Eenling worden in een
Schijn-DemocratieIran en het Nieuwe Denken
VK-blog van zondag 11 mei 2008 door Wim Duzijnzoroastrisme info

"Iedere Europeaan", lees ik in de Volkskrant van 10 mei,
"is moreel verplicht het bestaan van Israel uitbundig mee te vieren."


"Free-mindedness is a divine blessing", Ayatollah Seyed Ali Khamenei, said yesterday." " Free-mindedness means ascending in the endless atmosphere of thought and free and conscious movement toward the unknown realms of knowledge.." "Rspectful, wise, and fair talks based on scientific reasoning is among the ways to spread and consolidate free-mindedness." (Teheran Times, 29-1-2003)
Deze vals-moralistische onzinwoorden komen uit de mond van Volkskrant-columnist Rene Cuperus, en omdat ik als anarcholiberaal georienteerd schrijvertje vals-moralistische onzin verafschuw heb ik in een sneltreintempo de vieze morele jas die me ongevraagd word opgedrongen van me afgeworpen en me gewend tot wat de feestvierende Israeli's 'het rijk van het kwaad' noemen: de Islamitische Republiek Iran, waar een spirituele leider aan het hoofd van de natie staat die stelt dat vrijdenkerij een geschenk van God is.

Jaren geleden, in een periode waarin de reformist Mohammad Khatami president van Iran was, het jaar ook waarin Amerika en het Verenigd Koninkrijk op illegale wijze Irak binnen vielen, besteedde ik aandacht aan 'Het Nieuwe Denken' in Iran, en omdat dit Nieuwe Denken de ontkenning is van de collectivistische terreurmoraal van de rechts-zionistische staat Israel, die doodleuk alles wat eerlijk, kritisch en onafhankelijk is tot 'antisemiet' uitroept, wil ik hier opnieuw wijzen op het belang ervan.
Het onderstaande bericht trof ik aan op de website van het Iraanse nieuwsblad Mehr News:

Iranian Neo-thinkers
Teheran, 31-8-2003 (Mehr News Agency)

De Iraanse Neo-denkers Associatie zal van 6 tot 13 september in Teheran een seminar (symposium of congres) houden met de naam "Seven Days With Monotheist Religions".
Dat deelde het 'Public Relations Office' van het Centrum voor niet-gouvernementele organisaties van de gemeente Teheran, een van de sponsors van het seminar, zondag bekend.
Het seminar, onder het motto "On One Earth, Under One Sky", heeft tot doel Iraanse jongeren vertrouwd te maken met religieuze minderheden in het land om zodoende een sfeer te creŽren voor dialoog en begrip tussen hen.
Het congres wordt afgesloten met een driedaagse tour die de jeugd in contact zal brengen met de religieuze monumenten en heilige plaatsen van verschillende religies in Iran.

Toelichting: Het nieuwe denken (Neothink)
verwerpt goedkope oplossingen en vals moralisme

Dit concept gaat er vanuit dat we nog te vaak denken vanuit bestaande aannames en vaste patronen. En als je doet wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg. Oftewel: je bedenkt steeds dezelfde oplossingen voor dezelfde problemen.
Het Nieuwe Denken wil dit patroon doorbreken. Je leert denken vanuit andere uitgangspunten en geheel nieuwe aannames.

Het Nieuwe Denken volgens Ray Kotobu
(in: Neotech, the Philosophical Zero

"Neothink takes knowledge into new dimensions of integration by continually defining ever larger and finer contexts. The great thinkers are distinguished not by their intelligence but by their ability to create a new context..."

Als vijanden van het nieuwe denken worden genoemd 'mysticism' (die vormen van religie die de rede uitschakelen) en 'neocheating' (machthebbers die religie doelbewust gebruiken om redelijk denken in mensen te ontmoedigen).

Kobotu: "Neo-Tech defines mysticism as: (1) Any attempt to recreate or alter reality, usually through dishonesty, feelings, non sequiturs, or rationalizations. (2) Any attempt to ignore, evade, or contradict reality. (3) The creation of problems where none exist.
It defines neocheating as: Any intentional use of mysticism to create false realities and illusions.

