Christus & de Anti-Christ
waarom afgodendienst mensenhaat is


Het Eerste Gebod: "Ik ben de Heer, je God. Je zult naast Mij geen andere goden hebben. , noch van hetgeen boven in de hemel, noch van hetgeen beneden op de aarde, noch van hetgeen in het water onder de aarde is."

"The practice of following after "other gods" is the very epitome of idolatry, which is THE most abhorrent sin in the entire Bible. Though there may be a difference of opinion as to what constitutes idolatry, none that claim allegiance to the Bible will argue against the fact it is strictly forbidden." (Bron: Torah of Messiah)


"So we stand unshaken, clear in our mind and vision as to truth against falsehood, the colour black, which represents darkness, wickedness and aberration, as opposed to the colour white which represents truth, justice, fairness, purity, virtue, adherence to principle and defending these principles against those who abandoned them..., blind in both heart and conscience." Saddam Hussein, 16-11-2002

De Opportunistische Moraal Van Netanyahu
Niet vechten TEGEN iets, maar vechten VOOR iets
Moderne Democratie & Primitief Bijgeloof
Afgodendienst & De Eerlijke Mens
Amerikaans ingrijpen - Wat er aan vooraf ging
Wij horen bij de coalitie van de goeden
Jaap de Hoop-Scheffer & De Dictator
Wraakoffensief tegen Irak 20 maart ingezet
De Jood Als Eeuwige Krijgsheer
Halliday: What is happening around us today
Grappig nieuws van de PvdA
Links Nederland & de Teruggekeerde Christus
SP en D66 wijzen de oorlog af
Kofi Annan wijst alle vormen van racisme af


Conflict with Iraq - An Israeli Perspective
Benjamin Netanyahu, 12-9-2002

I believe I speak for the overwhelming majority of Israelis in supporting a preemptive strike against Saddam’s regime.
We support this preemptive American action even though we stand on the frontlines, while others criticize it as they sit comfortably on the sidelines. But we know that their sense of comfort is an illusion. For if action is not taken now, we will all be threatened by a much greater peril.

If a preemptive action will be supported by a broad coalition of free countries and the United Nations, all the better. But if such support is not forthcoming, then the United States must be prepared to act without it.
International support for actions that are vital to a nation’s security is always desirable, but it must never constitute a precondition. If you can get it, fine. If not, act without it.

De Opportunistische Moraal Van Benjamin Netanyahu

Netanyahu believes that the United States has established three principles in the aftermath of the September 11th terrorist attacks:

 • A moral differentiation between terrorism and self-defense through military action that could inadvertently affect civilians;
 • A strategic decision to fight terror without distinguishing between terrorist organizations and those who send them, although the order of importance may be different when deciding to attack them;
 • The importance of victory, namely that the end justifies the means. (Bron: Cosmiverse, 20-12-2001)

  Regel 1: Erken geen gelijkheid voor de wet. De tegenstander is de terrorist. Wie zichzelf verdedigt tegen terreur mag zoveel burgers doden als hij wil. Regel 2: Noem iedereen die de tegenstander helpt een terrorist. Regel 3: zorg dat je de winnaar bent, zodat via de overwinning de middelen - hoe onwettig ook - gerechtvaardigd worden.

 • Niet vechten TEGEN iets,
  maar vechten VOOR iets...

  Het is onzinnig om te vechten tegen dictatuur – dictatuur is een gegeven dat soms sterk naar voren komt, maar dat ook zo weer kan verdwijnen - zonder dat je daar iets voor hoeft te doen.
  En juist omdat je dictatuur niet hoeft te bestrijden, omdat dictatuur bij het leven behoort, is het belangrijk te kiezen voor een werkelijk zinvol gevecht dat zich niet tegen iets richt, maar voor iets.
  Want daar gaat het in feite om in de hele discussie rond de Midden-Oosten problematiek. Het gaat er niet of je tegen Saddam Hussein bent. Het gaat er om of je voor of tegen datgene bent waar Saddam Hussein naar verwijst: Recht – of rechtvaardigheid - Gelijkheid en Broederschap.
  Saddam Hussein wijst ons er voortdurend op dat hij wil vechten voor principes:
  "De wereld moet mij in feite dankbaar zijn" stelt hij, “omdat ik de moed durf op te brengen te vechten voor iets”.
  En de man heeft natuurlijk gelijk, omdat het verschil tussen Saddam Hussein en Ariel Sharon nu juist gelegen is op het morele vlak, een gebied dat meer is dan een hoop leugens en een enorme tas vol met schijnheiligheid - zaken die alleen maar de bedoeling hebben het geweten in mensen uit te schakelen.
  De tot ‘dictator’ uitgeroepen Iraakse leider Saddam Hoessein verdedigt het recht (de VN met zijn mensenrechtenverklaring) en de waarheid (de geschiedenis).
  De ‘democraat’ Ariel Sharon verdedigt het onrecht (Israel, een staat van en voor joden) en de leugen (geschiedenisloosheid: alles vergeten wat 'het joodse recht' aantast).
  De boodschap van Saddam Hussein komt er in feite op neer dat we moeten voorkomen dat principeloze avonturiers de principiële mens vernietigen.
  En dat is natuurlijk een uiterst zinnige gedachte. Ook al weigert iedereen de principeloze demoniseringspolitiek van wat op een eufemistische wijze 'de joods-christelijke moraal' wordt genoemd te veroordelen.

  Moderne Democratie & Primitief Bijgeloof
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Hoewel we in theorie in een moderne wereld leven, blijkt in de praktijk dat de begrippen 'moderne tijd' en 'moderne geest' geen synoniemen zijn.
  Het begrip 'menselijke geest' heeft nooit een rol van betekenis gespeeld in de Westerse cultuur. Onze cultuur is gebouwd op joods-christelijk bijgeloof en dat bijgeloof wreekt zich momenteel, nu de bijgelovige mens tot heerser van de wereld is gekozen.
  Alle jaren door hebben schertssceptici al die spirituele buitenbeentjes die bereid en in staat zijn de macht van het bijgeloof te breken belachelijk gemaakt, gedemoniseerd en zelfs kapot gemaakt.
  Nu het bijgeloof hoog op de troon zit en op een ongecontroleerde wijze een ware slachtpartij aan wil richten in het Midden-Oosten hoor je ze niet meer. En dat is ook niet verwonderlijk, omdat het geen echte sceptici zijn, maar primitieve dualisten, die net als alle andere kleinburgerlijke moralisten alleen maar de verdierlijkte, blind handelende mens in zichzelf willen dienen. Ze kunnen niet anders..

  Dat was ook de tragiek van de jaren zestig. Hoewel al diegenen die het Amerikaanse imperialisme wilden bestrijden gelijk hadden (imperialisme is de ontkenning van democratie), maakten ze dat gelijk belachelijk door te kiezen voor een vorm van marxisme die in feite een kopie was van dat imperialisme – een collectivistische kopie nog wel, die in feite veel gevaarlijker was.
  Ook zij beseften niet dat hij die de geest van de mens (en de daaraan gekoppelde noodzaak van geestelijke ontwikkeling) ontkent onvermijdelijk door de ‘geestloze robot’ in de mens geregeerd wordt.
  De ‘robotmens’ (sommigen spreken over 'de geprogrammeerde mens') is simpelweg een mens die zich primair door zijn dierlijke instincten laat leiden. In een dualistische wereld kan hij alleen maar 'goed' zijn via het demoniseren van anderen. Het is nooit zijn bedoeling mensen wijzer te maken en te ontwikkelen, omdat hij gedreven wordt door het verlangen een wereld op te bouwen waarin de ander datgene wordt, wat men in zichzelf verafschuwt.

  Dat zou je het echte verhaal van Jezus Christus kunnen noemen, de 'outsider' die volgens christenen door God aan het kruis geslagen is om de mensen te verlossen.
  Dat lijdensverhaal is natuurlijk een immense leugen. Jezus is niet door God aan het kruis geslagen, met de bedoeling een kerk van blinde gelovigen te stichten.
  Jezus was een anti-kerk-spiritualist, die door bijgelovige tempeldienaren en Romeinse opportunisten aan het kruis geslagen is - mensen die geloofden in een Messias die hen wereldmacht zou geven en mensen die dat absurde bijgeloof tolereerden omdat het geloof van de meerderheid - hoe krankzinnig ook - binnen een machtsimperium een stabiele factor is die nodeloze onrust (meestal 'anarchie' genoemd) voorkomt.
  Jezus was geen vijand van 'de' joden of ‘de’ Romeinen, nee, hij accepteerde het Romeinse gezag en de Mozaische Wet en keerde zich alleen tegen het op zinloos machtsdenken gebaseerde bijgeloof dat van de joden een willoos handelende kudde dwalende schapen wilde maken: “blinden (zo lezen we in het evangelie) die geleid door andere blinden zich op weg begeven naar de ondergang..”.

