Eenling worden in een
Schijn-DemocratieBen ik wel een echte homo?
Serieus Zijn Versus Idolenaanbidding
VK-blog van donderdag 5 februari 2009 door Wim DuzijnEpicurus - Grieks wijsgeer


Individu of persoonlijkheid zijn in een 'vrije wereld' is een behoorlijk moeilijke opgave wanneer je een vrijheidslievend, anarchistisch buitenbeentje wilt zijn (anarchisme = idolen omverwerpen), omdat de vrijheid die in het zogenaamd 'vrije Westen' wordt aanbeden vaak weinig meer voorstelt dan de vrijheid 'massamens' te mogen (lees: moeten) zijn.

Als man die mannenliefde zoekt (bijvoorbeeld) word ik door de homoseksuele massamens afgewezen, vanwege mijn weigering de op aanpassing gerichte oppervlakkigheid tot God (=idool) te verheffen.
Homo zijn is voor 90 procent van de homo's feest vieren (gay=vrolijk zijn) en het establishment dienen (denk aan Jos Brink, die zowel 'feestvarken' als 'pastor' wilde zijn..).
Wie een eigenzinnig, serieus geluid laat horen - geen clichéfiguur wil zijn - ligt er al snel uit. Dat is mogelijk de reden waarom de GAY-krant (een 'vrolijke' krant die 'de homoseksuele medemens' wil steunen) mij altijd links heeft laten liggen. Zelfs de twee in eigen beheer uitgegeven boeken die ik de krant toestuurde ('Gewoon een wonder, liefdesgedichten', en 'De Gouden Fallus, erotische sprookjes') werden in de prullenbak geworpen, ook al is de toon ervan het tegendeel van 'zwaar, vervelend en saai'.

Serieuze buitenbeentjes, zo heb ik in de loop der jaren ontdekt, kunnen nooit iets goeds doen in de ogen van aangepaste anderen. Je bent (momenteel, we leven in het jaar 2009) alleen een goede homo als je een kuddedier wilt zijn, een kruising van Jos Brink (pastor), Joop Braakhekke (feestvarken) en Pim Fortuyn (opportunist)...: rechts, oppervlakkig en schijnheilig dus, naar boven likkend (machthebbers dienen maakt vrolijk), naar onderen likkend (geil zijn zonder romantiek) en kwaadaardig uithalend naar de eenvoudige, principiële enkeling die op een eigenzinnige wijze al die pijpende, likkende en zuigende homo's de deur uitzet.

"Homo's kunnen goed feest vieren", lees ik in de brievenrubriek van de Volkskrant, een stelling die voor mij een reden is mijn identiteit ter discussie te stellen.
Ben ik wel een echte homo? Ik die het tegendeel ben van een feestvarken? Ik die feestjes van kinds af aan al gemeden heb als de gloeiende pest? Ik die overal waar ik kom een wolk van afstandelijke eenzelvigheid met mij meedraag?
Als eigenzinnig mens heb ik het vage vermoeden dat ‘de homoseksuele medemens' op een verkeerde wijze 'homoseksueel' aan het wezen is. Alleen de naam al...: 'homoseksueel'. Alsof seksualiteit de factor is die bepaalt of je wel of niet tot 'de groep' behoort.
Ikzelf heb mijn homoseksuele gerichtheid ontdekt via een ingrijpend proces van verliefd worden, een superromantisch proces, dat in de eerste plaats een immens verlangen naar liefde en tederheid in me opriep, onvolwassen makende liefdeverlangens dus, die ik heb vastgelegd in de bundel 'Gewoon een wonder', die grotendeels is samengesteld uit gedichten die in de verliefdheidsperiode zijn geschreven.
De liefde was tragisch, omdat ze niet werd beantwoord, en heeft me in een diepe (deels psychotische) crisis gestort, die mijn leven dramatisch heeft veranderd, in die zin, dat ik aan liefdeloosheid (of ze nu homoseksueel of heteroseksueel) is geen enkele waarde meer hecht.
Wie zo diep en intens verliefd is geweest, dat hij in de vergoddelijkte ander een wezenlijk deel van zichzelf ontmoette, die kan geen plezier meer beleven aan oppervlakkige lege contacten, laat staan aan rauwe, dierlijke ontmoetingen in parken, pisbakken en dark rooms, zodat hij onvermijdelijk terecht komt in de wereld van diegenen die zichzelf 'serieus' noemen, mensen die stellen dat 'de geestelijke liefde' in hun boodschap centraal staat.
Binnen de wereld van 'de vrolijke mens' wordt zo een houding 'oud' of 'ouderwets' genoemd en op zichzelf is dat geen onjuist oordeel, want de meeste mannen gaan inzien dat het leven meer is dan dierlijke seks als ze ouder worden. Heel vaak ontdekken ze ook dat achter de ogenschijnlijke vrolijkheid van machojongens liefdeloos sadisme schuiilgaat, want zodra je als oudere een poging doet contact te zoeken met 'een vrolijke jongere' dan wordt je al snel - voorzien van een met pek en veren besmeurde opapet - zijn vrolijke wereldje uitgezet...

