Doomsday: 11 september 2001
Terreur in VS

CNN-info


Afghanistan brengt VS en Iran dichter tot elkaar
Francis Van den Berghe - De Standaard, 18-10-2001

De Afghaanse oorlog noopt de Verenigde Staten en Iran uit te zoeken waar hun veiligheidsbelangen samenlopen. De VS zoeken toenadering tot Iran dat ze nodig hebben voor hun strategie in de regio. Iran doet pasjes richting VS in de hoop dat er in Afghanistan geen marionettenregering van Pakistan komt.
De Amerikaanse regering bevestigt dat Teheran bereid is Amerikaanse militairen te helpen die bij de oorlog in Afghanistan in Iran belanden.
Teheran heeft de aanslagen op 11 september in de VS veroordeeld, maar vindt aanvallen op Afghanistan niet het middel om terrorisme te bestrijden. In een gesprek met de Financial Times beklemtoonde Mohsen Rezaei, een Iraanse topman, dat de VS Iran nodig hebben in het Afghaanse ,,moeras''. Samenwerking tegen het terrorisme is mogelijk, zei hij, als dat onder de paraplu van de Verenigde Naties gebeurt. Zelfs inlichtingen kunnen worden verschaft.

Teheran is bezorgd dat de Amerikanen onder Pakistaanse druk niet echt voorgoed zouden afrekenen met de Taliban. Voor het sjiitische Iran zijn de Taliban, die soennitische Pathanen zijn, een grote vijand sinds ze in 1996 de door de VN erkende regering verjoegen van Burhanuddin Rabbani en Ahmed Sjah Massoed, etnische Tadzjieken. Teheran steunt de Noordelijke Alliantie -- grotendeels Tadzjieken en Oezbeken -- die de Taliban bestrijdt.

Dood Aan Saddam - Vernietig De Grote Palestijnenvriend!

De Afghaanse crisis wakkert in de VS stemmen aan om het beleid tegenover Iran en Irak te herzien. Al vóór de aanslagen in de VS had minister van Defensie Donald Rumsfeld gezegd dat het ,,geen zin heeft dat we tegelijk tegenover Iran en Irak staan''.
Dat moet Amerikaanse haviken als muziek in de oren klinken. Die grijpen de aanslagen in de VS aan om Saddam Hoessein verdacht te maken -- ook al heeft Irak, zelfs volgens Israël, niets met die terreur te maken. Amerikaanse prominenten suggereren nu dat Irak ook achter de campagne met miltvuurbrieven in de VS zit. Eén van hen is de joods-orthodoxe senator Joe Lieberman (een rechtse democraat, die vice-president van Amerika wilde worden), die "de omverwerping van Saddam'' eist "om te voorkomen dat die, aangemoedigd door 11 september, ons met wapens voor massavernietiging aanvalt''.


Saddam Hoessein condoleert Amerikaan

De Iraakse president Saddam Hoessein heeft voor het eerst in het openbaar zijn medeleven betoond over de aanslagen in de VS. Hij deed dat nadat een Amerikaan hem per e-mail had gevraagd contact op te nemen met Bush. De Amerikaan schreef Saddam dat het zeer veel voor de mensheid zou betekenen als de VS en Irak hun meningsverschillen zouden bijleggen.
Saddam weigerde om Bush persoonlijk te condoleren tenzij die hetzelfde doet over de 1,5 miljoen Iraki's die volgens Saddam zijn omgekomen door de VN-sancties opgelegd na de Golfoorlog. Hij wees er verder op dat het Iraakse volk alle vormen van fanatisme afwijst en hij liet doorschemeren dat het standpunt van het Westen wat dat betreft niet erg helder en consequent is. Het militaire optreden tegen Irak en Afghanistan moet volgens hem ook gezien worden als een vorm van ondoordacht fanatisme. (20-10-2001)

Amerikaanse oorlogspropaganda

"Attention Taliban! You are condemned. Did you know that? The instant the terrorists you support took over our planes, you sentenced yourselves to death.

The Armed Forces of the United States are here to seek justice for our dead. Highly trained soldiers are coming to shut down once and for all Osama bin Laden's ring of terrorism, and the Taliban that supports them and their actions."

