Eenling worden in een
Schijn-DemocratieAdolf Hitler & Het Meesterras
VK-blog van vrijdag 3 juli 2009 door Wim Duzijn


Het Arische Ras

'Hitler ziet het Arische ras als de centrale kracht achter de ontwikkeling van de hele wereld. Zonder de Ariërs is niemand anders in staat cultuur te ontwikkelen.
Het is dit idee - Duitsers die zichzelf zien als het superieure cultuurscheppende ras - dat hen het recht geeft om andere rassen tot slaaf te maken.
De bescherming en versterking van het Duitse ras heeft daarom de hoogste prioriteit. En hoe kan het Duitse ras worden beschermd? Het antwoord hierop is gegeven door Hitler. Hij zegt dat de staat op strenge wijze moet ingrijpen in het gewone leven van mensen en heel precies moet bepalen wat ze wel en niet mogen doen ...
Gehoorzaamheid wordt gezien als de hoogste deugd." (Uit een proefschrift over Hitler)


Utopisme en Exceptionalisme

Nog altijd zijn er maar weinig mensen die in willen zien dat het Nationaal-Socialisme van Adolf Hitler in de eerste plaats een Messiaans-utopistische beweging was, die het Duitse Volk (ook wel - maar volstrekt ten onrechte - het Arische ras genoemd) tot uitverkoren volk uitriep.
Hitler zag in zijn tegenspeler het (uitverkoren) joodse volk zowel een vriend als een vijand.
Een vriend omdat het joods-zionistische ideaal en het nationaal-socialistische ideaal gelijkvormig waren (beide bewegingen waren een mengsel van anarchofascistische, socialistische en quasi-religieuze idealen en claimen op grond daarvan geestelijke, morele en politieke superioriteit),
en een vijand omdat er in de wereld maar een meesterras kan bestaan (twee kapiteins op een schip schept chaos) zodat het de plicht is van de meesterrassen elkaar op leven en dood te bestrijden, een opvatting die aangeeft dat jodendom voor Hitler niet primair judaïsme (religie) was, maar zionisme (quasi-religieuze machtsideologie gekoppeld aan extreem-rechts nationalisme).

De Tweede Wereldoorlog was dus niet alleen maar een daad van irrationele wraakzucht (onschuldige mensen collectief bestraffen), maar ze kan ook gezien worden als een verlengstuk van een strijd tussen naar macht verlangende supermoralisten (mensen die zich absoluut goed wanen en op grond daarvan moreel leiderschap opeisen).
Waaruit je de simpele (niet aan macht gebonden) moraal kunt destilleren dat vrede alleen daar kan ontstaan waar mensen afstand doen van elke vorm van op racistisch groepsdenken gebaseerd superioriteitsdenken, dat in feite de ontkenning is van de geestelijke waarden waar de ARIERS - een groep mensen die in een ver verleden echt heeft bestaan - werkelijk voor stonden.


Korte Geschiedenis - Info
De ARIERS en het Perzische priesterdenken

* 2000-1800 v.Chr: Ariërs (ook wel Indo-Europeanen genoemd) uit centraal-Azië trokken westwaarts en settelden zich in Oost-Iran, sommige groepen trokken verder naar Irak.
* De Veda’s (ontstaan:1700 – 500), vormen de vitale bron voor onze kennis van de Ariërs voor wat betreft hun taal en de religieuze component.
De Veda’s tonen een grote verwantschap met het Iraans-Perzische Mazdeïsme. In het Mazdeïsme staat de PRIESTERKLASSE centraal.
De Arische religie evolueert later naar het Hindoïsme. De Brahmanen (priesters) worden met de Veda’s geassocieerd.
* De Perzen (afstammelingen van de Ariërs), verspreidden zich zowel over land als over zee. Er treeft een Culturele Fusie op: Perzen en Meden vermengen zich. Het Perzische karakter domineert.
* Supprematie van het MAZDEÏSME en ZOROASTRISME. Tot op vandaag wordt een sterke nadruk gelegd op het dualisme: Men gaat uit van een conflict tussen goed en kwaad in de kosmos. De mens heeft de vrijheid om partij te kiezen.
Opvallende gelijkenis met het Christendom: a) Strijd tussen goed en kwaad; b) Verlossingsgedachte; c) God wordt belichaamd in een mens, die als een helende, heel makende Messiasfiguur optreedt.
* Opkomst van de Perzische priesterklasse, ontleend aan het Mazdeisme - geen product van de Ariërs...


