Identiteitsproblemen
& de vloek van het collectivisme

Links:

Koran 3. Het Huis van Imraan
Menswording en eerlijkheid
De Waarheid Hangt Aan Het Kruis
Nee zeggen tegen joods fascisme
Jezus & De Goddelijke Natie - Crisis in mannelijkheid
Wiedergutmachung - Zionisme & Adolf Hitler
Democratie & De Heilige Staat
Linkse Waarden & Rechts Geld
Intelligente Joden en Domme Joden


Koran 3. Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

52. Toen Jezus hun (der IsraŽlieten) ongeloof bemerkte, zeide hij: "Wie zullen mijn helpers zijn terwille van Allah?" De discipelen antwoordden: "Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven in Allah. En getuigt gij dat wij Moslims zijn."
53. "Onze Heer, wij geloven in hetgeen Gij hebt geopenbaard en volgen deze boodschapper. Schrijf ons onder hen die getuigen."

54. En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste. [..]
59. Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: "Wees" en hij werd.
60. De waarheid is van uw Heer, behoort daarom niet tot degenen, die twijfelen.
61. Zou men nu met u over hem (Jezus) redetwisten, nadat de kennis tot u gekomen is, zeg dan: "Kom, laat ons onze kinderen en uw kinderen en onze vrouwen en uw vrouwen en ons volk en uw volk roepen; laat ons daarna vurig bidden en de vloek van Allah roepen over degenen, die liegen."
62. Dit is voorzeker de ware uitleg, en er is geen God dan Allah en waarlijk, Hij is de Almachtige, de Alwijze.
63. Doch indien zij zich afwenden, Allah kent de onheilstichters toch goed.
64. Zeg: "O, mensen van het Boek, komt tot ťťn woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah."
Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: "Getuigt, dat wij Moslims zijn."

65. O, mensen van het Boek, waarom redetwist gij over Abraham, wanneer de Torah en het Evangelie eerst na hem werden geopenbaard? Wilt gij dan niet begrijpen?
66. Ziet, gij twist over hetgeen, waarvan gij kennis hebt. Waarom twist gij dan (eveneens) over hetgeen, waarvan gij geen kennis hebt? Allah weet en gij weet niet.
67. Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren.

71. O, mensen van het Boek, waarom verwart gij de waarheid met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten in?

Dahan: "Only religious Jews should immigrate to Israel
By The Jerusalem Post Internet Staff, 29-12-2002

"Jewish Agency chairman Sallai Meridor said he is ill over comments made by [Israeli] Health Minister Nissan Dahan that only religious Jews should immigrate to Israel.
According to Israel Radio, Meridor said Dahan's comments were anti-Zionistic and anti-Jewish. Meridor told the radio that a person like Dahan is not worthy of being a part of the Israeli government."

Menswording en eerlijkheid
Commentaar Wim Duzijn 2002

Hoewel in IsraŽl mensen elkaar doodgooien met bommen en quasi-intellectuele beschouwingen, menselijke zwakheden waarvan het giftigheidniveau varieert van hoog tot zeer hoog, zullen intelligente mensen al snel inzien dat noch giftige bommen, noch giftige quasi-intellectuele beschouwingen ooit vrede zullen brengen in het Midden-Oosten.
Wat we nodig hebben zijn eerlijke mensen. Want wie eerlijk is gooit een ander geen gifbom naar het hoofd. Wie eerlijk is zal de blinddoek die hij zichzelf voorgebonden heeft van zich afwerpen en alle leugens verloochenen die hij tot dan toe verdedigd heeft.

In IsraŽl, waar niet-religieuze mensen de baas zeggen te zijn, bepalen religieuze mensen (verdedigers van de theocratie) in feite de politieke agenda. Het waarom daarvan is nooit helemaal duidelijk geworden en dat kan ook niet omdat de gifbommenwerpers alles wat intelligent is het land uitjagen.
Wie intelligent is (zijn verstand gebruikt) staat op de zwarte lijst. Hij wordt voorzien van het etiket 'antisemiet', omdat hij alles wat vals, giftig, dom en oneerlijk is aan de kant wil schuiven. Hetgeen niet geoorloofd is.
Maar omdat een menselijke samenleving niet opgebouwd kan worden in een wereld waarin de valsen, de oneerlijken, de huichelaars, de dommen, de giftigen en de imbecielen alles te vertellen hebben, daarom wordt op deze webpagina's de intelligente mens verdedigd, want als er een kenmerk verbonden mag worden aan 'de verlosser' waar religieuze mensen (moslims, christenen en joden) op zitten te wachten, dan is het wel 'het hebben van verstand'.
Merkwaardig is dat orthodoxe joden in Israel weinig waarde hechten aan verstand. Zij denken niet, nee, zij laten zich denken door de gedachten van anderen, anonieme leraren waarvan niemand iets afweet, zodat het navolgen van dergelijke leraren een zeer griezelige affaire wordt.
Toch doen de meeste mensen dat, ook mensen die zeggen dat ze nergens in geloven. Ze eten en drinken, winkelen, shoppen en dansen, en alles is een groot feest, maar tegelijkertijd wordt hun leven gedacht door anonieme anderen, waarmee een gesprek niet mogelijk is, omdat hun gedachten door giftige, wraakzuchtige domme mensen 'heilig' zijn verklaard.
Alles in de leugenachtige wereld van de door giftige gedachten geleide heilige mens (hoe vrolijker ze zijn, hoe giftiger!) wordt bepaald door dat ene woordje 'heilig'.
Wat wij moraal noemen is een reeks schijnwaarheden die zijn gebaseerd op het anti-anarchistische woordje 'heilig'..
Antisemitisme, moslimhaat, homohaat, vrouwen- en pedofielenfaat, het is alles gif dat afkomstig is uit de pot met 'heilige gedachten', waaruit wij ons geestelijke voedsel halen.
Dat is de reden waarom anarchisten 'heiligheid' haten en alles op alles zetten om die sfeer van giftige heiligheid te vernietigen. Dat zou je 'verlossing' kunnen noemen, het jezelf losmaken uit een wereld die een debiele, gifitige gevangene van je maakt.

"Er is tot nu toe niets valsers en gemeners onder de zon geweest dan heiligen", verzucht de Duitse denker Friedrich Nietzsche in een van zijn filosofische overpeinzingen en wat dat betreft kan hij een verdediger van de vrije, heiligschennende geest worden genoemd.
Vrijheid en verlossing beginnen daar waar de mens niet heilig meer wil zijn.
Dat is geen aanval op de moraal, zoals valse moralisten het ons willen doen geloven, maar de verdediging van een echte moraal, waarin niet de blinde wraakzucht van anti-intellectuelen het gedrag van de mens bepalen.
Wanneer in IsraŽl een representant van het orthodoxe geloof stelt dat IsraŽl het land is van de religieuze joden, zodat er voor heidenen (goys of goyim) geen plaats is in dat land, dan confronteert hij ons met de vraag wat nu precies de betekenis is van het begrip 'jood'.
Mensen die verstand bezitten zullen de schouders ophalen en zeggen: "Jood zijn is helemaal niks, gewoon een pet op je hoofd, meer niet", maar omdat hun gelijk niet heilig is worden ze genegeerd. Alleen heilige antwoorden zijn goed en daarbij maakt het niet uit of die heiligheid gemeend is of niet, omdat heiligheid en schijnheiligheid in een religieuze wereld nu eenmaal zeer dicht bij elkaar liggen.
Schijnheilig zijn is een grote kunst. Wie op de schijnheiligheidsladder hoog scoort ontvangt grote geldprijzen en literair-wetenschappelijke oorkonden - soms zelfs met een heilige pet en een heilig lint erbij..! Hij wordt daarom door iedereen geprezen en omdat hij een geslaagd man is willen wij hem graag navolgen.
Maar omdat een naar geestelijke vrijheid verlangende anarchist verstand belangrijker vindt dan smeren met slijm, daarom kiest hij liever voor de status van 'niet-geslaagd man'.
Als niet-geslaagd man (eigenlijk ook een erg hoge onderscheiding...) stel ik dat ware wijsheid streeft naar zelfkennis. En wie de zelfkennis op de eerste plaats zet, die veegt de vloer aan met collectivisten die hun identiteit ontlenen aan de giftige gedachten van anonieme denkers die voor anderen willen denken.
Zelfkennis veronderstelt 'zelf denken', en daarbij kun je lompe collectivistenbegrippen niet gebruiken.
Wie naar zelfkennis streeft plaatst het woordje 'IK' op de voorgrond (IK denk, dus IK ben). Begrippen als jood, moslim, communist, en pvda-gelovige (ďik heb een rooie vlag en daarom ben ik heiligĒ) interesseren hem niet.
Hetgeen heel concreet betekent dat een wijs (lees: verstandig) mens ernaar zal streven identiteitsproblemen in het leven te roepen. Hij slaat de vaste grond onder de voeten van de mensen weg en hij dwingt ze na te denken over de zin van het eigen bestaan.
De mens wordt klein in dat geval, kan zich niet meer vastklampen aan de lompe constructies van aan megalomanie lijdende geesten.
De giftige heiligheiddenkers verliezen hun macht. En binnen de onzekere wereld die daardoor ontstaat kan zowaar iets van werkelijk menszijn tot ontwikkeling kunnen komenÖ