"Our forces are armed with state of the art military equipment. What are you using, obsolete and ineffective weaponry? Our helicopters will rain fire down upon your camps before you detect them on your radar. Our bombs are so accurate we can drop them right through your windows. Our infantry is trained for any climate and terrain on earth. United States soldiers fire with superior marksmanship and are armed with superior weapons."

"You have only one choice ... Surrender now and we will give you a second chance. We will let you live. If you surrender no harm will come to you. When you decide to surrender, approach United States forces with your hands in the air. Sling your weapon across your back muzzle towards the ground. Remove your magazine and expel any rounds. Doing this is your only chance of survival."

CNN, 18-10-2001

Heeft het bombarderen van lege kampen zin?

"American warplanes have flattened a half-dozen Al Qaeda terrorist-training camps in Afghanistan. But the camps were probably empty when the bombs fell, and their graduates have long since moved on. Many of them became cannon fodder for the endless Afghan civil war, but most of them have filtered out to dozens of countries around the world. (Newsweek, 20-10-2001)

De beweging van Osama bin Laden heeft haar schuilplaatsen in Afghanistan doelbewust op die plaatsen opgebouwd, waar geen bevolkingscentra zijn. "Worden we aangevallen, dan zullen de burgers van Afghanistan daar niet de dupe van worden. Wij willen de bevolking niet in onze strijd betrekken."
Die filosofie wijst op een zekere mate van beschaving. Onschuldige mensen moeten niet bestraft worden. Die houding kun je belachelijk maken door te wijzen op de mensen die in het verleden bij terreuraanslagen omgekomen zijn. Maar zij zullen je meewarig aankijken en antwoorden dat zij net als wij 'gelovige idealisten' zijn die 'het kwaad' in de wereld willen bestrijden. En in een oorlog tussen goed en kwaad vallen er nu eenmaal slachtoffers. Geloof en de daaraan gekoppelde vijandbeelden kunnen en mogen niet worden gerelativeerd. Met je vijanden praat je niet. Je vijanden vernietig je. Uit.


Bomkrater in Kabul. Plaats waar zeer zeker geen terroristen te vinden zijn.


Afghaanse oppositie geen wonder van beschaving

The US-led coalition now fighting the Taleban and Osama Bin Laden in Afghanistan is reluctant to pledge full support for the main Afghan opposition, in part because of its record on human rights.
Human Rights Watch (HRW), a US-based rights organisation with UN affiliation, warned in a report on 6 October that military support should not be provided to the Northern Alliance (NA), which was created in 1997.
The US and its allies should not cooperate with commanders whose record of brutality raises questions about their legitimacy inside Afghanistan.
Factions engaged in Afghanistan's long civil war have committed human rights abuses and violated humanitarian law through killings, discriminate aerial bombardment, direct attacks on civilians and summary executions, Human Rights Watch said.
Sidney Jones, executive director of HRW's Asia division, said that the US-led coalition should be wary of which NA commanders it worked with.
"The US and its allies should not cooperate with commanders whose record of brutality raises questions about their legitimacy inside Afghanistan," he said.
"Any country that gives assistance to the Afghan opposition must take responsibility for how this assistance is used." (BBC news, 19-10-2001)

De bezwaren van Osama bin Laden


Jihad Against Jews and Crusaders - World Islamic Front Statement - 23-2-1998

No one argues today about three facts that are known to everyone; we will list them, in order to remind everyone:

1. First, for over seven years the United States has been occupying the lands of Islam in the holiest of places, the Arabian Peninsula, plundering its riches, dictating to its rulers, humiliating its people, terrorizing its neighbors, and turning its bases in the Peninsula into a spearhead through which to fight the neighboring Muslim peoples.
If some people have in the past argued about the fact of the occupation, all the people of the Peninsula have now acknowledged it. The best proof of this is the Americans' continuing aggression against the Iraqi people using the Peninsula as a staging post, even though all its rulers are against their territories being used to that end, but they are helpless.

2. Second, despite the great devastation inflicted on the Iraqi people by the crusader-Zionist alliance, and despite the huge number of those killed, which has exceeded 1 million... despite all this, the Americans are once against trying to repeat the horrific massacres, as though they are not content with the protracted blockade imposed after the ferocious war or the fragmentation and devastation.
So here they come to annihilate what is left of this people and to humiliate their Muslim neighbors.

