Eenling worden in een
Schijn-DemocratieGod en nihilistische zelfverheffing
[kritiek op het neoliberalisme, webdagboek mei-juni 2005]
VK-blog van dinsdag 21 oktober 2008 door Wim Duzijn


" Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" Mattheus 23


1. Hebben en Zijn
ofwel: de vrome Slang & de gnostische Adelaar
een astrologische visie op de 'heb'-cultuur

Hoewel we in een ontkerstend land leven waarin meneer de dominee nog altijd koning is - dankzij het merkwaardige feit dat de kapitalisten (je zou ze ook de Amerika en Israelaanbidders kunnen noemen) hier de vrome mensen zijn - mogen we rustig stellen dat de meerderheid van de inwoners van dit vreemde vrome landje niks afweet van waar het nu eigenlijk om gaat in de religie die ze direct of indirect als morele leiddraad voor het eigen handelen in stand houdt, namelijk de in het oud-testamentische bijbelverhaal geschetste tegenstelling tussen de dierlijke, op macht gerichte vroomheid (de slang die bezitten wil, zichzelf aan God gelijk wil maken) en de ontdierlijkte, geestgeworden spiritualiteit (de adelaar die leven geeft) - astrologisch gezien een verwijzing naar het dierenriemteken Schorpioen, een teken dat wordt geregeerd door de dubbelplaneet Pluto-Charon (twee hemellichamen die geen manen van elkaar zijn, maar die een merkwaardig schizofreen verbond met elkaar zijn aangegaan).

Een dubbelplaneet is een tweetal planeetachtige hemellichamen van vergelijkbare grootte die om elkaar heen draaien (en samen om een ster).
Als het kleinere hemellichaam veel kleiner is dan het grotere, dan is het stelsel geen dubbelplaneet maar een planeet met een maan.
In het Zonnestelsel worden Pluto en Charon als een dubbelplaneet gezien (Pluto heeft 7 keer meer massa dan Charon).
Twee hemellichamen die om elkaar heen draaien, draaien eigenlijk om hun gezamenlijke zwaartepunt.
Bij een planeet-met-maan zit zo weinig van de totale massa in de maan dat het gezamenlijke zwaartepunt niet waarneembaar afwijkt van het middelpunt van de planeet.
Bij een dubbelplaneet zijn de massa's van de twee hemellichamen meer gelijk en ligt het gemeenschappelijke zwaartepunt verder van het middelpunt van de zwaarste planeet af.

Het feit dat Amerika en Israel, twee landen met sterk Messianistische trekjes, in het geloofsdenken van religieus Nederland centraal staat verklaart het vreemde feit dat als extreem-rechts beschouwde politieke partijen dikke vriendjes zijn met partijen die in het verleden voorzien werden van het etiket 'Staphorst'.
"Met Staphorst", ik hoor het prominente linkse politici nog altijd verklaren als ik naar politieke debatten op de tv kijk, daar gaan we niet samen mee door de deur.."
Dat Israel en Amerika twee landen zijn waar Staphorst een behoorlijk dikke vinger in de stijf geworden Brintapap heeft - als kind haate ik die dikke brij op mijn kinderbordje - dat vergeten ze maar even voor de lieve vede. Want ze kunnen grote monden op zetten en die daar en die daar tot duivel uitroepen, maar als puntje bij plaatje komt zitten ze allemaal samen gehoorzaam de een of andere psalm van David te zingen in de politieke kerk wanneer de president van protestants-christelijk Amerika op bezoek komt.

Religieus Nederland, dat is dus niet een New Age achtige rebel of een linksige bevrijdingstheoloog, maar dat is de neoliberale dominee Frits Bolkestein, de man die de mening verkondigt dat er in de politiek geen plaats is voor intellectuelen, zodat hij - zonder geplaagd te worden door zoiets belachelijks als gewetenswroeging - de zijde kiest van een stel neoliberale geldwolven, die het kapitalisme niet zien als een vorm van dienstverlening (macht is de dienaar van het gezag), maar als een vorm van elitair machtsdenken dat middelmatige geldwolven in staat moet stellen de eigen (zeer beperkte) mensvisie dwingend op te leggen aan anderen - inclusief diegenen die op een zeer gewetensvolle (morele) wijze gezag boven macht plaatsen.

