MIJN GOD
het leven is een hel

Eerlijkheid & Professionaliteit
Stalin & Pluto, de planeet van de destructie
Zionisme & Geschokt Rechtsgevoel
Khamenei: Free-Mindedness a Divine Blessing
Het Oude Europa & Israelisch fatsoen
Rechtse joden & OriŽntaals levensgevoel
Waarom hebben we oorlog nodig?


Dr. Saídoun Hammadi: "Professional and honest way"
Iraq Daily, 27-1-2003

Maintaining that Iraq had always cooperated with the weapons inspectors despite misgivings of some of them, Mr. Hammadi said all that his country wanted was for them to do their work in a professional and honest way.
ďThey should respect the integrity of Iraq and not interfere in our internal affairs.Ē
In the first eight-year-long inspection, which was called off in 1998, "276 inspection teams consisting of 3,845 inspectors/experts came to Iraq and inspected 3,392 sites repeatedly; adding to a total of 10,266 visits. Besides, they set up permanent monitoring systems at 665 sites. They found nothing then, and they have found nothing now.Ē Countering America's propaganda against Iraq, the Speaker said the main reason for the prolonged situation was America's desire to control Iraq's oil reserves - the lone such source out of direct or indirect US control - and thereby control the developed world including Europe and Japan.

Eerlijkheid & Professionaliteit

Astrologisch gezien horen de begrippen eerlijkheid en professionaliteit bij de planeet Jupiter (planeet van de wijsheid die in Babelonie de naam 'Marduk' droeg) en Saturnus (de planeet die hoort bij de wetgever Mozes).
Binnen de geschiedenis van het volk van IsraŽl heeft de planeet Jupiter, de planeet van het recht en de waarheid, altijd een wat ondergeschikte rol gespeeld. De nadruk lag op de wet (Saturnus-Steenbok) en de wetsdienaren (Levieten-Kreeft-Maan).
Daarnaast werd een belangrijke rol toegekend aan de God van de Hebreeuwen, Jahweh of Jehovah, die in feite een primitieve Arabisch-Semitische oorlogsgod was.
Joden en christenen bestuderen nu al duizenden jaren de 'heilige geschriften' maar na al die duizenden jaren hebben ze nog nooit de moeite genomen de verschillende goden die ze aanbidden hun eigen persoonlijkheid weer terug te geven.
Dat komt omdat ze weigeren toe te geven dat hun heilige geschriften kopieŽn zijn van geschriften die het product zijn van een polytheÔstische cultuur - die op zijn beurt weer ontstaan is uit het astrologische wereldbeeld dat duizenden jaren voor Christus door alle grote wereldculturen werd aangehangen - dus niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Amerika, India en China.
Hoe het mogelijk is dat zo heel ineens de mensheid een astrologisch wereldbeeld opbouwde, een culturele revolutie die gepaard ging met culturele activiteiten die het belang van de wisselwerking tussen mens en hemel benadrukten (denk met name aan de piramiden die overal werden gebouwd - niet alleen in Egypte, maar ook in Zuid-Amerika en China), daarover wordt niet gepraat, omdat de primitieve moralistische Westerse anticultuur die momenteel de wereld terroriseert een sadistische burgermansmoraal in stand wil houden, die de ontkenning is van de culturele ontwikkelingen die in de oudheid de mens zijn primitiviteit ontnamen.
Die oudheid wordt door kleine mensen gekleineerd, omdat kleine mensen altijd alles wat geestelijk groot is kapot willen maken.
Het evangelie is alleen maar daarom een verlossingsleer omdat het de grootheid van het verleden wil herstellen: een verleden waarin de geestelijk ontwikkelde mens, de mens die de band van de mens met de hemel herstelt, weer op de troon wordt geplaatst.
Geestelijke ontwikkeling is de ontkenning van het primitieve versimpelingproces dat onze zogenaamd moderne cultuur kenmerkt: een cultuur die het product is van de jaren zestig Ė de jaren waarin de oppervlakkige mens boven de serieuze mens werd geplaatst.
Zwaarmoedigheid als deugd (naast andere deugden) kennen we niet meer. En toch bezaten we die deugd: voor de jaren-zestig-revolutie die weinig anders was dan een opstand van het lompenproletariaat, dat actie (verandering) boven denken (stilstand) plaatste.
Werkelijke cultuur is altijd een combinatie van stilstand en actie. Wie de stilstand niet kent, wie zich niet realiseert dat cultuur gebouwd dient te worden op de fundamenten van het verleden, die zal een wereld opbouwen die aan oppervlakkigheid ten onder gaat Ė een wereld die maar enkel filosofisch uitgangspunt kent: ĎNa ons de zondvloedĒ.
Oude culturen verwierpen die mentaliteit. Dat is de reden waarom ze monumenten bouwden die de tand des tijds zouden kunnen weerstaan: conservatieve kunstwerken, die verwijzen naar de band die er bestaat tussen mens en hemel.

Zich 'modern' noemende mensen willen de band met de hemel loslaten. De hemel is een griezelig fenomeen geworden, waar allerlei onplezierige, activiteitenafremmende gevolgtrekkingen van afgeleid kunnen worden. Zij vernietigen daarom de hemel en ze storten zich in een veelheid van oppervlakkige activiteiten, die maar een enkel doel hebben: de geestelijke complexiteit van het bestaan ontkennen.
Binnen een dergelijke wereld zal het zoeken naar waarheid nooit gezien worden als een belangrijke deugd, omdat waarheid altijd nadenken veronderstelt.
Maar we vergeten dat oppervlakkigheid ook negatieve gevolgen heeft. Hoe simplistischer het bestaan wordt, hoe sterker we het neoliberalisme, met zijn benadrukking van een aan geld en werk gekoppelde burgermansgod, maken, hoe sadistischer het geestelijke klimaat in de wereld zal worden, omdat er niemand meer is die in staat is het dualisme, dat de bron is van het morele sadisme, te lijf te gaan.
Moreel sadisme is kenmerkend voor elke cultuur die de eenheid en de universaliteit ontkent.
Ariel Sharon Ė als vertegenwoordiger van primitief rechts zionisme - is er momenteel een belangrijk vertegenwoordiger van. Daarom is het absurd dat Amerika en Engeland (die als moderne democraten een niet-sadistische eenheidscultuur behoren te verdedigen) het morele sadisme van rechtse zionisten verdedigen.
Wat Sharom duidelijk moet worden gemaakt is dat hij moet kiezen voor de waarden die Irak momenteel sterk benadrukt:Eerlijkheid (Jupiter) en professionaliteit (Saturnus).
Jupiter en Saturnus zijn de twee planeten die in de oudheid de goddelijke verlosser symboliseren. Op eerlijkheid en professionaliteit kan cultuur worden gebouwd. Voor het oneerlijke, onprofessionele begrip Ďjoods volkí is in zoín beschaafde wereld geen plaats.
Het begrip Ďjoods volkí is (vanuit liberaal-democratisch oogpunt bezien) een onbeschaafd begrip, net als het begrip ĎArabisch volkí waar Saddam Hussein op een tamelijk onprofessionele wijze mee loopt te pronken.
Saddam Hussein noemt zichzelf 'moslim', maar hij vergeet dat de profeet Mohammed geen primitieve nationalist was. Als eenheidsdenker koppelde Mohammed het begrip ĎGodí niet aan ĎArabierení, maar aan Ďmensení. Wie dus in navolging van Mohammed naar eenheid streeft zal altijd een mensengemeenschap op moeten bouwen. Kiezen dus voor de eerlijkheid en het professionalisme van het humanistische liberalisme en/of het humanistische socialisme (waar het Arabische begrip Baath in feite naar verwijst), en nooit en te nimmer voor de leugens en het geklungel van een groep beperkte nationalisten.

