De Derde Weg - 15 • According to Bush, terrorists "make no distinction among military and civilians." In other words, terrorists attack civilians.
 • Bush also lambasts the terrorists because, "They want to overthrow existing governments in many Muslim countries, such as Egypt, Saudi Arabia, and Jordan."
 • Bush is offended that Al Qaeda's "goal is remaking the world -- and imposing its...beliefs on people everywhere." Everyone knows that is the job of the United States and western transnational corporations. After all, what is globalization except remaking the world so everyone believes in the West's "universal values?" Dennis Florig
 • militaris

  Beschaving en Astrologie - Irak & Astrologie
  De Arabische Geest & De Kosmos
  The Story Of Al-Buraq
  Al-Buraq & Liegende, onverdraagzame gelovigen
  George W. Bush & De Vrije Zoekende Mens
  De militarisering van het bestaan
  Methodisten, Bush & Christus - Jezus & New Age
  Greenspan, vijand van zijn eigen principes
  Jezus & De Rijke Geldhandelaars


  "Are Security Council resolutions to be honored and enforced, or cast aside without consequence?
  Will the United Nations serve the purpose of its founding, or will it be irrelevant...?
  We want the resolutions of the world's most important multilateral body to be enforced".

  U.S. President George W. Bush, September 12, 2002

  Carter criticises Bush
  John ASHTEAD (Pravda, 15-10-2002)

  Nobel Peace prize-winner for 2002, ex-US President Jimmy Carter criticised the Middle East policy of George Bush on Monday, accusing the American President of abandoning the peace process by treating Palestinians and Israelis with two weights and two measures.
  Carter said that the USA today is wholly committed to israel and does not even speak with the Palestinian leaders and added that he did not consider that George Bush has the conditions to get the peace talks back on schedule.

  'You have to have the confidence of both sides, you have to act equally with the two sides and we are not doing this', stated Carter, who fears that 30 years of commitment to peace in the Middle East was for nothing.


  "Nay, we hurl the truth against
  Falsehood, and it knocks out its brain,
  And behold, falsehood doth perish"
  (Allah's is the word of truth)

  "A lot of rulers today still view principled people, who persist in defending their noble and just causes and who refuse to compromise at the expense of their peoples, their nations, the honour of their cause, their integrity and their principles, as a burden on them. The policy of the United States still finds in this kind of genuine, honest and loyal people an obstacle before their evil and futile ambitions towards the world and humanity at large..."

  Saddam Hoessein, Oath and Speech, INA 17-10-2002

  Beschaving & Astrologie  De gevleugelde Stier met het gekroonde menselijke hoofd symboliseert de macht van Assyrie, die is gebaseerd op een combinatie van eigenschappen die horen bij de Vaste Tekens van de dierenriem: Waterman (menselijke intelligentie en broederschap), Stier (kracht), Leeuw (de koning: rijkdom, trots) en Schorpioen of Adelaar (felle, vasthoudende overgave aan principes).
  De Egyptische Sfinx (een zittende leeuw met een mensenhoofd) vertegenwoordigt de tekens Waterman en Leeuw.

  De tekens van de dierenriem kunnen in groepen van vier tekens worden verdeeld op grond van drie kwaliteiten of hoedanigheden: hoofd, vast en beweeglijk.
  Elke kwaliteit wordt een viervoudigheid of kruis genoemd, omdat zij vier gelijksoortige tekens omvat die in de horoscoop hoeken van 90 graden met elkaar maken.

  Onze huidige 'Westerse' astrologie stamt uit Mesopotamië (waar nu Irak ligt). De astrologie werd gezien als een heilige wetenschap, net behulp waarvan men uitspraken deed op filosofisch, spiritueel, politiek en maatschappelijk gebied.

  "As we love leisurely, live leisurely, and walk on the pavement of obscurity to the first dream we read our horoscope in the book of astrology and draw our longings in our notebook as we continue without a guide, only our heart, without lightness, only the burning candle of anxiety, we enter our countries and dreams - we soar like bees over flower meadows..." (Abdul Hakim al-Faqeih, Iraq Daily [partijblad] 20-10-2002)

  Iraq: Cradle of Civilization - Iraq News Agency

  With his open mind, unbinding will, earnest perseverance and unique capabilities the Iraqi man was able to make the most marvelous wonders and achievements.
  Thereby he built the most ancient civilization in the history of humanity thousands of years ago and established his pioneering singular role and opened the road for humanity for advancement and progress in all realms of life.


  Irak & Astrologie
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Waar veel scholen en universiteiten de naam van Saddam Hoessein dragen (een situatie waar wij op een hypocriete wijze enigszins minachtend op neerblikken, daarbij vergetend dat ons eigen Nederland is volgebouwd met scholen die vernoemd zijn naar Koningen, Prinsen en Prinsessen van 'ons geliefde vorstenhuis'), daar is éen prominente faculteit van de Universiteit van Baghdad vernoemd naar de Arabische astroloog en astronoom ABU ALI HASAN IBN AL-HAITHAM.
  In opdracht van de Iraakse overheid is zelfs een standbeeld voor deze wetenschapper opgericht, hetgeen een unieke daad genoemd mag worden in een wereld die in overwegende mate gedomineerd wordt door vertegenwoordigers van een ouderwetse, fundamentalistische ressentimentsmoraal.
  Waar rechtse, aan het kapitalisme gebonden, christenen astrologie beschouwen als Satansdienst, en op grond daarvan een uiterst reactionaire, onderdrukkende houding tegenover astrologen aannemen, daar stelt de overheid in Irak zich tolerant op, zozeer dat sommige rechts-christelijke tegenstanders van Saddam Hoessein beweren dat hij in het geheim (samen met andere Arabische en communistische Satanaanbidders) 'duivelse astrologische veroveringsplannen' aan het voorbereiden is, in een poging de hoge morele waarden van het kapitalistische Westen te vernietigen.

  INFO: Mohammed ibn al-Haitham was a mathematician and engineer, a sort of Fatimid Leonardo, whose most important work is a book on optics that anticipates the telescope. Roger Bacon quotes his work extensively, as does Kepler and even Leonardo daVinci. We could hardly exaggerate the importance of al-Haithan, without him much of modern astronomy would never have been discovered.

