Principes & Opportunisme
de profeten & de leeuw van Juda


So we stand unshaken, clear in our mind and vision as to truth against falsehood, the colour black, which represents darkness, wickedness and aberration, as opposed to the colour white which represents truth, justice, fairness, purity, virtue, adherence to principle and defending these principles against those who abandoned them..., blind in both heart and conscience. "

Saddam Hussein, 16-11-2002

Niet vechten TEGEN iets, maar vechten VOOR iets...
Jewish & Islamic Prayers for Peace
Wat is nederigheid
Roosevelt & de zorgzame samenleving
Simon Vinkenoog klaagt Nederlands kabinet aan
Democratie & de onrechtvaardige vrede
Khatami, Bush, Blair & UN leadership
Zionisme: Een Antieke Ideologie
Hannah Arendt: Vijand Van Vergoddelijkt Jodendom
Staatsterreur Loont
Lyndon LaRouche & Demonisering
Amerika & de illegale oorlog
Tommy Franks: Een Mens Zonder Geweten?
Chirac attacks US war plans
De moraal van Benjamin Netanyahu


Niet vechten TEGEN iets,
maar vechten VOOR iets...

Het is onzinnig om te vechten tegen dictatuur – dictatuur is een gegeven dat soms sterk naar voren komt, maar dat ook zo weer kan verdwijnen - zonder dat je daar iets voor hoeft te doen.
En juist omdat je dictatuur niet hoeft te bestrijden, omdat dictatuur bij het leven behoort, is het belangrijk te kiezen voor een werkelijk zinvol gevecht dat zich niet tegen iets richt, maar voor iets.
Want daar gaat het in feite om in de hele discussie rond de Midden-Oosten problematiek. Het gaat er niet of je tegen Saddam Hussein bent. Het gaat er om of je voor of tegen datgene bent waar Saddam Hussein naar verwijst: Recht – of rechtvaardigheid - Gelijkheid en Broederschap.
Saddam Hussein wijst ons er voortdurend op dat hij wil vechten voor principes:
"De wereld moet mij in feite dankbaar zijn" stelt hij, “omdat ik de moed durf op te brengen te vechten voor iets”.
En de man heeft natuurlijk gelijk, omdat het verschil tussen Saddam Hussein en Ariel Sharon nu juist gelegen is op het morele vlak, een gebied dat meer is dan een hoop leugens en een enorme tas vol met schijnheiligheid - zaken die alleen maar de bedoeling hebben het geweten in mensen uit te schakelen.
De tot ‘dictator’ uitgeroepen Iraakse leider Saddam Hoessein verdedigt het recht (de VN met zijn mensenrechtenverklaring) en de waarheid (de geschiedenis).
De ‘democraat’ Ariel Sharon verdedigt het onrecht (Israel, een staat van en voor joden) en de leugen (geschiedenisloosheid: alles vergeten wat 'het joodse recht' aantast).
De boodschap van Saddam Hussein komt er in feite op neer dat we moeten voorkomen dat principeloze avonturiers de principiële mens vernietigen.
En dat is natuurlijk een uiterst zinnige gedachte. Ook al weigert iedereen de principeloze demoniseringspolitiek van wat op een eufemistische wijze 'de joods-christelijke moraal' wordt genoemd te veroordelen.

De gemeenschappelijke vijand
bron van het provincialistische kwaad

In 1902, before the British Royal Commission on Alien Immigration, Theodor Herzl stated:
"...I will give you my definition of a nation, and you can add the adjective 'Jewish'. A nation is, in my mind, a historical group of men of a recognizable cohesion held together by a common enemy. This is my view of a nation. Then if you add to that the word 'Jewish' you have what I understand to be the Jewish nation."
With the requisite of a "common enemy" in this view of nation building,there was, at the beginning, little hope for the peaceful implementation of British policy (notwithstanding it's unjust and highly questionable nature) in the Middle East. (Francis P. Saitta Ph.d., 20-1-2003)


Iraq goes on destroying Al Samoud 2 missiles
Iraq Daily 15-3-2003

Iraq destroyed more four Al Samoud 2 missiles on Friday despite it was holiday in Iraq. Whereby the gross figure of destroyed missiles have come to 65, which passed more than half of its whole quantity.
Information Ministry said inspectors went to al-Taji military compound, where the missiles are being crushed. Other inspection teams went to a Baghdad factory that makes batteries and an aviation office in northern Mosul, it said.
Iraqi workers in al-Taji, meanwhile, were destroying three more Al Samoud 2 missiles, and two trucks full of components for the missile, said Odai al-Taie, a senior Information Ministry official.
Iraq had destroyed 28 warheads, two casting chambers, two launchers and five engines — all associated with the Al Samoud 2 program. Tools and computer software used for launching have also been destroyed.

Jewish Prayer for Peace

Come let us go up to the mountain of the Lord,
that we may walk the paths of the most high.
And we shall beat our swords into ploughshares,
and our spears into pruning hooks.
Nations shall not lift up sword against nation
neither shall they learn war any more.
And none shall be afraid,
for the mouth of the Lord of Hosts has spoken.

Islamic Prayer for Peace

In the name of Allah, the beneficent, the merciful.
Praise be to the Lord of the Universe
who created us and made us into tribes and nations.
That we may know each other,
not that we may despise each other.
If the enemy incline towards peace,
do thou also incline towards peace, and trust God,
for God is the one that heareth and Knoweth all things.
And the servants of God,
Most gracious are those who walk on the Earth in humility,
and when we address them, they say "PEACE."

Wat is nederigheid?
Astrologisch commentaar, Wim Duzijn 2003

Wie een antwoord zoekt op de vraag wat 'nederigheid' is zal (wanneer de wijsheid hem dierbaar is) in de leer moeten gaan bij een astroloog.
Het eerste wat een astroloog je zal vertellen is dat je nederigheid overal zult vinden, behalve bij de 'materialist' geworden LEEUW.
De materialistische Leeuw (de mens die algemeen menselijke principes heeft vervangen door ego gericht opportunisme) wil altijd op een gemakkelijke, niet-principiële - dus opportunistische - wijze op de voorste rij zitten - deftig, gesticulerend, bluffend, toneelspelend, wijsheid voorwendend, zonder dat hij ooit de moeite zal doen diegenen bij te staan die ploeterend en zwoegend datgene nastreven waar hij alleen maar over kletsen en oreren wil.
Hetn is een mensentype dat in het christelijke evangelie wordt geprojecteerd in het beeld van 'de farizeeër, de streng-religieuze mens die de hele dag met de neus in de boeken zit en daarom de werkelijke problemen in het leven helemaal niet ziet - zelfs niet wil zien..

Voor zichzelf sprekende citaten: "Jezus zegt: ‘Wee jullie, farizeeën! Want jullie willen in de synagoge graag vooraan zitten en willen op het marktplein begroet worden! Wee jullie! Want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar mensen zonder het te weten overheen lopen!’ (Lukas 11:43, 44)
Een wetgeleerde klaagt: ‘Meester, door die dingen te zeggen, beledigt u ook ons.’ Maar Jezus vindt dat ze zich goed moeten realiseren dat ze nalaten de mensen te helpen en zegt: ‘Wee ook jullie, wetgeleerden! Want jullie leggen de mensen lasten op die haast niet te dragen zijn, maar steken er zelf geen vinger naar uit! Wee jullie! Want jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten die door jullie voorouders zijn vermoord’ (Lukas 11:45-47).