Stalin & Pluto: planeet van de destructie
astrologisch commentaar, wim duzijn 2003

Joseph Stalin (Stalin betekent 'man van staal') kwam ter wereld in Gori, op 18 december 1878 (echte naam: Ioseb - Besarionis Dze = zoon van Besarionis - Jugashvili).
Louis de Wohl, geeft 3 uur in de morgen als mogelijke geboortetijd in zijn boek 'Sterren stralen in oorlog en vrede' (niet bijzonder betrouwbaar, omdat hij 21 december 1879 als geboortedatum hanteert, een als officieel erkende datum die na archiefonderzoek onjuist blijkt te zijn).
De 3-uur tijd geeft als ascendant het altijd wat wantrouwend en wraakzuchtig makende teken Schorpioen, een teken waarvan Puto de planetaire heerser is. In dit blogje hanteren we deze tijd als meest waarschijnlijke hypothese.

Louis de Wohl was een astroloog die tijdens de tweede wereldoorlog deel uitmaakte van een eenheid van de Engelse geheime dienst. Zijn taak was het te achterhalen wat de astrologen die door Himmler werden geraadpleegd hem zoal in het oor konden fluisteren.
Heinrich Himmler was een enigszins 'softe' liefhebber van alles wat occult was (ascendant in het watjesteken Vis). Hij wilde van de SS een mystiek riddergenootschap maken dat zich ten doel stelde de wereld te verlossen van alles wat ziek, pervers en verdorven was. SS-ers moesten (waarschijnlijk omdat hij zelf een 'mietje' was) het toonbeeld van fysieke kracht en morele zuiverheid worden. Zij zouden de stralend-zuivere graalridders zijn in een wereld vol lelijke, ongelovige mensen die de grootse idealen van het Germaanse volk hadden bezoedeld en verraden.
Tegenover de 'goede' germaanse SS-er werd 'de oosters ogende jood' geplaatst, een keuze die juist daarom psychologisch correct was (correct in de zin van 'slim'), omdat binnen een christelijke wereld de joden gezien werden als degenen die Jezus aan het kruis hadden genageld.
In feite moet je de SS daarom een 'religieus genootschap' noemen, bestaande uit fanatieke gelovigen die het bloed van Jezus wilden ontdekken - niet om daarmee gelijk aan Jezus te worden, maar om daarmee de eigen idealen van mannelijke zuiverheid en moreel meerderwaardigheidsgevoel tegenover iedereen te kunnen rechtvaardigen.
Het spreekt vanzelf dat elke 'gezonde Duitse jongen' het een eer vond deel uit te mogen maken van zo'n hoogstaand genootschap. Wie wil niet een mooie mannelijke held zijn, die mooie mannelijke kinderen mag kweken, tesamen met mooie blonde vrouwen, in een wereld die in moreel opzicht ver verheven is boven alle andere werelden?

Moralisten in de hele wereld willen niets anders dan SS-ers zijn: sterk, moreel en mannelijk, en afkerig van alles wat verwijfd, pervers en immoreel is...
Wie wil er een zwak mietje zijn? Wie wil een verwijfde zielepoot zijn? Wie wil een anarchistisch buitenbeentje zijn dat de burgermansmoraal ter discussie stelt...? Niemand toch? Dus waarom neerkijken op Duitse jongens die SS-er wilden zijn?
Duitse jongens valt niks te verwijten. Zij waren idealisten, die hoogstaande, zuivere wezens wilden zijn, heiligen die hun leven in dienst zouden kunnen stellen van de hoogste opdracht die een mens gegeven kan worden: oneindig goed en oneindig heilig zijn.
Wie goed is vraagt zich niet af of het wel juist is slechte mensen af te maken. Dat eisen is een daad van uiterste hypocrisie. Vragen wij onszelf af of het wel juist is miljoenen slechte Arabieren te kwellen en af te maken? Welnee: het interesseert ons geen zier! Wie slecht is moet braden in de hel en daarmee uit.
Jaren lang heb ik het gebeuren in het Midden-Oosten gevolgd en alles wat je ziet is een troep babbelende en kwakende intellectuelen - bleek ogende watjes, zoals ik er zelf een ben - die onder de voet worden gelopen door sterke, moreel zuivere mannen, die hun leven in dienst stellen van de sterke man met een valse grote bek en een groot kanon.
Dat kanon gaat af en weg zijn de ellenlange betogen van de bleke mietjes. De SS triomfeert en de moraal trekt rustig het zwarte jasje van de macho aan, terwijl de bleke mietjes daar worden neergezet waar ze thuishoren: in de goot - de plek waar alles wordt gedumpt wat niet ingepast kan worden in de wereld van de kleinburgerlijke moraal.
Niks bijzonders natuurlijk - het is nooit anders geweest - maar wel de moeite waard om even te vermelden, omdat er na de tweede wereldoorlog een merkwaardig soort meerderwaardigheidsbesef is ontstaan in het westen, het gevoel dat wij, als overwinnaars van 'de duivel Adolf Hitler' God zelf geworden zijn.
Maar we zijn God zelf niet, en dat de mensen duidelijk maken is de enige zinvolle taak die intellectuelen zich momenteel kunnen stellen.
We moeten de arrogantie en de waanwijsheid bestrijden, duidelijk maken dat achter het masker van de goede mens een vernielzuchtig monster schuil kan gaan dat alles wat eerlijk en intelligent wil zijn probeert te vernietigen.
Heinrich Himmler is niet dood. Zijn lichaam is dood en begraven maar zijn geest leeft voort in andere Himmlers, die zichzelf Amerikaan, Moslim, Jood en Christen noemen - keurige mensen met keurige idealen, die echter zo hoog en verheven zijn, dat ze alleen maar datgene bereiken wat Hitler net zijn nationaal-socialistische utopie bereikte: Vernietiging en destructie.

Joseph Stalin was een massamoordenaar, net als Adolf Hitler en de mensen die hem met gelijke munt betaalden (denk aan Dresden, denk aan Hiroshima..), maar hij was ook een utopist, net als Hitler. Mensen werden niet vermoord omdat hij graag mensen wilde afmaken, nee, mensen werden vermoord omdat hij geloofde in een ideaalbeeld - een utopie of Ďheilige zaakí - waaraan alles en iedereen ondergeschikt gemaakt diende te worden.
Zonder utopie kon Stalin niet leven. Hij maakte zichzelf tot verpersoonlijking van die utopie en zag daarom iedere aanval op zijn denkbeelden als een aanval op zichzelf.
Die mentaliteit tref je aan bij elke vorm van dictatoriaal leiderschap. Zodra je iemands denkbeelden aan gaat vallen word je geconfronteerd met het verwijt dat je een slecht mens bent die 'de moraal' (de moraal van ons allemaal) ondermijnt. En zodra je voorzien bent van dat morele Kainsteken kan en mag alles met je gedaan worden en rest je eigenlijk weinig anders dan de zelfmoord, omdat alles wat je zegt en doet met hoon en spot overladen zal worden.
Elke daad die een slecht verklaard mens verricht is een wandaad en wat hij ook doet, hoe hij zich ook verdedigt, het is allemaal even zinloos, omdat hij voordat het proces begon al ter dood veroordeeld is.