  Arabische Wetenschap was astrologievriendelijk

  Arabic science was greatly interested in astronomy, largely for reasons related to astrology and the casting of horoscopes.
  The astronomer Al-Battani advanced the study of spherical trigonometry and produced a table of cotangents for use in astronomical computations.
  The Persian poet Omar Khayyam devoted considerable time to the study of algebra and geometry.
  Al-Haitham, also known as Alhazen, applied geometry to the study of light, and Abul-Wafa advanced spherical trigonometry. (Source: History of mathematics)
  "In the Qu'ran it is written that God created the stars and that men should be guided by them, indicating the more accepted place of astrology and astronomy within Islam. (Islamic Astrolabes


  Arabieren Ontwikkelen De Astrologie
  Liliane Blanchet, Ontwikkeling van de astrologie

  Van de tiende tot de twaalfde eeuw bloeide de Arabische gedachte in het oosten.
  Vooral de geneeskunde (Rhazès), de wiskunde en de filosofie (Gerber en Al Bathâni) floreerden.
  In de tweede helft van de twaalfde eeuw drong de Arabische kennis via Averroès, die in Cordoba doceerde, door in het Westen.
  Dit was een kostbaar moment, waarop de grote rijkdom van de joodse, christelijke en Arabische gedachtenwereld harmonieus samenkwamen.
  De ontwikkeling van de Arabische astrologie was de vrucht van een grote intellectuele vermenging, maar eveneens van een grote creativiteit, voortkomend uit het verder ontwikkelen van algebra en alchimie.
  De Arabieren vonden het numeriek stelsel uit... Zij introduceerden het getal nul, dat uit India kwam, ontwikkelden de symboliek der getallen, en gaven namen aan de sterren.
  Voorts kenden zij een belangrijke betekenis toe aan het besef van de cycli en werkten zij theorieën uit omtrent de samenhang die bestond tussen de grote standen van de planeten en de opkomst en ondergang van grote Rijken en grote religies.
  Zij vonden de astrologische 'huizen' uit en perfectioneerden het astrolabium. De astrologische techniek en het wereldbeeld werden door hen grondig veranderd.

  Met de opkomst van de irrationele getallen kwam een einde aan de Griekse opvatting van de perfectie gekoppeld aan het getal. Algebra ('Al Djeber' = reductie), alchimie en numerologie gaven nu de mogelijkheid alchimistische 'delen' of Arabische delen (Al Boumazar) verder uit te werken.
  Zij vernieuwden ook de heersende mode van de praktijk der 'magische' astrologie. Zij verbonden deze met de uitwerking en toepassing van amuletten en talismannen.
  De voorstelling van de wereld volgens Aristoteles en Ptolemeus onderging een metamorfose. Aan het begin van deze periode ging de Arabische gedachte er vanuit dat alle hemellichamen invloed op de wereld hadden.
  Vanaf de elfde eeuw werden (onder invloed van de religie) de sterren echter niet langer meer gezien als oorzaak van gebeurtenissen maar als tekens, afbeeldingen van de oorzaken.


  Ilm-al-nujum: Science of the stars

  The word ilm-al-nujum (science of the stars) was used by many Muslim scholars in the early Middle Ages to include both the science of astronomy and astrology.
  Astrology was referred to as ilm-ahkam-al-nujum (science of the decree of the stars) and also as 'ilm-al-tanjim' (science of divining by the stars) where as astronomy was referred to as 'ilm-al-falak' (science of the spheres) but more commonly as 'ilm-al-haya' (science of the heavenly configurations).
  Therefore in the early classifications of the sciences the two disciplines were commonly considered as branches of the same science.
  It is only at a later date that astronomy was made fully distinct from astrology. Astronomy was thereafter considered as a mathematical science and astrology was shifted to the applied physical science. (Souce: The decline of Arab Science)


  De Arabische Geest & De Kosmos
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Het astrologische verlangen de geheimen van de kosmos te ontraadselen is binnen de Arabische wereld de belangrijkste oorzaak geweest van de grote wetenschappelijke revolutie die in de Middeleeuwen (9e - 14e eeuw) de wereld op een zeer positieve wijze heeft beïnvloed.
  De wetenschap stond in dienst van een weten dat gericht was op zelfontdekking en zelfontplooiing (gnostische wetenschap). Met de vernietiging van dit humanistische kennisideaal (de scheiding die werd aangebracht tussen wetenschap als 'lager weten' en de astrologie als 'hoger weten'), viel bij intelligente Arabieren de noodzaak om zich met wetenschap bezig te houden weg. Wetenschap opgevat als zinloze bestudering van zinloze levenloze dingen werd niet gezien als een hoog ideaal.
  Het gevolg ervan was dat mystieke stromingen binnen de Islam (zoals het Soefisme), die veel aanhang hadden onder intelligente wetenschappers, aan invloed inboetten.
  Niet het zoeken naar waarheid werd van nu af aangemoedigd, maar het verkondigen (dwingend opleggen aan anderen) van de waarheid.
  Waaruit je de stelling zou kunnen afleiden dat de Arabische geest het gnostische, op waarheidsliefde gerichte, begrip zelfontdekking nodig heeft. Pas dan kan er sprake zijn van de mogelijkheid van een hernieuwde renaissance, waarin de fanatieke gerichtheid op religieuze waarden vervangen kan worden door een vrijere vorm van spiritualiteit die niet de tot God verheven priester (theologie), maar de Vrije Zoekende Mens (antroposofie en theosofie) centraal stelt.

  Zie ook: De Antroposofische Bank
  Sociaal bankieren
  Antroposofie-pagina's

  George W. Bush & De Vrije Zoekende Mens
  Commentaar Wim Duzijn, (Zwolle, 20-10-2002)

  Citaat: "I am a conservative because I believe in the power of each individual. My philosophy trusts individuals to make the right decisions for their families and communities [instead of] from distant bureaucracies.
  I am a conservative because I believe government should be limited and efficient. I am a conservative because I believe in a strong national defense [and] I support free markets and free trade. I am a conservative because I believe government closest to the people governs best. "
  George W. Bush, in: 'A charge to keep'

  Ons zogenaamde 'vrije westen' is gebouwd op leuzen. Een van die leuzen is dat wij 'het vrije individu' verdedigen: de mens die zonder inmenging van bureaucratische, betuttelende anderen in staat is de juiste beslissingen in het leven te nemen.
  De president van de Verenigde Staten, George W. Bush, die tot zijn veertigste jaar als feestvierende, van rijke ouders afhankelijke Amerikaan voortdurend de verkeerde beslissingen nam, tot een plotselinge bekering - waarbij de eigen individualiteit vervangen werd door een rechts-christelijk groepsego - hem de 'verlichting' bracht, is een leuzenverkondiger.
  Waarom hij die leuzen verkondigt is duidelijk. Die leuzen moeten aangepaste geesten doen geloven dat zij vrije geesten zijn, zodat niemand waarde gaat hechten aan de woorden van de rebel die stelt dat een conservatieve christen, die in tot duivel uitgeroepen anderen het kwaad aanbidt omdat hij niet in staat is het kwaad in zichzelf te controleren, weinig meer is dan de verdediger van de geestelijke slavernij.

