Eenling worden in een
Schijn-DemocratieKleinburgerij en Existentialisme
VK-blog van maandag 30 juni 2008 door Wim Duzijn"In het existentialisme gaat het niet zozeer om het meedelen van wetenswaardigheden over de mens, maar om de mens wakker te schudden en hem te brengen tot een waarlijk menselijk bestaan.
Hoe komt de mens dan tot een waarlijk bestaan? Dat kan hij doen door een daad van zichzelf. De mens moet zichzelf verwerkelijken, maar dat moet hij helemaal zelf doen...
Dat betekent dat hij alleen handelt vanuit zichzelf en zich daarbij niet laat sturen door dingen buiten hem.
Dat is niet gemakkelijk. De mens moet zijn weg namelijk bepalen in een wereld die hem voorkomt als absurd, vreemd en zinloos en waarin hij zich steeds als een vreemdeling gevangen voelt." (webinfo, inmiddels verwijderd)


Een vragenstellende moraal

Astrologie leidt tot het stellen van morele vragen. Daarom is astrologie een morele wetenschap, een geesteswetenschap die mensen confronteert met vragen die de essentie van het menszijn betreffen - een existentialistische wetenschap dus (existentie verwijst naar zijn, bestaan, leven, existeren).
De tegenstelling 'existerend, levend individu - vegeterende (bewustwording afwijzende) burgerij' neemt een grote plaats in binnen de denkwereld van het existentialisme.

Existentialisten zijn protestfiguren die koketteren met het pessimisme ('ik voel me een gevangene'), niet om lusteloze, kleurloze, passieve vormen van schijnkunst in het leven te roepen, maar om tegenover de banaliteit van de aangepaste burgerij de ernst van de naar vrijheid verlangende, opstandige mens te plaatsen.
Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van dat opstandige existentialisme was de Belgische zanger Jacques Brel, een liefdesprofeet die met name het lompe, banale gedrag van de liefdeloze kleinburgerij hekelde, op een welhaast extatische wijze, die zowel tragisch als romantisch was.

Wanneer je een wereld wilt scheppen waarin mensen de banaliteit van het bestaan willen ontstijgen dan zul je diegenen die ernstig zijn ernstig vermaak moeten geven.
Existentialistische kunst en vragenstellende moraal zijn grootheden die onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Zonder mensen die de 'waaromvraag' stellen zal nooit een wereld kunnen ontstaan waarin de een rekening zal houden met de ander, omdat de gemiddelde mens alleen maar het primitieve, dierlijke onwetende 'ik' verdedigt.
Schertsmoralisten, mensen die nooit hun eigen primitieve ik overwonnen, hebben proberen altijd het filosofische egoïsme van de denkende mens in een kwaad daglicht te plaatsen.
De denkende egoïst kan niet denken zonder zijn ego te benadrukken. Hij pakt zijn dierlijke ego beet en onderwerpt het aan denkende zelfkritiek, zodat het dierlijke ego intelligenter kan worden.
De banale mens daarentegen wil helemaal geen intelligent ik hebben en kiest voor het infantiliserende geloof: de moraal van de groep, die - omdat het een groepsmoraal is - altijd banaal zal zijn.

Het verdedigen van de moraal werd in de oudheid daarom altijd neergelegd bij 'wijze mannen', existentialisten die via de niet aan onderbuikgevoelens gebonden religie de banaliteit van het bestaan konden ontstijgen.
Die wijze mannen gebruikten de astrologie als een hulpmiddel om het bestaan te duiden. De astrologie wees hen op het dualisme van de wereld en bracht hen ertoe verhalen in het leven te roepen die de mens wezen op de noodzaak dat dualisme te overwinnen (of te begrijpen).
Het zal duidelijk zijn dat die wijze mannen, die duizenden jaren geleden de voorlopers waren van een filosofische beweging die nu met behulp van het begrip ‘existentialisme' is weg geëtiketteerd, niet zouden kunnen gedijen in een kapitalistische (d.w.z. vereconomiseerde) wereld waarin de zakenman de mens heeft verlaagd tot economisch ding.

