Verdeel, Heers en Lieg


ouderwetse machtsmoraal
en nieuwe sociale wereldorde

Links

Handvest Verenigde Naties
Vechten Voor Paranoiede Gelovigen - Mozes, de Steenbok
Het Paradijs & De Macht - Propaganda & Morele terreur
Anne Morelli & Oorlogspropaganda
De leugens van Bush - Democratie en Zionisme
De leugens van Leo Kwarten
Jan Blokker & de Golem
De Nieuwe Slaaf en Meesterorde van Krauthammer
Krauthammer en het post-zionisme
The Wolfowitz Cabal

Western policy is radicalizing Arab and Muslim students. I’ve been warning them from this for many years in Parliament. You can go back and see what I said in the 1980s in Parliament; that by your double standards, by your support for Israeli crimes, by your embrace of the corrupt kings and the puppet presidents, you rule against the interest of your own people. You are radicalizing the Arab and Muslim students in a way which in the end will not be in your interest.

George Galloway
founder member of the campaign for democratic rights in Iraq

Handvest van de Verenigde Naties (1945)
Aanhef (Preambule)

Wij, de volken van de verenigde naties vastbesloten komende geslachten te beveiligen tegen de oorlogsgesel, die tweemaal gedurende ons leven onuitsprekelijk leed over de mensheid heeft gebracht, en opnieuw het vertrouwen in de grondrechten van de mens, in de waardigheid en waarde van de menselijke persoon, in gelijke rechten van mannen en vrouwen, alsmede van grote en kleine volken te bevestigen, en voorwaarden te scheppen, waaronder gerechtigheid en eerbied voor de verplichtingen, die uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht voortvloeien, gehandhaafd kunnen worden, en sociale vooruitgang en betere levensstandaarden in grotere vrijheid te bevorderen
en te dien einde
verdraagzaamheid te betrachten en te zamen in vrede met elkaar als goede naburen te leven, en onze krachten te verenigen om internationale vrede en veiligheid te handhaven, en door de aanvaarding van beginselen en de instelling van methodes te verzekeren, dat wapengeweld niet zal worden gebruikt behalve in het algemene belang, en ter bevordering van de economische en sociale vooruitgang van alle volken een internationaal apparaat te gebruiken
hebben besloten onze pogingen te verenigen om onze doeleinden te bereiken.

Verdeel & Heers: Rechts-Zionistische Vredespolitiek

In 1982 the Hebrew-language magazine Kivunim (Directions), the official organ of the World Zionist Organization published an important article entitled, "A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties".
The Editor of Kivunim is Yoram Beck, Head of Publications, Department of Information, of the World Zionist Organization. Also on the Editorial Committee of Kivunim is Amnon Hadary, a member of the Palmach during the 1948 atrocities.

Iraq:
Iraq, rich in oil on the one hand and internally torn on the other, is guaranteed as a candidate for Israel's targets. Its dissolution is even more important for us than that of Syria.
Iraq is stronger than Syria. In the short run it is Iraqi power which constitutes the greatest threat to Israel.
An Iraqi-Iranian war will tear Iraq apart and cause its downfall at home even before it is able to organize a struggle on a wide front against us.
Every kind of inter-Arab confrontation will assist us in the short run and will shorten the way to the more important aim of breaking up Iraq into denominations as in Syria and in Lebanon.
In Iraq, a division into provinces along ethnic/religious lines as in Syria during Ottoman times is possible. So, three (or more) states will exist around the three major cities: Basra, Baghdad and Mosul, and Shi'ite areas in the south will separate from the Sunni and Kurdish north.
It is possible that the present Iranian-Iraqi confrontation will deepen this polarization.

About Palmach:
The elite striking force of the Haganah. Established by the Haganah's national command on May 19, 1941, the Palmach consisted of nine assault companies: three in the northern Galilee, two in central Galilee, two in southern Galilee, and one in Jerusalem. The Palmach launched pre-emptive strikes into Syrian and Lebanese territory, frequently sending members fluent in Arabic in Arab dress into Syria and Lebanon to sabotage and scout targets. The Palmach grew to 12 companies.
Palmach leaders included Yigal Allon, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Haim Bar-Lev, Uzi Narkiss and Ezer Weizman. (Jewish Virtual Library)


Vechten Voor Paranoiede Gelovigen

Dat de Israelische leider Ariel Sharon geobsedeerd wordt door het begrip 'Israelische veiligheid' is een feit.
Dat die obsessie er toe leidt dat de ontwikkeling van de Arabische wereld wordt tegengehouden is ook een feit.
Maar wat veel erger is dat intelligente mensen in het Westen die keiharde feiten niet onder ogen willen zien en zich uitleveren aan paraoniede fanatici, die hun star-ideologische wereldvreemdheid ('het zionisme moet nieuw leven worden ingeblazen') verbergen achter het gezicht van naieve, om de tuin geleide Amerikaanse soldaten, die niet de orde van de redelijke mens, maar de chaos van de fanatieke gelovigen aan het verdedigen zijn.

Met Richard Perle & Benjamin Netanyahu
op weg naar een nieuwe toekomst...

"Israel’s new strategic agenda can shape the regional environment in ways that grant Israel the room to refocus its energies back to where they are most needed: to rejuvenate its national idea, which can only come through replacing Israel’s socialist foundations with a more sound footing; and to overcome its "exhaustion," which threatens the survival of the nation.
Ultimately, Israel can do more than simply manage the Arab-Israeli conflict though war. No amount of weapons or victories will grant Israel the peace its seeks.
When Israel is on a sound economic footing, and is free, powerful, and healthy internally, it will no longer simply manage the Arab-Israeli conflict; it will transcend it.
Israel — proud, wealthy, solid, and strong — would be the basis of a truly new and peaceful Middle East. ( Richard Perle, American Enterprise Institute)

Richard Perle, de opsteller van een rapport dat de Israelische Likoedpartij de weg moe(s)t wijzen naar een nieuwe toekomst waarin volledig wordt gebroken met de socialistische beginselen die de stichters van de staat Israel het idealisme verschaften om het land tot ontwikkeling te brengen, is een vriend van Benjamin Netanyahu en momenteel voorzitter van een Amerikaans adviesorgaan (The Defense Policy Board) dat het Pentagon adviseert.
Zijn rechts-utopistische opvattingen heeft hij nooit onder stoelen en banken gestoken. Israel heeft recht op het land (al het land), daar valt niet aan te tornen, en daarom zal Israel de Arabieren duidelijk moeten maken dat elk protest zinloos is.
De als misdadig beschouwde socialistische regimes in Syrie en Irak moeten verdwijnen. Ook het socialisme in Israel dient weggevaagd te worden, waarna de gehele regio zich kan ontwikkelen tot een vredelievend kapitalistisch paradijs, waarvan Israel de zeer rijke en natuurlijk ook zeer morele leider zal zijn...
*With money you van buy everything..."