Zie ook: Alle mensen zijn gelijk voor de wet


De Waarheid Hangt Aan Het Kruis
Commentaar Wim Duzijn 2002

Citaat: "Just like we demand the Arabs to recognise the Holocaust, recognising the ethnic cleansing of 1948 is a precondition to reconciliation. As long as most (pro-) Israelis deny it, Israel is in danger of repeating it. Since Israelís political system is run by former generals responsible for the ethnic cleansing of 1948, since the military echelon is run by their devoted disciples, warnings of Israelís intentions to repeat the crime in the (possibly near) future should be taken very seriously. (Ran HaCohen, Palestine Chronicle 31-12-2002)

Wie het jaar 2003 in wil gaan met nieuwe beloften zou in een tijd waarin je wordt doodgegooid met verklaringen van bleke moralisten dat het onderwerp 'waarden en normen' weer aan de orde moet worden gesteld zichzelf voor moeten nemen wat meer waarde te gaan hechten aan het onderwerp 'waarheid'.
Wat stellen waarden en normen voor in een wereld waarin mensen niet in staat zijn onderscheid te maken tussen leugen en waarheid?
Wat heeft het voor zin jezelf 'goed' te noemen als het resultaat van dat goede gedrag uiterst negatief is en leidt tot vervuiling, verloedering, bloed, geweld, liefdeloosheid en hysterische leugenzucht?
De aanval op New York van 11 september 2000 heeft een golf van hysterie opgeroepen (hysterie is ontkenning van gezond verstand) die gevoed werd door de meest rechtse krachten die de wereld ooit heeft gekend.
Die rechtse krachten zijn objectief gezien 'slechte krachten', wrede vernietigende krachten die verantwoordelijk zijn voor de barre ellende van het Palestijnse volk.
En juist omdat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de ellende van miljoenen mensen aan de macht zijn en met behulp van die macht zichzelf goed proberen te maken zal er nooit een einde komen aan de wrede geestelijke terreur die leidt tot de vernietiging van diegenen die willen vechten voor al die mooie 'waarden en normen' waar de bezorgde burgerman momenteel voor aan het vechten is - een zinloze strijd, omdat hij weigert te vechten voor de waarheid.

"Waarden en normen beginnen met waarheidsliefde", dat zou de leus zijn die in elk politiek verkiezingszaaltje opgehangen zou moeten worden. Maar het gebeurt niet. We gaan het nieuwe jaar in met leugens. We hebben de propagandisten op de troon gezet en die volksverlakkers leren ons dat de democratie onzin is omdat niet het volk maar de propagandisten de macht in handen hebben.
Het volk denkt niet, nee, de propagandisten denken voor het volk. Heeft het volk Ďslechteí gedachten dan geven de propagandisten het volk Ďgoedeí gedachten, net zolang tot het volk datgene wil wat de propagandamachine die de macht in handen heeft wil dat het volk wil.
Die propagandamachine wil dat Irak wordt platgebombardeerd en daarom wil het volk dat ook. Eerst was het volk tegen, maar na intensieve propagandaactiviteiten is het volk nu voor. Nog even en het volk wil dat de atoombom wordt gegooid, en dan zijn we klaar en kunnen we voor de televisie verder gaan met onze verhalen over 'waarden en normen'Ö: liegend en bedriegend, zalvend en slijmend, in een wereld waarin voor de mensen wordt gedacht door mensen die niet weten wat het verschil is tussen waarheid en leugen, eerlijkheid en bedrog, valsheid en oprechtheid, mensenliefde en mensenhaat.

Ran HaCohen: "What people fail to recognise is that Israel owes its very existence as a Jewish State to massive ethnic cleansing. The overall picture is undisputed:
In 1948, there were about 600.000 Jews in Palestine. The number of Palestinians driven out from the territory taken by Israel in 1947-1949 is estimated at 600.000 to 720.000 (says the nationalistic Israeli historian Benny Morris in his authoritative The Birth of the Palestinian Refugee Problem); about 100.000 Palestinians, a.k.a Israeli Arabs, remained.
Without driving most of the Arabs out, then, or without prohibiting their return after the war, no Jewish majority could have been established.
This information is not part of the Israeli collective consciousness. Israelis confronted with it would deny it, often out of true ignorance."

Wat mensen zich niet realiseren is dat we worden geleid door mensen die weigeren hun misdaden te erkennen.
Amerika, Israel en Engeland zijn verantwoordelijk voor de ellende en zelfs de dood van miljoenen mensen, maar omdat ze dat niet willen toegeven zijn ze op zoek naar een zondebok en die zondebok is Saddam Hoessein.
Saddam Hoessein is geen monster. Hij is ook geen aardige man, want hij is verslaafd aan de macht en aan blinde machtsverering wordt door anarchisten weinig Ďmorele waardeí toegekend.
Machthebbers moeten hun grenzen kennen en dat is de grote zwakte van Saddam Hoessein: hij erkent zijn grenzen niet, hij weigert zichzelf te verkleinen ten behoeve van de waarheid die hij als moslim behoort te aanbidden.
Egovergroting hoort niet thuis in een religie die de kleinheid van de mens leert. Waar het christendom de mens vergoddelijkt (Jezus is God), daar roept de profeet Mohammed op de mens te ontgoddelijken, in dienst van een gelijkheidsideaal dat het christendom nooit heeft gekend.
Wat christenen namelijk niet beseffen is dat de door Mohammed voorgestane ontgoddelijking van de mens (Jezus is geen God) tegelijkertijd leidt tot de ontduivelijking van de mens.
Herboren christenen (en de president van Amerika, George Bush, is een herboren christen) eisen dat we erkennen dat Jezus God is. Daarom zien ze in de profeet Mohammed een gevaar, omdat Mohammed leert dat niemand zichzelf mag vereenzelvigen met God (en dus ook niet met de Duivel).
Herboren christenen zijn daarom christen geworden omdat ze niet in staat waren in harmonie te leven met de als duivels ervaren krachten in zichzelf. Daarom zoeken ze een God die hen een Duivel schenkt, zodat ze al hun negatieve energie kunnen richten op die ĎDuivelí.
Omdat die Duivel een mensengedaante nodig heeft zal iemand de rol op zich moeten nemen een duivelse gedaante aan te nemen - is het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.
De morele waarde van dat gedoe is nul komma nul. Het is een schertsproces dat alleen daarom in gang kan worden gehouden omdat we het volk dom houden.
Daarom zorgen we ervoor dat de collectivisten de macht in handen houden want collectivisme is gebaseerd op de vernietiging van de vrije onafhankelijke geest.
We aanbidden de leugen en daarom steunen we het collectivisme. Jezus (de waarheidslievende enkeling) wordt gekruisigd en de liegende massa triomfeert.

Ran HaCohen: ĒWhen denial is no longer possible, Israel-supporters faced with this information tend to take refuge in an accusation like "so you deny Israelís right to exist". This procedure is logically, morally, and practically wrong.
Logically wrong, because what was born in sin does not necessarily lose its right to exist. Some people claim we were all born in sin, yet they do not demand that we all commit suicide. Few people would deny the crimes committed against Native Americans, yet I never heard that the US should be dismantled because of them.
Morally wrong, because recognising historical facts should not depend on their political implications. One cannot deny a fact simply because one does not like its consequences.
And, finally, practically wrong, because if Israelis were aware of the ethnic cleansing of 1948, they would not be so eager to try this abortive "solution" once again.

Vernietiging van de leugen leidt niet automatisch tot vernietiging van mensen. Hysterische mensen hebben zich volledig vereenzelvigd met een moraal die het kwaad via onredelijke vergoddelijkingsprocessen verpersoonlijkt heeft, zodat ze zich niet voor kunnen stellen dat eerlijke mensen niet de mens willen vernietigen, maar de negatieve gedachten waaraan hij zichzelf heeft uitgeleverd.
De vliegtuigkapers die het Wereld Handels Centrum in New York vernietigden hebben ons een God geschonken die ons leert dat idealen op een wrede en demonische wijze verdedigd mogen worden. Die God aanbidden we in feite en we weigeren dat in te zien, omdat we geen denkers willen zijn maar gelovigen, die niet in wilen zien dat 'goedheid' uitermate vals, gemeen en slecht kan zijn.
Dat is een merkwaardige zaak. Een aantal terroristen vallen een materialistische geldeconomie aan en ons antwoord is ĎGELOOFí & 'HEILIGHEID'.
Maar wat hebben geloof en heiligheid met geld te maken? Hoe kan geld ons gelovig en goed maken, op zoín manier dat we het denken afschaffen en de propaganda als waarheid gaan ervaren?
Is het niet zo dat het denken in een democratie belangrijker moet zijn dan geld? Kan geld ons waarheid verschaffen? Of is het de eerlijke mens die geld ondergeschikt maakt aan zijn waarheidsliefde die ons waarheid schenkt?
Dat zijn vragen die ons bezig dienen te houden in een tijd waarin elke neuzelaar het onderwerp Ďwaarden en normení tevoorschijn tovert uit zijn kleinburgerlijke leugenhoed.
Daarbij moeten we ons voor ogen houden dat elke discussie over waarden en normen volmaakt zinloos is zolang slechte en domme mensen zichzelf goed blijven noemen.

Nee zeggen tegen joods fascisme
Brief aan 'The Editor Of The New York Times'
New York, December 2, 1948

Dat intelligente mensen - mensen die volgens Theodor Herzl het geestelijke en politieke leven in de joodse staat Israel zouden gaan beheersen - weinig moesten hebben van het rechtse zionisme - hetzelfde zionisme dat nu in Israel en Amerika de dienst uitmaakt - blijkt uit een brief die een twintigtal prominente (joodse) intellectuelen (waaronder Albert Einstein) richtte aan de redactie van de New York Times in het jaar 1948. Hun stem blijkt achteraf profetisch te zijn geweest en het moet als een immense tragedie worden beschouwd dat niemand naar hen geluisterd heeft..