  Wanneer de leuzen van George W. Bush waarheid zouden bevatten dan zou Amerika niet een kapitalistisch land zijn, maar een socialistisch land, waarbij het begrip socialisme niet opgevat dient te worden als het ideologische bezit van een heilig verklaarde partij, maar als een uit kritische enkelingen opgebouwde sociale beweging, die gedreven door sociaal gevoel het begrip geestelijke vrijheid koppelt aan het begrip economische vrijheid.
  Het is erg leuk om over 'de macht van het individu' te praten, maar wanneer je weigert die macht te vertalen in economische vrijheid, dan is die zogenaamde macht een stukje 'niets'.
  Een socialistische staat is een staat die mensen bevrijdt van economische dwang. Dat betekent niet dat er in zo'n staat niet gewerkt wordt. Het betekent alleen dat het werk geen plicht is maar een recht.
  Conservatieven willen steeds de indruk wekken dat zij 'geloven in mensen'. Wanneer je mensen vrij laat gaat alles vanzelf goed. Maar wanneer je dat optimisme omzet in een basisinkomen, mensen geld geven vanuit de optimistische verwachting dat ze vanzelf wel bezigheden zullen zoeken die hun leven meer inhoud kunnen geven, omdat elk mens verveling, isolement en gebrek aan uitdagingen op zijn tijd haat, dan halen ze verontwaardigd de schouders op, omdat een dergelijke vorm van optimisme in hun pessimistische ogen uiterst verwerpelijk is. Immers: de enkeling is zwak, hij neemt zonder strenge leiding altijd de verkeerde beslissingen en hij weigert als economisch onafhankelijk individu het kapitalisme te steunen omdat hij liever lui is dan moe.
  Het kapitalisme, gezien als optimistische heilsleer die gelooft in het vrije individu, is daarom doodgewone flauwekul. Er zijn enkelingen die schatrijk worden en een soort zevende hemel van hun bestaan kunnen maken, maar daartegenover staat een groep van mislukkelingen die wat ze ook doen altijd arm zullen blijven, omdat het leven in een kapitalistische wereld nu eenmaal een loterij is, waarin tien hoofdprijzen naast tien miljoen troostprijzen worden geplaatst.
  Dat alles ontkennen is uitermate kinderachtig, maar desondanks doen we dat, want heel onze culturele en religieuze wereld wordt gedomineerd door mensen die ons duidelijk maken dat de leiders en de rijken de weelde waarin ze leven verdienen, zodat degenen die mopperen en kabaal maken, omdat zij zich bedonderd en bedrogen voelen, maar beter niet serieus genomen kunnen worden.

  Die holle-leuzen-praktijk komt het meest duidelijk tot uiting in het Midden-Oosten. Daar moeten miljoenen mensen onze holle leuzen geloven, terwijl het toch heel duidelijk is dat die miljoenen mensen juist het slachtoffer zijn geworden van holle (betekenisloze) leuzen.
  We spreken over een botsing van culturen, maar dat is doodgewone onzin. Wat hier botst zijn de inhoudsloze leugen, die wij vertegenwoordigen, en de naar concrete inhouden zoekende waarheid, waar protesterende Arabieren voor staan.
  George W. Bush is een man die (naar eigen zeggen) vrij geworden is door zichzelf te bekeren. Hij noemt zichzelf 'een herboren christen'.
  Daarom is de enige vrijheid die hij de Arabische wereld aan kan bieden de weg van de bekering: "Doe afstand van je eigen identiteit en omarm mijn god: de christelijke god van het kapitalisme."
  aar waarom zou in een vrije wereld iedereen de God van het kapitalisme moeten omarmen, vooral wanneer je weet dat het kapitalisme gebaseerd is op het kunstmatig instandhouden van de tegenstelling arm en rijk?
  Kapitalisten verdienen veel geld omdat ze tegen hoge prijzen een product kunnen verkopen dat ze tegen relatief lage prijzen kunnen produceren. Dat betekent dat ze enerzijds mensen nodig hebben die betrekkelijk veel geld hebben en anderzijds mensen die arm zijn, want wanneer je mensen veel geld moet betalen voor de diensten die ze verrichten, dan werk je met een lage winstmarge en dan ga je binnen het kapitalistische stelsel failliet.

  George W. Bush maakt zich daar niet druk over. Socialisme, stelt hij, leidt ertoe dat er op de productenmarkt een verschraling optreedt. Kon je eerst kiezen uit honderd auto's, nu kun je maar uit twee of drie modellen kiezen.. Iets ergers bestaat er volgens hem niet...
  Dat een bedrijf als MICROSOFT op een monopolistische wijze rijk geworden is door de consument maar een enkele keuzemogelijkheid te geven, het WINDOWS-besturingssysteem, kan hem niet aan het twijfelen brengen. Hij heeft nog altijd de gebrekkige Sovjeteconomie in zijn achterhoofd zitten, zonder zich te realiseren dat de Sovjet-Unie op volstrekt kunstmatige wijze een beeld van domheid en armoede werd opgedrongen via een plutocratisch-kapitalistische beheersing van de wereldmarkt.
  Wat gestopt moet worden is de kapitalistisch-plutocratische manipulering van de wereld.
  Het geeft geen pas een mooi zelfbeeld van jezelf in het leven te roepen via het demoniseren van anderen.
  Wanneer George W. Bush een ordinaire drinkebroer was gebleven zou hij nu niet de duivel aan het bestrijden zijn. Waaruit je de conclusie kunt trekken dat jezelf op een ordinaire wijze vol drinken in een kroeg, zonder dat je daarbij anderen lastig valt, soms beter kan zijn dan via een systeem van leuzen en leugens jezelf omtoveren in een uiterst goede en nette, maar wel zeer bemoeizuchtige conservatieve burgerman.

  The Story Of Al-Buraq

  According the Islamic tradition, there is this story:
  Once upon a time, the Prophet Muhammad was asleep in his bed in Mecca. Long before dawn the angel Gabriel came to him and led him on a night journey from Mecca to Jerusalem. The angel had brought Al-Buraq – a heavenly creature with the body of an animal, the face of a human and the coloring of a peacock – on whose back Muhammad would travel.

  Muhammad mounted the Buraq, Gabriel took the reins, and in the blink of an eye they reached their first destination. 'What is this place?' asked the Prophet. 'This is the place where you are going to emigrate, and it is going to be your second city,' answered the angel. This would be the city of Medina.
  In another blink of an eye, the Buraq arrived at a second place. 'Which place is this?' asked the Prophet. 'This is Sinai, where Moses used to speak to God.' Then the travelers journeyed through space and time once again until, in another blink of an eye, they reached their third destination. 'And where are we now?' asked Muhammad. 'You are in Bethlehem, where Jesus was born and from where he spread the message of the King of heavens and of the earth.'
  It is said that the Prophet walked with delight on the soil where Jesus was born and that he came upon the Temple in Jerusalem. He entered the Temple and found it filled with a multitude of angels and with all of the prophets who had preceded him...
  And Muhammad said:
  "All of you praised your Lord and I praise Him also, Who sent me as a mercy for human beings and revealed the Koran to me, expanded my breast, took out my sins, raised me up, made my Nation and all human beings the best that could be, and called me 'Kind and Merciful'"!
  And Gabriel said: "That is why, O Muhammad you are the last of Prophets and a Mercy for human beings.'