  Jezus wilde niet de wereld bekeren, want hij was geen machtsdenker die gelovige zieltjes nodig heeft om over te kunnen heersen. Nee, hij was een verdediger van de kerkloze wijsheid, die bijgelovige mensen hun slaafsheid bevorderende bijgeloof af wilde nemen.
  Helaas hebben zijn volgelingen het omgekeerde bewerkstelligd. Ze hebben mensen die niet bijgelovig waren het bijgeloof geschonken en ze hebben degenen die bijgelovig waren via een absurde demoniseringspolitiek gestijfd in hun geloof dat zij 'Goddelijke uitverkorenen' zijn, die vanuit de positie van eeuwige slachtoffers zichzelf moeten opwerken tot eeuwig oorlog voerende slachters.
  Dat die zinloze slachtpartijen waar we nu al decennialang mee geconfronteerd worden (de oorlog die men gaat beginnen in Irak is slechts een partje van het geheel) onmenselijk, goddelijk, immoreel, barbaars, wetteloos en zo ga zo maar door zijn, interesseert de meeste mensen niet.
  Wij willen in het zogenaamd ‘moderne’ Westen geen afstand doen van ons joods-christelijke bijgeloof. Dat bijgeloof zit hoog op de troon en wij weigeren dat bijgeloof te veroordelen, ook al roepen we trots tegen elkaar dat we 'liberale democraten' zijn...
  We maken deel uit - stellen we vol trots - van een democratie, in theorie een holistisch instituut dat de ontkenning van primitief, verdelend bijgeloof behoort te zijn, maar het is de democratie die ons momenteel gebiedt het verdelende bijgeloof te aanbidden, zoals het ook de democratie was die de Duitsers gebood Adolf Hitler te aanbidden.

  Het moderne (anarchistische) woord ‘democratie’ krijgt alleen zin wanneer we niet worden verplicht te kiezen voor ouderwets bijgeloof. En toch hebben we er voor gekozen en verplichten we iedereen dat ouderwetse bijgeloof serieus te nemen.
  Dat betekent dat we helemaal niet zo bijzonder modern zijn - in geestelijk opzicht wel te verstaan.... We verheerlijken momenteel robotmensen die op een meedogenloze wijze de mensenjacht verheerlijken. We hebben van een gedemoniseerde ander een prooi gemaakt en als wilde, bloeddorstige beesten gaan we nu proberen de prooi te vernietigen.
  Je zou het een vossenjacht kunnen noemen. We hebben een Engels jachtkostuum aangetrokken en samen met een meute jachthonden vechten we nu voor 'de vrijheid' - een term die in feite alleen maar verwijst naar de vrijheid van een groep mensen die macht bezit.
  We kloppen onszelf op de borst. We zijn trots op onze technische prestaties. We kunnen in een paar dagen een heel land vernietigen. En wanneer we de prooi gevonden hebben - zeggen we - zullen we een orde scheppen zonder duivels.
  Dat is de taak die bijgelovige mensen ons eeuwenlang opgedragen hebben en die we altijd braafjes hebben uitgevoerd - zoals uit onze lafhartige opstelling blijkt.

  De oorlog tegen Irak is niet een oorlog van de moderne verlichte democraat tegen de primitieve barbarij van het duistere bijgeloof.
  Integendeel. De oorlog die we voeren moedigt juist het primitieve bijgeloof aan, een vorm van bijgeloof die daarom antichristelijk genoemd moet worden, omdat zij de collectivistische christen boven de anti-collectivistsche Christus-geest plaatst.
  De term ‘Christus’ verwijst naar de verlichte, profetische mens, een Boeddha of Bodhisattva, die altijd de vijand is van 'de horde'.
  Hij richt zich niet tot groepen, maar tot mensen. Hij wil niet ‘het kwaad’ bestrijden, maar de primitieve veroordelingswoede die van mensen heksenjagers maakt.
  Wij hebben – door voor de christelijke zionist George Bush en het joods-politieke bijgeloof te kiezen – de naar verlichting verlangende Christus-geest verworpen. Wij kiezen voor de bijgelovigen die de wereld opdelen in goed en slecht, duistere geesten die hun duistere bijgeloof via de koppeling van de godsdienstwaanzin aan de militaristische machostaten Israël en Amerika onoverwinnelijk proberen te maken,.

  Op de website van een groep rechtse gelovigen (‘Torah of Messiah’) worden bezoekers met de volgende tekst geconfronteerd:

  Prepare: Messiah is at the door

  Deadline for the evil dictator of Iraq is March 17th, which is Ta'anith Esther, the eve of the holy festival PURIM.
  The central theme of Purim is the eradication of evil and wickedness, which is characterized by uncontrolled evil behavior and irrational hatred for Israel and the jews.
  Is it a mere coincidence or would we be witnessing the manifestation of God's war against 'Amalek', the historic enemy of Israel? (klik voor bron)

  Het feit dat een dergelijke - uiterst gevaarlijke - vorm van religieus bijgeloof door de aanval van een door moderne strategen geleid Amerikaans leger wordt aangemoedigd, zodat al diegenen die het moderne verlichtingsdenken aanhangen in een kwaad daglicht worden geplaatst - bewijst hoe primitief wij in wezen zijn.
  Wij hebben de wraakzuchtige God van het Oude Testament onoverwinnelijk gemaakt en we geven hem het recht alles wat in hem in de weg staat op een radicale wijze te vernietigen.
  Natuurlijk zijn we slim. We gehoorzamen, we gaan aan 'de goede kant' staan, want wie gehoorzaamt wordt beloond. Naar de doodskreten van al die ongehoorzamen die worden afgeslacht luisteren we niet.
  We zijn gelovigen. We geloven dat we 'de vrijheid' en 'de democratie' verdedigen. En wanneer we gewezen worden op het bijgeloof dat die 'vrijheid' misbruikt om de mens die de 'geestelijke vrijheid' wil verdedigen te vernietigen, dan zwijgen we. Dan stellen we dat het onze plicht is onze 'joods-christelijke waarden' te verdedigen. Dan maken we ons klaar voor onze jaarlijkse tocht naar de kerken en de concertzalen waar het lijdensverhaal van Christus wordt verlaagd tot een gezellig uitje voor aan geld en noeste arbeid verslaafde mensen die willen laten zien dat ze 'cultuur' bezitten.
  Dat die 'cultuur' vernietigd wordt door bijgelovigen, die in een gewoon mens nooit een naar geestelijke verlichting strevende Christus- of Boeddha-figuur willen zien, weigeren we toe te geven.
  Wat moeten we met verlichting in een wereld waarin je jezelf aantreft als iemand die rijk en machtig is zonder dat hij er iets voor heeft hoeven te doen?
  Alles wat je hoeft te doen is de bijgelovigen een zondebok geven, zodat je gezellig de 'culturele mens' kunt spelen in een wereld waarin miljoenen pechvogels aan zinloos geweld tenonder gaan. (Zwolle, 19-3-2003)


  Zie ook: The New Age of Ideology
  Hanan Ashrawi, Palestine Chronicle 12-2-2002

  "The post-September 11 era in the US has heralded in a new age of ideology, whose discourse and world views have served not only to accommodate such extremist views as those held by Sharon, but also to provide him with a platform and an influence that were unthinkable only a year ago.
  Thus while the American President is busy devising a new Manichean universe of absolute good and absolute evil, pronouncing policy on the basis of a simplistic polarization of the world, and unilaterally defining the terms while categorizing state and non-state actors accordingly, Sharon’s Israel has maneuvered itself into a position of even greater power on the world stage provided explicitly by the US."

  "President George W. Bush’s “axis of evil” speech played directly into Sharon’s hand, simultaneously legitimizing “unilateralism” and the undermining of international law, while claiming exclusivity of values and the right to use unbridled (and accountable) force to achieve immediate ends.

  Abul Alaa’ al-Ma’arri’s Extracts

  Brightness and light has been from us off-screened
  Our religion is nothing but falsity
  Will blessed rain shower those who shameless are deemed?
  Ill world that’s prayed to with devout felicity!