Among the most disturbing political phenomena of our time is the emergence in the newly created state of Israel of the "Freedom Party" (Tnuat Haherut), a political party closely akin in its organization, methods, political philosophy and social appeal to the Nazi and Fascist parties. It was formed out of the membership and following of the former Irgun Zvai Leumi, a terrorist, right-wing, chauvinist organization in Palestine.
The current visit of Menachen Begin, leader of this party, to the United States is obviously calculated to give the impression of American support for his party in the coming Israeli elections, and to cement political ties with conservative Zionist elements in the United States. Several Americans of national repute have lent their names to welcome his visit.
It is inconceivable that those who oppose fascism throughout the world, if correctly informed as to Mr. Begin's political record and perspectives, could add their names and support to the movement he represents.
Before irreparable damage is done by way of financial contributions, public manifestations in Begin's behalf, and the creation in Palestine of the impression that a large segment of America supports Fascist elements in Israel, the American public must be informed as to the record and objectives of Mr. Begin and his movement.
The public avowals of Begin's party are no guide whatever to its actual character. Today they speak of freedom, democracy and anti-imperialism, whereas until recently they openly preached the doctrine of the Fascist state. It is in its actions that the terrorist party betrays its real character; from its past actions we can judge what it may be expected to do in the future.

Attack on Arab Village

A shocking example was their behavior in the Arab village of Deir Yassin. This village, off the main roads and surrounded by Jewish lands, had taken no part in the war, and had even fought off Arab bands who wanted to use the village as their base.
On April 9 terrorist bands attacked this peaceful village, which was not a military objective in the fighting, killed most of its inhabitants - 240 men, women and children - and kept a few of them alive to parade as captives through the streets of Jerusalem. Most of the Jewish community was horrified at the deed, and the Jewish Agency sent a telegram of apology to King Abdullah of Trans-Jordan. But the terrorists, far from being ashamed of their act, were proud of this massacre, publicized it widely, and invited all the foreign correspondents present in the country to view the heaped corpses and the general havoc at Deir Yassin.

The Deir Yassin incident exemplifies the character and actions of the Freedom Party. Within the Jewish community they have preached an admixture of ultra-nationalism, religious mysticism, and racial superiority.
Like other Fascist parties they have been used to break strikes, and have themselves pressed for the destruction of free trade unions. In their stead they have proposed corporate unions on the Italian Fascist model.
During the last years of sporadic anti-British violence, the IZL and Stern groups inaugurated a reign of terror in the Palestine Jewish community. Teachers were beaten up for speaking against them, adults were shot for not letting their children join them. By gangster methods, beatings, window-smashing, and wide-spread robberies, the terrorists intimidated the population and exacted a heavy tribute.
The people of the Freedom Party have had no part in the constructive achievements in Palestine. They have reclaimed no land, built no settlements, and only detracted from the Jewish defense activity. Their much-publicized immigration endeavors were minute, and devoted mainly to bringing in Fascist compatriots.

Discrepancies Seen

The discrepancies between the bold claims now being made by Begin and his party, and their record of past performance in Palestine bear the imprint of no ordinary political party.
This is the unmistakable stamp of a Fascist party for whom terrorism (against Jews, Arabs, and British alike), and misrepresentation are means, and a "Leader State" is the goal.
In the light of the foregoing considerations, it is imperative that the truth about Mr. Begin and his movement be made known in this country. It is all the more tragic that the top leadership of American Zionism has refused to campaign against Begin's efforts, or even to expose to it[s] own constituents the dangers to Israel from support to Begin.
The undersigned therefore take this means of publicly presenting a few salient facts concerning Begin and his party; and of urging all concerned not to support this latest manifestation of fascism.

ISIDORE ABRAMOWITZ, HANNAH ARENDT, ABRAHAM BRICK, RABBI JESSURUN CARDOZO, ALBERT EINSTEIN, HERMAN EISEN, M.D., HAYIM FINEMAN, M. GALLEN, M.D., H.H. HARRIS, ZELIG S. HARRIS, SIDNEY HOOK, FRED KARUSH, BRURIA KAUFMAN, IRMA L. LINDHEIM, NACHMAN MAJSEL, SEYMOUR MELMAN, MYER D. MENDELSON, M.D., HARRY M. ORLINSKY, SAMUEL PITLICK, FRITZ ROHRLICH, LOUIS P. ROCKER, RUTH SAGER, ITZHAK SANKOWSKY, I.J. SHOENBERG, SAMUEL SHUMAN, M. ZNGER, IRMA WOLPE, STEFAN WOLPE.

Zie ook: De Derde Weg - deel 3

Boomtime for the Military-Industrial Complex
Arming for Armageddon, by John Stanton, 30-12-2002

In 2001, the US weapons industry controlled approximately 50 percent of the world arms market. The Federation of American Scientists (FAS) reports that for fiscal year 2001, the US government exported $12.2 billion in weapons and was awarded $13.1 billion in new foreign contracts through its Foreign Military Sales program. That excludes the $36 billion in direct commercial sales by US weapons manufacturers to foreign nations.

The weapons industry storyline will include appeals to 9-11 and patriotism, free markets, job creation and level-playing fields, and global democracy--US style. But the reality behind the phony proclamations is, of course, profits and free-rides. US foreign policy is regularly altered and human rights ignored to meet the needs of US weapons manufacturers. More chilling though is the observation of a weapons industry executive who mused, "There will come a day when we will have no allegiance to a nation-state. We will be viewed as neutral suppliers to all combatants." That day has arrived...

Damn Human Rights! Arm 'Em All...

The US weapons industry is an equal opportunity death merchant. It supplies weapons to totalitarian and democratic regimes of all flavors, all over the world.
Robert Mugabe of Zimbabwe is a customer as is King Fahd Bin Abdul Aziz, custodian of the Two Holy Mosques and Head of State of Saudi Arabia. Tony Blair of the United Kingdom is an eager customer as is Hugo Chavez of Venezuela. China, Cambodia, Kazakstan and Laos receive military assistance. Need weapons to quell that pesky domestic rebellion?
The US weapons industry is there for you. For years it supplied weapons and gear to Indonesia to assist it in the killing of at least 100,000 East Timorese. Protestors all over the US have been subjected to weaponry and tactics developed by the US weapons industry and the US military. Need landmines? Human Rights Watch estimates that the US has stockpiled 11.2 million landmines for use in conflict. The Bush Regime has indicated it will use them in Iraq if necessary.

Jezus & De Goddelijke Natie
Commentaar Wim Duzijn 2003

Citaat: "The ghetto mentality has triumphed over Israeliness: Israel has become the largest and most insular Jewish ghetto in the world and also the most dangerous and most threatened of them." (Doron Rosenblum, Ha'aretz 3-1-2003)

IsraŽl en Jezus (hoofdpersoon in het christelijke evangelie) leven nog altijd op voet van oorlog met elkaar. Ondanks het feit dat een kleine intellectuele bovenlaag pogingen in het werk stelt religieuze joden een wat objectiever beeld van Jezus voor te schotelen leeft de meerderheid, die momenteel de identiteit van IsraŽl bepaalt, vanuit het idee dat Jezus een asociale gek was die niet wilde inzien dat de natie ('het heilige land') alles is waar een echte jood voor moet leven, vechten en sterven.
Alles wat IsraŽl de Arabieren wil en kan geven is primitief nationalisme. Wie dan ook aan moet geven wat de zwakte is van de Iraakse leider Saddam Hoessein, die zal moeten verwijzen naar het primitieve nationalisme dat de socialistische Ba'ath-idealen heeft overvleugeld.
Irak is momenteel geen socialistische samenleving - gericht op internationalisme (universalisme) - maar een kopie van de IsraŽlische samenleving, gericht op verheerlijking van de NATIE, met aan het hoofd van die natie een vorm van leiderschap die zichzelf GODDELIJK noemt.
In Iran zie je een soortgelijke situatie. Ook daar wordt de NATIE verheerlijkt en staat een GODDELIJKE LEIDER aan het hoofd van die NATIE - hetgeen ertoe leidt dat belediging van 'de leiders' wordt gezien als godslastering.
Met andere woorden. IsraŽl geeft het Midden-Oosten geen democratie, waarvan de essentie is dat er geen GODDELIJKE LEIDER aan het hoofd van de natie staat, maar BEKROMPEN NATIONALISME met de daarbij behoren bekrompen GODDELIJKE LEIDERS, die niet aangevallen mogen worden, omdat kritiek gezien wordt als een vorm van godslastering... (ketterij, blasfemie, majesteitsschennis, etc..)

Jezus, zoals hij zich manifesteert in het christelijke evangelie, was een democraat, die GODDELIJK LEIDERSCHAP en verheerlijking van de NATIE afwees.
Wie het evangelie leest zal ontdekken dat Jezus - wat dat betreft stemmen zijn denkbeelden overeen met de opvattingen van de profeet Mohammed - op een welhaast socialistische wijze het begrip 'broederschap' benadrukt.
Zijn socialisme is echter tegelijkertijd anarchisme, omdat hij vals-autoritair leiderschap scherp veroordeelt. De volgende tekst uit het evangelie van Mattheus laat duidelijk zien hoezeer de intellectueel Jezus zich distantieert van de valse glitter van het op macht gebaseerde autoritaire moralisme van zijn joodse tijdgenoeten.

Mattheus 23

1. Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen,
2. Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes;
3. Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.
4. Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren.
5. En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot.
6. En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen;
7. Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi!
8. Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden... gij zijt allen broeders.
9. En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.
10. Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.
11. Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.
12. En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.

