Eenling worden in een
Schijn-DemocratieGezag Wijst Ketterjacht Af
VK-blog van maandag 15 maart 2010 door Wim Duzijn"Onmiddellijk na 11 september zei George Bush 'wie niet voor ons is, is tegen ons'. Meteen toen ik het hoorde dacht ik" 'Oh my God'. Want dit korte zinnetje is het waarmerk, de fier wapperende vlag van het totalitarisme, of op z'n minst het fundamentalistische denken." Annet Bleich, VK 8-12-2004

"What really matters is that we should all of us realize that we are guilty of inhumanity. The horror of this realization should shake us out of our lethargy so that we can direct our hopes and our intentions to the coming of an era in which war will have no place.
This hope and this will can have but one aim: to attain, through a change in spirit, that superior reason which will dissuade us from misusing the power at our disposal." Albert Schweitzer (Nobel Lecture, 4-11-1954)


De Opstandige Mens

Wat rebellerende moslims (ook het fundamentalisme heeft positief-rebelse trekjes) ons de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt is dat vrijheid zowel een bijzonder ingewikkelde als een zeer eenvoudige zaak is.
De eenvoud waar ze ons op wijzen is dat vrijheid onzin is wanneer die vrijheid rechteloosheid schept.
Je kunt Osama bin Laden het grootste monster van de wereld noemen, maar wanneer je al het vals-moralistische geteem terzijde schuift en de boel nuchter en onbevooroordeeld gaat bekijken, dan ontdek je dat hij geen godsdienstoorlog verdedigt maar dat hij wil voorkomen dat (wat hij ziet als) 'de waarden van de Islam' door anti-islamieten vernietigd worden; een soortgelijke instelling dus als het verlangen van rechtse mensen in het Westen (denk aan Geert Wilders & co) 'onze heilige joods-christelijke waarden' te verdedigen.

Welke waarden Bin Laden belangrijk vindt binnen de Islam wordt ons niet op een duidelijke wijze verteld, maar uit het feit dat hij niet de belangen van specifieke religieuze groeperingen verdedigde (zoals 'de Taliban' in Afghanistan - door ons ooit aan de macht gebracht - of 'de rechtse Sjia' in Irak - ook door ons aan de macht gebracht...), maar dat hij het vertrek van de Amerikanen uit het Midden-Oosten eist, in combinatie met rechtsherstel voor de Palestijnen, kunnen we afleiden dat anti-imperialisme en verdediging van recht voor hem (ook) belangrijke waarden zijn, zodat het voor de hand ligt die positieve waarden, anti-kolonialisme dus en verdediging van internationaal recht, zaken die in geen enkel opzicht de ontkenning van Westers-liberale waarden zijn, over te nemen, wanneer we de strijd tegen het fundamentalisme in ons voordeel willen beslechten.

Het tegendeel hebben we gedaan. De inval in Irak was een imperialistische daad en een rechteloze daad, een ondoordachte, destructieve daad bovendien, omdat in feite alleen maar de vernietiging van tot 'nieuwe Hitler' uitgeroepen Irakese leider Saddam Hussein en zijn socialistische Baath-partij op het programma stonden.
De rest (de chaos, de ziekte, de dood, de wetteloosheid, de vernietiging van het toezichthoudende leger, het verbieden van linkse - anti-Amerikaanse - politieke partijen, etc) kon de opdrachtgevers helemaal niets schelen, want plannen voor een naoorlogs Irak ('nation-building') waren er domweg niet.
Opportunistische schijnintellectuelen in dit land winden zich daar niet over op. Zij weten dat zij groot en belangrijk worden in een imperialistische wereld die de destructiviteit vergoddelijkt en je ziet dan ook dat ze met behulp van negatief gedrag (demoniseringswoede, zwart maken van pacifistisch idealisme en verdediging van bikkelhard, leugenachtig egoïsme) er zorg voor dragen dat het gewone volk alleen nog maar rechtse helden gaat aanbidden:
Niet alleen de rechtse neoliberalen van de VVD, maar ook mensen als Pim Fortuyn, uitgeroepen tot ‘grootste Nederlander aller tijden’, Theo van Gogh zo heel ineens ‘held van de elite’, Mevrouw Hirsi Ali een soort liberale ‘Moeder Theresa’, Geert Wilders ‘moedig en onverschrokken strijdend tegen het kwaad’... en ga zo maar door..., daarmee er zorg voor dragend dat er voor het liberale midden-denken, dat altijd positieve waarden centraal stelt (denk aan christelijke triniteitsgedachte en de astrologische'drie-koningen-wijsheid') geen plaats meer is in ons land.