  From “Ill World” - Iraq Daily, 19-3-2003

  They recite their sacred books,
  although the fact informs me
  that these are a fiction from first to last.
  O Reason, thou (alone) speakest the truth.
  Then perish the fools who forged
  the religious traditions or interpreted them!
  Al Ma'arri


  Afgodendienst & De Eerlijke Mens

  Citaat: "Idolatry is the practice of treating something that may be of relative importance as thought it were of ultimate significance.
  In our idolatrous age, we often act as though money, career, sex appeal, or prestige are of ultimate importance, when in fact they are worthwhile only to the degree that they contribute to our becoming better, more compassionate, and more responsible people." [..]
  "Today's Torah reading highlights another source of idolatry. We are accustomed to regarding honesty as possessing the highest value possible.
  We justify an unkind remark with the observation that it is true; we make a virtue of "telling it like it is," regardless of the effects of what is really a self-centered "integrity." (Rabbi Michael Silver - Christian Study Center)

  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Jezus (de man die de Amerikaanse presient George W. Bush als zijn grote voorbeeld beschouwt) was geen opportunistische politicus, maar een eerlijke vent (L'Homme Honnête) die de waarheidsliefde in dienst stelde van de Mozaïsche opdracht afgodendienst te bestrijden, een daad die je daarom 'joods' zou kunnen noemen, ware het niet dat de meeste mensen die zich 'jood' noemen - net zoals de rabbijn hierboven - een teveel aan waarheidsliefde zeer onfatsoenlijk en egoïstisch vinden.
  Wie verstand bezit - en dat verstand ook werkelijk durft te gebruiken - ziet in dat je onmogelijk afgodendienst kunt bestrijden, wanneer je niet de moed kunt opbrengen aan bijgeloof verslaafde mensen op een eerlijke wijze de waarheid te vertellen.
  Dat is de reden waarom gelovige mensen (mensen die op een irrationele wijze 'de waarheid' gevonden hebben) intellectuelen haten.
  Een intellectueel is namelijk iemand die op een eerlijke wijze tegen een gelovige zegt dat zijn geloof 'bijgeloof' is, hetgeen wil zeggen dat het een denkwijze is die mensen weg voert van de waarden in het leven die werkelijk belangrijk zijn.

  Joden en christenen aanbidden een Messias die - juist omdat hij agressief, koninklijk en goddelijk behoort te zijn - het tegendeel is van 'de intellectueel'.
  Wie als intellectueel in het Amerikaanse leger de rabbi, de dominee en de kapelaan terzijde schuift en tegen het voor de vrijheid strijdende leger zegt dat hij - de anti-collectivistische intellectueel - de vertegenwoordiger is van de bevrijdingsgedachte die Jezus de wereld heeft aangeboden, zal ongetwijfeld op weinig dankbare reacties kunnen rekenen, helemaal al niet wanneer hij daaraan toevoegt dat hij homoseksualiteit niet afwijst en de auteur is van boekjes die door de ontwikkelde goegemeente als zijnde 'derderangsliteratuur' terzijde worden geschoven.
  Billy Graham, de rechts-christelijke profeet van Republikeins Amerika stelt nadrukkelijk dat Jezus een 'God' is, hoewel we allemaal weten dat Jezus een doodgewoon mens was, geen bewoner van de provincie Judea (het land van de joden), maar de zoon van een in Galilea werkzame timmerman, die vernietigd werd door mensen die de macht bezaten, omdat hij als eerlijke vent zijn grote mond niet dicht wilde houden.
  Jezus - met andere woorden - was te eerlijk.
  Hij verafschuwde het opschepperige machtsdenken van priesters die zichzelf ver boven 'het uitschot' van de samenleving plaatsten: Hoeren, tollenaars, homoseksuelen, Samaritanen en andere uitgestotenen die niet ingepast konden worden in een samenleving die het 'zuiverheid-idee' als hoogste waarde had uitgeroepen.
  Binnen een wereld waarin op een padvinderachtige wijze de reinheid en de kuisheid tot hoogste waarden worden uitgeroepen zal een Christusfiguur nooit tot ontwikkeling kunnen komen.
  Christus (gezien als Boeddha-figuur) vertegenwoordigt de holistische heelheidsgedachte, hetgeen heel concreet betekent dat je niets op een irrationele, subjectieve wijze 'vies' of 'onrein' kunt verklaren.
  Wanneer een gelovige stelt dat varkens vies zijn, dan zal een intelligent mens onmiddellijk opmerken: "Wat jij vies vindt kan een ander lekker vinden".
  Die liberale mentaliteit - dat een regel pas een echte regel is wanneer zij de individualiteit respecteert van diegenen waarvoor de regel wordt gemaakt - is de centrale gedachte van wat gelovigen 'het evangelie' noemen.
  Het evangelie is een bevrijdingsleer, hetgeen betekent dat je mensen moet ontdoen van ketenen, die het hen onmogelijk maken, van zichzelf vrije geesten te maken.
  Wie als vrije geest niet mag zeggen dat een geketend mens een 'gevangene' is, die van zichzelf een lakei van tirannieke machthebbers heeft gemaakt, die wordt in een situatie geplaatst waarin Jezus van Nazareth tweeduizend jaar geleden vernietigd werd.
  Jezus was een bevrijder - een mens die de geestelijke vrijheid verdedigde - hetgeen hem in conflict bracht met collectivisten die het intellectuele begrip 'geestelijke bevrijding' niet in konden passen in hun op slaafse volgzaamheid gebaseerde geloofsopvattingen.
  Een jood was in Jezus' tijd een gelovige die niet zijn eigen geest diende te ontwikkelen, maar zijn geloof in de juistheid van een aantal geloofsopvattingen die van hem een slaafse idolenaanbidder diende te maken: een gewoontedier, dat via de domme herhaling van een aantal zinloze rituelen zichzelf de illusie probeert te geven dat hij in contact staat met 'God'.
  Jezus nam de taak van de profeten (het vernietigen van idolen) serieus, omdat hij inzag dat het zinloze ritueel de mensen in feite wegvoerde van de vrijheidsgedachte waar de woordjes ‘God’ of ‘Allah’ naar dienen te verwijzen.
  Daarom koos hij voor de eerlijkheid - niet een eerlijkheid die via een zinloos vernederingsproces de vrijheid van de ander vernietigt - zoals primitieve gelovigen het momenteel doen - maar een eerlijkheid die mensen bewust wil maken van de onredelijkheid waarop zij hun Godsgeloof gebouwd hebben.
  Het zal duidelijk zijn dat je alleen onredelijkheid kunt bestrijden wanneer je het vermogen bezit zelf redelijk te zijn.
  Eerlijkheid veronderstelt redelijkheid en je kunt daarom alleen dan de eerlijkheid in een ander veroordelen wanneer die eerlijkheid de mens weg wil voeren van een wereld die redelijk is - een wereld waarin mensen die in staat zijn op een eerlijke wijze hun verstand te gebruiken - niets te vertellen hebben... (Zwolle, 19-3-2003)


  Koran: 21. De Profeten (Al-Anmbi'jaa)

  16. Wij schiepen de hemel en de aarde en al hetgeen er tussen is, niet tot vermaak.
  17. Indien Wij een spel hadden willen doen, dan zouden Wij met Onszelf hebben gespeeld, maar dit doen Wij niet.
  18. Neen, Wij stellen de waarheid tegenover de valsheid zodat de eerste de laatste het hoofd breekt en ziet, zij vergaat

  Amerikaans ingrijpen - Wat er aan vooraf ging
  Dirk Adriaensens, Verrassende vertellingen (en medialeugens)

  "In the new totalitarian system, people can say whatever they like, and it makes absolutely no difference. The impending war on Iraq is only one example among many of a supposedly sovereign public completely powerless in the face of a government bent on a course of action." Nicolas Buchele, Arab News 19-3-2003

  1951: De regering van Mossadegh in Iran nationaliseert de holdings van de Anglo-Iraanse Oliemaatschappij (nu British Petroleum). Mossadegh wordt door het Westen vergeleken met Hitler. Aan Iran worden onmiddellijk economische sancties opgelegd door de Westerse landen.

  1953: Als Iran door de twee jaar durende sancties verzwakt is, helpt de CIA Mossadegh omverwerpen. De VS zetten sjah Reza Pahlevi op de troon, die prompt 40% van de Iraanse olie onder controle van Amerikaanse oliemaatschappijen plaatst. William Colby, hoofd van de CIA, noemt deze staatsgreep "the proudest achievement of the CIA". Generaal Norman Schwarzkopf senior helpt bij de oprichting van de SAVAK, Iran's brutale geheime politie.

  1956: Nasser nationaliseert het Suez-kanaal. Hij wordt een "nieuwe Hitler" genoemd en zijn regime "dictatoriaal". Britten en Fransen komen militair tussenbeide.