Wie deze uitspraken goed op zich in laat werken zal inzien dat er geen vals-moralistisch autoritair leiderschap aan gekoppeld kan worden.
Jezus respecteert autoriteit wanneer hij verwijst naar de profeet Mozes met zijn tien geboden, maar hij verwerpt al die kleingeestige, opschepperige machthebbers die de naam van de profeet alleen maar gebruiken om zichzelf en hun middelmatige opvattingen belangrijk te maken. Waar leiderschap, zo stelt hij, aanbidt nooit de macht. Waar leiderschap dient de mens.
Wanneer dan ook leiders in het Midden-Oosten zichzelf GODDELIJKE LEIDERS noemen, dan kunnen zij onmiddellijk - op grond van het evangelie van Jezus Christus - ANTI-CHRISTEN worden genoemd, valse profeten die het volk in moreel opzicht naar een toestand van algehele verloedering voeren - zoals dat in IsraŽl momenteel, onder het bezielend-goddelijke leiderschap van Ariel Sharon, gebeurt.
De profeet Mohammed heeft moslims de opdracht meegegeven alle profeten serieus te nemen, maar wie zijn oor te luisteren legt in de moslimwereld, die merkt weinig van die intellectuele aansporing. Niet het intellectuele zoeken wordt aangemoedigd, maar het aanbidden van de starre onveranderlijke vorm, die zich het scherpst uit in de aan vrouwen opgelegde kledingkeuze, die door de oer-Hollandse cabarettier Joep van 't Hek wordt aangeduid als 'stofdoekendragerscultuur'.
Vroeger droegen in Nederland dienstboden doeken op het hoofd. Daarmee toonden zij aan dat zij binnen de wereld van de hogere dames en heren arme, onbeduidende werksters waren.
Moslimmeisjes doen tegenwoordig hetzelfde (volgens Joep...). Zij willen de rijken laten zien dat zij arme dienstmeisjes zijn en daar zijn de moslimpriesters dan ook erg trots op.
Niet een moslimmeisje bezit het evangelie van Jezus Christus waarin de meisjes worden opgedragen vals moralisme en valse autoriteit te verwerpen. Moslimmeisjes verzetten zich niet. Zij dienen - vaak zonder zich daar bewust van te zijn - potentaten die zelf nooit bereid zullen zijn een ander mens te dienen.

Machodenken is dierlijk denken, kiezen voor het recht van de sterkste.
Jezus en Mohammed verzetten zich tegen de verdierlijking van de mens. De sluier die Mohammed de vrouwen aanreikte had niet de bedoeling de verdierlijking van de mens in de hand te werken, maar was juist gericht tegen het verdierlijkte streven van een hanige machocultuur alles en iedereen te reduceren tot gebruiksvoorwerp binnen een wereld waarin vals-autoritaire potentaten voortdurend strijden om de macht.
Die hanentijd is teruggekeerd in het Midden-Oosten. IsraŽl wil als kleine minderheid een machtspositie innemen en wordt geconfronteerd met tegenstanders die tegen het domme machtsverlangen van IsraŽl een eigen roep om de macht plaatsen.
Dat is collectivisme in zijn meest primitieve en barbaarse vorm. In de dierenwereld heerst een kuddegeest en daar wordt via een primitief proces van Ďvechten op leven en doodí bepaalt wie de kudde aan mag voeren. De sterkste wint en als die gewonnen heeft dan volgt de kudde de leider. Het verstand wordt op nul gezet. De dieren grazen of roven. Ze slapen, ze neuken, ze pissen en schijten en na een leven van vreten, neuken en slapen gaan ze dood.
Dat is de moraal die in het Midden-Oosten wordt verdedigd!

Jezus wilde meer dan vreten, neuken en slapen.
Daarom wees hij de NATIE en het GODDELIJKE LEIDERSCHAP af. ZIjn koninkrijk, zo stelde hij, is niet van deze wereld...
Nationalisten met hun goddelijke leiders zijn anti-intellectuelen. Zij haten mensen die zich achter een bureau zitten af te vragen wat het nut is van alleen maar vreten, neuken en slapen.
Intellectuelen kijken naar de stapel wereldliteratuur die zich heeft opgehoopt in hun boekenkasten en zij denken bij zichzelf: "Waarom zou een mens boeken schrijven wanneer het leven alleen maar vreten, neuken, slapen en huichelen mag zijn?"
Maar Jezus wordt niet serieus genomen door de wereld. Hij hangt nog altijd aan het kruis. Alleen.
Niet als een collectivist, want collectivisten krijgen altijd NATIONAAL-RELIGIEUZE begrafenissen, maar als een onafhankelijk ketters individu, die tegen de NATIE en het GODDELIJKE LEIDERSCHAP is.

A.P. Geelhoed, joods-christelijk bijbelverdediger
over "Crisis in mannelijkheid" van Leanne Payne

"Leanne Payne geeft in "Crisis in mannelijkheid" blijk van veel inzicht in problematiek rond de mannelijke (en vrouwelijke) identiteit. Haar boek spreekt tal van christenen aan, omdat ze van Gods Woord lijkt uit te gaan.
Grondig onderzoek toont echter aan dat haar visie op herstel van de mannelijke en vrouwelijke identiteit zijn uitgangspunt vindt in de gnostiek en gebaseerd is op een androgyn mens- en Godsbeeld. In haar psychologie is ze beÔnvloed door Jung, die een aanhanger was van de gnostiek.
De gnostiek is een esoterische leer van zelfverlossing, waarin het gaat om zelfkennis als kennis van God. In dit geval gaat het om Joodse gnostiek, ook wel christelijke gnostiek genoemd, waarvan de wortels liggen in het heidendom.

Commentaar Wim Duzijn 2002

Leanne Payne: De mannelijke en de vrouwelijke kant in man en vrouw zoeken erkenning, bevestiging en het juiste evenwicht. Veel van wat tegenwoordig emotionele, relationele of seksuele problemen worden genoemd is in wezen de mannelijke en/of de vrouwelijke kant die onbevestigd en gedesoriŽnteerd is binnen de persoonlijkheid. Dit heeft rampzalige gevolgen voor het individu, voor een samenleving of voor een totale beschaving...

Wie in Jezus een vertegenwoordiger van de gnostiek herkent zal inzien dat de 'stofdoekencultuur' van religieuze moslimmeisjes (omschrijving van Joep van 't Hek) de ontkenning is van het androgyne mensbeeld dat de kern is van het gnostische denken.
De gnostiek speelde in de stad Mekka tijdens het leven van de profeet Mohammed een grote rol. Dat is ook de reden geweest dat Mohammed, die veel heidense gebruiken verwierp en afschafte de Ka'aba-eredienst, waarbij priesters die vrouwenkleren droegen een hoofdrol speelden, in een gefatsoeneerde vorm heeft opgenomen binnen de Islam.
Niet moslimmeisjes, zo leert ons het pre-Islamitische Ka'aba-ritueel, moeten hun vrouwelijkheid benadrukken, nee, moslimmannen moeten hun vrouwelijkheid benadrukken.
Nest wel een mooie gedachte die moslims in ere zouden moeten herstellen. Dan is de sluier als symbool van bescherming van de zwakke niet meer nodig, omdat de mannelijke moslimhaan de wrede, onmenselijke mannelijke gebruikscultuur heeft afgezworen.

Centraal in de Ka'aba-verering staat een ingemetselde zwarte steen, de Hajar al-Aswad, die oorspronkelijk was gewijd aan de 'Oude Vrouw (Shaybah)', een godin die aanvankelijk door priesteressen en later door mannen in vrouwenkleren werd geŽerd (ook nu nog worden de Islamitische bewakers van de heilige steen zonen van de Oude Vrouw - Beni Shaybah - genoemd).

Volgens een islamitische legende zijn Adam en Eva in de steen van de ka'aba verenigd.
De steen werd gesneden uit een enorme rode robijn en bevatte een witte steen in het hart. De kleuren rood en wit vertegenwoordigen het vrouwelijke en het mannelijke principe en symboliseren volgens mystieke denkers het verlangen naar vereniging van die twee principes.
Later werd de steen door de zonden in de wereld (zondeval of verdrijving uit het paradijs) zwart: de derde heilige Islamitische kleur.

Info: Leanne Payne was born during the Great Depression on June 26, 1932, in Omaha, Nebraska. Called a ďgreat soldier for ChristĒ by the philosopher Dallas Willard, she founded Pastoral Care Ministries, dedicated to teaching, healing, and growth in Christian maturity. She wrote seven books that continue in print in English and in 12 other language translations.

U.S. concerned about Israel's policy of home demolitions
Ha'aretz, 4-1-2003

A U.S. State Department spokesman said that the United States is concerned about Israel's policy of demolishing Palestinian homes in the West Bank and Gaza Strip, Israel Radio reported Saturday.
The spokesman said that Washington acknowledges Israel's right to defend itself against terror attacks, but is worried about reports that in one of the demolitions two innocent civilians were killed.
The spokesman added that the administration is also concerned with the fact that people are being displaced from their homes during the demolitions, and that their property is damaged.
Such actions harm trust between the sides, the spokesman said, and called on Israel to weigh the results of demolitions.