  Jerusalem's Significance to Islam

  While Jerusalem was changing hands between Byzantine and Christian rulers, the prophet Mohammed was forming a new religion in the Arabian Peninsula - Islam. Mohammed and his early followers knew of the sanctity of Jerusalem and maintained a theoretical closeness to Judaism. During Islam's early years the qibla (direction of prayer) was north towards Jerusalem, only later during Mohammed's stay in Medina did begin to face Mecca (south) instead.
  Another source of Jerusalem's significance to Islam is a story in the Koran, known as the "Night Journey of Mohammed". In this story, Mohammed is transported by night on a white, winged steed, named al-Buraq, from the Great Mosque in Mecca to the "Furthest Mosque" (in Arabic - Al Aqsa). After praying in cave beneath the nearby "Foundation Stone", the Prophet continued on to heaven, before returning to Mecca the same night. Despite the fact that in the Koran the site of the "Furthest Mosque" is never mentioned and that other cities, such as Kufa, were initially identified with this event, by the late seventh century the connection between Jerusalem and the "Night Journey of Mohammed" was firmly entrenched in Islamic tradition. This story was to become the raison d'etre for Islam's two most important shrines in Jerusalem, the Al Aqsa Mosque and Dome of the Rock, and the driving force behind Moslem ambitions to rule the city to this day. (source: www.biu.ac.il/JS/rennert/)


  Waarheid en illusie in een heilig land
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Wie het ronduit kinderachtige geruzie over het Romeinse Fort Antonia gadeslaat, een plek die in religieus opzicht alleen betekenisvol is voor christenen, omdat de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus op die plek Jezus ter dood heeft veroordeeld, die begint zich af te vragen welk nut de religie heeft.
  Joden, die zichzelf volgelingen van de Wetgever Mozes noemen, ontlenen aan het bestaan van 'de tempelberg' (de berg waarop volgens hen een joodse tempel heeft gestaan) het recht alle internationale wetten aan hun laars te lappen, moslims, die volgens de profeet de Waarheid hoog moeten achten, gaan allerlei (aan de menselijke fantasie ontsproten) legenden en mythen tot historische waarheid verheffen, om daarna aan die tot leugen verheven waarheid het alleenrecht te claimen op een Romeins Fort, waarvan zij zeggen dat er nooit een Joodse Tempel (de tempel van Salomon) heeft gestaan.
  En christenen tenslotte kijken zwijgend toe en doen net alsof er nooit een Romeinse overheid in Palestina aanwezig is geweest, die, zoals Jezus het voorspeld heeft, alles in Jeruzalem wat met de Joodse religie te maken had totaal vernietigd heeft.

  Amerikaanse Presidenten zijn binnen dat christelijke bastion van de lafheid de aanvoerders. Zij zeggen rustig dat 'de tempelberg' de plek is waar de Joodse Tempel heeft gestaan, zonder zich te realiseren dat daarmee de grootheidswaan waardoor religieuze joodse fanatici zich alle eeuwen door lieten aangemoedigd wordt - hetgeen vanuit modern-democratisch oogpunt het meest kwalijke handelen is wat denkbaar is, omdat in een democratische wereld 'grootheidswaan' die tot het vernietigen van de rechten van kritische anderen leidt domweg niet mag bestaan.

  Zie ook: De Tempelberg


  Ascending and Descending - by Rumi

  Muhammed said: 'Make no distinction between my ascending and Jonah’s descending into the fish. Nearness to God is beyond ranking and description.' No up, down, soon, far, or late. Those terms are appropriate only for existence, and time.

  In non-existence, being destroyed is the greatest honor. The best provision is an emptiness. Poverty, a glorious wealth. Anyone who feels proud of winning, or privately glad at the public embarrassment of someone, he or she is still caught in the illusion.

  Al-Buraq & De Liegende,
  Onverdraagzame Gelovigen
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  In de astrologische dierenriem liggen de tekens Waterman en Leeuw tegenover elkaar.
  De Leeuw is het teken van de rijkdom, de koninklijke prots en praal, zaken die alleen dan genietbaar zijn wanneer het tegenovergestelde teken, het naar verbroedering strevende teken Waterman, in staat wordt gesteld een remmende invloed uit te oefenen.
  Dat is (gezien vanuit astrologisch perspectief) de betekenis van de polariteit die ingebakken zit in het menselijke bestaan. Daarom moet er (logisch voortredenerend) altijd worden gestreefd naar samenlevingsverbanden waarin sprake is van pluriformiteit, omdat alleen in een pluriforme wereld de polariteit zich op een ordelijke wijze kan uiten.

  Het 'mens-dier' Al-Buraq vertoont eigenschappen die terug te vinden zijn in belangrijke symbolen uit de verre oudheid (denk aan de gevleugelde leeuwen en stieren in Perzie en Mesopotamie).
  Dat die symbolen een astrologisch karakter bezitten is evident voor diegenen die de waarheid lief hebben. Maar omdat wij in onze 'joods-christelijke' wereld de leugen (moeten) aanbidden doen we net alsof de astrologie nooit bestaan heeft en nemen we rustig aan dat onze geschiedenis begonnen is met een eenzame, ontvrouwelijkte burgermansgod die alles wat niet kleinburgerlijk is haat en verafschuwt.

  De waarheid (die niet gebonden is aan religie) heeft echter een ander gezicht. De waarheid leert ons dat de astrologie het fundament is waarop de Arabische cultuur (met de culturen die daaruit zijn voortgekomen) is gebouwd.
  De bijzondere band die de mens heeft met de kosmos is de centrale kern van alle oud-Arabische mythen en verhalen, en dat betekent dat de 'goden' waarover gesproken wordt in feite verwijzingen zijn naar de tekens van de dierenriem.
  Pluriformiteit (het ene dat het vele voortbrengt) is altijd de essentie geweest van het oude Arabische denken. Altijd zijn er een paar hoofdgoden met meerdere kinderen, en altijd is er sprake van een strijd tussen aan elkaar tegengestelde principes, die desondanks niet leiden tot vernietiging van de strijdende partijen, omdat het bestaan van de polariteit nooit wordt ontkend.
  Licht en duister horen bij elkaar en de ontkenning van de een zou ontkenning betekenen van de ander - hetgeen niet wordt toegestaan.
  Hoewel de gedachte van de pluriforme God aanwezig is in het oude testament (de geschiedenis van het volk van Israël begint met twaalf stammen en niet met een enkele stam) weigeren fundamentalistische gelovigen het beeld van de ene God op een zodanige wijze te interpreteren dat er sprake is van een God die de veelheid omvat.
  Die hardnekkige ontkenning van het pluriformiteitsprincipe leidt ertoe dat onverdraagzame fundamentalisten elkaar op een volmaakt zinloze wijze de dood injagen, terwijl de hele wereld zwijgend toekijkt.
  Waarom we met z'n allen zwijgen mag een groot raadsel genoemd worden. Blijkbaar vinden we het gewoon de bevelen van sadisten op te volgen. Blijkbaar genieten we van bloed en ellende. Want wanneer we bloed en ellende vreselijk zouden vinden, zouden we 'nee' zeggen tegen de waanzin en kiezen voor mensen die een humane interpretatie van de oude bijbelteksten willen leveren.

