufemisme voor 'je kunt niet goed functioneren omdat je gek bent'.
Maar onze wereld is niet geestelijk gezond. Het feit dat het machtigste leger van de wereld de belangen dient van een groep mensen die volgens de letter van de wet 'terroristen' zijn (staatsterreur bedrijven) bewijst dat we in een gekkenhuis leven.
De enige hoop die we hebben is de president van de Verenigde Staten, George Bush. Hij is de enige man in de wereld die het zionistische fascisme kan bedwingen. Maar de vraag is of een man die Opperbevelhebber is van het Amerikaanse leger de geestelijke moed kan opbrengen zijn eigen leger te verdedigen.
De tijd zal ons moeten leren wie George Walker Bush werkelijk is: De Amerikaanse Opperbevelhebber van een Amerikaans leger dat de Vrijheid (lees: alle mensen) wil dienen, of de zionistische slaaf van een zionistisch leger dat het zionisme (lees: het eigen volk) dient.
Het is duidelijk dat de schrijver van deze artikelen voor dat Amerikaanse leger kiest dat bereid is de Vrijheid te verdedigen. Alleen dat vrijheidslievende leger dat (samen met de anti-fascistische Russen) het Duitse fascisme verslagen heeft zal IsraŽl duidelijk kunnen maken dat het af moet rekenen met zijn fascistische verleden.
Die noodzakelijke breuk met het verleden is alleen mogelijk via een alomvattende vrede in het Midden-Oosten. Alleen vrede kan de zionisten ertoe dwingen hun fascistische verleden onder ogen te zien. Nu vluchten ze weg in de oorlog. Nu proberen ze een leger dat het Duitse fascisme verslagen heeft te gebruiken als een dekmantel, waaronder hun anti-democratische uiterlijk verborgen dient te worden.
Die verhulling zal zinloos blijken te zijn. De geest van mensen kan in deze tijd niet meer gecontroleerd worden met behulp van brute macht.
De feiten zullen het zionisme blijven achtervolgen, totdat ze opgenomen worden in het bewustzijn, hetgeen ertoe kan leiden dat men zichzelf eindelijk schuldig verklaart.

Vrede Eist Innerlijke Vrede
Erkenning Van De Waarheid...

JACK STRAW: WEAPONS INSPECTORS TO DEFUSE CRISIS

British Foreign Minister Jack Straw has declared that the best was to reduce the tension in the Gulf is for the UNMOVIC weapons inspection team to return to Iraq while claiming that any talk of a military strike on Iraq by the USA was ďjumping the gunĒ.
He declared that the main aim of the British government was not to remove Saddam Hussein from power, although a change of regime in Baghdad would be welcome. His comments come after Baghdad invited the UNMOVIC team to Iraq but did not agree to the UN claim that this visit should be unconditional. Mr. Straw told BBC Radio 4 on Wednesday, ďIf Saddam Hussein allows weapons inspectors back without condition, without restriction and when they are allowed to do their job properly, then circumstances will changeĒ. (Timothy BANCROFT-HINCHEY, PRAVDA)


Christenen & de ver-hoering van de moraal
Commentaar Wim Duzijn 2002

De moraal van het totalitarisme (politiek, economisch of religieus) is gebouwd op de gedachte dat recht een ander woord is voor macht, terreur en dwingelandij. Die terreur is mogelijk omdat je veel geld, veel wapens of gewoon een grote brutale bek bezit.
Jezus van Nazareth (de hoofdfiguur uit het christelijke evangelie) richtte zijn agressie tegen de brutale-bekken-mentaliteit van liefdeloze mensen.
De liefdeloze wereld van 'de grote bek' is in het evangelie in de eerste plaats de wereld van de schriftgeleerde, die daarom zo gevaarlijk is omdat hij zijn grote, brutale bek verbergt achter heilige boeken: religieus fundamentalisme dus, kiezen voor een wereld waarin de blind handelende sadist tot god wordt uitgheroepen.
Van rijken moet Jezus ook weinig hebben. Dat zijn schijnheiligen die hun brutale bek verbergen achter een hoop goud. Met dat geld proberen ze status en cultuur te kopen, maar omdat alles gekocht is stelt hun cultuur weinig voor en moet gesproken worden van 'schijncultuur', cultuur die alleen daarom cultuur wordt genoemd omdat er een laagje dekgoud op is geplakt.
Met de machtigen der wereld (tenslotte) bemoeit Jezus zich helemaal niet, omdat een gesprek met machthebbers in zijn ogen volmaakt zinloos is.
Het heil moet volgens hem gezocht worden bij de buitenstaanders, de eenlingen, die de schijnheilige wereld van de grote brutale bekken durven te weerstaan.

