Terugkeer naar het
MOEDERLAND"In tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten onder de Goden van het oude Midden-Oosten deelde de God van Israel zijn macht niet met een vrouwelijke godheid, noch was hij de goddelijke echtgenoot of minnaar van enige Godin. De afwezigheid van enig vrouwelijk symbool voor God is een duidelijk kenmerk van het jodendom, het christendom en de islam. Alle andere religieuze stromingen in de wereld, of het nu in Egypte, Babylonië, Griekenland en Rome is, of Afrika, India en Noord-Amerika hebben tradities die vol zijn van vrouwelijke symboliek." Elaine Pagels, in: De gnostische evangeliën

Beschaving Begint Met Astrologie
De Sumeriers & het Astrologische Wereldbeeld
Shinui & Shas: De mythe van het joodse volk
Ytzhak Rabin & Het Medelijden
Over logisch denken en sektarische irrationaliteit
Logica & Anarchisme
Welke Rechtse Jood Ziet in Heinrich Himmler Een Verlosser?
Wie Is Het Probleem? - Macht & Gezag


Beschaving Begint Met Astrologie
Commentaar Wim Duzijn 2003

Wie de moed durft op te brengen de geschiedenis op een eerlijke wijze te bekijken zal toegeven dat alle oude beschavingen gebaseerd waren op de aanbidding van 'de hemel'.
God was geen oude wijze man met een baard, of een wraakzuchtige gek met een groot mes in de hand, maar hij was 'de kosmos' - een geheel van goden en helden, die net als de planeten en de sterren buiten de aardse leefsferen vertoefden, maar die vanuit hun buitenaardse woongebieden wel het leven op aarde bepaalden.
Religie en astrologie van elkaar scheiden is dan ook een daad van wetenschapsverkrachting, een misdaad tegen de intelligente vrije geest, die op zoek is naar de waarheid.

Nog altijd wordt het leven op aarde bepaald door anti-wetenschappelijke moralisten die de waarheid vervangen door geld, macht en tot stompzinnigheid uitgegroeide godsdienst.
Wat ooit waarheid zoeken was en aanbidding van de hemel is nu verworden tot maniakale leugenwoede, in combinatie met de ontkenning van de kosmos.
Religie en wetenschap hebben een verbond gesloten en ze hebben de hemel op slot gedaan. God, gezien als het geheel van al het bestaande (een oud-Egyptische opvatting) is vermoord en vervangen door een reeks afgoden, die in stand gehouden worden met behulp van een primitieve, mensontkennende moraal. Mens-ontkennend daarom omdat het een moraal is waarin geen plaats is voor alles wat als 'anders' wordt beschouwd en gezien.
Dat is de reden waarom op deze anarchistische website niet de religie en de wetenschap, maar de astrologie als moeder van alle wetenschappen centraal wordt gesteld.
Omdat de astrologie de mens laat zien dat hij in een dualistische wereld leeft, waarin hij een onbeduidende, vernielzuchtige slaaf moet zijn, zolang hij het feit accepteert dat kiezen voor slaafse onderwerping aan het dualisme de enige keuze is die hij heeft.

Zie ook: Het New Age Astrologie Programma


Nannar: the Crown of Heaven and Earth

At Ur of Chaldees, the birthplace of Abram, that divinity of the tower of Babel was Nannar, the moon god, and his most sacred shrine was located on the top-most stage, for Ur was dedicated to this their supreme deity.
A whole quarter of the city of Ur was set apart for him, and he was called "the Exalted Lord," "the Crown of Heaven and Earth," "the Beautiful Lord who Shines in Heaven." (Evidence of Abraham)

Visit the British Museum


Diagrams of visual and spiritual sense

"Art is the honest mirror of any people s progress and deep-rooted civilization, moreover its an expression of life sensation with various ways and formulas. Art reflects reality, imagination, innovation, creation and renewing, as all are of developed, renewable and full of life society. Art is the only chance available, which offers the human soul the needed rest and motive for continuation." Akram Treeko, born in Baghdad in 1960.

Iraq Daily interviewed Mr. Treeko who said, "I care for the theme of human being avoiding the abstract sect in my artistic works, as I consider it to be the secret of my modernization. The art, which I am trying to embody through my works, originating from Iraqi genuine art, is inspired from ancient civilization of Sumer, which cared a lot for beauty." (By Khudheir Hussein, Iraqi Daily 15-1-2003)

De Sumeriers & het Astrologische Wereldbeeld
Commentaar Wim Duzijn 2003

Duizenden jaren voor onze jaartelling ontwikkelde een niet-Semitisch volk, de Sumeriers, het astrologische wereldbeeld.
Wie op een oppervlakkige wijze hun goden en helden galerij bekijkt zal weinig orde in de ogenschijnlijke chaos ontdekken. Wie echter de astrologische visie op het bestaan als ijkingspunt hanteert zal al spoedig inzien dat alle verhalen over goden en helden in dienst staan van het astrologische wereldbeeld, dat daarom als zo belangrijk wordt ervaren omdat het de mens in staat stelt los te breken uit een toestand van gewetenloze (vals-moralistische) stilstand, teneinde een echte beschavingsgeschiedenis in het leven te roepen.
Astrologie is daarom beschaving, omdat astrologie de mens de waarheid van het bestaan bijbrengt, een waarheid die momenteel vervangen is door wetenschappelijke leugens, die weliswaar uiterst ingewikkeld zijn en miljarden dollars in een bodemloze put laten stromen, maar die voor de toekomst van de mensheid van nul en generlei waarde zijn.
Alleen mensen die de opvatting 'na mij de zondvloed' uitdragen worden rijk binnen de anticulturele wereld die we verdedigen, maar zoals
de Toren van Babel volgens een oud Arabisch verhaal in het verleden aan verdeeldheid ten onder ging, zo zal ook de zogenaamde moderne beschaving te gronde gaan aan de chaos van een op stilstand gebouwd primitief-wetenschappelijk wereldbeeld.
We leven in een wereld waarin de wetenschap de klok heeft stilgezet. We produceren om te produceren, en zodra oorzaak en gevolg gelijk aan elkaar zijn gemaakt kan gesproken worden van de dood van de beschaving. Het leven is een geestelijke tredmolen geworden, waarin alleen diegenen een bestaan kunnen opbouwen die materie geworden zijn.
Dat kan. Planten groeien, gaan dood en leveren via zaadjes nieuwe planten. De kosmos draait verder, lente wordt zomer, zomer wordt herfst en herfst wordt winter. En alles draait en de een heeft geluk en de ander heeft pech. En als de gelukkigen de pechvogels maar met bommen en granaten blijven achtervolgen en hun leven tot een afschuwelijke hel maken is er niets aan de hand, omdat oorzaken geen gevolgen meer hebben en gevolgen niet meer in verband worden gebracht met oorzaken. We weten niets. De goden en helden zijn afgeschaft. Het astrologische wereldbeeld wordt vernietigd. Het verleden wordt dood verklaard.