  Intellectuelen brabbelen jaar in jaar uit de pagina's van kranten vol met dure betogen en alles wat er gebeurt is niets.
  Ze schijven om niets te hoeven doen, ze denken om niet te hoeven denken, ze handelen om bloed te kunnen zien.
  Maar wat is er mooi aan bloed? Wat is er mooi aan ellende? Wat is er mooi van ziekte en dood?
  Dat zijn vragen die Jezus aan het kruis zichzelf stelde, terwijl hij neer blikte op de schreeuwende meute die genoot van zijn ellende.
  Wij vinden alles wel goed. Wij stellen geen kritische vragen. Wij laten de fanatici hun gang gaan want het is niet netjes (politiek correct) om 'nee' te zeggen tegen fanatici die de domheid en de leugen tot 'God' verheven hebben.

  Fanatieke joden liegen. Maar fanatieke moslims liegen ook. Ze weigeren op een wetenschappelijke (waarheidlievende) wijze hun verleden te bekijken.
  Een fraai staaltje valt hierboven te lezen, in een tekstfragment waarin moslims het recht opeisen het Romeinse Fort Antonia in Jeruzalem hun exclusieve bezit te noemen. Ze beroepen zich daarbij in de eerste plaats op een legende die deel uitmaakt van Islamitische teksten die lang na de dood van de profeet Mohammed (gestorven in 632) geschreven zijn, een verhaal dat in geen enkel opzicht historische juistheid bezit, en in de tweede plaats op een stukje tekst uit een Koranhoofdstuk, waarboven de mededeling staat dat het geschreven is voor de vlucht (Hidjrah) van Mohammed vanuit Mecca naar Medina.
  Wie goed nadenkt ziet in dat de verwijzing naar 'een verre moskee' in dat hoofdstuk nooit betrekking kan hebben op de huidige Al-Aqsa-moskee, omdat in de tijd dat Mohammed in Mecca het leven leidde van een door iedereen gehaat zonderling er nog geen door moslims gebouwde moskee bestond in Jeruzalem.
  Wat zich wel bevond op de fundamenten van het Romeinse Fort Antonia waren christelijke heiligdommen, die daar werden geplaatst ter herinnering aan het wrede schijnproces dat Jezus er (volgens het evangelie) moest ondergaan.
  Wie zich dat realiseert en wie dan ook nog leest in de Al-Buraq legende dat Mohammed in Jeruzalem gesprekken voerde met alle profeten, inclusief Jezus en Mozes, die kan alleen maar concluderen dat de vreemde weigering om Joodse en Christelijke symbolen af te wijzen ridicuul is.
  Hoe kan Mohammed met Jezus en Mozes en andere profeten praten op een plek waar alleen hijzelf toegelaten wordt? Dat is nooit zijn bedoeling geweest en wie als moslim de waarheid zoekt kan dat alleen maar - vervuld van diepe schaamtegevoelens - toegeven.
  Onverdraagzaamheid is de ontkenning van het diepste wezen van de Ene Meervormige God, omdat een naar eenheid verlangende God nooit mag worden opgesplitst in geïsoleerde, naar afzondering verlangende, deelgoden die elkaar op een primitieve wijze naar het leven staan.

  Uri Avnery: The Sharon-Ben-Eliezer government
  PalestineChronicle, 21-10-2002

  The 'political leadership' consists of two generals, whose sole language is the language of force - the one is the leader of the Likud, the other is the leader of the Labor party.

  The policy of this government is to break by force the resistance of the Palestinian people to the occupation. It acts according to the typically Israeli maxim: 'If force doesn’t work, use more force.'

  It may be that by now the Israeli occupation has become the most brutal of the modern era: millions of people are imprisoned in their homes for weeks and months on end, two thirds of the population have been pushed under the internationally-accepted poverty line, hundreds of thousands suffer from malnutrition, on the border of starvation - all this in addition to almost 2000 killed, among them some 400 children.
  There is no sign that the Palestinian resistance is about to break. Quite to the contrary.

  Bombing in Israel: Bus Explodes,
  Catches on Fire, Eight Killed
  PalestineChronicle, 21-10-2002

  At least eight Israelis were killed and forty others wounded when a car, apparently packed with explosives slammed into a bus at the central Israeli city of Hadera. The bombing scenario varies, as some say that the car blew up next to the Israeli bus, while others contest that the car rammed into the bus.
  "As far as we know at this time, a car moved alongside the bus and exploded," police spokesman Haim Bolimovski told Israeli television.
  One thing however is known for sure and that is the number of dead and wounded is high, and is likely to increase. Medical sources, quoted by Israeli radio said that eight people have died so far, and at least 40 others were wounded. One of those wounded is in critical condition, hospital sources indicated.

  Saddam Hoessein frees prisoners
  By Patrick Cockburn, Independent.co.uk 21-10-2002

  Iraq started to release thousands of prisoners yesterday under an unprecedented and unconditional amnesty announced by President Saddam Hussein in an effort to defuse hostility to his regime at home and abroad.Prisoners, some of whom may have been held in unlit underground cells for as long as 20 years, were freed in Baghdad and other cities chanting: "With our blood and souls we redeem you Saddam."
  The Iraqi leader has officially declared the amnesty to mark his triumph in the referendum last week in which he won 100 per cent of the vote. He said: "We are shifting the responsibility for reforming them [the prisoners] to their families and society. We ask God that we will not regret this decision."

  De militarisering van het bestaan

  We are citizens, not soldiers
  By Robert Jensen, PalestineChronicle, 21-10-2002

  In wat een van de laatste stappen zou kunnen zijn in de richting van de permanente militarisering van de Amerikaanse samenleving, worden we allemaal gerekruteerd als soldaten in de eeuwige oorlog van de regering-Bush tegen eeuwige vijanden (ook wel bekend als de ‘oorlog tegen het terrorisme’).
  Afgelopen december werden doodgewone arbeiders, wiens taak het is de snelwegen te herstellen, ingezet als ‘voetsoldaten in de oorlog tegen het terrorisme’, waarbij hen werd opgedragen op verdachte mensen te letten. Deze zomer werden vrachtwagenchauffeurs ingezet als “de nieuwste soldaten in de oorlog tegen het terrorisme” dankzij een programma dat er op is gericht hen te trainen in het ontdekken van terroristische activiteiten.
  Er is natuurlijk niets mis met het melden van informatie die aanvallen zou kunnen voorkomen, maar er is een verschil tussen alert zijn en een soldaat zijn.
  Ik weiger bevelen op te volgen die mij willen dwingen soldaat te zijn en ik wens een doodgewone burger te blijven in een humane democratie.
  De reden is simpel: soldaten volgen de bevelen van commandanten op; Burgers gaan in discussie over wat het beleid zou moeten zijn.
  Ik zal mijn recht om deel uit te maken van de beleidsvorming niet opgeven – zelfs niet in een politiek proces dat wordt gedomineerd door geld en macht – en ik weiger blindelings beleid te accepteren dat door anderen wordt bepaald.
  Dat is geen democratie maar autoritarisme, dat niet voortkomt uit de loop van een geweer, maar uit de punt van de pen van een propaganda bedrijvende speech-schrijver.
  Legers marcheren gehoorzaam achter één stem van een bevelen uitdelende autoriteit aan. Democratieën worden groot dankzij de vele stemmen van het volk.