Wiedergutmachung
Commentaar Wim Duzijn

Terreur wordt door de Verenigde Staten omschreven als ongerechtvaardigde aanvallen op de burgerbevolking van een land.
Op grond van die omschrijving werden in het verleden Palestijnen die burgers aanvielen terroristen genoemd, terwijl op Israelische militairen die burgers molesteerden het etiket 'goede vredelievende democraten' werd geplakt, een onzinnige opstelling die ertoe heeft geleid dat extreem-rechts Israel zichzelf als de meest begenadigde partner van de Verenigde Staten is gaan zien.
De leiders van de VS zouden zich daarvoor moeten schamen.
Fascisme - in welke vorm dan ook - mag nooit gesteund worden.
En toch heeft de VS - gesteund door een stel Westerse ja-knikkers dat gedaan. Rechts Israel verdient geen Westerse steun. Rechts Israel is een hoeveelheid niets - een leegte gevuld met fascisten en een kleine groep intelligente mensen die niet de moed durven op te brengen te breken met een fascistisch verleden, terwijl een breuk met dat verleden noodzakelijk is: radicaal, en in combinatie met het aanbieden van excuses en het ontwikkelen van een 'Wiedergutmachungs'-programma.

'Wiedergutmachung' - dat zou het centrale thema van een Amerikaans-Israelische vredespolitiek moeten zijn. Maar nog altijd wordt een Wrede, Wraakzuchtige God van de Oorlog (een mannelijke God) boven de Compasievolle, Genadeschenkende God van de Vrede (een vrouwelijke God) geplaatst...

Zelfs de moslims hebben Allah (de compassievolle en genadevolle) in de steek gelaten en gooien uit naam van een wraakzuchtige god een lading bommen naar je hoofd...


De Verdraagzame Koe (Al-Baqarah)

163. En uw God is ťťn God, er is geen God buiten Hem, de Barmhartige, de Genadevolle.
177. Het is geen deugd, dat gij uw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de Laatste Dag, de engelen, het Boek en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem aan de verwanten, de wezen, de armen.
184. Voor een zeker aantal dagen (zult gij vasten) maar wie onder u ziek is, of op reis, vaste een aantal andere dagen - er is een losprijs voor degenen, die niet kunnen vasten - het voeden van een arme.
185 Allah wenst gemak voor u en geen ongemak
Vecht om jezelf te verdedigen...
192. Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.


Wikipedia info: Wiedergutmachung

De Wiedergutmachung is een Duits systeem waarmee de Duitse regering na de Tweede Wereldoorlog geld uitkeerde aan overlevenden van de Holocaust en anderen die direct slachtoffer werden van de nazi's. De twee wetten, het BundesrŁckerstattungsgesetz (BRŁG) en het Bundesentschšdigungsgesetz (BEG), maakten het voor vervolgingsslachtoffers van de nazi's mogelijk om vergoeding te krijgen voor respectievelijk de geleden materiŽle en immateriŽle schade.


Vatican Calls Sharon Criminal,
Asks for Cessation of Massacre of Palestinians

Israeli Prime Minister Ariel Sharon's actions in the occupied territories are criminal activities, the Vatican's newspaper L'Osservatore Romano said, demanding a cessation to the massacre of defenseless Palestinian civilians in the area. (Teheran Times, 3-12-2003)

Zionisme & Adolf Hitler

Hitler:: "The Jewish people lacks completely the most essential requirement for a cultured people, the idealistic attitude.
In the Jewish people the will to self-sacrifice does not go beyond the individual's naked instinct of self-preservation. Their apparently great sense of solidarity is based on the very primitive herd instinct that is seen in many other living creatures in this world.
It is a noteworthy fact that the herd instinct leads to mutual support only as long as a common danger makes this seem useful or inevitable.
The same pack of wolves which has just fallen on its prey together disintegrates when hunger abates into its individual beasts. The same is true of horses which try to defend themselves against an assailant in a body, but scatter again as soon as the danger is past.
It is similar with the Jew. His sense of sacrifice is only apparent. It exists only as long as the existence of the individual makes it absolutely necessary.
However, as soon as the common enemy is conquered, the danger threatening all averted and the booty hidden, the apparent harmony of the Jews among themselves ceases, again making way for their old causal tendencies. (Adolf Hitler, in 'Mein Kampf')

Comentaar Wim Duzijn 2002

Hoewel Adolf Hitler door de Nederlandse schrijver Harry Mulisch tot 'het Grote Niets' is uitgeroepen, blijft het feit bestaan dat dit 'Grote Niets' een tweetal boeken heeft geschreven, die in gebundelde vorm bekend zijn geworden onder de naam 'Mein Kampf'.
In dat boek, dat net zo vol met 'Iets' is als het werk van Harry Mulisch - en daarom niet meer of minder ĎNietsigí dan het ĎIetsigeí werk van genoemde schrijver, die de mening is toegedaan dat filosofische kletspraat meer is dan Niets, probeert Adolf Hitler duidelijk te maken waarom niet de Joden, maar de Duitsers God's uitverkoren volk zijn.
Wie het werk van Hitler leest (niet als volgeling maar als iemand die weten wil...) ziet onmiddellijk in dat Hitler geen strijd voert met een volk dat hij als een onbeduidende tegenstander beschouwt, maar met een Ďentiteití (joden missen volgens hem de capaciteit een volk te vormen) dat tegenover de nationaal-socialistische ambitie van Duitsland een leidende natie te maken het gevaarlijke verlangen plaatst de natiestaat te vernietigen en te vervangen door een internationale wereldhandelsorganisatie die gedomineerd wordt door 'joods kapitaal'.
Via die intellectuele constructie kan hij linkse stromingen, die internationaal georiŽnteerd zijn (en daarmee de vijand van prijmitief nationalisme), in verbinding brengen met het rechtse Joodse kapitalisme, dat volgens de nationale staat wil vernietigen om zodoende het Grote Geld tot God uit te kunnen roepen.

Joden zijn in de ogen van Hitler wezens zonder idealisme. Ze hebben geen gemeenschappelijke cultuur, missen elke vorm van solidariteitbesef en kunnen alleen daarom een eenheid vormen omdat ze via het terroriseren en demoniseren van anderen zichzelf tot vijand van de wereld maken.
Marxisme en kapitalisme hebben volgens Hitler maar een doel: van de mens een slaaf maken van anonieme krachten die geen enkel positief doel dienen, omdat de leidende figuren joden zijn die niet gedreven worden door idealisme, maar door een primitief instinct van zelfbehoud.
Joden zijn volgens hem geen cultuurmakers, maar vertegenwoordigers van een primitieve kuddegeest, die gericht is op zelfhandhaving.

Wie geneigd is de opvattingen van Hitler zonder meer terzijde te schuiven, als zijnde waanzinnige nonsens, wordt aangeraden het werk van de zionist Theodor Herzl te lezen, die een van de belangrijkste stellingen van Hitler - de noodzaak een gemeenschappelijke vijand in het leven te roepen - op een zeer stellige wijze onderschrijft. Dat was ook de reden dat een andere zionistische leider, Asher Ginsberg, koos voor een spirituele vorm van zionisme:

Wikipedia: Cultural Zionism ('Spiritual Zionism') is a strain in the concept of Zionism that valued creating a centre in historic Palestine with its own secular Jewish culture and national history, including language and historical roots, rather than other Zionist ideas such as political Zionism.
The man considered to have founded the concept of cultural Zionism is Asher Ginsberg, better known as Ahad Ha'am. With his secular vision of a Jewish "spiritual center" in Israel, he confronted Theodor Herzl. Unlike Herzl, the founder of political Zionism...

Herzl en Hitler kunnen - hoe confronterend het ook mag klinken - in bepaalde opzichten als geestverwanten worden beschouwd.
Zowel Hitler als Herzl geloven niet in Joods idealisme. Joden - zo stellen zij - kunnen alleen dan als eenheid blijven bestaan, wanneer zij een vijand bezitten die ze kunnen bestrijden. Daarom gelooft Hitler niet in de mogelijkheid van een levensvatbare Joodse staat, omdat een dergelijke staat voortdurend oorlog zou moeten voeren om te kunnen overleven, terwijl Herzl juist wel gelooft in een Joodse staat, omdat die staat Joden in staat stelt zich gezamenlijk af te zetten tegen een barbaarse tegenstander: de wilde, ongeletterde, in eeuwige armoede levende Arabieren, die alleen beschaafd kunnen worden gemaakt door oorlog met hen te voeren.

In een moderne tijd, waarin het steeds moeilijker wordt een dualistische filosofie te verdedigen, die gericht is op het scheppen van vijanden door egoÔsten die alleen maar gedreven worden door het verlangen naar macht (zowel marxisme als kapitalisme zijn cultuurloze machtssystemen), is het bestuderen van de opvattingen van Hitler bepaald geen onzin, vooral ook, omdat de staat IsraŽl momenteel geleid wordt door rechtse machtsdenkers, die het sluiten van vrede met de Palestijnen voor altijd onmogelijk willen maken.
De betrekkelijke vrede die men heeft geschapen (vrede met JordaniŽ en Egypte) leidt in feite alleen maar tot verdeling en het is die verdeling die het beeld van 'de wilde, ongeletterde, in eeuwige armoede levende Arabier' in stand houdt, zodat de vrede die er is in feite weinig meer is dan schijnvrede.
Echte vrede heeft idealisme nodig, de wil cultuur te scheppen, en wat dat betreft moet de opvatting van Hitler - dat Joden geen idealisten en cultuurmakers zijn - wel degelijk serieus worden genomen.
Wie namelijk de situatie in het steeds rechtser worden IsraŽl bekijkt, die ontdekt dat niet het scheppen van cultuur (spiritueel zionisme), maar het scheppen van een cultuurloos getto, het denken en handelen van de IsraŽlische burger beheerst.
Idealen en het verdedigen van wat spirituele mensen 'joodse waarden' bnoemen spelen geen rol van betekenis.