Geestelijk volwassen zijn is, of je nu jong of oud bent, nooit een pretje. Praten over 'geestelijke liefde' lijkt leuk, maar stelt weinig voor wanneer de menselijke geest gevangen wordt gezet in allerlei idiote vormen, regels en bepalingen, zoals dat gebeurt binnen al die kleingeestige clubjes die het idool (de vorm) boven de mens (de vent) hebben geplaatst.

In Nederland heeft de tegenstelling 'Vorm-Vent' voor de oorlog een rol van betekenis gespeeld via het tijdschrift Forum, dat onlosmakelijk verbonden is met Menno ter Braak en Eduard du Perron, twee schrijvers die de dood vonden op het moment waarop ons land door het nationaal-socialisme werd bezet.
De dood van Forum betekende in feite ook de dood van de vrije geest. Waar Ter Braak en Du Perron via de benadrukking van de persoonlijkheid van de schrijver in feite anarchisten waren (het IK is namelijk de ontkenning van het IK-loze, liefdeloze idool), daar waren en zijn de meeste naoorlogse schrijvers anti-anarchisten, die niet in staat zijn eigenzinnigheid en persoonlijkheidsontwikkeling te koppelen aan het positieve verlangen een vrij en onafhankelijk individu te willen zijn.


cobra beweging

Een uitzondering op de naargeestige Hollandse regel vormde de literaire beweging die in de geschiedenisboekjes 'De Vijftigers' wordt genoemd.
"De Vijftigers (zo lees ik in een Wikipedia-artikel) verzetten zich tegen de kunstopvattingen van hun voorgangers. Zij voelden zich verwant met een groep kunstenaars, die zich Cobra noemde, Copenhagen, Brussel, Amsterdam. Volgens deze Cobra-kunstenaars kon echte vitale kunst alleen gemaakt worden door werkelijk vrije mensen.
Alles wat die vrijheid in de weg stond, moest worden bestreden. Esthetische conventies waren bij uitstek zaken die vrijheidsbelemmerend werkten en daarom moest de kunst weer rechtstreeks kunnen ontstaan vanuit haar oerbronnen: spontaniteit en directheid waren belangrijk. Voorbeelden van onmiddellijke expressie, niet gehinderd door allerlei esthetische lagen eroverheen, vonden zij vooral in kindertekeningen en in Afrikaanse volkskunst.
De dichters van de Beweging van Vijftig zochten heel sterk de uitdrukking van de totale mens, dus zowel gevoel als verstand. Ze gingen daarom in tegen de ratio die de werkelijkheid opdeelt in categorieën, die verdeelt en scheidt. Tegelijk hadden zij een afkeer van wat zij gekunsteld noemden. Zij voelden zich aangetrokken tot het spontane zoals dat ook in het surrealisme bestaat..." (einde citaat)