Gevleugelde mens-dieren komen overal in het Midden-Oosten voor. Zij verwijzen vrijwel altijd naar de vier astrologische elementen:

Schorpioen, Adelaar = water, Stier = aarde, Waterman = lucht en Leeuw = vuur.
Op het plaatje hierboven staat een menselijke Adelaar (Schorpioen) afgebeeld die een kan met water draagt (Waterman). Zijn koninklijke hoofdtooi verwijst naar het teken Leeuw (vuur), de boom in zijn handen verwijst naar het teken Stier, dat vruchtbaarheid en sexueel genot symboliseert..
De Sumeriers ontwikkelden het astrologische systeem van de vier elementen: Vuur, Lucht, Aarde en Water.
De godenbeelden die ze hebben ontworpen kunnen daarom in vier hoofdgroepen worden onderverdeeld: de Goden van de Hemel (Lucht), de Goden van het Water, de Goden van de Aarde en de Goden van de Onderwereld (Vuur).
Met die vierdeling is de beschavingsgeschiedenis van de mensheid begonnen. Vanuit Sumerie heeft het astrologische wereldbeeld zich verspreid over het hele Midden-Oosten. Alleen de Hebreeuwse stammen waren tegenstanders van dat complexe astrologische wereldbeeld. Zij vertegenwoordigden het tribalistische groepsdenken dat zich altijd centreert rond een sterke (patriarchale) man.
Het feit dat in Israel de Messias waar men op wacht nog altijd wordt gezien als een machtige koning en een agressieve strijder wijst er op dat de band met dat antieke verleden nog steeds aanwezig is.
Toch vormden de Hebreeuwen niet het volledige volk van Israël. De Hebreeuwen hebben zich voornamelijk gevestigd in het midden van Palestina waar zij zichzelf - na wat 'de Babylonische gevangenschap' wordt genoemd - geleidelijk aan hebben omgevormd tot 'het joodse volk', een volk dat via geschiedenisverfraaiing (een net woord voor vervalsing) de beschavende invloed van hen omringende volkeren en culturen domweg ontkende.
De Sumeriers, waar Abraham Wie het primitieve monotheisme van machtsdenkers een daad van beschaving noemt moet dom genoemd worden.
Alleen die vorm van monotheisme kan beschaafd genoemd worden die God als onkenbaar - d.w.z. niet claimbaar - beschouwt.
God is in dat geval de naamloze, de onuitsprekelijke, het geheel van al het bestaande, en in dat geval wordt hij de veelheid, die je terugvindt in de oude Sumerische beschaving, waar veelheid gezien werd als een synoniem voor eenheid, een opvatting die je terugvindt in het Amerikaanse wapen: E Pluribus Unum (uit veelheid eenheid scheppen).

Abraham was de ontkenner van de Sumerische veelheid=eenheid gedachte en hij koos voor een vorm van eenheid die alle anderen buitensloot (een keuze voor het tribalisme - een keuze voor de eigen groep).
Dat zo'n op uitsluiting van anderen gebouwd wereldbeeld in onze moderne tijd nog altijd door fundamentalistische gelovigen in stand wordt gehouden mag rustig schandalig worden genoemd.
Wie inziet dat duizenden jaren voor onze jaartelling de mensen slimmer en beschaafder waren dan wij nu met z'n allen zijn, die zal niet vrolijk worden van een oorzaak- en gevolgloze wereld, waarin we produceren om te produceren.
We hebben geen goden meer, en natuurlijk helemaal geen godinnen.., alleen een Sterke Man, die alles wat tegen zijn macht in opstand komt weg jaagt - omdat primitieve kracht geestelijke stilstand (geloof in een versteende God) vereist.
Maar geestelijke stilstand die tot gewapende vrede leidt kan onmogelijk tot stabiliteit en eenheid leiden.
De geschiedenis leert ons dat zelfs de paleizen met de dikste muren geveld werden door armoezaaiers die zo slim waren een wapen te ontwikkelen dat sterker was dan het wapen van de tegenstander.
Gewapende vrede is schijnvrede. De machtsbalans hoeft maar enigszins om te slaan in je nadeel en je belandt in een onderwereld, dezelfde wereld waar de oude goden en helden ons al voor waarschuwden, maar die wij doodleuk ontkennen, omdat wij een God aanbidden die het niets willen weten heilig heeft verklaard.

Zie ook: Site Links Related to Mesopotamia

De Vier Elementen

De tekens van de dierenriem kunnen in vier groepen van drie tekens worden verdeeld op grond van de vier elementen: vuur, aarde, lucht en water.
Elk element wordt een drievuldigheid genoemd, omdat het drie gelijksoortige tekens omvat, die in de horoscoop 120 graden van elkaar af liggen. Volgens de oud-Griekse filosofie was alles wat bestond opgebouwd uit deze elementen. Aan deze opvatting werd een psychologische typologie van vier temperamenten verbonden. De op de antroposofie gebaseerde Vrije Scholen werken met deze temperamenten. Ook de psychologie van Carl Gustav Jung is op deze indeling gebaseerd.

 • Vuurtekens: Ram, Leeuw en Boogschutter
 • Aardetekens: Stier, Maagd en Steenbok
 • Luchttekens: Tweelingen, Weegschaal en Waterman
 • Watertekens: Kreeft, Schorpioen en Vis
 • Zie ook: New Age Astrologie Info pagina

  Shinui & Shas: De mythe van het joodse volk
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Ferry Biedermann, correspondent van de Volkskrant, meldt vanuit Jeruzalem dat in Israël een partij naar voren treedt - Shinui - die er rond voor uit komt dat zij fel antireligieus - dus anti-joods - is.
  Hoewel de leider van die partij,
  Tommy Lapid, volgens de Israëlische inburgeringwetten een 'jood' is (een zinloze benaming in feite omdat niet de staat bepaalt wie wel of niet jood is, maar het conservatief-orthodoxe rabbinaat - een religieus machtsinstituut dat in een democratie aan de zijlijn behoort te staan) wordt hij vanwege zijn antireligieuze (anti-klerikale) opstelling door religieuze joden gezien als een jodenhater of een 'zelf'-hater, waarmee hij volgens de warrige (schijn)logica van rechtse en linkse fanatici (mensen die altijd de mensenjacht propageren) een antisemiet is - een begrip waarmee zelfs linkse Israëli's schermen, wanneer mensen kritiek uitoefenen op de staat Israël.
  Zijn belangrijkste tegenstander, de strengreligieuze partij Shas, stelt zonder blikken of blozen dat 'het voortbestaan van het joodse volk in Israël' op het spel staat, en dat alles alleen maar omdat Shinui van Israël een gewone democratische staat wil maken - een staat dus die een strenge scheiding probeert aan te brengen tussen staat en kerk.

  Scheiding aanbrengen tussen staat en religie is een moeilijke opgave. In het Westen is het ons nog nooit gelukt een werkelijke democratie van de grond te krijgen - een staatsorde dus die niet de ouderwets-religieuze leiders als opperste bazen erkent.
  Wij denken dat wij vrij zijn, maar wij lopen aan de leiband van de paus, de rabbi, de imam en meneer de dominee, die allemaal de vertegenwoordigers zijn van wat 'een joods-christelijke wereld' wordt genoemd, een term waar ik als anarchistisch ingesteld denkertje niets mee kan beginnen..
  Wie op zondag de televisie aanzet en een aardig programma probeert op te zoeken wordt nog altijd bedolven onder een lawine van heilspredikers, die allemaal de collectivistische God van het Oude Testament als hoogste koning aanbidden, hoewel het evangelie volgens liberale christenen verwijst naar een nieuw verbond: niet een verbond tussen God en tribalisten, maar een verbond dat God sluit met de gehele mensheid, waarbij de Christus genoemde persoon Jezus de middelaar is.
  De oud-Testamentische groepsgod ('de god van Israel') is de ontkenning van het humanistische anarchisme dat Jezus de wereld wilde brengen, maar daar heeft verder iedereen maling aan, want hoe links en liberaal de politici zich ook noemen, ze blijven anarchistische vernieuwers wegjagen en zij blijven de rabbi de dominee, de paus en meneer de dominee als opperste geestelijke leiders zien.
  Het waarom van die vreemde conservatievenaanbidding moet gezocht worden in de term 'het joodse volk' die door alle conservatieve religieuzen centraal wordt gesteld, en dan gaat het niet om de term 'joods' (die verwijst naar religie en spiritualiteit) maar om de term 'volk', die een negatieve inhoud krijgt wanneer je er een beperkend, conservatief etiket op plakt...