Jezus wordt in onze moderne tijd niet bijzonder gewaardeerd. Er zijn wel mensen die zichzelf 'gelovig' noemen, maar dat zijn nu juist diegenen die niet begrijpen dat Jezus een eenling was die de collectivistische wereld van de 'grote-brutale-bekken' wilde bestrijden.
Kijk naar de christelijke elite in Amerika. Donald Rumsfeld bijvoorbeeld.., een Jezus-aanhanger die op een slaafse (anti-individualistische) wijze het rechts-collectivistische zionisme dient (collectivisme zegt niet 'ik denk', maar 'wij denken').
Of George Bush, ook een christen, die nog slaafser dan Rumsfeld de Jabotinsky-(lees grote bekken)-aanhanger Sharon steunt.
En dan tegelijkertijd Saddam Hoessein een 'duivel' noemen, omdat hij een Stalinistisch, dictatoriaal bewind in stand zou houden...
Wanneer je vindt dat iemand een te grote mond opzet, dan moet je eerst de grote monden in je eigen omgeving bedwingen. Dat zou Jezus zeggen, de man die voortdurend stelt dat je nooit anderen klakkeloos moet veroordelen, de man ook die stelt dat alleen diegene een ander een zondaar mag noemen die zelf zondenvrij is....
Ik ben Jezus niet en ik ben ook geen Jezus-gelovige, omdat ik niet Jezus maar het Christus-principe verdedig, dus ik kom niet met zulke boodschappen aanzetten.., maar George Bush is wel een gelovige en dat betekent dat hij de boodschap van Jezus serieus zou moeten nemen.
George Bush is (als gelovige) verplicht de rijken, de machtigen en de religieuze schijnheiligen de les te lezen. Hij moet ze (als gelovige) duidelijk maken dat niet Macht, maar Liefde de kern is van het evangelie, zodat al diegenen die niet in staat zijn liefdevolle relaties te onderhouden met anderen terzijde geschoven dienen te worden.

Bill Clinton was in zeker opzicht een liefdesprofeet. Hij bezat uitstekende relationele kwaliteiten - je zou hem zelfs een allemansvriend kunnen noemen - zodat hij dichter bij Jezus van Nazareth staat dan de contactgestoorde George Bush, die zich opsluit in zijn Texaanse ranch, tesamen met een stel haviken die niet in staat zijn op een normale wijze te communiceren met de buitenwereld, omdat zij die wereld hebben opgedeeld in een kleine goede elite en een grote groep objecten die gecontroleerd dient te worden.
Die elitaire opvatting, die stelt dat er een goede elite is en een troep objecten die gecontroleerd moet worden door de elite is een totalitaire opvatting.
Totalitarisme is elitarisme. Daarom was het Stalinisme, dat de dictatuur van de partij predikte een vorm van totalitair denken, waar het (democratische) socialisme, dat stelt dat de staat van en voor het gehele volk is, in beginsel niet totalitair is.
De elite rondom George Bush weet niet wat totalitarisme is. Een kretenslakende vrouw die zich 'Condi' laat noemen heeft politieke wetenschappen gestudeerd, noemt zich zelfs Rusland-deskundige, maar zij schijnt niet te beseffen dat zionisme en stalinisme in feite synoniemen zijn.
Het zionisme (en dan met name de rechtse component ervan, die de linkse component welhaast volledig heeft verdrongen) is een vorm van totalitair denken.
Daarom worden in landen waar de zionisten de macht in handen hebben tegenstanders van het zionisme niet aan het woord gelaten. Het zionisme mag niet aangevallen worden. Landen die zich kritisch opstellen tegenover het zionisme (in Europa zijn dat alleen BelgiŽ en Frankrijk) worden met de nek aangekeken. Zij zijn slecht, omdat zij niet totalitair willen zijn.

