Eenling worden in een
Schijn-DemocratieVrijheid en Gebondenheid
VK-blog van zondag 1 maart 2009 door Wim Duzijn


Over Gert Peelen, Professor Quispel
& "Het Schitterende Gebonden Boek"

"De meeste van mijn tegenstrevers zijn dood", merkt (professor) Gilles Quispel op in een gesprek dat Volkskrantmedewerker Gert Peelen (VK 8-10-2004) met hem voert.
Quispel (voor mensen die bij zichzelf denken "Who the fuck is Quispel...?) is de man die - gesteund door de pacifistische Greet-Hofmans-groep rondom Koningin Juliana - de gnosis in christelijk Nederland introduceerde. En dat is niet zomaar niks omdat de naar heelmaking strevende gnosis in joods-christelijk Nederland, een koopmansland waar de dominee nog altijd een soort koninklijke hofleverancier behoort te zijn, gezien wordt als 'de duivel', zodat er binnen de dualistisch ingestelde wereld van het establishment (ondernemers, kunstenaars en kerk) nooit sprake is geweest van enige positieve beÔnvloeding door vrijheidslievende geesten die de rationele (en daarom grillige) levensleer van de gnosis boven de negatief-pessimistische (want beperkende) vormenleer van ondernemend, religieus kunstenaarsland durfden te plaatsen.

Wat zich 'intellectueel' noemt in dit land liet in de afgelopen jaren de hele spirituele boel over aan de ouderwetse religieuzen - onder het bezielende motto: Ďmaak kapot wat kapot gemaakt moet worden' - terwijl links Nederland zichzelf opsloot in een dogmatische wereld van zogenaamd vrijzinnig atheÔsme, een belachelijke streng-religieuze, en daarom uiterst negatief ingestelde, onzinwereld, die alleen maar daarom wordt geaccepteerd door het intellectuelendom, omdat de ouderwetse religieuzen de werkelijke intellectuelen - de mensen die rede boven ideologie plaatsen - voor paal mogen zetten; want dat was tot nu toe de werkelijkheid in dit schijnheilige land: de werkelijke intellectuelen worden door de streng-religieuze koude-oorlog-denkers weggewerkt, terwijl de schertsintellectuelen feest vieren.

Die nihilistische levenshouding kan verklaren waarom de twee gnostisch georiŽnteerde buitenbeentjes in onze literatuur in de ideologiegebonden jaren 70 het land uit werden getreiterd.
Willem Frederik Hermans en Gerard Kornelis van het Reve kunnen allebei onder de noemer 'spirituele eenlingen' worden geplaatst.
De spiritualiteit van Reve manifesteerde zich duidelijk via allerlei christelijke symbolen, maar ook het enigszins opschepperige nihilisme van Hermans kan gezaien worden als de ontkenning van elke vorm van geestdodend collectivisme. ĎDenken in termen van groepen is het teken van onherroepelijke middelmatigheid', was zijn uitgangspunt en samen met zijn verdediging van outsiders (de mensen die altijd met de rug tegen de muur staan) was zijn filosofie - hoe pessimistisch ook - in feite het tegendeel van het grote Nee-zeggen dat collectivistisch (anti-anarchistisch) links Nederland jarenlang propageerde.
Met hun vertrek bleef ons land achter met een immense leegte die werd opgevuld door de Mulischiaanse middelmaat, die in de jaren 80 en 90 het Marxistische collectivisme domweg inruilde voor neoliberale en quasi-religieuze vormen van onderdrukkend collectivisme...; zodat diegenen die de gnosis als rationele, op het individu gerichte levensleer boven het middelmatige groepsdenken plaatsen nog altijd in de kou staan...