Zich links-liberaal noemende mensen hebben geen oog voor die problematiek. Ze hebben zich gevangen laten zetten in de kooi van de zwart-wit-denkers, mensen die al diegenen die de heksenjacht afwijzen (gezag = afwijzen van ketterjacht) op de meest gruwelijke wijze zwart maken.
Ze leven in een schijnwereld waarin ze elk contact met de harde werkelijkheid van het leven verloren hebben. Ze proberen oplossingen te bedenken die provinciaals zijn, terwijl we in een tijd leven waarin we dankzij de moderne technologie en het opheffen van de scheidslijnen tussen naties het ons niet meer kunnen permitteren provincialen te zijn.
De strijd die zich nu afspeelt tussen links en rechts is een strijd tussen het provincialisme van machtdenkers ('eigen volk', 'eigen belang', 'eigen bezit' etc) en de internationalisering van de gezagsdenkers ('samen delen', 'grote familie' 'verantwoordelijk zijn voor elkaar, etc).

Het zal duidelijk zijn dat de provincialen alle waarden en normen die bij internationalistisch denken horen zullen afwijzen. Daarom kiezen zij voor de schijneenheid van het kapitalisme, vanuit het onzinnige geloof dat een kleine kapitalistische machtselite de wereld veilig kan maken, een absurde onderneming die hoort bij het koude oorlogsdenken dat ons na de oorlog (door de regering van Harry Truman) werd aangeboden. Een regelrechte aanval kun je stellen op het internationaliseringsdenken van de VN met zijn universele rechtenverklaring.
Niet het internationale recht werd centraal gesteld, maar 'het vrije Amerika' dat zichzelf een soort goddelijke status toekende - simpel gesteld: Amerika plaatste zichzelf boven de wet (een houding die anti-holistisch, dualistisch, manicheïstisch, messianistisch of exceptionalistisch kan worden genoemd).

Wikipedia info: De Trumandoctrine was een onderdeel van het Amerikaans buitenlands beleid waarvan het verklaarde doel was om de geopolitieke expansie van de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog tegen te gaan.
President Harry S. Truman hield op 12 maart 1947 in het Amerikaans Congres een historische rede waarin hij hulp beloofde aan alle landen die zich door de communistische expansie bedreigd voelden.
Voortaan bestonden er twee werelden: de 'vrije wereld' en het communisme, oftewel de Eerste wereld en Tweede wereld.
Deze rede wordt wel beschouwd als het begin van de Koude Oorlog. Landen die voorheen als bondgenoten tegen nazi-Duitsland streden kwamen nu tegenover elkaar te staan.

Ook de inval in Irak was een aanval op het universele rechtsdenken. Het was niet George Bush of Tony Blair die dat stelde, maar de verslagen 'dictator' Saddam Hussein.
Saddam Hussein is gezien vanuit het oogpunt van het internationale recht een slachtoffer (als er geen oorlog was geweest was hij nu nog president), maar omdat wij geen recht kennen maar alleen imperialistisch machtsdenken (de verdelende koude oorlogsideologie wordt boven het gelijkheid scheppende universalisme geplaatst), daarom demoniseren wij hem en met hem iedereen die het waagt hem te verdedigen - een absurde zaak, omdat in een rechtstaat recht boven macht dient te worden geplaatst. Mensen rondrijden op een Staphorster kar hoort in zo een wereld niet thuis.

Het is juist de schaamteloze verdediging van onrechtvaardig machtsdenken door zich democratisch noemende landen, gecombineerd met het tot heks en ketter uitroepen van principiële, in universeel recht gelovende mensen die weigeren oneerlijkheid en onwaarachtigheid 'juist' te noemen, die bestrijding van fundamentalisme binnen de Islamitische wereld zo moeilijk maakt.
Fundamentalisme is puur zakelijk gezien weinig meer dan vormdenken, het tot 'god' verheffen van zaken die in geestelijk opzicht onbelangrijk zijn: inhoudsloos formalisme, anders gezegd, dat boven spiritualiteit (geest en principe) wordt geplaatst.
Maar omdat machtsdenkers nooit zakelijk willen zijn, behalve wanneer ze een geldhongerige zakenman in een platmaterialistische onderneming kunnen zijn, daarom wijzen ze de hoofdzaken af en kiezen ze voor de chaos van onzindenkers die bijzaken boven hoofdzaken plaatsen: de middelmaat kortom, die dankzij de chaos die ze schept een primitief waardenstelsel als verlossingsleer kan aanbieden.