Saddam Hoessein wordt in een wereld die volgepropt is met agressieve mensen aangewezen als 'de duivel'. Je kunt niet geloven dat zoiets mogelijk is in een wereld die zich 'modern' noemt, maar het gebeurt. Amerika, Engeland, IsraŽl en Nederland (de zionistische as van het goede) bepalen dat Saddam slecht is en daarom is hij slecht.
Ik hecht weinig waarde aan dat morele oordeel. Het morele oordeel van dictators stelt weinig voor, dat heeft de geschiedenis ons geleerd.
De waanzin van de dictatuur ligt altijd in de verhoering van de moraal.
Altijd wijst een dictator - d.i. een pooier die de moraal als hoer gebruikt - slechte anderen aan die vernietigd moeten worden. Altijd is er wel eentje de zondebok en wat die zondebok ook doet, het maakt niks uit, wanneer de dictator zijn oordeel heeft uitgesproken kan niets of niemand hem meer tegen houden: de vijand moet verdwijnen.
Daarom werd volgens de evangelisten Jezus tweeduizend jaar geleden aan het kruis genageld. Omdat een dictator een oordeel had geveld dat onweerlegbaar was. Jezus verdedigde zich niet, omdat hij begreep dat hij al dood was. Pilatus waagde een poging hem te helpen, maar die poging mislukte, omdat Pilatus de wet van de dictator niet ongedaan kon maken, de wet die bepaalt dat er in een wereld die niet vrij is altijd eentje de zondebok moet zijn.
Christenen zouden uit het evangelie de les moeten trekken dat al die (politieke, economische en religieuze) machthebbers bestreden dienen te worden die uit naam van de onvrijheid zondebokken willen scheppen.
Maar wanneer je het laffe gedrag van de Amerikaanse christelijke overheid bekijkt, een overheid die de ver-hoering van de moraal behoort te bestrijden, dan kun je alleen maar constateren dat ze van Jezus niets, maar dan ook echt helemaal niets begrepen hebben.

Jezus, zo mag je concluderen, kan daarom goddelijk genoemd worden, omdat hij geen zichzelf verkopende hoer wilde zijn...


Wie zonder zonde is & Het nieuwe begin
Kees Middelkerk, Baptistengemeente Leiden

Er staat in de Bijbel een verhaal waarin Jezus in het zand schrijft. Dit is als de leiders van het volk een vrouw bij Hem brengen die op heterdaad is betrapt op overspel. Daar stond volgens de wet van Mozes de doodstraf op.
De schriftgeleerden zijn minder in de vrouw geÔnteresseerd dan in hoe ze haar zonde kunnen gebruiken om Jezus een hak te zetten. Ze vragen Jezus daarom achterbaks wat ze met haar moeten doen. Zou Jezus nu zeggen dat ze overeenkomstig de wet moet worden gedood dan zou dat zeker ten koste van zijn populariteit gaan en als Hij, om haar te sparen, deze zonde zou bagatelliseren zouden zij dit aangrijpen om aan te tonen dat Jezus de zonde niet ernstig nam en dus de wet van Mozes ontrouw was. Er staat dan dat Jezus voorover bukte, met zijn vinger op de grond schreef en zei dat wie zonder zonden is de eerste steen dan maar moest werpen om haar te doden.
Waarom, zo vroeg ik mij op een keer af, staat er dat Jezus op de grond schrijft. Doet dat ter zake?! Hij kon het toch ook gewoon zeggen en verder niets. Omdat ik de Bijbelse pretentie als zijnde het Woord van God nogal letterlijk neem, vroeg ik mij af waarom God dit er dan in had laten zetten. Op het moment dat ik mij dat afvroeg, dacht ik dat het zeer waarschijnlijk onmogelijk zou zijn om in de Bijbel een clou te vinden waarom Jezus dat op dat moment deed. Om mij direct te realiseren dat deze vinger die daar op de grond schreef dezelfde vinger was die de woorden 'gij zult niet echtbreken' in de stenen tafel had gegrift waaraan de schriftgeleerden refereerden.
Mij dit bedenkend, hoorde ik Jezus tegen de vrouw zeggen toen al de schriftgeleerden waren afgedropen, omdat zij wisten dat zij ook niet zonder zonden waren: "ook Ik veroordeel je niet". Maar ook: "ga heen en zondig niet meer".
De wet van Mozes die door de vinger Gods, dat is door de vinger van Jezus, in de rots was gegraveerd, doorstaat de eeuwen. Maar als het eens mis gaat en de wereld om ons heen ons wil stenigen, dan blijkt het oordeel te staan in het zand. Jezus zegt wel: "zondig niet meer" maar een golf van Gods liefde wist de gevolgen uit en we mogen opnieuw beginnen (Baptistengemeente Leiden)

