Eenling worden in een
Schijn-DemocratieWie mens wil zijn is gek - deel 2
VK-blog van donderdag 7 mei 2009 door Wim Duzijn


"Indien Christus geen Godheid is, dan is het evangelie een aanfluiting voor ons allemaal...
Ik heb dikwijls gezegd dat Jezus Christus een samenstelling was uit het beste van hemel en aarde, en geen verwijfde derderangsartiest...
De affectie voor een ander van het eigen geslacht leidt je in de verkeerde richting en zal beoordeeld worden volgens Gods hoge maatstaven...
De mensen hongeren naar activiteiten die de moraal weer op niveau brengen.

BILLY GRAHAM in: 'Gods wind waait waarheen hij wil'

"Geopolitics is based on dualism, on the idea that there are two big global powers: sea power, and land power. And the history of relations between Russia and the West in the past, in the present as well as in the future is inscribed in this logic of confrontation between sea power and land power.
So a cold war is a kind of eternal war. And when Russia is growing stronger, when it is becoming stronger, there's escalation, this confrontation grows as well..
Now we have no empires, no ideologies, because Russia is a democracy as well as Western countries. But there is the same hatred toward Russia. So the ideologies change but the hatred remains... Aleksandr Dugin (Russian philosopher and political analyst), 26-8-2018

Dualism is the doctrine that the world (or reality) consists of two basic, opposed, and irreducible principles that account for all that exists. It has played an important role in the history of thought and of religion. (Britannica info)


De wereld overwinnen
een christelijk-humanistische opdracht

"Want al wat uit God geboren is,
overwint de wereld." Johannes 5

Werkelijke vrijheid wil de blind makende schizofrenie overwinnen, en daarom begint een dergelijke vrijheid niet met trots.
Integendeel, wie zich bewust wordt van de onmenselijke werkelijkheid die hij in stand houdt, die zal vervuld worden van afschuw en schaamte, omdat hij ineens beseft dat hij meewerkt aan het instandhouden van een wreed, primitief mechanisme, dat mensen ontmenselijkt, vernedert en kleineert.
Weinigen willen inzien hoe dat mechanisme werkt, terwijl het toch zo duidelijk zichtbaar is. Kijk alleen maar eens naar het streven van zich 'goed' noemende mensen ons eerbied bij te brengen voor begrippen als 'God', 'Moraal' en 'Vaderland'.
Altijd vormen deze drie begrippen de ruggengraat van een kleinburgerlijke dictatuur.

Op het moment dat Hitler van liberaal-democraat en wereldburger antisemiet werd, nam hij die drie begrippen over van het door hem zo verfoeide jodendom: De ene God die door iedereen gehoorzaamd moet worden, een God die geen andere Goden naast zich duldt, de Heilige Natie, waaraan alles en iedereen opgeofferd dient te worden, en de onaantastbare Morele Leider (de Fuehrer), met zijn kennis van Goed en Kwaad, die alles wat ziekelijk en pervers is met wortel en tak uit wil roeien.
Hitler was als anti-jood een 'jood' (gezien als primitieve Blut und Boden-moralist) en het eerste wat hij als anti-jood dan ook deed was het omverhalen van het beeld dat joden er een 'verheven moraal' op na zouden houden.
Negentig procent van de wereld van drugshandel, prostitutie en pornografie was volgens de Nazistische propagandamachine in handen van joden - en daarmee was de jood 'mens' af...
Een 'jood', dat was ineens, van de ene dag op de andere, een geile, aan de marihuana verslaafde hoerenloper, en het eigenaardige was dat de gemiddelde Duitse burger (80 procent stond achter Hitler) die leugens als zoete koek slikte, terwijl toch iedereen kon zien dat de gemiddelde jood een verschrikkelijk brave, aangepaste kleinburger was, die helemaal niks moest hebben van flikkers, hoeren en pornobazen.
(Zelfs in de concentratiekampen - dit als opmerkelijk detail - weigerden veel joden om te gaan met homosexuelen, terwijl ze toch allebei in hetzelfde duivelse zondebokkenschuitje zaten..)

