Eenling worden in een
Schijn-DemocratieAnarchisme & het democratische spel
VK-blog van 17 februari 2006 door Wim DuzijnWeblogger PETER HOOPMAN (filosoof en beginnend ondernemer) plaatste het volgende blogje: Het positieve aspekt van onderlinge concurrentie:

"Hoewel ik vaak hamer op de negatieve kanten van onderlinge concurrentie, is het ook belangrijk op een positief aspekt van onderlinge concurrentie te wijzen.
Onderlinge concurrentie dwingt je om je zaakjes voor elkaar te hebben. Zolang dit niet ten koste gaat van anderen of leefomgeving nu en in de toekomst is dat een belangrijk uitgangspunt voor individu, familie, bedrijf, land, aarde.
Maar is het dan nog wel 'onderlinge concurrentie'? Of is het gewoon gezond verstand?

Ik reageerde als volgt:

Anarchist 17 februari 2006 10:35

Sleutelwoord binnen de wereld van het anarchisme is het woordje SPEL.
Daar waar concurrentie gericht is op vernietiging van de ander is er domweg sprake van crimineel gedrag, dat alleen maar daarom niet misdadig wordt genoemd omdat de maffiabaas mag bepalen wat goed en wat slecht is.
Essentie van democratie is het centraal stellen van het woordje 'spel' met de daarbij behorende spelregels (anarchisme is dus het tegendeel van chaos).
De meeste mensen die zich democraat noemen gedragen zich als maffiabazen die alleen maar kunnen overleven dankzij de keuze voor de chaos, die met democratie (de spelende aan spelregels gebonden samenleving) weinig te maken hebben.

Globaal gezien leven we niet in een democratie. We zitten in een overgangsfase waarin het de taak is van de vrijheidlievende democraten de mensvijandige maffiabazen (legale en illegale oligarchen, plutocraten, clandenkers, particuliere geldbiljettendrukkers, en ga zo maar door) te verslaan.
Het simpele feit dat een man BILL GATES rijker mag zijn dan een hele staat toont aan dat bestrijding van misdaad (misdaad is in dit geval de vernietiging van de spelende mens) in onze wereld niet mogelijk is. Bill Gates is toevallig een aardige man. Maar voor hetzelfde geld was hij de tweelingbroer van Hitler. En wat je doe tegen een Hitler die rijker is dan de staat waarin hij woont?

AHRIMAN, de vijand van de spelende rechtvaardigheid

Astrologisch gezien hoort het woordje spel bij het teken LEEUW (beheerst door de ZON), terwijl op vernietiging gerichte concurrentie bij het teken SCHORPIOEN (en de daarbij behorende planeet PLUTO) hoort.
Al in de oudheid werd het negatieve verbond tussen Leeuw en Schorpioen (de slang) gezien als een bedreiging voor een op rechtvaardigheid gebaseerde moraal. Het beeld van de asociale koning, de wraakzuchtige heerser die de spelende mens aan banden legt, kreeg een blijvende vorm via de constructie van de Perzische antigod AHRIMAN - astrologisch: het negatieve Zon-Pluto-verbond.
Het is opmerkelijk dat het beeld van de antigod Ahriman nog altijd leeft binnen de spirituele wereld van de sji-ieten in Iran. Als belangrijkste doelstelling zien zij de strijd tegen arrogantie en machtsmisbruik (representanten van dat kwaad zijn volgens hen Amerika en Israel..)


Reacties

Peter L., 18 februari 2006 13:30
Volgens anarchist is en blijft alles 'aan zichzelf gelijk' d.w.z. niets stapt over de eigen schaduw heen, niemand neemt zichzelf serieus over de knie, iedereen blijft hangen aan het eigen gelijk en elke vorm van zelfkritiek ontbreekt. Ze achten zich zo superieur aan elk ander, zo veel knapper, rijker, geiler, geconcentreerd als ze zijn op eigen ambitie en zoveel mogelijk zakelijk succes.