Het probleem met de Vijftigers was echter dat zij zich zo onvolwassen en kinderachtig gingen opstellen dat er nauwelijks meer gesproken kon worden over hun ideaal van 'de totale mens', zoals dat ook niet kan in een homoseksuele wereld die het woordje GAY vergoddelijkt heeft.
Het feit dat de Vijftigers nooit enige aandacht hebben besteed aan het volwassen intellectuele gedachtegoed van Menno ter Braak is wat dat betreft veelbetekenend.
De Vijftigers zijn in mijn ogen dan ook doodgewone literaire homo's, vrolijke jongens die in de jaren zestig zich kritiekloos uitleverden aan een oppervlakkige 'Sex, Drugs en Rock & Roll cultuur", een GAY-cultuur, die met echte cultuur weinig te maken had.

Binnen zo een schijncultuur is de ernstige mens, die de realiteit zoekt, altijd de zondebok.
Mijn verliefdheid (bijvoorbeeld) was realiteit, een prachtige gewaarwording van geestelijke verbondenheid met een ander, maar liep desondanks uit op een catastrofe, omdat die ander de gevangene was van een primitief christelijke groepering die het als taak van de man ziet in het huwelijk te treden met een tot idool verheven wezen: 'de vrouw', die gezien wordt als de tegenpool van de man.
Dat 'de vrouw', opgevat als ideaalwezen, helemaal niet bestaat is een stelling die verdedigd wordt door feministen en ik vind het daarom merkwaardig dat het feminisme zo weinig belangstelling toont voor het genderneutrale astrologische wereldbeeld, omdat astrologie bij uitstek een wetenschap is die het kleinburgerlijk-religieuze fabeltje van de heilige vrouw aan stukken kan blazen.
Astrologie kent als niet aan moraal gebonden wetenschap het begrip man of vrouw niet. Voor een astroloog is een persoon met een horoscoop die sterk beïnvloed wordt door de vrouwelijke Watertekens Schorpioen, Kreeft en Vis 'vrouwelijk', waarbij het niet uitmaakt of die persoon man of vrouw is.
Maar omdat aangepaste mensen het bestaan van de vrije enkeling ontkennen, daarom wordt een verenkelende, niet aan de algemeen geldende moraal gebonden wetenschap afgewezen en worden mensen uitgeleverd aan collectivistische vormen van wetenschap en religie, doodgewone kleinburgerlijke sociale bewegingen, die (ondanks alle pretenties die ze uitdragen) altijd gebaseerd zijn op het verheerlijken van valse autoriteit.

Binnen de drie grote joods-christelijke religies is de Islam de enige religie die - juist omdat ze geen kerk mag zijn - 'valse autoriteit' afwijst.
Dat het uitgerekend de Islam is die momenteel zijn eigen anti-autoritaire en anti-clericale profeet met modder en drek besmeurt via het naar voren schuiven van valse autoriteiten die het tegendeel zijn van werkelijk, vrijheidslievend gezag doet niets af aan het feit dat in de Koran heel duidelijk wordt gesteld dat idolen- en priesteraanbidding (woorden die verwijzen naar een geestloze massacultuur) de dood van de religie is.
Idool en massa horen bij elkaar. Wie het idool wil bestrijden (en de profeten stellen volgens de Koran uitdrukkelijk dat idolenbestrijding de plicht van de religieuze mens is) die zal daarom onvermijdelijk de keuze voor het eenlingschap moeten maken, omdat alleen de eenling in staat is zijn liefdesgevoelens te richten op werkelijke zaken en niet op de illusies van de geestdodende massacultuur.

Een proces van eenling worden is binnen een op gelijkschakeling gerichte religieuze massacultuur niet gemakkelijk. Een eenling is klein en zwak in de wereld waarin de anderen hun kracht ontlenen aan het dienen van geestdodende illusies.
Dat is de reden waarom serieuze schrijvers zo vaak het begrip 'angst' centraal stellen in hun werk: de angst voor de geweldige, negatieve energie van de massacultuur, die alles wat enkeling wil zijn (of worden) onderwerpt aan een vernietigend proces van geestelijke gelijkschakeling, een angst die juist daarom zo desastreus uit kan werken omdat de religie, die van oudsher de steun en toeverlaat van de zich vrij makende eenling was (Babylon, Egypte, oud-Perzisch-Arische wijsheidscultuur, anti-clericale gnosis), collectivistisch machtsdenken is geworden, blinde aanbidding van idolen en autoriteiten die de vijand zijn van de vrije geest.