Het is de wereld die Franz Kafka beschrijft in de roman 'Het Proces'. Weinig mensen hebben dat boek gelezen en als ze het al lezen zullen ze er nooit enige consequentie aan verbinden, omdat het werk van Kakfa alleen maar begrepen kan worden door mensen die tot zondebok zijn uitgeroepen.
Een zondebok moet lijden. Hij wil geen zondebok zijn, maar omdat de maatschappij om hem heen anderen moet berechten - goed zijn is immers het kwaad bestrijden - daarom kan hij niet ontsnappen aan de mateloze ellende van zijn bestaan.
De zondebok mag geen positieve daad stellen, want de moralist is positief. Hij mag geen liefde opeisen voor zichzelf, want de liefde is het eigendom van de moralist. Hij mag geen idealen hebben, want de moralist is de idealist. Kortom: alles wat een morele wereld de zondebok te bieden heeft is een kruisweg, met aan het einde van die weg de vernederende kruisiging. Dan heeft hij zijn taak verricht en mag hij dodelijk alleen de wereld van de goede mens verlatenÖ

George Bush en Tony Blair zijn momenteel de rechters in een Kafkaiaans proces, waarvan Saddam Hussein de spil is.
Saddam Hussein is geen heilige en de waanzinnige, groteske cultuur van persoonsverheerlijking die hij rondom zichzelf opbouwt is de volstrekte ontkenning van de morele waarden van het socialisme en de Islam die hij zegt te verdedigen, maar vergeleken met andere leiders in de wereld is hij ook geen monster.
Wij hebben als keurige Westerse democraten meer mensen vermoord en aan de bedelstaf gebracht dan Saddam Hussein, maar we zullen er niet over peinzen onszelf slecht te noemen.
Daarom begrijpen wij Kafka niet. Omdat Kafka onze slechtheid wel wilde zien en daar in zijn werk getuigenis van aflegde.
Kafka klaagt de schijnheiligheid van de wereld aan. Hij was een serieuze, intelligente, gevoelige eenling, die alleen maar haat, verbittering, oneerlijkheid en sadisme om zich heen zag.
"Mijn God, Ik Leef In Een Hel!", dat is de leidende gedachte binnen het literaire werk van Kafka.
Maar wij leven helemaal niet in een hel. Wij zijn geen gevoelige, serieuze, intelligente buitenbeentjes. En dat willen we nooit worden ook! We zijn moralisten: rechters in een proces dat zondebokken nodig heeftÖ


geboortetijd stalin niet zeker - himmler's ascendant is juist

De horoscoop van Joseph Stalin - een buitenbeentjeshater bij uitstek - wordt (als we de hypothese van Louis de Waal serieus mogen nemen) gekenmerkt door drie hoofdtekens: Zon in Boogschutter, Maan in Weegschaal en ascendant in het teken Schorpioen.
Het teken Schorpioen wordt beheerst door de planeet Pluto, en die planeet vormt in de horoscoop van Stalin een negatief aspect met de Maan, die staat voor vrouwelijkheid, moederlijkheid, empathie, etc, zaken die door de negatieve invloed van Pluto worden onderdrukt.

De astroloog vertelt het volgende over dat aspect:
Pluto in negatief aspect met Maan doet streven naar macht over anderen. Twijfel aan zichzelf en vrees om zich belachelijk te maken doet te snel naar straf- en dwangmiddelen grijpen. Dit aspect kan ook wijzen op ernstige conflicten met de moeder, die of te overheersend of te emotioneel is. Obsessies, hysterie, bezetenheid, de wil ook anderen gevoelsmatig te domineren zijn sleutelwoorden die het samengaan van Maan en Pluto karakteriseren. Net als bij het positieve aspect voelt men zich gedwongen op zoek te gaan naar alles wat verborgen is. Daarbij gaat men echter op een tamelijk ruwe en destructieve wijze te werk, omdat men tegenwerking niet accepteert. De wil iets bloot te leggen overheerst alles. Een fotograaf bijvoorbeeld zal geen enkel middel schuwen om het plaatje dat hem voor ogen staat te maken, ook al gaat dat ten koste van de mensen die ongevraagd het slachtoffer worden van zijn ontdekkingsdrang. Pluto staat nu eenmaal voor dwingelandij en machtsuitoefening en men begrijpt niet dat anderen zich onvrij voelen, omdat men de mening is toegedaan dat in bepaalde situtaties dwang boven vrijheid staat.

De biografieŽn over Stalin bevestigen het negatieve beeld dat de astroloog hier schetst (op grond daarvan zou je kunnen stellen dat de geboortetijd die De Wohl aangeeft - met het daarbij behorende ascendant-teken Schorpioen - juist zou kunnen zijn).
Stalin was een tiran (een eigenschap die bij uitstek hoort bij een nagtief geaspecteerde planeet Pluto). Zelfs Lenin, die van dwingelandij ook het een en ander afwist, ergerde zich aan het dwingerige karakter van Stalin, hetgeen hem er toe bracht in zijn testament de uitspraak op te nemen dat Stalin niet tot zijn opvolger moest worden benoemd, een oproep die zinloos was, omdat Stalin na de dood van Lenin onmiddellijk al diegenen die het negatieve advies van Lenin serieus durfden te nemen een iets te strak zittend stalen koordje om de hals legde.
Mannen van staal gedragen zich nu eenmaal niet zachtzinnig! Dat is de les die Stalin ons leert.
Kiezen voor staal zadelt je altijd op met terreur en geweld, zodat je maar beter wat zachtere en lievere mensen naar voren kunt schuiven, omdat een zacht en lief mens je nooit aan een koordje van staal in je eigen tuintje voor paal zal zetten ten overstaan van een moreel goede, maar slaafs gehoorzamende, door en door laffe geloofsgemeenschap

[Heinrich Himmler was alleen een man van staal binnen de SS-organisatie, een beweging die je Saturnaal zou kunnen noemen. In de geboortehoroscoop van Himmler maakt de planeet Pluto een negatief aspect met Saturnus, hetgeen volgens astrologen kan leiden tot uitschakeling van alle gevoelens van medelijden in een mens.]

Franz Kafka leefde in een 'goede' wereld. Zijn vader was een vooraanstaand burger, maar tegelijkertijd een uiterst kille, keiharde zakenman, die walgde van de zwakheid en de overgevoeligheid van zijn intelligente zoon.
Wat zwak is moet vernietigd worden, dat is altijd de moraal van de goede, geslaagde burgerman en het maakt daarbij niet uit of hij christelijk, joods of islamitisch is.
Moslims, joden en rechtse christenen haten watjes, maar wanneer ze vervolgens door sterke mannelijke moralisten in elkaar geslagen worden dan wijzen ze huilend naar de bulten en blaren die ze hebben opgelopen en dan roepen ze huilend: "Waarom zijn jullie niet wat zachter en liever?"
ĒEigen schuld dikke bultĒ, ben je dan geneigd te zeggen. "Als je zacht behandeld wilt worden, dan moet je voor zachte mensen kiezen en niet voor kille mannen van staalÖĒ
Maar redelijkheid is ver te zoeken in een wereld waarin domme vrouwen- en homohaters als slaafse honden achter stalen robotten aan sjokken.
De zachtmoedige mens is nooit in tel geweest. Franz Kafka is daarvan het levende bewijst. In zijn boek ĎHet Procesí gaat de onschuldige enkeling ten onder. Hij wordt afgemaakt. Dat was zijn lot en niemand kan - of beter gezegd 'mag' - daar iets aan veranderen.


De hoofdpersoon van Der Prozess is de ambtenaar Josef K.. Op een ochtend wordt hij gearresteerd, zonder dat hij iets heeft misdaan. De mannen die bij hem binnenvallen zijn geen gewone politieagenten, maar behoren blijkbaar tot ťťn of andere geheime organisatie. Vreemd genoeg weet niemand waarvan Josef K. wordt beschuldigd, de arresteerders niet, de advocaten niet, de rechters niet. Het enige wat men hem kan vertellen is dat er tegen hem een proces loopt. K. gaat op zoek naar de zogenaamde hogere rechters (die niemand kent) en ontmoet op zijn hallucinante tocht allerlei vreemde figuren: advocaten, hoeren, priesters, folteraars en lotgenoten. Geleidelijk aan blijkt dat allen ofwel voor de vreemde rechtbank werken of er zelf het slachtoffer van zijn. Sommige processen blijken jaren te duren en nooit te eindigen. K. gaat zich steeds heviger verzetten tegen de gebeurtenissen en maakt zich zo schuldig aan een aantal overtredingen van "de wet". Zijn proces eindigt wel: op het eind wordt hij afgeslacht "als een hond".