Zie ook: De Derde Weg - deel 4

Britse Sensatiepers Valt Chirac Aan

A British tabloid newspaper (The Sun) opened a new front in a war of words with France over Iraq on Thursday by attacking Jacques Chirac on his own turf in an edition handed out free in Paris that depicted the president as a giant worm.
"Chirac Est Un Ver" (Chirac Is A Worm) blared the Sun's special front-page headline in French above a photomontage of an earthworm bearing his head and crawling out of a map of France.
"We think your president, Jacques Chirac, is a disgrace to Europe by constantly threatening to veto military action to enforce the will of the United Nations in Iraq," the Sun said on the front page of the Paris version, written in French.
Chirac is resisting US and British pressure for a war on Baghdad, irritating US President George W. Bush and British Prime Minister Tony Blair but winning strong support from the overwhelming majority of his own electorate in France. (Hindustan Times, 2-2-2003)

Astrologisch Intermezzo:
Mozes, de Steenbok

20 An altar of earth thou shalt make unto Me, and shalt sacrifice thereon thy burnt-offerings, and thy peace-offerings, thy sheep, and thine oxen; in every place where I cause My name to be mentioned I will come unto thee and bless thee. 21 And if thou make Me an altar of stone, thou shalt not build it of hewn stones; for if thou lift up thy tool upon it, thou hast profaned it.


De Steenbok:

Planeet: Saturnus
Metaal: lood
Kleuren: zwart, donker groen, bruin
Stenen: rookkwarts, onyx
Element: aarde

De onyx is een steen die goed is voor mensen die zich niet kunnen contreren, die chaotisch zijn en zich snel laten afleiden. Mensen die niet met beide benen stevig op de grond staan, wordt veelal een zwarte compacte onyx aangeraden. Deze steen maakt ze goed geworteld, ernstig en doelbewust.

De Ephod: Het gewaad van de Joodse Hogepriester

The Jewish high priest wore a beautiful ephod or vest with a breastplate composed of twelve precious stones arranged in four rows. Each of the stones had the name of one of the tribes of Israel engraved upon it. This was known as "the breastplate of judgment."
The ephod was fastened at the shoulders with two onyx stones upon which had been engraved the names of the tribes of Israel - six on each onyx. According to Adam Clarke, the stones were to remind God of the needs and desires of the Israelites whenever the high priest stood before Him.. Josephus writes that one of the onyx buttons of the ephod would shine brilliantly whenever God attended their sacrifices. (Bron: Weapons of Christ website)

The Ehpod: The Plate of Judgment

In Josephus, chapter VII, verse 7 we learn the inner most understanding as to why the Ephod was designed in the manner that YHWH commanded. It reads and explains, as such:
And for the ephod (apron), it shewed that YHWH had made the Universe of four (elements); and as for the gold interwoven, I suppose it related to the splendour by which all things are enlightened. He also appointed the Breastplate to be placed in the middle of the Ephod, to resemble the Earth, for that has the very middle of the world.
And the girdle, which compassed the High Priest round, signified the ocean, for that goes round about and includes the Universe. Each of the Sardonyxes (stones) declares to us the Sun and the Moon; those I mean that were in the nature of buttons on the High Priests shoulders. And for the twelve stones (in the Breastplate), whether we understand by them the months, or whether we understand by them the like number of the Signs of that circle which the Greeks call the Zodiac, we shall not be mistaken in their meaning. And for the mitre, which was of a blue colour, it seems to me to mean…Heaven; for how otherwise could the Name of YHWH (El) be inscribed upon it. (www.childrenofyahweh.com)

De Ephod is het embleem van de stam Levi, de groep geleerden die geen deel mogen uitmaken van de Israelische staatsmacht, omdat het hun taak is op een eerlijke onafhankelijke wijze de Wet (dus niet de tempel) te verdedigen. Zoals uit de beschrijving van Josephus blijkt verwijst de Ehpod naar het astrologische wereldbeeld, dat het fundament van de beschaving in het Midden-Oosten is. De aarde is het centrum van de kosmos. De mens is zowel God als slaaf. Om de goddelijkheid in zichzelf te kunnen vinden moet de mens de kosmische slavernij overwinnen.


Het Paradijs & De Macht
Wim Duzijn 2003

De Ephod, het gewaad van de Joodse Hogepriester (dat binnen het denken van joden die de tempel willen herbouwen een belangrijke plaats inneemt) is een verwijzing naar de tempel die de wereld is.
Wij allen maken deel uit van een wereld die het middelpunt is van de kosmos, en omdat wij het het centrum zijn van de wereld mogen wij onszelf 'God' noemen.
Het Noodlot echter heeft beslist dat onze wereld deel uitmaakt van een planetenorde die niet 'goed' is, maar ook niet 'slecht'. Het is een dualistische orde, waarin goed en slecht naast elkaar bestaan. Het goede 'is', zoals het kwade ook 'is'. Noch het kwaad, noch het goede kunnen elkaar vernietigen, omdat de mens niet goed of kwaad is. Elk slecht mens is gedeeltelijk goed, zoals ook elk goed mens gedeeltelijk kwaad is.
Dat inzicht, dat niemand onder ons het recht bezit zichzelf 'goed' te noemen, zou elke religieuze jood tijdens zijn of haar opvoeding meegegeven dienen te worden.
Het kleed van de Joodse Hogepriester zou een prominente plaats gegeven moeten worden in Joodse gebedshuizen, naast de tien geboden, die het Saturnale Wetsdenken van Mozes symboliseren.
Het kleed van de Joodse Hogepriester kan joden (vertegenwoordigers van een van de twaalf Israëlische stammen) duidelijk maken dat zij een deel van wereld zijn, en niet het geheel.
God is de wereld, waarvan wij allemaal deel uitmaken. Die wereld is de gevangene van een planetenorde die de mensheid probeert te verdelen en te versplinteren. Daarom is het de taak van de ontwikkelde, religieuze mens die verdelingswoede tegen te gaan.
Het bijbelboek Genesis laat duidelijk zien wat het gevolg is van primitieve verdelingszucht. Adam en Eva leidden een paradijselijk bestaan, waarin zij zich niet druk maakten over zinloze geboden en voorschriften. Zij waren kinderen die de kinderlijke onschuld beleefden. Tot zij werden bezocht door een slang (de slang is het oeroude symbool van het machtsdenken). De slang maakte hen wijs dat macht belangrijker is dan kinderlijke onschuld. En omdat zij naïeve kinderen waren geloofden zij de boodschapper van de Macht. Zij aten van de appel en zij verloren hun onschuld. Vanaf dat moment draaiden zij mee in de grote, stom voortwentelende tredmolen van de Macht: als volwassenen die de wereld opdelen in een oneindig aantal kleine hokjes - donkere, liefdeloze gevangeniscellen, waarin de mens een vreemdeling tussen vreemdelingen geworden is...