In Amerika wees Adam Werbach (in 2004 een linkse liberaal) enige tijd geleden op de teloorgang van het intelligente, ordescheppende links-liberale waardenstelsel, ten gunste van het conservatieve simplisme dat een duidelijke geloofsleer aanbiedt waarin een machtige god en een groep machtige kapitalisten als redders naar voren worden geschoven in een wereld die ze zelf (dankzij hun rechteloze simplisme) chaotisch hebben gemaakt.

1. de dood van het liberalisme
als intellectuele beweging

Het belangrijkste is dat we moeten accepteren dat het het moreel-intellectuele kader dat ooit het denken van de Democratische Partij bepaalde - het liberalisme - dood is. Ik heb het hier over het New Deal-project van president Roosevelt, dat door de democraten werd verdedigd in de Depressie-jaren - dat was echt liberalisme.
Het maakte een einde aan het fascisme. Het leidde tot burgerrechten. Dat is ons erfgoed. Maar volgens mij werd het verraden in de late jaren 70 en vroege jaren 80, en momenteel is het weinig meer dan een vage schim uit een vergeten verleden..

2. Opkomst van het conservatieve anti-intellectualisme

Conservatief economisch beleid schaadt de mensen die het laagst in de maatschappelijke ranglijst staan, watzorgt voor meer economische onzekerheid.En als iemand zich economisch onzeker voelt, dan gaat hij op zoek naar mensen of geloofsvormen die zekerheid bieden...
Als de zaken erger worden, zullen mensen niet rationeler worden - dat is het punt. Het feit dat de wanhoop toeneemt - wat zeker het geval zal zijn - zal niet leiden tot de wedergeboorte van het liberalisme.

3. Nihilistisch denken bestrijden

Het is bijna afgezaagd om het te zeggen, maar het tegengif voor angst is hoop en het scheppen van mogelijkheden. We zullen dus moeten praten over hoop en kansen, want dat zijn de andere belangrijke dingen waar mensen in geloven.
Ik heb het echt over iets waar mensen in willen geloven en voor willen vechten. Het zou een krachtig tegengif moeten zijn tegen alle vormen van fundamentalisme, net zo krachtig als fundamentalistisch geloof is voor veel mensen... (Alternet 12-08-2004)

Wat Adam Werbach in het jaar 2004 (als linkse liberaal) duidelijk stelde is dat het totalitaire denken waar Annet Bleich (in bovenstaand citaat) over spreekt niet begonnen is in het jaar 2001.
De ellende, zo stelt hij, begon in de jaren zeventig en begin jaren tachtig. En dat is precies wat ik (en ik niet alleen) ook zeg wanneer ik er op wijs dat de jaren zestig revolutie geestelijk nihilisme in de hand heeft gewerkt: gestorven idealen - principes bleken geen principes te zijn maar holle leuzen die simpelweg kunnen worden ingeruild voor andere holle leuzen - en valse spelers die tot weinig meer in staat zijn dan mooie etiketten plakken op flesjes vol met NIKS...

In een dergelijke nihilistische wereld (links sprak in het verleden over 'een geestloze consumtiemaatschappij' die door outsiders met idealen gevuld diende te worden) wordt, wanneer mensen zich onzeker voelen, automatisch gekozen voor mensen die op een simplistische wijze het kwaad van de onzekerheid aan willen pakken.
In ons land is (heel ironisch mag je rustig stellen) de nihilist Van Gogh tot die groep gaan behoren, een provocerende rebel die als ‘held van de elite’ een extreem-rechtse goeroe is geworden, 'een schreeuwer' die na zijn dood door het establishment werd ge-eerd met een tot standbeeld uitgeroepen SCHREEUW, terwijl het toch echt zo is dat hij zijn aanvallen op het establishment startte vanuit het positieve verlangen de zachte krachten aan de macht te brengen.