3. Third, if the Americans' aims behind these wars are religious and economic, the aim is also to serve the Jews' petty state and divert attention from its occupation of Jerusalem and murder of Muslims there. The best proof of this is their eagerness to destroy Iraq, the strongest neighboring Arab state, and their endeavor to fragment all the states of the region such as Iraq, Saudi Arabia, Egypt, and Sudan into paper statelets and through their disunion and weakness to guarantee Israel's survival and the continuation of the brutal crusade occupation of the Peninsula.


Wie bovenstaande argumenten van de beweging van Osama bin Laden op zich in laat werken, die zal toe moeten geven dat ze niet van zin ontbloot zijn. Dit is geen verklaring die stelt dat de wereld geďslamiseerd moet worden. Nee, dit is een verklaring die stelt dat Israël en de Verenigde Staten de Arabische landen gebruiken en brutaliseren. Gebruiken, omdat Arabieren de olie hebben die het Westen momenteel nodig heeft, en brutaliseren, omdat men een agressieve, aan een fascistische (dus onverdraagzame) ideologie gebonden joodse groepering, die domweg weigert vrede te sluiten met de Arabieren, de hand boven het hoofd wil houden - een groepering die niet zwak is maar sterk, een groepering ook, die zijn agressieve politiek alleen in stand kan houden, wanneer de Arabische landen worden verzwakt.
Die argumentatie is juist. Daar is geen speld tussen te krijgen. Het is daarom uiterst primitief om de organisatie van Bin Laden (die weliswaar fundamentalistisch is maar niet dom) te vereenzelvigen met het primitieve Afghaanse Taliban-bewind. De Talibans beschermen Bin Laden omdat hij hen geholpen heeft in de strijd tegen het communisme - maar met de strijd tegen de Amerikaanse terreur in het Midden Oosten hebben zij in feite niets te maken. Het enige wat je ze kwalijk kunt nemen is hun vreemde hondentrouw. "Wie mij geholpen heeft blijft altijd mijn vriend."

Wat rechts Amerika (mede beďnvloed door de sterke rechts-joodse lobby in Amerika) op het ogenblik doet is een daad van anti-intellectualisme, die ten doel heeft alle intellectuele argumenten van maatschappijkritische geesten uit te wissen. Ze willen niet de Taliban vernietigen. Nee, ze willen ons vermogen onafhankelijk, kritisch na te denken vernietigen.

Rechtse haviken zijn altijd intellectuelenhaters geweest en rechtse haviken zullen altijd intellectuelenhaters blijven. Kritische, onafhankelijke, democratische krachten (heidenen, christenen, moslims, joden, new age aanhangers, het maakt niet uit.., de democratie is er voor ons allemaal..) moeten een dam opwerpen tegen het anti-intellectualisme van fundamentalistisch rechts.

Bomkrater in Kabul We moeten op zoek gaan naar recht. En wanneer we op zoek gaan naar recht, dan moeten we in een rechtstaat in de eerste plaats beide partijen aan het woord laten. Met alle middelen dient voorkomen te worden dat een partij het monopolie op informatievoorziening krijgt. Die monopolisering is jarenlang een feit geweest. De ontwikkeling van Internet stelt ons in staat dat vervloekte, tegen de intellectuele vrijheid gerichte monopolie te doorbreken. Laten we van de vrijheid die ons geboden wordt gebruik maken. Laten we kiezen voor kritisch nadenken. En laten we de strijd aanbinden tegen de fundamentalistische haviken, die van onze wereld een hel proberen te maken.

Palestinian cartoons

Maatschappijkritiek - Levensnoodzaak!

Palestinian cartoons

Aanval op Afghanistan inhumaan, ineffectief en contraproductief

De SP-fractie in de Tweede Kamer ziet niets in de aanpak die de VS nu gekozen hebben in de strijd tegen het terrorisme. Zij vindt de Amerikaans-Engelse aanval op Afghanistan inhumaan, ineffectief en contraproductief.

Een van de belangrijkste gevolgen zal zijn dat nog meer mensen zich bij Osama Bin Laden en zijn terroristische gedachtegoed aansluiten. De verontwaardiging over de bombardementen en de gevolgen ervan zullen veel nieuwe mensen doen geloven dat er van het Westen niets anders te verwachten valt dan niet gerichte (tegen)terreur.