Nederigheid is altijd problematisch.
Nederig is de naar vrijheid verlangende soldaat die hangend aan een parachute het gebied van de vijand binnendringt, alleen in een gebied dat bevolkt wordt door mensen die maar een intentie hebben: Hem te overweldigen en te vernietigen.
Wie in zijn eentje aan een parachute boven vijandelijk gebied hangt is niet machtig. Zolang hij daar in dat schemergebied tussen hemel en aarde hangt, als een gemakkelijke prooi voor al diegenen die een geweer bezitten, is hij een vertegenwoordiger van de wijsheid, die altijd weerloos is in een wereld die bevolkt wordt door sadisten die alleen elkaar mogen 'bezitten', zodat de nooit naar zinloos bezit strevende wijsheid in hun wereld altijd de weerloze, nederige prooi zal zijn die vernietigd wordt.
Zodra de soldaat de aarde bereikt is zijn wijsheid verdwenen en wordt de weerloze mens die hij heel even was het vernielzuchtige, naar bezit strevende beest, dat zowel prooi als prooizoeker is - een vertegenwoordiger van een animale wereld, waarin nooit enige vorm van wijsheid zal ontstaan, omdat de wijze nooit zichzelf of anderen zal verdierlijken - ook niet als strijder - omdat het doel van alle wijsheid 'verlichting' is, vermenselijking van de ander, ook wanneer die ander nooit iets anders dan een wreed, moordzuchtig monster is geweest.
Daarom kan de wijze mens nooit het principe van de nederigheid ontkennen, omdat alleen de nederige mens in staat is op een relativerende wijze zichzelf te bekijken.

Wie bluft en wijsheid voorwendt is de vleesgeworden ontkenning van het filosofische relativerings-vermogen dat de essentie is van elke vorm van wijsheid.
De wijze mens zal dan ook altijd de pijlen van zijn agressie (niets menselijks is de wijze vreemd) richten op de bluffers, de opscheppers, de waanwijzen, de hypocrieten, de huichelaars, de witgepleisterde graven, de gifslangen die mooi praten maar sadistisch handelen, de leugenaars, die vooraan in de kerk staan omdat ze rijk en machtig zijn en die aan die positie het recht ontlenen neer te kijken op de armen die achter in de kerk staan, een plaats die binnen de wereld van de opschepper gelijk staat aan domheid, achterlijkheid en gebrek aan moreel besef.
Jezus - de Jupitermens (Jupiter is binnen de wereld van de astroloog de planeet van de wijsheid) - verafschuwde dat opschepperige Leeuw-denken en dat was de reden waarom hij op een felle wijze tekeer ging tegen al die joodse priesters die niet de bedoeling hadden anderen te verlichten en te ontwikkelen (hetgeen de taak is van de wijze mens), maar die alleen maar uit waren op zelfverheerlijking: zichzelf belangrijk maken dus.., en vervolgens aan die belangrijkheid moreel gezag ontlenen.

Wie daarom pleit voor nederigheid zal daaraan de verplichting moeten ontlenen de Leeuw van zijn troon te stoten, niet om hem te vernederen - want nederigheid betrachten is niet de ander vernederen - maar om hem duidelijk te maken dat hij geen holle, inhoudsloze moralist moet zijn, maar een stralende lichtgever, die door op een nederige wijze zichzelf te zijn – een gemakzuchtige, amorele Leeuw - de werkelijk morele mensen (de mensen die weten dat moraal moeilijk is) de warmte en de liefde te schenken die zij nodig hebben om het vervullen van hun moeilijke taak - moraal te scheppen in een dierlijke wereld - mogelijk te maken.

Nederig zijn is dus alleen mogelijk wanneer je jezelf kent. Een Leeuw die zichzelf kent is in staat zijn opschepperige karakter te relativeren.
De nederige Leeuw weet dat hij een gever moet zijn. Alleen door te geven kan hij op een gemakzuchtige wijze een vriend van de moraal zijn.
Wanneer hij echter egoïst wil zijn – kapitalist, geld– en statusverzamelaar – dan wordt hij de gezwollen moraalloze blaaskaak, die op een inhalige wijze de probleemrijke wereld waarin de moraalschepper zich voort moet bewegen nog problematischer maakt dan hij al was.
In plaats van een stralende persoonlijkheid te zijn die warmte en liefde geeft, is hij een negatieve zwarte zon (alleen de gewetensvolle Saturnus kan een positieve zwarte zon zijn), die op een egoïstische wijze alle licht en leven in zichzelf opzuigt, ten koste van de levensvreugde van al die anderen, die alleen maar zichzelf kunnen verwerkelijken in een wereld waarin de Zon een stralende moraalloze lichtbrenger wil zijn, een vriend van al diegenen die in staat zijn een werkelijk morele wereld te scheppen.


Zie ook: Bespiegelingen bij een oude kerstboom

Franklin Delano Roosevelt
& de zorgzame samenleving
Astrologisch commentaar Wim Duzijn 2003

Citaat: "As for Ronald Reagan, like Calvin Coolidge, Theodore Roosevelt, and Franklin D. Roosevelt before him, astrology appeared to be tied into life itself.." (Bron: The Reagans and astrology)

Franklin Delano Roosevelt wordt door veel Amerikaanse democraten gezien als de laatste president die bereid was Amerika een sociaal gezicht te geven.
Juist vanwege zijn verlangen Amerika socialer te maken - hetgeen heel concreet betekent dat het vrije markt denken op een zodanige wijze wordt ingeperkt dat voorkomen wordt dat miljoenen mensen afhankelijk worden gemaakt van het domme toeval dat die ‘vrije’ markt beheerst - roept zijn naam in Republikeinse kringen een sterk gevoel van afkeer op. Roosevelt zou een communistenvriend zijn geweest, een socialist die de ongelimiteerde vrijheid van de Amerikaanse ondernemer wilde vernietigen.
Dat het allemaal zo'n vaart niet liep - omdat de New Deal politiek van Roosevelt weinig meer inhield dan het scheppen van werkgelegenheid door een overheid die ondernemer naast de ondernemers was - wordt door fanatici niet ingezien, zoals dweepzuchtige aanbidders van Roosevelt ook niet willen toegeven dat van een werkelijk sociale politiek eigenlijk nooit sprake is geweest vanwege het uitbreken van de tweede wereldoorlog, die Roosevelt noodzaakte van Amerika een oorlogseconomie te maken - een economie die zichzelf afhankelijk maakte van het produceren en verkopen van wapens.
Zoals de Sovjet-Unie zijn grootheid ontleende aan de wapenindustrie, zo drijft de Amerikaanse economie voor een belangrijk deel op de productie van wapensystemen, waarmee de hele wereld wordt volgestouwd, hetgeen gezien mag worden als een uiterst onzinnig gebeuren in een wereld die streeft naar eenheid - een verlangen dat in 1945 heeft geleid tot het ontstaan van de VN, een volkerenbond die het uitbannen van oorlogen als een van haar hoofdtaken heeft geformuleerd.