Astrologisch gezien is het een teken aan de wand dat Pim Fortuyn werd vermoord door een persoon die het vrouwelijke moederteken Kreeft als zonneteken heeft, terwijl de moordenaar van Theo van Gogh gekleurd wordt door het zachtmoedige teken Vis.
Hoe is het mogelijk, vraag je jezelf af, dat zachtmoedige mensen moordenaars worden, speelballen dus van 'het kwaad', in een wereld waarin een onverschillige (of in elk geval gedeeltelijk blinde) groep die zich 'elite' noemt de pretentie uitdraagt 'tolerant' en ‘zachtmoedig’ te zijn?
Dezelfde vraag komt in je op wanneer je ziet dat het fundamentalisme van 'wie niet voor ons is, is tegen ons' wordt uitgedragen door een Amerikaanse president die astrologisch gezien een vrouwelijk vent is (Zon in Kreeft, ascendant in Kreeft), die het als zijn taak zou moeten zien vrouwelijke waarden te verdedigen.
Dat was trouwens ook zijn bedoeling. Het oorlogsprogramma dat na de 11 september aanval in gang werd gezet was niet zijn uitvinding (hij zei dat ook zelf: ‘het is me overkomen en ik wist niet wat ik anders kon doen…’).
Alles wat hij aanvankelijk bezat was een uiterst simpel programma, een enkel kladblaadje met daarop wat simpele - zeer sociaal ogende - strijdpunten geschreven, waarin geen plaats was ingeruimd voor de eeuwige strijd tegen het terrorisme - omdat de man nooit een strijder is geweest… Een conservatief met compassie, dat wilde hij graag zijn...

Die absurde werkelijkheid, dat zachtmoedige mensen in een zogenaamd vrije wereld kunnen worden omgetoverd in vechtmachines die alle positieve universalistische waarden vernietigen en vervangen door simplistisch ideologisch denken moet door intelligente mensen geëtaleerd worden, en het ligt daarbij voor de hand dat destructieve geesten niet de kans wordt geboden zichzelf tot 'grootste leiders aller tijden' uit te roepen.
Rechtse en linkse volksmisleiders laten mensen daden stellen waarvan ze uiteindelijk zelf de dupe worden.
Mensen kiezen voor vals leiderschap dat weigert rekening te houden met hun simpele, kleinmenselijke verlangens, die binnen een sociaal-liberale wereld juist wel belangrijk zijn (of zouden moeten zijn).
Totalitair denken is altijd destructief elitedenken. De elite bouwt forten waarin ze zich verschanst en het voetvolk maakt elkaar af.
Dat Osama bin Laden een dergelijke wereld niet heeft opgebouwd, evenmin als Yasser Arafat en Saddam Hussein zal elk mens die zijn verstand gebruikt duidelijk zijn. De aanval op Amerika was een terreurdaad, maar datzelfde kun je zeggen van de Westerse aanval op Palestina, Irak en Afghanistan (en al die andere landen die gezien werden en worden als pionnen op een imperialistisch schaakbord..).

Alle feiten die het eigen gedrag veroordelen (de keuze voor de koude oorlog en het macht is recht denken bijvoorbeeld) worden vergeten.
We vergeten met name dat Osama bin Laden voor een belangrijk deel een product is van het koude oorlogsdenken (hij heeft voor ons in Afghanistan de Sovjets verslagen, zoals Saddam Hussein voor ons in de jaren 80 Khomeini heeft overwonnen), dat wij zelf in het leven hebben geroepen.
In Nederland was koningin Juliana met haar Greet-Hofmans-groep een tijd lang de vijand van het koude oorlogsdenken, maar zij werd gek verklaard en monddood gemaakt door een uiterst aardige en charmante man (Prins Bernhard) die als een echte opportunistische zakenman zijn eigen hachje verdedigde, omdat hij op spiritueel gebied een absolute nul was.
De liberaal-anarchistische spiritualiteit werd op een nette keurige wijze aan de kant gezet, en de oude vertrouwde koude oorlogsdenkers werden stevig in het zadel gezet.
De zogenaamde revolutie van de linkse generatie heeft aan die waarheid niets veranderd. Die generatie maakte van 'het principe' een SCHREEUW. Zoals ook wij weinig meer doen dan SCHREEUWEN in een wereld die geen leeg geschreeuw, maar inhoudsvolle principes nodig heeft.
En ja, als we dan toch op zoek moeten gaan naar meer inhoud, dan lijkt het me goed om te besluiten met een uitspraak van de Perzische filosoof Omar Khayyam (geb.18-5-1048), niet een stelling waarin de schreeuwende hypocriet wordt verdedigd, maar de door leugenaars belachelijk gemaakte eerlijke mens...

"The majority of people who imitate philosophers confuse the true with the false, and they do nothing but deceive and pretend knowledge, and they do not use what they know of the sciences except for base and material purposes; and if they see a certain person seeking for the right and preferring the truth, doing his best to refute the false and untrue and leaving aside hypocrisy and deceit, they make a fool of him and mock him."


