Arafat en de Palestijnen
slachtoffers van een meestermanipulator

Ariel Sharon 13 december 2001: Na een aanslag van radicale moslims nam de rechtse regering Sharon - vertegenwoordiger van wat de Arabieren 'staatsterrorisme' noemen - het besluit de Palestijnse autoriteit onder leiding van Arafat te vernietigen. Men gaat nu op zoek naar collaborateurs, die bereid zijn op een onderdanige wijze de joodse machthebbers te dienen. Wat Ariel Sharon betreft is Groot-Israel nu een onbetwistbaar feit. De Arabieren zullen nooit gelijkwaardige partners zijn, tenzij zij de met een vredelievend masker uitgedoste Israelische extreem-rechtse machthebbers gehoorzamen - een reden voor dogmatisch ingestelde Arabieren om het eigen (op het extreem-rechtse joodse gedachtegoed gebaseerde) moslimdenken eens kritisch onder de loep te leggen.


De rechte rug van Margalit

Volgens de Israelische filosoof Avishai Margalit, schrijver van het boek 'The decent society", is veel kwaad te verijdelen door te voorkomen dat mensen worden vernederd. Het boek is voor Partij van de Arbeid voorzitter Ruud Koole een 'leiddraad en inspiratiebron'. "Een mooie opdracht, de moeite van het proberen waard. Iedereen moet met rechte rug door het leven kunnen." (Lidy Nicolasen, Volkskrant 13 december 2001)

"This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day. Yet, we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. "

George Bush, 11 september 2001

Manipulatie

"In onze Westerse wereld is censuur niet meer het grote gevaar, in de eerste plaats door de evolutie van de mediamogelijkheden. Het is voor de overheid veel gemakkelijker ons te manipuleren, door ons af te leiden van de echte problemen, dan door censuur. Veel te weinig wordt hierop gereageerd door auteurs die nu moord en brand schreeuwen omdat hen iets wordt verboden. Permanent ondergaan we b.v. vanuit het beleid een sluipende indoctrinatie die onze bevolking rijp maakt voor het aanvaarden van het axioma van veiligheid door wapens, voor het akkoord gaan met een zwaar defensiebudget, met de productie en het aanschaffen van vernietigingswapens, het akkoord gaan met kernwapens incluis. Waar zijn de auteurs die waarschuwen tegen de psychologische voorbereiding op oorlogen zoals in Kosovo, die protesteren tegen de geruisloze en ondemocratische omvorming van de NAVO van een verdedigingsorganisatie tot een offensief leger dat zich boven de internationale gemeenschap stelt, om de machtsbelangen van het Westen te vrijwaren.
Als de voormalige Belgische premier Eyskens beweert dat kernwapens noodzakelijk zijn om als land enige macht te hebben, dat Europa moreel verplicht is mee te gaan met de immorele Amerikaanse bewapening, dat wij in BelgiŽ slechte leerlingen zijn in de NAVO-klas, waar blijven dan de scherpe reacties en veroordelingen van journalisten en auteurs? En als wij als Artsen voor Vrede, naast vele andere vredesbewegingen het recht op informatie trachten te verdedigen, de desinformatie trachten tegen te gaan, waar vinden we dan de verontwaardigde opinieschrijvers die ons hierbij steunen en petities rondsturen? Het is bedroevend te moeten vaststellen hoe weinig aandacht - op enkele uitzonderingen na - de pers hiervoor heeft."

Nederlandse en Vlaamse artsen voor Vrede

De Maan wint aan helderheid,
naarmate de nacht donkerder wordt.
Talmoed

Debat en politiek

De politiek bekleedt een belangrijke voortrekkerspositie in het maatschappelijk proces. Het debat als instrument om via de tegenstelling tot een oplossing te komen die de toets der kritiek kan doorstaan, kan in de politieke arena van grote waarde zijn. Helaas kan echter worden geconstateerd dat het politieke debat aan inflatie onderhevig is. Waar conform het adagium van het Nederlands Debat Instituut de waarheid ontspringt uit meningsverschillen, is in de politiek juist met grote regelmaat het uitblijven van botsingen waarneembaar. Het lijkt hoofdzakelijk nog het draagvlak te zijn dat telt. Oneigenlijke argumenten maken daardoor dankbaar hun entree in de discussie. Het gevolg is een 'stroperige' besluitvorming waarbij kritiek achterwege blijft. De meest elementaire vragen worden niet gesteld en blijven derhalve onbeantwoord.

Nederlands Debat Instituut


Manipulatie en Economische ideologie

Het dominante economische discours heeft sinds de vroege jaren tachtig zijn positie binnen in de academische en onderzoeksinstellingen door de hele wereld versterkt: kritische analyse wordt ontmoedigd, de sociaal-economische realiteit moet worden bekeken door een enkele set van verzonnen economische relaties die dienen om de werking van het mondiale economische systeem te verhullen. Het mainstream economisch onderzoek produceert theorieŽn zonder feiten (pure theorie) en feiten zonder theorie (toegepaste economie). Het dominerende economische dogma staat geen afwijking van of discussie over zijn belangrijkste theoretische paradigma toe- de belangrijkste functie van de universiteiten is het produceren van een generatie van loyale en betrouwbare economen, die niet in staat zijn de sociale onderkant van de wereldmarkt economie te onthullen. Op dezelfde wijze worden economen uit de Derde Wereld in toenemende mate betrokken in de ondersteuning van het neo-liberale paradigma. De internationalisatie van de economische "wetenschap", ondersteunt het proces van mondiale economische herstructurering.
Het "officieel" neo-liberale dogma creŽert bovendien zijn eigen tegenparadigma dat een discussie met een hoog moraal en ethisch gehalte omvat. Het gaat hierbij om "duurzame ontwikkeling" en "armoede verlichting". Met deze discussies worden de politieke issues op het gebied van armoede , milieu en de sociale rechten van vrouwen, verdraait en gevernist. Deze tegenideologie stelt echter vrijwel nooit de neo-liberale beleidsvoorschriften ter discussie. Zij ontwikkelt zich naast en in harmonie met de neo-liberale dogma's, en niet in oppositie daartegen.
Binnen deze tegenideologie (die ruimhartig wordt gefinancierd door de gevestigde onderzoeksinstituten), vinden wetenschappers op ontwikkelingsgebied een comfortabele niche. Hun rol is het genereren van een schijnbaar kritisch debat (binnen deze tegenideologie), zonder de sociale grondslagen van het wereldmarkt systeem ter discussie te stellen. De Wereldbank speelt op dit gebied een belangrijke rol door middel van het stimuleren van onderzoek op het gebied van "armoede" en de zogenoemde "sociale dimensies van aanpassing". Deze ethische visie en de onderliggende onderzoeksgebieden (armoede verlichting, gender vraagstukken, gelijkheid), verschaffen de Bretton Woods instituten een menselijk gezicht en de schijn van betrokkenheid bij sociale veranderingen. Omdat deze analyse echter functioneel gescheiden is van het begrip van de macro-economische hervormingen, betekent dit nauwelijks een dreiging voor de neo-liberale economische agenda.