Het verbaast de SP-fractie dat de minister-president niet vooraf geďnformeerd is over het tijdsstip van het begin van ‘de nieuwe oorlog’, de aard en de doelen ervan. Nederland heeft zich op 11 september meteen achter de VS opgesteld, heeft ingestemd met de ‘activering’ van artikel 5 van het NAVO-verdrag en heeft vorige week een achttal maatregelen genomen met mogelijk vergaande gevolgen. Desondanks vindt Washington het – net als ten tijde van de Kosovo-oorlog – niet nodig deze bondgenoot te informeren, laat staan de consulteren. Dat de Nederlandse regering hier vrede mee heeft, verbaast de SP-fractie, net als de opstelling van de rest van de Kamer. Die stelt zich volledig achter de acties, hoewel ze nog geen enkel bewijs heeft mogen zien voor de schuld van Osama Bin Laden, niet weet welk strategisch plan de Amerikanen hebben en ook niet weet wat de gevolgen van de bombardementen zijn.

De SP-fractie is van mening dat de verantwoordelijken voor de aanslagen van 11 september gepakt en berecht moeten worden. De strijd tegen het terrorisme in het algemeen zal vooral gericht moeten zijn op het isoleren van de terroristen door het wegnemen van de voedingsbodems voor fanatisme en haat.

Het Lied van de Fluit

Hoor hoe de fluit een verhaal vertelt over pijn en scheiding, hoe hij sinds hij weggesneden werd uit zijn veilige bed van riet de mensen tot tranens toe ontroerde met zijn klaaglijke gezang.
Luister naar de stem van zijn hart, wanneer het open wordt gebroken door een steeds sterker wordend verlangen naar liefde en het onweerstaanbare verlangen terug te keren naar het eigen huis.

Het geluid van het afgesneden riet is vuur, geen wind. Wie de warmte van het vuur niet kent zal nooit het leven kunnen bezingen. Het vuur van de liefde inspireert de fluit. Daarom troost hij al diegenen die ooit in hun leven gedwongen werden afscheid te nemen van een dierbare vriend en ontsluiert hij met zijn droevige lied de diepste geheimen van ons hart.

Perzisch gedicht van Molana Djalal eddine Roemi

"Een Afghaan is iemand die altijd op de vlucht is. Zijn verdriet is oud. De afgelopen duizend jaren is iedereen wel eens het land binnengevallen om de Afghanen in elkaar te slaan en vervolgens weer weg te gaan..."
"Nog nooit hebben ze hun excuses aangeboden."
"De Taliban greep de macht, ze schoten zelfs de rotsen dood. Het woord 'excuses' zal niemand van hen horen.."
Nu zijn het de Amerikanen die Afghanistan verwonden...
"Is er niemand die zich schuldig voelt ten opzichte van dat volk? Is er echt niemand die eens een keer, een keertje maar, zijn excuses aan de Afghanen aan wil bieden?"
Afghanen! Ik bied mijn excuses aan." (VK, 22-10-2201)

Kader Abdollah, schrijver


"Reason is powerless in the expression of Love. Love alone is capable of revealing the truth of Love and being a Lover. The way of our prophets is the way of Truth. If you want to live, die in Love; die in Love if you want to remain alive." (Roemi)

A Fountain Of Life

"The civil society which we aspire to establish is based on our collective identity whose attainment requires the continuous and ceaseless endeavours of intellectuals and thinkers. It is not a treasure that can be unearthed overnight, rather, it is a fountain of life and morality from whose constant effusion we will benefit. Therefore enjoyment of this treasure is gradual and dependent on scrupulous cognizance and re-examination of our heritage as well as our doctrinal and intellectual tradition on the one hand, and sophisticated, scientific and philosophical understanding of the modern world on the other. Hence, it is the thinkers and men of learning who are pivotal in this movement and play the principal role. Our success along this path depends upon politics serving thought and virtue and not acting as a confined and restrictive framework for them."