Binnen de gedachte van een volkerenbond is er geen plaats meer voor offensieve, verdierlijkte legereenheden. Een volkerenbond is in feite weinig anders dan een democratisch samenwerkingsorgaan, waarin niemand de vijand is van de ander, zodat mogelijke conflicten worden opgelost via arbitrage en (indien nodig) door corrigerend ingrijpen van een VN-politiemacht (een intelligent machtsapparaat dat in de eerste plaats gericht is op crisisbeheersing en nooit op het scheppen van een crisis – zoals het nu wel gebeurt).
Amerika heeft het uitbannen van het leger met de daarbij behorende oorlogseconomie in feite nooit geaccepteerd.
Amerika wil niet de VN en het intelligente politieapparaat versterken, maar zichzelf en het verdierlijkte leger (verdierlijkt omdat niet de ordehandhaving centraal staat maar het scheppen van zoveel mogelijk chaos).
Het waarom daarvan is onduidelijk. Het handvest van de Verenigde Naties verdedigt alle waarden die Amerika belangrijk vindt en het voegt er nog een aantal andere belangrijke waarden - die vooral het sociale terrein betreffen - aan toe.
Maar sociale politiek en vredespolitiek worden in het kapitalistische Amerika nog altijd gekoppeld aan de woorden 'socialisme' en 'communisme' en de daarbij behorende begrenzing van ouderwets, op onbegrensde zelfverrijking gericht kapitalisme, dat maffiose geesten in staat moet stellen de wereld te beheersen.


Franklin Delano Roosevelt, geb. 30 Januari 1882, 20u:45m

Sociale geesten verafschuwen de maffia en daarom zullen zij nooit kiezen voor de asociale rol van wereldheerser.
Een sociaal leider heerst niet. Een sociaal leider verdedigt de belangen van het volk – en hij is daarom in de eerste plaats iemand die ‘beheert’.
Wie de [New Age Astro] horoscoop van Franklin Roosevelt bekijkt - de laatste president die een sociale politiek verdedigde - ontdekt dat twee dierenriemtekens een belangrijke rol spelen: het vrijheidslievende teken Waterman (Uranus - verlichting, broederschap) en het teken Kreeft (Maan - compassie en zorgzaamheid). Vertaald in simpele politieke termen: een sociaal-liberaal. (Het liberale karakter wordt versterkt door de intellectuele tekens Maagd op de ascendant) en Tweeling op MC-huis 10).

De (liberale, vrijheidlievende) Waterman zal altijd streven naar modernisering (benadrukking dus van op innovatie gerichte industriële ontwikkeling), terwijl de (sociale, empathische) Kreeft er zorg voor draagt dat het proces van vernieuwing niet te snel gaat.
De Kreeft is de zorgzame conservatief die daar waar mensen moderne ontwikkelingen niet bij kunnen houden een sociaal vangnet schept dat naar rust verlangende mensen veiligheid en zekerheid biedt.
De jaren van de grote depressie maakten miljoenen mensen werkeloos, juist omdat het begrip 'baan' gekoppeld was aan 'vrije ondernemer', een man die niet werkelijk vrij is, in die zin dat hij zich los heeft gemaakt van de domme wetten van het toeval, maar een man die in feite uiterst onvrij is, omdat hij zichzelf volledig afhankelijk heeft gemaakt van het domme toeval, zodat zijn pech het lot van miljoenen andere mensen in negatieve zin kan beïnvloeden.

Wie dat inziet, wie zich realiseert dat vrijheid die gebaseerd is op het jezelf uitleveren aan het stomme toeval gevaarlijk is, die bouwt een samenleving op waarin een verantwoordelijke overheid in staat is corrigerend op te treden wanneer het noodlot de wereld in een crisis dreigt te storten.
Daarvoor is een zekere mate van socialisme nodig, en het is dat socialisme - gesymboliseerd door het teken Kreeft in de horoscoop van Roosevelt - dat Amerika alle jaren door heeft afgewezen, hetgeen ook mogelijk was, omdat de asociale gevolgen van het kapitalisme werden afgewenteld op arm gemaakte en slecht gemaakte anderen.
Mensen die een terugkeer naar de politiek van Roosevelt verlangen, geven daarmee aan dat zij graag zien dat het moederteken Kreeft een prominente rol gaat spelen in de Amerikaanse politiek.
George W. Bush, die astrologisch gezien sterk onder invloed staat van het teken Kreeft, zou een terugkeer naar het sociale denken van Roosevelt kunnen bewerkstelligen. Maar de vraag is of hij in staat zal zijn in het asociale, aan wapens verslaafde Amerika, waarin de vrouwelijke Kreeft-mens altijd als een niet serieus te nemen mietje is beschouwd, zijn eigen op compassie en zorgzaamheid gerichte (socialistische) karakter overeind te houden.

Zie ook: Horoscoop van Bush, en:
De Derde Weg - deel 10

Iraq Invites U.N. Inspectors to Baghdad
AP, 15-3-2003

Iraq on Saturday invited chief U.N. weapons inspectors Hans Blix and Mohamed ElBaradei to visit Baghdad at the "earliest suitable date" to speed up joint cooperation on outstanding disarmament issues, the Iraqi Foreign Ministry said.
The ministry said in a statement that the invitation was made by Saddam Hussein's science adviser Lt. Gen. Amer al-Saadi, Iraq's pointman on disarmament.
The Iraqi Foreign Ministry statement said al-Saadi wanted the two chief inspectors to come to Baghdad to discuss "means to speed up joint cooperation... in all fields, especially facilitating the verification process of issues considered outstanding by Blix and ElBaradei."

Simon Vinkenoog klaagt Nederlands kabinet aan
Commentaar Wim Duzijn, maart 2003

Je zou bijna niet meer geloven dat ze nog bestaan, Nederlandse schrijvers. Maar zowaar is er een (samen met een elftal anderen) uit het graf opgestaan. Simon Vinkenoog is zijn naam.
De elf anderen horen in deze New Age website eigenlijk niet thuis. Nooit hebben zij enige moeite gedaan het lezende volk belangstelling bij te brengen voor zoiets on-Hollands als 'spiritualiteit'. Zij waren voor de kerk of tegen de kerk of iets er tussen in, maar of je nu op het altaar zit of eronder, de ware religiositeit zul je met het bouwen of vernielen van kerkgebouwen nooit kunnen dienen.

Simon Vinkenoog heeft jarenlang deel uitgemaakt van de redactie van het tijdschrift BRES dat aandacht wil besteden aan al die zaken die buiten het terrein van de staatsreligies vallen.
Staatsreligies proberen overal in de wereld (dus ook in het Westen) het geestelijke leven te onderdrukken.
Geen enkel individu mag in een theocratie (een staat waarin de overheid een verbond is aangegaan met collectivistische religies) een eigen vorm van religiositeit ontwikkelen, zodat het schrijvers in feite onmogelijk wordt gemaakt baanbrekend, grensverleggend werk te produceren.
Een echte schrijver is altijd een 'eigenwijs' mens: een zoeker naar waarheid, die zijn literaire arbeid in de eerste plaats ziet als het ontwikkelen van een geheel eigen persoonlijke vorm van wijsheid, die niets te maken heeft met tot 'God' uitgeroepen vormen van religieus, politiek en wetenschappelijk bijgeloof.
Simon Vinkenoog is nooit zo'n rebelse protestfiguur geweest. Hij heeft het begrip 'geestelijke ontwikkeling' altijd opgevat als een vrijblijvende vorm van knutselarij - een uiterst softe vorm van protest die je nooit buiten de grenzen van wat 'fatsoenlijk' is plaatst.
Waar Gerard Reve een persoonlijk godsbeeld ontwikkelde dat botste op het bekrompen godsbegrip van rechtse christenen, daar hield Simon Vinkenoog zich bezig met het bespreken van de afwijkende gedachten van anderen.
Afgoden vernietigen - een profetische taak die alle eeuwen door werd gezien als de belangrijkste taak van schrijvers en filosofen - is nooit zijn sterke punt geweest. En zelfs nu nog, nu we in een situatie verkeren waarin rechtse machthebbers een greep doen naar de absolute macht, durft hij alleen maar kritisch te zijn door zich aan de kant te scharen van diegenen die de macht in handen hebben: de vertegenwoordigers van het demoniseringsdenken die eisen dat slachtoffers hun onderdrukkers aanbidden en die - hoewel ze zich zelf schuldig hebben gemaakt aan gedrag dat in alle opzichten inhumaan genoemd moet worden - weigeren vrede te sluiten met een tot duivel uitgeroepen ander.
'Met de duivel sluit je geen vrede', houdt de zichzelf goed pratende gemeente ons voor. Dat ze zelf duivels zijn die - zonder enig schuldgevoel te tonen - eisen dat de onderdrukten met hen vrede sluiten zien ze niet in. Kijken door je eigen ogen vinden ze al moeilijk - laat staan dat ze de moed kunnen opbrengen door de ogen van een onderdrukte ander de wereld te bekijken.