De Synagoge van Graz

In this synagogue building, the architects succeeded in creating a place which doesn't lose its suspense. Indeed, it continues to grow the more often we visit it. The glass dome over the prayer room is responsible for this, creating a different impression depending on the time of day.
The first, mild light of day which brightens the room emphasizes the morning prayer, which goes "My God! The soul which you have given me is pure." At noon, the sun lights up the entire room. It brings out the basic white and blue, and the bright light is reflected in the glass surface of the almemor. But in the evening the atmosphere flows into the consciousness of those who pray, reciting the evening prayer: "God Zebaoth be with us, Jacob's God is with us, a mighty fortress."
The glass arch opens the view to the heavens, God's supposed residence. At the sane time, the hemisphere represents a part of the earth, suggesting Jews' ethical responsibility for this world.
Fulfilling the religious commandments means first of all bearing a clear responsibility for this world.

Text from: "Es gibt nur einen Gott und eine Menschheit",
von Wolfgang Sotill


Pope Urges Science Should Benefit Poor

Pope John Paul II urged scientists Monday to close the gap with poorer nations, particularly African countries ravaged by AIDS and said research should free itself from any bonds of economic or political interests.
The 82-year-old pontiff, himself a big booster of science and recently burdened by health problems, expressed gratitude for those working in biomedicine for improving quality of life.
Research, he said, must follow "an authentically humanist orientation" and keep itself "free from the slavery of political and economic interests." (Iraq Daily, 26-2-2003)

Hizbullah moves to forge new image in West
‘We need to re-evaluate the situation’

By opening up to Western audiences and calling for a reconsideration of Islamic rhetoric and principles, Hizbullah is attempting to reintroduce itself as a representative of a moderate Islam of the future, distant from the atavism and political agendas of other fundamentalist groups.
In a recent speech he gave in the Bekaa last week, the party’s secretary-general, Sayyed Hassan Nasrallah, said that it was unacceptable to make “generalizations and categorizations that would involve millions of Europeans who preceded the Islamic world in rejecting a war waged against it.”
He said that opening up to millions in Europe and America should be given priority, and he deemed it unforgivable to talk about “the Crusader West or a Crusader war.”

“We are not the enemies of the American people; we are not enemies of Judaism and Christianity … In fact our experience in Lebanon showed us that betrayal doesn’t belong to a religion. There are traitors in all religions,” he said.

With some exceptions in both cases, Krayyem said that worldwide Shiite movements are tending to be more progressive, while Sunni movements are becoming in general increasingly conservative in their fundamentalism.
By adopting this new language, Hizbullah is becoming increasingly progressive. “This is a new language for Hizbullah,” he said.(Alia Ibrahim, Daily Star staff 23-2-2003)


Parijs: Geef Irak nog vier maanden tijd

Frankrijk heeft een voorstel ingediend bij de Veiligheidsraad om de VN-wapeninspecteurs in Irak nog zeker vier maanden extra tijd te geven. Het Franse voorstel komt erop neer dat er een reeks eisen aan Irak wordt gesteld waaraan het land binnen een strak tijdschema moet voldoen.
Het Franse memorandum erkent dat er nog steeds 'verdenkingen' bestaan dat Irak verboden wapens bezit. 'Maar er zijn geen bewijzen gevonden dat Irak nog steeds over massavernietigingswapens beschikt of over het vermogen die te produceren'. Het memorandum stelt vast dat Irak steeds beter meewerkt aan de inspecties door de wapendeskundigen van de Verenigde Naties. (Bert Lanting, De Volkskrant 24-2-2003)


Propaganda & Morele terreur

Senior Iraqi military officers and members of the regime's inner circle have been receiving e-mails and telephone messages from American "psy-ops" experts, urging them to break with Saddam Hussein.
Specially selected members of Iraq's economic and political elite have been getting the messages on their personal cellphones and private e-mail addresses, claiming that they do not need to tie their futures to the Iraqi leader.
The electronic and cyber assault on the upper echelons of the Iraqi leadership is the latest twist in American and British efforts to undermine President Saddam's support in advance of any military strike.
"The goal of the information warfare is to win without ever firing a shot," said James Wilkinson, a spokesman for America's Central Command, based in Tampa, Florida.
"If action does begin, information warfare is used to make the conflict as short as possible." (By Andrew Buncombe, Independent.co.uk, 25-2-2003)

Zonder toestemming van de VN bedrijven Engeland en Amerika terreur in Irak (propaganda in dit geval, een activiteit die je zou kunnen omschrijven als morele terreur). Alles kan en alles mag en niemand is in staat de piratenpolitiek van Bush en Blair te stoppen.
Dat het toelaten van het schandalige gedrag van Engeland en Amerika het einde van de rechtstaat betekent zien nog altijd veel te weinig mensen in.
Winnen Bush en Blair, dan kunnen we van onze overheden alles verwachten. Met behulp van de meest draconische middelen mogen we gedemoniseerd worden en wanneer we eenmaal de duivel zijn die de overheid van ons wil maken dan worden we direct of indirect geliquideeerd.
Dat gebeurt nu al met mensen die algemeen gehaat worden (zoals pedofielen en terroristen). Maar de stap van de ene duivel naar de andere duivel die uitgeschakeld moet worden is uitermate klein, vooral ook omdat de aanval op Saddam Hussein niet gericht is op zijn dictatoriale eigenschappen, maar op zijn sterke rechtsgevoel dat hij in dienst heeft gesteld van de Palestijnse zaak, een zaak die in een tijd waarin Palestijnen in opstand zijn gekomen in een erg ongunstig licht wordt geplaatst.


Blix: Iraq showing substantive cooperation

Iraq has shown new signs of substantive cooperation in recent days by providing information about its weapons programmes, the chief UN weapons inspector, Hans Blix, said today. Iraq has sent UN inspectors half a dozen letters in the past few days and "there are some elements which are positive which need to be explored further", he told reporters.

Iraq's UN ambassador, Mohammed Al-Douri, said the new information was the result of information provided by two commissions set up by the Iraqi government to search for documentation and evidence of Iraq's nuclear, chemical, biological and long-range weapons programmes. "As a result of inquiries in Iraq, on a daily basis we are providing Mr Blix with results," Mr Al-Douri told the Associated Press.
In Baghdad, Hiro Ueki, a spokesman for the inspectors, said Iraq had also provided a new list of scientists associated with the country's biological and missile programs.

