Eenling worden in een
Schijn-DemocratieOnafhankelijke denkers en Messianisten
VK-blog van donderdag 6 november 2008 door Wim DuzijnCharley Reese, Amerikaan, Journalist, Conservatief,


Charley Reese: Just Think

"The foremost duty of a citizen, especially in dangerous times, is to think.
Without independent thinkers who are also economically independent of the government, democracy doesn't work.
Thinking is the use of reason to determine the truth as best we can. To do that, we have to shuck emotions, desires and wishes and look at the world in its nakedness as it is, not as we wish it were or as someone else has told us it is...
The most important point is to realize that your mind belongs to you. It is your principal means of survival. Don't rent it out to politicians or political parties or anybody else, including columnists and commentators.
All leaders of whatever stripe desire is to persuade you to adopt their agenda. Don't do it.
Arrive at your own independent agenda. If your own agenda coincides with theirs, then cooperate. If it doesn't, go your own way.
Think, folks, think. (Reese Website, 16-10-2006)


Onafhankelijkheid aanmoedigen

Wie denkt dat hij in een wereld leeft waarin onafhankelijk denken wordt aangemoedigd heeft het flink mis.
Onafhankelijkheid verdedigen eist de wil van zich intelligent noemende mensen onafhankelijke, niet partijgebonden mensen te steunen en die wil ontbreekt in een wereld waarin 'de partijgebonden gelovige' zichzelf tot God verheven heeft.

Alles wat een onafhankelijke denker mag doen in een 'partij' geworden wereld is het zich onderwerpen aan de dwingelandij van mensen die gek, dom en ronduit achterlijk zijn.

Het probleem is namelijk dat een partij geworden mens afstand heeft gedaan van wat de Amerikaanse journalist Charley Reese het grootste goed van een mens noemt: het vermogen om na te denken.
Zodra iemand het besluit neemt zichzelf ondergeschikt te maken aan een idioot die zegt dat hij God himself is schakelt de nadenkknop in zijn hoofd zichzelf uit en is alles wat het brein van de machine geworden idioot kan produceren niets anders dan een reeks bedreigingen en verwensingen, die altijd zijn gericht aan het adres van de onafhankelijke denker..: de mens die weigert een machine te zijn.

Dat is de reden waarom in het verleden Islamitische denkers hun religie centreerden rondom de stelling dat niets en niemand (ook de profeten niet) gelijk mag worden gesteld aan God (in Saoedi-Arabi├ź mag als consequentie van dat principe het graf van de profeet Mohammed geen heiligdom zijn..).
Alleen daarom al - vanwege het afwijzen van tegen het verstand gerichte grootheidswaan - kan de Islam de meest zuivere joods-christelijke religie genoemd worden, ware het niet dat via het instituut van de heilig verklaarde wetgever (de zich God wanende priester die eist dat de mens slaaf van de God geworden wet wordt) de religie zichzelf geestelijk dood heeft verklaard.
Niet het principe van de onafhankelijke geest wordt in een door priesters gecontroleerde wereld verdedigd, maar de eis jezelf te onderwerpen aan de man van de (religieuze) wet:
Vrijheid wordt omgezet in gehoorzaamheid, een daad die in het evangelie 'de vloek van de wet' wordt genoemd..

God is verheven boven
hetgeen men met Hem vereenzelvigt.
Koran 9, Berouw (At-Taubah)

Iedere leider (het maakt niet uit tot welke groep hij of zij behoort) die via het goddelijk verklaren van de een zinloze of principeloze mensenwet een ander mens zijn eigen God (in dit geval 'de vrije geest'') afneemt is de vijand van de religie, hetgeen betekent dat elke overheid het recht heeft zulke dwingelanden en tirannen, die niet God of de godsdienstvrijheid maar zichzelf eren, uit hun ambt te zetten - hetgeen helaas in geen enkel land gebeurt, omdat ondanks alle mooie woorden over vrijheid en zelfstandigheid geen enkele overheid in onafhankelijk denkers die weigeren egoïstische idioten te eren 'helden van de vrije geest' wil zien.
En toch is het zo dat God eren - een bezigheid die alleen maar op een zinvolle wijze kan gebeuren wanneer je vrij en onafhankelijk bent - niets anders is dan al diegenen die zichzelf goddelijk verklaren haten en verafschuwen.