Israel Launches Massive Attack, Invades Ramallah, Bombards Nablus, Gaza Strip

Palestijnen mogen nu hun baard afscheren! The latest attack on Israeli soldiers and settlers near a Nablus Jewish settlement seemed to be the Israeli passport to carry out a massive attack on Gaza Strip and the West Bank. Palestinians here say that Israel might be planning a long term invasion. Although Israel is not saying much regarding the goal of its operations in the occupied territories, the dramatic events currently taking place in the West Bank and Gaza show that a major Israeli operation is underway.
Reports coming from the West Bank town of Ramallah indicate that Israel is moving toward a full invasion of the city. Most alarmingly, Israeli troops have now reached and occupied Palestinian president Yasser Arafatís headquarters; and have entered the Voice of Palestine Radio station.
The Israeli major Israeli army assault came only hours after Palestinian gunmen attacked a bus carrying Israeli Jewish settlers near a Jewish settlement built illegally in the West Bank. The attack killed 10 people and wounded 30.
Palestinian official Yasser Abed Rabbo urged the United States to interfere to stop the Israeli aggression, saying that Israel have killed more than 13 Palestinians in the last 48 hours alone, without any protest from the Untied States. (13 december 2001, by Mark James, PalestineChronicle.com Reporter)

Uit 'De Vrouwenmoordenaar'
Hoofdstuk 9: De gewetenloosheid van de Macht.

Schuld en geweten meneer - neem het nou maar van mij aan - dat is niets anders dan leugen en zelfbedrog.
Echte kerels, mannen die hun leven in dienst stellen van de totale, allesomvattende Macht, die hebben geen geweten. Nee, je hoeft niet te proberen me om te praten, want ik laat me door niets en niemand meer iets wijsmaken.
De Macht is volstrekt gevoelloos en gewetenloos. Daarom is Macht mannelijk en daarom zal een vrouwelijke vent nooit sterk en machtig zijn!
Denk je dat ik nog langer geloof in die leugenpraatjes van jullie? Ik, die nota bene door jullie achter de tralies ben gezet?
Heb jij wel eens in een kooi gezeten? Heb jij wel eens in je blote kont voor een stel rotzakken gestaan? Nou, dan ga je echt niet meer zitten lullen over geweten meneer, wanneer je zoiets hebt meegemaakt. Ik heb een proces van totale en radicale vernedering doorgemaakt en daarom weet ik dat ik alleen maar sterk zal zijn wanneer ik kies voor de totale vernedering van de ander.
Begrijp jij dat niet? Denk jij dat er iets verandert aan mijn situatie als ik mezelf 'schuldig' ga zitten verklaren? Denk jij dat werkelijk?
Nee meneertje, deze jongen is niet zo dom, die trapt daar mooi niet in. Deze jongen is volmaakt onschuldig, omdat deze jongen een dienaar is van de Macht. Dat willen ze hier niet geloven, dat ik deel uitmaak van de wereld van de Macht. Hier willen ze me wijsmaken dat ik schuldig ben en dat ik als een weke, zwakke flikker in een kooi moet blijven zitten. Maar zo zit de boel toch echt niet in elkaar. Ik ben een vertegenwoordiger van de Macht. En Macht, meneer, kan nooit veroordeeld worden, dat weet jij drommels goed. Pas wanneer iemand machteloos is gemaakt, wanneer hij als een zich schuldig voelende stakker in een kooi zit, pas dan wordt er een oordeel over hem uitgesproken, want op dat moment is de Macht overgegaan in de handen van zijn tegenspeler. Begrijp je het?

Schuld en boete, nogmaals, dat is doodgewone onzin. De moraal meneer, dat is niks anders dan een onderdrukkingsmiddel in handen van de Macht, te vergelijken met het mes waarmee ik die twintig vrouwen heb omgebracht. Het lijkt allemaal erg mooi en braaf, maar als je je ogen opendoet, dan zie je alleen maar grote stromen bloed, gigantische rode rivieren, waarin de zwakken en de verwijfden schreeuwend en krijsend tenondergaan.
Het geweten bestaat domweg niet meneer, dat is een fabeltje dat in het leven is geroepen door de zwakken, want de echte vent meneer, die weet dat hij niet zoiets onzinnigs als het geweten moet gehoorzamen, maar de harde,strenge, bijna tastbare wetten van de natuur. De natuurwetten kan niemand ontkennen, die vormen een stevig fundament waarop een harde, ordelijke mannenwereld gebouwd kan worden, een wereld waaruit alle aanstellerige verwijfden met hun lulpraatjes over het menselijke geweten radicaal verwijderd worden.
Ja, want denk jij dat er in de natuur verwijfdheid voorkomt? Heb jij ooit een mannelijk beest gezien dat kontwiegend met de ogen zat te knipperen naar een ander mannelijk dier?
Dat doe je toch niet? Dat is toch volstrekt tegennatuurlijk?
Nee, in de natuur heerst er nog orde. En omdat de verwijfden de natuur geweld aan doen, omdat ze, zoals ze dat noemen, de boel 'in cultuur willen brengen', daarom is het op het ogenblik zo'n rotzooitje hier op aarde. Ja, omdat de verwijfden niet weten dat de natuurwetten hard en wreed zijn. Daarom. Denk je dat het in de natuur allemaal leuk en aardig toegaat? Welnee meneertje, de natuur is kei- en keihard! En dat kan ook niet anders, want als de dieren allemaal met elkaar gingen zitten lullen over de meest onbeduidende zaken, zoals de mensen dat gewend zijn te doen, dan werd het binnen de kortste keren een grote troep.
Nee, de natuur heeft lak aan het geweten en daarom mag niemand een echte kerel veroordelen, omdat een echte vent deel uitmaakt van die natuur, omdat hij in feite nog in een staat van natuurlijke goddelijkheid verkeert - als Adam in het paradijs...
Want Adam was geen flikker meneertje! Ja, dat denk jij, dat zie ik wel aan je ogen, maar mooi dat jij liegt. Want Adam wilde absoluut niet met zichzelf spelen, zoals al die flikkers dat doen - ja, want die zitten voortdurend in hun blote kont voor de spiegel aan hun lul te rukken, omdat ze oversexed zijn allemaal - en dat vond Adam laag en smerig en die kreeg daarom van God de vrouw om te gebruiken. Zo zit de natuur in elkaar. En je weet dat God deze wereld heeft geschapen en niet de een of andere flikker die steeds maar aan zijn lul zit te rukken.
O, denk jij er weer eens anders over? Vind jij dat het beeld dat ik van homosexuelen schets niks anders is dan een bizarre, boosaardige persiflage...?
Maar wat wil jij dan? Je wilt mij toch niet wijsmaken dat er zoiets als een 'geweten' bestaat? Kom, kom, meneertje, laat me niet lachen. Niemand heeft een geweten, dat komt in de hele natuur niet voor. Alleen vrouwen en flikkers, die komen daar voortdurend mee aanzetten, omdat die tegen de natuur in willen gaan. Dat is toch zo klaar als een klontje...?