U.S. Guilty of 'Double Standards' on Iraq
Reuters-Yahoo, 29-1-2003

Former U.N. arms inspector Richard Butler said Tuesday that Washington was promoting "shocking double standards" in considering taking unilateral military action to rid Iraq of its weapons of mass destruction...
A U.S. attack, without United Nations backing, and without any effort to curb the possession of weapons of mass destruction globally, would be a contravention of international law and sharpen the divide between Arabs and the West.
"The spectacle of the United States, armed with its weapons of mass destruction, acting without Security Council authority to invade a country in the heartland of Arabia and, if necessary, use its weapons of mass destruction to win that battle, is something that will so deeply violate any notion of fairness in this world that I strongly suspect it could set loose forces that we would deeply live to regret," Butler said.


Sharon wint verkiezingen
Ha'aretz, 28-1-2003

The secretary-general of the Labor Party, Ophir Pines-Paz, admitted that "the peace camp has been humiliated; the burden of proof is now on the right. We will not join Sharon's government. I can only hope that Sharon manages to accomplish in his second tenure what he failed to achieve in his first."

Abdel-Aziz al-Rantissi, senior member of the militant Hamas group, said Sharon's re-election would mean "a continuation of Israeli violence against the Palestinians and will be met with the continuation of Palestinian resistance."
Senior Islamic Jihad official Abdallah al-Shami said his group would respond to Sharon's "crimes as we have done in the past two years."


Zionisme & Geschokt Rechtsgevoel

Ariel Sharon, de vertegenwoordiger van de rechtse terreurgroeperingen die in het jaar 1948 zestig procent van het Palestijnse volk het eigen land heeft uitgejaagd, zonder daar ooit excuses voor aan te bieden, heeft in IsraŽl de verkiezingen gewonnen.
Dertig procent van de IsraŽliís koos voor zijn harde lijn, die nog altijd gebaseerd is op de uitgangspunten van de geestelijke vader van het zionistische terrorisme: Vladimir (Ze'ev) Jabotinsky, een Musolini-aanhanger, die zijn voorliefde voor de fascistische staat nooit onder stoelen en banken heeft geschoven.
Hoewel Likud-aanhangers graag de indruk willen wekken dat zij 'moderne democraten' zijn peinzen zij er niet over de terrorist Jabotinsky openlijk te ontheiligen, van zijn voetstuk te stoten dus, zoals dat wel gebeurde bijvoorbeeld met de beeltenissen van Lenin in Oost-Europa na de val van het communismeÖ
En toch zul je de symbolen van het IsraŽlische fascisme moeten vernietigen wanneer je vrede wilt sluiten met het gehele Palestijnse volk en de gehele Arabische wereld.
Het beleid van IsraŽl was er altijd op gericht 'Quisling'-figuren (verraders en collaborateurs), binnen de Arabische wereld op te zoeken.
Die lijm je met geld, je maakt ze afhankelijk van Amerika (dat op zijn beurt zionistisch IsraŽl gehoorzaamt) en dan is er verder niets aan de hand. Mensen die rebelleren noem je terrorist of antisemiet en daar voer je oorlog mee.
Het is een vorm van beleid die je kunt voeren. Het is een oneerlijke vorm van beleid, die niets te maken heeft met de waarden en normen die bij de 'moderne, aan internationale wetten gebonden democratie' behoren, maar omdat eerlijke mensen in onze wereld niets te vertellen hebben hoeven we ons daar niet druk over te maken.
Eerlijkheid bepaalt het morele niveau van mensen niet. Dat leren IsraŽl, Engeland en Amerika ons momenteel.
Sharon wil in IsraŽl een eenheidsregering vormen. Daarbij roept hij alle zionistische partijen in IsraŽl op samen te werken in de strijd tegen de vijand: de antizionisten.
Die uitspraak moeten we goed op ons laten inwerken. Het gaat in het Midden-Oosten om een strijd tussen zionisten (gesteund door de anti-intellectuelen Bush & Blair) en antizionisten (waar Iran en Irak de meest prominente vertegenwoordigers van zijn).
Sharon heeft zijn hele leven lang niets anders gedaan dan de vijanden van het zionisme bestrijden. De man is bijna 80 - staat met een half been in het graf - en zal er dus niet over peinzen zijn beleid te wijzigen. Oude mensen veranderen hun opinies niet meer. Zodra zij toegeven dat zij fouten hebben gemaakt vallen zij - als de vampiers in griezelfilms die in het volle zonlicht worden geplaatst - uit elkaar, om op de grond een zinloos hoopje rokende as te vormen, dat langzaam door een kille avondbries wordt weggevaagd...
Het is triest dat Amerika, onder leiding van een man die op een stuitende wijze zijn incompetentie aan het bewijzen is, zijn lot verbindt aan het voortbestaan van de zionistische ideologie.
Amerika, het land van de vrijheid, zet zich af tegen 'het oude Europa' en kiest voor een ideologie, die de ontkenning is van het verlichtingsdenken dat de wereld de democratie heeft gebracht.

Wanneer IsraŽl werkelijk een moderne democratie zou zijn (een land van en voor alle inwoners en niet alleen voor de joden), dan zouden er politici naar voren worden geschoven die erkennen dat het jaar 1948 voor de Palestijnen een gruwelijk rampjaar is geweest, een tragisch noodlot dat de Palestijnen tot broeders maakt van al die onschuldige mensen die in Europa uit hun woonplaatsen werden verdreven, teneinde hun verdere leven als gevangene in een kamp te slijten.
Yitzhak Rabin toonde zich aan het einde van zijn leven (volgens vredesactivist Uri Avnery) bereid dat verzoeningsgebaar te maken: schuld erkennen om zodoende een volledige vrede met de Arabieren mogelijk te maken. Maar Rabin werd door een extremistische jood, die extreem-rechts nationalisme boven de vrede plaatste, doodgeschoten en geen enkele politieke leider na hem heeft de geestelijke moed kunnen opbrengen zijn vredeswil over te nemen.
En toch kan vrede alleen ontstaan wanneer zionisten toegeven dat zij foutief gehandeld hebben, omdat alleen in dat geval het geschokte rechtsgevoel in de Arabische wereld hersteld kan worden.


China leads Asian protest to war
Iraq Daily, 29-1-2003

China, France, Germany, Russia, Syria, Canada and Norway raised calls to reisist drive of war against Iraq.
Within Asia, China led a strident call, saying most UN Security Council members believe weapons inspections in Iraq should continue in a fair, objective and professional manner.
ďInspection work has not been completed. At this stage, there are no 'obvious reasons' to stop the inspection work," China's UN envoy, Zhang Yishan said.
China repeated its position that Iraqi crisis be resolved within the UN framework. Recent developments showed Baghdad was willing to do more in boosting cooperation with the inspection team, the senior diplomat said, and he urged Iraq to take a "more positive" attitude in cooperating with the inspectors and in abiding by UN resolutions.


Free-Mindedness a Divine Blessing
Teheran Times, 29-1-2003

Freed-mindedness is a divine blessing, the Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Ali Khamenei, said yesterday.
The Leader made the remark in a meeting with the members of the Pen Society of Iran.
Free-mindedness means ascending in the endless atmosphere of thought and free and conscious movement toward the unknown realms of knowledge, he said, adding free-mindedness has been subjected to injustice, for some consider it a cause of breach of fundamentals and values and this is why they reject, while some others consider it an assault on the fundamentals, principles and sacred values and this is why they welcome it. But both the approaches are wrong and it is injustice to free-mindedness.
The Leader added respectful, wise, and fair talks based on scientific reasoning is among the ways to spread and consolidate free-mindedness. The universities and seminaries shoulder a heavy responsibility in this regard.
Alluding to the matchless role of culture in the society, Ayatollah Khamenei said, the only way for the spread of culture and production of science and new ideas in the society is the creation of an atmosphere of critique in the universities and seminaries.