Reacties

Me.myself.and.i 15-03-2010 18:35
Met belangstelling gelezen, ook al heb ik niets met astrologie. Geeft niets, als je consistent doorredeneert kom je linksom of rechtsom op hetzelfde antwoord uit. Ben benieuwd of Iran de volgende halte wordt. Oh ja aanbeveling.

Wim Duzijn 16-03-2010 09:57
Ook al heb je niks met astrologie, een ding is zeker: uit naam van de astrologie zijn nog nooit landen en volkeren verniertigd en vermoord. Alle grote Westerse ideologische systemen zijn vijanden van de astrologie. Op grond van het feit dat een aantal Roomse prelaten in de 4e eeuw na Chr. 'het joodse christendom' in het leven hebben geroepen (een samenvoeging van gnostische teksten en antignostische bijbelteksten).
De klacht van joden dat christenen antijoods waren is flauwekul. Het oude testament waarop christenen veel van hun gedachten baseren is een joods boek. Het grote probleem van de joden was dat ze weigerden in de christelijke messias hun eigen messias te zien. Ze hadden, zoals ik het als New Age denker doe, de gnostische kant van het christendom moeten belichten, laten zien dus dat Jezus niet gezien moet worden als een mythologische schertsfiguur (opgestegen ten Hemel en zittend aan de zijde van de Vader. etc..), maar als een mens van vlees en bloed die een strijder was voor sociale en geestelijke vrijheid.

fred van der wal 16-03-2010 12:10
Wim, Ik ben het weer eens fundamenteel met je oneens. De guerilla vanuit het Islam terrorisme tegen het Vrije Westen is langzamerhand toch wel evident gebleken, evenals de lakse houding van een slappe, socialistische overheid, die de ondergang van Nederland als zelfstandig land en het christendom na streven..
De half zachte Derde weg aanhangers waren wereldvreemde defaitisten. Liever Prins Bernhards politieke visie dan het gekwezel van die softe Juliana. Voor de moeite een aanbeveling in de hoop dat je je visie honderdtachtig graden wijzigt.

Wim Duzijn 17-03-2010 09:53
De mening van jou FRED is - 'excusez le mot' (we kennen onze talen) - volmaakt waardeloos.
Jij bent echt het absolute tegendeel van een intellectueel. Jij goochelt met begrippen als een trapezewerker die zo hard op de grond is gevallen dat hij het verschil niet meer ziet tussen een paar ping pong ballen en de touwladder die hem op de juiste plaats hoog boven de piste moet brengen.
Als we jou als leidsman zouden kiezen dan zou er een situatie ontstaan waarvan de HERE HERE in het nieuwe testament zegt: "Het zijn blinden die zich door andere blinden laten leiden naar een hele diepe put..."
JULIANA stond voor spiritueel anarchisme, een vorm van holistisch denken waarin geen plaats is voor pimitief koude-oorlogs-denken.
Wanneer jij het anarchisme afwijst dan kun je maar beter jezelf niet meer 'kunstenaar' noemen, en al helemaal niet iemand die zichzelf aan het volk wil tonen als 'het slachtoffer van Hollands provincialisme', een mentaliteit dus die buitenbeentjeshaat als kernwaarde hanteert.
Ik verdedig trouwens ook helemaal niet de Islam, dat is een simplificatie die jij als een hoopje drek en modder mij op een niet bijzonder artistieke wijze naar het hoofd gooit, maar ik verdedig intelligente mensen die simplificatieprocessen tegen kunnen gaan...
Pim Fortuyn zei ooit tegen een vrouw die hem zat te treiteren 'Ga koken mens'. Tegen jou kan ik alleen maar zeggen: "Ga tekenen schat, dan doe je tenminste wat..."


Fred van der Wal: "Ik Word Geboycot"

Fred's eigen bio: 1999 - Opening eigen kunsthandel onder de naam Galerie Lekkerterp. Brief hoofdredacteur Leeuwarder Courant dat over het werk van Fred en over Galerie lekkerterp niet geschreven zal worden door de kunstredactie...
2002 - Fred voor het eerst na 24 jaar met werk vertegenwoordigd op een door de Fryske Kultuerried georganiseerde expositie. Leeuwarder Courant weigert te recenseren...
Drs. Huub Mous publiceert op zijn weblog onder de kop "Ostracisme in Friesland", over de boycot van het werk van Fred van der Wal in de periode 1978 - 2002...