Wie de ontwikkelingsgang van Adolf Hitler bestudeert, die gaat beseffen hoe gevaarlijk een kleingeestige machtsmoraal is.
Het 'jodendom' - kun je consequent doorredenerend stellen - werd in de jaren 30 het slachtoffer van zijn eigen op goddelijke uitverkiezing gebaseerde machtsmoraal.
God, de Heilige Natie en het verheven, morele voorbeeld (de reine, raszuivere ariër) vormden de belangrijkste ingrediënten van het Nationaal-socialisme, ingrediënten die ook teruggevonden kunnen worden in het rechtse zionisme, dat niets anders is dan een politieke vertaling van tribalistische joods-nationalistische-religieuze idealen.
Kleinburgers blijven altijd kleinburgers, of ze nu Duits, Joods of Amerikaans zijn. Altijd zijn de gefrustreerden, diegenen die niet op een vrije, intelligente (d.w.z. positief-onverschillige) wijze willen of kunnen leven, op zoek naar zondebokken en alleen diegenen die streven naar het opheffen van de frustraties zijn in staat een objectieve moraal in het leven te roepen, die een dam kan opwerpen tegen het blinde, negatieve geweld van de frustraat.

Wie streeft naar geestelijke bewustwording zal daarom nooit blindelings de zijde kiezen van 'goede' mensen. Zo iemand zal streven naar menselijkheid, naar een wezenlijke ontmoeting met mensen op een bewust, intelligent niveau, dat nooit 'hoog' en 'verheven' is, omdat alleen frustraten en schizofrenen 'hoog' en 'verheven' willen zijn.
Dat betekent dat hij - wanneer hij dat nodig acht - in een zondebokklimaat als een soort advocaat van de duivel aan de kant zal gaan staan van hoeren, flikkers, pedofielen, pornobazen en andere uitgestotenen, niet omdat hij streeft naar misbruik en uitbuiting van andere mensen, maar omdat hij de mening is toegedaan dat hoeren, flikkers, pedofielen en pornobazen met hun vaak overdreven dierlijke sexgerichtheid in staat zijn de schijnheiligheid van de angstige, gefrustreerde burgerman (en -vrouw) aan stukken te breken, gewoon door te laten zien dat het scheppen van een disharmonische wereld waarin eenzijdigheid het hoogste principe is alleen maar dodelijke eenzaamheid schept.

Wanneer je echter als gevangene van gefrustreerden en verdierlijkten (de gefrustreerde mens verdierlijkt en de verdierlijkte mens frustreert) naar een psychiater toe stapt en hem vertelt over het 'eenzaam zijn' in een wereld van geremde, gefrustreerde en verdierlijkte mensen, die volgens jou de tijd hebben stilgezet, zodat elke vooruitgang in jouw bestaan door negatieve conservatieven (bekrompen mensen die een klein fragmentje van de tijd voor eeuwig vast willen houden) onmogelijk wordt gemaakt, dan zal hij niets doen om je te helpen, omdat de 'goede man' dan de werkelijke oorzaken van jouw eenzaamheid bloot zou moeten leggen, en die wortels liggen mogelijkerwijze in hemzelf en de schijnheilige maatschappij die hij vertegenwoordigt: die zogenaamd vrije samenleving, die mensen verdierlijkt, isoleert, wegjaagt en op grote Staphorster-boerenkarren plaatst. Want in een dualistisch opgebouwde wereld is het sadistische verlangen 'slechte' mensen als vertegenwoordigers van het absolute kwaad op de brandstapel te plaatsen er niet uit te branden - hoe modern en ontwikkeld een maatschappij ook is...