Reacties

Theodorus 05-02-2009 16:05
Ben bezig uitvoerig met je kennis te maken. Wist tot gisteren niet dat je homo bent. Kende je in hoofdzaak van reacties bij Fred v.d. Wal en venijnige reacties bij mij. Aangezien ik geen intellectueel ben of zou willen zijn, zal het me moeite kosten om alles/veel te begrijpen. Ik weet niet of ik in deze levensfase me uitgebreid in (nieuwe) anderen wil verdiepen. Voel dat ik veelal met ordeningen, terugblikken, evaluaties bezig ben. Maar je oeuvre lijkt me heel erg de moeite waard..

Wim Duzijn 05-02-2009 16:25
Dat ik me venijnig opstel tegenover jou is maar gedeeltelijk waar THEO. Jij zegt steeds dat je de venijnige artikeltjes van FRED VAN DER WAL bewondert Hetgeen bij mij het verlangen oproept jou als een soort Fred-vander-Wal-figuur tegemoet te treden: venijnig dus - een Schorpioen-achtige figuur, die je overlaadt met bijtende hoon...
Het is een provocerende rol, zoals FRED (volgens jou) ook rollen speelt.

Theodorus 05-02-2009 16:28
Opmerking: ik heb aanpassingsgedrag vaak veroordeeld, zeker in mijn adolescentie, maar aanpassingsvermogen zonder dat het ontaardt in onderdanigheid aan persoon of ondergeschiktheid aan instituties of situaties als waardevol ervaren.
Laten we in deze beginnende dialoog Fred v.d. Wal niet betrekken. Ik wil wel hic et nunc mijn positie/houding t.o.v. hem bepalen, omdat er kennelijk misvattingen zijn.
In veel opzichten is hij een doorzichtig "open boek", vermakelijk in zijn egomanie en mijn tegenpool in politiek-maatschappelijke opvattingen. Veel is fake, vaak speelt hij rollen. Hij is op een bepaalde manier goudeerlijk. Ik waardeer hem. Zijn aparte plaats op het VKBlog, zijn hilarische schrijfstijl en kunstenaarschap boeien me. En hij is trouw in zijn keuzes (voor mensen) als ze hem maar geen streek leveren. Wil graag erkend en gewaardeerd worden, maar wie niet? Ik deel zijn behoefte aan aandacht.

Theodorus 05-02-2009 16:44
Na je blog gelezen te hebben: Heb je je solisme, eenlingschap, ook door negatieve ervaringen, niet te veel gesublimeerd?
Je bent te apodictisch in het creëren van tegenstellingen tussen individu en de sociale mens, die zich b.v. wel wil aanpassen, compromissen sluit, relativeert en wil genieten met/van anderen. Zelf probeer ik hoofd- en bijzaken in contacten te onderscheiden. Ik laat graag anderen in hun (eigen)waan als iets me niet boeit, maar ga de discussie aan als iets me belangwekkend genoeg lijkt.

Theodorus 05-02-2009 16:56
Ik ben een schorpioen. Voel me ook zo. Geboren dinsdag 21 november 1944 om 13.30 uur in Wijk bij Duurstede.

peter louter 05-02-2009 17:03
Ach, sommigen zijn nu eenmaal geboren om bij anderen de gekleurde brillen weg te nemen. Niet gemakkelijk, wel zinvol