Rumi, Fountain of Fire

i went out of my house, a drunkard came to me, someone whose glance uncovered a hundred houses in paradise
rocking and rolling he was a sail with no anchor but he was the envy of all those sober ones remaining on the shore.
where are you from i asked. he smiled in mockery and said one half from the east. one half from the west, one half made of water and earth, one half made of heart and soul, one half staying at the shores and one half nesting in a pearl.
i begged: take me as your friend, i am your next of kin. he said i recognize no kin among strangers, i left my belongings and entered this tavern, i only have a chest full of words but can't utter a single one...

Translated by Nader Khalili
Cal-Earth, September 1994

A Fountain Of Life

"The civil society which we aspire to establish is based on our collective identity whose attainment requires the continuous and ceaseless endeavours of intellectuals and thinkers. It is not a treasure that can be unearthed overnight, rather, it is a fountain of life and morality from whose constant effusion we will benefit. Therefore enjoyment of this treasure is gradual and dependent on scrupulous cognizance and re-examination of our heritage as well as our doctrinal and intellectual tradition on the one hand, and sophisticated, scientific and philosophical understanding of the modern world on the other. Hence, it is the thinkers and men of learning who are pivotal in this movement and play the principal role. Our success along this path depends upon politics serving thought and virtue and not acting as a confined and restrictive framework for them."

Seyyed Mohammad Khatami
President of the Islamic Republic of Iran

Het Oude Europa & Israelisch fatsoen

Donald Rumsfeld, de Amerikaanse minister van defensie, heeft in zijn strijd tegen 'de vrienden van het terrorisme' een nieuw begrip gelanceerd: Het Oude Europa, waarmee in de eerste plaats wordt verwezen naar Frankrijk en Duitsland, twee landen die zich niet bereid verklaren te fungeren als slippendragers in de rechtse fatsoenskerk van George Bush & Tony Blair, twee rechtse politici, die momenteel - voorafgegaan door een horde slaafse misdienaars - hand in hand over de rode loper van kerk geworden geschiedenis naar voren schrijden, de een gekleed in een wat te wijd uitgevallen militair uniform en de ander getooid in een socialistische bruidsjurk, waarvan de sluier - om het aanzicht een beetje vriendelijker te maken - wit is geverfd: 'het nieuwe midden' - noemt men dat...
Het Nieuwe Midden van Bush en Blair ('O Tony, wat apart, die witte jurk..' 'Ja George, jouw moderne militaire jas is ook niet mis hoor..') stelt zich op tegenover het Oude Europa, dat volgens 'het nieuwe midden' een intellectueel verleden belichaamt dat niet meer in de nieuwe tijd past.
Die 'nieuwe tijd' van Bush & Blair is een mengeling van kapitalistisch graaiersdenken en moralistisch-christelijk fatsoensdenken. De rijke mens is - dankzij zijn vele geld - een edel, hoogstaand fatsoensmens geworden, en daarom ziet hij het als zijn taak alles wat arm en onfatsoenlijk is tot de orde te roepen, niet door hen geld en normen te schenken, maar door hen via diefstal en onrechtvaardig gedrag nog armer en nog onfatsoenlijker te maken.
Het is een vorm van kleinburgerlijk bourgeoisdenken dat in Frankrijk geleid heeft tot het ontstaan van de Franse Revolutie, waarbij al diegenen die zichzelf 'fatsoenlijk' waanden (de adel en de nieuwe rijken) aan de kant werden gezet.
"Vrijheid, Gelijkheid & Broederschap", dat waren de idealen van de Franse Revolutie en het zal eenieder duidelijk zijn, dat zulke rare, ouderwetse waarden niet meer verdedigd mogen worden in een tijd waarin kapitaal (Bush) en fatsoen (Blair) een 'nieuw modern verbond' met elkaar zijn aangegaan.
Tony Blair afficheert zichzelf momenteel als de nette man die elke vent die naar blote kinderen durft te kijken een misdadiger noemt.
Omdat ik elk jaar als het mooi warm weer is naar het naaktstrand ga, waar naakte mannen en vrouwen op een heel onschuldige wijze naast naakte kinderen liggen, er zelfs mee spelen, terwijl de blote piemels en de blote borsten schaamteloos door de open ruimte zwaaien, kan ik weinig begrip opbrengen voor de fatsoensrakkerij van een nette man die zichzelf 'socialist' noemt.
Ooit was nudisme een erezaak voor mensen die zichzelf socialist noemden. Als socialist wierp je elke vorm van hypocriete fatsoensrakkerij ver van je af: je kleedde je kinderen naakt uit, ging er spiernaakt naast staan, je stak je middelvinger in de lucht en je riep: "Schijt aan de rijke, geborneerde kleinburgerij!".
Zelfs in Palestina, waar joden in een ver verleden heuse socialisten waren, hoefde je in een socialistische kibboets niet 'fatsoenlijk' te zijn. Niet het dragen van een 'keppel' was gezichtsbepalend, maar het collectief uittrekken van de onderbroek.
Helaas heb ik een dergelijke paradijselijk oord nooit mogen bezoeken in IsraŽl. Ik heb weliswaar een tijdlang in een zich socialistisch noemende kibboets gewerkt - Ayeleth Hashahar in Noord-Galilea (zie de foto) - maar het socialisme dat ik daar aantrof was weinig meer dan negatief apartheidsdenken.
De gastarbeiders (wij, Utrechtse studenten die ons hadden ingeschreven voor een kennismakingsbeziek) woonden in oude houten barakken, voorzien van ijzeren golfplaten die de felheid van de zon nog feller dienden te maken. De socialistische gastheren woonden in mooie stenen huizen, voorzien van ventilatoren.
En wanneer ik werkte in de fabriek, waar ik deel uitmaakte van een ploeg 'joodse meisjes' dan werd ik iedere keer wanneer ik een gesprek probeerde aan te gaan met een 'joods meisje' door een opzichter terecht gewezen: 'terug naar een eenzaam plekje aan de lopende band' net zo lang tot de werktijd op was en ik terug mocht keren naar de zinderende hitte van de houten barak..
Bijna twee maanden heb ik in die kibboets gewerkt en ik heb aan dat verblijf - dat toch in de eerste plaats een kennismakingsbezoek behoorde te zijn - niet een joodse kennis overgehouden.
In het barakkenkamp zaten veel Amerikanen (uiterst religieus, maar wel voorzien van dollars en goede Amerikaanse sigaretten) en daar mocht ik wel mee omgaan. Samen met die Amerikanen heb ik gekeken naar Amerikaanse films, ís avonds, in de open lucht, en dat is eigenlijk ook alles wat de IsraŽlische (socialistische) kibboets mij geschonken heeft: Amerikaanse kennissen en Amerikaanse films.
Waardoor ik mij ben gaan afvragen welke functie IsraŽl eigenlijk heeft in het Midden-Oosten. Als het toch gaat om de verspreiding van Amerikaanse waarden en normen en het steunen en stimuleren van de Amerikaanse filmindustrie, waarom IsraŽl dan niet opheffen en er een soort Amerikaans HawaÔ van maken?
Dan mogen joodse meisjes eindelijk eens, gekleed in frivole, zeer antireligieus ogende, rieten rokjes, buitenlandse gasten vermaken en dan hoeft een joods meisje ook niet langer een vreemd obscuur wezen te zijn, dat door nurkse opzichters in een vrouwenreservaat wordt neergezet...