  Aan de groep gebonden conservatisme is altijd collectivisme (met de daar automatisch aan toegevoegde vreemdelingenhaat), en omdat het Oude Testament een xenofobische vorm van groepscollectivisme preekt, daarom houden conservatieven zich wanhopig aan dat begrip vast, omdat ze weten dat elke enkeling die op geestelijk gebied iets anders wil met behulp van dat begrip weggejaagd kan worden.
  Wat daarbij merkwaardig is dat mensen die in het verleden op grond van het feit dat zij deel uitmaakten van het 'joodse volk' onderdrukt en zelfs gedood werden zo weinig bezwaar maken tegen de annexatie van het begrip 'het joodse volk' door bekrompen conservatieven.
  De meest enge mensen scharen zich momenteel aan de kant van Israël: extreemrechtse christenen, EO-aanhangers, Andries Knevel-adepten, Jehovagetuigen, Derde Dag adventisten, ja, zelfs de rechts-christelijke Ku Klux Klan, die in de jaren vijftig de meest bizarre vormen van rassendiscriminatie verdedigde...

  Wanneer ik 'deel van een religieus volk' zou worden genoemd, bijvoorbeeld 'hij is een echte Roomse jongen', dan zou ik het wel wetten... Ik zou op een waarlijk anarchistische wijze de middelvinger opsteken en mompelen: "Schijt aan het Roomse collectivisme! Ik ga mijn eigen weg, dames en heren, en aan religieuze terreur heb ik geen boodschap..."
  Dat is wat Jezus van Nazaret (als we het evangelie mogen geloven) tweeduizend jaar geleden deed. Hij noemde zichzelf 'verlosser' omdat hij een liberaal was - en juist vanwege dat liberalisme werd hij in de ban gedaan, zoals religieuze fanatici alle eeuwen door ketters, heksen en andere buitenbeentjes in de ban hebben gedaan.
  Zelfs nu nog stelt de paus van Rome, die door alle wereldleiders 'een groot geestelijk leider' wordt genoemd, (hoewel anarchisme en liberalisme in het Vaticaan verboden zaken zijn) dat zoiets simpels als het homohuwelijk verboden dient te worden.
  Dat is in feite een heel gemene stelling, omdat het een maatregel is die homo's dwingt te kiezen voor dierlijke seks en liefdeloosheid, stiekem gedrag, dat zich af dient te spelen buiten de veilige muren van het heterobestaan.
  Als je tegen liefdeloos gedrag bent dan ga je mensen toch niet dwingen een liefdeloos dubbelbestaan te leiden...?<
  Homo's die een huwelijk sluiten geven daarmee aan dat zij in de eerste plaats kiezen voor de liefde, het eeuwig samen willen zijn en de wens elkaar te steunen, wat er ook gebeurt.
  Het feit dat zich religieus noemende mensen die liefdesdaad onmogelijk willen maken, bewijst dat zij de liefde exclusief opeisen voor zichzelf, hetgeen betekent dat de ander, de niet-religieuze mens noodzakelijkerwijs moet kiezen voor de liefdeloosheid.
  Daarmee bevestigt de paus het dualisme dat ingebakken zit in de joods-christelijke religie en daarmee rechtvaardigt hij in feite de Holocaust, die nu juist een product is van dat kleinburgerlijke dualisme, dat altijd de vijand is van wat Martin Buber 'Ik-Gij' gedrag noemt.
  Primitief-religieuze mensen weigeren nog altijd in te zien dat hun dualistische denksysteem de collectieve bestraffing van onschuldige mensen heeft mogelijk gemaakt. Hoe conservatiever een mens is, des te dualistischer zijn wereldbeeld er uit gaat zien, en hoe wreder de niet in zijn wereldbeeld passende ander behandeld zal worden.
  Dat is de reden waarom de tribalistische omzetting van het religieuze begrip 'jodendom' in 'het joodse volk' een ramp is geweest, omdat het een cultuur heeft opgebouwd waarin de ander - hoe intelligent en liberaal hij ook is - zonder meer op de vuilnisbelt wordt gedumpt wanneer hij toevallig eigenschappen bezit die in de ogen van de zich goed wanende mens slecht zijn.

  Waarom de Paus van Rome tegen homo's is blijft een soort mysterie voor mij. Het christelijke evangelie laat duidelijk zien dat Jezus uitgesproken biseksueel was en dat zijn voorkeur uitging naar mannen. Niet een vrouw, maar de apostel Johannes lag bij het Laatste Avondmaal aan zijn borst...
  De paus (die door protestanten in het verleden steevast 'de antichrist' werd genoemd, wat hij natuurlijk ook is, als machthebber in zijn grote Paleis waar hij zich 'Heilige Vader' laat noemen..) zul je nooit aan een grote tafel aantreffen, als stralend middelpunt van een groep aardige Oosterse vissersjongens, waarvan er eentje smoorverliefd op hem is.
  Ik - als religieuze anarchist en New Age denker - zou er geen bezwaar tegen maken wanneer men van mij zo een Jezusfiguur zou willen maken... Ik val best wel op warmbloedige Oosterse vissersjongens en het liefst zou ik dan ook onmiddellijk naar een warm Oosters land willen emigreren, teneinde daar een vrijzinnig-religieus vissersjongensgenootschap op te richten, waarvan ik dan het geliefde middelpunt mag zijn...
  Maar ja, dromen zijn bedrog, en dat kan ook niet anders, want ik woon in een somber gristelijk anti-dromen-land waarin de visserskinderen met aan de voeten vastgegroeide houten klompen ter wereld komen en met mij zal het derhalve nooit wat worden, behalve natuurlijk wanneer ik als een gehoorzame clown zou kiezen voor de rabbi, de imam, de paus en meneer de dominee...

  Maar desondanks doet het me goed te horen dat er in Israël mensen naar voren treden die in gaan zien dat de term 'het joodse volk' een begrip is dat hen koppelt aan uiterst gevaarlijke rechtse en conservatieve krachten, zodat het noodzakelijk is dat je als intelligent mens probeert daartegen een liberaal-progressieve dam op te werpen. (Zwolle, 17-1-2003)


  Opmerkelijk: : Many sexual practices exist throughout time periods and cultures. One practice that has existed since recorded history is same-sex relations, or homosexuality. Attitudes towards homosexuality change from one society to another, and from one institution to another. In looking at various civilizations.
  One early civilization, Mesopotamia, acknowledged the existence of homosexuality without prohibiting it. (Bron: Homosexuality in history)


  Uit het Evangelie van Thomas
  gepubliceerd in 'Zenmeester Jezus'

 • 3 Jezus zei: Als zij, die u trachten mee te slepen, tot u zeggen: Zie, het Koninkrijk is boven de aarde', dan zullen de vogels u voor zijn. Als ze tot u zeggen: Het is onder de aarde', dan zullen de vissen in de zee u voorgaan.
  Maar het Koninkrijk is binnen in u en het is in uw zien. Wie zichzelf kennen, zullen het vinden; wie zichzelf kennen, zullen weten dat zij zonen zijn van de Levende Vader. Maar als u zichzelf niet zult kennen, dan leeft u in armoede en bent u die armoede.
 • 4 Jezus zei: Een wijze man zal niet aarzelen een klein kind van zeven dagen te vragen naar de plaats van het leven, en hij zal leven. Want vele eersten zullen laatsten worden en laatsten worden eersten en ze zullen eenling worden.
 • 5 Jezus zei: Ken wat je voor je ziet en wat voor je verborgen is, zal aan je worden geopenbaard. Want er is niets dat verborgen is, wat niet geopenbaard zal worden.
  6 Zijn leerlingen vroegen hem en zeiden tot hem: Wilt U dat wij vasten? En hoe moeten we bidden? Moeten we aalmoezen geven? En van welk voedsel moeten we ons onthouden?
  Jezus zei: Vertel geen leugens en doe niet wat je haat, want alles zal aan het daglicht treden. Niets is verborgen, dat niet openbaar zal worden en niets zal bedekt blijven zonder ontsluierd te worden.