Nee, wanneer een man zijn leven in dienst heeft gesteld van de Macht, dan kan hij niets meer beginnen met welke vorm van geweten ook. Stel je toch voor, dat je elk woordje op een goudschaaltje moet gaan zitten leggen.., dan kun je toch nooit meer iets doen in het leven? Dan maken ze toch een slome duikelaar van je die rijp is voor het bejaardentehuis?
Hoe kun je je tegenstanders uit de weg ruimen als je voortdurend gaat zitten nadenken over dit en dat...? Een echte politicus meneer, die haat zijn tegenstanders en die zal er niet over peinzen in zijn vijanden iets goeds te zien, omdat zoiets in strijd is met het principe van de Macht.
Als je een vijand hebt dan ga je zo iemand niet vriendelijk behandelen, kom nou, dan achtervolg je hem net zo lang, tot je hem totaal verslagen en vernietigd hebt. Dat is de werkelijkheid waarin we leven en die mag je niet ontkennen.
Ik geloof dat jij nog teveel vastzit aan allerlei fouten en onjuistheden die door een stel verwijfde zwakkelingen in de Heilige Schrift zijn aangebracht, en dat is natuurlijk heel goed te begrijpen, want die Jezus van Nazareth meneer, die rare, eigenzinnige vent uit het Nieuwe Testament, die heeft in feite het grote, machtige woord van God - en daarmee het hele Oude Testament - belachelijk gemaakt. Ja natuurlijk..., die hebben ze niet voor niets aan het kruis gespijkerd..., kom nou...
Die godlasterende Jezus, die te beroerd was om een eerlijke mannenbaan te zoeken, die ging als een bezetene tekeer tegen het principe van de Macht. Nou, moet je toch nagaan..., daar is nota bene de hele wereld op gebouwd, daar zijn alle grote beschavingen uit voortgevloeid, uit de wil naar Macht... En daar ging die verwijfde stakker tegen tekeer, tegen een principe dat je rustig de motor van de menselijke geschiedenis kunt noemen...
Kun je je nog herinneren dat hij op een dag bezocht werd door een Goddelijke boodschapper? Ja, goed, okee, die boodschapper wordt door zijn aanhangers de Duivel genoemd, maar dat is natuurlijk niks anders dan bedrog, boerenbedrog, of vissersbedrog, of hoe je het ook noemen wilt - dat moet je nu toch langzamerhand wel duidelijk zijn...
En weet je ook nog hoe Jezus reageerde toen hem de absolute Macht werd aangeboden? Precies meneertje: dat aanbod wees hij van de hand... Nou, daar heb je toch het bewijs? Dat waanzinnige gedrag toont aan dat Jezus helemaal niets begreep van de Bijbel en van de wereld waarin hij leefde? Nee, voor mij is dat het bewijs dat Jezus niet deugde. Geloof me, die vent was niet helemaal in orde boven in zijn hersenpan. Gewoon een verwijfde flikker die zwaar onder invloed stond van de vrouwen - want die liepen er mee weg, met die verwijfde vent, die smeerden hem in met dure zalf en olie, terwijl de echte kerels intussen moesten zwoegen voor een eerlijk-verdiende boterham. Nee, nee, nee, ik laat me niets meer wijsmaken. Wie wijst er nu verdomme de Macht af?

Ach meneer, het zit allemaal zo idioot in elkaar. Ik weet echt niet wat er allemaal aan de hand is op het ogenblik. Iedereen zoekt de Macht en toch doen ze allemaal alsof ze niets van mij begrijpen... Als ik hier met mijn ondervragers zit te praten over het aangeboren verlangen naar Macht, dan staren ze me met grote verbaasde ogen aan, en als ik dan aanhoud en hen om een antwoord vraag, dan lachen ze me midden in mijn gezicht uit.
Ik begrijp er werkelijk niets van. Terwijl toch alles in het leven draait om Macht. Alles...
En als ik ze dan uitleg dat ik gewoon deed wat ik moest doen, en dat ik die twintig vrouwen alleen maar heb vermoord om het principe van de Macht veilig te stellen, dan kijken ze me nog vreemder aan, en dan doen ze net alsof ik wartaal zit uit te kramen, alsof ik verdomme een bewoner van een andere planeet ben...
Ik kan daar wel zo woedend over worden. Want het gevolg van die onzin is dat ik volkomen onschuldig wordt veroordeeld. Ja, precies zoals ik het zeg: volmaakt onschuldig, en waarom? Omdat zij hun eigen Macht willen bewijzen. En dat is toch intens gemeen? Of vind jij van niet?
Maar denk ik erom dat ik het zal onthouden. Ik kijk en registreer en ik vergeet niets, dat verzeker ik je. Ik houd de ogen wagenwijd open en ik neem alles in me op. Wat dat betreft hebben ze een goede aan mij, want ik heb een fotografisch geheugen. Daarom voel ik me eigenlijk best op mijn gemak hier. Jazeker! Je denkt toch zeker niet dat het een straf voor mij is om hier te zitten? Niks hoor. Ik ben hier thuis, ik zit hier uitstekend op mijn plaats. Want waar kun je Macht beter leren kennen? Zeg nou zelf... Deze tijd moet je beschouwen als een 'leertijd' - begrijp je dat? Zoals sommige leerlingen tijdens hun opleiding stage moeten lopen in fabrieken en bedrijven, zo breng ik hier een proeftijd door, een periode van nauwgezet waarnemen en observeren, zodat ik later precies weet hoe hard en meedogenloos er moet worden opgetreden tegen mensen.
Ja, hard en meedogenloos leren zijn. Want denk je dat die flikkers hier zacht zijn voor een ander? Denk je dat die ook maar het kleinste greintje meegevoel in hun lijf hebben zitten? Denk je nu werkelijk dat die alles willen doen om te bewijzen dat zij humane, menselijke wezens zijn?
Kom nou meneer..., ben jij even maf in je hoofd... Dat tuig is verdomme nog veel erger. Dat praat over geweten terwijl het helemaal geen geweten heeft. Dacht je nu heus dat zulk schorem een geweten bezit? Nee meneer, je moet me niet voor de gek gaan zitten houden hier, want daar kan ik absoluut niet tegen. Ik wil serieus genomen worden, dat is een eigenschap die ik mijn hele leven al heb gehad, want wie me voor de gek houdt, wie me ronduit zit te belazeren, die timmer ik radicaal de vernieling in.