Alles is binnen een vereconomiseerde wereld ding (of gebruiksvoorwerp) geworden en zelfs het denkende ding verdingt zich door te kiezen voor een filosofie die de ontkenning is van het ernstige denken waarvoor ooit de wijze mensen kozen.
Dat de mens geen aan economische wetten gehoorzamend ding is laat de astrologie ons zien.
De astrologie gaat er vanuit dat de mens een bundel kracht is, die bij verkeerd gebruik de meest rare dingen uit gaat halen. Die kracht kan niet vernietigd worden, zodat het scheppen van niet op de realiteit gebaseerde utopieën zinloos is.
Wanneer je een bepaalde vorm van kwaad vernietigt krijg je er automatisch een andere vorm van kwaad voor terug.
Dat kan ook niet anders, omdat jijzelf degene bent die kwaad bent. Jij bent het kwaad dat zichzelf wil uiten en dat daarom objecten nodig heeft waarop het zich kan afreageren.
Wil je dus het kwaad echt volledig en totaal vernietigen (zoals primitieve moralisten dat nastreven), dan zul je zelfmoord moeten plegen - of moeten kiezen voor een jezelf terugtrekken in een groep van zichzelf kastijdende zonderlingen, die via dagelijkse ranselpartijen er in ieder geval zorg voor dragen dat ze hun kwaadheid niet blindelings loslaten op de wereld.
Kwaad met andere woorden moet niet vernietigd worden maar worden ontdaan van de blindheid die van 'kwaad' blinde, sadistische willekeur maakt.

Dat relativering van het kwaad soms noodzakelijk is laat het onderstaande fragment zien, afkomstig van een religieus-joodse website, die - ondanks de keuze voor de orthodoxie, een anti-anarchistisch woord dat verwijst naar het kritiekloos willen vasthouden aan tradities - in dit specifieke geval toch progressief genoemd kan worden omdat op een New Age achtige wijze de wereld wordt omschreven als een holistisch geheel, een oud-Egyptische (Mozaische) visie die er vanuit gaat dat God "het geheel van het bestaande" is.
Absoluut goed en absoluut kwaad bestaan in die wereld niet. Ook Satan maakt deel uit van het goddelijke plan.
(In mijn verhalenbundel REVOLUTIE in het Gekkenhuis, verwijst het verhaal 'In gesprek met de Ware Satan' naar die spirituele opvatrting. Ogenschijnlijk simpel, maar toch zeer diepzinnig...)

In Judaism Satan is an agent of God
jewishanswers.org

In Christianity, Satan is an enemy of God, an opposing force, and something very bad. In Christianity, Satan has a level of power that is considered almost equal to that of God.
However, in Judaism Satan is an agent of God, created by God for a specific purpose, and something very good. Satan is simply an agent of God, just as all the other angels are simply agents of God.
If we take a look at Isaiah 45:7, we see that Hashem [God] is the creator of everything, as the text says, “bringing forth light and create darkness, I make peace and create evil, I am God who does all these things.” Everything comes from God, He created everything, good and evil...

Let’s consider for a moment what Satan means. As mentioned before, the word Satan not only means an adversary, but a stumbling block or an obstacle.
What exactly is an obstacle? It is something which is put in our path requiring us to overcome it. Obstacles in this life give us opportunities to stretch our muscles and to grow...
This evil inclination, or Satan, provides friction. Can you imagine a world with no friction, no resistance?
If there is no resistance to overcome, we have no environment for growth. So these forces in the world, these experiences, no matter how difficult or uncomfortable, are positive and important."

Dat rechtse krachten binnen het jodendom elke dag op een niet bijzonder spirituele wijze de vloer aanvegen met deze holistische visie, via het demoniseren en zelfs vernietigen van iedereen die kritisch is en/of wijst op de noodzaak vrede te sluiten met een duivel die geen duivel hoeft te zijn laten we maar buiten beschouwing hier....