Dat er groeperingen zijn in die zogenaamd moderne samenleving, die de een of andere ideologie tot absolute waarheid uitroepen, ook al draagt die ideologie opvattingen uit die in strijd zijn met de grondrechten van de naar vrijheid verlangende enkeling, zal hem een zorg zijn. Nee, hij gaat in sommige gevallen zelfs zover een religieuze of politieke leer, die mensen opzadelt met angst- haat- en schuldgevoelens, een bron van troost en kracht te noemen.
Wie eenzaam is, die zal altijd eenzaam moeten blijven, dat is de les die psychiaters en al hun aangepaste en geleerde collegae je leren.
Je hoeft alleen maar het literaire werk van de schrijver Gerard Reve te lezen om je ten volle bewust te worden van de waarheid van die stelling.
Dat werk dient in zekere zin de vrouwenhatende moralist. Het valt de vrouwelijke man (Reve noemt hem in zijn Boek van Violet en Dood 'de kale man met de vrouwenpiemel') aan en het plaatst de geile wellustige duivel - de tweelingbroer van de burgermansgod op de troon.
Psychiaters - die natuurlijk allemaal veel haar en bijzonder grote penissen bezitten - kijken lachend toe. "Die Gerard toch - wat kan die toch mooi schrijven..."
Vraag als kalende man met een vrouwenpiemel een flink behaarde psychiater met een groot geslachtsdeel eens wat je doen moet wanneer je verlangt naar een Liefdevolle ontmoeting met een partner van hetzelfde geslacht.
Zegt hij dan dat je gewoon rond moet kijken en af moet gaan op je eerlijke, diepmenselijke gevoelens, de 'roerselen' van je hart?
Welnee, zo'n zogenaamd vrije man plaatst je onmiddellijk in de categorie 'homosexuelen' en hij zal je ongetwijfeld verwijzen naar een besloten samenkomst van andere 'homosexeuelen', mensen die 'net zo zijn als jij'..., hetgeen natuurlijk niet waar is, omdat een verdierlijkte wereld waarin homosexuelen alleen maar op jacht zijn naar sexueel genot een machtswereld is, die de ontkenning is van het geestelijke principe van 'de autoriteit', een familiair-ouderlijk principe waar elke vorm van echte liefde op is gebaseerd.
Zonder meer word je veroordeeld, afgesneden van de zich 'normaal' noemende meerderheid, en word je duidelijk gemaakt dat je met 'gewone mensen' maar beter geen contact kunt zoeken.
Waarom je dat contact maar beter uit de weg kunt gaan, dat vertelt hij je niet, hoewel het antwoord heel erg simpel is en kenmerkend voor de schijnheiligheid van zogenaamd vrije mensen:
Wanneer je namelijk in contact treedt met de wereld van de gewone, normale mensen dan word je geconfronteerd met woede, haat en blinde gewelddadigheid, omdat binnen de wereld van de aangepaste burgerij jouw liefde een 'satanisch' gegeven is.
Niet de Liefde, de naar tederheid verlangende wellust en de vrijheid van het individu gaan hem ter harte, nee, alles wat hij verdedigt en in stand wil houden is de vals-morele vernederingswoede, de brute, lompe veroordeling van simpel menselijk gedrag, die daarom zo wreed en gevoelloos is, omdat nooit een verbinding wordt gelegd met de ordelijke wereld van waarheid, compassie en verdraagzaamheid, waarbinnen getracht wordt de dierlijke geilheid een menselijk gezicht te geven.
In plaats van zijn patiënten liefdevol in de armen te sluiten en te zeggen: jullie zijn het slachtoffer van een gemene, gewelddadige moralistenkliek, die onschuldige mensen tot Duivel wil uitroepen, zegt hij: "Je moet je aanpassen, want de wereld is normaal.."