IsraŽl verwoest Stem van Palestina

IsraŽl heeft donderdag in Ramallah de studio's van de Palestijnse radio en televisie verwoest. De bezettingsmacht blies ook de zendmast op van de Stem van Palestina. In een verklaring van deze omroep staat dat IsraŽl het vredesproces voorgoed afwijst.

De omroepinstallaties waren al zwaar beschadigd door de bombardementen in de nacht van woensdag op donderdag. Televisieuitzendingen werden na die luchtaanvallen nog wel uitgezonden op de Westelijke Jordaanoever door enkele lokale tv-stations. 'De totale verwoesting donderdag van het uitzendcentrum van de Stem van Palestina is onderdeel van de strijd die IsraŽl voert tegen het Palestijnse volk en haar leiders. Deze aanval toont dat IsraŽl vrijheid en democratie vermoordt en besloten heeft het vredesproces te beŽindigen', zo staat in een dramatisch communiquť van de omroep.
De IsraŽlische regering van premier Sharon heeft openlijk de oorlog verklaard aan het Palestijnse bestuur. Dat bestuur is een voortvloeisel van de vredesakkoorden van Oslo uit 1993. Sharon is tegenstander van die akkoorden. Sharon heeft herhaaldelijk gezegd dat de president van het bestuur, Yasser Arafat, verantwoordelijk is voor aanslagen die leden van het islamitische verzet Hamas of de radicale groepering Jihad tegen IsraŽli's hebben gepleegd. Sommige waarnemers vrezen dat de beschuldigingen aan het adres van Arafat een manier zijn om helemaal van Oslo af te komen. 'De inmiddels rituele veroordelingen van Arafat wegens daden die door militante groepen zijn gepleegd en waar Arafat al lang geen vat meer heeft, zijn deel van een politiek die erop gericht is geen enkel akkoord met Palestijnen te hoeven sluiten,' aldus een commentaar van het in Londen verschijnende blad The Middle East International.

De Volkskrant/ANP, 13-12-2001


Palestinian President Yasser Arafat's picture is seen attached to the wreckage of the naval police headquarters in Gaza after it was hit by Israeli F-16 jets December 13, 2001. Israeli warplanes struck Palestinian targets in a wave of retaliatory raids for a double attack by militants who killed 10 Israelis and wounded dozens in the West Bank and Gaza Strip. (Reuters)


De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische landen komen donderdag al in de Egyptische hoofdstad CaÔro bijeen om te praten over de toestand in IsraŽl en de bezette gebieden. Het overleg heeft plaats nadat IsraŽl heeft gezegd alle banden met de Palestijnse Autoriteit te verbreken.

De Arabische landen willen praten over mogelijke maatregelen om de Palestijnse leider Arafat te steunen en de ĄIsraŽlische agressie te stoppen", zo liet de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Maher weten.
IsraŽl heeft verklaard dat Arafat voor de IsraŽlische regering geen gesprekspartner meer is. De Arabische wereld heeft hierop met woede gereageerd. De VS hebben laten weten dat zij Arafat nog wel beschouwen als leider van de Palestijnen. De Amerikaanse viceĖminister van Buitenlandse Zaken Burns verklaarde donderdag tijdens een bezoek aan SyriŽ dat de VS Ąblijven werken met de Palestijnse Autoriteit die moeilijke keuzes moet maken en moet optreden tegen extremistische groepen die het belang van het Palestijnse volk schaden. (Reformatorisch Dagblad, 13-12-2001)

IsraŽl is verblind jegens Arafat

"De IsraŽlische politiek om de Palestijnse leider Yasser Arafat te demoniseren getuigt van kolossale verblinding."
Arafat en Zinni Dat zegt professor Menahem Klein, raadgever van de IsraŽlische delegatie naar het vredesoverleg in Camp David en oriŽntalist van de religieuze Bar-Ilan universiteit. Klein is van oordeel dat Arafat niet, zoals IsraŽl eist, in staat is met "twee telefoongesprekken de intifadah te stoppen".
Klein werkt tijdens een sabbatical in Oxford aan een boek over de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) en het mislukte vredesoverleg. Hij publiceerde al een studie over de ontwikkelingen rond de kwestie-Jeruzalem tijdens de topontmoeting vorig jaar zomer in Camp David van president Bill Clinton, premier Ehud Barak en Arafat.
Het bezoek van Likudleider Ariel Sharon, toen hij nog geen premier was, aan de Tempelberg op 28 september 2000 is naar zijn zeggen slechts ťťn factor in het uitbreken van de gewapende Palestijnse opstand. "De IsraŽlische veiligheidsdiensten hebben niet gezien dat zich een oppositie tegen Arafat in de Palestijnse maatschappij ontwikkelde, vooral in de Palestijnse vluchtelingenkampen", zegt hij. Daar groeide de kritiek op de geldverkwisting van het Palestijnse gezag, daar nam ook de frustratie toe dat de opkomende Palestijnse elite buiten het Palestijnse gezag werd gehouden.
Dat IsraŽl naliet om, zoals in Oslo was overeengekomen, 1.800 Palestijnse gevangenen vrij te laten leidde vorig jaar tot banden tussen het moslim-fundamentalistische Hamas en Arafats Al-Fatah. Ook andere aspecten van IsraŽls politiek, zoals het niet overdragen van Palestijnse dorpen, waartoe de regering-Barak wel had besloten, voerden de interne Palestijnse spanningen op en ondermijnden de positie van Arafat. De intifadah is volgens Klein dan ook zowel tegen IsraŽl als tegen Arafat gericht. Maar "als IsraŽl niet zoveel fouten had gemaakt, had de intifadah kunnen worden voorkomen", oordeelt hij. (NRC, 13-12-2001)


Kolonisten willen bezetting Palestijnse gebieden

De belangrijkste belangenorganisatie van joodse kolonisten in de bezette gebieden heeft donderdag gevraagd om de bezetting van alle Palestijnse gebieden.
"Wij moeten dezelfde politiek voeren als de Amerikanen in Afghanistan. De Amerikanen tonen dat er een militaire oplossing is'', stelt een verklaring van de Raad van Nederzettingen in Judea, Samaria en Gaza. De raad wil dat de IsraŽlische bezettingsmacht ook de resterende autonome Palestijnse gebieden inneemt, de Palestijnse leider Arafat verdrijft en de Palestijnse Autoriteit ontbindt. (Gooi en Eemlander, 13-12-2001)

Commentaar: Het feit dat illegale bezetters de moed opbrengen de regering van Israel te verzoeken het wettige gezag in Palestina te verdrijven bewijst dat de overheid in Israel op een grove wijze tekort geschoten is in het bijbrengen van elementaire vormen van rechtsgevoel bij haar burgers. Het spreekt vanzelf dat het enig juiste antwoord op die onbeschaamdheid terugtrekking uit de bezette gebieden is.