Hitler, de Opperpriester

Hoewel er weinig bekend is over de ARIERS (de opvattingen die Hitler er op na hield waren ontleend aan een geromantiseerde, niet op de werkelijkheid gebaseerde 19e eeuwse droomvisie) kan wel gesteld worden dat zij vanuit Noordelijke streken zich zuidwaarts begeven hebben naar gebieden die nu binnen de landsgrenzen van Afghanistan en Iran vallen.
Hun wereldbeeld ('het oude geloof') was vrij simpel. De wereld bestond uit positieve en negatieve krachten en het was de taak van de mens al die krachten binnen de gemeenschap te integreren, een houding die een religie in het leven riep die polytheistisch (of moderner uitgedrukt: verlicht-liberaal) was.

Binnen een polytheistische samenleving kan nooit een enkele groep de absolute waarheid of absolute goedheid claimen.
Die dictatoriaal-morele houding is alleen daar mogelijk waar een enkele groep zichzelf de enige ware vriend van een enkele 'God' noemt.
Monotheisme, met andere woorden, gezien als koppeling van een enkele God aan een enkele mensengroep, is de ontkenning van de pluraliteitsgedachte en vormt daarmee een voedingsbodem voor het ontstaan van vals-utopistische bewegingen die uit veelheid geen liberaal-democratische eenheid proberen op te bouwen (essentie van democratisch denken), maar een gelijkgeschakelde, collectieve schijneenheid die wordt gestuurd en bestuurd door een religieus-politieke elite, die gehoorzaamheid verlangt.

De term 'ARIER' koppelen aan een dergelijke monotheistisch-elitaire geloofsvisie is niet juist, omdat de ARIERS (net als de Egyptenaren en de Sumeriers) polytheisten waren.
Het monotheisme werd geintroduceerd door het Iraans-Perzische MAZDEISME, dat twee vleugels kende: de aan de heersende elite gebonden priesterklasse en de onafhankelijk opererende MAGI of wijze mannen, die de oospronkelijke (liberale) waarden van de Ariers ('nobele mensen') probeerden uit te dragen.

Landen als het Khomeinistische IRAN en het zionistisch-relgieuze ISRAEL vertegenwoordigen het Perzische, staatsgebonden priesterdenken. De staat wordt gekoppeld aan een enkele God die het bezit is van de priesters (de priesters weten wie God is en wat Hij wil en eisen daarom gehoorzaamheid van het gewone volk), zodat je kunt stellen dat alleen een terugkeer naar 'het oude geloof' van de ARIERS (hieronder afgeschilderd als nobele, liberale mensen) een wending ten goede kan geven...

The Noble Ones
From: The religion of Zarathushtra,
I.J.S. Taraporewala, Madras,1926

Over de Ariërs (de edelen, 'the noble ones') wordt in de Avesta gezegd dat hun oorsrponkelijke thuisland (de bakermat van de Ariers) het mooie land Airyana-Vaeja was. Dat land werd gezien als 'de eerste van alle landen' die door de scheppergod Mazda werd geschapen.
Het land lag in het midden van de aarde en in het centrum ervan stond de berg Hara-bareza ('Alborz').
Deze beschrijving komt nauw overeen met de hindoeïstische beschrijving van 'het land van de Goden 'met de berg Meru in het midden...
De Ariërs waren een tamelijk geavanceerd volk, ook wat betreft hun materiële ontwikkeling. Ze beoefenden de landbouw.
Hun taal was erg complex en een goed ontwikkeld instrument, waarmee men in staat was alle variaties van het menselijk denken subtiel uit te drukken. Hun geschriften tonen aan dat veel aandacht werd besteed aan zelfreflectie.
Ze hadden een goed ontwikkeld religieus systeem, dat werd onderwezen door erudiete leraren en van tijd tot tijd ook door wijze koningen.
Als we naar de goden kijken die door de Ariërs werden aanbeden, dan zien we echt een formidabele lijst van namen. De Ariers waren dus zeer zeker niet monotheistisch.
Sommige geleerden denken dat Zarathoestra een soort hervormer was, die uit een grote hoeveelheid goden Ahura Mazda naar voren bracht als de Ene Allerhoogste God.


Reacties

Man met baard 03-07-2009 11:20
Hitler heeft heel veel leentjebuur gespeeld en daardoor culturen en cultuuruitingen een negatieve associatie meegegeven. Denk alleen maar aan de swastika.

Wim Duzijn 03-07-2009 11:26
Je hebt gelijk. De SWASTIKA was oospronkelijk (en is dat in feite nog altijd) een geluksteken dat astrologisch gezien bij de planeet JUPITER behoort.
(Webinfo: "The Swastika" is the oldest cross and emblem in the world. It forms a combination of four "L's" standing for Luck, Light, Love and Life. It has been found in ancient Rome, excavations in Grecian cities, on Buddhist idols, on Chinese coins dated 315 B.C., and our own Southwest Indians use it as an amulet...)