  1958: Een nationalistische volksrevolutie vestigt de republiek in Irak en brengt Abdek Karim Kassem aan de macht. Deze begint met de nationalisatie van de Iraakse olie. De CIA beraamt een komplot tegen Kassem. Terzelfder tijd stellen VS-generaals een plan op voor een inval in Noord-Irak met als codenaam "Cannonbone". Doel: de bezetting van olievelden in Koerdistan.

  1963: Bij een coup, gesteund door de CIA, wordt Kassem omvergeworpen. Een CIA-agent getuigt voor de Senaatscommissie over deze coup: "The target suffered a terminal illness before a firing squad in Baghdad."

  1968: De Baath-partij komt aan de macht in Irak.

  1972: Irak kondigt de nationalisatie van zijn olie-industrie aan. President Nixon, adviseur van de Nationale Veiligheid Kissinger en de sjah van Iran besluiten om de Iraakse Koerden te bewapenen en in opstand te doen komen tegen Bagdad, om Irak te verzwakken. Er wordt de Koerden beloofd dat de VS "would back them all the way". De sjah sluist VS-wapens door naar de Koerden.

  1979: De door de VS gesteunde sjah van Iran wordt omvergeworpen door een volksrevolutie. Khomeini roept de sjiieten van Irak op om een heilige oorlog te voeren tegen de "goddeloze" Saddam Hoessein.

  1980: Carter kondigt de "Carter Doctrine" aan, die stipuleert dat de VS militair zal tussenkomen in de Perzische Golf om de VS-toegang tot de olie te beschermen. Irak valt Iran binnen met de publieke goedkeuring van de VS, bij monde van Nationaal Veiligheidsadviseur Brzezinski.

  1982: Tijdens deze oorlog wordt Irak geschrapt van de lijst der landen die het terrorisme steunen. Na een bezoek van de VS-stafchef generaal David Jones aan Turkije, stuurt dit land troepen naar het noorden van Irak om de Koerdische rebellen te bevechten, zodat Irak zich volledig kan concentreren op de oorlog met Iran.

  1984: De VS knopen volledige diplomatieke betrekkingen aan met Irak. President Reagan laat de CIA toe om top-secret informatie met Irak uit te wisselen. Die uitwisseling gebeurt ook tussen de VS en Iran. De VS verkopen wapens aan Iran.

  1985: Kolonel Oliver North, de man van het Iran-Contra-schandaal, vertelt aan Iraanse onderhandelaars dat de VS Iran zullen helpen bij de omverwerping van het regime van Saddam Hoessein.

  1986: Het Iran-Contra-schandaal breekt los in november, maar de samenwerking tussen de VS en Irak duurt voort. Als blijkt dat Irak de oorlog zal verliezen, verhoogt de VS-hulp aan Bagdad.

  1988: Advies, mankracht, technologie, leningen en wapens van de VS, Europa, Koeweit, Saudi-Arabië en Jordanië doen de oorlog in het voordeel van Irak overhellen. Een staakt-het-vuren wordt bereikt tussen Iran en Irak op 8 augustus. Een dag na de wapenstilstand verhoogt Koeweit zijn olieproduktie drastisch. De prijs voor een barrel olie zakt van 21 tot 11 dollar. Het "Centre for Strategic and International Studies" begint een twee jaar durende studie die het resultaat van een oorlog tussen de VS en Irak moet voorspellen.

  1989: "Oorlogsplan 1002", oorspronkelijk opgesteld in 1981 door de VS om een eventuele sovjetbedreiging af te slaan in de Golfregio, wordt aangepast tot "Oorlogsplan 1002-90", maar nu met Irak als vijand nummer 1 in de regio. De 90 in de naam heeft betrekking op het jaar 1990.

  12 april 1990: Saddam Hoessein stelt voor om zijn hele arsenaal chemische en niet-conventionele wapens te vernietigen als Israël erin zou toestemmen om zijn chemische en atoomwapens te vernietigen. De VS wuiven het voorstel weg.

  Mei 1990: Op de slotmeeting van een Arabische spoedbijeenkomst in Bagdad, beschuldigt Saddam Hoessein de kleine Golfstaten ervan een economische oorlog tegen Irak te voeren.
  Juli 1990: Saddam Hoessein beschuldigt Koeweit openlijk van samenzwering om Iraks economie te vernietigen. Iraakse troepen verzamelen aan de Koeweitse grens. De VS laten hen stilzwijgend begaan.
  24 juli 1990: Het Pentagon kondigt militaire maneuvers aan in de Perzische Golf. De Wall Street Journal van 25 juli schrijft dat deze een direct gevolg zijn van de spanningen tussen Irak en Koeweit. De New York Times van 5 augustus '90 beschrijft het emiraat Koeweit als "less a country than a family-owned oil-company with a flag".
  25 juli 1990: In een gesprek stelt VS-ambassadrice Glaspie Saddam Hoessein gerust: "Wij hebben geen mening over inter-Arabische geschillen zoals uw grensconflict met Koeweit... James Baker heeft onze officiële woordvoerder opdracht gegeven om deze richtlijn te benadrukken."
  2 augustus 1990: Irak valt Koeweit binnen. De VN stellen een embargo in tegen Irak. De VS blokkeren actief iedere poging tot een vreedzame oplossing van het conflict en sturen 540.000 manschappen naar de Golf. Saddam Hoessein wordt de "nieuwe Hitler" genoemd.

  The Coalition of the Willing, ofwel:
  Wij horen bij de coalitie van de goeden
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Afghanistan, Albanie, Australie, Azerbaijan, Bulgarie, Colombia, Czech Republic, Denemarken, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia Georgia, Hongarije, Italie, Japan, South Korea, Latvia, Lithuania, Macedonia, Nederland, Nicaragua, de Philippijnen, Polen, Roemenie, Slovakije, Spanje, Turkije, United Kingdom, Uzbekistan zijn de landen die steun hebben betuigd aan de Amerikaanse president George W. Bush.

  Als Nederlander - zo ontdek ik - hoor ik er ook bij, bij de mensen van goede wil, de mensen die het opblazen van de Verenigde Naties en het wettig verklaren van de rechteloosheid goed hebben gekeurd.
  Trots ben ik er niet op. Maar ik woon nu eenmaal hier. En dankzij dat wonen hier ben ik 'goed'. Zoals alle mensen die hier wonen 'goed' zijn - niet omdat ze ooit iets goeds hebben gedaan, maar omdat iemand die rijk en machtig is hun een etiketje op het hoofd heeft geplakt.
  Wanneer straks de bommen vallen op Bagdad en een fraaie, levende stad uit wordt uitgeleverd aan militaire willekeur mogen wij in onze ordelijke steden - waar je al een bon krijgt wanneer je een sigarettenpeukje op straat laat vallen - grote karren volladen met eten.
  Schrokkend en smakkend staren we naar het scherm, genietend van de overweldigende goedheid, die ons zomaar - ook al kunnen we niets anders dan schrokken en smakken - cadeau is gedaan.
  Toch wel fijn om een Nederlander te zijn!

  Marcel van Dam & Het Recht Van De Sterkste Volkskrant 27-2-2003

  "Dat vind ik het meest onbegrijpelijke van de steun van De Hoop-Scheffer en Balkenende aan de VS. Ze hebben het liefst een resolutie van de VN, maar als die er niet komt mag Amerika toch zijn gang gaan...
  Terwijl onze Grondwet voorschrijft dat Nederland de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert.

  Hun opstelling past in de bijna traditionele keuze van Nederland voor de Atlantische route in de buitenlandse politiek. Maar die route is met het decreteren van de nieuwe strategische visie van de regering Bush radicaal verlegd. Die visie keert zich af van de internationale rechtsorde en kiest onverbloemd voor het recht van de sterkste, de hegemonie van het geweld.
  Steun daaraan is dan ook niet te rijmen met artikel 90 van de Grondwet."