Binnen een met kracht gevulde kosmos (waarin God voilgens sommige mensen 'het geheel van het bestaande is) wordt een mens voortdurend geconfronteerd met allerlei vormen van kwade energie. Die kwade energie maakt hem prikkelbaar, wraaklustig en zal hem bij irritatie noodzaken heftig te reageren.
Degene die hem irriteert is ook prikkelbaar en wraaklustig - met andere woorden: zowel dader als slachtoffer zijn onderdeel van een negatief krachtenveld dat hen tot gelijken maakt. De een is niet beter dan de ander. In een kinderwereld gaan kinderen met elkaar vechten. De een roept ‘jij bent pies' en de ander geeft de piesroeper een mep en het resultaat is dat beiden huilend naar huis hollen, de een omdat de ander hem heeft geslagen en de ander omdat hij vereenzelvigd werd met een vies woord. Thuis zijn er dan altijd ouderen die of wijs zijn - en het kind kalmeren - of nog dommer zijn dan de kinderen, zodat ze de politie gaan opbellen en er een zaak van gaan maken.

In moralistisch Amerika is moreel zakendoen erg in trek. Van elk vies woordje, zelfs het onschuldige woordje poep, wordt ‘een morele zaak' gemaakt.
Moraal schept namelijk geld. Daarom kun je als mens die zichzelf geestelijk wil ontwikkelen maar beter niet naar Amerika gaan. Geestelijke ontwikkeling betekent dat je poep en pies roept als het noodzakelijk is, omdat je het dierlijke ikje in jezelf moet leren kennen zodat het in zijn blinde vorm niet de intelligente rest gaat overheersen.
Schrijvers die het niet meer wordt toegestaan op een niet-economische wijze het beest in de mens te ontdekken worden in feite afgemaakt door de kleinburgerij.
Die in morele zaken handelende kleinburgerij roept vervolgens zondebokken in het leven (dingen waarmee je op een goede wijze sadisme kunt bedrijven) en viert vervolgens een rumoerig dodemansfeest in een geestdodende moralistenwereld waaruit alle kritische opstandige bestaansdenkers verdreven zijn.


Jacques Brel & de naar Liefde verlangende Ernst

De geboortehoroscoop van Jacques Brel laat een sterk verlangen naar liefde en tederheid zien via de sterke positie die het zeer kwetsbare (lompheid verafschuwende) Waterteken VIS inneemt: Maan in het teken Vis en de ascendant (afgeleid van het geboorteuur) eveneens in dat teken.
Het vriendenhuis 11 wordt gedomineerd door het pessimistisch-realistische teken STEENBOK (teken op het huis en de planeet SATURNUS in het huis geplaatst).
Warmte, vuur en passie worden gesymboliseerd door de Vuurtekens RAM (Zon in Ram, partnerteken op huis 2 in Ram) en BOOGSCHUTTER (beheerst het sociale- of beroepshuis 10).
De Watertekens VIS, KREEFT en SCHORPIOEN worden gezien als de spirituele tekens van de dierenriem.
Geen zelfgeschapen opiaat dus, maar wezenlijke (existentiele) behoeften in de mens die bevrediging nodig hebben - ook in een wereld die economie geworden is..

Webinfo: "Jacques Brel sang keine Chansons, er lebte sie auf der Bühne.
Mit großen Gesten erzählte er von der Liebe und vom Tod, von Freude und Leid, klagte über Einsamkeit und Verlust, sehnte sich nach Treue und Freundschaft, schimpfte zornig über Bigotterie und Bourgeosie, gewaltigen Pathos in der Stimme, die doch gleichzeitig vibrierte vor Sensibilität und Verletzlichkeit.


Reacties

Luna 01-07-2008 06:12
Moeilijk stuk voor mij, maar ik denk dat ik het wel begrijp.
Wat dualisme betreft, ik kan me best een wereld zonder lijden voorstellen, of een wereld zonder "kwaad". Is dualisme een kosmische wet? Of alleen een aardse wet?

Wim Duzijn 01-07-2008 14:09
Een lieve gedachte LUNA: "ik kan we wel een wereld zonder lijden en zonder kwaad voorstellen", maar vanuit realistisch oogpunt bezien niet erg verstandig.
Er zijn wel meer mensen die een wereld zonder lijden nastreven, en omdat veel van die mensen helemaal niet bijzonder lief zijn, maar juist erg egocentrisch, daarom is hun 'heerlijke nieuwe wereld' veelal weinig meer dan een hemel die gebouwd wordt op de hel van anderen.