Ik weet niet waarom ik niet met joodse meisjes mocht praten.., blijf het een ergerlijke zaak vinden, die mijn mannelijke trots aantast. ĎWat mankeert er aan mij? Wat voor rare eigenschappen heeft die opzichter in mij opgemerkt, dat hij zich gedwongen voelde de meisjes uit mijn buurt te houden..?í
Misschien was ik wel verliefd geworden op dat meisje... Zou het dat zijn? Zou ik als vreemde niet-joodse man niet verliefd mogen worden op een joodse vrouw?
Een vriend van mij werkte in de keuken. Daar werden oude vrouwen van boven de 50 neergezet die te oud waren voor het plukken van appels en het werken in de fabriek. In die keuken mocht hij grote etenspannen schoon schrobben, temidden van lieve oude joodse dames, die van hem een soort koning maakten, hetgeen wel werd toegestaan (in de keuken was namelijk geen opzichter), waarschijnlijk omdat oude vrouwen - ook in een joodse staat - niet vruchtbaar meer zijn...
Erg triest allemaal: ik een arme uitgestotene tussen jonge, uiterst vruchtbare joodse meisjes, en mijn vriend een koning temidden van de onvruchtbaren... Erg beledigend ook, want wanneer ik een oude joodse vrouw zou zijn geweest, dan zou ik geen genoegen hebben genomen met zoín vreemde, tegen de ouderdom gerichte, nepmoraal.
Waarom mag een oude joodse vrouw van buitenlandse mannen houden en waarom moet een jonge joodse vrouw naar de pijpen dansen van een ouwe, bazige vent die zegt dat contact met buitenlandse mannen onfatsoenlijk is?
Het is die moraal waartegen Arabieren zich fel verzetten. Zij zijn er, maar tegelijkertijd zijn ze er niet. Gemengde huwelijken zijn in IsraŽl verboden. Iedereen die van een jood een niet-jood wil maken wordt gehaat. En waarom? Wat mankeert er aan een Arabier? Is hij vies of gestoord of kruipen er wormen rond in zijn hoofd? Is hij een varken, een beest, een mongool met krullen of een gestoorde kleuter die elke nacht zijn bed bevuilt.?
Dat zijn allemaal vragen die niet gesteld mogen worden in een wereld waarin een bazige opzichter voortdurend het gedrag van zijn onderdanen observeert.

Vals moralisme en schijnheilig burgermansfatsoen vormen de ideale voedingsbodem voor het fascisme. Dat dienen we ons goed te realiseren. Fascisme is geen zaak van de duivel. Fascisme ontstaat alleen daar waar de fatsoenlijke kleinburgerij alle macht naar zich toetrekt.
De (voormalige) Sovjet-Unie was niet links, maar extreemrechts. Seksualiteit was er de duivel. Homoseksualiteit bestond niet Ė mocht ook niet bestaan. Buitenbeentjes waren staatsvijanden en wie van een socialist een kapitalist wilde maken kreeg de geheime politie aan de deur.
Het blijft een vreemde zaak dat mensen als Powell en Condoleezza Rice een staat verdedigen, waarin zij als 'zwarte mensen' nooit zouden mogen trouwen met nette joodse meisjes of jongens.
Ik heb in een kibboets een lief joods meisje ontmoet, dat kan, want liefheid heeft met liefdeloze rassenwetten nu eenmaal niets te maken. En dat lieve meisje werd me door een bazige opzichter afgenomen.
Daarom ben ik tegen de staat IsraŽl. Omdat ik als vrij, antizionistisch mens het recht opeis verliefd te mogen worden op een semitische (lees: joodse) vrouw!

The Garden of Love - by William Blake

I went to the Garden of Love.
And saw what I never had seen:
A Chapel was built in the midst,
Where I used to play on the green.

And the gates of this Chapel were shut,
And "Thou Shalt Not", writ over the door;
So I turn'd to the Garden of Love,
That so many sweet flowers bore,

And I saw it filled with graves,
And tomb-stones where flowers should be:
And Priests in black gowns, were walking their rounds,
And binding with briars, my joys & desires.

Love Poetry: Classic poems

God Is Een Nationalist

Citaten van Vladimir-Ze'ev Jabotinsky (Likoed-ideoloog)

Citaat 1: "We Jews have nothing in common with what is called the 'Orient,' thank God. To the extent that our uneducated masses have ancient spiritual traditions and laws that call the Orient, they must be weaned away from them, and this is in fact what we are doing in every decent school, what life itself is doing with great success.
We are going in Palestine, first for our national convenience, [second] to sweep out thoroughly all traces of the 'Oriental soul.'
As for the [Palestinians] Arabs in Palestine, what they do is their business; but if we can do them a favor, it is to help them liberate themselves from the Orient.'"

Citaat 2: "There is no justice, no law, and no God in heaven, only a single law which decides and supercedes all: [Jewish] settlement [of the land]."

Rechtse joden & OriŽntaals levensgevoel

"Mensen die geen God aanbidden kiezen altijd voor een surrogaat, dat oneindig veel dommer en stompzinniger is dan het 'beeld' dat ze verworpen hebben", dat is een stelling die ooit iemand wel eens uitgesproken heeft, maar waaraan eigenlijk door niemand op een serieuze wijze aandacht wordt besteed, ook niet door diegenen die het slachtoffer worden van de pseudo-religies, die dood en verderf aan het zaaien zijn.

Pseudo-religies, massabewegingen die 'God' vervangen hebben door 'de natie', 'de leider', 'het heilige volk', 'de wetenschap' of andere idolen, ontkennen de primaire functie die aan religie toegekend moet worden: de geestelijke ontwikkeling van de mens.
Religie is meer dan 'het' christendom, 'het' jodendom of 'de' islam. De neiging een veelheid aan opinies en gedachten samen te brengen onder een enkele (verdommende) noemer moet toegeschreven worden aan het verlangen van aanhangers van pseudo-religies hun eigen denkbeelden heilig te verklaren.
Wat veel mensen 'modern denken' noemen is in feite weinig meer dan een poging het verlangen van de mens naar geestelijke ontwikkeling uit te schakelen, zodat de domme machthebber, die geestelijke ontwikkeling als een bedreiging voor zijn zwakke ego ervaart, al diegenen die het vermogen bezitten zijn wankele machtsbasis aan te tasten, op een legitieme wijze uit kan schakelen.
Dat is de reden waarom aanhangers van een pseudo-religie gewantrouwd dienen te worden. Religie kan gevaarlijk zijn. Pseudo-religie is altijd gevaarlijk!

In IsraŽl, een land dat zich 'modern' noemt, is de macht in handen van quasi-religieuzen en pseudo-religieuzen. De quasi-religieuzen hebben 'het volk' heilig verklaard ('wij zijn uitverkoren'), terwijl de pseudo-religieuzen 'het land' en de daarbij behorende 'kolonisatiepolitiek' heilig hebben verklaard.
De een ziet in anti-collectivisten (liberalen) de duivel, de ander ziet in internationalisten (socialisten) de duivel, zodat je op een uiterst objectieve wijze de simpele conclusie kunt trekken dat IsraŽl de vijand is van het liberalisme en het socialisme.
Wie de uitspraak van de rechtse Lidkoed-ideoloog Jabotinsky leest, die ontdekt dat de Likoed (zijn Likoed beter gezegd) een anti-relgieuze beweging is, die een hemelloze wereld predikt, waarin de joodse verovering van het land tot God is uitgeroepen. Alles waar (zionistische) joden voor leven is voor de verovering van het land. Zonder verovering van land (kolonisatie) is het leven van een zionist zinloos...