Wim Duzijn 05-02-2009 23:27
Peter Louter ziet het best goed. Jij bent Schorpioen THEO. Ik een STEENBOK met Saturnus dominant geplaatst, iemand die een autoritair karakter heeft en zich ongelukkig voelt in een wereld waarin hij een slaafs gehoorzamend sloofje moet zijn.
Het probleem met eenlingschap is dat de aangepaste meerderheid (hoe vrolijk en levenslustig ook) altijd probeert jouw houding via een vorm van 'goed' bedoelde psychologisering te verkleinen tot de een of andere vorm van ziekte.
Wat dat betreft kun je de instelling van EPICURUS ('de pech van de wijze is beter dan het geluk van de onwetende') positief noemen.
Ik weet niet of EPICURUS (een man die het woordje geluk niet koppelt aan onwetendheid) werd uitgestoten door de Griekse goegemeente van zijn tijd en als gevolg daarvan een gruwelijk trauma heeft opgelopen, maar een feit is dat zijn wijsheden gewoon 'wijsheid' worden genoemd.
En daar gaat het ook om. Al lig je als stomp met alleen een pratend hoofd erop op de grond, dan nog zegt dat gruwelijke feit niks over een mens zijn verstandelijke vermogens...

Wim Duzijn 05-02-2009 23:37
Je geboortegegevens THEO leveren als ascendantteken het teken VIS op. Het traditionele beeld van dat teken verwijst naar fijngevoeligheid, verlangen naar tederheid en zuivere, allesomvattende liefde. Zaken waarmee een mens weinig kan beginnen in een machowereld waarin de sterke moet winnen...
In het verhaal DE TEDDYBEER VAN CHRISJE beschrijf ik een gevoelige jongen die weigert afstand te doen van zijn gevoeligheid. Hij klemt een grote teddybeer vast en wil die niet loslaten - ook niet wanneer zijn familie hem naar 'de dokter' brengt...
Geluk nastreven, met andere woorden, eist soms dat je keihard NEE zegt tegen iedereen die beweert dat jij niks te klagen hebt...

Cat 06-02-2009 08:37
Met interesse gelezen weer. En weer een hoop om over na te denken. Ik herken heel veel in ieder geval, mooi! Groet,

Theodorus 07-02-2009 13:33
Poging gedaan om tot een dialoog gekomen. Volkomen mislukt. Je blijft je eigen percepties herhalen. En plaatst een paar dooddoeners. Negeert wat je niet uitkomt. Einde oefening. Jammer.

Wim Duzijn 07-02-2009 16:17
Tja, als je soep wilt eten zul je een lepel moeten gebruiken THEO. Je hebt altijd mensen die soep willen eten met een vork. Maar zoiets is tot mislukken gedoemd.
Dialoog eist inzicht willen verwerven in de wereld van de ander: mijn Epicuristische STEENBOK-wereld dus, een wereld waarin ik op mijn eigen wijze gelukkig mag zijn. Maar als ik het woordje EPICURUS noem, dan zeg jij: O, een dooddoener.. Nou, dan zijn we inderdaad uitgepraat.

Jasper 09-02-2009 01:21
Niet elke homo is zoals jij beschrijft, Wim. Niet ieder mens ageert vanuit massacultuur en niet elke groep ontkent de ernstige en gevoelige eenling.
Op je blog en site geef je veel van jezelf prijs, maar contact ga je uit de weg. Het is vaak eenrichtingsverkeer. Met je geschiedenis, je maan in 12 en neptunus in 1 valt dat te begrijpen; een overgevoeligheid en dus de noodzaak jezelf te beschermen. Saturnus in 10 in kreeft en de zon in 4 wijzen daar ook op: de wereld tegemoet treden in een hard en ontoegankelijk pantser.
Nu heb ik niet de autoriteit daar iets over te zeggen (met saturnus in 12 neem ik maar liever geen autoriteit op me).
Je bent iemand die volledig stilvalt als anderen hem proberen te leiden of te sturen.