Gert Peelen behoort tot de wereld die W.F. Hermans 'middelmatig' noemt. Hij is een vormaanbidder (een woord dat precies aangeeft wat ideologisch denken is). Dat blijkt uit het interview.
Quispel is voor hem niet iemand die verwijst naar de vrije geest (gnosis = individugebonden vrijdenkerij), maar de vervaardiger van 'een schitterende, gebonden editie van het Thomasevangelie', een zin die precies laat zien wat er mis is met de spirituelen in ons religieuze Nee-zeggers-land.
Het woord 'schitterende gebonden editie' verwijst naar verlangen het leven te vangen en op te sluiten in een vergoddelijkte vorm (denk aan ĎDe ontdekking van de hemel', dat door Harry Mulisch - naar eigen zeggen - werd geschreven in een kasteel..., precies die werkelijkheid waar de gnosis (vechten voor het recht als simpel, onafhankelijk individu te mogen bestaan) zich tegen verzet...

Quispel op het net

"De basis van Quispels onderzoekingen wordt gevormd door de vondst nabij het Egyptische Nag Hammadi ('Oog van de Woestijn' betekent die plaatsnaam) in 1945 van aarden vaten waarin authentieke () fragmenten van verloren gewaande geschriften verborgen zaten" (Gert Peelen).
Een van die geschriften werd Egypte uitgesmokkeld en kwam terecht op wat je 'de zwarte markt' zou kunnen noemen - een tamelijk onfatsoenlijke uitdrukking, die in het gesprek dat de liefhebber van gebonden boeken Gert Peelen voert met Quispel dan ook niet voorkomt.
Op het net tref ik over die zwarte markt het volgende aan:

Professor Gilles Quispel [..] verzocht de 'Jung Foundation' in Zurich de codex aan te kopen. Toen hij (na aankoop) ontdekte dat een eental pagina's ontbrak reisde hij (eind 1955) naar Egypte in de hoop de ontbrekende tekst terug te vinden in het Koptische Museum.
Na aankomst in Cairo leende hij in dat museum een aantal fotografische afdrukken van de teksten om ze te bestuderen in de rustige beslotenheid van zijn hotelkamer.
Hij raakte in een toestand van wetenschappelijke opwinding toen hij de eerste regel ontcijferde: "Dit zijn de geheime woorden die de levende geest Jezus sprak, en die werden opgetekend door zijn tweelingbroer Judas Thomas."
Opmerkelijk was de mededeling dat Jezus een tweelingbroer had. De toevoeging 'geheim' werd gezien als een aanwijzing dat het hier om een tekst ging die als te moeilijk werd gezien voor gewone gelovigen, die de allegorie en/of het beeldverhaal boven de intellectuele waarheidsvinding plaatsen.
Het ging hier, zo was de conclusie van Quispel, om een gnostische tekst, waarvan het kenmerk is dat ze een mengeling is van diverse invloeden.
Occultisme en orientaalse mystiek werden door de gnostici gekoppeld aan astrologie, magie, kabbalistisch-judaische elementen en Platonisch pessimisme dat er van uitgaat dat de menselijke geest zich altijd een vreemdeling zal voelen binnen het als te beperkend ervaren menselijke lichaam. (Bron: Nag Hammadi documents, by Jimmy Dunn)

Gert Peelen wijst in het interview niet op die merkwaardige verstrengeling van ratio en fantasie, die (juist omdat de gnosis een op het individu gerichte levensleer is) kenmerkend is voor het gnosticisme.
Wel geeft hij duidelijk aan dat de gnosis opgebouwd is rondom het antireligieuze begrip zelfkennis, waarvan hij zegt dat het gezien kan worden als een tijdbom onder het collectivistische machtsdenken, omdat de mens die zichzelf belangrijk vindt er niet over zal peinzen blindelings het gezag van een autoritair machtsinstituut te aanvaarden.

Juist vanwege die constatering (dat gnosis primair zelfontdekking is) doet het merkwaardig aan dat hij probeert de tegenstelling Jezus-FarizeeŽn te verdoezelen via een niet al te solide reeks redeneringen die moet bewijzen dat Jezus de FarizeeŽn juist waardeerde en respecteerde, een belachelijke onderneming die de aandacht afleidt van het keiharde gegeven dat het door Jezus afgewezen conservatieve joodse wetsdenken alle eeuwen door collectivistisch, dualistisch, andere mensen uitsluitend gettodenken is geweest. Het is dat orthodoxe wetsdenken (de letter boven de geest plaatsen) dat de negatieve kern is van alle fundamentalistische vormen van wat men 'de Abrahamitische religies' noemt.