Asked if there was any indication by the Iraqis of "substantive progress or proactive cooperation", Mr Blix replied, "Yes." (The Guardian, 25-2-2003)


Russia says it will use 'all diplomatic means' to resolve Iraqi crisis

The Russian foreign ministry said after talks with Britain, France, Germany, Spain and the US that it would use "all the means it has" to resolve the Iraqi crisis through diplomacy. "Russia intends to use all the means it has in its diplomatic arsenal in order to resolve the critical situation around Iraq through diplomatic means," a ministry statement quoted Russian Foreign Minister Igor Ivanov as saying.
The statement confirmed Russia's position that all future decisions concerning Iraq must be made in the Security Council, adding that there was "a real chance to put a full stop to the question of Iraq's potential to develop weapons of mass destruction." (Iraq Daily, 26-2-2003)

Anne Morelli & Oorlogspropaganda

Bij uitgeverij Labor verscheen het boek "Basisprincipes van de oorlogspropaganda, bruikbaar in tijden van koude, lauwe en effectieve oorlog". Het boek is van de hand van de historica Anne Morelli.
Zij beschrijft daarin de tien 'geboden' van de oorlogspropaganda die al dateren van de Eerste Wereldoorlog maar die in recente conflicten nog altijd gebruikt werden om de publieke opinie te winnen voor de 'goede zaak'.

Die tien geboden zijn: wij willen geen oorlog, de oorlog wordt ons opgedrongen door de vijand; alleen de vijand is verantwoordelijk voor deze oorlog; de leider van het vijandige kamp is een duivel, wij verdedigen een nobele zaak; de vijand begaat wreedheden, terwijl wij slechts per ongeluk meer schade aanrichten dan nodig; de vijand gebruikt wapens die niet toegelaten zijn; de vijand lijdt meer verliezen dan wij; de intellectuelen en de kunstenaars steunen onze zaak wat bewijst dat ze juist is; onze zaak is heilig en ten slotte: wie onze propaganda in twijfel trekt, is een verrader.

Julien Versteegh en Michel Collon: Wat is de bedoeling van dit boek?

Anne Morelli. Ik heb op een systematische manier de algemene principes willen beschrijven van de oorlogspropaganda. Na de Eerste Wereldoorlog vatte de Britse lord Ponsonby de oorlogspropaganda samen in tien geboden die de publieke opinie ingelepeld moesten worden. Die tien geboden zijn:
Wij willen geen oorlog, de oorlog wordt ons opgedrongen door de vijand; alleen de vijand is verantwoordelijk voor deze oorlog; de leider van het vijandige kamp is een duivel, wij verdedigen een nobele zaak; de vijand begaat wreedheden, terwijl wij slechts per ongeluk meer schade aanrichten dan nodig; de vijand gebruikt wapens die niet toegelaten zijn; de vijand lijdt meer verliezen dan wij; de intellectuelen en de kunstenaars steunen onze zaak wat bewijst dat ze juist is; onze zaak is heilig en ten slotte: wie onze propaganda in twijfel trekt, is een verrader.
Ik ben van hieruit vertrokken om aan te tonen dat deze principes niet specifiek zijn voor de Eerste Wereldoorlog maar ook later gebruikt werden en nog niet zo lang geleden in de oorlogen tegen Irak en Joegoslavië."

U bent niet mals voor de media. Is dat de reden waarom uw boek zo weinig weerklank vindt in die media?

Anne Morelli. Alleen het werkgeversblad Intermédiaire heeft vreemd genoeg vier bladzijden gewijd aan mijn boek en concludeerde dat ik gelijk heb. Maar het is waar: alle grote media vinden een recensie niet nodig. Ik denk dat veel journalisten zich niet op hun gemak voelen want mijn boek zou hen moeten aanzetten tot zelfkritiek en tot enig nadenken over hun nauwe banden met het systeem.

Zie ook: De Derde Weg - deel 12


Bush: Removing Saddam Would Help Peace

President Bush, offering new justification for war in Iraq, said Wednesday that "ending this direct and growing threat" from Saddam Hussein would pave way for peace in the Middle East and inspire democracy throughout the Arab world.
Answering critics who say war would destabilize the region, Bush predicted there would be a "new stage for Middle East peace" once Saddam loses power.
Iraq would no longer threaten to dominate the region with weapons of mass destruction, Bush said, and he accused Saddam of financing suicide bombers, a charge Iraq has denied.
"A liberated Iraq can show the power of freedom to transform that vital region, by bringing hope and progress to the lives of millions," Bush said. (By RON FOURNIER, AP White House Correspondent, 26-2-2003)

Leugens blijven altijd leugens
Commenraar Wim Duzijn 2003

Leugens blijven leugens, ook al schilder je iedereen die je dwarszit af als de vleesgeworden duivel.
Werd eerst de wetteloze kant van het Iraakse bewind benadrukt - 'ze leggen VN-resoluties naast zich neer' (Israël doet dat al tientallen jaren en niemand maakt zich er druk over..) - nu wordt de antidemocratische gezindheid van het Iraakse bewind in het rechtszionistische zonnetje geplaatst.
Erg schijnheilig natuurlijk, omdat het conflict in het Midden-Oosten juist het gevolg is van de onwil van rechtse zionisten de staat Israël om te vormen tot een moderne democratie waarin alle burgers gelijke rechten bezitten.
De reden waarom ze dat niet willen vloeit niet voort uit democratische bewogenheid, maar uit het zionistische verlangen in het Midden-Oosten een zionistische staat te vormen waarin zionisten altijd de macht dienen te bezitten, zodat iedereen die dat zionistische machtsverlangen bedreigt verwijderd dient te worden - via oorlog, etnische zuivering, opsluiting in ‘bantoestans’ waar men de eigen dorpsburgemeester mag kiezen, of via de import van mensen die het demografische evenwicht in positieve zin (ten gunste dus van de zionisten) kunnen herstellen.
George Bush - president van de grootste democratie ter wereld - schijnt niet te weten wat het verschil is tussen democratie en rechts zionisme.
Hij vertelt ons dat vechten voor rechtse zionisten het verdedigen van de democratie is, hoewel hij zou moeten weten dat het verdedigen van het rechtse zionisme (dat primair etnocentrisch joods nationalisme is) vechten tegen de democratie is: een waarheid die altijd waar zal blijven, ook al worden alle tegenstanders van het zionisme de hel in gejaagd.