Arabieren Gooien Hun Geld In De Westerse Doofpot

A Very Cool Arab Culture-boy! Time after time, callers from the West say: "We didn't know. Our media doesn't show us this." Palestinian callers invariably shout: "Where is the world? Why have we been abandoned?"
Egypt's Nile TV also has EnglishĖlanguage programming but rather than show the traumatic aftermath of house demolitions, it mainly concentrates on interviewing sunĖtanned European Red Sea tourists or corpulent Western females, wearing TĖshirts and baseball caps, attempting to learn the undulating movements of Oriental dancing.
With the combined wealth of the Arab world and the media professionalism, evidenced by AlĖJazeera, MBC, Al Mutstaqbal and EDTV, there seems on the surface to be no obstacle to an ArabĖowned and managed version of CNN or NBC. This is urgently needed to present the Arab point of view to the rest of the world.
It wouldn't necessarily have to be a news only network. Alternatively it could be an entertainment/sports channel showing the latest Western movies and live sports events to attract a wide viewership, while interspersing these with news, current affairs programmes and documentaries on Arab culture and tradition.
There is a growing awareness in the Arab world now concerning the importance of public relations, but this has yet to be translated into a resultsĖoriented medium... (By Linda S. Heard, PalestineChronicle 21-8-2002)

Mohammed & Het Vat Melk

In the ninth year of the Prophet's mission, about 620 AD, Muhammad rose in the middle of the night to visit the Sacred Mosque in Makkah. After a time of worship he fell asleep near the Ka'aba. The angel Gabriel came to him and woke him from his slumber. He led the Prophet, to the edge of the sacred Makkan mosque. Awaiting them was al-Buraq, a white winged beast "whose each stride stretched as far as the eye could see." Muhammad mounted al-Buraq and sped northwards with Gabriel to Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, the Furthest Mosque.
When they reached Jerusalem the Prophet dismounted and prayed near the Rock. Abraham, Moses, Jesus and other prophets, peace be upon them all, gathered together to pray behind him. Muhammad was presented a vessel of wine and a vessel of milk. The Prophet chose the milk and Gabriel said, 'You have chosen the true religion'. (info noblesanctuary.com)

Mohammed koos een glas melk, waarop Gabriel zei: "Je hebt de juiste religie gekozen..."