Idealisme betekent altijd dat er gekozen moet worden voor zelfkritiek.
Wie rechtvaardig wil zijn zal de eigen onrechtvaardigheid moeten veroordelen. Wie kiest voor een zorgzame samenleving zal het eigen egoÔsme moeten aanvallen en wie kiest voor autoriteit zal de eigen wetteloosheid moeten veroordelen.
Dat wil het IsraŽl van de rechtse machtdenkers niet. En daarom is dat rechtse IsraŽl de vijand van het idealisme, en kiest het voor de stelling van Hitler en Theodor Herzl dat alleen een gemeenschappelijke vijand het volk van IsraŽl eenheid kan schenken.
Binnen dat negatieve wereldbeeld gaat het er niet om vrede te sluiten, maar is alleen van belang hoe je kunt voorkomen dat de vijand te veel macht krijgt: een gewapende vrede dus, die het mogelijk maakt de baas te zijn, zonder dat degene die het voorwerp van de bazigheid is zich daar aan gaat ergeren.

De politiek van Amerika, Engeland en Israel is er momenteel op gericht om mensen die protesteren tegen onrechtvaardigheid monddood te maken - te vernietigen zelfs...
Dat is een gevaarlijke bezigheid. Vernietiging van belangrijke waarden in het leven zal alleen maar leiden tot het sterker maken van 'waarden-loze mensen' die macht willen veroveren.
Wie geen vrede wil zal de vredelievende mensen moeten uitroeien en omdat vredelievende mensen altijd de mensen met idealen zijn, blijven de primitieve machtsdenkers over - en het zijn die mensen die - precies zoals Adolf Hitler dat stelt in 'Mein Kampf' - alleen maar een vorm van schijnsaamhorigheid in stand kunnen houden via het scheppen van een gemeenschappelijke vijand.
George Bush en Tony Blair - die dat primitieve machtsdenken blindelings steunen - zouden er daarom goed aan doen wat meer de nadruk te leggen op idealisme.
Het rechts-zionistische vijanddenken van de huidige staat IsraŽl (dat de spiritueel ingestelde waardenverdedigers ontkent) is geen zaak die onze steun verdient.
Steun verlenen aan rechts Israel is het bevestigen van Aldolf Hitlerís visie dat Joden altijd de vijand zijn geweest van cultuurscheppend idealisme. (Zwolle, 5-1-2003)

Zie ook: Drie Koningen Symboliek

Tutu 'Saddened as Blair Backs US over Iraq'

Archbishop Desmond Tutu today condemned Tony Blairís support for the United States administration over war in Iraq as ďmind-bogglingĒ.
The Nobel Peace Prize winner said he was saddened to see the US being ďaided and abettedĒ by Britain and urged both countries to resolve the Iraq crisis peacefully.

ďWhen does compassion, when does morality, when does caring come in?Ē the Archbishop said.
ďI just hope that one day that people will realise that peace is a far better path to follow,Ē he told LWTís Jonathan Dimbleby programme. (By Jane Merrick, PA News 5-1-2003)


Israeli Soldiers Tell Palestinian Villagers:
'We will do to you what the Nazis did to us'
Palestine Chronicle, 3-1-2003

"When one of us told the officer that what they were doing was wrong, the officer said laughingly Ďwhat right, what wrong, what God .. Iím God' .."


Two Suicide Bombers Kill 22 in Tel Aviv
By Jason Keyser, Associated Press Writer, 5-1-2003

Sunday's attacks occurred at about 6:30 p.m. in a pedestrian area filled with working class shops and restaurants near Tel Aviv's defunct central bus station. Both bombers had explosives strapped to their bodies.
One blew himself up near a fast-food restaurant called "McChina." The explosion ripped through the outdoor restaurant, overturning wooden picnic tables and showering glass on the sidewalk.
Seconds later, the other bomber blew himself up in a commercial area about 100 yards away.
Many victims were foreign workers, thousands of whom live in the area. Several of the wounded were treated on the sidewalk.
"I saw a man without a leg. I saw horrible things, people without legs, without arms. I saw fingers," a witness who gave only his first name, Tomer, told Channel Two television.

Egypt and Fatah have been trying to persuade Islamic Jihad and the larger Hamas to halt attacks on civilians in Israel.
Talks in Cairo were to resume next week, but it was not clear if they would after Sunday's attacks. Israel TV said Egypt was planning to issue an ultimatum to Hamas to comply.
Abdel Aziz Rantisi, a Hamas spokesman, said "resistance will continue." The Israelis, he said, "are killing us day and night, so they should pay the price of their crimes."

"They try to set up a kind of Fascistan
Uri Avnery [vredesactivist], 4-1-2003

I have received a lot of curses in my lifetime, and here and there some compliments, too. But I have never received a compliment like this one: an important party, represented in the Knesset, has mentioned my name in its official election platform.
Under the heading "Legislation and strict supervision of organizations and activists of the extreme left", the National Union party's program says:
"We shall anchor in legislation more severe measures, including the cancellation of citizenship, against people like Uri Avnery, Leah Tsemel and refuseniks of all kinds, who are defaming the country abroad."

I don't know whether to be proud, laugh or be angry.
To be proud, because my name is used to symbolize the whole peace camp. And also because I appear side by side with Leah Tsemel, the valiant lawyer who defends Palestinian prisoners, and the refuseniks, who represent the conscience of Israel.
To laugh, considering the abysmal Chutzpa of this sentence. The leader of the National Union party is Avigdor (Ivette) Liberman, a person brought up in the Bolshevik education system of Stalin and who has absorbed - as we can see - the racist and power-hungry attitudes of the red tyrant. He has come here when everything was ready, to a state that we have created (literally) with our blood, and now demands, no more no less, to cancel our citizenship.

Joerg Haider does not propose to cancel the Austrian citizenship of people who disagree with his obnoxious views, nor does Jean-Marie Le-Pen propose to expel from the National Assembly every deputy who is not of pure French blood.
For 54 years, the State of Israel has prided itself of being "the only democracy in the Middle East". All Israeli propaganda abroad, and especially in the United States, is based on this slogan. Now Liberman and the Libermen come and try to destroy Israeli democracy, our creation, and to set up a kind of Fascistan, somewhere between Pakistan and Afghanistan.

Democratie & De Heilige Staat
Commentaar Wim Duzijn 2002

Democratie is een modewoord dat in het Westen via een proces van heiligverklaring betekenisloos dreigt te worden.
Dat is de reden waarom kritische mensen die voor vrijheid van meningsuiting pleiten gek verklaard worden, omdat pleiten voor vrijheid van meningsuiting betekent dat het heiligdom dat we vereren geschonden wordt.
Democratie is dus - anders geformuleerd - een geloofsartikel geworden. Je bent vrij om te zeggen wat de morele meerderheid denkt. En daarmee is democratie een dictatuur geworden, omdat de essentie van elke vorm van dictatuur is dat een moralistische meerderheid bepaalt wat er wel en niet gebeurt, er daarbij zorg voor dragend dat via de onderdrukking van een kleine, kritische minderheid de morele meerderheid het beleid van de regentenelite goedkeurt.
Democratie wordt gezien als het bezit van het volk, maar wanneer dat volk gehersenspoeld wordt en verplicht wordt te stemmen op steeds dezelfde oude regenten die steeds dezelfde frasen en leuzen hanteren, waarbij ze maling hebben aan fundamentele principes, dan blijkt dat 'prachtige bezit' weinig meer te zijn dan een schamele fopspeen, waar mensen alleen maar daarom gehoorzaam aan blijven zuigen, omdat er lekkere warme melk uitkomt.
Wie geen melk uit fopspenen wil drinken ligt er altijd uit. Hij kan er nog zulke mooie idealen op na houden, dat maakt allemaal niets uit, want als puntje bij paaltje komt wordt zijn lot niet beslist door de mensen met idealen, maar door de morele mensen: de 'mensen met fatsoen'.
De IsraŽlische vredesactivist Uri Avnery is daar een uitgesproken voorbeeld van.