Creatieve geesten zouden zich van dat gedrag moeten distantieren. In een wereld die vrede nodig heeft zouden ze elke poging de vrede onmogelijk te maken met behulp van onredelijke demoniseringsprocessen moeten verwerpen.
Simon Vinkenoog is zo ver nog niet. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een oproep aan het Nederlandse kabinet te luisteren naar dissidente geluiden (VK 15-3). Maar wat ik als dissident commentaartjesschrijver me afvraag is of hij zelf eigenlijk ooit echt geluisterd heeft naar het dissidente geluid van al die (eigen)wijze denkers waarmee hij jarenlang de door hem verzorgde afleveringen van het tijdschrift BRES heeft gevuld. (Zwolle, 15-3-2003)


Simon Vinkenoog: "God of het Universele, daar wordt te weinig mee gedaan, dat houden we van ons af, in veel bewegingingen van de laatste tijd komt dat spirituele niet duidelijk genoeg door. Maar het hogere zit ook in onszelf, zoals alles trouwens."
"Ieder mens is anders, maar het is heerlijk als je met iedereen, van heilige tot misdager, mee kunt voelen. Alles zit ook in jezelf, we moeten compassie hebben met de gemartelde, maar ook willen weten wat er omgaat in degene die martelt." (Webinfo: Simon Vinkenoog, de nieuwe volkstuinder)

Democratie & de Onrechtvaardige Vrede
Commentaar Wim Duzijn 2003

Amerika heeft de ontwapeningsoptie laten vallen (Irak ontwapent en alle bewijzen die het tegendeel dienen te bewijzen blijken ofwel schromelijke overdrijvingen ofwel doodgewone vervalsingen te zijn) en daarom probeert het nu het agressieve oorlogszuchtige gedrag dat men tentoon spreidt een moreel tintje te geven door er op te wijzen dat het tot stand brengen van vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten een oorlog tegen Irak noodzakelijk maakt.
Binnen deze redenering is Israël het slachtoffer en zijn de Arabische nationalisten de onwilligen die het vredelievende Israël dwingen oorlog te voeren.
Dat ‘vredelievende’ Israël, waarmee de Arabieren vrede moeten sluiten, wordt momenteel geregeerd door een rechts-zionistische regering die van de Arabieren eist dat zij de geschiedenis vergeten, zodat met name de etnische zuiveringen die in de conflictjaren veertig plaats vonden kunnen worden omschreven als juist en moreel goed.
Niet de zionisten maar de Arabieren zijn verantwoordelijk voor alle wandaden die in de staat Palestina zijn begaan, zodat alle resoluties van de VN die spreken over onvervreemdbare rechten van verdreven Palestijnen van tafel kunnen worden geveegd, terwijl ook alle pogingen van die Arabieren die de zionistische staat Israël in een kwaad daglicht proberen te plaatsen gezien moeten worden als pogingen van kwaadwillende terroristen de naar vrede en stabiliteit strevende zionisten hun morele leiderschapspositie te ontnemen, hetgeen noodzakelijkerwijze tot chaos zal leiden, aangezien alleen de zionistische staat Israël in staat is de stabiliteit in de regio te garanderen.
Rechtszionistische fanatici die belangrijke posities innemen in het Israëlische leger en de geheime dienst spreken wat dat betreft uiterst duidelijke taal. Zij stellen dat Arabieren irrationele wezens zijn die een sterke leidende, rationele - lees: Israëlische - hand nodig hebben, en hoewel dergelijke uitdrukkingen door rechtse Amerikanen in de jaren vijftig en zestig werden gebruikt om het streven van niet-blanke Amerikanen naar gelijke rechten tegen te houden ('zwarten zijn irrationeel handelende, chaotische wezens die altijd de sterke hand van de blanke nodig zullen hebben') stellen Amerikaanse politici als Colin Powell en Condoleezza Rice zich zonder enige vorm van protest op achter een rechtse regering die het Midden-Oosten (mogelijk zelfs via een destructieve aanvalsoorlog) wil ontdoen van mensen die in hun ogen - krachtens het feit dat zij ‘Arabier’ zijn - als 'irrationeel' dienen te worden omschreven.
Dat is natuurlijk een absurde opstelling, die de mensheid terug plaatst in een rechtsracistisch koloniaal verleden. Wie in het Midden-Oosten een rationele democratie wil vestigen spreekt zichzelf tegen wanneer de primaire functie van die zogenaamde democratie zal zijn de tegenstanders van het zionisme te vervangen door voorstanders van het zionisme.
Want uit alles blijkt dat het de enige bedoeling van Amerika en Engeland is het als 'terreur' omschreven antizionisme binnen de Arabische wereld te bestrijden.
Was dat niet het geval, dan zouden Engeland en Amerika alles op alles zetten om het ouderwetse neozionisme van de regering Sharon de kop in te drukken. Dat neonzionisme blijft hardnekkig de gelijkwaardigheid van joden en Palestijnen ontkennen en weigert enige verantwoordelijkheid te erkennen voor het lijden en het onrecht dat de Palestijnen in de loop van tientallen jaren is aangedaan. De Palestijnse geschiedenis moet vergeten worden - alleen de geschiedenis van de joden is belangrijk.
Wat de regering Sharon dan ook wil is het Midden-Oosten een onrechtvaardige vrede opdringen, en omdat men weet dat geen enkel zinnig mens vrijwillig akkoord zal gaan met goed verklaard onrecht zal de regio gedwongen moeten worden dat onrecht onder dwang te aanvaarden. En die onredelijke dwang - die de Likoed-filosoof Jabotinsky in het verleden de ‘leer van de ijzeren vuist’ noemde - noemen Bush & Blair 'rationele democratie'.
Democratische dictatuur die zichzelf via het uitdelen van kraaltjes en spiegeltjes witwast moet als 'inherent goed' worden beschouwd.
Hetgeen aantoont dat de democratie die Bush & Blair verdedigen een wassen neus is, een oneerlijk flutverhaaltje voor aan kraaltjes en spiegeltjes verslaafde debielen die niet inzien dat de zogenaamde veelvormigheid die verdedigd wordt niks anders is dan een schijnpluraliteit waarachter gelijkgeschakelde, gemanipuleerde robotleiders hun moraalloze, principeloze gezicht proberen te verbergen.