Wat kan dat betekenen?
Waarom wordt tegenover het glas wijn de beker met melk geplaatst?
Binnen de christelijke eredienst staat niet het glas melk maar de beker wijn centraal, waaruit je mag afleiden dat deze eredienst vals is. Een priester moet geen wijn drinken, maar melk... Raadselachtig...
Melk moet een symbolische functie hebben, die haar doet uitstijgen boven het glas wijn. Wijn is een alcolohische drank, een roesverwekkende benevelaar en daarom een vijand van de waarheid. Melk daarentegen is een voedzame drank, die de kleur van de onschuld draagt (wit) en afkomstig is van een dier dat alle eeuwen door het symbool is geweest van de voedende moeder. Melk voedt, waar wijn de zinnen benevelt. Melk staat aan het begin van het leven. Het eerste voedsel dat het kind krijgt is moedermelk. Kiezen voor melk betekent dus voor voeden en opvoeden. De mens heeft geestelijk voedsel nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen.
Godsdienst mag, zo moet je concluderen, nooit een zinnenbenevelaar zijn, een drug die de mensen de mogelijkheid om na te denken afneemt. Godsdienst is jezelf voeden in dienst van de groei.
Ouderwetse priesters ontkennen het principe van de groei. Zij kiezen voor de traditie, die altijd een drug is, een glas wijn dat de zinnen benevelt. Wijn heeft ouderdom nodig. Melk niet. Melk moet vers zijn. Melk drink je en na het drinken kun je een hele tijd zonder voedsel. Wijn leidt tot verslaving. Mensen die verslaafd zijn blijven drinken. Een glas, twee glazen, steeds meer, tot je er niet meer buiten kunt. Dat is fout. Je moet niet blijven drinken. Je drinkt tot je genoeg hebt en dan werk je of slaap je, net zo lang tot je weer honger hebt.

De Stem van de Redelijkheid
Commentaar Wim Duzijn 2002

Citaat: Israelis and Palestinians alike would do well to divert their resources from war and buiilding fences to peaceful coexistence and development in a pluralistic democracy with equality and human rights for all. Considering the ingenuity and high level of education of Israelis and Palestinians, such a democracy would become a Mecca of the Middle East. It could be a bridge between the West and the Orient. It could truly become a light unto the nations. (Mazin Qumsiyeh, professor at Yale University and spokesperson for the Palestine Right to Return Coalition)

Wanneer memsen redelijk zouden zijn, zou de wereld geen problemen kennen. Daaruit zou je de conclusie moeten afleiden dat je de wereld maar beter in handen kunt geven van redelijke mensen. Maar een dergelijke conclusie is redelijk en veronderstelt dat de wereld redelijk is, hetgeen niet het geval is. Zodat we door moeten blijven modderen met onredelijke luitjes, die als verwaande kraaien op hun volgescheten neststokjes blijven zitten, zonder dat de redelijke mens de kans krijgt in te grijpen.
Kra-kra-kra...
Wat zegt u?
Pas op. Daar ligt kraaienmest!
OK. We gaan verder.
Professor Mazin Qumsiyeh stelt voor van Israel een democratische samenleving te maken, waarin de Palestijnen numeriek in de meerderheid zijn. Daarmee zou IsraŽl de Palestijnse Staat worden waarvoor de PLO vanaf haar prilste bestaan gevochten heeft: een democratische, pluralistische staat waarin alle mensen gelijke rechten hebben.
Het is inderdaad de meest logische en meest redelijke oplossing, een oplossing die daarom ook de steun verdient van de hoeder van de democratie, Amerika, maar het is een oplossing die redelijk is en daarom niet past in de onredelijke wereldopvattingen van fundamentalisten, zodat je kunt stellen dat het onredelijk is een dergelijk (redelijk) voorstel te doen.
Soms moet je als redelijk mens onredelijke voorstellen steunen om een zekere mate van redelijkheid in het leven te kunnen roepen.
Een tweestatenoplossing is heel goed mogelijk, mits de nieuwe Palestijnse staat een nauw samenwerkingsverband aangaat met ofwel IsraŽl, ofwel JordaniŽ. In feite zou een moderne autonomieoplossing, waarbij Palestijnen het IsraŽlische of Jordaanse staatsburgerschap zouden krijgen de meest ideale oplossing zijn, maar IsraŽl wil de Palestijnen alleen maar een ouderwetse kolonialistische staatsstructuur aanbieden, waarbinnen Palestijnen tweederangsburgers moeten zijn, om te voorkomen dat het geld van de rijke joodse gemeenschappen in de wereld naar niet-joden gaat, terwijl het niet toestaat dat Palestina deel gaat uitnaken van een Palestijns-Jordaanse tweestatenbond, die op haar beurt deel uitmaakt van een groter Arabisch samenwerkingsverband.
Men wil - simpel gezegd - als minderheid niet 'de minderheid' zijn...
Elke redelijke oplossing wordt dus tegengehouden door IsraŽl, dat geen moderne staat wil zijn, maar het Vaticaan van het jodendom, zodat moderne, redelijke mensen gedwongen worden mee te draaien in de tredmolen van de onredelijkheid die draaiende wordt gehouden door zionistische pausen en kardinalen, die denken dat onredelijke geesten de meest grote genieŽn van de wereld zijn. (23-8-2002)

