De vloek van de republikeinen
het Noodlot gaat aan niemand voorbij
 
George Bush Junior

geboren in New Haven (Connecticut),
6 juli 1946, 's morgens om 7u 26m (ZT)

dierlijke aspecten bedreigen het vrouwelijke gevoel

5 september 2000: george bush jr. vloekt!

Tijdens zijn verkiezingstournee ontdekte George Bush in de menigte een journalist die niet tot zijn meest fervente bewonderaars behoort.
Hij was er zich niet van bewust dat de microfoons op het podium ingeschakeld waren en liet zich tegenover zijn 'running mate' Dick Cheney een uitspraak ontvallen die in het normale dagelijkse verkeer vrij normaal is, maar die niet gebruikt mag worden, wanneer je in functie bent:
"Daar heb je de allergrootste klootzak ('asshole') van de New York Times".

Het woord 'asshole' is een scheldwoord dat astrologisch gezien bij de planeet Pluto behoort.
Pluto geeft een voorliefde voor woorden als bloedlijer, boerelul, eikel, flikker, kakker, kakhuis, klepzeiker, kloothommel, klootzak, kloteklapper, kut, lapswans, lul, lulletje rozenwater, oetlul, piel, pisser, pooier, reetkever, schijterd, schijtlijster, sodemieter, trut, wipper, zak, zakkewasser, zeikerd en zeiklijster.., allemaal woorden waarbij de mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen een rol spelen.
Niemand ontkomt aan die invloed. Zelfs de fatsoenlijke republikein Richard Nixon (Pluto dominant geplaatst in huis 10) gebruikte zoveel onfatsoenlijke krachttermen, dat de bandjes waarop zijn gesprekken met medewerkers waren opgenomen gekuist moesten worden..

Volgens de astrologie bepaalt het Noodlot in sterke mate de wijze waarop mensen emotioneel op elkaar reageren. Plotselinge driftaanvallen, verlies van zelfbeheersing, moordlust.., het zijn gevoelens die iedereen kent, en die ook in elk mens gestimuleerd worden, ongeacht zijn sociaal-religieuze achtergrond, ongeacht zijn leeftijd, ongeacht zijn sexuele voorkeur.
Het klinkt ongelooflijk, maar de praktijk wijst uit dat de posities van een paar brokken steen en samengeklonterd gas in de ruimte - meer zijn planeten eigenlijk niet - grote invloed uitoefenen op het gedrag van mensen hier op aarde. Al in de vroege oudheid was men zich bewust van die beinvloeding, hetgeen ertoe leidde dat in alle belangrijke beschavingen de astrologie de Moeder van alle wetenschappen was.

In de oudheid werden vooral de actuele bewegingen van de planeten bestudeerd (de astroloog spreekt over 'transits'). De nauwkeurigheid waarmee dat gebeurde is indrukwekkend. Wie een willekeurig mens vraagt waar je aan de hemel de planeet Venus kunt vinden, die zal in honderd van de honderd gevallen het antwoord horen dat hij dat niet weet, ook niet wanneer je hem de duurste verrekijker die er bestaat overhandigt. Het feit dat in de prilste oudheid mensen in staat waren de posities van de zeven belangrijkste planeten te bepalen moet gezien worden als een geniale prestatie. En dat die genialiteit in dienst stond van de astrologie moet ons te denken geven.


George Bush: Transits
Wie de posities van de actuele planeten voor 5 september berekent en bekijkt of een van die planeten een aspect maakt met planeetposities in de geboortehoroscoop van George Bush junior, die ontdekt dat de planeet Pluto een betekenisvolle hoek vormt met de planeet Mars, die in de geboortehoroscoop een negatief aspect vormt met Pluto. Dat betekent dus dat een actuele planeet een negatief aspect in de geboortehoroscoop activeert.
Die activering uit zich in de vorm van een tot vloek uitgegroeid scheldwoord: George Bush ziet een verslaggever die hij absoluut niet mag en noemt hem een 'Major League Asshole' (eerste klas klootzak).
Mars en Pluto zijn volgens de astrologie zeer agressieve planeten, die elkaars negatieve invloed versterken wanneer zij een negatief aspect met elkaar vormen:

Dit zegt de astroloog over dat aspect:
Mars (agressieve kracht) in negatief aspect met Pluto (dwingelandij en felle hartstocht) maakt egocentrisch, tiranniek, despotisch en ruzieachtig en geeft een totaal onbegrip voor de zwakke positie waarin andere mensen zich kunnen bevinden. Het spreekt dan ook vanzelf dat men vaak beschuldigd zal worden van wreedheid en onverschilligheid. Ruzies worden maar zelden bijgelegd. De wraakzucht van Pluto wordt door de heftige, krachtige Mars vaak zo versterkt dat men domweg niet meer in staat is in de ander een gewezen vriend te zien. Eeuwige vijandschap, bloedwraak, totale vernietiging van de tegenstander - dat zijn woorden die hier op zijn plaats zijn. Altijd is men op zoek naar uitdagingen. Het overwinnen van hindernissen die door anderen als onoverkomelijk worden beschouwd geeft een intens gevoel van voldoening.