 • Ytzhak Rabin & Het Medelijden
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Zoals elders op deze webpagina's wordt uitgelegd hebben in de geschiedenis van het jodendom twee dierenriemtekens zich naar voren gedrongen: de tekens Leeuw (Koningschap, macht, egocentrisme) en Ram (Strijd, oorlog, ego sme). Deze twee tekens zijn een autonoom bestaan gaan leiden en worden via de projectie van hun eigenschappen in een irrationeel Godsbeeld onaantastbaar gemaakt - met andere woorden: wie oorlogszucht (Ram) en egocentrisch machtsmisbruik (Leeuw) moreel verwerpelijke zaken vindt kan binnen de irrationele wereld van de religieuze mens worden uitgemaakt voor godslasteraar en antisemiet.

  Zowel de Leeuw als de Ram hebben volgens de astrologische handboekjes weinig oog voor de problemen van anderen. De Leeuw wil heersen, de Ram wil strijden, en in zo'n wereld kun je natuurlijk geen rekening houden met onzinnige problemen van anderen.
  De ander, dat is in de wereld van de Leeuw en de Ram weinig meer dan een hoop lastig gezanik . 'De ander', dat is een lastpak, waar je afstand van moet doen. Je moet kiezen voor het versplinterde 'ik' (Leeuw) en het collectieve ik, het 'wij' (Ram) en verder bestaat er niets.
  Wie toegeeft aan het verlangen van aan macht verslaafde collectivisten de werkelijkheid op een grove wijze te versimpelen mag zichzelf 'Godmoordenaar' noemen, omdat het begrip 'God' (de oude Egyptenaren wisten het heel goed) verwijst naar het geheel van al het bestaande: God is niet een deel van het geheel, nee, God is het geheel, God is alles.
  Het Zionisme is - puur rationeel gezien - een geestelijke perversie die een klein gedeelte uit de geschiedenis van het jodendom (een verhaal dat veel groter is dan wat men nu noemt 'de geschiedenis van het joodse volk') tot absolute waarheid heeft verheven: met name dat deel waarin inwoners van Judea (de joden) de Messias vereenzelvigen met zichzelf, een zelf dat verwijst naar de strijdende koning (astrologisch: Ram/Benjamin en Leeuw/Judah).

  Het antizionistische begrip 'vrede' hoort bij de stam van Jozef, ofwel het dierenriemteken Vis.
  Jozef hoort (volgens de tekentoewijzing in het Oude Testament) niet bij Judea, het enige gebied dat de huidige joden strikt logisch geredeneerd zouden kunnen opeisen, maar bij het Noordelijke koninkrijk van de Tien Stammen.
  Judea is het symbool geworden van bekrompen groepsegoisme. De groep wordt 'IK' en dat machtige collectief geworden "IK" moet over alles en iedereen heersen.
  Wie eerlijk is zal toegeven dat het Messiaans-orthodoxe jodendom die gedachte tot diep in de 19e eeuw heeft gekoesterd, zodat het ontstaan van het zionisme niet alleen een gevolg is van vervolging (onschuld) maar ook van heerszuchtig (Messiaans) machtsverlangen (schuld).
  De Holocaust (uitsluiting en vervolging door compassieloze machtsdenkers) heeft de joodse machtsdenkers in staat gesteld hun schuld te verstoppen achter de onschuld van de slachtoffers, hetgeen een moraalloze daad van onfatsoen en hypocrisie genoemd moet worden.
  Wie echt bewogen wordt door mededogen zal nooit de schuldige mens boven de onschuldige mens plaatsen, hetgeen concreet betekent dat een eerlijk mens uit naam van de slachtoffers de botte machtsdenkers (die zelf helemaal geen slachtoffer zijn..) zal veroordelen.
  Slachtofferschap en medelijden met slachtoffers zijn zaken die horen bij het teken Vis: Het teken van het gekruisigde lam dat de zonden van de wereld op zich neemt om op die manier de mensheid te bevrijden.
  Het teken Vis zou je het alternatieve Messiasteken kunnen noemen en wie de bijbel bestudeert zal ontdekken dat de Vis-kwaliteiten door de meeste profeten belangrijker worden gevonden dan het machtsdenken dat rechtse, harde krachten binnen het jodendom aan de Messias hebben toegekend.
  Het teken Vis wordt beheerst door de vergevensgezinde planeet Neptunus (door astrologen de 'hogere Venus' - Venus = liefde - genoemd).

  In de geboortehoroscoop van Yitzhak Rabin, geboren op 1 maart 1922 in Jeruzalem, rond 16 uur (waarschijnlijke tijd die door Rabin nooit bevestigd is), speelt de planeet Neptunus een grote rol: via plaatsing in het ascendanthuis en via het zonneteken Vis.
  Neptunus is de vijand van elke vorm van oorlog. In het Oude Testament wordt hij gesymboliseerd door de dromer Jozef, die de lievelingszoon was van Jacob.
  Jozef werd door zijn broers in een diepe put geworpen, omdat hij kwaad ontdekte in zijn broers (denk aan Jezus die tegen zijn volgelingen zei" "Jullie hebben niets te vrezen, maar mij haten ze, omdat ik het kwaad dat ze doen bloot moet leggen ").
  Je zou kunnen stellen dat er binnen het jodendom een doem ligt op het teken Vis. Wie vrede wil wordt aan de kant geschoven.
  Yitzhak Rabin werd in het jaar 1995 vermoord door een streng-religieuze jood die een vertegenwoordiger was van het op machtsverlangen gebaseerde joods-Messiaanse machtdenken dat weigert in een lieve zachte man een Messiasfiguur te zien.
  De vredelievende Vis werd gedood door de machtsdenker, de nationalist die het land heilig heeft verklaard (denk aan de apostel Judas uit het evangelie die - op indirecte wijze - hetzelfde deed).
  De zachte, gevoelige mens heeft geen recht van bestaan in een wereld waarin heerszuchtige machtsdenkers oorlog willen voeren. Alleen de sterke heeft gelijk in die wereld, zodat iedereen die zwak is per definitie 'een leugenaar' is.
  Je zou dat 'de vloek van Judea' kunnen noemen. De conservatieve joden (aanbidders van 'de wet') hebben de oude geschriften vervalst. Ze hebben de echte koningen - Mozes=Saturnus, Levi=Maan en Jezus=Jupiter) - onttroond en de valse koningen, de tekens Leeuw (Judah) en Ram (Benjamin), tot God (=oorlogvoerende koning) verheven.
  Ze zijn daarom geen echt volk, omdat een echt volk altijd kiest voor iedereen - en dus ook voor een liberale, vrijzinnige God die er is voor iedereen.
  Jacob vertegenwoordigt dat universele Godsbegrip. Hij had twaalf zoons en die twaalf zoons vormden tesamen het volk van Israel.
  Jacob kende de slechtheid van zijn harde, eerzuchtige zoons, en daarom gaf hij het erfrecht aan de zachtmoedige, gevoelige zoon: Jozef: de goede herder die bereid is op een niet-egoistische wijze te lijden en te sterven voor de zaak van de gemeenschap.

