Het Waterman-Tijdperk

foto: www.soulindia.com Toen het Paasfeest naderde zei Jezus tegen Petrus en Johannes: Ga voor ons het paasmaal bereiden, opdat we het gezamenlijk kunnen eten.
Ze antwoordden: Waar wilt u, dat we het bereiden?

Hij zei: Als jullie de stad binnengaan zullen jullie een man tegenkomen die een stenen kruik met water draagt.

Volg hem in het huis waar hij binnengaat en zeg tot de heer des huizes: Waar is de zaal waar de Meester met zijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal jullie een grote zaal aanwijzen die van alles is voorzien: maak daar alles gereed...

Lucas 22, vers 7 tot 13


En hij zal terugkeren, gezeteld op een wolk...

"De waterman is een luchtteken. Hij wil de dingen kunnen begrijpen voor hij verder gaat. Dit teken vormt zijn eigen mening. En hij heeft sterke argumenten nodig om hiervan af te wijken.
De waterman heeft een sterke vrijheidsdrang. Hij heeft een hekel aan 'moeten'. Als anderen willen bepalen wat hij moet doen, doet hij precies het tegenovergestelde . Hij beslist zelf wel wanneer hij wat doet. Voor hem is iedereen gelijk. Hij is net zo vriendelijk tegen de poetsvrouw als tegen de algemeen directeur. Wat telt voor hem in een persoon, is zijn karakter..."

Iris Infosite Het teken WATERMAN is als LUCHT-teken in zekere zin de tegenpool van het WATER-teken VIS. Waar VIS (gevoel) staat voor goedgelovigheid (vlucht uit de werkelijkheid, de wil ook aan alles, zelfs de grootste onzin, betekenis toe te kennen) daar stelt de WATERMAN als vertegenwoordiger van het element LUCHT (intellect) vragen.
Je zou daarom kunnen stellen dat in het evangelieverhaal wordt aangegeven dat een (al dan niet symbolische) terugkeer van 'Jezus' (christusdenken) alleen mogelijk is wanneer mensen bereid zijn hun goedgelovigheid (op een sullige, naieve manier in de onzin van dominante anderen geloven) overboord te zetten.

Het teken WATERMAN staat voor anarchisme, democratisch gelijkheidsdenken, bevrijding van dwang, opstand tegen het hogepriesterlijke 'recht van de sterkste' - waar altijd de gevoelige mens het slachtoffer van is.

Enige grondbeginselen van de sterrenkunde

Bij het bepalen van onze positie in het universum maken we gebruik van een denkbeeldige bol, waarop alle hemelverschijnselen worden geprojecteerd: die bol noemen we de hemelbol....
Het middelpunt van die bol zijn we zelf. We bevinden ons ergens op aarde en we bekijken de hemel. Pal boven ons bevindt zich het hoogste punt: het zenit, loodrecht beneden ons bevindt zich het laagste punt: het nadir. Het vlak waarin we ons bevinden (een denkbeeldig vlak dus, dat loodrecht op de zenit-nadir-as staat) wordt het horizon-vlak genoemd, en de snijlijn van dit vlak heeft derhalve de naam horizon gekregen.

Binnen de hemelbol heeft de aarde haar eigen plaats, waarvan de Noord-Zuid-as niet noodzakerlijkerwijze samenvalt met de Zenit-Nadir-as in het vlak van de waarnemer. De snijpunten van de aardas met de hemelbol leveren de Noorderlijke hemelpool en de Zuidelijke hemelpool op. Omdat de aarde om haar as draait lijkt het alsof de hemel zich beweegt. We zien de sterren aan ons voorbij schuiven. Het vlak dat zich loodrecht op de aardas bevindt wordt het equator-vlak genoemd, en de snijlijn van dit vlak met de hemelbol heet daarom hemel-equator.

Ook de Zon heeft haar eigen plaats binnen de hemelbol. Zij beweegt zich van West naar Oost met een snelheid van360 graden per jaar, De cirkel die zij daarbij over de hemelbol aflegt wordt de ecliptica genoemd. Het vlak van de ecliptica vormt een hoek van 23.5 graden met het equator-vlak. De punten waar het ecliptica-vlak en het equator-vlak elkaar raken worden het lentepunt en het herfstpunt genoemd. Het lentepunt markeert het begin van de lente. De Zon komt in het dierenriemteken Ram...

Wanneer de aard-as steeds dezelfde plaats zou innemen binnen de hemelbol zou er niets aan de hand zijn. Ten gevolge van aantrekkende krachten van de Zon en de Maan maakt de as van de aarde echter een kegelvormige beweging. Die beweging wordt de precessie genoemd. Dat betekent dat het lentepunt niet steeds dezelfde positie inneemt. De snijpunten van hemelequator en ecliptica-vlak bewegen zich westwaars langs de ecliptica (50 boog-seconden per jaar). En omdat de dierenriemtekens, die op de ecliptica geprojecteerd zijn, zich mee bewegen, verwijderen deze zich van de sterrenbeelden waar ze oorspronkelijk naar verwezen. Dat is de reden waarom sommige mensen de astrologie niet serieus willen nemen. Zij gaan er vanuit dat symbool en werkelijkheid synoniemen zijn, en dat de waarde van het symbool bepaald wordt door de realiteit, hetgeen helemaal niet zo hoeft te zijn. De werkelijkheid van het symbool en de werkelijkheid van het konkreet bestaande kunnen samenvallen. Dat samenvallen vond duizenden jaren geleden plaats, toen astrologen (sterrenkundigen, die de astronomie in dienst van de spirituele kennis stelden) de dierenriem ontworpen, of, beter gezegd: ontdekten.
Na die ontdekking groeiden werkelijkheid (sterrenbeeld) en symbool (dierenriemteken) uit elkaar. Het lentepunt verschuift langs de hemel en bevindt zich nu in een ander sterrenbeeld dan duizenden jaren geleden. Wat echter hetzelfde blijft is de verdeling van de ecliptica in twaalf dierenriemtekens, waarvan het eerste teken (het dierenriemteken Ram) altijd begint rond 21 maart, wanneer het officieel lente wordt. Die dierenriemtekens (ook wel 'tropische zodiak' genoemd) worden in de astrologie gebruikt om het karakter van een mens te duiden - de sterrenbeelden (ook wel 'siderische zodiak' genoemd) waar de tekens naar verwijzen spelen in feite geen rol.De beweging van het lentepunt, die in ongeveer tweeduizend jaar een afstand van dertig graden aflegt, ligt ten grondslag aan de theorie van de verschillende tijdperken, die het geestelijke leven van de mensheid in sterke mate zouden bepalen. In ongeveer 26000 jaar legt het lentepunt een weg af door de gehele dierenriem (deze periode wordt het 'platonisch jaar' genoemd). Dat betekent dat ongeveer elke 2000 jaar het lentepunt een nieuw teken binnentreedt. Vierduizend jaren geleden bevond het lentepunt zich in het teken Ram, tweeduizend jaar geleden in het teken Vissen, en nu schuift het geleidelijk aan in de richting van het teken Waterman. Met andere woorden, we staan, zeggen de astrologen, aan het begin van een nieuw tijdperk: het zogenaamde Waterman-tijdperk.


wim duzijn - new age astrologie