Khatami: "UN, Capable of
Leadership of Human Community
Teheran Times, 16-3-2003

In a letter to United Nations Secretary General Kofi Annan in response to his felicitation to the president on 24th anniversary of victory of the Islamic Revolution, President Mohammad Khatami said, "I believe that the United Nations is capable of leadership of the human community toward peace and justice more than any other time."

President Khatami said that the current challenges to peace, security and justice have put human prosperity in jeopardy in the third millennium requiring multilateral approach to deal with them, adding that the United Nations is responsible for tackling such challenges through international consensus and cooperation.
"This road is clear, but, difficult. We and you saw the ugly face of terrorism in the year of dialogue of civilizations and cultures and, on the other hand, how the international campaign against terrorism has turned to violence, unilateralism and warmongering," he said.
"We should go ahead with efforts to bring about human prosperity. The Islamic Republic of Iran is one of the member countries which supports the United Nations and administration of your excellency to attain the lofty goals of human being," President Khatami said.

Tony Blair Eist Dat VN Zich Onderwerpt
Kamal Ahmed, Observer 16-3-2003

Tony Blair held an emergency 'war Cabinet' meeting yesterday to finalise plans for military action against Iraq and demand that the United Nations comes to a decision on the vital second resolution against Saddam Hussein within 24 hours.
As Number 10 made clear that the chances of a diplomatic breakthrough in the Security Council were now 'bleak' and American bombers for the first time struck at targets in Iraq, the UN was given until tomorrow evening to come to a final choice on whether to back a second resolution or see America and Britain launch military action alone. (Kamal Ahmed, Observer 16-3-2003)

Commentaar Wim Duzijn 2003:

De agressieve opstelling van Tony Blair, die (samen met de geheime diensten van Israel, Amerika en Engeland) systematisch George Bush heeft voorzien van leugens, bewijst dat hij een grotere rol in het conflict speelt dan de wereld algemeen heeft aangenomen.

Bedrog & Infantiliseringsdrang
Commentaar Wim Duzijn 2003

Citaat: "Mr Bush urged other nations to support the immediate and unconditional disarmament" of the Iraqi leader. "We hope tomorrow the UN will do its job," George W. Bush said. Alternatively, he said, "Saddam Hussein can leave the country if he's interested in peace." (The Guardian, 16-3-2003)

Maandenlang heeft de wereld zich beziggehouden met het onderwerp dat volgens Amerika en Engeland van vitaal belang was: de ontwapening van Irak.
De oproep te ontwapenen betreft - zoals nu blijkt - fictieve wapens... Terwijl echte wapens werden vernietigd en geen verboden wapens zijn gevonden stellen Bush en Blair dat de fictieve wapens - wapens die MOETEN bestaan, ook al kan niemand ze vinden - door de UN inspecteurs onder leiding van Hans Blix onmiddellijk moeten worden vernietigd. Gebeurt dat niet dan gaat het Amerikaanse leger Irak 'bevrijden'.
Dat bevrijdingsproces - zo gaat het irrationele betoog verder - kan echter gestopt worden wanneer Saddam Hussein opstapt.
Waarmee de president van Amerika in feite stelt dat het hele gedoe rondom de vernietiging van verboden wapens nooit iets anders is geweest dan een infantiel kleuterspel, waarover de hele wereld een tijd lang heeft mogen praten en discussiëren...: op een volmaakt zinloze wijze, omdat het fictieve wapens betrof die helemaal niet kunnen worden vernietigd, zodat er niets anders dan een oorlog kan volgen, niet om Irak te ontwapenen of te bevrijden, maar om Saddam Hussein te verwijderen, het enige echt bestaande vernietigingswapen in de ogen van de Amerikanen...

Security fence will increase
Israeli Arab involvement in terror
By Amos Harel and Jonathan Lis, Haaretz 17-3-2003

Touring the construction of the security fence Sunday, Prime Minister Ariel Sharon said that the fence would not completely end terror attacks, since there was growing involvement of Israeli Arabs in the perpetration of terrorist attacks.
Sharon, who was accompanied by all of the government ministers, along with Chief of Staff Moshe Ya'alon, the chief of police and the commander of the border police, toured the fence from Salem to Alkana.
The prime minister said that contrary to the prevention of terror attacks, the building of the fence could lead to an increase in attacks by Israeli Arabs, as terrorists from the West Bank would be unable to reach their targets.
"Even today we are witnessing [Israeli Arab] involvement of this nature, in addition to involvement by Iran," he said.
Sharon also said that the fence was not a diplomatic or security border, but rather another effort in the war on terrorism.

Commentaar: Ariel Sharon wakkert als een echte Middel-Eeuwse heksenjager het door Bush & Blair aangestoken vuurtje verder aan. De Israelische Arabieren zijn ook terroristen, die worden gesteund door 'het terroristische Iraanse bewind', de als terroristen beschouwde leiders van een land dat antizionistisch is en dat daarom nooit zal kunnen deugen.


Zionisme: Een Antieke Ideologie
Commentaar Wim Duzijn 2003

Hoewel er aan de situatie in Israel en de bezette gebieden helemaal niets veranderd (een illegale onderneming blijft gewoon een illegale onderneming) schotelen Bush & Blair zalvend en huichelend ons visioenen voor over een nieuwe toekomst - een mooie toekomst die echter met bloed gekocht moet worden en die verwezenlijkt moet worden door kapitalistische, pro-zionistische opportunisten, die onvermijdelijk in conflict zullen geraken met al diegenen die de rechts-zionistische politiek van de regering Sharon veroordelen, zodat het enige antwoord daarop het vestigen van een ordinaire politiestaat zal zijn, waarin alle antizionisten vervolgd, gemarteld en ge-exececuteerd zullen worden, hetgeen 'moreel juist' zal worden genoemd omdat zij het kwaad zijn in een 'goed' genoemde wereld....

Sharon blijft Sharon (een onverbiddelijke, meedogenloze neozionist) en ook al hebben mensen jarenlang STOP SHARON geroepen, de Verenigde Staten en Engeland beweren het tegenovergestelde: Sharon moet aangemoedigd worden verder te gaan met zijn 'heilzame vredespolitiek'.
Het zionisme - zo moeten wij allen geloven - is een zegen voor het Midden-Oosten en de mensheid.
Als anarcho-liberaal denker, zo eentje die de vijand is van theocratisch en rechts-politiek machtsdenken, wijs ik die boodschap af. Ik stel hier heel nadrukkelijk dat het zionisme een politieke ramp was en is, omdat het zionisme een antieke, op valse superioriteisgevoelens berustende atomiseringsideologie is die in een moderne, holistische tijd, waarin mensen moet worden geleerd samen te werken, domweg niet meer thuishoort.

Zie ook: Het oude denken is failliet


Arab League Secretary-General Amr Moussa: "The unabated escalation we are seeing in the occupied Palestinian territories is clear evidence of the Israeli rejection of peace.
It is also evidence that the Israeli government is dealing with the Palestinian people and the Arabs in general from a perspective clouded by the arrogance of power."

Uri Avnery: Crying Wolf?
Gush Shalom Website, 15-3-2003

"Why do you think that Sharon may exploit the American attack on Iraq in order to carry out transfer in the occupied territories?" a journalist asked me, after we published a warning to this effect in his paper. "Aren't you a crying wolf?"
I could have given him the list of quotations from members of the present government, who openly advocate the mass expulsion of Palestinians.. But I preferred to tell him about some occurrences to which I was an eye-witness in the past.