  Fascisme, Mooie Woorden & De Militaire Geest
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Een van de meest essentiële kenmerken van wat we fascisme noemen is het verlangen eeuwig oorlog te voeren.
  Het fascisme streeft altijd naar 'nationale eenheid', geen eenheid die gebouwd is op saamhorigheidsgevoel, het sociale verlangen alle mensen samen te brengen in een wereld waarin ze ondanks alle verschillen op vreedzame wijze samen willen leven, maar een eenheid die wordt opgebouwd rondom een gemeenschappelijke vijand.
  Zonder vijanden kan het fascisme niet overleven. Daarom verlangt een fascist ook niet naar vrede, omdat vrede een vijandloze situatie is, waarin de schijneenheid die aan zijn bestaan ten grondslag ligt verbrokkelt, zodat de mensen niet langer bereid zullen zijn de verlangens van onredelijke leiders te aanbidden.
  Het volk, zo weet hij, is alleen bereid bloed te drinken, wanneer het woedend is, en daarom moet je zorgen dat er een toestand van collectieve verdwazing in het leven wordt geroepen. De mensen moeten agressief zijn, onbeheerst, gulzig, hebzuchtig, niet geïnteresseerd in hogere idealen..., kortom: alles wat dierlijk is in de mens moet worden aangemoedigd, zodat de gewelddadigheid van militaristische leiders als iets vanzelfsprekends wordt geaccepteerd. Vervolgens wordt het volk, met behulp van een constante stroom propagandamateriaal, een schijn van eenheid en vrede aangeboden (schijnvrede, omdat de noodzaak vijanden te vernietigen niet wordt weg genomen).
  Wie de schone schijn afwijst, wie constateert dat onder de ogenschijnlijke harmonie een heksenketel van onredelijke, barbaarse gevoelens schuilgaat wordt als staatsvijand terzijde geschoven.

  Tegen dat onmenselijke beeld van haat en mooie woorden hebben in het verleden moedige enkelingen (in de bijbel worden ze profeten genoemd), mensen die rede boven geweld willen plaatsen, altijd geprotesteerd.
  Gewetensvolle enkelingen wijzen elke vorm van zinloos geweld af, ook wanneer de eigen leiders de daders zijn, ook wanneer diegenen die algemeen worden gezien als de meest nobele mensen van de wereld ordinaire oorlogdhetzers blijken te zijn. Ja, zelfs, wanneer de God die algemeen wordt aanbeden een hatend monster blijkt te zijn. Ook dan nog roept de redelijke enkeling:
  IK - als onafhankelijke enkeling, die de rede boven het zinloze geweld plaatst - wijs een op zinloze destructie gerichte militarisering van het bestaan af.


  Joel Schalit over Ariel Sharon, 'The Warrior'

  "ONE OF THE ways my Israeli family and I bond is by sharing our sense of shame whenever we hear spokespeople for the Israeli government issue official responses to events that have transpired during the al-Aqsa Intifada.
  Every time we hear the whining voice of Prime Minister Ariel Sharon's spokesman Ra'anan Gissin on CNN or the BBC, we can't bear it.
  "Couldn't Sharon have chosen a more articulate apologist?" we ask in the Schalit household. "
  With all the educated Israelis he could have chosen, even amongst the right-wingers he calls his friends, Arik had to choose this potz?"

  Unlike his legions of detractors, Sharon is a detail-oriented and comprehensive thinker. Indeed, reading the 2001 reprint of his 1989 autobiography, Warrior, one would assume that Sharon might have found a more sophisticated mouthpiece for his own "pragmatic" neoreligious version of Zionism.
  But, as Sharon's own narration of his climb to the top of Israel's political establishment proves, this archetypal "ugly Israeli" has always seen his raison d'être as being about reaching out to the frightening underside of the Zionist movement, the national-religious camp and the settlers, to secure his own hegemony. (pleiades.net/MunaHamzeh/The_New_Intifada)

  Commentaar 2002

  Mooie woorden voor de buitenwacht en tegelijkertijd in het binnenland het meest onredelijke rechtse luitjes steunen is altijd het kenmerk geweest van het rechtse zionisme.
  Ariel Sharon, leider van de rechtse Likoedpartij, vormt wat dat betreft geen uitzondering. Je moet niet kijken naar wat hij zegt, maar je moet kijken naar de door en door onredelijke mensen waarop hij zijn mooie, zogenaamd 'pragmatische' idealistenwereld grondvesten wil.


  Ariel Sharon: Een Man Van Vrede?

  De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker schreef in zijn memoires:
  "Net zoals zijn nederzettingenbeleid, was Ariel Sharon een blokkade op de weg naar vrede."
  In zijn politieke carrière had Sharon veel kritiek geleverd op een zijns inziens te slap optreden tegen de Palestijnen. Nadat in december 1987 de eerste Palestijnse intifada (opstand) was uitgebroken, stelde hij dat hij daar snel een einde aan had kunnen maken met een "ijzeren vuist".

  De Jood Als Eeuwige Krijgsheer

  Ariel Sharon, your autobiography is called "Warrior." Do you still see yourself like that today, when you are prime minister?

  "That is the role of my generation. It was and remains the role of my generation. And it is also the role of the coming generations.
  If the Jews want a state - and I believe that the Jews do want a state - it is everyone's role. Not necessarily to fight in practice, but to be ready to fight. To be deployed for that.
  "You have to understand one simple thing: The Jews have one small state. It is a state blessed with skills, truly blessed with skills. But this is the only place in the world where Jews have the right and the ability and the strength to defend themselves by themselves. And that is a gift of God. That is what we must defend.
  Therefore, we must all know that we can never place our fate in the hands of anyone else, not even in the hands of those who are our best friends. Never." (Interview met Ariel Sharon, Ha'aretz, april 2001)

  Methodisten, Bush & Christus
  Iraq Daily, 21-10-2002

  Bush's own Methodist church has launched a scathing attack on his preparations for war against Iraq, saying they are 'without any justification according to the teachings of Christ'.
  Jim Winkler, head of social policy for United Methodists, added that all attempts at a 'dialogue' between the President and his own church over the war had fallen on deaf ears at the White House. Winkler is general secretary of the Board of Church and Society for the United Methodist church, which counts the President and Dick Cheney, among its members.
  The Methodist Church, he said, is not pacifist, but 'rejects war as a usual means of national policy'. Methodist scriptural doctrine, he added, specifies 'war as a last resort, primarily a defensive thing'.

  Zie ook: George Bush, Playboy in Moralistenland


  Nobel laureates say "No" to war with Iraq

  Nobel peace prize laureates meeting in Rome delivered a resounding "No" to war with Iraq and gave their full backing to the need for UN resolutions to avoid a conflict.
  In a joint statement at the end of the third annual forum of Nobel peace laureates, Mikhail Gorbachev, Lech Walesa, Joseph Rotblat, Adolfo Perez Esquivel, Betty Williams and Rigoberta Menchu said recourse to arms as a way of settling problems between states was unacceptable.