De gnosis van 'de levende Jezus' wil de ontkenning zijn van 'de dode, afgesplitste vorm'. Daarom is het opmerkelijk dat het Thomasevangelie twee begrippen tegenover elkaar plaatst: de levende Jezus en zijn tweelingbroer Judas Thomas, namen die (astrologisch gezien) verwijzen naar enerzijds de astrologische tekens Waterman-Boogschutter (symbool voor de levende, naar onafhankelijkheid en wijsheid verlangende mens) en anderzijds de tekens Leeuw(Judas)-Tweeling(Thomas) (symbool voor het in zichzelf opgesloten ego en het zoekende verstand).

Alleen wanneer die tegenstelling (die zoals elke tegenstelling overwonnen - maar niet vernietigd - moet worden) gezien wordt zoals ze moet worden gezien kan het tekstfragment begrepen worden waarin mens en leeuw ter sprake worden gebracht:
"Zalig is de Leeuw dien de mens zal eten en de leeuw zal mens worden..." (Thomasevangelie, Log 5-8). Een ogenschijnlijk duistere tekst, die zinvol wordt wanneer je bereid bent het feit te accepteren dat astrologie niet werd afgewezen door het oorspronkelijke christendom.
Astrologisch vertaald wordt het volgende gezegd: De negatieve eigenschappen van het dierenriemteken Leeuw moeten ongedaan worden gemaakt door mensen die het liberale broederteken Waterman vertegenwoordigen...

De FarizeeŽn komen er in het Thomasevangelie (wat Gert Peelen ook mag beweren) niet bijzonder goed van af:
"[Ze] hebben de sleutels van de kennis ontvangen", zo wordt gesteld, "maar ze hebben die verborgen. Ze zijn zelf niet ingegaan, en hen, die binnen wilden gaan lieten ze niet toe. Wees daarom listig als de slangen en onschuldig als de duiven..."
Het is een tekst die duidelijk aangeeft dat de gnostici in de joodse priesterklasse niet de kennis veroordeelden, maar de weigering die kennis op een zodanige wijze te interpreteren dat ze in dienst kon worden gesteld van de naar geestelijk leven verlangende mens. Met andere woorden: de priesters gebruikten de kennis niet om andere mensen wijzer en onafhankelijker te maken, maar om zichzelf boven anderen te verheffen: laten zien hoe groot en belangrijk jij bent, omdat jouw kennis - zoals hier in het geval van Gilles Quispel - opgeborgen is in een groot dik en duur gebonden boek.

Levende mensen hechten weinig waarde aan uiterlijke schijn. Zij houden van levende boeken. En dat betekent heel concreet dat mijn op het net vol kinderlijk enthousiasme aangeprezen verhalenboekje DE GOUDEN FALLUS - een boekje met schunnige verhaaltjes - in al zijn beperkte, onfatsoenlijke en vormloze eenvoud een wonder van christelijk-spiritueel denken kan worden genoemd, waar de dure editie van Quispels evangelie, een boek dat als enige functie heeft dat het door schatrijke theologen bestudeerd dient te worden, niks anders is dan het verheerlijken van de geestelijke dood.
Zodat ik dit kleine betoog alleen maar kan afsluiten met de volgende verzuchting:
"Waarom zijt gij uitgegaan naar de woestijn? Om een riet te zien, dat bewogen wordt door de wind? En om een man te zien, gekleed in fijne kleren?
Ziet, uw koningen en uw groten zijn het die fijne kleren dragen; en zij zullen niet in staat zijn de waarheid te kennen." (Thomasevangelie, Log 78)

(Bewerking van een 8-10-2004 tekst)


Reacties

Rolf van der Marck 01-03-2009 13:53
Wim, ik ben een afvallige katholiek die weigert elk ander, nieuw geloof aan te nemen, dus ook niet de astrologie.
Toch vind ik bovenstaand verhaal zeer interessant en geef je in de alinea beginnend met "Wat zich 'intellectueel' noemt in dit land..." een toch wel rake typering van wat er zich zoal afspeelt in dit land.
Overigens doet jouw titel voor dit blog mij denken aan het Mandement van de katholieke bisschoppen in Nederland (uit 1953 of '54?) dat als ondertitel had: "Vrijheid in Gebondenheid".