Voor mij staat of valt democratie met 'delen'. Zonder intentie om het leven te delen met anderen, met als enig doel het leven te beperken, te reduceren tot exploitatie, het zo efficient mogelijk geld maken 'van de wieg t/m het graf' is de maatschappij als sociale organisatie een verloren concept, een utopie, een kern met zwevende atomen zonder aanrakingspunten, zonder interactie, wederkerigheid, communicatie of respect voot elkaars bestaan.
Dat economisch onrecht, deze tweedeling, deze dichotomie is een giftige splijtzwam, een nucleaire fragmentatiebom en als die ontwikkeling niet word afgeremd en heel vlug wordt omgebogen zullen er waarschijnlijk nog tig 09/11 rampen te verwachten zijn. Voor zover deze zich al niet voltrekken, denk aan 'aids', de 'vogelgriep' en de gestoorde imam's die als middeleeuwse sherriff's premies uitloven voor de onthoofdingen van 'de vijanden van de islam'. Dat zijn gevaarlijke idiote mannen, helaas wanen ze zich veilig achter hun heilige, criminele wetten...
Als alles 'desondanks' of 'niettemin' aan zichzelf gelijk blijft, geldt dat ook voor de geschiedenis van oorlogen en de politiek van het kapitalisme.

Anarchist 18 februari 2006 15:10
Fatalisme maakt deel uit van het Oosterse denken - ook het denken van de Islam. Op zichzelf gezien is daar niets mis mee.
Fatalisten erkennen de realiteit van het leven en proberen niet de onzin van het leven met andere onzin te bestrijden.
Fundamentalisten zijn geen fatalisten. Ze halen niet de schouders op en laten de boel aan Allah over, maar ze gaan op de stoel van Allah zitten en gaan God zitten spelen - precies zoals 'de Westerse imperialisten' dat deden en doen.
In de jaren zestig en zeventig was links fel gekant tegen 'het Amerikaanse imperialisme', een streven waar weinig tegen in te brengen valt, tenzij je op een niet-fatalistische wijze het verworpen imperialisme gaat vervangen door een andere vorm van imperialisme..: in die tijd het utopistische marxisme, met zijn agressieve, vals moralistische maakbaarheidsdenken ("We kunnen en moeten de mens veranderen") en in deze tijd het neoliberalisme, dat met gebruikmaking van dezelfde slogan ('democratisering van de wereld') de (morele) dwingeland boven de (immorele) fatalist plaatst.

Mijn stelling is dat democratisering in de eerste plaatst bestrijding van het maakbaarheidsdenken dient te zijn.
Zodra je tegen een ander gaat zeggen: "jij moet een nieuw mens worden", zonder daarbij "de eigen persoonlijkheid van een mens" als uitgangspunt te nemen ben je bezig met geestelijke terreur. Je ontkent het recht van een mens een eigen wereld te scheppen, een wereld waarin je als zelfstandig persoon in staat wordt gesteld een volwassen relatie aan te gaan met anderen.
Die terreur rechtvaardigen valse moralisten met het scheppen van vijanden (lees: chaos) - hetgeen ook weer een daad is die in strijd is met het democratisch-anarchistische, op orde gebaseerde gelijkheidsdenken, dat wil voorkomen dat mensen de gevangenen worden van het blinde kwaad (goed of slecht kwaad, dat maakt niet uit).
Het grote misverstand waar veel mensen mee leven is de foute stellingname dat anarchisme als immorele bestrijder van de moralistische terreur 'blinde chaos' zou zijn.
Dat is onjuist. Wat anarchisme wil is fatalistische werkelijkheidserkenning (iets doen wanneer het kan, maar ook niets doen wanneer dat noodzakelijk is), kiezen dus voor een geordende chaos of, om het wat vriendelijker uit te drukken: de onvolmaakte maatschappij, een maatschappij waarin niemand zich goddelijk of heilig mag noemen.

In het Midden-Oosten zijn momenteel krachten aan het werk die tegenover gewoon-menselijk fatalisme (pessimisme) een welhaast messianistische vorm van utopisme (optimisme) plaatsen (het dwingende verlangen anderen de eigen wil op te leggen).
Dat kleinburgerlijke optimisme (Ratelband als geestelijke vader van de democratie, zou je kunnen stellen) vertaalt zich in religieus en politiek fundamentalisme: de wil een vals werkelijkheidsbeeld op te dringen aan anderen, vanuit de gedachte dat 'het valse beeld' goed is voor ons allemaal.
Allah of God spelen binnen dat vals-optimistische denken geen enkele rol.
Eerden de moslims en de joden Allah of God maar. Zaten ze maar lekker rustig een jointje te roken in de moskee en de synagoge...
Maar juist omdat ze jointjes en stilletjes mediteren afwijzen en de hele boel op een agressieve wijze willen veranderen scheppen ze rotzooi en troep en krijgt de rustige fatalist die het leven als een kosmisch spel ziet geen enkele kans om zich te manifesteren.