  Zie ook: De Messias: Koning of Anarchist?, en:
  Identiteitsproblemen


  Webinfo: Macht & Compassie
  Twee aan elkaar tegengestelde Messiasbeelden

  "Binnen de Joodse traditie, gebaseerd op het O.T. en de Talmoed, zijn er twee hoofdvarianten op het Messiasverhaal, die van Messiah ben (M.b.) David en M.b. Joseph.
  Messiah betekent Verlosser of Christus en ben betekent 'zoon van' in elk van de mogelijke betekenissen (nakomeling, geesteskind en/of gelijkend op).
  M.b. David zal een glorierijke komst kennen zoals Koning David en zal heersen, voor eeuwig over de hele wereld. Het moge duidelijk zijn dat de M.b. David, de eeuwige Koning van de wereld in glorie, nog niet gekomen is.
  Het andere verhaal gaat over M.b. Joseph, de lijdende Messias, wiens leven grote paralel vertoond met het leven van Jozef, de zoon van Jakob." (Uit: 'De Messias volgens de joden')


  De Machteloze Messias in het Oude Testament
  Statenbijbel - Jesaja 53

  1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?
  2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
  3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem...
  Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht...

  Worden Wat Je (Niet) Moet Zijn

  "Long live Palestine, free and Arab from the sea to the river Long live Palestine s freedom fighters and jihadists together with its heroic people " Saddam Hussein (INA, 17-1-2003)

  Oorlogspropaganda is er op gericht de tegenstander op een zodanige wijze te manipuleren dat hij degene wordt die hij volgens de manipulator moet zijn.
  Saddam Hoessein heeft met de boodschap dat Israel een Arabische staat moet worden aangetoond dat hij een manipuleerbaar leider is, die anderen op de noodzaak van wijs beleid wijst, terwijl hijzelf op een zeer onverstandige manier in de val stapt die op een listige wijze voor hem is neergezet.
  Het is dezelfde, op primitieve wraakzucht gebaseerde, geestelijke zwakheid die Hamas-aanhangers tot de gehoorzame bedienden van rechts Israel maakt ('usefull idiots' of 'nuttige idioten').
  Niet slim dus en een overwinning voor al diegenen die van Arabieren willoze marionetten willen maken.

  Wikipedia info

  Het begrip nuttige idioot verwijst naar het gebruiken van (voornamelijk) publieke figuren voor propagandadoeleinden, zonder dat die persoon zich daarvan bewust is. De term wordt veelal toegeschreven aan Vladimir Lenin, maar deze bewering is omstreden.

  The declaration of the establishment of
  the State of Israel - May 14, 1948

  THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations.

  THE STATE OF ISRAEL is prepared to cooperate with the agencies and representatives of the United Nations in implementing the resolution of the General Assembly of the 29th November, 1947, and will take steps to bring about the economic union of the whole of Eretz-Israel.

  WE APPEAL to the United Nations to assist the Jewish people in the building-up of its State and to receive the State of Israel into the comity of nations.

  WE APPEAL - in the very midst of the onslaught launched against us now for months - to the Arab inhabitants of the State of Israel to preserve peace and participate in the upbuilding of the State on the basis of full and equal citizenship and due representation in all its provisional and permanent institutions. (Min. v. BZ, Israel)


  Een Ei Is Geen Half Ei
  over logisch denken en sektarische irrationaliteit
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Op 14 mei van het jaar 1948 werd de staat Israel opgericht (zie verklaring hierboven).
  Die oprichting ging vergezeld van een verklaring waarin enerzijds de Internationale Gemeenschap wordt medegedeeld dat de staat Israel een staat zal zijn waarin alle burgers gelijke rechten hebben, in die zin dat er geen sprake zal zijn van positieve of negatieve discriminatie op grond van religie, ras of sekse, terwijl anderzijds de Verenigde Naties worden gevraagd het joodse volk te helpen bij de opbouw van die op gelijkberechtiging gebaseerde staat.
  Dat noemt men in zakelijke kringen onlogisch, dubbelzinnig spraakgebruik, de onwil theorie en werkelijkheid met elkaar te verbinden, zodat onvermijdelijk een situatie zal ontstaan waarin gesproken moet worden van schizofrene onzin, hetgeen de situatie is waarin de staat Israel momenteel verkeert: een situatie die gekenmerkt wordt door het onvermogen van intelligente mensen de irrationaliteit van religieuze dwepers in bedwang te houden.

  Wanneer je werkelijke uit wilt gaan van gelijke rechten dan relativeer je de eigen, beperkende groepsidentiteit en ga je samen met de oorspronkelijke inwoners van het land (de Palestijnen) een nieuwe werkelijkheid (eenheidsstaat of dubbelstaat) opbouwen.
  Dat is niet alleen in juridisch opzicht juist, maar het is vooral een psychologisch juiste daad, en vooral dat laatste aspect, op een pyschologisch-begrijpende wijze rekening houden met de gevoelens van mensen die eeuwen lang het land dat je wilt vernieuwen hebben bewoond is volstrekt en totaal veronachtzaamd, terwijl de mooie woorden waarmee de verklaring is volgebouwd toch duidelijk wijzen op de plicht van de staat Israel de rechten en gevoelens van alle inwoners te respecteren.
  Wie een moderne, rationeel georganiseerde democratische staat wil bouwen zal nooit die staat het eigendom mogen maken van een groep aan het verleden vastgeketende ideologen, die niet de rede maar het bijgeloof als uitgangspunt voor het eigen handelen nemen.
  Wie een staat opricht waarin iedereen gelijke rechten heeft verklaart zich daarenboven solidair met alle inwoners, hetgeen heel concreet betekent dat hij afstand doet van het vasthouden aan een groepsidentiteit die in feite de ontkenning is van het gelijkheidsideaal dat hij op zo'n duidelijke wijze verkondigt.
  Ofwel je bent eerlijk en je kiest voor een democratische staat, waarin joden en niet-joden samen de macht bezitten, ofwel je bent oneerlijk en je kiest voor de macht van 'het joodse volk' hetgeen betekent dat je alles wat niet joods is moet vernietigen.
  Het een of het ander: gelijkheid en democratie, of ongelijkheid en dictatuur.

  Een ei is geen half ei. Logisch denken leert je dat een mens niet tegelijkertijd democraat en dictator kan zijn. Je zult moeten kiezen. En wanneer die keuze betekent dat de term 'het joodse volk' een zinloos relikwie is, een anachronisme dat in de toekomst alleen nog maar in kleine extremistische nederzettingen gehanteerd zal worden door ouderwetse, conservatieve antidemocraten, dan moet je daar als verdediger van de moderne democratie mee akkoord gaan. Dan zeg je: de democratie verbiedt me een sektarisch denker van mezelf te maken. De democratie eist modern gelijkheidsenken en dat betekent dat het Israelische staatsburgerschap belangrijker is dan het lid zijn van een religieuspolitieke sekte.

  'Het joodse volk', gezien als zinloze, mensenvernietigende abstractie, is daarmee dood. Dat het moge rusten in vrede, kan je daar aan toevoegen...
  De staat Israel daarentegen kan met de dood van het joodse volk nieuw leven worden ingeblazen - niet door traditionele zonderlingen die het verleden als een vernietigende kracht loslaten op het heden, maar door moderne intelligente staatsburgers die de zakelijke, vormgevende kracht van dat verleden (het strenge Mozaische denken: logica en principes) boven het irrationele, versplinterende sektarisme (chaotische wartaal en opportunmisme) van joodse groepsdenkers plaatsen.