Tegenstanders van religiositeit realiseren zich zelden hoe gevaarlijk het is de wereld van het geestelijke denken in handen te geven van aanhangers van quasi-religies en pseudo-religies. Zij ontkennen de noodzaak van geestelijke ontwikkeling en geven daardoor fanatici, die weten dat je het religieuze levensgevoel in mensen niet kunt ontkennen, de gelegenheid vrijelijk hun duistere obscure spelletjes te spelen.
In de Volkskrant van 31-1-2003 wijst Fatima Jebli-Quazzani (filmmaker) op de gevaren van blind anti-Islamitisch denken, dat volstrekt geen oog heeft voor de geestelijke achterlijkheid van diegenen, die na het vernietigen van 'de religie' de ontstane leegte op moeten vullen.
Religie als zodanig aanvallen is onzin. Wat aangevallen dient te worden is die vorm van religiositeit die de vrijheid van de menselijke geest ontkent.
Religie in zijn meest simpele (OriŽntaalse) oervorm is weinig anders dan bevestiging van de wil samen met andere mensen je verbondenheid met Ďde hemelí (of de kosmos) te bevestigen.
In wat Jabotinski 'het OriŽntaalse levensgevoel' noemt stond niet 'God' centraal, maar de Hemel. Dat is duidelijk niet hetzelfde.
Religie binnen de OriŽnt is het oneindig verklaren van God. De Hemel is een oord waar God niet alleen woont, maar waar hij samen met zijn medegoden de wereld bestuurt.
Binnen het quasi-religieuze denken van aan 'het heilige land' gebonden religieuze joden en het pseudo-religieuze denken van de aan de zielloze aarde vastgeklonken zionisten is er geen plaats meer voor de oneindige ruimte van de Hemel.
In feite heeft IsraŽl God dood verklaard. God is vervangen door de beperkende kleinheid van het idool. God is een pseudo-god geworden, een surrogaat, zodat wat hierboven de primaire functie van de religie werd genoemd - geestelijke ontwikkeling met de daarbij behorende idolenvernietiging - geen rol van betekenis meer speelt binnen het denken van wat zich 'de politieke elite' noemt.
Ariel Sharon is als echte Likoedman een Jabotinski-aanhanger. Hij heeft afstand gedaan van de Hemel. Ook God erkent hij niet, want hij is (ook al leurt hij op een hypocriete wijze met de bijbel) een atheÔst, zodat het enige wat overblijft 'de kolonisatie van het land' is - een primitief religieus aftreksel, dat hij met hand en tand verdedigt tegen de aanvallen van diegenen die in zijn ogen wild, onbeschaafd en antimodernistisch zijn.
Amerika en Engeland steunen de vreemde primitieve vorm van afgodendienst die in IsraŽl bedreven wordt. Ook zij ontkennen de primaire functie van de religie - geestelijke ontwikkeling - en ook zij proberen God te vervangen door surrogaten: het goddelijke leger en de goddelijke kapitalist.

In een wereld waarin alles quasi en pseudo moet zijn valt voor mensen die zichzelf geestelijk willen ontwikkelen niet te leven.
Dat is de reden waarom echte religieuze mensen, echte schrijvers en echte dichters ons toeroepen dat wij van de wereld een hel maken...
Hetgeen betekent dat we maar beter niet kunnen luisteren naar die Islamhaters, die tegenover de universele God van Mohammed de elitaire stompzinnigheid van het moreel makende Grote Geld willen plaatsen.


'Christian Aid' Blames US, Britain For Palestinian Poverty
Palestine Chronicle, 31-1-2003

According to a recent report published by the Christian Aid charity, Britain and the United States must share responsibility for severe poverty plaguing Palestinians in the Israeli-occupied territories, who live under devastated economic and living standards due to the closure and reoccupation of their cities and towns.
The report also heavily criticized other European Union countries for failing to ensure that Israel adhered to the Fourth Geneva Convention and The Hague Regulations, which relate to the protection of civilians during war or under occupation.

ďHad the other 160 signatories to the Geneva Conventions and the Hague Regulations taken their obligations seriously, the key issues in the conflict - annexation of land, settlements, closure and control of water - would have been confronted,Ē it said. ďThe major powers - the US, UK and the rest of the EU - have the authority to make international law meaningful,Ē it added.

De Religieuze Mens Wordt Geboren Uit Water en Lucht

3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien iemand niet uit water en geest geboren wordt, kan hij het Godsrijk niet ingaan.
3:7 Verwonder er u niet over dat ik u zeide: Gij moet wederom geboren worden.
3:8 De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort wel zijn geluid, maar weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat; zo gaat het met ieder die uit den geest geboren is.(Evangelie van Johannes)

Water en Lucht (of Geest) zijn astrologische elementen die deel uitmaken van de vierhoek Aarde-Water-Vuur-Lucht.
Binnen de astrologische elementenleer (waar bovenaangehaalde uitspraak uit het Evangelie van Johannes naar verwijst) worden aan het element Water de dierenriemtekens Kreeft, Schorpioen en Vissen toegekend. Deze tekens versterken het op gevoel, intuitie en instinct gebaseerde religieuze gevoel in de mens.
Bij het element Lucht horen de tekens Tweeling, Weegschaal en Waterman. Deze tekens verwijzen naar 'het schitterende verstand', dat binnen de gnostiek (een mystieke richting binnen het christendom en het religieuze jodendom) een hoofdrol speelt.
In het Evangelie wordt Jezus gekoppeld aan het gevoelsteken Vis en het verstandsteken Waterman, twee tekens die ook binnen het Oude Testament een belangrijke rol spelen (denk aan Jozef).
De Messias - zoals hij wordt afgebeeld door de gnostiek - is een man die gevoel en verstand boven het heilige land = Aarde en gewapende macht = Vuur plaatst.
Wanneer Jezus dan ook zegt dat de mens geboren moet worden uit Water en Lucht, dan zegt hij - vertaald in astrologische termen dus - dat de betekenis van zaken die horen bij Aardetekens (geld, genot, land, nationalisme) en Vuurtekens (strijd, oorlog, geweld, sport, lichaamsverheerlijking) gerelativeerd dienen te worden.
De gevoelige, verstandige mens moet de dierlijke, aan de aarde gebonden mens bedwingen en een wereld in het leven roepen waarin de mens geestelijk vrij kan zijn.
Iedereen die de uitspraak van de gnostische Jezus dat de mens gevoel en verstand dient te benadrukkens anders interpreteert is niets anders dan een bedrieger, die de vijand is van iedere vrije geest die de op gevoel en verstand gebaseerde menselijke beschaving wenst te verdedigen.


UN should get three more months in Iraq: Moussa
Iraq Daily, 1-2-2003

UN inspectors should get as much time as they need, three months or more if necessary, to check Iraq for weapons of mass destruction, Arab League Secretary-General Amr Moussa has said.
ďThe UN weapons inspectors should be given all the time they need to check Iraq for weapons of mass destruction," Mr. Moussa, a former Egyptian foreign minister, said in Berlin on the eve of talks with German Foreign Minister Joschka Fischer.
Mr Moussa said he believed Mr. Baradei, had asked for another three months of checks.
Asked if inspectors should get more than that if they had not completed their work after three more months, Mr. Moussa said: "There should be no outer limit for peace. War is a very serious and dangerous proposition, you have to avoid it by all means up until it is the only necessity and one the whole world community decides." "So if they need more time they should be given time.
Why should we be in a hurry to wage war?"

Waarom hebben we oorlog nodig?

In het conflict tussen het zionistische IsraŽl en de antizionistische Arabische landen is men er in het Westen altijd van uitgegaan dat elke oorlog die in dienst staat van IsraŽl 'goed' is.
Er heerst in het Westen nog altijd de overtuiging dat we verplicht zijn IsraŽl te steunen.
Wat er ook in IsraŽl gebeurt, ook al kiest heel IsraŽl voor extreemrechtse anti-democratische partijen, het maakt allemaal niets uit: Wij moeten IsraŽl steunen. Wie dat niet doet wordt gemarginaliseerd.
Ik bezit die instelling niet. Ik ben een onafhankelijk denker en dat betekent dat je geen idolen aanbidt, maar dat je op een objectieve wijze naar de feiten kijkt.
Wat de feiten je vertellen is dat alleen de politieke leiding van IsraŽl gebaat is bij een oorlog met Irak. Niemand in de hele wereld kan ook maar enig argument bedenken dat hem er toe kan bewegen te zeggen dat een oorlog met Irak goed voor hem of haar is.
Vraag elke willekeurige voorbijganger eens welke voordelen een oorlog met Irak voor hem heeft. Hij zal je verbaasd aankijken en als hij beleefd is zal hij zoiets mompelen als 'goedendag meneer, ik moet naar de bakker om de hoek om een broodje te kopen', en dat is het dan wel...
In de media lees je heel andere berichten. Grote artikelen, geschreven door intellectuelen met grote namen moeten bewijzen dat de hele wereld belang heeft bij een oorlog met Irak.
George Bush, de herboren christen, die denkt dat God als ouwe baas met lange baard een bijzondere band onderhoudt met een groep atheÔstische zionisten in zomaar een stad in het Midden-Oosten (een absurde opvatting die elk weldenkend mens ertoe zou moeten bewegen zo'n primitieve denker uit een zo hoog ambt te verwijderen...) heeft als heuse fanaticus zijn eigen presidentiele website (die toch een sfeer van Ďik sta boven de partijení uit zou moeten ademen) opengesteld voor propagandisten die de IsraŽlische zaak bepleiten via dikke propagandistische rapporten waarin wordt aangetoond dat de Irakese leider Saddam Hoessein niet deugt, en een socialistische Engelse minister-president, die de vijand van elke vorm van rechts-extremistisch denken zou moeten zijn, zet alles op alles om de laatste restjes socialisme in het Midden-Oosten de nek om te draaien.