Wim Duzijn 01-03-2009 14:30
ASTROLOGIE is in zoverre een geloof dat er uitgegaan wordt van een reeks theoretische vooronderstellingen die niet bewezen kunnen worden, zoals de gedachte dat er sprake is van een in de kosmos vastgelegde orde die niet gezien kan worden als het resultaat van een chaotisch proces.
Wanneer je een dergelijke geloofshouding afwijst kun je je met geen enkele tak van wetenschap meer bezighouden. Theorievorming is altijd gebaseerd op het scheppen van axioma's die als absoluut waar worden aangenomen (totdat het tegdeel kan worden bewezen).
Als simpele doodgewone mensen ontkomen we niet aan 'het geloof'. Alleen een God kan het zich permitteren zonder geloof te leven. Maar wie hier op aarde is er een 'God'?

Rolf van der Marck 01-03-2009 14:45
Wim, je stelling: "Wanneer je een dergelijke geloofshouding afwijst kun je je met geen enkele tak van wetenschap meer bezighouden." betekent toch niet dat afwijzing van een geloofshouding het onmogelijk zou maken wetenschap te beoefenen?
Hoe je het ook wendt of keert, geloof & wetenschap zijn begrippen die elkaar niet verdragen, sterker nog, die strijdig zijn met elkaar.

Wim Duzijn 01-03-2009 14:58
Zoalsd gezegd: Je gaat altijd uit van een reeks axioma's, onbewezen stellingen die als absoluut waar worden beschouwd (tot het tegendeel blijkt).
Ons leven IS een raadsel. De angst voor onzekerheid brengt mensen ertoe te geloven in de absolute zekerheid van het ongeloof. Maar het is een schijnzekerheid. Omdat absoluut ongeloof absolute kennis vooronderstelt. Maar die hebben we niet. We weten nog maar een heel klein beetje van de wereld om ons heen. En bij een beetje kennis hoort bescheidenheid.

Rolf van der Marck 01-03-2009 15:26
Wim, nog kwalijker dan: "De angst voor onzekerheid brengt mensen ertoe te geloven in de absolute zekerheid van het ongeloof." is dat de angst voor onzekerheid de mensheid doet geloven in de absolute zekerheid van "het geloof", welk dan ook, zodat ze de kop in het zand kunnen steken en zich door andere laten manipuleren! Tel uit je winst!

Wim Duzijn 01-03-2009 22:08
Je moet een discussie wel zuiver houden ROLF. Geloven betekent niet altijd 'je kop in het zand steken'. Geloof is nodig en noodzakelijk in het leven. Geloof wordt pas daar gevaarlijk waar het wordt omgezet in 'absolute zekerheid' met de daaraan gekoppelde wil diegenen die je je zekerheden af willen pakken uit de weg te ruimen. Dat is wat fundamentalisten altijd doen, die zijn zo gehecht aan hun zekerheden dat ze iedereen die twijfels in mensen kan oproepen uit de weg willen ruimen.

De holocaustreligie is momenteel zo een vorm van geloof die de meest sadistische impulsen in mensen oproept - en ook op mag roepen, omdat de geschiedenis niet meer bestaat uit EEN REEKS FEITEN maar uit een reeks GELOOFSWAARHEDEN.
Hoe die geloofswaarheden tot stand zijn gekomen is niet meer belangrijk. Wanneer je als ongelovige Thomas (een wetenschapper dus) zegt dat er gesjoemeld is met de waarheid, dat er feiten verdraaid zijn, sprake is geweest van afgedwongen bekentenissen waarbij ondervraagden zwaar werden gemarteld (zoals de revisionisten dat beweren) dan ben je geen wetenschappelijk onderzoeker, maar een KETTER - een mens dus die de vijand is van HET GESTOLDE GELOOF.
Dat is de reden waarom je astrologie juist wel wetenschap kunt noemen, omdat het een niet-religieuze bezigheid is die niet de bedoeling heeft de mens een geloofscode op te dringen.

iris kijkt 01-03-2009 23:13
Geen touw aan vast te knopen. Waar dat precies in zit, zou ik wat nader moeten analyseren, maar vooral in de gevolgde denkwijze, vermoed ik. Het heelal is niets, sterren zijn niets dan zonnen in de verte, sterrenbeelden bestaan al helemaal niet, behalve in de ogen van wat oplichters.