Kolonialisme en Recht

In de discussies over het IsraŽlisch-Palestijnse probleem wordt het kolonistenprobleem vrijwel nooit ter sprake gebracht. Nog altijd wordt de aanwezigheid van 400.000 overwegend fundamentalistische joden op Palestijns grondgebied als een vanzelfsprekend gegeven gezien, terwijl het toch zo is dat het vooral de kolonisten zijn die een duurzame vredesregeling onmogelijk maken.
Alleen al het woord 'kolonisten' geeft weer dat hier sprake is van een groep mensen die weigert de realiteit van het moderne heden te aanvaarden. Je kunt in een wereld die streeft naar een internationale rechtsorde niet meer als een club piraten op zoek gaan naar vrije leefgebieden, waar je jezelf als koning tussen de inboorlingen kunt vestigen.
Die gedachte, 'de zionist als koning tussen de onbeschaafde inboorlingen, die je met behulp van kraaltjes en spiegeltjes tevreden moet zien te stellen', moet IsraŽl overboord zetten.
De Palestijnen dragen geen rieten schortjes, en de paar idioten die zichzelf wel rieten schortjes voorbinden, hebben die schortjes cadeau gekregen van de kolonisten, die er alle belang bij hebben dat hun bizarre vooroordelen door de domme inboorlingen bevestigd worden.
Veel leden van Hamas en Jihad behoren tot de naÔeve groep van rieten schortjesdragers die zich willoos laten gebruiken door extreem rechts. Dat is dom, maar wel te begrijpen, omdat het in een situatie waarin je geterroriseerd wordt door onrechtvaardige mensen uiterst moeilijk is je hoofd koel te houden.
Woordvoerders van de rechtse regering Sharon, die alles doen om heethoofdige mensen tot waanzin te drijven, proberen momenteel Yasser Arafat af te schilderen als een terrorist die weigert te kiezen voor "pragmatische oplossingen".
In die stelling ligt de impliciete opvatting besloten dat Ariel Sharon en zijn extreemrechtse medestanders wel tot de groep van 'pragmatische politici' behoren - een lachwekkend gegeven, wanneer je terugkijkt op de periode waarin de regering Sharon werkzaam is geweest.
Sharon kwam aan de macht na de val van de linksgeoriŽnteerde regering Barak. Barak probeert nu het Westen ervan te overtuigen dat hij Arafat een ideale deal heeft voorgesteld, en dat het verwerpen van die ideale deal in feite de belangrijkste oorzaak is geweest van alle problemen.
Het is een propagandaverhaal dat kritiekloos wordt overgenomen door de Westerse media, zoals in het verleden alle beweringen van IsraŽlische politici kritiekloos werden overgenomen.
De oorzaak van die kritiekloze opstelling kan voor een deel worden gezocht bij de uiterst lakse opstelling van de Palestijnse autoriteit die alle jaren door heeft verzuimd een diplomatiek en journalistiek offensief in gang te zetten in het Westen.
In de Groene Amsterdammer vertelt een woordvoerder van het Nederlandse Palestina-comitť dat de Palestijnse autoriteit als haar vertegenwoordiger in Nederland een uiterst middelmatige figuur heeft aangesteld, die nauwelijks zijn talen spreekt, weinig intellectuele diepgang heeft en die als vooropleiding een chauffeursopleiding schijnt te hebben genoten.
Wie op zo'n wijze de diplomatieke oorlog wil aangaan met IsraŽl zal nooit een winnaar worden. Dat kan het kleinste kind inzien.
Na het mislukken van de Camp David gesprekken van Clinton, Barak en Arafat had de Palestijnse autoriteit moeten voorkomen dat de schuld van het mislukken in de schoenen van de Palestijnen werd geschoven. Nu bestaat het idee dat Barak 95 procent van het land terug wilde geven, inclusief het grootste deel van Jeruzalen, terwijl die voorstelling van zaken volstrekt onjuist is.
De Palestijnse staat die Barak voorstelde zou gewoon een voortzetting zijn van de huidige situatie. Alle nederzettingen, met vierhonderd duizend IsraŽlische bewoners en honderd duizend Palestijnse bewoners zouden gewoon IsraŽlisch eigendom blijven. Er zou dus sprake zijn van een onafhankelijke IsraŽlische staat - rijk, machtig, ondemocratisch - binnen een afhankelijke Palestijnse staat - arm, zwak, democratisch.
De kolonisten weigeren Palestijns staatsburger te worden. Ze weigeren het gezag van de Palestijnse autoriteit te aanvaarden. Ze vormen een door het IsraŽlische leger beschermde economische macht binnen de Palestijnse staat, waar de staat Palestina niet de vruchten van mag plukken.
Wie zo'n voorstel een 'ideale deal' noemt kan niet eerlijk genoemd worden. Wie eerlijk is die zal de kolonisten voor de keus moeten stellen: of Palestijns staatsburger worden, en dan de belangen van die Palestijnse staat verdedigen, of IsraŽlisch staatsburger worden, hetgeen betekent dat je jezelf terugtrekt en je huis vrijmaakt voor die Palestijnen, die een troosteloos bestaan moeten leiden in buitenlandse vluchtelingenkampen.
Dat is misschien geen gemakkelijke keus, maar wie illegale avonturen zoekt, die weet dat hij ooit een keer tegen de grenzen van de wet aan zal lopen. Dat is nu eenmaal de tol die we moeten betalen voor het verdedigen van de rechtstaat en de internationale rechtsorde.(Wim Duzijn, 13 december 2001)