Wim Duzijn 09-02-2009 10:03
Dat harde pantser valt wel mee JASPER, ik debuteerde in het jaar 1980 met een boekje dat werd afgewezen omdat het een walgelijk-naieve jaren zestig sfeer zou uitademen. Het communistische dagblad de Waarheid vond de naiviteit zelfs walgelijk en stuitend... Met andere woorden: ik stelde me heel kwetsbaar op en de harde goegemeente reageerde met straf...
Ik ben daarom geen liefhebber van deze tijd JASPER. Ik heb bij tijden heimwee naar de jaren 50 omdat in die jaren niemand mij zijn of haar wil probeerde op te leggen.
De jaren 70 betekenden voor mij 'de confrontatie met de dwingende en hatende ander'. Je kunt het toeval noemen of noodlot, maar een feit is dat mijn relatie met de buitenwereld eind jaren 60 op een werkelijk gruwelijke wijze werd verstoord door HATENDE, EGOISTISCHE, ONREDELIJKE dwingelanden, die mijn kwetsbaarheid niet verminderden maar juist oneindig groter maakten.
En juist omdat een harde MASSA-cultuur dwingelanden aanmoedigt en bevoordeelt wil ik er als eenling niets mee te maken hebben en probeer ik mensen los te weken uit de massa.. (eenling worden dus, niet de clichéfiguur worden die anderen van je willen maken...).

Kijk eens naar het hysterische gedrag rondom een bisschop die 'de holocaust' zou ontkennen (dat doet hij niet, want hij relativeert - hetgeen iets geheel anders is). Alles wat je ziet is MASSA en HYSTERIE. Niemand wil of durft eenling te zijn, uit angst voor de WRAAK van de MASSA. Zoiets 'verlichting' noemen is waanzin...

Jasper 09-02-2009 16:00
Ik vind de opmerkingen van Richard Williamson ongepast. Dat hij er een alternatieve mening (200-300.000 Joden vermoord in WO II, en niet in gaskamers) op nahoudt staat hem vrij. Maar iemand die zich in zo'n positie publiekelijk uitlaat zou beter moeten weten. Zeker gezien de antisemitische uitlatingen die in het verleden door Pius X-leden zijn gedaan.
De hysterie er omheen is natuurlijk koren op de molen van zich blindstarende judeomanen, maar je kunt je ook afvragen wat nu de motivatie van Williamson is om zich hier zo over uit te laten.

Wim Duzijn 09-02-2009 22:55
Wetenschappelijke objectiviteit is altijd ongepast, omdat objectiviteit niet berust op een nietwetenschappelijk waardeoordeel.
Het is net zoiets als zeggen dat het serieus nemen van het werk van DARWIN ongepast is omdat de evolutietheorie de bijbel ontheiligt.
Je mag van geschiedenis geen heilig gebied maken dat ontoegankelijk is voor kritische, vragenstellende mensen.
Ik begrijp niet dat na 8 jaren BUSH, waarin de leugen tot waarheid werd verheven mensen niet een wat kritischer houding aannemen tegenover verabsoluteerde waarheden.
Ik heb de Marxistische jaren 70 meegemaakt, jaren waarin de objectieve wetenschapper belachelijk werd gemaakt, omdat wetenschap in dienst moest staan van de ideologie. Zionisme speelde nauwelijks een rol in die jaren, en dat kon ook niet omdat in Israel in de jaren 60 en 70 (na de juli-oorlog van 1967) een rechts-Messiaanse revolutie in gang werd gezet, waarin geen plaats kan worden ingeruimd voor links-atheistische luitjes die met een dode God aan komen draven...
Absolute waarheden zijn net toverballen die voortdurend van kleur veranderen, maar in feite steeds datgene blijven wat ze zijn..

Wim Duzijn 11-02-2009 11:18
Op de kritische website WHAT REALLY HAPPENED? wordt de vraag 'Moet de Holocaust op objectief-wetenschappelijke wijze worden onderzocht?' door 94% van de bezoekers bevestigend beantwoord. Uit een van de reacties op die site komt dit citaat:

"Yes, many people died at Auschwitz, mostly from the typhus epidemics that swept Germany at the end of the war. Auschwitz itself keeps revising the number of dead downward. The International Red Cross had permanent offices in those camps (a courtesy they were NOT accorded at Guantanamo) and they kept careful records. They recorded many deaths from illness and accident in the Nazi camps (271,000), but no intentional mass exterminations. Really, why would the Red Cross lie to protect Hitler?
You are lied to in order to control you. You have been fed a story about a genocide in the first half of the last century to prevent you from criticizing the genocides taking place right before your eyes today.."