Democraten 66:
Het is tijd om man en paard te noemen

"Het beleid van Ariel Sharon is niet alleen contraproductief omdat het niet de vrede maar de oorlog naderbij brengt, maar ook destructief voor het land en de bevolking...
Nederland zou dat duidelijk moeten uitspreken en niet, zoals het lijkt, op verzoek en half besmuikt...
"Het gaat nu om verantwoordelijkheid en actie.
Die actie moet van leiders komen. Arafat kan letterlijk geen kant op. Sharon wel, maar voelt hij zijn historische verantwoordelijkheid? Of wil hij de staatsman zijn die Israel in een nieuwe oorlog stort, zoals hij in hoge mate het Libanese conflict opstookte met de moorddadige inval in Shabra en Chatila in 1982?"

Jan Hoekema, lid van de Tweede Kamer voor D'66, en Marianne Douma, coördinator mensenrechten van D'66, in de Volkskrant van 12-3-2002.

Zie ook: Rechts geweld & Intellectueel protest,

Free Arab Voice
Interwiew with Tariq Aziz

FAV: A question that is posed by lots of supporters of Iraq abroad concerns the issue of democracy. Naturally, we know that the United States uses the rhetoric of human rights and democracy as an argument justifying its political and military interference in various places around the world, not only in Iraq. But, among the forces outside Iraq, among Iraqis abroad, we note that they fall into two main types. One type cooperates with the CIA and others, and no rational person expects Iraq to cooperate with them. Personally, I believe that treason is not just another point of view, and this is the opinion of a lot of people. Anyone who holds hands with the CIA, whoever that may be, is not someone with another point of view, he is a traitor. But on the other hand there are some Iraqis in Syria, for example, and in other places.... I mean we meet Iraqis who say and who consider themselves to be against imperialism and against the American plots against Iraq, but their relations with the regime in Iraq are not good. Don't you think that forces like this must be given the opportunity to take part in repelling aggression on the basis of their opposition to the Americans? I am not proposing, of course, a liberal conception of the matter. But don't you think that there should be some overtures towards these groups?

Tariq Aziz: Since 1991, and until today, we have been ready for dialogue with any person or any group that wants to have a dialogue with us. I personally have had long discussions with people who are Marxists, Arab nationalists, and Islamists. There is, nevertheless, one problem that I must speak about plainly. When one of those people talks with you, if he wants to come to Iraq or to return to Iraq, or work with Iraq and with the rest of the Iraqis, on the basis of his position, or standing, the door is open to him. We don't force him to become a Baathist or to conform one hundred percent to our thinking. But sometimes, mostly for personal reasons, a member of the opposition comes to you - a patriot, no doubt about that - and with him is a group of people, and he is looking for a measure of power that he doesn't really command. But when he comes and asks to be made a partner with the Baath Party in decision making, while he doesn't have the degree of effectiveness, nor does he bear the responsibility that the Baath Party does, such a request is, naturally, unreasonable.

FAV: You mean they make that the precondition for their coming back and cooperating?

Tariq Aziz: No. Some don't make any conditions. And they have come back and worked in the country - each one according to his position: in universities, in the press, in the arts.

FAV: But you don't have any problem in principle, officially?

Tariq Aziz: No, we have no problem. We aren't afraid of anything. As a party, now, let us suppose that our system had been transformed into a liberal regime. Of course, this is just a supposition. But if we had elections, we are sure that we would win more than two-thirds of the seats in parliament. We have no problem.

FAV: But do you have plans in this direction for the future?

Tariq Aziz: Yes, this is possible. Democracy too has to grow gradually. But it must grow in peaceful conditions. (Free Arab Voice, 4-10-2002)


The Free Arab Voice is an independent political newsletter that comes out only in cyberspace once every few weeks. The Free Arab Voice is critical, analytical, unconventional, and is run completely by volunteers. The Free Arab Voice is the voice of those who are open-minded enough to disagree on some ideological issues, but still know where to draw the line between patriotism and treason.


Democratie en Zionisme

1: A Definition of Zionism

Zionism, the national movement for the return of the Jewish people to their homeland and the resumption of Jewish sovereignty in the Land of Israel, advocated, from its inception, tangible as well as spiritual aims.
Jews of all persuasions joined to form the Zionist movement and worked together toward these goals.
The term "Zionism" was coined in 1893 by Nathan Birnbaum. (Jewish Virtual Library)

2. Definition of Democracy

In general terms, a democracy is a form of government in which the people have the right to control their own destiny. In a democracy the people have the final authority, they have the right to make or at least influence decisions that affect their everyday lives. The term itself comes from the Greek words demos, meaning "people," and kratos, meaning "authority."


Democratie Is Groot Denken
Commentaar Wim Duzijn 2003

Wie de twee hierboven weergegeven defiities goed leest ontdekt dat in de ene tekst (over zionisme) wordt gesproken over 'joodse mensen' terwijl de tweede tekst spreekt over 'mensen'.
Alle ellende in het Midden-Oosten, waarover landen en staten zich momenteel druk zitten te maken, waar we miljarden dollars aan verkwisten en waarvoor we de levens van miljoenen mensen op het spel zetten berust op de tegenstelling 'mensen' en 'joodse mensen'.

In een democratie zijn we allemaal mensen, wie of wat we ook zijn.
Ben je homo? Prima, maar in de eerste plaats moet je mens zijn. Ben je moslim? OK. Maar eerst mens zijn. Dat is de les die een democraat de burgers in een democratisch land geeft.
Draai je de zaak om, zeg je dat je eerst een homo, een moslim of een jood moet zijn, dan ben je een anti-democraat. Je weigert in de ander een gelijke te zien, eigent jezelf een identiteit toe die tot verkleining van de menselijke geest leidt en je werkt derhalve mee aan de vorming van een samenleving van geestelijke lilliputters, die bestuurd wordt door andere lilliputters.

Democratie is juist daarom een zegen voor de mensheid, omdat zij de strijd wil aanbinden met de geestelijke lilliputter, de kleindenker die zichzelf inkapselt in een reeks irrationele denkbeelden en voorschriften, die van hem een contactgestoorde maakt, een blindeman die vanwege de oogkleppen die hij zichzelf heeft voorgebonden niet meer in staat is de mensen die zich naast en achter hem bevinden te zien.
Daarom werpt de democraat alle oogkleppen van zich af en toont hij de burger zijn geestelijke grootheid - een grootheid die de ontkenning is van alle vormen van kleindenkerij, die van de mens een vreemdeling tussen vreemdelingen maken.

Het zal duidelijk zijn dat een echte democraat geen 'zionist' kan zijn, iemand die een staat wil opbouwen die niet het bezit van alle mensen is...