  Jaap de Hoop-Scheffer & De Dictator
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Jaap de Hoop-Scheffer is minister van buitenlandse zaken. Het is zijn taak binnen de grote wereldfamilie diplomatiek op te treden.
  Alle landen hebben binnen een familie gelijke rechten en wanneer er sprake is van conflicten moeten bemiddelaars in werking treden die uit elkaar liggende standpunten zo moeten zien om te buigen dat er overeenstemming ontstaat.
  In de kwestie Irak die momenteel speelt laat Jaap de Hoop-Scheffer heel duidelijk zien dat hij een antidiplomaat is, een man die geen verzoener is, maar een lakei van agressieve machten.
  Wanneer hij over Saddam Hoessein spreekt, dan gebruikt hij de volgende omschrijving 'verschrikkelijke dictator waaronder het volk van Irak gebukt gaat'.
  Ook al is dat waar, ook al zou Saddam de verschrikkelijke sneeuwman zijn, die hij volgens de Amerikaanse propagandamachine is, dan nog is het je taak als diplomaat je opvattingen te verpakken in een diplomatiek jasje.
  Die diplomatieke houding wordt wel in acht genomen wanneer het gedrag van 'de verschrikkelijke dictator' Ariel Sharon ter sprake wordt gebracht, een man die (dankzij de Amerikaanse militaire macht) de hele Arabische wereld mag terroriseren.
  Sharon heeft momenteel maar een intentie: het hele Midden-Oosten in brand zetten, in dienst van het zionisme. Dat is zijn taak als rechtse zionist. "Het zionisme', stelt hij in een interview, "eist van mij dat ik alles wat zacht is in mezelf terzijde schuif".
  Zo gaat dat altijd met gelovigen. Rechtse zionisten verdedigen hun geloof, zoals Osama bin-Laden zijn geloof verdedigt. Wat dat betreft is Sharon gevaarlijker dan Saddam Hoessein, omdat Saddam Hoessein de vijand is van alle vormen van religieuze onverdraagzaamheid. Hij is een socialist die een oorlog heeft gevoerd met een van de meest fanatieke moslims die de wereld ooit heeft gekend: de ayatollah Khomeiny, de man die het als zijn taak zag de islamitische revolutie te exporteren.
  Zijn aanval op Koeweit, hoewel ondoordacht en in strijd met het internationale recht, vloeide niet voort uit het blindelings verdedigen van een fanatieke machtsdroom, maar werd op een rationele wijze verdedigd: Koeweit, zo stelde hij, voerde een oliepolitiek die Irak, dat acht jaar lang gevochten had voor de Arabische vrijheid, aan de rand van een faillissement bracht.
  De rationele elementen in het gedrag van Saddam Hoessein benadrukken is een bezigheid die in ons zogenaamde vrije, beschaafde Westen verboden is.
  We noemen onszelf beschaafd, maar we demoniseren er vrijelijk op los, zonder ons te realiseren dat demonisering een teken is van een onbeschaafde, ronduit dierlijke geesteshouding.
  Daarom was de opkomst van Pim Fortuyn zo'n griezelig gebeuren, omdat Fortuyn (zijns ondanks) het dier in de mens naar boven bracht. Hij wilde de vrijheid verdedigen, maar hij was de gevangene van irrationele geesten die zijn vrijheidsliefde gebruikten om hun onnadenkende normloosheid een moreel tintje te kunnen geven.
  Dat irrationele gedrag, waarvan Jaap de Hoop-Scheffer, de manifestatie is, kan de wereld alleen maar oorlog, ellende en chaos schenken.
  Daarom moeten we niet blij zijn met deze minister. Hij is geen diplomaat, maar een slaaf die een meester wil dienen. In dat opzicht is hij de gelijke, maar ook de tegenpool van Joseph Luns.
  Luns was - in tegenstelling tot De Hoop-Scheffer - een onafhankelijke geest die zich nergens iets van aantrok, maar die tegelijkertijd op een welhaast slaafse wijze achter autoriteiten aanholde.
  Jaap de Hoop-Scheffer mist de onafhankelijke 'ik heb schijt aan je '-mentaliteit van Luns. En waar Luns grappig was, gevoel voor humor bezat, daar straalt Jaap de Hoop-Scheffer alleen maar geestloos chagrijn uit.
  Luns was een lakei die je aan het lachen kon maken, zodat hij toch in staat was een glimpje vrijheidsliefde op anderen over te dragen. De Hoop-Scheffer buigt op een wijze die je vervult met gevoelens van walging en afschuw.
  Luns was een persoonlijkheid. De Hoop-Scheffer is weinig meer dan een lakei die probeert indruk te maken op anderen. Hij gebruikt grote woorden, maar mist het intellectuele vermogen die woorden inhoud te geven. Hij plaatst wit naast zwart en weigert nuanceringen aan te brengen. Een moralist dus, in optima forma. Uitstekend geschikt om een hoofdrol te spelen in het hypocrietencircus van Bush & Blair. Maar volstrekt onkundig om een rol van betekenis te kunnen spelen op het terrein waarvoor hij is aangehuurd: het terrein van de internationale diplomatie.

  Zie ook: De Derde Weg - deel 6


  Wraakoffensief tegen Irak 20 maart ingezet

  Wachten Op De Bom
  Irak 20 maart

  Unnecessary, Unwise and Illegal
  The Nation, Editorial 20-3-2003

  The Bush Administration has launched a war against Iraq, a war that is unnecessary, unwise and illegal.
  By attacking a nation that has not attacked us and that does not pose an immediate threat to international peace and security, the Administration has violated the United Nations Charter and opened a new and shameful chapter in US history.
  Moreover, by abandoning a UN inspection and disarmament process that was working, it has chosen a path that is an affront not only to America's most cherished values but to the world community. The UN did not fail; rather, Washington sought a UN imprimatur for a war it had already decided to wage and scorned it when the Administration couldn't get its way.

  To justify the war, the President has invoked the doctrine of "preventive" war, under which the United States is to be the sole judge of that doctrine's legitimacy and application.
  Thus, the war is about more than Iraq; it is about the character of our society and the international order in which we live.
  The Administration hopes that a quick victory will not only silence critics and confer an ex post facto legitimacy on the war but also give momentum to its larger political agenda. But even if there are minimal casualties and devastation, that will not justify overturning international norms developed over sixty years.

  Francis A. Boyle (professor of Law):
  de wrekende macht regeert

  "The governments of Israel and the United States were never seriously interested in obtaining a comprehensive and just Middle East peace settlement.
  Rather, Israel's perpetration and prolongation of its "low intensity conflict" against Palestine and the Palestinians as well as against Lebanon, the Lebanese, and Palestinian refugees involuntarily living in Lebanon suit the interests of the interpenetrated security-military-industrial-complexes that really control the governments of the United States and Israel.

  "The potential for the disastrous rise
  of misplaced power exists and will persist"
  Dwight D. Eisenhower

  Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well.
  But now we can no longer risk emergency improvisation of national defense; we have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions.
  Added to this, three and a half million men and women are directly engaged in the defense establishment. We annually spend on military security more than the net income of all United States corporations.
  This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience.
  The total influence -- economic, political, even spiritual -- is felt in every city, every State house, every office of the Federal government.
  We recognize the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society.
  In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the militaryindustrial complex.
  The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.

  Public Papers of the Presidents, Dwight D. Eisenhower, 1960, p. 1035-1040


  De Jood Als Eeuwige Krijgsheer

  Ariel Sharon, your autobiography is called "Warrior."
  Do you still see yourself like that today, when you are prime minister?

  "That is the role of my generation. It was and remains the role of my generation. And it is also the role of the coming generations.
  If the Jews want a state - and I believe that the Jews do want a state - it is everyone's role. Not necessarily to fight in practice, but to be ready to fight. To be deployed for that.
  "You have to understand one simple thing: The Jews have one small state. It is a state blessed with skills, truly blessed with skills. But this is the only place in the world where Jews have the right and the ability and the strength to defend themselves by themselves. And that is a gift of God. That is what we must defend.
  Therefore, we must all know that we can never place our fate in the hands of anyone else, not even in the hands of those who are our best friends. Never." (Interview met Ariel Sharon, Ha'aretz, april 2001)

  Commentaar: Weinig mensen trekken de juiste conclusies uit duidelijke uitspraken. Wie het wel doet wordt weggehoond. Toch betekent de uitspraak 'ik weiger mijn lot in handen te leggen van anderen' dat je een dictator moet zijn. Niet een kleine dictator. Nee, een dictator die in staat is de verlangens en en wensen van de wereld te weerstaan...

  Zie ook: De God van de Oorlog


  Putin calls on US to stop Iraq war
  World-AfP 20-3-2003

  Russian President Vladimir Putin called on the United States to stop the war against Iraq, calling the campaign a "serious political mistake."
  "If we install the rule of force in place of international security structures, no country in the world will feel secure," he said. "That is why Russia insists on a quick end to military operations."

  The Russian leader, in his first comments on the US decision to launch a war to disarm Iraq and overthrow its president Saddam Hussein, said "there was no need" for military strikes because UN-led weapons inspections in the country were taking their course.
  "I would like to underline that military action is happening in contradiction of international public opinion and in despite of principles of international law," said Putin. "This military action is unjustified," he said.
  "Iraq has presented no danger - not for neighboring countries nor for any region in the world."


