Eenling worden in een
Schijn-Democratie



De goede moordenaar
VK-blog van dinsdag 2 november 2010 door Wim Duzijn


En toen zij kwamen op de plaats genaamd Golgotha, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde. ...
En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

(Uit het Lucas evangelie, 33-43)

Love is in the water, Love is in the air
Show me where to go, Tell me will love be there
Teach me how to speak, Teach me how to share, Teach me where to go
Tell me will love be there - Oh, heaven let your light shine down

Collective Soul - Shine

Cho Seung Hui, De Goede Moordenaar

Dat moordenaars niet altijd de moraalloze nihilisten zijn die de morele (altijd 'goede') meerderheid er in wil zien bewijst het merkwaardige gedrag van de Amerikaanse massamoordenaar Cho Seung Hui, een schuwe en eenzame, naar liefde verlangende jongen ('Love is in the water, love is in the air...', luidt de boodschap van zijn lievelingssong SHINE'), die steeds meer het gevoel kreeg dat al het leven uit hem werd weggezogen door een wrede wereld, waaraan hij op een welhaast ouderwets-christelijke wijze benamingen toekende als 'hedonistisch', 'genotzuchtig', 'materialistisch', 'hebzuchtig' en "egoistisch'...

'Jullie hebben me bestolen'. "Jullie hebben alles, maar jullie willen altijd meer...", was zijn belangrijkste verzuchting, een tegen het sterke-mannen-geweld gerichte wanhoopskreet die alleen maar daarom niet serieus genomen wordt omdat hij in het jaar 2007, op het terrein van de Universiteit van Virginia, 32 willekeurige mensen heeft gedood (Blacksburg 16-4-2007), mensen waarmee iedereen medelijden heeft, hetgeen - hoe wrang het ook klinkt - de juistheid aantoont van zijn uiterst pessimistische wereldvisie: Wie als machteloos slachtoffer in verzet komt tegen machtige daders zal nooit tot goed mens worden uitgeroepen. Alleen diegene is goed die deel uitmaakt van een morele meerderheid die nooit het eigen kwaad zichtbaar hoeft te maken, omdat het gelijk nooit bij de minderheid ligt.

Dat gegeven dat een zich moreel noemende meerderheid schuldig kan zijn wordt in het algemeen afgewezen. Ook in het Duitsland van Adolf Hitler erkende de meerderheid geen schuld. Pas nadat de bezettende macht die meerderheid voorzag van het etiket 'slecht' ("wij, de goeden, verklaren dat jullie de duivel hebben gediend') werd de afspraak dat de moraal bij de meerderheid berust verbroken.
Objectief gezien deugt die redenering niet. Hitler was geen vijand van de meerderheid (80 procent van de Duitsers steunde hem). Voor die meerderheid was hij gewoon een goed mens, zodat je de vraag moet stellen, wat de betekenis is van het begrip 'morele meerderheid', wanneer je weigert het begrip 'goedheid' te koppelen aan meerderheden.
Mag je een meerderheid slecht noemen wanneer een minderheid die mening is toegedaan? En heeft die minderheid het recht de meerderheid aan te vallen wanneer ze de mening is toegedaan dat het haar plicht is het kwaad te bestrijden?
Morele meerderheden ervaren de strijd van minderheden al snel als daden van terreur. "Je mag het recht niet in eigen handen nemen...; het is je maatschappelijke plicht overheden te steunen."
Dat probleem deed zich voor tijdens de Duitse bezetting. Moet je het verzet steunen (verzet dat terreur, contra-terreur en chaos in het leven roept) of accepteer je 'de orde', ook als die orde een minderheid op een niet bijzonder humane wijze behandelt?
Omdat we als overwinnaars de Duitse bezetters gedemoniseerd hebben steunen we het verzet, ook al waren veel van die verzetsmensen agressieve, gewelddadige luitjes waar je in het gewone leven het liefst met een boog omheen loopt..
Maar wat zou er gebeurd zijn wanneer de Duitsers de oorlog hadden gewonnen, zoals in Oost-Europa de communisten van Stalin de oorlog wonnen.
In Oost-Duitsland moesten de bewoners in de dictator Stalin 'een goed mens' zien. De meerderheid legde zich daar uiteindelijk bij neer. Een minderheid die tegen was werd tot misdadiger of gestoorde geest uitgeroepen en alleen in het Westen waren er mensen die in een protesterende minderheid verzetshelden wilden zien, een daad waarbij je vraagtekens kunt zetten omdat de orde in Oost-Europa tot stand is gekomen na afspraken van de bezettende mogendheden (de geallieerden), afspraken die leidden tot een opsplitsing van Europa in een communistisch en een anti-communistisch deel, een uiterst vreemde, maar wel 'legale' constructie die met democratische besluitvorming weinig te maken had, maar met kolonialisme alles...