Leo Kwarten & het volk van Irak
Commentaar Wim Duzijn 2003

In de Volkskrant van 27-2-2003 probeert de in alle opzichten bevooroordeelde oorlogshitser Leo Kwarten de anti-oorlogsbeweging racisme en mensenhaat in de schoenen te schuiven. "Mensen", zo roept Leo Kwarten hen vol pathos toe, "laat je toch niet misleiden. Luister naar de stem van de waarheid....."

Op 19 oktober van het jaar 2001, een maand na de aanslagen op het Pentagon en het Wereldhandelscentrum, misdaden die binnen de strijd tegen de terreur centraal behoren te staan, liet Leo Kwarten de lezers van de krant weten dat hij precies wist wie de daders waren...: Saddam Hussein en zijn boezemvriend Osama bin Laden...
Het volgende citaat is afkomstig uit die zogenaamd wetenschappelijke bijdrage:

"Saddam jaagt een duidelijk politiek belang na, maar hij is ook slim. Hij laat het vuile werk opknappen door fundamentalistische heethoofden, die logistieke en technische steun krijgen van Irak. In dit verband werkt hij ook samen met Osama bin Laden, vermoedt Laurie Mylroie Mylroie.
Moeten we Mylroie's beweringen serieus nemen?
Het antwoord is ja.

Laurie Mylroie is niet de eerste de beste. Zij is een autoriteit op het gebied van Irak en heeft verschillende boeken op haar naam staan... Zij veegt de vloer aan met het beleid van de regering-Clinton, die de theorie heeft verzonnen dat losse netwerken van irrationele moslimfanaten zouden opereren zonder de steun van onfrisse regimes. 'Deze theorie heeft de Amerikanen kwetsbaar gemaakt voor toekomstige terreurdaden, die in het slechtste geval aanvallen met chemische of biologische middelen kunnen inhouden', stelt Mylroie. (Leo Kwarten, Volkskrant 19-10-2001)

Het spreekt vanzelf dat iemand die zomaar lukraak beschuldigingen om zich heen smijt en die van een vermoeden de waarheid maakt moeilijk serieus genomen kan worden wanneer hij mensen oproept zich niet te laten misleiden door oneerlijke machthebbers.
Wie de ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft gevolgd kan niet anders doen dan concluderen dat de stelling van Bill Clinton, dat er momenteel slechts losse netwerken van moslimfanaten opereren, juist is.
Alle tegen Irak gerichte beschuldigingen die Israel, Engeland, Amerika en Leo Kwarten hebben uitgesproken bleken op drijfzand te berusten. Dat betekent niet dat democratisering geen belangrijke zaak zou zijn, integendeel. Maar de zaak van de democratie dien je niet door lukraak met bommen te gaan zitten gooien.
Democratisering dien je door het opheffen van de sancties en het stopzetten van steun aan hetzers en collaborateurs die niet de democratie, maar het Grote Geld willen dienen.
De miljoenen straatarme mensen in het door Westerse miljonairs bevrijde Rusland - een staat waarin niet het volk maar
de oligarchie regeert - spreken wat dat betreft een overduidelijke taal. (27-2-2003)


Veteran U.S. diplomat resigns to protest Iraq policy

J. Brady Kiesling, a veteran U.S. diplomat has resigned to protest President George W. Bush policies on Iraq. In a resignation letter to Secretary of State Colin Powell, Kiesling reportedly said he had left the diplomatic service because of his disagreement over the Bush administration's "fervent pursuit of war."
"Our fervent pursuit of war with Iraq is driving us to squander the international legitimacy that has been America's most potent weapon of both offense and defense since the days of Woodrow Wilson," Kiesling wrote, according to The New York Times. (AP World News 27-2-2003)


Ari Fleischer Laughed Off Stage
By White House Reporters

After taking Bush stenography for more than 2 years, White House reporters may be finally awakening from their collective coma.
This week's most important story is Bush's efforts to buy a majority of votes on the U.N. Security Council. But when reporters pressed Ari about the terms of these deals, Ari feigned pure unadulterated outrage.
"I haven't seen the story. And you already have the answer, about what this will be decided on.
But think about the implications of what you're saying. You're saying that the leaders of other nations are buyable. And that is not an acceptable proposition."

Suddenly, a remarkable thing happened - the reporters laughed.
They laughed LOUD. And they laughed so loud that Ari turned on his heels and marched right off the stage. (Kerry Hart, Rense.Com 27-2-2003)

Buying a Coalition

Just as his father did, George W. Bush is offering generous packages of aid and arms to nations that join his drive for war against Iraq.
There is so much bargaining going on that arms analyst Ira Shorr has called the Administration's ad hoc alliance for war the "coalition of the wanting."
According to former Secretary of State James Baker, winning support for the first Gulf War involved "cajoling, extracting, threatening and occasionally buying votes."
This time there is far more buying and threatening than cajoling going on, and recruiting allies has been far more costly. (The Nation, 28-2-2003)


Experts Say Iraq Doing Best to Disarm

South African disarmament experts visiting Iraq said they are convinced Iraq is doing its best to disarm.
"It's clear there is movement on the whole issue of weapons of mass destruction," South Africa's deputy foreign minister, Aziz Pahad, said at a news conference. "Clearly (the inspection regime) is working, and if it's working, why stop it?"
Pahad said the team had "full, frank discussions. We've been given quite considerable documentation. No questions we wanted to ask were not answered."
Pahad said he didn't know why weapons inspectors have been so suspicious of Iraq's efforts to disarm, while inspectors at the time praised South Africa's voluntary destruction of weapons of mass destruction in the 1980s. He said only that there was little trust on either the U.N. or the Iraqi side.
"The Iraqi side has consistently told us that every time they move on an issue, the goal post gets changed," he said. (AP/ABC News, 27-2-2003

Interest does not bind men together:
interest separates men.
There is only one thing that can bind men together,
and that is common devotion to right.
Woodrow Wilson


Jan Blokker & de Golem
Wim Duzijn 2003

Wie ergens voor staat ergert zich aan mensen die nergens voor willen staan, vooral wanneer die principeloze weigeraars net doen alsof ze wel ergens voor staan.
Een mens met principes zal elke politieke en religieuze beweging die mensen hun principes af wil nemen bestrijden.
Het kan hem daarbij niet schelen uit welk soort mensen die bewegingen bestaan. Wanneer moslims weigeren universele waarden te verdedigen, dan valt hij de moslims aan, zijn het de homoseksuelen, die alles en iedereen ondergeschikt willen maken aan een keiharde, kille, egoïstische jacht naar lustbevrediging, dan valt hij homoseksuelen aan, en zijn het de joden, die het idool (afgoderij) boven Mozes (gezien als symbool voor de strijd tegen principeloosheid) plaatsen, dan valt hij die joden aan.