The master neocheaters' grand strategy, through which they successfully propagated mysticism, suppressed knowledge and usurped values, consisted of three major substrategies:
-- (1) To systematically destroy the foundation of knowledge, i.e., reason, by (a) misinforming or not informing the populace of crucially important knowledge.., and (b) conditioning the human mind and reflexes by Platonistic-oriented mystical thinking.
-- (2) To systematically train those who are intellectually endowed and bright enough to be a potential threat to the master neocheaters to become specialized scholars and to advance knowledge in a manner that serves the purpose of the power structure, while making the scholars completely dependent upon the power structure for their physical survival.
-- (3) To restrict commercial activities to the extent that the producers produce just enough to support the continuance of the power structure, while completely controlling the line of life-support, such as food and money, by the power structure itself -- so that no incentive will ever arise to advance knowledge among the populace..

Hoewel de term 'mystiek' die Ray Kotobu hanteert naar mijn mening onjuist is - hij verwart primitief, gelijkschakelend en op onderwerping gericht geloofsdenken met de wil van onafhankelijke religieuze mensen een persoonlijke band met 'het mysterie' aan te gaan, een band die met kleinburgerlijke moraal weinig te maken heeft - is zijn stelling dat in een primitief moralistische wereld redelijk denken in mensen wordt onderdrukt vanuit anarcholiberaal oogpunt bezien bepaald geen onzin.
We leven momenteel namelijk in een supermoralistische wereld, waarin afwijkende meningen domweg niet worden toegestaan.
Dat niet willen inzien betekent dat je kiest voor de door het vader- en moederloze 'Nieuw Links' in gang gezette vernietiging van de onafhankelijke, kritische intellectueel.
Daar hebben we met z'n allen in de jaren zeventig voor gekozen. Nieuw links was - ondanks alle mooie leuzen en deftige petten - een collectivistische anti-intellectuele beweging, die in dienst stond van blinde supermoralisten en groepsegoÔsten, die maar een enkele wens bezaten: het vernietigen van het als 'immoreel' beschouwde, anti-collectivistische intellectuele denken, een manier van denken die bij alles wat mensen doen en zeggen vraagtekens plaatst - ook als die mensen zichzelf 'goed' en 'heilig' hebben verklaard.
Daarom moeten we blij zijn dat een Iraans webblad de aandacht vestigt op het Nieuwe Denken, een beweging die weliswaar veel duister taalgebruik hanteert, maar die zich desondanks positief opstelt tegenover vrije, onafhankelijke geesten, vanuit de overtuiging dat de moraal niet begint bij de gelijkgeschakelde massa (de wetgebonden religie, de heilig verklaarde partij), maar bij de intelligente, naar bewustwording verlangende enkeling, die in elke ander een 'gewoon mens' wil zien, iemand die je niet als 'gelovige' maar als mens moet benaderen..

Hoewel ik als anarchist weinig te maken wil hebben met filosofen die de taal in dienst stellen van de zwaarte (op zelfverheerlijking en verkleining van anderen gerichte gewichtigdoenerij, die veelal het kenmerk is van primitiief, anti-humanistisch monotheisme) stel ik me desondanks positief op tegenover al diegenen (wie of wat ze ook zijn) die het op redelijk denken gebaseerde anarchistische eenheidsprincipe verdedigen, juist omdat alle ellende in de wereld veroorzaakt wordt door supermoralisten, die maar een enkele gedachte kennen: Het vernietigen van de duivelse, ongelovige ander.

The Neo-thinkers' Constitution of the Universe (1976)
Preamble

* The purpose of conscious life is to live happily.
* The function of government is to guarantee those conditions that let individuals fulfill their purpose. Those conditions can be guaranteed through a universal constitution that forbids the use of initiatory force, fraud, or coercion by any person or group against any individual.

* Article 1: No person, group of persons, or government shall initiate force, threat of force, or fraud against any individual's self or property.
* Article 2: Force is morally-and-legally justified only for protection from those who violate Article 1.
* Article 3: No exceptions shall exist for Articles 1 and 2.

The Constitution of the Universe rests on six axioms:
1. Values exist only relative to life.
2. Whatever benefits a living organism is a value to that organism. Whatever harms a living organism is a disvalue to that organism.
3. The value against which all values are measured is conscious life.
4. Morals apply only to conscious individuals.
5. Amoral actions arise from individuals who harm others through force, fraud, or coercion -- from individuals who usurp, degrade, or destroy values earned by others.
6. Moral actions arise from individuals who honestly create and competitively produce values to benefit self, others, and society.