Noodlot en fatalisme zijn (astrologisch gezien) Saturnale of vaderlijke begrippen, begrippen die in dienst staan van de relativering, die in religieuze termen uitgedrukt kan worden omschreven als 'loutering', 'branden in het vuur', 'sterven en opnieuw geboren worden', 'kind worden', etc.
Zodra een samenleving het noodlot niet meer respecteert ontstaat er een harde, negatieve afwentelwereld, waarin de vaderloze mens alles wat vaderlijk is tot zondebok degradeert.
Vaderlijke kunst, vaderlijke religie, vaderlijke wetenschap, vaderlijke liefde en alle andere verheven zaken in het leven die bij het vaderschap behoren worden belachelijk gemaakt en wel op zo'n manier dat de vaderloze mens via vals vertoon - jezelf omhangen met glitter en goud die vaderlijke macht moeten voorwenden - de rol van 'vader' kan spelen: een schertsvertoning die de cultuur reduceert tot een holle, lege schertscultuur, waarin de mens met de kroon op het hoofd een vale, bleke keizer zonder kleren is...
PIM FORTUYN, een man die je moeilijk kunt zien als 'een vijand van het hedonisme', plakte op die werkelijkheid het begrip 'verweesde samenleving'..

Kiezen voor ernst betekent niet dat je glitter moet afwijzen (de vader die een strenge tiran moet zijn), het betekent simpelweg dat je moet kiezen voor eerlijk spel (Fair Play), en dat is de les die het fatalisme je kan leren, dat er binnen de wereld van het spel een veelheid aan spelers aanwezig is, die niet elkaar moeten vernietigen, maar elkaar aan moeten vullen, zodat het leven leefbaar wordt voor iedereen.
Fundamentalisten spelen altijd vals, welk geloof of antigeloof ze ook aanhangen. Ze proberen voortdurend alles wat anders is uit hun wereld te verwijderen. Hun moraal is daarom weinig meer dan blinde (blind makende) bestraffingsmoraal.
En hoe kan het ook anders? Wie zichzelf goddelijk acht kan in de kritiek van een ander alleen maar blasfemie zien. En we weten allemaal waar ketterjacht toe kan leiden...
Zodat je als rationeel ingesteld mens alleen maar kunt concluderen: probeer bij alles wat je doet te voorkomen dat je van een kritische ander een duivelse ketter maakt. Schep eerlijke regels die voor iedereen gelden en treedt daar op waar mensen eerlijke regelgeving willen vervangen door mensonvriendelijke rotzooi..

Peter Hoopman 19 februari 2006 16:06
Je zegt: "Mijn stelling is dat democratisering bestrijding van het maakbaarheidsdenken is."
Leuke stelling Anarchist, waar ik een heel eind in mee kan gaan. Voorzichtig concludeer ik daaruit, dat anarchisme gelijk staat aan democratisering?
Nou dan ben ik anarchist.

ali cirillioglu 18 februari 2006 20:03
=Eerden de moslims en de joden Allah of God maar.=
Een stem Voor Anarchist! Moge een ieder, humanist/e.o. een ander, zo denken als u!

Ruud Zweistra 18 februari 2006 23:26
Maar helaas - de meeste moslims, joden, en andere religieuzen eren hun respectievelijke godheden in het geheel niet. Wat ze eren is hun eigen behoefte aan zekerheid, en om die zekerheid te beschermen, dwingen ze andere mensen ook deel te nemen aan hun door de duivel ingegeven ideeen. En zo, al hallelujah prekend, verspreiden de gelovigen het zwartste kwaad op aarde. Moge alle gelovigen ook dit humanistische licht gaan zien.