Sharon's insistence that settlements should continue to grow "naturally," which the Palestinian people see as an attempt to destroy the bases of their state, places an insuperable obstacle in the way of a final settlement. Until the United States adopts a stricter position with Israel, the Palestinian Intifada will continue to demonstrate the essential contradiction between settlement activities and peace. (www.globalexchange.org)


U.S. Vetoes UN Mideast Resolution

The United States vetoed a Security Council resolution early Saturday condemning "acts of terror" against Israelis and Palestinians and demanding an end to nearly 15 months of Mideast violence.
U.S. Ambassador John Negroponte said the Palestinian-backed resolution was aimed at isolating Israel politically and failed to mention the recent suicide bombings and attacks against the Jewish state, or name the terrorist organizations responsible, including Hamas and Islamic Jihad.
The resolution was supported by 12 of the 15 council members, with Britain and Norway abstaining.
Aanval op Palestijnse politie - 8 doden It was the second U.S. veto this year on a Palestinian resolution seeking protection for Palestinian civilians through a monitoring mechanism, which Israel strongly opposes. The United States, Israel's closest ally, also blocked action on two similar resolutions.
Arab nations requested the council meeting after Israel cut contacts with Palestinian leader Yasser Arafat and launched new military strikes against Palestinian Authority targets. This followed new suicide attacks against Israelis, which Jerusalem blames on the Palestinian failure to crack down on militants. Despite the threat of a U.S. veto, the Palestinians demanded a vote on the resolution.

"We are the little guys," said the Palestinian U.N. observer, Nasser Al-Kidwa. "We are the people under occupation, and it is our right and a duty to come to the body responsible for international peace and security, to the United Nations, to the Security Council, and try to help the situation."
If the resolution failed, he said, it was "because of unreasonable American positions."
President Bush has called on Arafat to act against those responsible for the terrorist attacks against Israel - but has not called on Israel to exercise restraint. (By EDITH M. LEDERER, Associated Press Writer, 15-12-2001)


Commentaar:

De aanvallen op Palestijnse politieagenten verwijzen naar een vreemde kronkel in het Israelische 'morele denken'. De Palestijnse politie schiet tekort in het opsporen van mensen die volgens Israel terreur bedrijven, en daarom moeten ze worden doodgeschoten.
Mogelijk een goede suggestie voor mensen in het Westen die zich door onze politie tekort gedaan voelen: "Schiet de lamzakken dood!" Amerika, onze morele leider, keurt dat gedrag goed.
Ikzelf hecht weinig waarde aan dergelijke extreem-rechtse waardeoordelen. Als ik een ander een eigen staat wil geven, dan ga ik samen met hem aan de tafel zitten en dan ga ik overleggen hoe ik samen met de ander de veiligheid van de burgers van de nieuwe staat (Palestijnse moslims, Palestijnse christenen en Palestijnse joden) kan waarborgen. Ik respecteer het gezag en keur iedere poging van burgers het gezag te ondermijnen af.
Israel en Amerika weten domweg niet wat gezag is. Nog altijd denken zij dat macht en gezag synoniemen zijn. Daarom deugt hun moraal niet.


Palestinian Authority President Yasser Arafat, in an address to his people on Sunday, called for a halt to all armed activities, including suicide bombings against Israelis.

In a live televised speech, Arafat also said Israel must stop what he called its own military action. He said Israeli Prime Minister Ariel Sharon was using such attacks as a pretext for waging an "unjust" war on the Palestinians. "I today reiterate (a call for) the complete and immediate cessation of all military activities," Arafat said. "I renew the call to completely halt any activities, especially suicide attacks which we have condemned and always condemned."

Arafat's speech was met by skepticism by Ra'anan Gissin, spokesman for Sharon.
"I must say I have to be a little skeptical, because Arafat made these statements before," Gissin said. "He made it on the 27th of September when he accepted a cease-fire. We buried 67 people since then and 500 more were wounded."
"I want to judge Arafat by his deeds not by his words," Gissin added. (CNN, 16-12-2001)

Commentaar: "Geen woorden, maar daden", dat is het devies van de uiterst daadkrachtige regering van Israel. Tien jaar lang onderhandelen en de enige daden die men heeft gesteld waren anti-daden, illegale bezettings- en annexeringspraktijken, die alleen maar geweld en radicalisering van de bevolking in de hand werkten. Toppunt van hypocrisie dus! Wanneer de regering van Israel autoiteit eist, dan moet ze een eind maken aan de marionettenstatus van Arafat. Arabieren hebben weinig eerbied voor marionetten, dat weet Israel ook. Arrogant geschreeuw van illegalen - daar koopt niemand wat voor!

US President George Bush,
Address to the Congress 6 March 1991

Stop het stopzetten van de tijd!We must do all that we can to close the gap between Israel and the Arab states Ė and between Israelis and Palestinians. The tactics of terror lead nowhere. There can be no substitute for diplomacy. A comprehensive peace must be grounded in United Nations Security Council Resolutions 242 and 338 and the principle of territory for peace. This principle must be elaborated to provide for Israel's security and recognition, and at the same time for legitimate Palestinian political rights. Anything else would fail the twin tests of fairness and security.
The time has come to put an end to Arab-Israeli conflict. The war with Iraq is over. The quest for solutions to the problem in Lebanon, in the Arab-Israeli dispute, and in the Gulf must go forward with new vigour and determination. And I guarantee you: No one will work harder for a stable peace in the region than we will."

Saddam Hoessein roept op tot eenheid

President Saddam Hussein called for an emergency Arab summit to be held at Islam's holiest city - Mecca in Saudi Arabia - to discuss Israeli attacks on Palestinians.
Saddam asked for Arab unity and warned that the United States and Israel are using the Sept. 11 attacks on New York and Washington as a pretext to destroy Arabs.
Saddam said all differences should be set aside to address the Israeli-Palestinian problem.
"We should only remember the causes and the reasons for our unity in this difficult crisis,'' he said. "We should try to forget or postpone all that may lead to our division.'' (SAMEER N. YACOUB, Associated Press Writer, 18-12-2001)

Commentaar: Wie durft nee te zeggen tegen de mensenhaat?:

De grootste blunder van de Arabische naties is dat ze nooit een serieuze poging hebben gewaagd op een gewone, normale wijze met elkaar samen te werken. Geld speelt natuurlijk een grote rol. Inhalige vorstenhuizen denken alleen aan hun eigen belangen en zijn bereid de hele wereld naar de ondergang te helpen zolang zij maar in een dure rolls royce kunnen rijden. Intellectuele, politieke en economische samenwerking interesseert hen geen zier. Arabische socialisten zijn geen haar beter. Die zijn in geestelijk opzicht blijven steken in een achterlijke vorm van sovjet-denken dat 12 jaar geleden al uit Europa verdwenen is, omdat de bevolking daar inzag dat socialisme geen dictatuur behoort te zijn. En IsraŽl tenslotte heeft de wereld weinig meer te bieden dan mooie woorden, een fraaie faÁade die moet verhullen dat een groot deel van de bevolking eeuwig in het jaar nul wil blijven leven.
Wat alle leiders op een gemeenschappelijke noemer zou kunnen brengen is het woordje 'volk' - de verzameling mensen, die tesamen de Arabieren en de IsraŽli's vormen.
Wie de geschiedenis van het Midden-Oosten bekijkt die denkt voortdurend bij zichzelf: "Waarom haten al die leiders het volk? Waarom zijn zij mensenhaters? Waarom zijn zij niet in staat het volk vrijheid, veiligheid, welvaart en rust te bieden?"
Het zou in feite de taak van het Westen moeten zijn via diplomatieke acties een positieve stabiliserende invloed uit te oefenen. Wij zijn zo trots op 'onze cultuur', onze beschaving, dus waarom zouden wij die cultuur en die beschaving dan niet tonen?
Het tegendeel gebeurt. We geven de Arabische naties niet onze cultuur, nee, we geven hen IsraŽl, een primitief, barbaars, door rechtse krachten geterroriseerd IsraŽl, dat een kil, keihard, meedogenloos egoÔstisch beleid voert en er niet over peinst te werken aan een eenheid, waarin de staat IsraŽl niet een alles en iedereen verziekende hoofdrol mag spelen.
Maar waarom zou het kleine IsraŽl, met zijn paar miljoen inwoners, de rechts-zionistische baas in het Midden-Oosten moeten zijn? Een keer zal toch gebroken moeten worden met een wereld van kilheid, liefdeloosheid en mensenhaat? (Zwolle, 18-12-2001)


Een cynisch spel met mensen

1. IsraŽl blijft praten met Palestijnen

Ondanks de verslechterde relatie met de Palestijnse leider Arafat blijft IsraŽl op hoog niveau in gesprek met vertegenwoordigers van de Palestijnse autoriteit.."Het contact wordt op verschillende niveaus voortgezet", aldus een medewerker van het IsraŽlische ministerie van buitenlandse zaken. "De premier wil niet dat er met Arafat wordt gesproken, maar tegen het onderhouden van contacten met andere vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit heeft hij geen bezwaar."
Sharon zei na de zelfmoordaanslagen van de afgelopen weken dat het geen zin meer heeft om met Arafat te blijven praten over vrede, omdat de Palestijnse leider zijn belofte om het terrorisme aan te pakken niet zou willen nakomen. Zijn minister van buitenlandse zaken Peres is echter een fel tegenstander van het verbreken van de dialoog met de Palestijnen.

2. Uitstel

De bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van de Arabische Liga, die in CaÔro moet plaatshebben, wordt mogelijk uitgesteld als gevolg van meningsverschillen tussen de lidstaten.
De landen kunnen het niet eens worden over een gezamenlijk standpunt over de positie van de Palestijnse leider Arafat. De gematigde landen willen hun steun uitspreken voor Arafat, terwijl de haviken, zoals SyriŽ en Irak, de 'capitulatie' van de Palestijnse leider hekelen. Arafat heeft dit weekeinde gezworen een einde te maken aan de aanvallen van Palestijnse verzetsgroepen op IsraŽl.
De Saudische krant al-Watan noemde de houding van Arafat gisteren een 'overgave'. "In zijn toespraak heeft Arafat beloofd de mensen te vervolgen die achter de martelaarsoperaties zitten. Hij noemde ze zelfmoordaanslagen. Is er een ander woord daarvoor dan overgave?" (19 december 2001, Nederlands Dagblad)

Commentaar: Nog altijd voeren de hoofdrolspelers in het Midden-Oostenconflict een weerzinwekkend kinderachtig spel op, waar je als objectief waarnemer alleen maar met stomme verbazing naar kunt kijken.
Ariel Sharon - minister-president van IsraŽl, gedraagt zich als een klein verwend kind - twaalf jaar - schat ik - roept dat hij niet met 'stoute yasser' wil spelen - krijgt daarom een zakje snoepjes van 'little george in the states' - ' stil maar hoor..' - en daaromheen dansen wat rare figuren, die zich sociaal-democraat, socialist en koning noemen - en die allemaal gaan praten over dat 'stoute yasser' niet goed zijn best doet, zonder dat ze zich realiseren dat 'stoute yasser' geconfronteerd wordt met vals spelende kinderen, die een ander zonder enig pardon het stenen tijdperk inbombarderen als ze daar zin in hebben.

Waar zijn, denk je als je naar die kleuterspeelplaats kijkt, de diplomaten? Hebben Irak en SyriŽ diplomaten, heeft Saoedi-ArabiŽ diplomaten? Heeft Israel diplomaten? En bestaat er in Amerika ook zoiets als een intellectuele denktank waarin niet de generaals en de ex-generaals, maar de geschoolde diplomaten de dienst uitmaken?
Diplomaten gaan elkaar niet op een kinderachtige wijze bekogelen met beschuldigingen. Diplomaten beleggen een rondetafelconferentie en gaan met z'n allen aan een tafel zitten.
Tien jaar lang heeft IsraŽl alles wat intelligent was op diplomatengebied op een keiharde wijze voor paal gezet, omdat de bereidheid een regeling te treffen afwezig was. "wij zijn de sterkste partij, Amerika eet uit onze hand, Europees verzet noemen we antisemitisme, dus waarom zouden we praten?"
In Amerika bestaat wetgeving die monopolievorming op economisch gebied dient te voorkomen. Zodra er sprake is van de uitschakeling van het concurrentieprincipe (een corrigerend mechanisme, dat onverantwoorde prijsopdrijving en uitbuiting van mensen dient te voorkomen) grijpt de overheid in.
Men beseft niet dat uitschakeling van het concurrentieprincipe op politiek gebied net zo funest is en er toe leidt dat mensen producten in het leven gaan roepen die aan geen enkele kwaliteitseis meer voldoen - zoals dat het geval was in de voormalige Sovjet-Unie, waarin van hogerhand werd bepaald wie wat en waar moest produceren, zonder dat er een instantie bestond die naast het kwantiteitsprincipe het kwaliteitsprincipe plaatste.
Het begrip 'kwaliteit' in de buitenlandse politiek is afgeschaft. De kleutervertoning in het Midden-Oosten is voor die stelling het trieste bewijs.