Seyyed Mohammad Khatami President of the Islamic Republic of Iran

i went out of my house
a drunkard came to me
someone whose glance
uncovered a hundred
houses in paradise

rocking and rolling
he was a sail
with no anchor but
he was the envy of all those sober ones
remaining on the shore

where are you from i asked
he smiled in mockery and said
one half from the east
one half from the west
one half made of water and earth
one half made of heart and soul
one half staying at the shores and
one half nesting in a pearl

i begged
take me as your friend
i am your next of kin
he said i recognize no kin
among strangers
i left my belongings and
entered this tavern
i only have a chest
full of words
but can't utter
a single one

Translated by Nader Khalili
Rumi, Fountain of Fire
Cal-Earth, September 1994
It will be "very difficult'' to capture or kill bin Laden

Defense Secretary Donald Rumsfeld says the United States may not be able to catch terrorist Osama bin Laden even though he predicts the Taliban regime harboring him in Afghanistan will be toppled.
"Yes, I think there will be a post-Taliban Afghanistan,'' Rumsfeld told USA Today. "That is easier than finding a single person.''
Rumsfeld told the paper it will be "very difficult'' to capture or kill bin Laden.
"It's a big world,'' he said. "There are lots of countries. He's got a lot of money, he's got a lot of people who support him and I just don't know whether we'll be successful. Clearly, it would be highly desirable to find him.''
But he said in any event bin Laden's terrorist network would carry on without him. "If he were gone tomorrow, the same problem would exist.''
Rumsfeld has said repeatedly that rooting out terrorism is a long-term project that will last for years and has compared it to the Cold War, which lasted half a century. (AP, 25-10-2001)


Een nieuw Korea? Een nieuw Vietnam? Een nieuw Palestina?
Oude verdeel en heers-politiek?
Zagen we het niet als onze taak muren af te breken?

Kort na de aanslagen van 11 september deed president Bush de plechtige belofte dat het Amerikaanse leger Bin Laden ,,dood of levend'' zou pakken. Rumsfeld is er niet gerust op dat Bush die belofte kan nakomen. "De wereld is groot, er zijn veel landen en Bin Laden heeft veel geld. Er zijn een heleboel mensen die hem willen helpen", aldus Rumsfeld in USA Today.
Ook de Britse premier Blair zegt dat het een zware klus is de Saudische terrorist in de kraag te vatten. "Hij wordt goed beschermd en is tot de tanden gewapend", aldus Blair donderdag in de Britse krant The Daily Telegraph. Blair voorspelt dat Bin Laden wordt omgebracht.
Rumsfeld is er wel van overtuigd dat het Talibanregime ten val komt, maar volgens de Defensieminister ligt het niet voor de hand dat een centrale regering voor heel Afghanistan aan de macht komt.
Met het oog op de grote verdeeldheid in het land en de lange traditie van oorlog voorziet hij een scenario waarin de door de VS gesteunde Noordelijke Alliantie vanuit Kabul de macht gaat uitoefenen. Een andere groepering, met daarin wellicht ook leden van de Taliban, zou vanuit de zuidelijke stad Kandahar over een deel van Afghanistan kunnen regeren.

Ondanks het optimisme over de campagne tegen de Taliban is Rumsfeld net als admiraal Stufflebeem verrast over het hardnekkige verzet tegen de Amerikaanse aanvallen. "De Taliban hebben carričre gemaakt als vechters en laten zich niet zomaar opzij zetten", stelt Rumsfeld in USA Today. (NU, 26-10-2001)


"Als de Amerikanen of anderen erin zouden slagen zich meester te maken van Kabul en andere grote steden in Afghanistan en als er een nieuwe regering geďnstalleerd zou worden, zouden de Taliban volgens Haqqani niet opgeven. "Wij zullen ons terugtrekken in de bergen en wij zullen een lange guerrilla beginnen om ons land te heroveren op de ongelovigen en om ons te bevrijden zoals wij ons ook van de Russen hebben bevrijd", zei hij. "Afghanistan zal het graf van de Amerikanen worden." (NU, 25-10-2001)


VS onderhandelden al jaren over uitlevering Bin Laden, 29-10-2001

Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben ten minste twintig keer gedurende de afgelopen drie jaar met vertegenwoordigers van het Talibanregime in Afghanistan onderhandeld over de uitlevering van Osama bin Laden. Dit heeft de Amerikaanse krant Washington Post maandag gemeld.

De onderhandelingen over uitlevering van de terrorist zouden zijn gevoerd tot kort voor de aanslagen op de Verenigde Staten op 11 september. The Washington Post citeert bronnen die bij de onderhandelingen nauw waren betrokken.
Osama bin Laden zou worden uitgeleverd als beide partijen het eens hadden kunnen worden over de voorwaarden. Overheidsfunctionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weigerden echter al die tijd de eis dat Bin Laden zou moeten worden berecht in de Verenigde Staten te versoepelen.