Wanneer de hierbovengenoemde feiten niet kloppen weerleg je ze, gewoon, op rationele wijze, met behulp van redelijke argumenten die niet afkomstig zijn van blinde ideologen en fanatieke rechtse idioten. Mensen antisemieten noemen omdat ze je niet blindelings willen geloven is irrationeel gedrag.
Waar het om zou moeten gaan, en het citaat hierboven verwijst daar ook naar, is voorkomen dat misdaden uit het verleden - die je afschuwelijk zegt te vinden - zich in het heden herhalen.
Het feit dat de holocaust wordt gebruikt om misdadig gedrag - en dan met name het eigen misdadige gedrag - onzichtbaar te maken kun je moeilijk goed, moreel gedrag noemen...

Jasper 11-02-2009 15:06
Ik vraag me af of het Williamson te doen is om het bewust maken van mensen door op rationele wijze de feiten te weerleggen. Net zoals wanneer de paus negatieve uitspraken over de Islam aanhaalt van middeleeuwse theologen. Je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat er minder zuivere motieven meespelen.
Ook ik ben het niet eens met het radicale zionisme en de misdaden tegen de menselijkheid die door Israel worden gepleegd. Maar het debat moet wel enigszins zuiver gevoerd worden.

Wim Duzijn 11-02-2009 16:48
Dat een debat op zo zuiver mogelijke wijze gevoerd moet worden ben ik volkomen met je eens. Ik hamer steeds op het principe van FAIR PLAY, dat ten grondslag ligt aan een moderne rechtstaat waarin rechters proberen op een zo eerlijk mogelijke wijze recht te spreken.
Onafhankelijk feitenonderzoek dat niet in dienst staat van een tot idool verheven 'waarheid' bestraffen is de ontkenning van wat jij 'het zuivere debat' noemt. Rechters worden op die manier inquisiteurs in dienst van blind-oordelende ideologen. Dat is niet de taak van het recht.
De vraag naar de zuiverheid van de motieven van WILLIAMSON is in deze kwestie eigenlijk niet belangrijk. De vraag is of het onderzoek dat hij heeft verricht gericht is geweest op het zoeken naar waarheid.
Die vraag moet je trouwens aan alle betrokkenen voorleggen: willen jullie de waarheid weten of willen jullie een waarheid maken?

fred van der wal 22-03-2009 08:18
Ja, het leven is lastig voor velen. Het hangt er maar vanaf wat je er van maakt. Het enige geluk ligt in de slavernij, zei een Groot Schrijver eens. Je weet dus waar je naar toe moet. Naar De grote Schrijver

fred van der wal 22-03-2009 08:21
Om de zwaarte er uit te krijgen zou het goed zijn om eens op een plat bodem in de Amsterdamse grachten lekker te staan swingen met een Hunk in een leren riementuigje en de Westertoren aan te swaffelen. Dat lucht op of als een hond je poot op te tillen tegen de UB.

fred van der wal 22-03-2009 08:24
JE ZEGT HET VOLGENDE WIM TEGEN THEO:
"Dat ik me venijnig opstel is maar gedeeltelijk waar. Jij zegt steeds de venijnige artikeltjes van FRED VAN DER WAL te bewonderen. Hetgeen bij mij het verlangen oproept jou als een soort Fred-vander-Wal-figuur tegemoet te treden: venijnig dus - een Schorpioen-achtige figuur, die je overlaadt met bijtende hoon... Het is een rol, zoals FRED ook rollen speelt..."