Tony Blair heeft maanden geleden een dik rapport opgesteld waarin - zo stelt men - wordt aangetoond dat Irak bezig is met de productie van massavernietigingswapens. De paleizen van Saddam Hussein worden daarin wapenopslagplaatsen genoemd. Oorlog was op grond van dat feitenmateriaal onvermijdelijk.
Maandenlang zijn inspecteurs bezig geweest te controleren of de feiten in dat rapport van de zich socialist wanende wereldverbeteraar klopten en uit dat onderzoek is gebleken dat niet een feit juist was, hetgeen eerlijke mensen ertoe zou moeten bewegen te zeggen: "Zo'n oneerlijke vent kunnen we niet toelaten een zo hoog ambt te bekleden.Ē
Maar Bush en Blair mogen rustig hoge ambten bekleden en geen mens vraagt zich af wat een groter kwaad is: een zich wat bizar gedragende ijdele man in Irak, die wordt afgeschilderd als een nieuwe Hitler, omdat hij het Palestijnse verzet steunt, of een stel supermachtige politici die op grond van het nu aanwezige feitenmateriaal gewoon oneerlijk moeten worden genoemd, hetgeen ze ongeschikt maakt voor de hoge posities die ze innemen.
Niemand antwoordt... Alles is stil. De soldaten zullen wel vechten wanneer de orders van bovenaf gegeven worden. Soldaten volgen altijd orders op. Dat is wat Duitse soldaten ook zeiden na de tweede wereldoorlog. "Befehl ist Befehl" en "Wir haben es nicht gewusst"...
Wij wisten alles beter. Wij hieven vermanend het moralistische vingertje op. Wij zeiden: Je moet altijd Ďneeí zeggen als je leiders niet deugen.
En nu deugen onze eigen leiders niet - de een is een misleidde religieuze fanaticus die alleen op zijn plaats is op een rustige gouverneurspost in de een of andere conservatieve Amerikaanse rancher-staat en de ander is een leugenachtige splijtzwam, die als socialistisch politicus volstrekt maling heeft aan wat de mensen in het eigen land beweegt - en nu weigeren we het vingertje op te heffen en schuiven we mensen met dure titels naar voren die hun autoriteit moeten gebruiken om leugens en doodgewone waanzin Ďgoedí te praten..

Wanneer Saddam Hussein slim was, dan zou hij een groot, modern-ogend perscentrum openen in Bagdad, waarin het Iraakse intellect in staat wordt gesteld het Westerse bedrog aan de kaak te stellen.
Maar Saddam Hussein is nog altijd niet in staat te breken met zijn infantiele vormen aannemende ijdelheid die niet toestaat dat een gewone Iraakse intellectueel meer aandacht krijgt dan hijzelf.
Hoe hij die ijdelheid in overeenstemming kan brengen met zijn verlangen Ďwijsheidí uit te dragen is mij een raadsel. Zoals zoveel onzinnige gedragingen van politieke leiders in mijn ogen volstrekt onbegrijpelijk zijnÖ

Het Boek Prediker

1-1 De schrijver van dit boek wordt Prediker genoemd. Hij is koning in Jeruzalem en zoon van David.
2 Naar mijn mening is niets waardevol; alles is vruchteloos.
3 Want wat bereikt een mens met al zijn harde werken hier op aarde?
4 Generaties gaan en generaties komen, maar dat maakt allemaal geen verschil.
5 De zon komt op en gaat onder en haast zich rond de aarde om opnieuw op te gaan.
6 De wind blaast vanuit het zuiden en het noorden, hier en daar steeds wisselend van kracht en richting zonder ooit een doel te bereiken.
7 De rivieren stromen in zee, maar de zee raakt nooit vol. Het water keert weer terug naar de rivieren en vloeit weer naar de zee.
8 Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Hoeveel wij ook zien, het is nooit genoeg; hoeveel wij ook horen, tevreden zijn wij nooit.
9 De geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Niets is werkelijk nieuw;
10 alles is al eens gezegd of gedaan. Kunt u iets nieuws aanwijzen? Hoe weet u of het eeuwen geleden ook al niet bestond?
11 Wij kunnen niet meer achterhalen wat in vroeger tijden gebeurde en toekomstige generaties zullen zich niet meer herinneren wat wij in onze tijd hebben gedaan.
12 Ik, Prediker, was koning van IsraŽl en regeerde vanuit Jeruzalem.
13 Ik nam mij voor de zin van alles wat onder de hemel gebeurde, te willen begrijpen. Ik ontdekte dat het bestaan dat God de mens heeft toegedacht, geen vrolijke zaak is.
14 Alle arbeid is een opeenvolging van zinloosheid, het bouwen van luchtkastelen.
15 Wat verkeerd is, kan niet worden goedgepraat en wat niet bestaat, kan niet worden onderzocht; het heeft geen enkel nut na te denken over wat had kunnen gebeuren.
16 Ik zei tegen mijzelf: "Kijk, ik heb meer nagevorst dan welke andere koning ook, die voor mij in Jeruzalem regeerde. Ik ben wijzer en heb meer inzicht."
17 Daarom deed ik mijn uiterste best wijs te zijn in plaats van dwaas, maar nu realiseer ik mij dat zelfs dat een luchtkasteel was.
18 Want hoe wijzer ik werd, des te verdrietiger werd ik; hoe meer iemand weet, hoe meer hij teleurgesteld wordt.

4-13 Het is beter een arme, maar wijze jongere te zijn dan een oude en dwaze koning, die alle goede raad van de hand wijst.
14 Want zo'n jongere zou uit de gevangenis kunnen komen om koning te worden, ook al werd hij arm geboren.
15 Iedereen wil zo'n jongere graag helpen, al is het maar om een greep naar de macht te doen.
16 Hij kan de leider van miljoenen mensen worden en een goede heerser voor zijn onderdanen zijn. Maar dan groeit rond hem een nieuwe generatie op, die hem weer aan de kant wil zetten. Dus ook hiervan blijkt weer de dwaasheid en zinloosheid.
17 Neem uzelf in acht als u naar de tempel, Gods huis, gaat. Het is beter om rustig te luisteren dan ondoordacht te offeren, zoals een dwaas wel doet, die zich niet bewust is dat dat verkeerd is.

5-1 Denk eerst na voor u iets zegt en doe God geen overhaaste beloften. Want Hij is in de hemel en wij slechts hier op aarde. Zeg daarom alleen het hoognodige.
2 Net zoals teveel drukte u nachtmerries bezorgt, zo gaat u door teveel gepraat verkeerde dingen zeggen.
3 Als u met God spreekt en Hem zweert dat u iets voor Hem zult doen, stel dat dan niet uit; want God heeft een hekel aan ondoordachte beloften. Kom uw belofte aan Hem na.
4 Het is veel beter niet te zeggen dat u iets zult doen, dan het wel te zeggen en het daarna toch niet te doen.

7-15 In dit vluchtige leven heb ik alles gezien wat er te zien valt, ook het feit dat goede mensen jong sterven en sommige slechte mensen heel oud worden.
16 Wees daarom niet te goed en niet te wijs. Waarom zou u zichzelf vernietigen?