RUMSFELD: RUSSIA DEALS WITH TERRORIST STATES

Donald Rumsfeld uttered the most direct broadside to Moscow during a press briefing, when he criticised Moscowís policy to deal with Iraq. Rumsfeldís usage of economic arguments to coerce states to follow Washingtonís orders are well known.
ďTo the extent that Russia decides that it wants to parade its relationships with countries like Iraq and Libya and Syria and Cuba and North Korea, it sends a signal out across the globe that that is what Russia thinks is a good thing to do, to deal with terrorist statesĒ, said Rumsfeld, referring to the trade deal soon to be signed between Moscow and Baghdad to upgrade transport, energy and communications systems.
The Rumsfeld logic followed shortly afterwards: this decision will be detrimental to Russia ďbecause people all across the globe, business people, can make a decision: Where do they want to put a plant? Where do they want to invest? Where do they want to have a relationship?Ē
This is a clear insinuation that Mr. Rumsfeld views Russian trading ties with Iran, Iraq and North Korea, with extreme suspicion and it is clear that in linking the issue of investment, the US Defence Secretary is making a none-too-veiled threat that contracts walk hand in hand with obeying what Washington requests, blindly. (Timothy BANCROFT-HINCHEY, PRAVDA 23-8-2002)


Amerikaanse democratie & Terreur
Commentaar Wim Duzijn 2002

Amerika gebruikt zijn geld en zijn macht om sommige landen zijn wil op te leggen. Vrede is mogelijk, maar alleen als je gehoorzaam bent...
Opvallend is dat met name die landen die het machtsdenken van Amerika afwijzen 'schurkenstaten' worden genoemd. Cuba, dat in de jaren zeventig een verlengstuk was van het Stalinistische imperialisme is allang geen bedreiging meer.., is op sociaal-medisch gebied zelfs het beste jongetje van de klas, en kan daarom, gezien vanuit de Lincolnsiaanse opvatting dat de staat in de eerste plaats van en voor het volk moet zijn, niet worden aangemerkt als schurkenstaat.
Vanuit de opvatting dat de staat van en voor het volk is kunnen alleen die staten schurkenstaten worden genoemd die NIET van en voor het gehele volk willen zijn.
Amerika is op sociaal-medisch gebied geen toonaangevende natie en neemt op de lijst van meest sociale staten een betrekkelijk lage plaats in, waar Cuba een toppositie inneemt.
Dat betekent dat Cuba op sociaal gebied een voorbeeldfunctie vervult, waar de Verenigde Staten zich aan kunnen spiegelen.
Dat het autoritaire leiderschap van Fidel Castro niet deugt is geen reden Cuba een schurkenstaat te noemen. Het is een vorm van leiderschap die vanuit democratisch oogpunt niet bepaald ideaal is, maar een automatische koppeling van autocratie aan misdaad is volkomen onterecht. Wat Cuba misdadig maakte in de jaren zeventig waren de concentratiekampen en het enge, bekrompen kleinburgerlijke (Stalinistische) denken - met name op seksueel gebied. Maar wat dat betreft wordt Cuba ver in kleinburgerlijkheid overtroffen door de schijnheilige moralisten van de regering Bush, die als vertegenwoordigers van een land waar een welhaast Stalinistische gevangeniscultuur bestaat, momenteel een heksenjacht in gang hebben gezet tegen alles wat 'pedofiel' is - een krankzinnige situatie, die alleen maar het meest primitieve demoniseringsdenken in de mensen aanmoedigt. Niet de pedofiel is gevaarlijk, maar de zieke geest die op een stompzinnige, blinde wijze demonisering aanmoedigt.