Vanuit kosmisch-astrologisch standpunt bezien zit het dualisme ingebakken in het menselijke bestaan.
Met name de astrologie legt de nadruk op de mogelijkheid dat een en hetzelfde dierenriemteken zowel positieve als negatieve eigenschappen kan vertonen. Dat hangt dan weer samen met planetaire invloeden in een horoscoop (positief naast negatief) en op de aanwezigheid van tekens die wijzen op kracht (dominant) of sterkte (passief).
Vaak is het zo dat degene die sterk is de zwakke gebruikt om zichzelf goed, rijk en gelukkig te maken. Dat noemt men AFWENTELINGSDENKEN.
Denk aan de gezondheidszorg bijvoorbeeld, waar een kleine groep lijdenden honderdduizenden andere mensen in staat stelt rijk, sterk en gelukkig te zijn.
Ja, zeg jij dan, laten we de ziekenhuizen maar sluiten dan - laten we lief zijn voor de lijdenden of laten we voorkomen dat mensen ziek worden...
Maar wat te doen als al die honderdduizenden mensen in de gezondheidsindustrie ineens geen werk meer hebben? Geen dure pillen meer kunnen maken, geen poeders, geen duizenden euro's kostende operaties, geen kostbare electronische apparatuur... en ga zo maar door...
De economie zou waarschijnlijk failliet gaan wanneer we 'het lijden' zouden afschaffen... Best wel aardig om daar eens over na te denken...

Luna 01-07-2008 16:34
Wim, nou moet ik toch afhaken, maar dat komt omdat ik op een andere manier denk. Jij gaat uit van de realiteit, en ik erken de realiteit eigenlijk niet. Ik denk constant naar een utopische wereld toe, dus ik denk constant: welk gedrag zou wenselijk zijn om die utopie te bereiken?
En in die utopie past geen economie. En dus ook geen werkloosheid, of werkdwang. Ik ga uit van basisbehoeften: voedsel, kleding, onderdak. En de rest is mooi meegenomen.
Wij zouden het zo in kunnen richten dat iedereen maar een paar dagen per week hoeft te werken. En de rest is vrijheid. Wij zijn niet op aarde om te werken. Al wil de hele wereld mij doen geloven dat dat wel zo is. Groet, Luna

Wim Duzijn 01-07-2008 22:50
OK LUNA, ik begrijp best dat sommige mensen een hekel hebben aan een teveel aan nuchterheid, maar in dit blogje zal daar toch op gewezen moeten worden omdat het existentialisme daarin centraal staat, een denkwijze die in feite helemaal niet afwijkt van dat joods-christelijke (spirituele) denken dat NIET kleinburgerlijk is.
Net als in het niet aan idolen gehechte jodendom en christendom staat in het existentialisme HET LEVEN centraal. En net als in de religieuze zijnsleer wordt dat leven belicht door mensen die hebben ontdekt dat ze als buitenstaander gedwongen worden zich te conformeren aan regels en wetten die hen (als niet blindelings in alles gelovende mensen) het leven onmogelijk of in elk geval erg moeilijk maken. Leven, zo stellen ze, moet meer zijn dan overleven...

Luna 02-07-2008 07:12
Wim, ik ben hartstikke nuchter, dat is nou net altijd mijn redding geweest. Ik weet heel goed hoe de wereld in elkaar zit, maar daar hoef ik me niet bij neer te leggen.
Ik bedoel, kosmisch gezien kan ik me niet voorstellen dat wat er hier op aarde gebeurt, is zoals het zou moeten zijn.
Als je even alle kennis en -ismen vergeet dan zijn wij zeer primitieve, denkende dieren. Denkende dieren met grootheidswaan. Met allemaal hele korte lontjes, mensen zijn gauw beledigd, gebrek aan zelfkennis, gebrek aan psychologisch inzicht. En min of meer overgeleverd aan onze primitieve lusten.
En nou hoop ik dus heel hard dat dat ooit zal veranderen, maar als je naar de evolutie kijkt, dan zullen daar nog wel duizenden jaren overheen gaan.
Misschien leef ik te veel in die toekomst, dat zou heel goed kunnen. Maar de dagelijkse realiteit ontken ik niet hoor. Die is er gewoon. Rekeningen moeten betaald worden. En zo.
Groet, Luna