Een psychiater zal (juist omdat hij geen kritische eenling durft te zijn) zelden erkennen dat een patiënt het slachtoffer is van de boosaardigheid van autoriteitsloze anderen, die aan blind-collectieve krachten gebonden zijn. Hij spreekt liever over hersengebreken, hormoonafwijkingen en fouten in de chemische structuur van de genen.
Een mens die in de hel wordt geplaatst door 'goede' mensen, ziet hij niet, want als hij dat zou zien, als hij zou inzien dat de wereld van de aangepaste kleinburgerij door en door harteloos, liefdeloos en eenzaam is, dan zou hij in huilen moeten uitbarsten en zichzelf af moeten vragen wat hij in godsnaam aan het doen is.
Hij, met zijn goede baan, zijn dikke inkomen, zijn kinderen, zijn behulpzame collega's en zijn onderdanige, met behulp van medicijnen afgerichte patiënten.
Hij, die intens tevreden is met een maatschappij waarin alleen zwakke, verwijfde gekken met onmannelijke hersengebreken stuklopen. Hij, die nooit bang en eenzaam is geweest. Hij die normaal en aangepast is... Hij die een machtige burgermansgod aanbidt...
Nee, zoiets is onmogelijk. Die mooie, normale wereld van hem kan geen bedrog zijn...
En nooit, nee, nooit zal hij wegstappen uit die fijne, vrije wereld, terwille van bewustwording en inzicht, zaken die hem dwingen te vechten, en dat niet alleen, die hem dwingen de wereld van zijn patiënten binnen te treden, een wereld die hij diep in zijn hart verafschuwt.
Hij is een vrije burger, een bevoorrecht burger zelfs, en hij weigert oorlog te voeren in een 'vrije samenleving', ook al zou hij daarmee zijn patiënten werkelijk helpen.
Hij is psychiater, en dus normaal (zijn universitaire getuigschrift is het harde bewijs daarvoor) en hij wil niet gek zijn, want wat dat betekent, dat ziet hij aan zijn patiënten.
De Rechten van de Mens, die zijn er en ze zijn goed. Goed voor hem.
De Rechten van eenzame, stukgelopen anderen interesseren hem niet.
Hij heeft een 'goed' leven en hij ziet niet in waarom hij de moeite zou nemen Mens te zijn. "Word je daarvoor betaald?", vraagt hij zich af. "Verdient het Mens-zijn in een 'vrije' samenleving net zo goed als het psychiater-zijn?
En als dat niet zo is..., waarom zou je dan Mens willen zijn?
Dan ben je toch gek - nietwaar?"

(Bewerking van een open brief, zwolle, maart 1991)


Reacties

Trekmoment 07-05-2009 12:56
Poeh, het is even doorbijten maar de moeite van het lezen meer dan waard.
En ik blijf gewoon gek!

Wim Duzijn 07-05-2009 13:02
Er waren tijden waarin mensen de benaming 'gek' als een soort eretitel beschouwden. Nu is gekdoen een raar soort modern gemaakte vorm van zakloperij geworden. Gerrit Komrij ergerde zich daar bij tijden mateloos aan. Vooral de teloorgang van de kritische homoseksuele kunstenaar, die met de neus vooraan stond als het op culturele vernieuwing en maatschappijkritiek aankwam stoorde hem: "We leven in het Geer en Gordon tijdperk', Als je zegt 'Ik ben homo", dan antwoorden ze..: "O wat leuk, eentje van de Geer en Gordon club dus.."
Geer en Gordon zijn in de wereld van Gerrit Komrij symbolen van het harteloze opportunisme. Een ander kan nog zo lief, serieus en gevoelig zijn, als hij door het establishment wordt afgewezen dan moet je vooral niet aan zijn kant gaan staan...

Marie-Bernadette Engering 07-05-2009 17:30
"Wanneer je namelijk in contact treedt met de wereld van de gewone, normale mensen dan word je geconfronteerd met woede, haat en blinde gewelddadigheid, omdat binnen de wereld van de aangepaste burgerij jouw niet aan grenzen gebonden Liefde een 'satanisch' gegeven is."
Ik beaam volledig, dat wanneer je werkelijk jezelf durft te zijn, je niet past in deze wereld van kille waanzin!
Waarom wil je dan toch mens zijn?, is dan de vraag..
In mijn geval omdat iets uitzonderlijk liefs, zachts, warms, intelligents, blijs, vreedzams mij draagt door de angstaanjagende verloedering heen.


Zie ook: De universele wereld van de romantiek


Populaire berichten van deze blogger
Lang leve Wim - Swami Ramses Shaffy - Goede Mensen Masturberen Niet - Hans Andreus en de Dood - Het geheim van de kleine prins

Berichten met meeste reacties
Willem Oltmans en Integriteit (32) - De Moeder en het mateloze Beest (31) - Ahriman en het dagblad Trouw (28) - Menswording en Idolenaanbidding (25) - Vrijheid en Gebondenheid (24)