  De Misdaad Van Saddam Hussein
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Irak heeft maar een enkele misdaad begaan waarvan gezegd kan worden dat die echt waar is:
  de staat heeft geld gegeven aan de families van Palestijnse verzetstrijders.
  Die daad - die puur objectief gezien een humanitaire daad is, omdat het een humaan antwoord is op de illegale, inhumane collectieve bestraffingspolitiek van Israel - wordt door de regering Bush gezien als het steunen van terreurgroepen - hetgeen een onlogische conclusie is, die alleen maar aantoont dat niet de rede, maar de onredelijkheid in Washington regeert. Volgens die Amerikaanse logica mag je iedereen die op de een of andere manier banden onderhoudt met van terreur verdachte personen bestraffen - ook al zijn ze de meest vredelievende mensen van de wereld...


  What is happening around us today
  Dennis J. Halliday, CounterPunch, 31-12-2002

  We have ongoing collective punishment of the Iraqi people, similar to the collective punishment of the Palestinians in the occupied territories.
  These two situations are in blatant breach of the Geneva Conventions and Protocols written to protect civilians in time of warfare.
  What is happening in Palestine and in Iraq under sanctions is warfare.
  Sanctions are intended to target civilians - the innocent - so that the people will somehow revolt and overthrow a regime.
  In the case of Iraq, as we all know, the sanctions of twelve years are built on US war crimes leading to extensive civilian infrastructure damage committed during the Gulf War when the UN provided cover for the American military.

  We have illegal bombing of most of Iraq by the US and Britain.
  There is no UN Resolution to support this aggression undertaken in blatant neglect of Iraqi sovereignty. And we have UN Resolution 1441 about Weapons of Mass Destruction - no it's really about oil, and US control thereof.
  It is a game, a charade, a form of theatre. It's about war on Iraq, about oil and about providing UN respectability for Bush to have his unilateral war.
  Weapons of mass destruction? There is no threat to the neighbours of Iraq, nor to the US. That is Washington fiction, propaganda designed to frighten the American people...
  Incredibly in the 21st Century we have a neo-colonial regime arising in the West.
  We see a colonial regime that wants to dominate and control the Arab world, Iraqi oil and to enhance the size and power of Israel, the mislocated American aircraft carrier in a sea of Arab peoples.

  Dennis J. Halliday, former UN Assistant Secretary-General and UN Humanitarian Coordinator in Iraq 1997-98

  Annan pledges UN help and support to Iraqi people
  UN News Centre 20-3-2003

  Secretary-General Kofi Annan said today the United Nations will do whatever it can to bring assistance and support to the Iraqi people and called on all parties in the conflict to scrupulously observe the requirements of international humanitarian law.
  In a videotaped message, the Secretary-General said he regretted that, despite the best efforts of the international community and the UN, war has come to Iraq for the third time in a quarter of a century. He also stressed that the peoples of the world had made clear that they wanted their leaders to solve their problems within the UN framework.

  Looking sombre, Mr. Annan concluded: “Over the past weeks, the peoples of the world have shown what great importance they attach to the legitimacy conveyed by the authority of the United Nations. They have made clear that, in confronting uncertainty and danger, they want to see power harnessed to legitimacy.
  They want their leaders to come together, in the United Nations, to tackle the problems shared by all humanity. “I will do my utmost to ensure that the United Nations rises to this challenge.”

  Commentaar: Veel landen, stelt Kofi Annan, hebben getoond prijs te stellen op samenwerking binnen een orgaan dat recht boven macht plaatst. Dat orgaan bestaat nu niet, constateert hij een beetje somber, maar ik zal mijn best doen aan de totstandkoming ervan mee te werken...


  Arafat appoints deputy as prime minister
  Irish Examiner, 20-3-2003

  PALESTINIAN leader Yasser Arafat appointed his longtime deputy Mahmoud Abbas as prime minister yesterday, a senior official said, marking the first time that Arafat has been forced to share power.
  Mr Arafat sent a letter to Abbas, the number two in the PLO, asking him to form a new cabinet, said Palestinian cabinet minister Saeb Erekat. Abbas, widely known as Abu Mazen, has five weeks to complete the task.
  "It's the beginning of a transition it is certainly a turning point and a qualitative shift in the political culture," said legislator Hanan Ashrawi. "Now we have power-sharing that is clearly spelled out."

  Arafat has been the unrivalled leader of the Palestinian movement since the 1960s, when he took control of the PLO.
  Returning to the West Bank and Gaza under interim peace accords in 1994, Mr Arafat was elected president of the Palestinian Authority, the transition government, in January 1996 general elections, the only ones held in the Palestinian areas.
  Palestinians reject Israeli and US demands to replace Arafat and blame Israel's military operations for the continuing violence.
  In a series of incursions, Israel has retaken most of the Palestinian areas in the West Bank. In Gaza, Israeli troops regularly invade Palestinian towns and refugee camps.

  Grappig nieuws in een niet grappige tijd.
  Partij van de Arbeid kiest voor Amerikaans imperialisme
  Commentaar Wim Duzijn, 20-3-2003

  PvdA - ooit een felle bestrijder van wat men 'Amerikaans imperialisme' noemde - steunt de illegale aanvalsoorlog tegen Irak. Een Socialistisch-Christelijk kabinet kan nu snel worden gevormd.
  Jan-Peter Balkenende spreekt niet over knieval, maar is wel verheugd..

  Veel grappiger is dat een prominent lid van de PvdA, Jeltje van Nieuwenhoven, in een niet te ver verleden de volgende uitspraak deed over de vader van Prinses Maxima:
  "Ik veroordeel hem, omdat hij niet in staat was de terreur op een menselijke wijze te bestrijden".
  Waaruit we dus de conclusie kunnen afleiden dat het principe gelijke monniken gelijke kappen in het wereldje van de Nederlandse politiek niet bijzonder ingeburgerd schijnt te zijn...

  Terugblik: Linkse hetze tegen een rechtse terreurbestrijder

  Maandag 22 januari 2001 deelde de PvdA-fractie de pers mee dat zij tot de conclusie is gekomen dat de vader van Maxima Zorreguita tijdens de periode waarin hij als minister van landbouw deel uitmaakte van een rechts regime, dat zich volgens de PvdA schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid, doelbewust heeft meegewerkt aan criminele activiteiten.
  De PvdA-fractie verbindt daaraan de conclusie dat de heer Zorreguita - om het simpel uit te drukken - niet deugt. Hij is fout geweest en met foute mensen wil en kan de PvdA-fractie niets te maken hebben.


  Schijnheiligheid & Het Evangelie
  Christelijke dankviering (naar Lucas 6, 39-45)

  Jezus sprak tot zijn leerlingen en het volk met volgende beelden. “Kan de ene blinde een gids zijn voor de andere? Nee toch, ze zouden samen in de kuil vallen. Een leerling staat toch ook nooit boven zijn meester, want iedereen die volleerd is, zal zelf meester zijn.
  Waarom kijk je voortdurend naar de splinter in het oog van de andere, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
  Hoe kun je tegen iemand anders zeggen: ‘goeie vriend, kom hier dat ik je help. Laat me de splinter weghalen die in je oog zit.’, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Dit is schijnheilig. Haal eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zie je scherp genoeg om de splinter weg te halen die in het oog van een ander zit. (Webinfo)


  Links Nederland &
  de Teruggekeerde Christus
  Wim Duzijn, 21 maart 2003

  "De fanaticus is een dakloze lifter op de grote verkeerswegen van de wereld, die zijn hand opsteekt voor iedere heilige zaak die voorbij rijdt. Een persoonlijk leven, zelfs wanneer het een doel heeft, lijkt hem onbeduidend, nietswaardig en zondig. Leven zonder vurige toewijding betekent losgeslagen en verlaten zijn. Verdraagzaamheid ziet hij als een teken van zwakheid, lichtzinigheid en onwetendheid. Hij hunkert naar de diepe zekerheid van de totale overgave - hij wil zich met zijn hele hart vastklemmen aan een geloof en aan een heilige zaak..." Eric Hoffer, in "De Ware Gelovige'

  George W. Bush is een herboren christen. Hij heeft 'Christus' in zichzelf ontdekt - stelt hij - en omdat ik mijzelf in het verleden middels een reeks gefingeerde vraaggesprekken 'de teruggekeerde Christus' heb genoemd - zegt hij in feite dat hij MIJ in zichzelf heeft ontdekt. Hetgeen betekent dat ik mijzelf af ga vragen of die mededeling ('Jezus in jezelf ontdekken') enige logische juistheid bezit...
  Is het echt zo? Is het waar dat George W. Bush een vreemde, zonderlinge Nederlander die zich 'Wim Duzijn' noemt in zijn hart heeft ontdekt?
  Nuchtere, goddeloze lezers zullen ongetwijfeld in lachen uitbarsten wanneer ze geconfronteerd worden met deze in hun ogen absurde vraagstelling. Een simpele, doodgewone vent die zich ‘de teruggekeerde Christus’ noemt is in hun ogen niet goed snik.
  Maar toch lachen zij niet wanneer de president van het machtigste land van de wereld zegt dat hij Jezus Christus in zijn hart heeft ontdekt, zodat hij nu in staat is de macht van de Satan te weerstaan..