Elektriciteitscentrale Afghanistan vernield

De grootste elektriciteitscentrale in Afghanistan is vernield door een VS-bombardement. Daardoor beschikken twee grote steden, Kandahar en Lashkar gah, niet meer over elektriciteit. Zo heeft de taliban donderdag meegedeeld.
De centrale van Kajaki, in de provincie Helmand in het zuiden van Afghanistan, is woensdagnamiddag gebombardeerd. Zo heeft Bakhtar, het officieel agentschap van de taliban, meegedeeld. (Gazet van Antwerpen, 1-11-2001)

Is er een nooduitgang?

Nu de bestrijding van het terrorisme in Afghanistan is ontaard in een blind vernietigingsproces, dat is gebaseerd op de vernietiging van een bewind dat zich niet opzij laat zetten, kan de vraag aan de orde worden gesteld tot hoever de internationele gemeenschap mag gaan met het overtreden van de Wet.
De morele keuze voor het goede heeft de Wet buiten werking gesteld, en dat betekent dat er geen grenzen meer bestaan, waarbinnen de vernietigende instantie zichzelf behoort te bewegen.
Het vernietigen van grenzen wordt door ons 'anarchisme' genoemd, omdat we dat woord, dat in feite verwijst naar de strijd tegen valse wetten, verbonden hebben met wetteloosheid.
Anarchisme is echter een positieve beweging die alleen daar wetteloosheid preekt, waar de wetten niet meer in dienst staan van gerechtigheid, menselijkheid en waarheidsliefde.
Marcel van Dam wijst in een Volkskrantcolumn (1-11-2001) op die situatie, wanneer hij de vraag stelt waar de nooduitgang is.
Dat is een zeer essentieel gegeven. Bij iedere actie die je onderneemt, dien je er voor te zorgen dat er uitwijkmogelijkheden zijn, om te voorkomen dat je de slaaf wordt van een proces dat je in gang hebt gezet, maar niet meer in de hand kunt houden - zodat je niet het Recht maar de wetteloosheid dient.
Wanneer we een kerncentrale bouwen zetten we alles op alles om te voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin we het kernsplijtingsproces niet meer kunnen controleren. Maar wanneer we een veel belangrijker systeem opbouwen: Een machtssysteem waar de hele wereld van afhankelijk is, dan hanteren we de wet van het onwetenschappelijke onbenul.

De Verenigde Staten eisen momenteel van de wereld blinde autoriteitenverheerlijking. Dat is een situatie waar vrijheidslievende, democratisch ingestelde mensen nooit akkoord mee mogen gaan. Een democraat is iemand die weet dat er grenzen zijn.
Dat de Taliban zich niet opzij laat zetten wisten we van te voren. Daarom zou het logisch zijn geweest, vanuit het oogpunt van menselijkheid, een gesprek aan te gaan met 'de vijand'. Niet omdat het zulke aardige mensen zijn, want dat zijn ze niet, maar omdat we gedreven worden door compassie.
Compassie eist altijd de vernietiging van een primitief-morele opstelling. "Jij bent slecht. Jij blijft slecht. En met slechte mensen wordt nooit onderhandeld." Dat is een absurde opstelling, die alleen maar dient om het geweten te sussen, omdat er in de harde praktijk van het leven domweg niet mee te werken valt. We sluiten voortdurend deals met 'slechte mensen'. We steunen 'slechte mensen', we dienen en gehoorzamen ze. We houden er - als puntje bij paaltje komt - geen enkele moraal op na. Daarom worden kritische, intelligente buitenbeentjes ook voortdurend weggewerkt. Kijk naar Israel, waar een kleine groep intelligente, naar rechtvaardigheid verlangende mensen de belangen van de Palestijnen verdedigt... "Selfhating Jews" - dat is het op vernedering gerichte etiket dat ze als beloning krijgen van de morele meerheid. Serieus nemen is er niet bij. Nooit worden de oude, overleefde, onmenselijke mens- en maatschappijopvattingen ter discussie gesteld.
Zo werkt een primitieve moraal die niet objectief wil zijn. Daarom moeten we inzien dat het instandhouden van vijandbeelden een onzinnig gegeven is. Vooral, wanneer dat vijandbeeld gericht is op het instandhouden van een zelfbeeld, dat niet in dienst staat van het Recht., maar in dienst van een primitief proces van Egovergroting.
De wereld is geen Wild-West-verhaal, waarin het kwaad wordt overwonnen door het goede. In de gewone wereld van gewone mensen leven gewone, onvolmaakte mensen die een gewoon, onvolmaakt bestaan willen opbouwen. Dat is misschien een saai, fantasieloos gegeven. Maar wie er idiote, onmenselijke dromen op na wil houden, die kan beter acteur in Hollywood worden, in plaats van priester, politicus of intellectueel.
Soms is saaiheid de meest fantasierijke en heroische daad die denkbaar is.
Waarom?
Heel simpel: Omdat saaie mensen geen leugens nodig hebben waarmee een volstrekt onwerkelijk zelfbeeld in stand gehouden moet worden.
Moraal?
De moraal is dat fundamentalisme alleen bestreden kan worden wanneer je tegen het fundamentalisme bent.
Marcel van Dam drukt het treffend uit: "Waar is de nooduitgang?"
Fundamentalisten hebben geen nooduitgang... (Zwolle, 1-11-2001)