Maarten van Rossem en 'Domme George'

Maarten van Rossem leeft en hij is onder ons. Gelukkig maar. Maarten heeft de uiterst rechtse Likoed-politicus Bibi Netanyahu in het verleden in een boze bui een 'ellendeling' genoemd, en dat is een uitdrukking die je in dit zogenaamd links-liberale land niet in dank wordt afgenomen. We mogen onszelf links-liberaal noemen, maar we mogen niet links-liberaal zijn, dat is zo'n beetje de filosofie van ons in geestelijk opzicht totaal verslofte landje.
Ik begrijp niet waarom het verboden is in dit land rechtse politici op een kritische wijze te benaderen. Pim Fortuyn werd door de linkse pers afgeschilderd als een gevaarlijke extreemrechtse gek. Maar nu wil hij twee joodse medemensen aantrekken als running mates en nu rijzen er problemen. Mag je joodse medemensen gevaarlijke rechtse gekken noemen?
Het is een probleem dat niet mijn probleem is. Een kritische intellectueel dient zich kritisch en onafhankelijk op te stellen en wanneer hij zich op een gewetensvolle wijze van die taak kwijt dan is hij in mijn ogen een 'goede intellectueel'.
Maarten van Rossem is een intellectueel die graag kritisch is. Daarom moet je een beetje op je hoede zijn voor hem, want voor je het weet word je meegesleept in een zichzelf versterkende vorm van al te graag kritisch denken, waaruit je niet meer losbreken kunt.
"Is George Bush te dom?", vraagt hij zich af, en dat vind ik een uitstekende vraag, omdat ik heb ontdekt dat ik de laatste tijd mijzelf die vraag ook voortdurend stel. Is ie te dom? Zou ie niet geschikt zijn voor het ambt van president? Of is hij iemand die alleen dan dom is, wanneer hij in een situatie wordt geplaatst die hij geestelijk en emotioneel niet aan kan. Met andere woorden: Wordt hij dom gemaakt door de omstandigheden?
Mag George Bush lief zijn? Dat kan. Mensen zijn geen machines. Sommige mensen kunnen alleen dan optimaal functioneren wanneer er voldaan wordt aan een aantal, uit hun persoonlijkheid voortvloeiende criteria.
De weigering met persoonlijke eigenschappen rekening te houden is een van de meest misdadige eigenschappen van het Amerikaanse kapitalisme. George Bush heeft dat harde kapitalisme altijd verdedigd, maar nu hij zelf in een 'harde omgeving' wordt geplaatst, nu blijkt dat zijn kinderlijke, gevoelige, zachte en liefhebbende karakter hem parten gaat spelen, waardoor hij een aarzelende, twijfelende indruk gaat maken - een angstige jongen die een veel te grote broek probeert aan te trekken.
George Bush is geen oorlogspresident - daarom ziet hij er nu zo dom uit. George Bush heeft vrede nodig om goed te kunnen functioneren en daarom zou hij er alles aan moeten doen om vrede te bereiken. De oorlogszuchtige joodse lobbyisten in Amerika bewijzen hem wat dat betreft geen goede diensten. Ze werken zijn geestelijke ontsporing en ontreddering in de hand. Steeds meer gaat hij zich daarom richten op het geloof, een gevaarlijke zaak, zoals de geschiedenis ons kan leren.
Met een primitieve, verdommende vorm van geloof zul je nooit die toestand van vrede bereiken die van lieve mensen intelligente mensen maakt. Jezus was niet dom - Jezus was een linkse liberaal!

The Irrelevant, the Invisible, and the Impossible

"It is up to the Israeli people to pass their verdict before it is too late and Sharon succeeds in invalidating the peace agenda in the course of his "delegitimization" of the Palestine leadership, people, and cause.
Perhaps it suits Sharon's version of archaic political and military fundamentalism to "turn a blind eye" to the opportunities offered by the Palestinians and their current leadership to extricate both peoples from the morass of hostility and mutual suffering.
That might explain the "impossible" preconditions and insurmountable obstacles that the inventive minds of his political/military advisers keep churning out at the drop of a missile.
The travesty of "seven days of absolute quiet" has already been exposed as the evil creation of a twisted mind bent on imposing impossible conditions in order to avoid the possibility of peace.
Perhaps if Sharon is held responsible for the behavior of every single member of his army, let alone every Israeli citizen, and is held personally accountable while the Israeli people are collectively and inhumanly punished, then it might begin to dawn upon him how ludicrous and pompously vacuous his preconditions and proclamations really are."

klik hier

"The Palestinian people cannot be defeated by military brutality and escalation, nor will they abandon their quest for freedom and dignity to accommodate Sharon's scheme of a greater Israel.
The Palestinian people not only will not abandon their elected leadership, but also will not manufacture a "made-to-order" substitute leadership to accommodate his preferences.
At the most elementary level, we shall neither disappear (no matter what blindfolds he chooses), nor shall we self-negate.
On the question of "relevance," we remain the key to peace, hence to the security of Israel and the whole region. We are also the very visible people who, on the receiving end of the occupation's continued military assaults and strangulation, still remain the source of legitimacy for Israel. Ultimately, we are the people with whom the Israeli government and people will have to make peace once they rid themselves of Sharon's "impossible" agenda." (Palestine Chronicle),19-12-2001)

Dr. Hanan Ashrawi

VVD en SGP pleiten voor correct gedrag

VVD en SGP vallen minister Van Aartsen aan. In een rapport waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt zou ten ten onrechte worden gesproken over ĄPalestinaĒ, als zou het gaan om een zelfstandige, onafhankelijke staat.

ĄSlordigĒ, zo noemde VVD-kamerlid Weisglas die aanduiding. Zolang er geen sprake is van een onafhankelijke Palestijnse staat, moet volgens hem op correcte wijze gesproken worden over ĄPalestijnse gebieden.Ē
Kritischer nog was het SGP-kamerlid Van der Staaij. ĄDe verklaring over het Midden-Oosten gaat er merkwaardig genoeg aan het slot al vanuit dat er reeds twee staten zijnĒ, zei hij. ĄNiets is er minder welkom in de huidige politieke situatie en niets frustreert de gang naar de onderhandelingstafel zo als dergelijke politieke suggesties die niet opportuun en niet verstandig zijn. (Reformatorisch Dagblad, 20-12-2001)

Commentaar: Het is een uiterst opvallend verschijnsel dat extreem-rechtse christenen (SGP) en liberalen (VVD) de dikste vrienden zijn, wanneer het beleid van Israel ter sprake wordt gebracht.
Wanneer men werkelijk zo gesteld is op correct gedrag, waarom spreekt men dan niet op een consequente wijze over 'de bezette gebieden' en over 'de Israelische bezetter'?