  Former US president Jimmy Carter, this year's Nobel peace prize laureate, was invited to the forum but it was unknown why he did not attend. (AFP-Reuters, 22-10-2002)

  Jezus & New Age
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  "Jezus is de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het Einde. En: de Wortel, de Morgenster, de Boom van het leven, het Water van het leven.
  Jezus kan zeggen: Ik ben koning en slaaf, Ik leef door te sterven, Ik heers door te dienen, Ik win door te verliezen. Dat is Jezus, de Christus, dat is de Messias, de Heer." (Pastor Michel Hagen, Rooms-Katholiek)

  Hoewel het New Age denken door conservatieve katholieken fel wordt afgewezen, verwijst de tekst die de apostel Johannes Jezus in de mond legt "Ik ben de alpha en de omega" naar de holistische, paradoxale benadering van de werkelijkheid die essentieel is voor de tegen het dualisme gerichte filosofie van New Age.
  Primitief machtsdenken is doordrenkt van het 'of-of'-denken. Je kunt alleen maar een goed mens zijn door te winnen. Winnen door te verliezen is doodgewone onzin.
  Ze vergeten dat de leider van de voormalige Sovjet-Unie, Michel Gorbatsjow, een winnaar is geworden omdat hij doelbewust voor de positie van verliezer koos.
  Niemand heeft Gorbatsjow gedwongen die keuze te maken. Je zou zijn daad (uitgedrukt in christelijke termen) een uiting van 'goddelijke genade' kunnen noemen.
  Alles gebeurt vanzelf, wanneer de tijd er rijp voor is. De mens kan sturen, maar de beslissing ligt zelden in zijn eigen handen.
  Toeval, pech, geluk, genade..., ieder mens gebruikt zijn eigen verklaring. Maar waar het om gaat in het leven is dat we inzien dat macht niet de allesbepalende factor in het leven is.

  Dat is ook de reden waarom Jezus tijdens het laatste avondmaal de voeten wilde wassen van zijn discipelen. Niet om aan te geven dat hij een reinheidsmaniak was, maar om duidelijk te maken dat werkelijke spiritualiteit geen slaven en meesters kent.
  De slaaf dient de meester. De meester dient de slaaf. Met andere woorden: ze zijn broeders van elkaar.
  Wanneer een religie mensen dat inzicht bijbrengt is het je taak als anarchistisch georienteerd vrijdenker aan de kant van die religie te gaan staan.
  Religieuze mensen beseffen vaak niet dat zij waarheden verkondigen die een ontkenning zijn van het aan dogma's gebonden sleurbestaan dat ze op hun vrij-makende levensvisie hebben opgebouwd. Ze bewonderen de verliezer Jezus, maar ze weigeren hun dogma's prijs te geven, ook al winnen ze daarmee het leven.
  Een dosis anarchisme kan mensen net dat duwtje geven dat ze nodig hebben om de juiste keuze te maken, een keuze die de traditie niet ontkent, maar haar simpelweg met nieuwe ogen bekijkt.

  Malaysia Presses Ahead on Use of Gold Dinar
  for International Trade - Teheran Times, 22-10-2002

  Malaysia will set up a secretariat to study and promote the use of the gold dinar as currency for international trade if the cabinet agrees, Prime Minister Mahathir Mohamad said Wednesday.
  Mahathir was responding to a request by a delegate from the Iranian Central Bank at an international seminar on the "Gold Dinar in Multilateral Trade" here.
  Iran has expressed its support for the use of the gold dinar which, according to Islamic law, is roughly equivalent to 4.3 grams. Its value is based on world demand for gold.
  Mahathir, who is also finance minister, floated the idea in March, saying it could help prevent a repeat of the financial crisis which devastated Asia in 1997-1998, which he blames on "greedy" currency traders.


  Greenspan, vijand van zijn eigen principes
  Bill Bonner, Publicist en econoom, LIBERTARIAN.NL

  "Een bijna hysterische vijandigheid ten aanzien van de goudstandaard is een kwestie, die alle collectivisten verenigd van welke pluimage dan ook".
  Dit schreef Alan Greenspan in 1966 in het naar een objectieve moraal strevende blad "The Objectivist".
  "Om de bron van deze vijandigheid te begrijpen", zo vervolgt hij, "is het nodig om eerst de specifieke rol van het goud in een vrije maatschappij te begrijpen. Geld is de gemeenschappelijke noemer van alle economische transacties. Het is het materiaal, dat dient als middel van uitwisseling, het is overal geaccepteerd door alle deelnemers in een uitwisselingseconomie als betaling voor hun goederen en diensten. Het kan daarom worden gebruikt als marktwaarde-standaard en een waardemiddel, d.w.z. een spaarmiddel.
  Het bestaan van zo'n goed is een voorwaarde voor een economie gebaseerd op een verdeling van arbeid. Als men geen materiaal had als objectieve waarde om als geldmiddel te gebruiken, dan zou men moeten terugvallen op een primitieve ruileconomie of gedwongen te worden om op zelfvoorzienende boerderijen te leven en zo de onmetelijke voordelen van specialisatie moeten missen. Wanneer men geen waardemiddel had, d.w.z. om te sparen, dan zou noch lange-termijnplanning noch uitwisseling mogelijk zijn."
  "In afwezigheid van de goudstandaard, is er geen enkele mogelijkheid om spaargeld te beschermen tegen inbeslagname via inflatie."

  In 1974 verliet Alan Greenspan, de verdediger van de goudstandaard, New York om naar Washington te gaan, waar hij hoofd werd van de machtigste centrale bank ter wereld.
  Hoe kon dit gebeuren? We weten niet wat voor gesprekken er hebben plaatsgevonden tussen Greenspan de Libertijn en Greenspan de aankomende statist, maar we vermoeden, dat deze dialogen voor de laatste 36 jaar zijn afgebouwd door Greenspan de Objectivist.
  "Een vrije maatschappij heeft de goudregel nodig", zei Greenspan de Libertijn in 1966. "Maar ik wil de beroemdste en machtigste centrale bankier in de wereld worden", zei de jonge Greenspan. "En er is geen mogelijkheid, dat ik dat kan doen door de goudstandaard aan te bevelen."
  "Goed," suggereerde Greenspan de Objectivist, "je hebt het gebruik van de redeneringsmacht! Om uit te zoeken wat goed is voor jou! Aan je zelf denken, dat is wat geldt. Je moet de regels vinden die voor jou werken. Dus, blijkbaar werkt de goudregel voor de maatschappij als geheel, maar niet voor een vent, die centrale bankier wil worden. Het helpt niets om daar te komen waar je wilt, want het houdt je van het verkrijgen van de baan en zal het je macht beperken, als je de baan eenmaal hebt, dus als je het snapt, dan moet de goudregel verdwijnen."
  En aldus geschiedde.
  Niet alleen zwoor Greenspan de goudregel af, maar hij ontpopte zich als de meest inflatoire centrale bankier in de geschiedenis van de Verenigde Staten.
  Greenspan werd een naam, die iedereen kende. Hij werd ook een held, want hij was het, die de grootste economische expansie in de Amerikaanse geschiedenis had veroorzaakt. Weinig mensen realiseren zich, dat hij dat heeft gedaan, door een regel te breken, die voorafgaande generaties heeft beschermd.