Universele waarden mogen nooit ondergeschikt gemaakt worden aan kille, egoïstische groepsverlangens.
Zodra een groep, uit naam van het egoïsme, de kilheid, de liefdeloosheid, het onrecht en de principeloosheid gaat verheerlijken leven we niet meer in een beschaafde wereld, maar treden we het tijdperk van de dierlijke, onbeschaafde, cultuurhatende mens in, die omdat hij dodelijk eenzaam is alles wat waardevol en beschaafd is gaat vernietigen.
We realiseren het ons niet, maar we leven in een tijdperk waarin de eenzaamheid tot God is uitgeroepen. We geven elkaar geen liefde, maar we zijn op zoek naar zondaars (zondebokken). We willen weten hoe slecht een ander is en als we dat weten gaan we op jacht.
Dat is een absurde toestand die alleen bestreden kan worden wanneer we het begrip 'Liefde' serieus gaan nemen.
Dat is een doodnormale zaak, maar als anarchistisch buitenbeentje dat pleit voor tederheid, liefde en romantiek heb ik ontdekt dat de Liefde (die veel meer is dan een erotisch avontuurtje) alleen maar haat, afschuw, weerzin en spotlust oproept in mensen (vooral in diegenen die zichzelf 'intellectueel' noemen).
Dat is een teken aan de wand. Wanneer we de Liefde gaan ervaren als een zaak die alleen maar verdedigd wordt door kneusjes en halvegaren, dan is er iets mis met onze cultuur. Dan wordt onze cultuur bepaald door gemakzuchtige opportunisten die liefde gelijk stellen aan macht en geld.
De liefdeloosheid is sterk, rijk en machtig en is daarom in staat op kunstmatige wijze een 'mooi masker' in het leven te roepen, waarachter de liefdeloosheid verborgen kan worden.
De mens wordt op die manier een robot, een leeg, inhoudsloos monster dat alleen maar opdrachten uitvoert, niet om zichzelf te ontwikkelen, niet omdat hij moet leren een mens te zijn, maar omdat hij gemaakt is om een gehoorzame, mooi ogende pop te zijn.

Binnen het (religeus-mystieke) jodendom wordt een dergelijk robotachtig wezen aangeduid met de naam 'Golem'.
De Golem is een kunstmatig wezen dat via allerlei magische technieken vervaardigd wordt uit een hoopje klei. Hij krijgt zijn instructies en hij voert de gegeven opdrachten gehoorzaam uit.
Geleidelijk aan wordt hij iets intelligenter, vooral wanneer men hem in staat stelt zelfstandig informatie tot zich te nemen. Alles gaat goed tot hij ontdekt dat zijn leven vlak, saai en leeg is. Hij ziet kinderen spelen, lachen en lief zijn en hij vraagt zich af waarom hij die werkelijkheid nooit heeft gekend.
Hij is een bediende, hij werkt, hij voert opdrachten uit en hij kent de boeken die hij lezen moet, maar hij heeft nooit geleefd zoals de kinderen leven.
Hij kan niet lachen, niet liefhebben en niet spelen, en hij mist het vermogen op een naïeve, onschuldige wijze lief te zijn. Kinderen hebben vriendjes, maar hij heeft niets. Hij is volwassen geboren en hij moet volwassen sterven, en dat is zo'n verschrikkelijke waarheid dat hij er niet mee leven kan. Daarom vlucht hij weg, en gaat hij op zoek naar een andere wereld, waarin hij geen kil gehoorzamende robot hoeft te zijn.

Het joodse verhaal van de Golem is hoogst actueel in een tijd waarin zich intellectueel noemende joden niet meer in staat zijn intelligent te zijn.
Wie bijvoorbeeld op een eerlijke, liefhebbende wijze het gedrag van de zionistische schrijver Leon de Winter bekijkt (een zionist is iemand die Israel - joods nationalisme - belangrijker vindt dan zijn eigen land), die kan alleen maar in janken uitbarsten. Want het is werkelijk diep- en dieptragisch dat een ideologie mensen zo diep kan vernederen dat ze niet meer in staat zijn de leugen van de waarheid te onderscheiden.
De intelligente mens is een aan de ideologie gebonden robotmens geworden, en hij bezit niet meer de moed weg te vluchten uit een liefdeloze, ontkinderlijkte ideologenwereld, waarin hij geen kinderlijk mens mag zijn.

Volkskrantcolumnist Jan Blokker heeft jarenlang geprobeerd literatuur en werkelijkheid van elkaar gescheiden te houden.
Hij splitste de wereld op in twee delen: de echte wereld die je op vrijblijvende wijze een beetje belachelijk maakt en de literaire wereld, waarin je op een vrijblijvende wijze, via bluf en opschepperij de rol van intellectueel kunt spelen.
Het is die schizofrene wereld, die via het verhaal van de Golem in feite wordt aangeklaagd.
De Golem is geen echt mens, maar een kunstmatig mens. Hij doet iets, en zolang hij gedachteloos doet wat hij doet is er niets aan de hand. Maar wanneer hij weg wil stappen uit die kunstmatige wereld en echt wil zijn, zoals de kinderen om hem heen, dan ontdekt hij dat hij in feite helemaal niets is. Hij ontdekt dat hij een gevangene is en daarom loopt hij razend van woede zijn liefdeloze leugenwereld uit.

Weinig mensen beseffen dat de tegenstelling 'echtheid-kunstmatigheid' niet zomaar een raar verzinsel is van een zonderlinge joodse rabbi. Het is een werkelijkheid waar over nagedacht moet worden. Juist om te voorkomen dat principeloze opportunisten een lege, kille, liefdeloze schijncultuur in het leven roepen, waaruit de eerlijke mens die geen oppervlakkig avontuurtje, maar de serieuze liefde zoekt verwijderd wordt.

Zie ook: Integratie & Lotsverbondenheid


The Answers of President Sadddam Hussein
to the Questions put to him by Mr. Dan Rather of CBS

Dan Rather: Mr. President, US Vice-President Richard Cheney has stated that when the Us forces enter Iraq, they will be welcomed with greetings and music as an army of liberation. Do you think the American people should believe this sort of thing?