"Frits Bolkestein", zo lees ik in de Volkskrant van 25 mei, "is benoemd tot adviseur van de raad van bestuur van investeringsmaatschappij Menatep...
Menatep is het bedrijf van Joekosoprichter Michail Chodorkovski... Chodorkovski zit in de cel. Hij wordt verdacht van onder meer belastingfraude en dreigt een gevangenisstraf te krijgen van tien jaar.."
De meeste mensen weten niet wie dat is, want de media in dit land vertellen je heel veel, maar als het gaat om de vraag wie welke machtspelletjes speelt in de wereld dan vertellen ze je helemaal niks. Dan moeten we het weer doen met primitieve koude-oorlog-filosofietjes, die het goede 'democratische' Westen tegenover 'de slechte antidemocraten' plaatsen.
Niet bijzonder eerlijk, zoals mag blijken uit het feit dat Michiel Chodorkovski deel uitmaakte van een groep oligarchen die in het pre-Putin tijdperk alle macht in Rusland naar zich toe getrokken had. Zeven rijke mannen (waarvan zes de Israelische nationaliteit bezaten) hadden de Russische staat opgekocht. "Nog nooit", merkte een van die oligarchen op, "hebben joden zoveel macht gehad".

Wie mocht denken dat ik hier een antisemitische complottheorie aan het verdedigen ben, die verwijs ik naar het artikel van de Israelische vredesactivist URI AVNERY: "The Oligarchs":

" The “oligarchs” are a tiny group of entrepreneurs who exploited the disintegration of the Soviet system to loot the treasures of the state and to amass plunder amounting to hundreds of billions of dollars.
In order to safeguard the perpetuation of their business, they took control of the state. Six out of the seven are Jews.
In popular parlance they are called “oligarchs” – from the Greek word meaning “rule of the few”.
In the first years of post-Soviet Russian capitalism they were the bold and nimble ones who knew how to exploit the economic anarchy in order to acquire enormous possessions for a hundredth or a thousandth of their value: oil, natural gas, nickel and other minerals. They used every possible trick, including cheating, bribery and murder...."
"In the end, there was a reaction: Vladimir Putin, the taciturn and tough ex-KGB operative, assumed power, took control of the media, put one of the oligarchs (Mikhail Khodorkovsky) in prison, caused the others to flee (Berezovsky is in England, Vladimir Gusinsky is in Israel, another, Mikhail Chernoy, is assumed to be hiding here.)"

Binnen de wereld van het neoliberalisme - de wereld van de antichrist geworden 'christen' die op de preekstoel verkondigt dat een aasgier die op een meedogenloze wijze geld bij elkaar schraapt als eerste het koninkrijk der hemelen binnen zal treden - is er geen plaats meer voor zoiets onzinnigs als kinderlijke geesten (anarchistische persoonlijkheden die weigeren van zichzelf een muntstuk te maken.
Wie op een evangelische wijze de kinderlijke eenvoud verdedigt (je zou ook kunnen zeggen: wie echt een sociale democraat durft te zijn) zal weinig anders kunnen doen dan zichzelf verhangen in de wereld van het zich christelijk noemende neoliberalisme, waaruit alles wat als nutteloos en onbruikbaar wordt gezien zonder enig pardon verwijderd wordt.
Je mag het daarom symbolisch noemen dat Menno ter Braak, de intellectueel die bevriend was met de 'adelaar geworden slang' Edgar du Perron (Du Perron is de onder het teken Schorpioen geboren man die pornografische of 'dierlijke' verhaaltjes schreef, maar die desondanks aan het vergeestelijkte werk van de intellectueel Ter Braak een ereplaats toekende) in het jaar 1940, het jaar waarin Adolf Hitler ons land binnenviel, zelfmoord pleegde.
Hij wilde in de door anti-intellectuelen beheerste wereld van het nationaal-socialisme niet leven...

De vraag is of hij wel toekomst zou hebben gehad wanneer Nederland niet door de nationaal-socialisten zou zijn bezet.
Fascisme is (astrologisch gezien) weinig meer dan de weigering van de dierlijke Schorpioen (de Slang) geest (Adelaar) te worden. De Schorpioen is niet langer de vriend van de niet-dierlijke mens (de Heer), maar een vijand, die probeert van de meester (de heer, het gezag, de overheid) een slaaf te maken.
Het is die op zijn kop gezette wereld, de wereld waarin heren slaven moeten zijn, die Friedrich Nietzsche in zijn werk aanvalt.
Nietzsche erkent de dierlijke wereld van de Schorpioen (het beest dat niet ontkend mag worden), maar hij ziet het als zijn taak dat beest op een zodanige wijze te veranderen dat het menselijk wordt, een gevende persoonlijkheid die in staat is een ziekmakende slavenmoraal om te vormen tot een levengevende herenmoraal.