It happened in 1967, after the Israeli army had conquered the West Bank. Immediately afterwards the writer Amos Kenan, who was a soldier serving in the Latrun area, came to me. He put on my desk a report about what he had seen with his own eyes. (I was at the time a Member of the Knesset and the editor of Haolam Hazeh newsmagazine.)
In the shocking report Kenan described how the inhabitants of four villages in the Latrun area had been evicted from their homes. Men and women, children and old people, had been forced to walk, in the stifling heat of over 30 degrees Centigrade, towards Ramallah, a distance of 30 km. Immediately afterwards, the army had begun to destroy the houses...
While the tractors worked in the Latrun area, something similar happened in Kalkilya. After the town was conquered, the army started to systematically dynamite a central neighborhood. The inhabitants were expelled and forced to walk to Nablus, some 25 km away. There they were lying around in public parks...
Years later I heard that at the same time, in neighboring Tulkarm transfer had begun, too... But by far the biggest expulsion in that war took place in Aqabat-Jabr and the other giant camps of the 1948 refugees near Jericho, the largest in the Middle East. They were completely emptied, to the last man and woman, and all the inhabitants expelled to nearby Jordan. In those camps were at least a hundred thousand refugees. When I visited them immediately after the war, they were ghost towns.

According to various estimates, between 100 and 260 thousand Palestinians were expelled. In Oslo it was agreed that a joint Israel-Palestinian-Egyptian-Jordanian committee would find ways to bring them back. It was never convened.

Hannah Arendt: Vijand Van Vergoddelijkt Jodendom
Ann Pettifer, in Zionism unbound

In the early 1960s, there was a bitter correspondence between two German Jews, the political philosopher Hannah Arendt and Gershom Scholem, the great scholar of Kabbalah.
Much of the disagreement turned on Arendt's rejection of Zionism which led the Zionist Scholem to accuse her of having no love for the Jewish people.
Arendt acknowledged that she had no love for any nation or collective - believing, as she did, that love of humankind trumped tribal or parochial affections.
Insofar as Zionism had led Jews from belief in God to belief in themselves, she continued, "in this sense I do not love the Jews."

Het Onvermogen Na Te Denken
Commentaar Wim Duzijn 2003

Hannah Ahrendt is een links georiënteerde filosoof, die zich probeerde los te worstelen uit een uiterst rechtse pro-zionistische, op elitair machtsdenken gefundeerde joodse leefwereld, aan het ontstaan waarvan zij op actieve wijze heeft meegewerkt.
Ondanks dat rechtsmilitaristische verleden (ook zij was - net als andere rechtse zionisten - de mening toegedaan dat de joodse staat een staat moest zijn die diende te worden opgebouwd rondom een sterk, onverslaanbaar leger) wist zij in het jaar 1960, tijdens het Eichmann-proces de moed op te brengen Eichmann - die verantwoordelijk werd gesteld voor de dood van miljoenen onschuldige mensen - te verdedigen.
Eichmann was niet de kwade genius die moralisten van hem probeerden te maken, stelde zij. Hij was slechts een product van een kleinburgerlijke omgeving waarin mensen het nadenken wordt afgeleerd.
Eichmann's kwaad was in de eerste plaats gedachteloosheid, onnadenkendheid, het onvermogen fundamentele vragen te stellen en het klakkeloos accepteren van een bestaansvisie die de mensen op een autoritaire wijze van bovenaf wordt opgelegd.

Staatsterreur Loont
Commentaar Wim Duzijn 2003

Citaat: Israel's behaviour follows a pattern. It provokes the Palestinians into launching attacks and then responds with disproportionate force. Each Israeli "incursion" or "retaliation" pushes back the boundaries of what the West accepts. Every step is more radical than the last.
A year ago, Israel could not occupy a Palestinian city for a day without a storm of international protests. Today it has reoccupied almost every West Bank city, vowing that the occupation will be permanent unless it decides that Arafat is co-operating against "terror". There is silence from the West (PalestineChronicle 2-7-2002).

GROTE MORALISTEN in ons land hebben zich jarenlang beziggehouden met de vraag hoe het toch mogelijk was dat Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog niet in verzet kwamen tegen leiders die niet deugden.
Vooral tijdens het showproces dat werd opgevoerd rondom de persoon van Aldolf Eichmann speelde die discussie zich af.
Harry Mulisch, opportunist, en waarschijnlijk daarom erkend als Nederlands grootste moralistische schrijver, was aanwezig in Jeruzalem en drukte op pathetische wijze zijn afschuw uit: "Hoe daar een man zat die zich niet schuldig voelde, een man die zei dat hij maar een onbeduidend radertje was in een groot geheel en dat elk protest daarom zinloos zou zijn, omdat de MACHT alomtegenwoordig was...", een argument dat best wel zinvol is, wanneer we ons gaan realiseren dat er zoiets bestaat als 'Macht Is Recht' denken...

MACHT is gericht op het doden van het geweten. MACHT is gewetenloos. MACHT eist dat we geestelijk dode mensen zijn die willoos en kritiekloos kiezen voor de schizofrenie.
In de wereld van de MACHT is de mens een object, nuttig als hij gebruikt kan worden, onbelangrijk als hij onbruikbaar is.
De 'vrij' genoemde mens denkt dat hij vrij is, maar zonder het te beseffen is en blijft hij een marionet, die gehoorzaam de bevelen van de leiders volgt. Elke enkeling die uit de tredmolen wil stappen wordt weg gewerkt of vernietigd.
Daarom zwegen de Duitsers, en daarom zwijgen wij. De MACHT heeft ons (in geestelijk opzicht) doodgeslagen.
We protesteren niet meer. We geloven nu dat de vijand van de MACHT de duivel is en met de duivel kunnen we geen zaken doen.
Dat betekent dat het veroordelen van Adolf Eichmann door een vals-moralistische gemeente een zinloos oordeel is.
Dat oordeel krijgt alleen betekenis wanneer we zelf moediger zijn dan Eichmann. Maar we zijn niet moedig. Net als Eichmann hebben we onze baan, ons gezin, onze sociale contacten en net als Eichmann zien we ons geplaatst tegenover een reusachtig netwerk van MACHTIGE REUZEN, die ons het gevoel geven dat we kleine nietige insecten zijn, die met een enkele klap doodgeslagen kunnen worden.
En daarom zwijgen we en doen we niets. We spelen een spel. We spelen rechtertje met verlos. Maar het is een zinloos spel. Omdat de MACHT elk rechterje dat een echte rechter wil zijn doodslaat.


Adolf Eichmann: "Men kan het gespletenheid noemen. Ik heb geweten en beroep van elkaar gescheiden. (...) Ik moest gehoorzamen. Niemand kan zeggen dat ik mijn werk niet goed heb gedaan."


Zie ook: Alle mensen zijn voor de wet gelijk

Lyndon LaRouche & Demonisering
LaRouche Website, 16-3-2003

Recent news stories in Germany and the U.S.A. named John Ashcroft as one of a number of prominent protégés of the late philosopher Leo Strauss.
Others named were: now-Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz (a leading advocate of war against Iraq for the past 12 years), Supreme Court Justice Clarence Thomas, neo-conservative war-hawk William Kristol of the Weekly Standard, former Secretary of Education William Bennett, and National Review publisher William Buckley.
Strauss came to the United States in the 1930s under the personal sponsorship of Carl Schmitt, the "Crown Jurist of the Third Reich," who provided the legal rationales for the devolution of Weimar Germany into the dicatorial Nazi state....