Wim Duzijn 01-03-2009 23:30
Tja, mevrouw iris weet het... Zo eenvoudig is de wereld van de gelovige mens. De eigen onwetendheid en onkunde tot goddelijke wijsheid uitroepen en de ander - hoe intelligent zijn betoog ook is - een oplichter noemen...

Rolf van der Marck 02-03-2009 00:19
Wim, jŪj moet de discussie zuiver houden. Jouw stelling: "Geloof is nodig en noodzakelijk in het leven" slaat als kut op dirk! Dat is zo ongeveer gelijk aan de "definitie" van tucht die je wordt gegeven zodra je als dienstplichtig soldaat binnenkwam: "Wat is tucht?" "Tucht moet er wezen!"
En helaas voor jou wordt geloof altijd omgezet in "absolute zekerheid" en is dus altijd gevaarlijk.

Wim Duzijn 02-03-2009 10:38
Jammer ROLF dat je op zo een onzindelijke manier aan het discussieren bent. Als dat een antwoord moet zijn op 'het religieuze denken' dan zijn we slecht af.
Het probleem is dat jij de begrippen die je hanteert niet definieert.
Elke beginnende student weet dat het schrijven van een wetenschappelijk artikeltje begint met begripsomschrijving, om te voorkomen dat mensen langs elkaar heen gaan praten. Ik vrees dat jij geen wetenschappelijke opleiding hebt gehad. Jij zit als een PAUS op je troon en net als de paus werp je banvloeken om je heen - mogelijk in de hoop dat een zwak geachte ander zich daardoor laat intimideren...

Zomer summer 02-03-2009 02:01
Dag Wim, een aanbeveling voor dit lijvige stuk.
Toen ik W.F. Hermans zag staan, kon het niet meer stuk. Niet kritisch? Uiteindelijk toch wel. Met bewondering voor je kennis.
Ik geloof,uit eigen vrije wil, niet door indoctrinaties, ben buitenkerkelijk, en ik geloof. Maar niet uit angst. Sec wetenschap is vaak gebouwd op pure angst: een scherm van zekerheid opbouwen, die gebaseerd is op angst voor het onbekende.

Wim Duzijn 02-03-2009 10:45
Ik heb even naar 'de vijfde' geluisterd op je blog ZOMER. Klassiek in een tamelijk heavy popjasje. Klinkt in dit geval wel goed omdat de muziek van Beethoven felle agressieve trekjes bezit die overaccentuering wel verdragen.

viktor loman 02-03-2009 13:01
Ik heb bij Reve en Hermans nooit iets van gnostiek kunnen merken, maar dat kan aan mij liggen. Wel vind ik de gesuggereerde gelijkschakeling van gnostici met spirituele eenlingen onzin: de gnostiek is juist een leer over de eenheid van alles, en eenling als gevolg van een enorm groot ego, wat bij beide schrijvers voor mijn gevoel het geval is, staat daar dus ver vanaf.

Wim Duzijn 02-03-2009 17:16
Als antwoord (viktor) een tekst van Gerard Reve zelf:
"Mijn immanent Godsbegrip, zoals dat in mijn werk tot uiting komt, berust op het besef van een wezensidentiteit van God en mens. Ik ben veel minder een nieuwlichter, ketter of revolutionair dan velen, en ik, in zelfoverschatting, soms wel denken: de idee dat God en mens in oorsprong, wezen en toekomst ťťn zijn, vindt men, weliswaar ietwat afgezwakt van de Gnosis overgenomen, in het Christendom, en verder in vrijwel alle wereldgodsdiensten terug. Wij zijn geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, dat wil zeggen niet in diepste wezen verschillend...
God en Zijn schepping zijn Eťn, want niet alleen wij mensen, maar al het bestaande is naar Zijn Beeld geschapen, en zelfs de in de Duisternis smartelijk geketende tweelingbroeder van Christus, de Satan, is waarlijk God, Die Zichzelve, om redenen die ons verstand te boven gaan, weerstreeft." (GERARD REVE in zijn Pleitrede voor het Hof)

Rolf van der Marck 02-03-2009 19:42
Wim, ga met God. De Here zij geloofd en geprezen!