  "Met betrekking tot de hoeveelheid geld- en kredietexpansie," zo verklaart Dr. Kurt Richebacher, "is dit een succes geworden, maar ten aanzien van de effecten op het Bruto Binnenlands Product (BBP), het nationaal inkomen en de financiele markten is het een regelrechte ramp."


  Lyndon LaRouche: The Bankruptcy Of The System
  LaRouche Website, 7-10-2002

  Most of the leading banks of Europe and the Americas are in a state of financial dilapidation beyond bankruptcy, in which only state-conducted reorganization in bankruptcy could prevent their early, chaotic collapse.
  The bankruptcy of the IMF and World Bank, was already built into the system, axiomatically, far in advance, when the "floating exchange-rate" system was introduced, during 1971-1975. The collapse was only a matter of time; decades have passed, the time has come.
  Moreover, the existence of the IMF is nothing but a fiction created by sovereign governments. Those governments now have the responsibility, and authority, to act in concert to put the IMF through bankruptcy-reorganization, and to replace it entirely with a new institution, preferably a gold-reserve system, perhaps at $1,000 per troy ounce, free of the folly of floating exchange-rates, and committed to modes of regulation associated with the IMF of the immediate post-war, 1946-1958 interval.

  Zie ook: What has government done to our money?"


  Jezus & De Rijke Geldhandelaars
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Citaat:"And they come to Jerusalem: and JESUS went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves; And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple.
  And HE taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves.
  And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy Him: for they feared Him, because all the people was astonished at His doctrine. (Mark 11:15-18)

  Joden en Rijkdom zijn begrippen die in het algemene taalgebruik synoniemen zijn geworden en daarom in het verleden vaak aanleiding zijn geweest voor onredelijke vormen van jodenhaat, waarbij onschuldige mensen verantwoordelijk werden gesteld voor het wangedrag van enkelingen.
  Het begrip 'rijke joden' verwijst binnen het tot stereotype verheven beeld naar mensen die macht willen hebben en die om dat te bereiken de geldhandel induiken waar ze via niet al te zindelijke transacties de niet-joden het vel over de neus proberen te halen.
  Het beeld van 'de rijke jood' bestaat al eeuwenlang (ook Heinrich Heine en Karl Marx verwijzen er in hun geschriften naar) en niemand heeft daar ooit tegen geprotesteerd omdat het gewoon een feit was dat in het verleden de meerderheid van de (religieuze) joden leefde vanuit het religieuze geloof dat na de terugkomst van de Messias een machtige joodse voorhoede in alle landen klaar diende te staan om het bestuur over te nemen.
  Dat religieus-Messiaanse geloof ontkennen is kinderachtig. Tot diep in de 19e eeuw werden (religieuze) joden grootgebracht met dat ene idee: "Besef dat je uitverkoren bent" , een idee dat gebaseerd is op de bijbelse gedachte dat er een God is die een verbond heeft gesloten met een groep mensen die bijzonder zijn.

  Het marxisme en de daaruit voortgekomen socialistische beweging probeerde Westerse joden van dat fascistische bijgeloof af te helpen, en dat lukte ook aardig, tot het socialisme werd opgeslokt door het zionisme, dat in samenwerking met rijke geldschieters ('rijke joden') alle nobele bedoelingen van de socialisten belachelijk maakte.
  De keuze voor het zionisme is in feite de doodklap geweest voor het socialisme, omdat het zionisme de socialistische beweging het collectivistische oogkleppen-denken heeft opgedrongen, anti-individualisme, gekoppeld aan een fragmentarische werkelijkheidsvisie en een ziekelijk verlangen naar macht.
  Daarom zullen anarchisten, die altijd de vijanden zijn van machtsmisbruik, nooit de zijde kiezen van het zionisme en andere vormen van anti-sociaal machtsdenken.
  Het socialisme hoort een anti-collectivistische (anti-tribalistische) beweging te zijn, gericht op bevrijding van de enkeling (die binnen een sociale visie nooit de slaaf mag zijn van het kapitaal). Het gaat dus niet om bevrijding van 'de massa', een joods-collectivistisch idee, dat in dienst staat van de religieus-zionistische overtuiging dat het jodendom als collectieve entiteit ('het joodse volk') een Messiaanse rol te vervullen heeft in de wereld.
  Jezus was binnen de wereld van het Joodse Messianisme de anarchist die het collectivisme en het daaraan gekoppelde machtsdenken afwees. Wanneer hij in Jeruzalem de strijd aanbindt met geldwisselaars, die de religie gebruiken om zichzelf te verrijken, dan stelt hij een anarchistische bevrijdingsdaad...: hij laat zien dat aanbidding van het geld het verlangen in de mens naar het ontwikkelen van moreel besef doodt.
  Rechtse, aan het collectivisme gebonden, christenen weigeren in Jezus een anarchist te zien. "Tekeer gaan tegen kapitalisten die handelen in geld doe je niet..."
  Jezus deed het echter wel!
  Jezus was geen kapitalist maar een man van recht en orde. Kies je voor spiritualiteit? Prima, doe dat dan en maak van je geloof geen kapitalistisch bedrijf, waarin het maken van winst boven geestelijke waarden wordt geplaatst.
  Jezus en 'de rijke jood' (een begrip dat geen veroordeling impliceert van gewone, 'arme' joden) zijn tegenpolen die ons laten zien hoe schijnheilig een wereld van aan geld verslaafde goede mensen in elkaar zit. Niemand binnen die wereld kan zonder geld leven. Men wil alles hebben wat er te koop is. Maar tegelijkertijd wil men 'goed' zijn, in moreel opzicht 'hoogstaand' en 'verheven'.
  Jezus zegt: "Prima, wil je een moreel mens zijn, doe dan afstand van verdommend (dom makend) materialisme en volg mij". Maar zo ver gaat het idealisme van de keurig nette burgerman niet. Jezus staat alleen en de geldhandel bloeit en terwijl de goudstukken uit de hemel regenen sterft Jezus moederziel alleen aan het kruis.

  Dat schijnt het lot te zijn van mensen die God niet dood willen verklaren. Ze vertegenwoordigen de idealen van de mensheid, maar omdat ze die idealen serieus nemen (hetgeen niet de bedoeling is in opportunistenland waarin 'moraal' alleen maar geestelijke gemakzucht mag zijn) worden ze in de steek gelaten, verkocht, verraden en zelfs gedood.
  Wat dat betreft zijn we allemaal 'rijke joden'. De rijke jood, gezien als een door blinde machtsdenkers in stand gehouden stereotype, bestaat omdat wij hem die macht gunnen. Wanneer het stereotype de wereld regeert kunnen wij 'de rijke jood' in onszelf vrij spel geven. We verkopen het idealisme en jagen de anarchisten (waar het evangelische woord Jezus naar verwijst) weg.

  Zie ook: De Eeuwig Goede Mens