De grens tussen moreel verzet en terreur is daarom vaak moeilijk te trekken. Soms hebben terroristen gelijk, maar juist omdat ze voor terreur kiezen zien overheden zich genoodzaakt hun moraal 'slecht' te noemen. Dat is ook het geval met Cho Seung-Hui.

Hij pleegde zijn daad omdat hij niet als anonieme zondebok weggewist wilde worden uit de geschiedenis van de eeuwige goedheid (waarvan volgens hem zowel Osama bin Laden als George W. Bush de belangrijkste vertegenwoordigers zijn).
Waar zij de schuldige volwassen wereld symboliseren, een wereld die het kwaad wit wast door het op grond van macht en moreel geweld 'goed' te noemen, daar wilde hij met zijn daad (een welhaast oud-testamentische vergeldingsdaad...) de aandacht vestigen op de onschuldigen, de zwakken, de weerlozen, die nooit in het nieuws komen, omdat de morele meerderheid altijd kiest voor de gewelddadige 'goeden': de 'goeden' van de goede kant en de 'goeden' van de verkeerde kant...
De enige manier om de anonimiteit te ontlopen was in zijn ogen: 'kiezen voor een sterke-mannen-daad': Laten zien dat 'het goede' alleen 'goed' kan zijn wanneer zij het kwaad (waar volgens hem 'Osama bin laden & George W. Bush' de vertegenwoordigers van waren) tot norm verheft.

Zie ook het blogje ┬┤De Celestijnse Belofte,
Een kwestie van energie┬┤




Are these times contagious, I've never been this bored before
Is this the prize I've waited for - Now as the hours passing
There's nothing left here to insure, I long to find a messenger
Collective Soul - Run


Reacties:

Mijn ziel wenst grondig onderhoud 02-11-2010 18:31
Van de muziek, de sfeer van al deze jonge mensen genoten!
Vriendelijke avondgroet, ISIS

Wim Duzijn 03-11-2010 10:22
DAG ISIS. De meeste mensen begrijpen niet dat het woordje ZIEL verwijst naar een wereld waarin primitief-menselijke oordelen en vooroordelen niet bestaan.
Dat een moordenaar een prachtige ZIEL kan bezitten, zoals het evangelieverhaal (dat hierboven werd geciteerd de gelovigen vertelt) willen ze niet aanvaarden.
Een ZIEL plaatst zich buiten alle morele grenzen. Hij of zij kan zich verwant voelen met elke andere ZIEL. Ook de ZIEL die schuilgaat in de tijdelijke identiteit waarop mensen het woordje 'moordenaar' hebben geplakt.
Kleingeestige mensen moeten daarom ook niets hebben van het in hun ogen duivelse woordje ZIELSVERWANTSCHAP, een begrip dat relaties mogelijk maakt die buiten als moreel juist ervaren grenzen vallen.
Mooi in elk geval om te horen dat jij hebt genoten van de mooie muzikale werkelijkheid die je wordt aangeboden door een moordenaar...