MIJN REACTIE WIM:
"IK BEN GEWOON VEEL TE LIEF. ALS HET BISEXUELE ROOFDIER MET DE FLUWELEN OGEN EN GESTREEPTE CAMOUFLAGEVACHT, ZO LIG IK OP ENE BOOMTAK TE WWACHTEN WIE ER ARGELOOS ONDER DOOR LOOPT. DAN ZET IK MIJ SCHRAP EN NEEM EEN REUZENSPRONG EN BIJT MIJ VAST IN ZIJN/HAAR BREEKBARE KIPPENNEKJE EN DAN GAAT HET GEWOON VAN 'KNAK' EN DAN IS HET GOED."

Wim Duzijn 22-03-2009 10:38
Ik zit niet op een roofdier te wachten FRED en swingen met een HUNK in een riementuigje is wel het allerlaatste wat ik graag zou willen doen...
Ik ben geen masochist, nooit geweest ook, veeleer een MEESTER, die geen meester mag zijn (een serieus Steenbokventje dus..) in de wereld van zich 'slaaf' noemende bazige oplichters, lui die als SLAAF hun 'meester' opdrachten willen geven.. .Jij het BISEXUELE ROOFDIER, die met geveinsde liefheid de homoseksuele sukkel met het breekbare kippennekje dat ik moet zijn aanvalt...

Wat moet ik als gevoelige, serieuze vent beginnen met slavernij in een wereld waarin SLAVEN de GROTE BAAS willen zijn? De romanticus in jou staat binnen die wereld toch ook met lege handen?
En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor al die zogenaamd grote schrijvers, die helemaal niet groot zijn en anderen ook niet groot kunnen maken, omdat ze de slaaf van een nooit veranderende KLEINBURGERLIJKE wereld zijn.
Denk je dat grote schrijvers hier ooit een enkele simpele en gewone mens 'groot' hebben gemaakt? Die zitten met een zuur gezicht op een troon en die verkondigen de boodschap van de kleinburger die eist dat alles wat niet kleinburgerlijk en aangepast is of wil zijn ONGELUKKIG moet zijn.
Wat koop je ervoor? Gerard Reve die grootheid wil scheppen maar in zijn directe omgeving alles verkleint.
NIET GENIETEN EN GEEN GEZELLIGHEID, dat is REVE 'at home', hoor ik uit de mond van MATROOS VOS (VK 22-3-2009).
Nou, dan kies ik liever voor doodgewone gezellige en hartelijke mensen die in staat zijn met behulp van gewoonheid ruimte te scheppen in een alles en iedereen verkleinende wereld. Je moet goed begrijpen dat ik als FORUM-fan (daar wijs ik voortdurend op) voor eerlijkheid sta ('Honnête homme').
Wat ik aanval is een SCHIJNCULTUUR. Ik heb niks tegen vrolijke mensen. Ik heb alleen wat tegen die (schijnheilige) mensen die een wereld opbouwen waarin voor mij - als serieuze, kritische en bij tijden ook heel erg gevoelige vent - geen plaats mag worden ingeruimd.

Om duidelijk te maken waar ik voor sta nog even een verwijzing naar de info die al jaren op dit blog aanwezig is, maar die door eigenlijk niemand serieus wordt genomen:

Je zou mij een anarchistische vertegenwoordiger van het Midden kunnen noemen, iemand die het gelijkheidsdenken van het anarchisme koppelt aan het autoriteitsdenken van het Midden - waarbij autoriteitsdenken niet gezien wordt als kiezen voor opschepperij (astrologisch: Leeuw) en macht, dwang & jaloezie (Schorpioen), maar als een keuze voor het triniteitsdenken (Maan=Moeder, Saturnus=Vader & Jupiter= de verdraagzame bruggenbouwer), autoriteitsdenken dat niets te maken heeft met de christelijke drie-eenheidsgedachte, die weinig meer is dan een in heilige vormen gegoten pervertering of verkrachting van de waarheid - die op een welhaast evident te noemen wijze bij de astrologie ligt en niet bij de Perzisch-Rooms-Ezraistische priestercultuur die het beeldende, anarchistische symbooldenken ondergeschikt heeft gemaakt aan een verabsoluteerde waarheid.