Het zal duidelijk zijn dat binnen de graai- en grijpcultuur van de neoliberaal Frits Bolkestein nooit zoiets zal ontstaan als 'een levengevende herenmoraal'.
De moraal van Bolkensteins grote leermeester, de Russische oligarch Michail Chodorkovski, heeft niets te maken met eerbied voor een herenmoraal: de moraal waarnaar het christendom met zijn trinitieitsleer verwijst.
Chodorkovski is een ordinaire graaier die door neoliberalen door dik en dun verdedigd wordt, hetgeen je rustig een angstaanjagende zaak mag noemen, omdat het neoliberalisme een moraalloze machtsideologie is die niets anders nastreeft dan de ont-Adelarisering van de macht.


2 Charley Reese, Amerikaans journalist, 6 juni 2005:
"Ik woon het liefst in een land van gelovige mensen
die voor een sociale wereld kiezen."

De oorlog tussen materialisten en gelovige mensen duurt al millennia. Het is ook nu volop aan de gang.
Er zijn zeer belangrijke filosofische verschillen tussen de twee kampen. De materialist gelooft dat het niet zijn taak is voor anderen te zorgen - het woordje sociale democratie is binnen zijn denkwereld een vies woord. Dat is de reden waarom het Darwinisme (de besten en de sterksten overleven) door materialisten beschouwd wordt als een perfecte rationalisatie van hun egoïsme.
Elke tirannie - ook wanneer er een links etitket op wordt geplaatst - is in wezen materialistisch van aard.
Zoals we hebben gezien bij communistisch landen is de realiteit vrijwel altijd in tegenspraak met de theorie.
De realiteit is dat er wordt gekozen voor een oligarchie die de bevolking tot slaaf maakt. In theorie is iedereen gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Zo werd in de Sovjet-Unie de aristocratie vervangen door de Communistische Partij, een groep van bevoorrechte mensen die als absolute heersers regeerden...
Tegenwoordig aanbidden de zelfzuchtige materialisten een andere god: de vrije markt.
De markt, zo beweren ze, zal, als hij vrij wordt gelaten, altijd op een rationeel economische wijze beslissingen nemen. Nogmaals, de realiteit is ook hier in tegenspraak met de theorie. Het ongereguleerde kapitalisme maakt de rijken extreem rijk en de armen extreem arm. "Rationeel" en "moreel" blijken in dit geval twee verschillende en niet-gerelateerde zaken te zijn.
Ik woon het liefst in een land van gelovige mensen die voor een sociale wereld kiezen.
Mensen die beweren dat er geen is God plaatsen vrijwel altijd zichzelf op een goddelijke troon en doen weinig meer dan Godje spelen in een wereld waarin wij hun onderdanen moeten zijn...


3. Nihilisme, Neoliberalisme & Neozionisme

Je mag het rustig merkwaardig noemen dat in ons nette landje, dat bol staat van moralisme (je mag als bestuurder geen scheten laten, niet roken, niet vloeken in de kerk, niet maar de hoeren gaan, en ga zo maar door), zo weinig intellectuele aandacht wordt besteed aan de negatieve, moraaldodende uitwerking van onze nieuwe God: het neoliberalisme.
Ik verbaas me daar over omdat ik in de jaren zeventig mezelf dood gelopen heb op het moralisme van een vernieuwingsgezinde generatie die juist dat neoliberalisme als de grootste vijand van de mensheid beschouwde, een generatie die je nu tot fascist uitroept wanneer je de zegeningen van dat zelfde neoliberalisme ter discussie durft te stellen.
Ik herinner me nog heel goed de zendbrieven die een wanhopige Amsterdamse Rector-Magnificus begin jaren 70 naar alle studenten stuurde, waarin hij waarschuwde voor de utopisten: "Ze willen een nieuwe mens scheppen..."
Erg wrang om dan te moeten constateren dat die nieuwe mensen FRITS BOLKESTEIN en zijn adepten GEERT WILDERS, GERRIT ZALM en MARK RUTTE zijn...