Ruud Zweistra 03-07-2009 11:32
Hitler is dood, en zijn rol in Europa is overgenomen door Mohammed: de moslim is superieur aan de ongelovige. De moslim is de nieuwe Arier.

Man met baard 03-07-2009 11:42
En ja hoor, zonder enige reden wordt de islam er weer bij getrokken. Zweistra in de bocht.

Wim Duzijn 03-07-2009 12:13
De ISLAM is in wezen geen kerk. Het zijn de fundamentalisten die er (vaak gesteund door het opportunistische Westen) een kerk van willen maken.
De Islam, gezien als anarchistische gemeenschap, kent geen priesters. Iedereen die 'voldoende kennis' bezit (domheid en onwetendheid worden in de Koran veroordeeld) mag zich geestelijk leidsman noemen.
In de Koran wordt het op geestelijke onderwerping van anderen gerichte priesterdenken fel afgewezen. Voeg daarbij de eis dat geen enkel mens, ook de profeten niet, goddelijk mag worden verklaard en je hebt een religie die in wezen liberaal is.
Dat sommige moslims, gedreven door doodgewone ijdelheid en machtswellust, zichzelf 'priester' noemen is hun probleem. Verdedigbaar is hun keuze niet. Priesterschap opeisen is volgens de Koran een doodzonde...

Wim Duzijn 03-07-2009 12:15
Ruud Zweistra noemt zichzelf graag 'een betaman'. Zijn reactie hier kan moeilijk omschreven worden als 'zakelijk, nuchter, afstandelijk en objectief'....

Ruud Zweistra 03-07-2009 12:36
Integendeel. Ik wijs erop dat het onstaan van de beweging van Hitler en alles wat daarop gevolgd is een les zou moeten zijn en dat we waakzaam moeten zijn met betrekking tot dit soort processen.
Dit is de les die ik getrokken heb: Ten eerste is daar de essentie van dit soort bewegingen: altijd de eigen groep boven alle anderen stellen: overeenkomst nummer 1.
Ten tweede is er de expansiedrift: overeenkomst nummer 2. Ten derde: het gebruik van symboliek, zoals uniformen: overeenkomst nummer 3. En ten vierde: het gebruik van geweld: overeenkomst nummer 4.
Nou, dat is al meer dan genoeg voor een ernstige waarschuwing met betrekking tot de islam.

Maar wat was nu precies jouw idee achter de publicatie van bovenstaand verhaal: historische belangstelling? Of willen wijzen op het onjuiste van superioriteitstheorieen? Noem in het laatste geval ook nog even het joodse geloof...

wiljan45 03-07-2009 12:50
Wim, wat versta je onder dualisme? Ik proef dat jij dat de juiste visie acht. Ik geloof dat ik voor monisme ga. Maar de begrippen van ons beide zijn niet helder, wellicht.
Ik denk, dat het geestelijke overal aanwezig is, ook in de mechanische en de onderwereld... Verder zie ik ook de scheiding tussen wat ik noem zon- en maanreligies. .en die loopt dwars door wat we de grote religies nu noemen.

Wim Duzijn 03-07-2009 12:57
Alles wat ik zeg is dat MESSIAANS leiderschaps- of Fuehrerdenken de ontkenning is van het anarchistische of polytheistische denken van een groep mensen (de Ariers) die volgens HITLER een soort superras vormden dat in staat was cultuur te scheppen, waar minderwaardige rassen (zoals de joden en de Slavische volkeren) volgens hem alleen maar cultuur konden stelen van superieure anderen (een opvatting die niet helemaal onterecht is omdat de Hebreeuwse bijbel is samengesteld uit verhalen en mythen die zijn overgenomen van andere volkeren. Denk alleen maar aan Mozes, die een Egyptische prins zou zijn geweest...)

MAN MET BAARD laat zien dat Hitler voor het opbouwen van zijn wereldvisie van alles en nog wat bij elkaar raapte. Bijzonder originele (cultuurscheppende) gedachten heeft hij niet ontwikkeld. Het beeld dat hij opriep van 'de Arier' was wetenschappelijk gezien onjuist.