Saddam Hussein: If the Iraqi army, or any other army for that matter, were to cross the Atlantic and occupy America, will the people of America receive this army with music. I don’t think any man in a position of responsibility should say this, because when he does say this sort of thing, it’s as if he is preparing his own people to welcome any occupying force invading their country with music and festivities.
I don’t believe that. In fact I am absolutely certain that not a single Iraqi citizen will welcome any American, if the latter comes as an invader. But all Iraqis will welcome any American citizen who comes as a friend.
So you see yourself that you, who have come from a country threatening to destroy Iraq, have been received with the respect and warmth to which you are entitled from all officials and people who know where you come from. What does this mean? Our citizen knows that you come as a guest and should be able to wonder about in Iraq in freedom. But if you had come as a trooper in an occupying force, you would not have been able to move freely in the country. So, as long as you are here, moving about in freedom, this means that you are here as a guest, and it is the duty of the people of Iraq to host you in welcome as a guest, because they are committed to such a duty. (INA - Baghdad, on 24 Feb. 2003)

De Nieuwe Slaaf en Meesterorde
Van Charles Krauthammer:
Frankrijk moet het slavenland zijn...

We need to demonstrate that there is a price to be paid for undermining the United States on a matter of supreme national interest.

 • First, as soon as the dust settles in Iraq, we should push for an expansion of the Security Council--with India and Japan as new permanent members--to dilute France's disproportionate and anachronistic influence.
 • Second, there should be no role for France in Iraq, either during the war, should France change its mind, or postwar. No peacekeeping. No oil contracts. And France should be last in line for loan repayment, after Russia. Russia, after all, simply has opposed our policy. It did not try to mobilize the world against us.
 • Third, we should begin laying the foundation for a new alliance to replace the now obsolete Cold War alliances.
  Its nucleus should be the coalition of the willing now forming around us. No need to abolish NATO. The grotesque performance of France, Germany and Belgium in blocking aid to Turkey marks the end of NATO's useful life. Like the U.N., it will simply wither of its own irrelevance.

  We should be thinking now about building the new alliance structure around the United States, Britain, Australia, Turkey, such willing and supportive Old Europe countries as Spain and Italy, and the New Europe of deeply pro-American ex-communist states.
  Add perhaps India and Japan and you have the makings of a new post-9/11 structure involving like-minded states that see the world of the 21st century as we do: threatened above all by the conjunction of terrorism, rogue states and weapons of mass destruction. (From: "For Love For Israel", febr. 2003)

  Charles Krauthammer, winner of the 1987 Pulitzer Prize for distinguished commentary, writes a nationally syndicated editorial page column for The Washington Post Writers Group.
  During the presidential campaign of 1980 Krauthammer served as a speech writer to Vice President Walter Mondale. In 1997, the Washingtonian magazine named him among the top 50 most influential journalists in the national press corps.


  Charles Krauthammer & het post-zionisme

  Krauthammer is een rechtse zionist die op een felle, maniakale wijze het oorlogszuchtige beleid van de irrationeel handelende regering Bush verdedigt. Dat die regering een stukje van haar verstand kwijt is geraakt moge blijken uit de banvloek die rechtse zionisten (die binnen de regering Bush een dominante plaats innemen) hebben uitgesproken over een democratische beweging in Israel - het post-zionisme - die volgens hen alleen maar de vernietiging van Israel nastreeft.
  In zijn bespreking van het boek 'The history of zionism' ontwikkelt Krauthammer een 'veroordelende analyse' van deze beweging, waarvan onder andere Martin Buber, Gershom Scholem en Hannah Arendt deel uitmaakten. Hieronder volgen enige fragmenten:

  Yoram Hazony is the young head of the Shalem Center, a Jerusalem think-tank that publishes the intellectual journal Azure. He's also a leading Israeli neoconservative (an admittedly small group), and he begins his book - The history of zionism - with a review of those voices in high Israeli culture-writers, artists, philosophers-that question the entire Zionist enterprise.
  He then offers a history of Zionism, probing into the great divisions between the followers of Theodore Herzl and those who opposed the idea of an exclusively Jewish state.
  In the last part of The Jewish State, Hazony tries to trace the influence of these early opponents on contemporary "post-Zionism."

  What does post-Zionism mean in practice?
  It means that Israel should be not a Jewish state, but a "state of its citizens," a democracy like any other with no particular commitment to the survival or advancement of any one culture or people.
  Thus the most fundamental law in the Israeli canon, "the Law of Return" that guarantees refuge and citizenship in Israel for any Jew in the world (and which David Ben-Gurion considered the most important law of the land) is under attack for being nationalist, particularist, even racist. A democratic state, it is said, would have no such ethnic tests.

  Respected public figures, writes Hazony, have advanced the demand to de-Judaize the flag (with its Star of David) and the national anthem (Ha-Tikvah, "The Hope," which speaks of the Jewish longing to return to the homeland), and drain school curricula, the army, and the constitution of their distinctive Jewish national character.
  "The Jews living in Israel are now being asked not only to give up on geographical territories. We must also implement a 'redeployment'-or even a complete withdrawal-from entire regions in our soul," writes the celebrated Israeli author David Grossman. And what does this psychic withdrawal, this Reformation, mean? "Giving up on power as a value. On the army itself as a value..."

  Post-Zionism aches for freedom - a new, quite un-Zionist kind of freedom: freedom from myth, freedom from chosenness, freedom from history, and, above all, freedom from power.
  Power is corrupting. The post-Zionists prefer incorruptibility. They yearn not for Zion, but for the purity that Jews enjoyed before they reacquired sovereignty.
  As one leading Hebrew University professor said decades ago in opposing Israel's founder, David Ben-Gurion: "We are burying a dream, the dream of a land of Israel, the state of the pure and the moral." (Krauthammer: The collapse of zionism, 29-3-2000
  )


  The Wolfowitz Cabal
  By Richard H. Curtiss, Palestine Chronicle 28-2-2003

  Whatever comes next in the battle against Saddam Hussein, Assistant Secretary of Defense Paul Wolfowitz has achieved a life-long aim.
  He has diverted the search for a just solution to the Israeli-Palestinian problem onto the back burner while turning up the heat on the problem of Saddam Hussein.
  Wolfowitz has a long history working for the government. After completing his university graduate work, he was a management intern in the Bureau of the Budget (1966-67), where he began his steady ascent up the bureaucratic ranks. As assistant secretary of defense in the current administration, however, Wolfowitz has come into his own. Some say he considers himself the administration’s resident intellectual. Whether that is true or not, Secretary of State Powell is his chief rival for influence in the White House.
  At least once in the Bush administration Powell has come down hard against Wolfowitz. But Wolfowitz indefatigably bounces right back from such upsets, all the while pursuing his own private agenda. That agenda is to deflect attention from the problem of Israel by finding Washington new enemies anywhere else in the world.

  The “Wolfowitz Cabal” is now determined to push the US in the same direction as Israel’s most dangerous right-wing policy and take on as an enemy every Islamic nation Israel perceives as a threat.