Wim Duzijn 03-03-2009 00:01
Tja ROLF, aan kleineren en intimideren hebben we niks. Om je niet het laatste (domme) woord te geven haal ik het op dit blog geplaatste citaat uit THE AGE OF REASON van Thomas Paine aan:
"I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church..."
Daar gaat het om. Mensen die God claimen en er een groepsgod van willen maken moet je aanvallen.
Enkelingen die gewoon een eigen bestaan op willen bouwen moet je beschermen, en niet voor lul zetten.

fred van der wal 03-03-2009 09:26
Kwalijke visie van Thomas Paine Wim die jij onderschrijft.

Wim Duzijn 03-03-2009 10:04
Tja FRED, het is de visie die we zeggen te bewonderen in 'Het Vrije Amerika'. De meeste mensen hier realiseren zich dat niet, dat het Amerika van de Founding Fathers ooit 'het vrije individu' wilde verdedigen, de eenling die weigerde zich te conformeren aan de wetten van welke priester of rabbijn dan ook.

Op de site 'Our Founding Fathers were not christians' kun je het volgende lezen: "None of the Founding Fathers were atheists. Most of the Founders were Deists, which is to say they thought the universe had a creator, but that he does not concern himself with the daily lives of humans, and does not directly communicate with humans, either by revelation or by sacred books.
They spoke often of God, (Nature's God or the God of Nature), but this was not the God of the bible.
They did not deny that there was a person called Jesus, and praised him for his benevolent teachings, but they flatly denied his divinity.."
Je zou mij dus 'De Ware Amerikaan' kunnen noemen. Een Deist (je zou ook kunnen stellen Orientalist) die God alleen maar ziet als een eenheid bevorderende kracht, zodat je alles wat verdeelt en versplintert de les moet lezen.
Als dat een kwalijke zaak is, ja, dan moet ik me daar maar bij neerleggen.

fred van der wal 03-03-2009 20:09
Elke hang naar religie of een kennen van de werkelijkheid buiten de verifieerbare natuurwetenschappelijke normen was voor Hermans grote onzin.

Wim Duzijn 03-03-2009 22:30
Tja, dan begrijp ik niet waarom je HERMANS zo belangrijk vind FRED. Als je mijn rationele maar wel begripvolle houding tegenover religie al 'KWALIJK' noemt, dan zou, wanneer jouw uitspraak waar is, Hermans een soort demon moeten zijn die jij met de bijbel in de hand zou moeten verbannen uit je leven.
Gelukkig voor jou was Hermans minder radicaal dan jij het voorstelt.
Hermans koos voor het standpunt van WITTGENSTEIN. Dat houdt heel simpelweg in dat religie geen aan stringente regels en wetten gehoorzamende wetenschap kan zijn, zodat religie gezien vanuit het standpunt van die ideale wetenschapper die strikt volgens de regels werkt 'onzin' is, een bezigheid waarover je geen dingen kunt zeggen die wetenschappelijk gezien waardevol zijn.

Omdat de mens echter meer is dan de schrale droogkloot die een echte wetenschapper behoort te zijn zal hij zijn toevlucht moeten zoeken tot buitenwetenschappelijke bezigheden wanneer hij zijn behoefte aan geestelijk voedsel wil bevredigen.
WITTGENSTEIN koos voor de mystiek. HERMANS koos voor een vaag soort schrijverschap, waarin mystieke elementen wel degelijk werden ingebouwd...
HERMANS sprak over de noodzaak ALLEGORISCH werk te maken. De roman moest de werkelijkheid als het ware ontstijgen, een soort literaire eredienst worden, die de lezer in staat stelt in aanraking te komen met een hogere werkelijkheid...
Ik noem dat als nuchtere astroloog quasi-religieus gegoochel. Diepte voorwenden in een wereld die eigenlijk zo plat als een dubbeltje behoort te zijn.
De schrijver Hermans was in feite het tegendeel van de logische positivist die de niet-schrijver Hermans probeerde te zijn...