Wim Duzijn 03-07-2009 13:01
Dualisme binnen religie, WILJAN, is weinig meer dan de opvatting dat goed 'absoluut goed' is en als zodanig nooit in contact kan treden met het kwaad, dat absoluut kwaad is en daarom radicaal uitgeroeid dient te worden.
De 'goeden' moeten daartoe een elite vormen die aan de top van een heerserspiramide staat. Ze moeten ervoor zorgen dat ze niet met onreine mensen omgaan en alles wat riekt naar 'kwaad' met haat, wraak, en vernietigingswoede achtervolgen.
Nietzsche noemde 'de goede mens' het grootste kwaad dat de mensheid ooit heeft voortgebracht.

wiljan45 03-07-2009 14:08
Ja Nietzsche was me er eentje!? Beetje kort door de bocht!
Zogezien zijn er ongelooflijk veel priesters, die je niet zo direct herkent. Een voorbeeld: M. Van Dam, die vertelde laatst over zijn mechanisch wereldbeeld, zich beroepend op het boek van Dijksterhuis. Hij kwam ertoe een scheiding, te maken tussen de mens als slachtoffer en 'de omstandigheden'. De omstandigheden waren eigenlijk God. De vrije wil bestaat niet voor de dualisten...
Ik acht Nietzsche en Spinoza niet geheel onschuldig aan de woekering van het dualisme..

Wim Duzijn 03-07-2009 15:12 Je moet de boel zo nuchter mogelijk bekijken WILHAN. Mensen zijn van nature SUPERFANTASTEN. Ze liegen de mooiste en fraaiste waarheden bij elkaar en ze verbazen zich er daarna over dat andere mensen die zogenaamde waarheden afdoen als doodgewone verzinsels.
De ARIERS kenden weliswaar een dualistisch wereldbeeld - een wereld waarin zowel positieve en negatieve krachten werkzaam zijn, een astrologisch wereldbeeld zou je kunnen stellen - maar ze waren zo slim om de mens niet uit te leveren aan kwaadaardige geestelijke leiders die een schijnwereld scheppen waarin minderheden gedwongen worden op een moraalbevestigende wijze de rol van 'slechterik' te spelen.
Dat was wat Hitler en zijn aanhang deden. Ze schiepen doelbewust zondebokken om de grote massa aan zich te kunnen binden.
Theodor Herzl deed in feite hetzelfde. Berucht is zijn uitspraak dat zionisme 'eenheid scheppen rondom een gemeenschappelijke vijand' is.
Daarmee dwing je andere mensen de rol van slecht mens te spelen. Wil je niet slecht zijn, dan maken we je slecht.
De (primitieve) dualist is in wezen een erg lui en ernstloos passief wezen. Hij kan en wil niks veranderen en daarom schept hij vijandbeelden die gekoppeld worden aan zomaar een willekeurige groep mensen die gedemoniseerd en/of vernietigd moeten worden.
Het superioriteit claimende MACHT IS RECHT-denken van Amerika is een vorm van spiritueel dualisme dat in dienst staat van het scheppen van domheid.
Het probleem is dat mensen die de macht in handen hebben zelden bereid zijn die macht af te staan, terwijl van mensen die de eenvoud van het gelijkheidsdenken prediken.

wiljan45 03-07-2009 16:00
Oh, nu begrijp ik het al beter, Wim. Bedankt. Dat boek van Herzl daar heb ik ook wat tegen! Daar begint vaak ellende, met dat soort opzwepende teksten.Ik zie een gelijkenis ervan met het communistisch manifest en (stukken van) de Koran..

Ruud Zweistra 03-07-2009 16:10
Daar ben ik het helemaal met je eens: Jahweh, God, Mohammed, Herzl, Hitler, Amerika ... allemaal vijandscheppers.

Wim Duzijn 03-07-2009 19:09
Juist omdat ideologische bewegingen zoveel op elkaar lijken, wijs ik hier op het merkwaardige feit dat aan het begin van wat wij 'onze beschaving' noemen groeperingen en bewegingen staan die weigerden de wereld op een primitieve wijze op te delen in menselijk kwaad en menselijk goed.
En dan kunnen we wel zeggen dat wij hoogbeschaafd zijn, maar via onze idiote demoniseringspraktijkien tonen we aan dat we dat helemaal niet zijn.
(Voor meer wil weten over de negatieve kanten van het dualisme raad ik het boek DE WARE GELOVIGE - THE TRUE BELIEVER van ERIC HOFFER aan).

Wat polytheisme ons kan leren is dat moraal scheppen niet 'goedheid scheppen' dient te zijn, maar orde scheppen. Dat is de reden waarom binnen het monotheisme van het ZOROASTRISME het principe van de ORDE en de RECHTVAARDIGHEID (Ahura Mazda) tegenover het principe van de CHAOS werd geplaatst.

Wim Duzijn 03-07-2009 19:11
Zie ook de website met quotes van ERIC HOFFER:

"The opposite of the religious fanatic is not the fanatical atheist but the gentle cynic who cares not whether there is a god or not." (Eric Hoffer)

Ruud Zweistra 04-07-2009 10:55
"Absolute faith corrupts as absolutely as absolute power" Eric Hoffer
Bijzonder mee eens. Precies wat ik bedoelde met mijn commentaren. Al zeg ik het zelf. En weer wat geleerd....