Het is niet de nieuwheid die ik zoek. Ik ben een middendenker. Altijd geweest. Sociaalliberaal en de vijand van alle vormen van nihilisme, omdat nihilisme niks anders is dan een platvloerse 'laat de boel maar waaien' mentaliteit: ‘geef mij alles wat er te halen en te krijgen valt - na mij de zondvloed - en verder geen gezeik...'
Neoliberalisme is vanuit sociaal oogpunt gezien een verwerpelijke economische leer en je kunt je daarom afvragen waarom socialisten en liberalen kiezen voor een bestaansopvatting die in diepste wezen de ontkenning is van de idealen waar zij ooit voor stonden: de idealen van de Franse Revolutie die niet gericht waren op versterking van de macht van de rijken en de clerus, maar juist op spreiding van kennis, inkomen en macht, hetgeen heel concreet betekent dat kapitalisme en religieus (clericaal) materialisme begrensd dienen te worden, zodat er geen situatie kan ontstaan waarin de meerderheid van het volk wordt geknecht door nihilistische rijken en opportunistische theocraten (opportunistisch, omdat zij religie in dienst stellen van het kapitaal).

Dat neozionisten in Israel en Amerika het neoliberalisme als God aanbidden ligt voor de hand. Het neozionisme is een ideologie die voordeel trekt uit onbegrensd kapitalisme, omdat het de opdracht van zionisten is het vergoddelijkte ministaatje Israël te doen uitgroeien tot de machtigste natie van de wereld, een taakstelling die alleen verwezenlijkt kan worden in een wereld waarin grootheid wordt afgemeten aan de hoeveelheid geld die een mens bezit.
Het begrip oligarchie (geregeerd worden door de rijken) is bij uitstek een rechts-zionistisch begrip. Oligarchen kopen staten op en zorgen ervoor dat de macht in handen komt van een kleine elite, die moraal koppelt aan macht, hetgeen betekent dat al diegenen die primitief machtsdenken verwerpen moraalloos of zelfs goddeloos worden genoemd.
Zionisme gezien als boven elke niet-joods-vriendelijke wet uittorenend machtsdenken is nihilisme, dient het belang van een kleine groep en kan derhalve alleen overleven in een wereld waarin elke vorm van religieus en politiek idealisme wordt gedood.
Die simpele waarheid verkondigen leidt ertoe dat je gehaat wordt. Een vijand van het zionisme is niet gewoon ‘een vijand van het nihilisme' (en daarmee een verdediger van het idealisme) maar een vijand van de macht en daarom een duivel die volledig machteloos moet worden genaakt.


4. Gorbachev Tells Oligarchs to Return
"Plundered" Wealth to Russia, Mosnews, 6-6-2005

Ex-Sovjet-president Michail Gorbatsjov heeft de Russische oligarchen opgeroepen hun "geplunderde" rijkdom terug te geven aan het vaderland.
In een interview met de krant Daily Telegraph sprak hij over de Russische tycoon Roman Abramovich, eigenaar van Chelsea Footbal Club, die miljoenen roebels winst uit de voormalige staatsbedrijven die de oligarchen 10 jaar geleden goedkoop kochten heeft geïnvesteerd in het buitenland ..
"Ik heb geen problemen met een Rus die aandelen in Groot-Brittannië koopt, maar het is duidelijk dat we het boek van de grote plundering moeten sluiten, 'zei Gorbatsjov.
'Sommigen denken dat er 1 biljoen (een miljoen maal een miljoen) is weggestopt door Russische zakenlieden. Als ze dat niet teruggeven zullen onze rechtbanken waarschijnlijk beslissen dat ze het illegaal hebben verkregen. Dan kunnen ze dat geld nergens gebruiken ... "


Reacties

peter louter 21-10-2008 13:50
Je geeft aardig wat stof om over na te denken

Wim Duzijn 22-10-2008 10:06
Alles wat ik doe is zaken die anderen zorgvuldig van elkaar gescheiden houden bij elkaar brengen PETER. Dat is de essentie van holistisch New Age denken: een einde maken aan de blindheid van mensen die in de hand wordt gewerkt door het scheppen van een chaotisch, versplinterd wereldbeeld, waarin het verboden is het kwaad van goed genoemde mensen 'kwaad' te noemen.