Carl Schmitt, in his 1932 book The Concept of the Political contended, as do the Straussians today, that it is essential to define an "enemy" for the population to fight. Only a belief in a mortal enemy can unify the population, and invest the regime with meaning.

Victoria Kahn over Carl Schmitt

Carl Schmitt was a supporter of the Nazi party during the 1930s and a vocal anti-Semite.
Even so, his writings on constitutional law remained in discussion even after World War II, cited by contemporaries like Hannah Arendt and Walter Benjamin.
However, his star faded and aside from a few obscure references, Schmitt largely disappeared from scholarly study, until recently.
Kahn recognizes the challenge in studying a subject whose stimulating ideas are compromised by terrible political affiliations and bigoted writing.
"Although I'm participating in it, I think there's something disturbing about the interest in him," she says. "I think it has to do with this interest in violence - there's a fascination with Schmitt's justification of violence."
Schmitt had argued that a nation's sovereign had the right - was in fact defined by the ability - to resort to violent means in order to maintain the stability of the state. Even a constitutionally bound nation could suspend its laws in order to ensure its own survival.

U.N. Chief Orders Inspectors to Leave Iraq
UN News Centre, 17-3-2003

Secretary-General Kofi Annan announced today he will withdraw United Nations staff from Iraq following the failure of efforts to achieve united action in the Security Council in ridding the country of weapons of mass destruction.
“I have just informed the Council that we will withdraw the UNMOVIC and atomic agency inspectors, we will withdraw the UN humanitarian workers, we will withdraw the UNIKOM troops on the Iraq-Kuwaiti border who are also not able to operate,” Mr. Annan said in a statement to reporters after he informed a closed-door meeting of the Security Council of his plans.
The Secretary-General said US authorities had informed him, as well as the UN Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) and the International Atomic Energy Agency (IAEA), yesterday “that it would be prudent not to leave our staff in the region.”

In reply to questions Mr. Annan repeated his view that if action against Iraq were to take place without the support of the Council “its legitimacy will be questioned and the support of it diminished.”
Asked whether today was a very sad day for the UN and the world, he said: “In the sense that we are not able to do it peacefully, obviously it is a disappointment and a sad day for everybody. War is always a catastrophe.

Amerika & de illegale oorlog
Timothy Bancroft-Hinchey, PRAVDA.Ru 18-3-20033

Those who wage this war will be taken before the International Criminal Court at The Hague to be tried for war crimes if there are civilian casualties and possibly, crimes against humanity, if the conditions are met.
The author of this article will be the proud author of the indictment. More than this, it is hereby proved that the nation in breach of Resolution 1441 is the United States of America, not Iraq.
A war against the sovereign state of Iraq without the express authorization of the UNO is illegal under international law, running against the UN Charter and against the Resolution 1441.

Under international law, Article 2, Paragraph 4 of the UN Charter is clear:
“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”.

Article 51 spells out the right of nations to wage war:
“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”.

Since Iraq has neither waged an act of war against the USA or UK and since international peace and security is put at risk not by Iraq but by the USA and United Kingdom, the provisions for self-defence are not met...


Tommy Franks: Een Mens Zonder Geweten?
Commentaar Wim Duzijun 2003

De vraag waarmee de mensheid nu wordt geconfronteerd is of er zoiets mag bestaan als een wereldgeweten, een morele instantie die op een eerlijke, faire, rechtvaardige wijze een objectief oordeel mag uitspreken over het gedrag van mensen.
Het zionisme en het christelijk fundamentalisme, die momenteel de wereldmacht bezitten (beter gezegd: claimen..), zijn de ontkenning van het geweten, juist omdat zij met behulp van bot geweld hun zelf bedachte waarheid op willen leggen aan anderen.
Waar Mozes volgens hen duizenden jaren geleden de wereld de Wet geschonken heeft, daar schenken zij ons de Gewetenloze Macht, die daarom gewetenloos is omdat alle argumenten die hun gedrag een niet-moreel tintje kunnen geven worden onderdrukt.

"God is alwetend en almachtig", zo luidt de filosofie van de Amerikaanse legerleider Tommy Franks, en met zijn kritiekloze "Befehl Ist Befehl'-opstelling, die ertoe leidt dat hij - net als zijn Duitse collega's van de Wehrmacht - zichzelf in een duister, wetteloos avontuur stort, laat hij ons zien dat die alwetende, almachtige God bestaat uit christelijke fundamentalisten en neoconservatieve joden.
Zij zijn (beter gezegdf: ze wanen zichzelf) alwetend en almachtig en dat betekent dat al die simpele, intelligente zielen die de almacht en de alwetendheid van christelijke fundamentalisten en neoconservatieve joden afwijzen in zijn gewetenloze "Befehl Ist Befehl”- wereld mogen creperen. Op een democratische wijze natuurlijk: gemarginaliseerd, doodgezwegen en klein gemaakt....
Als anarchistisch, naar holistische eenheid verlangende, schrijver heb ik me nooit vrij gevoeld in een wereld die wordt geregeerd door primitieve, gewetenloze moralisten. Heel mijn streven was er daarom op gericht anderen duidelijk te maken dat je als eerlijk mens geen leefbaar bestaan kunt leiden in een door opportunisten geregeerde leugenwereld (zie mijn verhalenbundel '
Revolutie in het Gekkenhuis')

Saddam Hussein, hoe dictatoriaal en onredelijk hij zich ook bij tijden opgesteld mag hebben, is in moreel opzicht een beter mens dan Tommy Franks. Franks is de kleinburgerlijke gelovige die kritiekloos een regering van christelijke fundamentalisten en joodse neoconservatieven gehoorzaamt. Die gewetenloze groep probeert niet een dictator te verslaan, maar een democratisch wereldorgaan in ontwikkeling: de Verenigde naties.
Alles wat de VS, Engeland en Israel de afgelopen jaren hebben gedaan is het gezag van de VN ondermijnen.
Zij willen niet de Wet dienen, nee, zij willen boven de Wet staan. Ze hebben het Internationale Strafhof tot een lege huls gemaakt en nu maken ze de VN tot een lege huls. Waarmee is aangetoond dat zij, gezien vanuit het verlangen van de mensheid een democratische, naar rechtvaardigheid strevende wereldgemeenschap op te bouwen, doodgewone criminelen zijn.

De enige die Tommy Franks nog kan redden - wanneer we George Bush mogen geloven - is Saddam Hussein. Wanneer Saddam Hussein met zijn zonen kiest voor de vrijwillige ballingschap zal de oorlog worden afgeblazen - hetgeen betekent dat Tommy Franks niet hoeft te worden bijgezet in het gezelschap van meedogenloze “Befehl Ist Befehl”-militairen zonder eigen geweten.
Tommy Franks is - ondanks de hoige positie die hij inneemt binnen de krijgsmacht - een willoos wezen – een volgeling.
Saddam Hussein - de door het zionisme gedemoniseerde Iraakse regeringsleider heeft volgens eigen zeggen wel een wil: Hij noemt zichzelf 'een man met principes'.
Hij wil de waarheid en de rechtvaardigheid dienen. Dat mag hij van Bush & Blair alleen maar doen door te kiezen voor de ballingschap, een daad die binnen de Arabische wereld gezien zal worden als een laffe, opportunistische daad: de daad van een man die zijn eigen hachje wil redden.
Als pacifistische anarchist – die een balling is in een democratische leugenwereld - zou ik zo een houding niet veroordelen. Irak is nu eenmaal niet het bezit van de familie Hussein. Irak is het bezit van het Iraakse volk…
Maar wanneer je de zaak realistisch bekijkt dan weet je ook dat het vertrek van Saddam Hussein een chaotische toestand zal oproepen in Irak, met een grote kans op een burgeroolog, waarin alle rechtse krachten gesteund zullen worden door dezelfde George Bush, die zogenaamd 'de vrede' preekt...