Jasper 12-03-2009 04:00
Ik lees alleen morsige pocketboekjes met gelijmde kaft. Zijn we nu samen gnosten?

Wim Duzijn 12-03-2009 09:59
Zolang je mij je morsige karakter niet opdringt JASPER is er niks aan de hand en mag je best mijn broertje zijn.
Daar gaat het nu juist om in de GNOSIS. De gnosis stelt dat de wereld geregeerd wordt door aanhangers van een VALSE religie, die een VALSE - want leugens scheppende - god (de Demiurg) aanbidden. Die Demiurg wordt in de bijbel SLANG of SATAN genoemd. Binnen het Zoroastrisme draagt hij de naam AHRIMAN en is hij als TIRAN en DWINGELAND de vijand van de God van het RECHT (Ahura Mazda).

Jasper 13-03-2009 13:59
Van Dale zegt: morsig bn, bw vuil, slonzig. Hoe kan ik mijn karakter minder morsig maken, Wim? Dat zou me goed van pas komen in de dagelijkse strijd tegen het collectivistische machtsdenken.

Wim Duzijn 13-03-2009 19:16
Je doet net of ik een soort moraalridder ben JASPER, iemand die vieze jongetjes weg wil jagen. In mijn artikel hierboven wijs ik juist op het merkwaardige feit dat mijn vieze verhalen boekje DE GOUDEN FALLUS een levend boek is dat juist omdat het verwijst naar levende mensen waardevol is.
Dat boekje - best wel interessant om te weten - kon niet worden uitgegeven omdat de man die een erotische bibliotheek wilde opbouwen - waarin ook plaats was voor mijn werk - tegengewerkt werd door de zogenaamde kwaliteitskranten. Hij wilde zijn erotische bibliotheek onderbrengen bij een van de grotere uitgevers. Maar die zeiden: "Als we dat doen krijgen we de media tegen ons..."
"Leef en laat leven", dat is het liberale (evangelische) antwoord op het gelijkschakelende collectivisme. Dat lijkt simplistisch, maar in een wereld die geregeerd wordt door hypocrieten en koude-oorlog-dominees is het de meest moeilijke opdracht die er is...

Ik ben opgegroeid in een groot gezin waarin mensen met uiteenlopende karakters samen leefden op een manier die met collectivisme (of van bovenaf opgelegde saamhorigheid) niets te maken had. Anarchisme hanteert niet voor niets het beeld van 'de grote familie'.
Eenlingen kunnen wel degelijk een hecht samenlevingsverband vormen wanneer ze in staat zijn elkaar vrij te laten.
Het is in feite een katholiek idee, dat beeld van de grote familie. De aan irrationele geloofsdogma's gebonden Roomse kerk heeft dat idee verkwanseld, ondergeschikt gemaakt aan ouderwetse rechtse religieuze dictators die het eigen ommuurde ego centraal stellen.


Mens en Kosmos

Ter verduidelijk nog even een verwijzing naar een citaat uit een boek van de astroloog Dane Rudhyar dat al jarenlang op dit blog staat:

"We cannot avoid relationship with the universe and, in a more limited sense, with our planetary environment. To try to escape from what is, is not only futile in the long run but spiritually senseless.
The trouble with our modern American (or Western world) individualism is that we so often feel as a tiny atom or a transcendent monad, unrelated to any organic whole of which we are a part.
Our life melody does not accept that it is related to a larger whole because, if we think of such a larger whole of which we are a part, we can think only of family, society, nation; and today these wholes are not organic, they are only a chaos of essentially separate (so-called) individuals held together by convention, by obsolescent traditions, and by incredibly complex and meaningless laws and regulations.
If we are young and intense, we rebel against everything that claims we are part of it and that we must follow the old rules. We become alienated, uprooted, seemingly free ó but free for no particular purpose, meaninglessly free . . . and thus confused and often lost..."

DANE RUDHYAR, in: De geboortehoroscoop gezien als een hemelse opdracht.