Het Eerlijke, Naar Bewustwording Verlangende Individu

Wat heel duidelijk opvalt is dat de moraal wordt neergelegd bij het zich ontwikkelende, gewetensvolle individu, zodat de basisuitgangspunten van de moraal gecentreerd worden rondom dat individu, precies zoals dat het geval is in het Perzische Zoroastrianisme, een astrologisch-filosofische levensleer die door fundamentalistische gelovigen in Iran op een onterechte en zeer oneerlijke wijze werd en wordt onderdrukt... Vals en oneerlijk omdat 'het Boek' (een door de Profeet Mohammed gehanteerde term, waarmee niet de Koran maar alle joods-christelijke en gnostische geschriften worden aangeduid) via het scheppingsverhaal de amorele mens verheerlijkt, terwijl destructieve supermoralisten niets anders doen dan het kapot maken van alles wat zich niet wenst te onderwerpen aan de eigen, tot 'algemene moraal' uitgeroepen (en daarmee verabsoluteerde), waarheid...

Het Nieuwe Denken is in feite zo oud als Methuzalem, omdat het liberaal, anticollectivistisch wijsheidsdenken is, een gedachtensysteem dat via de profeet Zoroaster en zijn niet aan het hogepriesterlijke denken gebonden navolgers van Perzie eeuwenlang een beschaafde, verdraagzame natie heeft gemaakt.
Wijsheid (een hogere vorm van niet aan primitief geloof gebonden mystiek) is het belangrijk maken van het gewetensvolle individu en het afwijzen van collectivisten die via demonisering en isolering de gewetensvolle mens tot zondebok willen uitroepen in een wereld waarin de verdierlijke egoist koning is.
Wijzen zijn wijs omdat ze buiten de orde van de gewetenloze gelijkgeschakelden gaan staan.
Het feit dat ze daarom werden geŽerd door de bevolking maakte van het Zoroastriaanse Perzie een anti-kleinburgerlijke beschaving, waarvan het kenmerk altijd is dat mensen het onafhankelijke intellect (de wijsheid of de gnosis) niet vernietigen, maar respecteren.


Om misverstanden te voorkomen mog even een verwijzing naar de INFO die al jarenlang op dit VK-blog te lezen valt: "Mystiek Verbrijzelt Schijnheiligheid", een stukje tekst waaruit blijkt dat mystiek ('echte' mystiek) meer is dan blindelings geloven in de leerstellingen van religieuze machthebbers...

"Mystiek is het verbrijzelen van de religieuze hypocrisie. Het is het forceren van de deur om opnieuw toegang te krijgen tot de kern van het geloof. Daarom is mystieke poŽzie vaak volkomen a-religieus. Ze moet zich immers verzetten tegen de corruptie van de religie en kan dus geen gebruik maken van dezelfde taal als gebruikt wordt door de tendens die ze bestrijdt. Mystiek, dat is de houding van Jezus die de marktkramers uit de tempel verdrijft.
Middeleeuwse moslimmystici zoals Jahahi'ddin Rumi en Haci Bektas Veli waren dichters en denkers die hun tijdgenoten wilden bevrijden van valse waarden en gewoonten, van zaken die vervormd waren door machtsstreven en menselijke tekorten. Ze verwierpen het gevestigde religieuze en politieke gezag. Daarom werden ze in hun periode voor ketters aanzien.
Mystiek voert je altijd terug op de essentie van het bestaan: de mens, het individu." (Uit: Een gesprek met de Turkse Soefi-muzikant Kudsi Erguner)


Reacties

Klaas Sellis 11-05-2008 16:05
Dit artikel gaat wel diep, zeg...
met vriendelijke groet, Klaas Sellis

Wim Duzijn 12-05-2008 10:57
Iedereen klaagt over 'het populisme' en de oppervlakkigheid van Wilders en Verdonk, KLAAS. Dus dan zou je verwachten dat iemand die op een serieuze en diepzinnige wijze de wereld wil bekijken op handen wordt gedragen.
Het feit dat het niet gebeurt zou er op kunnen duiden dat de veroordeling van 'het populisme' weinig meer is dan een vals-moralistische modegril.