Anarchist 19 februari 2006 09:44
Hetgeen weer eens aantoont dat het Nietzscheaans-astrologische begrip van 'de eeuwige wederkeer' geen onzin is, zodat we nooit kunnen spreken over 'verouderde cultuuruitingen'.
Het evangelie (b.v.) - dat moslims serieus moeten nemen, omdat de mens Jezus in de Koran duidelijk als gelijke van de mens Mohammed wordt voorgesteld - is gecentreerd rondom een persoon die de joden verwijt dat ze God ondergeschikt maken aan het eigen groepsbelang (het eigen ego, de eigen verwaandheid, het eigen egoisme, de eigen zelfverheerlijking, de onwil anderen die niet tot de eigen groep behoren te helpen, etc.).
Het evangelie is geen aanval op een altruistische God (een liberale, verdraagzame, barmhartige en zelfs zachtmoedige God die er is voor iedereen) en ook geen aanval op de Romeinse keizer (want Jezus was geen joodse nationalist), maar een aanval op de gedachte dat de verwaande, opschepperige mens het recht zou hebben zichzelf op de stoel van God te plaatsen. Juist daarom is het zo absurd dat via de instelling van 'de Heilige Stoel', de Roomse kerk het evangelie heeft verkracht door Judas (de man die de machtige, natiegebonden Messias zocht) boven Jezus (de ernstige, door het leven gelouterde Messias) te plaatsen.

Anarchist 19 februari 2006 10:23
Ernst is een zaak waar momenteel handel mee wordt gedreven - zodat de werkelijk ernstige mens niet serieus meer wordt genomen. We haten ernstige mensen en we zetten de waanwijzen, de lui die ernst voorwenden om er geld mee te kunnen verdienen, op de troon.
Daarom plaats ik hier het gedicht 'Hebben & Zijn' van een jaren vijftig dichter die nog werkelijk ernstig durfde te zijn...

ED HOORNIK: Hebben en zijn

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Peter L. 19 februari 2006 12:57
Bedankt voor dat gedicht van Ed Hoornik. Een tamelijk basale boodschap die meer aandacht verdient.
Ik denk maar steeds aan onthechting, Ahimsa, ook wel de weg van de bezitloosheid genoemd, de bevrijding uit de cirkel van leven en dood, van verlangen naar meer verlangen, van hebben als kunst , als geeuwhonger om meer, als de jaloerse stiefzus zonder rijke minnaar, zonder schoonheidsvlek, zonder die glimmende huid en het glanzende haar en de fijnzinnigheid of opvoeding van een prinses. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ahimsa Gelijkwaardigheid der zaken, een kiezel is niets zonder gletsjers en water van de rivier, een rivier niets zonder de berg, een berg is nooit van iemand behalve van iedereen, een kiezel is van het rivierwater, de rivier is van de zee, de zee is van de oceaan. Het misverstand is de toe-eigening, de bezitsvorming, het verzamelen ( zich verrijken) van onnut en zich verliezen in perfiditeit, in oorlog, verkrachting, misdaad, diefstal, moord, wellust, egoisme, jaloezie, in hebben boven zijn.https://nl.wikipedia.org/wiki/Ahimsa Het gedicht zou goed passen in wachtkamers van gevangenisssen, ziekenhuizen, op een muur van de aex beurs, de kerkportalen, de lobby van het parlementair Hotel Den Haag ( tweede kamer), voor die draaideurcriminelen daar. Niet dan?

Anarchist 19 februari 2006 14:35
Zullen we het D66 voorman BORIS DITTRICH eens vragen?
Hij heeft een horoscoop waarin de LEEUW naast het LAM ligt (Zon in Kreeft, Maan in Leeuw) - terwijl tegelijkertijd de ego-gebonden Zon een negatief aspect vormt met de aan macht gebonden planeet Pluto, hetgeen hem als individu koppelt aan het ouderwetse beeld van 'het kwaad', dat gestalte kreeg in de antigod AHRIMAN, die voor arrogantie en machtsmisbruik staat.

alib 19 februari 2006 16:37
Jezus zei: word voorbijgangers (Evangelie van Thomas, 42)

Anarchist 19 februari 2006 18:21
Tja, en ook: "de wind blaast waarheen hij wil", een anarchistische boodschap die in de jaren zeventig op een tamelijk eenzijdige wijze werd geinterpreteerd door zich idealist noemende mensen die irrationele dwingelandij (de een moet de gevangene zijn van de ander) boven intellectuele vrijheid plaatsten.
Er werd gepleit voor 'eerlijk delen', maar eerlijk delen betekent wel dat de een die teveel heeft wat aan de ander die te weinig heeft dient te geven... En ja, dan komen we weer terecht bij het principe van de eerlijke concurrentie, die - zoals Peter Hoopman dat stelde - een zaak van gezond verstand zou moeten zijn...