  Logica & Anarchisme
  Voorwoord: Logisch denken voor kinderen

  Ken je dat?
  Dat een volwassene je met een of andere smoes de mond snoert. Of je pa zegt, waarom iets, wat je wilt, niet kan. Of dat je ergens iets leest. En je denkt : "hier klopt niets van", maar dat je het niet kunt pakken, wat niet klopt ?
  Daar komt de logica om de hoek kijken; de leer van het correcte denken; het helpt je om denkfouten te ontdekken en ze zelf te vermijden.
  Logisch denken maakt je slimmer. Het is een soort judo maar dan in het denken; het maakt je sterker in je meningsverschillen met anderen, zonder die ander te kort te doen. (bron: dedeyne - webinfo)

  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Anarchisme is een begrip dat door valse groepsleraren altijd op een zodanige wijze wordt geinterpreteerd dat de toegesprokenen gaan denken: "Een anarchist, dat is gewoon een gek".
  Anarchisten maken zich daar niet druk over. Een anarchist weet dat een mens gek moet zijn in een wereld waarin het collectivisme het ideaal van het goddelijke leiderschap preekt.
  Anarchisme is een erg oud begrip, dat zijn oorsprong vindt in Griekenland (filosofen als Zeno en Socrates worden met deze denkrichting in verband gebracht) en het betekent weinig meer dan afwijzing van vals autoritair leiderschap en leugenachtig schijngezag.
  Anarchisten plaatsen het woordje 'zelf' in het middelpunt van het filosofische denken en ze proberen dat zelf op verschillende manieren te benaderen.
  In het oude Griekenland werd de nadruk in sterke gelegd op het belang van de rede. Zowel Zeno (de sto cijn) als Socrates (de zekerheidsondermijner) waren de mening toegedaan dat een samenleving alleen dan leefbaar is, wanneer de intelligente, redelijke krachten in de mens naar boven worden gehaald. Daarom wezen ze elke vorm van autoritair denken af, omdat autoriteit afhankelijkheid kweekt, waarbij de mens geneigd is het denken op te geven en in handen te leggen van autoriteiten die de rede vervangen door een ideologisch systeem dat geen redelijkheid is, maar redelijkheid voorwendt.
  Het spreekt vanzelf dat in een wereld waarin redelijkheid een toneelspel is, die filosofen die geen toneel wensen te spelen als zonderlingen worden gezien.
  Wie tijdens een toneelstukje waarin een boze heks Sneeuwwitje een giftige appel overhandigt het toneel opstapt en met een boos gezicht de appel wegpakt en de overdonderde acteurs toeroept dat ze zonder giftige appel verder moeten spelen, die hoeft er niet op te rekenen dat hij met vriendelijke dankwoorden overladen zal worden.
  En dat is nu juist wat een anarchist doet wanneer hij de acteurs op het toneel waar religie en politiek bedreven wordt betreedt.
  Religie en politiek zijn gebonden aan bepaalde omgangsvormen. Je hebt een heks en een mooie prinses en een giftige appel, en de manier waarop je met die drie hoofdbestanddelen van het religieus-politieke denken omgaat is vastgelegd in een script dat het bezit is van personen die zichzelf regisseren volgens regels die onaantastbaar zijn.
  Anarchisten vallen die onaantastbaarheid aan. Zij stellen dat elke vorm van redelijk denken onmogelijk is in een wereld waarin de vorm (welke vorm dan ook) als onveranderlijk wordt beschouwd.
  Logisch denken is daarom alleen maar mogelijk in een wereld waarin het anarchisme de motor is van het denken.
  Zodra de niet-anarchistische vormdenker het toneel betreedt wordt de logica uitgeschakeld en wordt het denken vervangen door acteren.
  De acteur bezit een appel waarvan gezegd wordt dat hij giftig is. Hij geeft die appel aan een andere acteur. Die neemt een hap en valt dood neer.
  Maar hij is niet dood. En dat betekent dat hier gesold wordt met het redelijke, logische denken, dat eist dat een mens die een giftige appel eet ook werkelijk dood is.
  Religieuze en politieke leiders zullen er niet over denken ooit in hun leven een echte daad te stellen. Dat zou betekenen dat zij zouden moeten sterven aan het gif dat hun woorden mogelijkerwijs zou kunnen bevatten en dat mag je als verstandig mens van niemand verlangen - stellen zij...
  Logisch denken is echter gifloos denken en daarom vrijheidslievend denken, omdat een vrije geest de ander niet wil vergiftigen maar vrij maken.
  Vrijheid in logische zin is angstloos denken dat niets te maken heeft met egoisme of egocentrisme.
  Je kunt op een grote troon zitten met een gouden kroon op het hoofd en toch geestelijk vrij zijn, wanneer je het besef bezit dat je een doelbewust acterende komediant bent die de zaak van de vrijheid dient.
  In een niet-logische wereld wil de mens geen serieuze komediant zijn. Hij wil toneelspelen om de mensen wijs maken dat hij ernstig is, terwijl de logica eist dat hij alleen daar toneel speelt waar hij de ernst van zijn handelen duidelijk kan maken.
  In een logisch-anarchistische wereld is ernst nooit gebonden aan de vorm. De ernstige, logisch handelende mens stelt alles wat hij doet in dienst van de ernst. Soms is het gebruik van bepaalde vormen zinvol. Soms ook niet. Soms moet je speels zijn, soms ook doodserieus.
  Daarom wordt een ernstig mens altijd 'gek' genoemd. Omdat hij de monotonie van het ernstloze toneelspel afwijst.
  De monotone mens is niet in staat logisch te denken. Wanneer hem gevraagd wordt een keuze te maken uit verschillende voorwerpen die hem worden aangeboden dan zal hij geen logische keuze maken - een keuze dus die bepaald wordt door op redelijk redeneren gebaseerde waardeoordelen. Nee, hij kiest omdat de monotonie hem dwingt een keuze te maken die de monotonie in stand houdt. Daarom is hij - hoewel onvrij en doodsbang - fatsoenlijk en daarom wordt de ernstige mens - die de zaak van de vrijheid dient - gek genoemd...


  Webinfo: Zeno of Citium

  Zeno is de vader van het stoicisme. Volgens de stoicijnen wordt het heelal beheerst door een goddelijke macht, vaak rede genoemd, waardoor de wereld zich kan ontwikkelen volgens een vooropgezet plan. De mens kan slechts gelukkig worden door zijn plaats in dit plan te aanvaarden en ermee in harmonie te leven.

  Zeno of Citium was born between 344-333 BC in the Cypriot city of Citium. Zeno was of Syrian ancestry.
  With the exception of his inimitable piece Politeia (Republic), none of his works have survived; all that is known of him in western historical recordings is relegated to a few quotations and anecdotes as illustrated and articulated in the works of his disciples and hostile witnesses alike.
  Very few intimate and verifiable details are known of his personal life. Laertius recorded that Zeno subsisted frugally, had a penchant for wine, liking his drink to the extent that, according to Zeno: "it was better to slip with the feet than with the tongue".
  His unequivocal posture and beration of slavery left his domestic surroundings bereft of servants but in order not to appear misogynist and stray completely from Athenian convention, he occasionally had a maid servant wait at his parties.
  In accordance with Caananite-Phoenician tradition, Zeno possessed a mercantile and commercial fervor.
  At the age of thirty his vessel was shipwrecked while transporting purple dye from Phoenicia to Peiraeus. The intellectual vibrancy that exuded from Athens constituted a nurturing environment for Zeno and was conducive to his personal development and enlightenment to the intriguing profundities of life and its components. Enthralled by this it was recorded that he said: " I made a prosperous voyage when I was shipwrecked".
  Consequently he sought and embraced Socratic writings and teachings, Zeno admired most in Socrates his strength of character and independence of external circumstances.