In Baghdad, Art Thrives As War Hovers
by Robert Collier, Iraq Daily - Local Arts 3-2-2003

Thick cigarette smoke, the scene at the Hewar Art Gallery has a familiar feel. Long-haired artists with goatees and three-day stubble. Elegant women with distracted eyes and languid hauteur. Highbrow bohemians gossiping and glancing at the latest paintings and sculptures. The discreet clinking of coffee cups.
For a while, at least, in this nondescript middle-class neighborhood of eastern Baghdad, you can imagine being closer to Berlin, Paris or New York, unencumbered temporarily by the deprivation, oppression and fear that haunt the country. You also are in the presence of some of the Mideast's most prized artworks -- from abstract oil painting to powerfully gaunt bronze sculpture to quasi-primitivist assemblage.

The Hewar probably has Iraq's hippiest arts scene, but the gallery is not as unusual as it appears. While the country is increasingly coming under siege, dozens of galleries have sprouted up in Baghdad. Iraqi painting and sculpture have become a thriving, if clandestine, export industry, filling museums and private collections throughout the Mideast and even Europe. The theater also is booming, and even the nation's beleaguered symphony orchestra is drawing packed crowds. All of this despite -- or in deliberate obliviousness to the prospect of another potentially devastating war.

"We are not just a country of war or oil," said Qasim Alsabti, a painter who runs Hewar with his wife, Iman Al-Showg, a prominent sculptor.
"We are a proud culture that goes back 6,000 years to the Sumerians. We have been making art for longer than anyone. This is what gives us identity. This is what will make our art last another 1,000 years, when all this war is forgotten."
"We have to forget the black side of life," said Reem Kubaa, a poet, as she sat with the Alsabtis and a group of friends one recent afternoon, sharing a masgouf, or traditional Iraqi fish fry, in Hewar's leafy courtyard. "If our art is black, that means we are stopped. We are not doing our job as artists."

Zie ook: Arabische vrouwelijkheid, en:
Paars is de kleur van het Moederland

Chirac attacks US war plans
The Guardian, 18-3-2003

The French president, Jacques Chirac, said today that a war in Iraq without the support of the United Nations would undermine future efforts at peaceful disarmament.
"This is a serious decision," Mr Chirac said, that "jeopardises future methods of peaceful disarmament in crises linked to the proliferation of weapons of mass destruction." "Inspections showed that they are a credible alternative for disarming" Iraq, Mr Chirac said.
"To act without the legitimacy of the United Nations, to favour the use of force over law, is taking a heavy responsibility."
France has long maintained that efforts to solve the Iraq crisis by peaceful, diplomatic means must be exhausted before considering any recourse to force.


"The people in a democracy are conditioned to believe that they are indeed the decision-making power of government, but in truth there is almost always a small circle at the top making the decisions for the entirety." A. Ralph Epperson


Chirac en de planeet Jupiter
Astrologisch commentaar
Wim Duzijn 2003

René Jacques Chirac is geboren in Parijs op 29 november 1932, rond 11u 45m.
Die geboortedag geeft het dierenriemteken Boogschutter (via Zon- en Maanbeheersing) een dominante plaats in zijn horoscoop.
Boogschutter (een vuurteken) wordt beheerst door de planeet Jupiter, die in de oudheid (met name in het Romeinse Keizerrijk) het symbool bij uitstek was voor vrijheid, verdraagzaamheid en geestelijke groei.
De katholieke kerk heeft de planeet Jupiter als deel van 'de heilige drie-eenheid' overgenomen en als zodanig symboliseert hij als 'god de zoon' - samen met 'de heilige geest' - de geestelijke verlichting, die (denk aan het christelijke Pinksterfeest en het spreken met meerdere stemmen) gericht is op het overbruggen van tegenstellingen en het scheppen van onderling begrip.

Het verlangen naar geestelijke verlichting kan ook worden aangetroffen in de Talmoed, een boek vol raadgevingen en bespiegelingen van joodse rabbijnen:
"The rabbis and sages of the Talmud did not want to glorify might and arms. So in their wisdom they turned the focus of Chanukkah to the theme: "Not by might, nor by power, but by My Spirit, says the Eternal God of Hosts", (Zech 4:6). (Rabbi Harry A. Manhoff)


We are being treated like idiots
The Mirror, 17-3-2003

There is no longer any doubt that the rush to military action is one of the most sordid episodes since the Second World War.
Mr Bush is only interested in blitzing Iraq. What makes it so much more terrible for the people of Britain is that our government is being dragged in and plumbing disgraceful depths to justify involvement.
The concerted attack on France is shameful and degrading. Cabinet ministers yesterday toured TV and radio studios to condemn President Chirac and accuse the French of being responsible for war.
This is hypocrisy run riot and double-think of scandalous proportions. You expect it from newspapers with no principles or morality, but we are entitled to something better from Tony Blair's government.

Tony Blair still fails to understand that one reason the British are so opposed to this war and so cynical about the motives for it is that we are being treated like idiots.

We don't want fake dossiers of "evidence". We don't want lies about the dangers we face. We don't want attacks on people and countries who prefer peace to war. We don't want farcical summits whose only aim is to speed the rush to military action.
When war starts, we will be very clear about who is responsible.

Conflict with Iraq - An Israeli Perspective
Benjamin Netanyahu, 12-9-2002

I believe I speak for the overwhelming majority of Israelis in supporting a preemptive strike against Saddam’s regime.
We support this preemptive American action even though we stand on the frontlines, while others criticize it as they sit comfortably on the sidelines. But we know that their sense of comfort is an illusion. For if action is not taken now, we will all be threatened by a much greater peril.

If a preemptive action will be supported by a broad coalition of free countries and the United Nations, all the better. But if such support is not forthcoming, then the United States must be prepared to act without it.
International support for actions that are vital to a nation’s security is always desirable, but it must never constitute a precondition. If you can get it, fine. If not, act without it.

De Opportunistische Moraal Van Benjamin Netanyahu

Webinfo: Netanyahu believes that the United States has established three principles in the aftermath of the September 11th terrorist attacks:

Regel 1: Erken geen gelijkheid voor de wet. De tegenstander is de terrorist. Wie zichzelf verdedigt tegen terreur mag zoveel burgers doden als hij wil.
Regel 2: Noem iedereen die de tegenstander helpt een terrorist.
Regel 3: zorg dat je de winnaar bent, zodat via de overwinning de middelen - hoe onwettig ook - gerechtvaardigd worden.


Saddam Defies U.S. Demand to Leave Iraq
Associated Press Writer 18-3-2003


Saddam Hussein defied a U.S. ultimatum to leave Iraq with his sons or face war, appearing on television Tuesday in military uniform for the first time since the 1991 Gulf War and warning his commanders to prepare for battle.