Musharraf: Allies Losing Image War
By LAURA KING, AP Special Correspondent

In a potentially unwelcome message in advance of weekend talks with President Bush, Pakistan's president said Thursday that civilian casualties in Afghanistan were fueling perceptions of an unjust war.
Gen. Pervez Musharraf's concern, voiced amid talks with European leaders, stood in contrast to confident public assessments of the month-old military campaign delivered a day earlier in Washington by Bush and British Prime Minister Tony Blair.
Bush and Blair predicted the American-led coalition would triumph over the al-Qaida network of Osama bin Laden, chief suspect in the Sept. 11 terror attacks on the World Trade Center and the Pentagon. But both Bush and Blair said the campaign would take time. (9-11-2001)

Commentaar:
Nog altijd wordt de wereld geconfronteerd met mensen die weigeren het begrip 'terreur' - in samenwerking met anderen - te omschrijven.
Steeds meer mensen gaan zich afvragen wat terreur is. Is het vermoorden van vijfduizend mensen terreur? En mag je als antwoord op die terreur zelf terreur gaan bedrijven, alleen maar omdat je jouw terreur een strijd van het goede tegen het kwade noemt?
Is het de taak van het Westen 'het kwaad' te bestrijden? Of is het de taak van de Wereldgemeenschap 'het kwaad' te bestrijden? Moeten we leugens gaan verzinnen waarmee andere mensen tot duivels kunnen worden uitgeroepen en moeten we dat leugenachtige gedrag moedig noemen? Of moeten we mensen die de waarheid liefhebben moedig noemen en hun pogingen in dienst van de rechtvaardigheid de waarheid te achterhalen bewonderen? Wat is lafheid, wat is moed in een wereld die veel groter is dan het beperkte blikveld van een groep aan de macht verslaafde ideologen?

Een feit is dat de aanslag van 11 september 2001 werd uitgevoerd door mensen die hun daad verrichtten vanuit het sterke, onwrikbare geloof dat zij de goede zaak verdedigden. Aan de goedheid van hun gedrag twijfelden ze niet - zoals wij ook niet aan onze goedheid twijfelen. Het is daarom onzinnig die mensen tot 'het kwaad' uit te roepen. We vechten niet tegen het kwaad. We vechten tegen 'het goede'.
Wanneer we inzien hoe absurd dat is - vechten tegen het goede, omdat het goede ons kwaad heeft berokkend - worden we wijzere mensen. Wijs in die zin dat we niet langer onszelf uitleveren aan krachten die op zelfvernietiging zijn gericht.


Waarschuwing van Kofi Annan

In de Amerikaanse stad New York zijn onder scherpe veiligheidsmaatregelen presidenten, regeringsleiders en ministers uit de hele wereld bijeengekomen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Door de aanslagen van 11 september vindt de bijeenkomst bijna twee maanden later plaats dan gepland. De vergadering staat vooral in het teken van de strijd tegen het terrorisme.

Secretaris-generaal Kofi Annan opende de zevendaagse Algemene Vergadering van de 189 VN-lidstaten. De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede van dit jaar benadrukte in zijn toespraak dat de strijd tegen het terrorisme geen afbreuk mag doen aan het gevecht tegen armoede, aids, gewapende conflicten en milieuproblemen. (NU.nl, 10-11-2001)

Volgende pagina