  Regional States Should Explore Ways
  Out of Current Crisis: Khatami
  Theheran Times, 20-1-2003

  [Iranian] President Mohammad Khatami said on Sunday that the regional states are expected to explore ways out of the current crisis in the region and the Iraqi government should prove that it is fully complying with United Nations Security Council resolution.
  In a meeting with Syrian Foreign Minister Farouk al-Shara, President Khatami said that Iran opposes any unilateral war on Iraq and supports Iraqi territorial integrity.
  The president said that the Zionist regime is taking advantage of the current situation in the region by intensifying its attacks against Palestinians, adding that the international community should not forget what is going on in Palestine.
  He said that a real peace will be achieved in the Middle East only by helping the Palestinians attain their own rights.


  Text of joint UN-Iraq statement on talks
  Iraq Daily, 21-1-2003

  1.Access has been obtained to all sites. This will continue. The Iraqi side will encourage persons to accept access also to private sites.
  2. There has been helpful assistance in the logistic buildup of the inspection infrastructure organizations; example the Mosul office. This will continue - example regarding a field office in Basra.
  3.After the find of some empty 122 millimeter chemical munitions at Al Ukhaider stores, the Iraqi side has appointed a team to undertake an investigation and comprehensive search to look for similar cases at all locations. One find of four more units was already reported at the Al Taji munitions stores. The final result will be reported.
  4. A response was given to an UNMOVIC request for a number of documents. Some were handed over and clarifications were given regarding others.
  5.The list of persons engaged in the various disciplines will be supplemented in accordance with advice from UNMOVIC and the IAEA.
  6. The declaration given on 7 December by Iraq was discussed. Iraq expressed a readiness to respond to questions raised in connection with the declaration and discuss such questions.
  7.Persons asked for interviews in private will be encouraged to accept this.
  8. UNMOVIC and the IAEA agreed that their helicopters will take an appropriate number of minders on board as necessary.
  9. Iraq will enact national legislation as soon as possible regarding proscribed activities.
  10. Iraq agreed to continue technical discussions with the IAEA to clarify issues regarding aluminum tubes, alleged uranium importation.

  Zie ook: De Derde Weg - deel 15

  Disturbing Trends in Israel
  By Dr. Paul Larudee, Palestine Chronicle 21-1-2003

  More Israelis than ever before are thinking the unthinkable. An April poll found that 44 percent of Israeli Jews support "transfer" of the Arab population.
  Posters throughout the country proclaim, "Transfer = peace and security." "Us here, them there" and "Jordan is Palestine" are popular slogans.
  An hour of school time was devoted to the teachings of Rehavam Ze evi, chief exponent of the idea, who was assassinated last year. "Transfer" is discussed openly on talk shows...

  On September 28, 2002, 98 Israeli academics published a letter in the Guardian (U.K.), declaring, "We are deeply worried by indications that the "fog of war" could be exploited by the Israeli government to take further action against the Palestinian people, up to full-fledged ethnic cleansing."
  That declaration now has nearly twice as many signatures, and is being joined by another letter from roughly 800 American colleagues. We can hope that such thinking will prevail, but the sad truth is that more and more Israelis now view ethnic cleansing as acceptable.


  Welke Rechtse Jood
  Ziet in Heinrich Himmler Een Verlosser?
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Wat blinde aanhangers van het zionisme niet beseffen is dat voor de Palestijnen de Israeliische Likud-partij het symbool is van het fascisme dat hun vaderland getroffen heeft.
  Wat Himmler was voor de Europese joden, is Sharon (gezien als rechtse vertegenwoordiger van de fascistische terreurgroepen die in 1948 het merendeel van de Palestijnen uit hun vaderland verdreven hebben) voor de Palestijnen.
  Geen enkele rechtse jood toont zich bereid in Heinrich Himmler een 'goed mens' te zien. Dat vinden we allemaal een vanzelfsprekende zaak. Je hoeft niet de hand van je onderdrukker te kussen. Dat zou een walgelijke daad van morele perversie zijn...
  En toch eisen Israel , Amerika en Engeland dat de Palestijnen de extreem-rechtse terreurgroeperingen, waaruit Ariel Sharon in 1973 de rechts-liberale Israelische Likudpartij heeft samengesteld, beschouwen als een moderne, democratische beweging, die alleen het goede voor heeft met de Palestijnen.
  Dat is een a-psychologische daad van blinde agressie, die alleen ongedaan kan worden gemaakt wanneer Israel , zoals de anti-zionistische journalist en schrijver Israel Shamir, het uitdrukt, gezuiverd wordt van het fascisme.
  Maar Israel , Amerika en Engeland peinzen daar niet over. Zij weigeren de Israelische Likoedpartij (waarvan Sharon de meest gematigde vertegenwoordiger is) te veroordelen. En daarom zullen ze steeds blijven zoeken naar zondebokken. Die moeten de waarheidverhullende schuldigen zijn in een conflict, waarvoor zionistische antidemocraten primair verantwoordelijk zijn...


  They openly preached the doctrine of the Fascist state
  Letter tot the New York TImes, Dec. 2, 1948

  The public avowals of Begin's party are no guide whatever to its actual character. Today they speak of freedom, democracy and anti-imperialism, whereas until recently they openly preached the doctrine of the Fascist state. It is in its actions that the terrorist party betrays its real character; from its past actions we can judge what it may be expected to do in the future...
  A shocking example was their behavior in the Arab village of Deir Yassin. This village, off the main roads and surrounded by Jewish lands, had taken no part in the war, and had even fought off Arab bands who wanted to use the village as their base.
  On April 9 terrorist bands attacked this peaceful village, which was not a military objective in the fighting, killed most of its inhabitants - 240 men, women and children - and kept a few of them alive to parade as captives through the streets of Jerusalem. Most of the Jewish community was horrified at the deed, and the Jewish Agency sent a telegram of apology to King Abdullah of Trans-Jordan. But the terrorists, far from being ashamed of their act, were proud of this massacre, publicized it widely, and invited all the foreign correspondents present in the country to view the heaped corpses and the general havoc at Deir Yassin.

  ISIDORE ABRAMOWITZ, HANNAH ARENDT, ABRAHAM BRICK, RABBI JESSURUN CARDOZO, ALBERT EINSTEIN, HERMAN EISEN, M.D., HAYIM FINEMAN, M. GALLEN, M.D., H.H. HARRIS, ZELIG S. HARRIS, SIDNEY HOOK, FRED KARUSH, BRURIA KAUFMAN, IRMA L. LINDHEIM, NACHMAN MAJSEL, SEYMOUR MELMAN, MYER D. MENDELSON, M.D., HARRY M. ORLINSKY, SAMUEL PITLICK, FRITZ ROHRLICH, LOUIS P. ROCKER, RUTH SAGER, ITZHAK SANKOWSKY, I.J. SHOENBERG, SAMUEL SHUMAN, M. ZNGER, IRMA WOLPE, STEFAN WOLPE.


  Israeli forces demolish dozens
  of Palestinian shops in West Bank
  AP-Jerusalem Post, 21-1-2003

  In the biggest demolition in the West Bank in years, Israel razed 62 shops and market stalls in a Palestinian village Tuesday, as troops clashed with protesters, residents said.
  Seven bulldozers, guarded by some 300 troops, demolished the structures in the village of Nazlat Issat. Dozens of protesters threw stones at troops who fired tear gas and rubber-coated steel pellets. Other demonstrators chanted "Down with the occupation."
  Israel says the shops were built illegally. The mayor of the village accused Israel of waging war on the Palestinian economy.
  The B'Tselem human rights group warned that demolishing the market would severely violate the human rights of hundreds of residents and constitute a breach of international law which binds Israel as the occupying force in the Territories.