In de jaren zeventig probeerde links het demoniseringsdenken op seksueel gebied te doorbreken, maar daar is weinig van terecht gekomen. De vrije moraal was een tijdelijke moraal die gericht was op de bevrediging van de behoeften van de eigen groep. Wat er met anderen gebeurt interesseerde de zogenaamde vrijheidsstrijders niet en nu de door Amerika geleide demoniseringsgolf over de wereld jaagt is er niet een ex-linkse vrijheidsstrijder die bezwaar aantekent. "Het zijn toch vieze, enge mensen, pedofielen? Sla ze maar dood..."
Maar als je de een op een lukrake wijze dood mag slaan, mag je ook de ander doodslaan. Dat maakt onverschilligheid zo gevaarlijk, want het doden van het individuele geweten (zondebokdenken) leidt ertoe dat krankzinnige excessen, zoals de jodenvervolging in de jaren 40, mogelijk worden gemaakt.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor het optreden in Irak, waar geen enkele idealistische doelstelling aan ten grondslag ligt. Wanneer je akkoord gaat met het principe dat machthebbers ongecontroleerd tewerk mogen gaan in andere landen, dat ze iedereen die in hun ogen niet bruikbaar is aan de kant mogen schuiven, terwijl bruikbare mensen geen strobreed in de weg wordt gelegd, hoe sadistisch en amoreel ze ook mogen zijn (kijk naar rechts IsraŽl dat gewoon extreemrechts mag zijn), dan aanvaard je daarmee de wet van de terreur, die bepaalt dat het doel (winnen en heersen) alle middelen heiligt.


"Erfolg ist der einzige Richter Łber Recht und Unrecht."
Adolf Hitler in "Mein Kampf"

Het onvermogen en de onwil compromissen te sluiten, ook op sociaal-economisch-medisch gebied, leidt ertoe dat Amerika momenteel een bedreiging is voor de wereldvrede. Amerika wil niet het feit accepteren dat het deel uitmaakt van de wereldeconomie, nee, men stelt zich op het standpunt dat er alleen maar een Amerikaanse economie is, waaraan de belangen van al diegenen die niet tot de rijke groep Amerikaanse machthebbers behoren ondergeschikt dient te worden gemaakt.
Het is fascisme, in die zin dat er een imperialistische machtsdroom van een kleine dictatoriaal ingestelde machtselite aan ten grondslag ligt, die niet de belangen van de wereldbevolking centraal wil stellen.
En toch is dat noodzakelijk in een wereld waarin de Verklaring van de Rechten van de Mens werkelijke inhoud krijgt.
Die Verklaring is in de eerste plaats een sociale boodschap. Mensen hebben het recht op een redelijke behuizing, goede gezondheidszorg en onderwijs...
Welnu, wanneer je ziet dat het socialistische Cuba op dat gebied hoog scoort, terwijl je zelf als kapitalistische natie een schamele middenpositie inneemt, dan moet je jezelf gaan afvragen wat er aan je eigen sociale stelsel ontbreekt. Waarom zit jij met je grote moralistische mond op een lage positie en waarom neemt een staat die je een schurkenstaat noemt een hoge plaats in.
Dat is een discussie die zinvoller is dan het najagen van hersenschimmen met behulp van een leger dat via immense kapitaalinjecties wordt opgeblazen tot een onbeheersbaar, door fascisten geleid monster.


De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Sleutelwoorden: Gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap, vrijheid van meningsuiting en geloof, suprematie van het recht, vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties, nastreven van sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard, via onderwijs, opvoeding en vooruitstrevende maatregelen de eerbied voor de rechten en vrijheden van de mens bevorderen.