Al die mensenhatende geesten die op een partijgebonden Messias wachten moeten te kijk worden gezet als anti-humanistische oplichters die zichzelf belangrijk willen maken ten koste van een ander.
Want het kenmerk van elke vorm van kleinburgerlijk Messianisme is dat de mens wordt geleerd al die kwaliteiten waar het Messiasschap naar verwijst, zoals geestelijke onafhankelijkheid, kinderlijke liefdeskracht en het vermogen alleen te gaan staan in een wereld waarin iedereen elkaar beliegt en belazert, te haten.

Make Love, Not Religion

Primitieve messianisten (mensen die religie koppelen aan machtspolitiek) eren een machtige Messias die de vijand is van de onafhankelijke, eerlijke, naar liefde verlangende mens.
Zo een Messianist wil niet onafhankelijk en eerlijk zijn. Hij wil een liegende, tirannieke slaaf zijn, maar dan op zo'n manier dat hij de pijn en de ellende van het slaafse en tegelijkertijd tirannieke liegen af kan wentelen op diegene die hij zegt te eren: de naar waarheid en liefde verlangende (Messiaanse) geest die eerlijk, vrij en onafhankelijk wil zijn.
De Messias is rechtvaardig zegt de machtaanbidder, maar omdat hijzelf de slavernij, de leugen en de liefdeloze dwingelandij aanbidt, daarom wordt de rechtvaardige mens in zijn wereld gehaat en bespot en als vijand van 'de goede mens' te kijk gezet...
Waarna de liefdeloze christelijke goegemeente heel schijnheilig op 'goede vrijdag' - de dag waarop de dood van een van blasfemie beschuldigde vrije geest wordt herdacht - ter kerke gaat, om daar - met grote, dikke tranen in de ogen - te luisteren naar de tekst: "He was despised and rejected by men..."


Over mijzelf

Je zou mij een anarchistische vertegenwoordiger van het Midden kunnen noemen, anarcho-liberaal dus, iemand die het gelijkheidsdenken van het anarchisme koppelt aan het autoriteitsdenken van het Midden - waarbij autoriteitsdenken niet gezien wordt als kiezen voor opschepperij (astrologisch: Leeuw) en macht, dwang & jaloezie (Schorpioen), maar als een keuze voor het triniteitsdenken (Maan=Moeder, Saturnus=Vader & Jupiter= de verdraagzame bruggenbouwer), autoriteitsdenken dat niets te maken heeft met de christelijke drie-eenheidsgedachte, die weinig meer is dan een in heilige vormen gegoten pervertering of verkrachting van de waarheid - die op een welhaast evident te noemen wijze bij de astrologie ligt en niet bij de Perzisch-Rooms-Ezraistische priestercultuur die het beeldende, anarchistische symbooldenken ondergeschikt heeft gemaakt aan een verabsoluteerde waarheid.

Anarchisme en de Wet

Zoals de Arabieren worden afgeschilderd als wilden en barbaren, zo worden anarchisten vaak afgeschiderd als chaotische zonderlingen die tegen orde en gezag zouden zijn.
Natuurlijk, toegegeven er zijn chaotische anarchisten die weigeren hun verstand te gebruiken, zoals er ook chaotische Arabieren zijn die handelen als een geplukte kip met afgeslagen kop, maar dat zijn uitzonderingen. Arabieren zijn niet gek, net zo min als anarchisten wetteloos zijn.
Een anarchist is een persoon die een zeer idealistische opvatting heeft over 'de wet'.
Je zou een anarchist, waar het de wet betreft, een puritein, een calvinist of zelfs een juridische fijnproever kunnen noemen.
Een anarchist weet dat zijn vrijheid staat of valt met eerlijke, intelligente wetgeving en daarom zal hij alles op alles zetten om te voorkomen dat fundamentalisten (mensen die de letter boven de geest plaatsen) de intelligente wetgever van de troon stoten.
Wanneer een anarchist Arabieren hoort schreeuwen dat Israel de (internationale) wet verkracht, dan denkt hij bij zichzelf: "Des te meer reden om intelligente, juridisch geschoolde mensen naar voren te schuiven, mensen die maling hebben aan jouw moslimwet."
Want je kunt wel een potje gaan zitten schreeuwen en met bommen gaan zitten gooien, maar uiteindelijk zal toch het boven alle partijen staande recht moeten zegevieren en dat is alleen mogelijk wanneer je beschikt over eerlijke mensen die respect hebben voor de op orde gerichte, onpartijdige wet.