Uru Avnery is (ondanks het feit dat hij een joodse staat verdedigt) een idealist. Hij behoorde tot het kamp van linkse zionisten, die van IsraŽl geen fascistische leiderstaat wilde maken (zoals rechtse partijen onder leiding van Begin, Shamir en Sharon dat wel wilden - kijk naar de protestbrief uit 1948 van een aantal kritische intellectuelen hierboven), maar een staat die aan kon tonen dat de kritiek van nazi-Duitsland op 'de joodse mentaliteit' (geldzucht, woeker, uitbuiting, egoÔsme) inhoudsloze propaganda was.
Linkse partijen vormden in de begintijd een meerderheid, maar ondanks die meerderheidspositie is er nooit echt sprake geweest van een vijandige opstelling tegenover diegenen die tot het extreemrechtse, fascistische kamp behoorden.
Extreemrechts IsraŽl is altijd in hoge mate fascistisch geweest, maar dat fascisme werd op een vals-moralistische wijze weggemoffeld - je mocht wel zeggen dat er rechtse mensen waren, maar je mocht ze geen fascisten noemen, omdat het nu eenmaal onfatsoenlijk was om 'joden' (slachtoffers van het fascisme) aan te vallen.
Die laffe opstelling - fascisten ontzien omdat ze joods zijn - heeft ertoe geleid dat rechtse krachten het linkse idealisme momenteel in de landsverradershoek proberen te duwen. Wie kritiek heeft is een 'vijand van de staat'.
Dat betekent dat er een situatie wordt geschapen die identiek is aan de dictatuur die de communistische staten kenmerkte. De leidende elite noemt zichzelf de staat ('wij zijn het volk') en wie de elite aanvalt is de vijand van de staat en wordt door de staat streng bestraft.
Dat ongure, ronduit misdadige staatsdenken is de ontkenning van de democratie. In een democratie staat niet 'de staat' centraal, maar 'het volk', niet het gelijkgeschakelde volk, maar een divers geheel van mensen die uit veelheid eenheid willen scheppen.
Het volk, dat zijn we allemaal (niemand uitgezonderd) en omdat we allemaal samen 'het volk' zijn heeft niemand het recht 'de staat' als zijn persoonlijke eigendom te claimen.
Zodra mensen de staat gaan zien als hun persoonlijke bezit is er sprake van fascisme. Daarom waren de communistische staten fascistische staten, omdat in die landen sprake was van een leidende elite die de staat boven het volk plaatste. Niet de bescherming van het volk was van belang, maar de bescherming van de staat, een griezelig gebeuren natuurlijk, omdat de identiteit van dat abstracte begrip staat werd bepaald door het fatsoen.
Fascisten zijn altijd fatsoensrakkers. Zij hebben geen idealen, nee, zij hebben fatsoen. Zij pleiten nooit voor rechtvaardigheid, orde en wet, nee, zij willen een samenleving opbouwen die geregeerd wordt door 'het fatsoen'.
Dat fatsoen is in feite niks. Wat vandaag fatsoenlijk is kan morgen onfatsoenlijk zijn, een situatie die ondenkbaar is in een wereld waarin streng gedefinieerde waarden centraal worden gesteld.
Begrippen als ZORG, RECHTVAARDIGHEID en WET (in een aan de kosmos gebonden oudheid vertegenwoordigd door de Maan, Jupiter en Saturnus) zijn verwijzingen naar keiharde realiteiten die niet abstract zijn, maar die (zoals de astrologie aantoont) als reŽle gegevenheiden bestaan.
Het feit dat wij weigeren die reŽle gegevenheden, zoals ze ons aangereikt worden door de astrologie, te erkennen bewijst dat we in een fatsoenswereld leven, waarin idealen niet mogen bestaan.
Daarom worden idealisten (en wetenschappers die het ideaal concrete inhoud geven) in een fatsoenwereldd altijd weggejaagd en worden in die wereld alleen de fatsoensrakkers op de troon gezet, de mensen die het laffe fatsoen boven het strenge idealisme plaatsen.
Uri Avnery is als burger van de staat IsraŽl - een idealistisch burger nog wel, die het begrip Ďjoodí wilde ontdoen van de negatieve inhoud die het gekregen had - op de lijst van Ďonfatsoenlijke mensení geplaatst. Hij is daarmee een Jezus-figuur geworden. Want Jezus was een idealist die vanwege zijn idealisme gelijkgesteld werd aan moordenaars, zodat hij zijn idealistenloopbaan temidden van twee moordenaars eindigdeÖ
Een onfatsoenlijke man dus. Een vijand van de staatÖ

Linkse Waarden & Rechts Geld
Commentaar Wim Duzijn 2003

An Iraqi academic told me: "I can travel out of Iraq. When I go to London they come to me and say, ' why are you staying in Baghdad, earning $100 a month? Here, just one appearance with us on TV, telling the world how it is in Iraq, and you would have money, a Mercedes, a flat in Kensington or Georgetown what's the matter with you?'
"I think that approach, the financial approach, to betray your country, is not one I wish to contemplate. And it says absolutely everything about the Iraqi opposition that the US and the UK are funding." Tim Llewellyn, CounterPunch 6-1-2003

Zoals Uri Avnery weigert de waarden die hij alle jaren door heeft verdedigd van de hand te doen tegen betaling van een zak vol Amerikaanse dollars, zo weigeren intellectuelen in Irak zichzelf te verkopen aan die Westerse huichelaars die de mening zijn toegedaan dat de waarden van het Westen in handen liggen van rijke, machtige kapitaalbezitters.
Waar kapitaalbewondering toe kan leiden hebben we gezien na de val van de Berlijnse Muur. Bewoners van het Oostblok dachten toen dat de verworvenheden van het communisme aangevuld zouden worden met de verworvenheden van het Westen. Vrijheid, zo stelden ze, is een goed dat je krijgt, niet een recht dat je alleen dan verwerft wanneer je een betonnen plaat voor je hoofd hebt en veel geld bezit.
Maar ze hadden het mis. Het sociale verzorgingsstelsel van de communisten werd als zijnde onbetaalbaar vernietigd met als gevolg dat de last van de kapitalistische omwenteling op de schouders van de zwakken werd gelegd.
Dat betekent dat de oproep van het Westen aan Iraakse intellectuelen voor het kapitalisme te kiezen in feite niets anders is dan een poging tot omkoping. Je koopt intellect, zoals je waspoeder koopt, en wanneer je de intellectuelen hebt opgekocht kun je met de massa doen wat je wilt. Want die massa krijgt geen geld. Die massa krijgt een bezuinigingsprogramma van het IMF door de strot geduwd en de eerste eis van dat IMF zal zijn dat alle sociale welzijnsprogramma's van het socialistische Ba'ath-bewind moeten worden geschrapt.
Wij zijn niet geÔnteresseerd in het welzijn van de bevolking van Irak. Wanneer we werkelijk gedreven werden door compassie, dan zouden we nooit het krankzinnige sanctiebeleid in stand houden, dat alleen maar tot verloedering en verpaupering van de Irakese samenleving moet leiden. Nee, in dat geval zouden we via een proces van economische samenwerking Irak welvarender maken en het land volgooien met computers en internetverbindingen, vanuit de stelling dat modernisering en informatievoorziening de belangrijkste ingrediŽnten zijn in de strijd tegen de verdommende invloed van blind-autoritaire macht.
Een mens die achter zijn computer de hele wereld kan bezoeken via internet is in geestelijk opzicht vrij, ook al heeft een dictator de macht in handen.
Die geestelijke vrijheid moet verdedigd worden. Dat betekent dat het omkopen van schertsintellectuelen die geld en macht boven de geestelijke vrijheid van de enkeling (elke enkeling) plaatsen niets anders is dan de ontkenning van de westerse vrijheidswaarden die we zeggen te verdedigen.

We verdedigen niet de enkeling die een koning kan zijn in zijn eigen kleine vrije wereldje, maar we verdedigen de kapitalist die maling heeft aan kleine koninkrijkjes van individuele burgers, omdat hij niet een klein koninkrijkje wil hebben, maar een groot machtsimperium, waarbinnen de kleintjes slaven zijn, die alleen dan beloond worden wanner ze net zo lomp, inhalig en stompzinnig worden als de rijke leiders.
Wie in het Westen geen betonnen plaat voor het hoofd heeft, wie niet lomp, inhalig en stompzinnig wil zijn, wordt bestraft. Hij zal nooit iets bereiken, omdat binnen een harde zakenwereld gevoelige mensen noodzakelijkerwijs aan stress ten onder zullen gaan.
Niemand geeft dissidente intellectuelen die niet mee kunnen draaien in de heksenketel van het kapitalisme een dure Mercedes wanneer hij zich bereid verklaart voor de televisie zijn negatieve, kritische antikapitalistische verhaal te vertellen. Want buitenbeentjes zijn alleen dan belangrijk, wanneer ze de slaaf van de aangepasten willen zijn.
Waaruit we de conclusie mogen afleiden dat het kapitalisme de bevolking van Irak niets te bieden heeft. Zodat elke vorm van oorlog voeren vanuit idealistisch-anarchistisch oogpunt gezien een volstrekt amorele bezigheid zal zijn, die in dienst staat van mensen die geen waarden scheppen, maar waarden kopen (en verkopenÖ


SP - Een mens is meer

Een dier is meer dan een lap vlees
Een mens is meer dan een consument
Een land is meer dan een bv
Wat je doet is wat je bent


Intelligente Joden en Domme Joden
Commentaar Wim Duzijn 2003

Nog altijd lopen er in Nederland intellectuelen rond die het verstand ondergeschikt willen maken aan de blindheid van de collectieve domheid.
Bijzonder opmerkelijk is dat verschijnsel niet, maar het wordt wel ergerlijk wanneer die mensen hun domheid gebruiken om intelligente anderen het leven onmogelijk te maken.
Domheid is een vloek. Domheid is een massieve kracht waar elke intelligente enkeling zich voortdurend op stukloopt. En omdat domheid gekoppeld is aan collectivisme zijn er maar weinig mensen bereid de intelligente enkeling te beschermen tegen de aanvallen van de domheid.
Daarom hebben duizenden jaren geleden intelligente joden een beweging in het leven geroepen die niet de domme collectivist maar de intelligente enkeling centraal stelde, een Messiaanse verlossingsleer, die de naam 'gnosticisme' heeft meegekregen. Binnen die gnostische geschriften is de Messias geen man van 'de staat' of 'de wet', maar een anarchist die geestelijke vrijheid en bevrijding nastreeft.
Het gnosticisme is als intelligente verlossingsleer daarom de uitgesproken vijand van verdommend collectivisme.
Waar de collectivist alleen maar groepsoordelen uitspreekt - "wij denken er zo over", of "wij willen hierover een motie indienen" - daar gebruikt de gnosticus het woordje 'Ik' - "Ik denk er zo over" en ďAan moties indienen heb ik als intelligent mens gewoon lak!".
Omdat het gnosticisme van oorsprong een joodse bevrijdingsbeweging is zou je verwachten dat de joodse gemeenschap in ons land dat gnosticisme, waarvan Jezus - ondanks zijn goddelijkverklaring door de Roomse clerus - in feite de belangrijkste vertegenwoordiger is, serieus zou nemen.
Joden zijn niet per definitie collectivisten. Het begrip 'joods volk' is niet uit Gods Hoge Hemel gevallen, zoals fanatici het ons willen doen geloven. Nee, duizenden jaren geleden waren er domme priesters (collectivisten) en er waren liberale intellectuelen (enkelingen of anarchisten) die zich tegen de macht van het religieuze 'joodse-volk-collectivisme' keerde.
Het begrip 'joods volk' (ik kan er niet vaak genoeg op wijzen) is een collectivistenbegrip. Intelligente mensen gebruiken dat begrip niet. Het is altijd de domme mens die zich via een vlucht in het collectivisme boven intelligente anderen probeert te plaatsen, een machtsdaad die niet is gebaseerd op intelligentie of intelligente overwegingen, maar op de negatieve wraakzuchtige wil intelligente mensen monddood te maken.