  Wie Is Het Probleem?
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Citaat: "For genuine, real, durable peace, Israel is ready to make painful concessions ... willing to give up part of its historic homeland." "There is one problem, one obstacle. The problem is Mr. Arafat." "Many of the Palestinian people understand very well the responsibility of Mr. Arafat for their suffering, to say nothing of our suffering,'' but ''as long as Mr. Arafat controls the security-terror organizations, they cannot stand up." Ariel Sharon, 21-1-2003

  Ariel Sharon is de militante onderdrukker die als ware gelovige (zionisme is zijn godsdienst) zijn eigen terreur niet ziet als een probleem.
  Daarom projecteert hij zijn onvermogen vrede te sluiten in een tweetal zondebokken: Yasser Arafat en Saddam Hoessein, twee politieke leiders die voor de Palestijnen het symbool zijn geworden van hun verzet tegen de als 'fascistisch' ervaren onderdrukkingspolitiek van de zionistisch-joodse staat.
  De manier waarop hij eisen stelt aan onrechtvaardig behandelde anderen mag rustig verwaand en zelfingenomen genoemd worden. Alleen al het gebruik van de uitdrukking 'historisch vaderland', waar elke rechtenstudent je kan vertellen dat volgens het internationale recht Israel het historische vaderland van de Palerstijnen is, bewijst dat hij nog steeds niet in wil zien dat de Palestijnen in de eerste plaats slachtoffers zijn, aan wie genoegdoening gegeven dient te worden.
  Spreken over pijnlijke consessies, waar je alleen maar verplicht bent de wet te gehoorzamen is absurd.
  Wie gestolen heeft moet terug geven, schadevergoeding betalen en redelijke deals sluiten, verder niets. Daarbij is het belangrijk dat onschuldige mensen verdedigd worden - die mensen die bereid zijn in vrede samen te leven met andere mensen. Maar tegelijkertijd is het je taak de extremisten die weigeren in medeburgers gelijken te zien hard aan te pakken, omdat je jezelf verplicht hebt van de staat waarin je woont een moderne democratische staat te maken, waarin niemand op grond van irrationele argumenten (Thora of Koran) zichzelf boven een ander mag plaatsen.


  UN envoy voices serious concern over demolition
  of Palestinian property in West Bank
  UN News Centre, 22-1-2003

  The senior United Nations envoy for the Middle East peace process, Terje Roed-Larsen, voiced serious concern today for the demolition of Palestinian homes and commercial property in the West Bank town of Tulkarem by the Israeli military.
  Mr. Roed-Larsen expressed particular concern for the economic and humanitarian impact that such actions will have on the local community and economy. "They will have a real negative impact on Palestinian livelihoods and further the sense of hopelessness", he said.

  Terrorism Must Not Be Used to Abuse Rights
  Teheran Times, 22-1-2003

  UN Secretary General Kofi Annan, opening a high-level meeting on counter-terrorism, urged the world not to use the war against terrorism to demonize political opponents and sacrifice civil liberties...
  Calling for sustained action against terrorists, Annan said, "The tragic loss of life in terrorist attacks, such as those in Moscow, Bali and Mombasa, is a Dramatic reminder that success in countering this threat remains elusive." But he said "The danger is that in pursuit of security, we end up sacrificing crucial liberties, thereby weakening out common security, not strengthening it -- and thereby corroding the vessel of democratic government from within."


  Macht & Gezag
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Wat weinig mensen inzien is dat macht in handen van mensen die alle rechterlijke functies in zichzelf willen verenigen (aanklager, jury en rechter) nooit zal leiden tot eerlijke rechtspraak.
  Macht verdedigt nooit het recht. De macht verdedigt altijd het eigen gelijk en wat dat gelijk inhoudt interesseert een machthebber niet, omdat het niet zijn taak is te filosoferen, maar te heersen.
  Dat is de reden waarom een anarchist zegt dat je nooit de macht op de stoel van het gezag mag plaatsen.

  Wat gezag is werd al in de prilste oudheid aangegeven: de drie-eenheid Maan, Jupiter, Saturnus, planeten die verwijzen naar de moderne begrippenparen: zorg & veiligheid, recht & waarheid, en orde & wet.
  Ook macht werd een duidelijk gezicht gegeven, en dat gezicht is altijd een onvriendelijk gezicht geweest, het agressieve en heerszuchtige gezicht van de hemellichamen Mars, Pluto en Zon, die strijd en bloed nooit zien als iets engs en griezeligs, maar als een op zelfverheerlijking gericht lolletje - waar je verder geen drukte over moet maken, omdat je verstand gebruiken iets voor zwakken en idioten is.

  Wie strijdend en oorlogvoerend het eigen, onaantastbare gelijk verdedigt zal nooit een morele samenleving kunnen opbouwen, omdat moraal altijd uitgaat van de veronderstelling dat macht gecontroleerd wordt door redelijke, onafhankelijke gezagsdragers.
  Waar die ontbreken zullen alleen diegenen kunnen overleven die oneerlijk zijn: harde, empathieloze mensen die denken overbodig vinden naast opportunisten die de bereidheid uiten de laars van elke krankzinnige gek die boven hen wordt geplaatst te likken.
  Dat zo'n wereld een doodgewone fascistische wereld is, waarin een kleine, rijke, moraalloze machtselite de baas is, interesseert de overlevers niet. Zij denken niet (of - voorzien van oogkleppen - zeer beperkt) en zij zullen er zorg voor dragen dat elke onafhankelijke denker die het ongelijk van de machthebbers aan kan of wil tonen wordt weggewerkt.
  Zowel Amerika, Engeland en Israel als de Arabische wereld, zouden eens wat meer aandacht moeten besteden aan de wijsheid die ons vanuit de bakermat van onze beschaving wordt aangereikt.
  In dat geval zouden de sterke, moraal (lees: geweten) dodende mannen van het toneel verdwijnen en zou hun plaats worden ingenomen door redelijke mensen die weten wat het verschil is tussen macht en gezag.

  Zie ook: De Drie Koningen Symboliek


  The Holy Trinitry of Hatra: the city of the Sun
  UN info

  The ancient city of Hatra is situated around 110 km southwest of the city of Mosul and is the only location in Iraq that has qualified to be included in UNESCO s World Heritage Property. Hatra, like its sister city Palmyra in Syria, formed an integral part of the caravan routes in the area connecting East and West, North and South. The ruins lie in a low plain in the heart of Mesopotamia (al-Jazirah). The two rivers, Tigris and Euphrates, formed the natural eastern and western boundaries of the kingdom that had Hatra as its capital.

  The 'Formation Period' extended from the establishment of the city in the second century BC to the first half of the first century BC, whereas the second phase, the 'Masters Period' lasted for one century and was named after its rulers, the Marya, i.e. the Masters.
  The golden age of Hatra arrived with the third phase, the 'King period', starting in the second half of the second century BC and ending with the fall of the city in 241 AD.
  The king Sanatruk I (167 - 190 AD) gave himself the title 'King of the Arabs' and called Hatra 'The City of the Sun'.

  The city s commercial importance arose from its geographical location that allowed it to serve as a resting-place for the commercial caravans passing through the area.
  The many temples of Hatra are a testimony to the important role of religion. As a mixture of Arab and ancient religions It contained numerous references to a holy Trinity of Mirn, Martin, and Birmrin: our master, our mistress and our master's son....