George W. Bush & Het Kwaad

Het kwaad is binnen de wereld van de astrologie een reëel gegeven. Dat is de reden waarom veel mensen - met name fatsoensmoralisten - bang zijn voor astrologie. Het kenmerk van fatsoensmoraal is dat je het kwaad projecteert in anderen. Fatsoen schept kwaad. Fatsoen maakt anderen slecht. Hetgeen betekent dat onschuldige mensen binnen een irrationele fatsoenswereld tot duivel kunnen worden uitgeroepen - hetgeen dan ook gebeurt.
Het begrip 'kwaad' wordt door astrologen realiteit verleend via het begrip 'negatief aspect'. Planeten kunnen positieve aspecten maken - hetgeen goede eigenschappen in de mens stimuleert - en ze kunnen negatieve aspecten met elkaar maken - hetgeen slecht gedrag tot gevolg heeft.
Inzien dat de gemiddelde mens een op impulsen reagerende robot is wordt niet gezien als de taak van de moralistische fatsoensmens.
Al die vormen van wijsheid die zijn fatsoen bedreigen worden duivelse vormen van wijsheid genoemd, en hij jaagt de vertegenwoordigers van dat duivelse onfatsoen altijd weg.
Alleen diegenen die hij met de vinger na kan wijzen, op wie hij een duidelijk fatsoensetiket kan plakken, worden toegelaten: de liefdeloze flikker bijvoorbeeld, de maniak die niks anders wil zijn dan een grote penis, die is erg in trek bij fatsoensmensen. Zo een flikker is wat hij moet zijn - 'een aan dierlijke seks verslaafde flikker' - en daar houden fatsoenlijke mensen van. Maar pas op wanneer ze een ander niet in kunnen passen in hun fatsoenlijke burgermanshokjes, dan breekt de hel los en dan proberen ze die 'duivel' met alle mogelijke middelen uit te schakelen.
Het fatsoen is alleen dan fatsoenlijk wanneer niemand in staat is de wereld duidelijk te maken dat de fatsoenlijke mens niet beter of slechter is dan elk willekeurig ander mens.
Het verleden van de Amerikaanse president George W. Bush toont de juistheid van die astrologische theorie aan. George W. Bush was voordat hij zich bekeerde tot de streng dualistische fatsoensmoraal van het herboren christendom een ‘schurk’.
Sinds hij bekeerd is noemt hij anderen 'schurken' (‘the evil is among us’), maar toen hij zelf een schurk was werd hij door fatsoenlijke anderen 'slecht' genoemd. Hij was verslaafd aan de drank en kwam als dronkeman in aanraking met de politie. Met andere worden: "Hij was een kind van het kwaad' (om zijn eigen christelijke terminologie te gebruiken).
Wie het progressieve astrologieplaatje hierboven bekijkt ziet welke negatieve planetenaspecten er werkzaam zijn op het moment dat Bush wordt gearresteerd.
Het zijn die aspecten die ‘het kwaad’ waar we dagelijks mee te maken krijgen vertegenwoordigen, en wie dus wil weten wat kwaad is, die zal die aspecten moeten bestuderen.
Twee aspecten vallen op in de progressieve horoscoop van Bush: Het negatieve Mars-Pluto-aspect dat altijd chaos en wildemansgedrag veroorzaakt, en een negatief Neptunusaspect, dat staat voor bedrog, illusie, verslaving en overgave aan valse vormen van religiositeit.
Een negatief Mars-Pluto-aspect was werkzaam op het moment dat George Bush vloekte - hij noemde een journalist 'asshole’.
Christenen zeggen: 'de duivel sprak door hem'. De astroloog wijst op de negatieve eigenschappen die bij de twee planeten Mars en Pluto horen en hij zegt: iedereen is in feite een duivel - vloeken is gewoon - ontkennen dat je kunt vloeken leidt ertoe dat je een ander dwingt jou te vervloeken, omdat wat bestaat niet kan worden omgezet in iets niet bestaands.
Hetgeen betekent dat een astroloog altijd een voorstander zal zijn van een liberale (=onvolmaakte) samenleving, waarin negatieve en positieve krachten elkaar in evenwicht (mogen) houden. Want zodra het evenwicht wordt verstoord (door het irrationele, sadistische gedrag van domme slechte of domme goede mensen) zal het kwaad een duistere, vernietigende kracht worden, waaraan de mens noodzakelijkerwijze kapot moet gaan.


George W. Bush heeft altijd een bijzondere band gehad met sadisme. Tijdens zijn studietijd (ingezonden brief van 8-11-1967) verdedigde hij sadistische ontgroeningspraktijken, waarschijnlijk om aan te tonen dat hij in een wereld die gedomineerd wordt door macho's geen 'mietje' wil zijn. (Na de 11 september-aanval wees hij daar heel nadrukkelijk op: "Ik zal bewijzen dat ik geen mietje ben!", een uitspraak die volgens veel psychologen aantoont dat hij juist wel een mietje is, dat - door de noodzaak zichzelf te bewijzen - rationele handelingsbekwaamheid mist).

Mei 2004 - Sexueel Sadisme In Irak

Dat negatieve Pluto- en Uranusaspecten mensen in contact brengen met buitenissige zaken is al bekend vanaf het prilste begin van 'de' beschaving (niet 'onze' beschaving, want wij zijn als onwetende moralisten helemaal niet beschaafd!).
Juist vanwege het feit dat wij pionnen zijn van krachten die we niet kunnen beheersen omdat we het bestaan ervan ontkennen leven we in een wereld waarin de wet van de jungle geldt, een negatieve werkelijkheid die door de schrijver W.F. Hermans wordt getypeerd met de uitdrukking 'Sadistisch Universum'.
Het is de hogepriester Ezra geweest die het weten van de beschaafde volkeren heeft vervangen door de onwetendheid van het religieuze fatsoen. Zodat het tijd wordt dat wij de theocratie vaarwel zeggen en kiezen voor de op waarheid gerichte kennisliefde van wat we nu op zo'n denigrerende wijze 'heidens onfatsoen' noemen.


N.B.
Al deze berekeningen zijn mogelijk met het innovatieve programma New Age Astrologie, het enige astrologieprogramma dat (vanwege de keus voor een betrouwbaar aspectensysteem) zinvolle voorspellingen kan doen.


new age astrologie - zwolle - holland