  In de Volkskrant - de krant voor 'links' Nederland - beweert Remco Campert - die we allemaal moeten beschouwen als een vooraanstaand schrijver - dat hij 'achter Bush' staat.
  Dat betekent dus dat hij diegenen verdedigt die stellen dat een herboren christen belangrijker is dan een anarcholiberale denker die stelt dat hij 'Christus' is, een intellectuele verlichtingsdaad die de ontkenning is van de op idolisering gerichte vergoddelijkingsdaad die centraal staat in het christelijke geloof
  De man die zich 'Christus' noemt wordt weggehoond door Nederlandse schrijvers - daar willen ze niks mee te maken hebben - ook al zijn ze volgens hun eigen catechismus verplicht zich als schrijver solidair te verklaren met andere schrijvers, gezien het feit dat ze hun heilige boekje 'links' en 'liberaal' wordt genoemd.
  Welnu, ik ben op een linkserige wijze anarcholiberaal, en desondanks weigert de linkse gemeente in dit land mij te steunen.. omdat ik niet achter de rechtse christelijke zionist George W. Bush wil gaan staan...

  Ik noem jezelf 'de teruggekeerde Christus', een daad die de ontkenning is van alles wat rechts, bekrompen, aangepast en collectivistisch is en tegelijkertijd een slag in het gelaat van al diegenen die de religieuze waanzin - "Ik HEB God in mijzelf ontdekt" - boven de rede - "Ik BEN Christus" - plaatsen.
  In Nederland schrijven schrijvers om niet te hoeven denken. Hebben wordt altijd boven Zijn geplaatst. Dat is een bekend feit. Met name Willem Frederik Hermans keerde zich fel tegen de fanatieke kuddegeestmentaliteit van wat zich hier 'denker' en 'schrijver' noemt.
  Hermans koesterde een grote bewondering voor enkelingen, uitgestotenen en marginalen. Alleen daar - stelde hij - zul je de echte kunst aantreffen. Echte kunst zal nooit ontstaan waar collectivistische geesten een collectivistische rondedans maken in het een of andere sjofele kunstenaarscafé, waar men zich alleen maar bezig houdt met elkaars bezittingen...
  Ik houd er dezelfde opvatting op na. Ik hecht niet aan zinloos vormdenken dat de werkelijke problemen weigert te benoemen en mensen uitlevert aan fantasten die nooit een echte intellectuele verzetsdaad zullen stellen.
  Ik heb gekozen voor een kritisch-filosofisch-provocerende kunstbenadering, waarbinnen afstand doen van zinloos bezit centraal staat, en die opstelling wordt door de middelmaat in Nederland belachelijk gemaakt en genegeerd.
  De middelmaat wil moraliseren - boekjes van opschepperige schertsdenkers vergoddelijken en je dood gooien met 'fatsoen'.
  Dat is wat de in de jaren zeventig collectivistisch geworden Partij van de Arbeid altijd heeft gedaan en doet. Zeuren over fatsoen en tegelijkertijd de wandaden van religieuze fanatici goedkeuren - ditmaal samen met De Telegraaf, een dagblad dat binnen linkse kringen altijd als een soort boegbeeld van het onfatsoen werd gezien.
  De Telegraaf – de onfatsoenlijke verdediger van alles wat fatsoenlijk is - is nu een dikke vriend van Balkenende, Zalm en Bos, drie dikke vrienden die het regenteske middelmatige groepsdenken vertegenwoordigen waar linkse liberalen zich in de jaren zestig tegen wilden verzetten.

  Het feit dat de Telegraaf nu de vriend is van Balkenende en Wouter Bos wijst er op dat het tijd wordt dat er een echte links-liberale beweging in ons land opstaat, een beweging die (zoals D’66 dat in de jaren zestig zo bloemrijk uitdrukte) een bom wil gooien in ons oneerlijke, door opportunisten beheerste en gecontroleerde politieke bestel.
  We moeten af van regenten die het volk met behulp van leugens willen manipuleren. Want dat heeft de schertsvertoning die Amerika en Engeland de afgelopen maanden opvoerden ons geleerd: Dat de leugen de wereld regeert.
  Saddam Hussein wordt een dictator genoemd - en dat was hij ongetwijfeld - maar toch was de man eerlijker dan de schizofrene club die wij op slaafse wijze als God aanbidden.
  Saddam Hussein was (ik spreek in de verleden tijd , omdat de man ongetwijfeld zal worden geëxecuteerd) net als elke andere regeringsleider in deze wereld 'schizofreen', een man met twee gezichten, vriendelijker uitgedrukt.
  Dat kan ook niet anders wanneer je machtspolitiek bedrijft. Aan de ene kant was de man goudeerlijk en wilde hij niets anders dan het recht en de waarheid verdedigen - een eigenschap die je als eerlijk, naar recht verlangend mens dient te bewonderen (hetgeen ik dan ook zonder enige terughouding heb gedaan) - en aan de andere kant was de man een machtsaanbidder die op een welhaast ziekelijke wijze verslaafd was aan status en wapens.
  Wie eerlijk is zal dezelfde schizofrenie aan de andere kant ontdekken. Amerika is ook een land dat aan de ene kant de vrijheid als hoogste goed verdedigt, maar dat aan de andere kant een absurde vorm van op godsdienstwaanzin gebaseerd machodenken verheerlijkt - een eigenschap die van mensen jagers maakt die zingend en dansend zichzelf uitleveren aan een barbaarse geweldorgie.

  Een mens die geen blind handelende barbaar wil zijn kan alleen maar vol afschuw naar de mengeling van beestachtige bloeddorst en erotisch getinte veroveringsdrang kijken. Wat hier gebeurt - constateert hij is onmenselijk: de dood van het gevoel, de dood van de verdraagzaamheid en de dood van de rede.
  Wie daarom denkt dat dergelijke mensen een nieuwe wereldorde zullen kunnen scheppen zal bedrogen uitkomen.
  Nog altijd worden vergelijkingen getrokken met 1945, maar dat is – zoals ik het al vaker heb gezegd - een primitieve daad van onbenulligheid.
  1945 was geen bevrijding maar een opdeling van de wereld in goed en kwaad.
  De vernietiging van Hitler gaf het westen rijkdom en de rest van de wereld armoede en geestelijke barbarij (communisme).
  Datzelfde gebeurt nu ook. We bevrijden Irak niet, nee, we delen de wereld op in goed en slecht. De winnaars zijn de goeden en de overwonnenen zijn de slechten.
  Wat er in het Midden-Osten wordt opgebouwd is een Rijk van het Kwaad (een term die afkomstig is uit het politiek-correcte vocabulaire van de door George W. Bush bewonderde Amerikaanse president Ronald Reagan).
  Dat ‘rijk van het kwaad’ geven we de naam 'democratie', een woord dat binnen de wereld nan macht is recht denkers elke zinvolle betekenis verloren heeft.
  Het is is heel leuk allemaal, zolang je er in gelooft, maar wie dieper nadenkt en zichzelf geestelijk wil ontwikkelen, ziet in dat het beplakken van zaken die niet deugen met 'goede etiketten' niets anders is dan infantiele onzin.
  De val van het communisme was een goede zaak, omdat het communisme ”totalitarisme was. Maar tegenover dat communistische totalitarisme stond het kapitalistische totalitarisme, en het is dat totalitarisme dat momenteel het socialistische Irak aan het vernietigen is.
  Hetgeen heel concreet betekent dat George W. Bush en zijn onoverwinnelijke leger dat op een brutale wijze tekeer gaat in Irak de geschiedenis een stap heeft teruggezet.