In de Volkskrant van 8-1-2003 werpt de historicus Mischa van de Woestijne zich op als woordvoerder van de collectivisten (de 'domme joden' dus).
In dezelfde krant probeert een andere jood - Tal van Kekem - een dam op te werpen tegen de verdommende invloed van blind collectivisme via de verklaring dat hij niet alleen jood en IsraŽli is, maar ook wereldburger en lid van de mensheid.
Die laatste verklaring is daarom zo belangrijk, omdat het een antifascistische verklaring is. Wanneer Adolf Hitler had gekozen voor het wereldburgerschap zou hij nooit een extreemrechtse nationalist zijn geworden. Hij zou in het internationalisme van de socialistische beweging geen gevaar hebben gezien en hij zou alleen die joden hebben aangevallen die van de joodse religie een primitieve, bekrompen, extreemrechtse beweging wilden maken.
Maar Hitler was geen wereldburger. Hitler was een nationalist die de staat - en ook zichzelf - heilig verklaarde en die van alle inwoners eiste dat ze zichzelf beschouwden als superieure wezens die door God geroepen waren de wereld te beheersen.
Intelligente Duitse wereldburgers verwierpen dit nationalistische collectivisme en zij werden daarom 'vijanden van de staat' genoemd.
Duizenden jaren geleden deden gnostici hetzelfde. Het gnosticisme was een verlossingsleer die de intelligente, kritische enkeling boven het collectivisme van religieuze nationalisten plaatste.
Jezus verafschuwde volgens de evangelische en gnostische verhalen de domheid en juist omdat hij veel intelligenter was dan de domme collectivisten werd hij gehaat en uiteindelijk vernietigd.

Domme mensen haten intelligente mensen en omdat ze een intelligent mens niet met behulp van argumenten kunnen verslaan - daarvoor zijn ze te dom - gebruiken ze primitieve middelen: het wapen van de negatie, de uitsluiting en de blinde haat, een wapen dat altijd tot extreme vormen van discriminatie leidt.
Discriminatie is het buitensluiten, negeren of vernederen van mensen of zaken die anders zijn, vreemd, bedreigend, onbekend.
En dat is nu juist wat domme joden momenteel doen. Zij zien in intelligente anti-collectivisten een bedreiging en daarom roepen ze op tot het discrimineren van intelligente mensen. Die moeten worden genegeerd, buitengesloten - een aanzetten tot haat dus, dat in feite strafbaar is, maar dat wordt getolereerd omdat zij collectivisten zijn - mensen dus die worden gesteund door andere collectivisten, die niet de Wet, maar de Domheid dienen (de wet van de morele meerderheid).
Mischa van de Woestijne zegt het in de Volkskrant heel duidelijk wanneer hij het in zijn ogen laakbare gedrag van Gretta Duisenberg - de vrouw van de bekende politicus - bespreekt:
"Zonder haar achternaam", zo stelt hij, "was mevrouw Duisenberg waarschijnlijk niet eens een voetnoot geworden in actievoerend Nederland. Dan had iedereen haar genegeerd..."

Het is een uitspraak die je als intellectueel zonder belangrijk makende achternaam (ik heet nu eenmaal niet Wim Duisenberg) een onaangenaam gevoel bezorgt. >NBR> Alles wat ik zeg, zo realiseer ik me ineens, wordt door het toilet gespoeld zolang ik niet belangrijk ben.
Pas wanneer ik macht bezit via naamgeving, geld of invloedrijke vrienden word ik serieus genomen, niet omdat ik iets belangrijks te vertellen heb, maar omdat ik 'macht' bezit.
Wie geen macht bezit wordt genegeerd. Zelfs een voetnoot mag hij niet worden. Hij bestaat niet. Hij is een onbeduidend ding dat verwijderd dient te worden uit de gemeenschap.
Collectivisten begrijpen niet dat de strijd tussen nationaal-socialisten en joden in de eerste plaats een machtsstrijd was. De nationaal-socialisten wilden de joden (die in Duitsland een prominente plaats innamen) duidelijk maken dat zij in Duitsland geen macht meer bezaten zodat ze niets anders konden doen dan vertrekken (tussen 1933 en 1940 verlieten zeshonderdduizend joden Duitsland..)
Wat joodse burgers ook deden en zeiden, hoe intelligent en wijs ze ook waren, het maakte allemaal niets uit. Zij waren de vijanden van het Duitse volk en daarom moesten ze genegeerd worden (negeren is discriminatie). Zelfs de bescheiden rol van voetnoot in de Duitse geschiedenis was voor hen niet weggelegd...
Domheid in optima forma dus. Domheid die momenteel wordt gekopieerd door een man die zich historicus noemt, maar die blijkens zijn opstelling waarschijnlijk nooit verder is gekomen dan het bestuderen van de geschiedenis van Urk of Monnikendam.
Gelukkig is zijn linkse tegenstander wat intelligenter. Zijn naam is Tal van Kekem en hij is geen historicus of echtgenoot van een bankpresidente maar IsraŽlisch staatsburger - medeburger dus van al die andere IsraŽlische staatsburgers die niet behoren tot wat Mischa van de Woestijne 'het joodse volk' noemt.
Als wereldburger en lid van de mensheid is het mijn taak me solidair te verklaren met alle IsraŽlische staatsburgers, zegt hij, en dat is zo'n simpele, heldere, intelligente en voor de hand liggende stellingname dat je niet begrijpt dat er mensen zijn die zich tegen een dergelijke stellingname keren.
Het wezenlijke verschil tussen Mischa van de Woestijne en Tal van Kekem is gelegen op het gebied van de moraal. Van de Woestijne legt de moraal bij de eigen groep "wij zijn goed en wie tegen dat wij is is slecht". Tal van Kekem legt de moraal daar neer waar ze thuishoort: bij de mensengemeenschap. Hij zegt "ik ben als jood lid van de mensengemeenschap en wie tegen de mensengemeenschap is is slecht."
Het verschil is duidelijk. Bekrompen nationalisme, gekoppeld aan een wraakzuchtige intellectuelen buitensluitende God, plaatst zich tegenover internationalisme, gekoppeld aan een universele God die er is voor iedereen - dus ook voor kritische intellectuelen die het begrip Ďjoods volkí een onzinnige term vinden.
Bekrompen joden zijn de laatste tientallen jaren met weinig anders bezig geweest dan het bestrijden van 'vijanden'.
Die onbenullige kruisvaarttochten hebben tot weinig anders geleid dan het discrimineren van intelligente, onafhankelijke anderen, een bezigheid waar je als intellectueel niet bijzonder trots op hoeft te zijn.
Antisemitisme - mensen discrimineren op grond van uiterlijke kenmerken - komt in Nederland niet voor. Geen mens die met een steen in de hand de ramen van de joodse winkeliers in gaat zitten gooien. Niemand weet trouwens wie wel jood is en wie geen jood is. Niemand hoeft hier een jodenpet te dragen. De synagogen staan rustig synagoge te wezen naast moskeeŽn en christelijke kerken, en wie als niet religieuze enkeling naar dat religieuze vertoon kijkt die vraagt zich af waarom hij met zoveel haat en spot bejegend moet worden als intelligente, vrijzinnige enkeling.
De religieuzen hebben nog altijd de macht. Balkenende en Jaap de Hoop-Scheffer (de meest onsympathieke politicus die ik ooit in mijn leven heb ontmoet) vallen Gretta Duisenberg aan, en naar de uitspraken van progressieve, kritische joden - die er toch ook zijn zoals blijkt uit de artikelen van Uri Avnery en van Tal van Kekem wordt niet geluisterd.
Tal van Kekem weet ook dat extremistische moslims - net als extremistische joden - de zaak van de vrede proberen te saboteren. Maar aan dat weten koppelt hij niet de conclusie dat het daarom gewenst is het verstand op nul te zetten.
Intelligentie moet altijd verdedigd worden, wat de extremisten ook doen, hoe gruwelijk, schofterig en onmenselijk hun gedrag ook is. Alleen dan kun je jezelf 'moralist' noemen, iemand die streeft naar 'weten'.
Een gnosticus is in feite weinig meer dan een mens die gewetensvol wil zijn. Het begrip gnosis betekent 'weten' - willen weten, geweten ontwikkelen.
Gezien in het licht van de MozaÔsche wetstraditie binnen het jodendom kan gesteld worden dat de gnosticus het dichtst bij de profeet Mozes staat - de man die de joden volgens de overlevering de Wet geschonken heeft, een begrip dat binnen de wereld van de orthodoxie via het scheppen van volmaakt zinloze leefregels wordt ontkracht.
Wetsdenken is (astrologisch gezien) Saturnaal denken en de Saturnale mens is volgens de astrologie de ernstige man van het geweten, de eenzelvige zonderling die zich niets aantrekt van het collectivistische wereldrumoer om hem heen.
Hij - de ernstige mens - weet dat elke vorm van oppervlakkigheid en domheid de werkelijke, op weten gebaseerde moraal vernietigt.