  Werkelijke vooruitgang kan alleen daar ontstaan waar mensen kiezen voor op verdraagzaamheid gebaseerde samenwerking, de wil conflicten op een redelijke wijze op te lossen en het verlangen een sociaal-economische orde op te bouwen waarin het principe van de gelijkheid (eerlijk delen) centraal staat .
  Welnu: Amerika, Engeland en Israël zijn de ontkenning van dat redelijk verlangen. Dat heb je in te zien als je intelligent wilt zijn.
  George Bush is een conservatief die voor de zakenman kiest – de entrepreneur – die zichzelf zonder als socialistische dwang beschouwde inmenging van anderen wil verrijken. Vol trots wijst hij er op dat hij zelf ongelooflijk rijk geworden is en dat de mogelijkheid jezelf grenzeloos te verrijken een van de hoogste waarden van het ‘vrije’ Amerika is.
  Het door hem regelmatig gebruikte woordje compassie verwijst naar zijn wil de mensen die het slachtoffer worden van de kapitalistische zelfverrijkingdrang te helpen via religieuze caritasverenigingen: rijke vrouwtjes die sokken breien voor de armen, die gezellig soep mogen eten in de gaarkeuken.
  Omdat zoiets het vernederen of klein houden van mensen is weiger ik mijzelf op te stellen achter herboren christenen en neoconservatieve joden. Ik wijs alle vormen van aangepast groepsdenken af en noem mijzelf 'Christus' - een boeddha, een verlichte geest die als doodgewoon mens de waarheid en de rede boven de leugen en de redeloosheid plaatst.
  Dat is geen daad van godsdienstwaanzin - immers George W. Bush is de godsdienstwaanzinnige, die ons met leugens bekogelt - maar een daad van individualisme, vrijheidsliefde en ultieme redelijkheid, allemaal zaken die de wezenlijke essentie vormen van werkelijke, naar universele mensenliefde strevende spiritualiteit .
  Redelijkheid en individualisme zouden we moeten bewonderen in een wereld waarin godsdienstwaanzinnigen hoog op de troon zitten. De aan geld en macht verslaafde kapitalist George Bush bewonderen is absurd. De man heeft gelogen en zichzelf uitgeleverd aan rechtse extremisten.

  Het rechts-religieuze extremisme werd bestreden door Saddam Hussein, een niet al te zachtzinnige machtsdenker die niet in staat is geweest zijn positieve IK, de naar rechtvaardigheid en waarheid verlangende socialist (dat je zijn Christus-ik zou kunnen noemen) te beschermen tegen de aanvallen van rechtse extremisten die volmaakt maling hebben aan alles wat eerlijk en waarheidlievend wil zijn.
  Zijn verdwijning van het wereldtoneel verandert daarom helemaal niets. Het rechtse, door en door leugenachtige extremisme zit hoog op de troon en het is de taak van iedereen die graag 'een verlichte geest' wil zijn (links en anarcholiberaal, simpel gesteld) daarmee de strijd aan te binden.
  Dat wilden liberale rebellen in de jaren zestig. En dat zouden liberale rebellen nog moeten willen, in de 21e eeuw.
  Wie anti-regent wil zijn noemt zichzelf geen christen (laat staan herboren christen), maar Christus: een Boeddha, een mens die vrij, onafhankelijk en intelligent wil zijn. (Zwolle, 21-3-2003)

  Zie ook: Ik & New Age
  In gesprek met de Teruggekeerde Christus
  en: De Ketterse Kathedraal - Weg met de priesters
  VKblog van maandag 30 augustus 2010 door Wim Duzijn

  SP en D66 wijzen de oorlog af

  Wij demonstreren tegen de oorlog. U ook...?
  Jan Mulder, Karel Glastra van Loon, Huub Oosterhuis, Angela Groothuizen, Femke Halsema, Jan Gruiters, Mohamed Benzakour, Jan Marijnissen, Loes Luca, Jenny Arean, Nilgün Yerli, Ernst Jansz, Jeroen Krabbé, Jurgen Raymann, Sylvia Borren. (Website Socialistische Partij 2003)

  D66 betreurt het zeer dat de Veiligheidsraad op een zijspoor is komen te staan. Of beter gezegd: zichzelf op een zijspoor heeft gezet.
  Nu is de beslissing om militair tegen Irak op te treden buiten de V-raad om genomen. Niet gezegd kan worden dat Irak nu een zodanig acuut gevaar is voor de internationale vrede en veiligheid dat een oorlog het enige middel is om gevaar af te wenden. Ook de route van de wapeninspecties is niet tot het einde doorlopen. Om deze redenen wijst D66 deze oorlog af. (Website D'66, 2003)

  The Purposes of the United Nations are:

 • 1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
 • 2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
 • 3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and
 • 4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

  The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

 • 1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
 • 2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
 • 3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.
 • 4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
 • 5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

  Zie ook: United Nations & International Law


  De Economische Maffia Regeert
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Wie de geschiedenis van het Midden-Oosten bekijkt zal ontdekken dat het gedrag van de Verenigde Staten, Engeland en Israel met betrekking tot de Arabische landen tientallen jaren lang in strijd is geweest met het Handvest van de Verenigde Naties.
  Eigenbelang - gekoppeld aan roofkapitalisme en primitief machtsdenken - onderdrukten de sociale, seculiere aspecten van de Islam, een religie die in diepste wezen humanisme is - en volgens de profeet Mohammed ook behoort te zijn - en versterkten de agressieve, pre-Islamitische aspecten die via vergoddelijking van de politicus Mohammed ten onrechte een dominante plaats gekregen hebben in de Koran, een boek dat geen politiek manifest, maar een wijsheidsboek behoort te zijn.
  Wie niet in staat is - terwille van de geestelijke ontwikkeling van de mensheid - zijn jacht op geld, genot en brutale, volstrekt onredelijke oorlogsextase te beheersen en kiest voor oorlogszuchtig gedrag onder de dekmantel van onthumaniseerde vormen van religiositeit toont aan dat hij in cultureel opzicht een barbaar is, die de meest dierlijke verlangens in mensen aanmoedigt, waardoor de wereld wordt overgeleverd aan een geestloze maffia, die bij het bereiken van haar doelstellingen over lijken gaat.

 • Annan calls on governments, civil society to eliminate racism
  UN News Centre, 21-3-2003

  Warning that racial discrimination and intolerance are still “extremely serious problems,” United Nations Secretary-General Kofi Annan today called on the international community at large to adopt broad national action plans to eliminate racism.
  In a message marking the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, Mr. Annan said prejudice is deeply embedded in the economic, social and political structures of many societies, and has been among the root causes of a number of violent conflicts.

  Mr. Annan stressed the centrality of the UN at the heart of efforts to address the plight of migrants, minorities, indigenous peoples, people of African descent and other victims, and the need for education to inculcate values of equality and respect for human rights. “For this process to be successful, however, both governments and civil society need to take ownership of it,” he said.
  “Governments should provide clear policy direction by adopting broad national action plans against racism. This should be complemented by the efforts of civil society to build inclusive societies, in which diversity is seen as an asset and not a threat.”

  Flashback: Hebron, stad van bloed en angst
  NRC, weekkrant 9 april 2001

  These are Jewish settlers in the Westbank city of Hebron. They are extrememly religious, nationalist, and militant. They go around spray-painting Stars of David on Arab homes as a statement that Hebron is theirs.
  ‘Arabieren oprotten', ‘Mohammed is een homo', het staat in het Hebreeuws op muren in Hebron, een Palestijnse stad op de westelijke Jordaanoever. Een Palestijnse stad met 120.000 inwoners onder wie 400 joodse kolonisten.
  De kolonisten hebben opmerkelijk genoeg ook een citaat uit het Oude Testament op de muur gekalkt: ‘Liefde overwint vijandigheid'.
  Van liefde is echter geen sprake in Hebron. Integendeel de Palestijnen en kolonisten haten elkaar zo diep dat een explosie van geweld dreigt.

  De kolonisten en hun in Hebron geboren kinderen zijn in de hogedrukpan van haat, bloed, bommen en angst paranoïde geworden. Niet alleen de Palestijnen maar ook Israëlische soldaten die de joodse wijk in Hebron dag en nacht bewaken, moeten de uitbarstingen van haat en verachting van de zijde van de kolonisten incasseren.
  Soldaten worden bespuugd en voor nazi's uitgemaakt als zij kolonisten verhinderen om Palestijns bezit te verwoesten. Als het leger de Palestijnen weer eens een uitgaansverbod heeft opgelegd, zoals na de dood van een baby door een Palestijnse scherpschutter, dan trekken kolonisten als vandalen door de Palestijnse markt. Tijdens zo'n uitgangsverbod mogen de kolonisten gaan en staan waar ze willen, terwijl tienduizenden Palestijnen in het H2-gedeelte van Hebron hun huizen niet uitmogen. H2 staat onder Israëlisch gezag.

  Zie ook: Geestelijke Ontwikkeling
  Versus Religieus Extremisme