Moslims
& de humanistische God
van Mohammed


Koran3: "Allah geeft Zijn genade aan wie Hij wil.
Allah is de Heer van grote genade."
Moslims Zijn We Allemaal - Bezetting en Liefde
De Humanistische Leer Van De Koran
Jezus & de Schriftgeleerden
Beschaving & de conservatieve 'Kick Your Ass'-Cultuur
Ook Mohammed Was Een Rebel
Mystiek: de eeuwige vijand van
het geestdodende collectivisme

Vrouwelijke Gelijkheid & Mannelijke Demonisering

A Fountain Of Life

"The civil society which we aspire to establish is based on our collective identity whose attainment requires the continuous and ceaseless endeavours of intellectuals and thinkers. It is not a treasure that can be unearthed overnight, rather, it is a fountain of life and morality from whose constant effusion we will benefit. Therefore enjoyment of this treasure is gradual and dependent on scrupulous cognizance and re-examination of our heritage as well as our doctrinal and intellectual tradition on the one hand, and sophisticated, scientific and philosophical understanding of the modern world on the other. Hence, it is the thinkers and men of learning who are pivotal in this movement and play the principal role. Our success along this path depends upon politics serving thought and virtue and not acting as a confined and restrictive framework for them."

Seyyed Mohammad Khatami President of the Islamic Republic of Iran

Koran 3. Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

52. Toen Jezus hun (der IsraŽlieten) ongeloof bemerkte, zeide hij: "Wie zullen mijn helpers zijn terwille van Allah?" De discipelen antwoordden: "Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven in Allah. En getuigt gij dat wij Moslims zijn."
53. "Onze Heer, wij geloven in hetgeen Gij hebt geopenbaard en volgen deze boodschapper. Schrijf ons onder hen die getuigen."
54. En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste.

59. Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: "Wees" en hij werd.
60. De waarheid is van uw Heer, behoort daarom niet tot degenen, die twijfelen.
61. Zou men nu met u over hem (Jezus) redetwisten, nadat de kennis tot u gekomen is, zeg dan: "Kom, laat ons onze kinderen en uw kinderen en onze vrouwen en uw vrouwen en ons volk en uw volk roepen; laat ons daarna vurig bidden en de vloek van Allah roepen over degenen, die liegen."
62. Dit is voorzeker de ware uitleg, en er is geen God dan Allah en waarlijk, Hij is de Almachtige, de Alwijze.
63. Doch indien zij zich afwenden, Allah kent de onheilstichters toch goed.
64. Zeg: "O, mensen van het Boek, komt tot ťťn woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah." Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: "Getuigt, dat wij Moslims zijn."
65. O, mensen van het Boek, waarom redetwist gij over Abraham, wanneer de Torah en het Evangelie eerst na hem werden geopenbaard? Wilt gij dan niet begrijpen?
66. Ziet, gij twist over hetgeen, waarvan gij kennis hebt. Waarom twist gij dan (eveneens) over hetgeen, waarvan gij geen kennis hebt? Allah weet en gij weet niet.
67. Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren.

71. O, mensen van het Boek, waarom verwart gij de waarheid met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten in?
72. En een gedeelte der mensen van het Boek zegt: "Gelooft in hetgeen de gelovigen (Moslims) is geopenbaard, in de vroege ochtendstond en verwerpt het aan het einde van de dag; misschien keren zij wel terug."
73. "En gelooft niet, behalve in hem, die uw godsdienst belijdt. - Zeg: "Voorzeker, de ware leiding is Allah's leiding - dat iemand zal worden gegeven, als aan u werd gegeven, anders zullen zij met u redetwisten bij uw Heer." Zeg: "Genade is in Allah's hand. Hij schenkt deze aan wie Hij wil". En Allah is Milddadig, Alwetend.
74. Hij geeft Zijn genade aan wie Hij wil. Allah is de Heer van grote genade.


Moslims Zijn We Allemaal
Commentaar Wim Duzijn

Je kunt jezelf afvragen waarom moslims, die het geloof in de ene God en Zijn profeten (met de mond..) zo sterk benadrukken, zo onverschillig staan tegenover het feest van de geboorte van Jezus, een profeet die verstoten werd omdat hij de bekrompen goddeloosheid van het autoritaire priesterschap veroordeelde.
De profeet Mohammed zag in Jezus een broeder. Hij was geen zelfverheerlijker. Hij plaatste zichzelf geen kroon op het hoofd, zei niet "Aanbidt alleen mij en sla alle mensen die niet in mij geloven dood", want ondanks zijn militante ostelling tegenover diegenen die verdeeldheid wilden zaaien wilde hij geen dictator zijn, een God-hater die niet God, maar zichzelf goddelijke eigenschappen toedicht.
Een dictator is altijd een antireligieus mens. Hij ontkent de vrijzinnige boodschap van de profeet dat God zijn genade geeft aan wie Hij wil. Een dictator wil niet dat de mensen God aanbidden. Hij eist dat ze hem aanbidden, zodat iedereen die in iets anders wil geloven - hetgeen in een door God beheerste wereld kan en mag - bestraft wordt, of - zoals dat in het Westen gebeurt, waar bekrompen ideologen zichzelf tot God hebben uitgeroepen (George Bush & Tony Blair bijvoorbeeld, die Christus gebruiken om een bekrompen kleinburgerlijke Christusvijandige leugenwereld in stand te houden) - gemarginaliseerd.

In een door God beheerste wereld wordt niemand verstoten of verbannen of gemarginaliseerd.
Wie het bovenstaande fragment uit de Koran leest, die zal ontdekken dat de profeet Mohammed geen verdeeldheid wil zaaien. Het begrip 'moslim' wordt door hem op een uitgesproken vrijzinnige wijze gedefinieerd. Een moslim is niet een aanbidder van een enkele profeet, of een blinde, onverdraagzame gek die alleen maar de Koran leest, nee, een moslim is een mens die gelooft in een God die alle mensen geschapen heeft. Wie die ene God eert of aanbidt is een 'gelovige', een 'moslim'.
Iedereen dus die het idee van de universele broederschap erkent (geloven in een God die alle mensen geschapen heeft is een uitgesproken humanistisch idee) is een 'moslim', en daarbij is het volstrekt niet noodzakelijk dat je op een matje gaat liggen bidden vijf keer per dag, omdat een moslim ook mag geloven in Jezus, of Mozes, of een andere profeet, zolang hij maar het geloof in die Ene God overeind houdt, een God, die mensen bij elkaar brengt, in plaats van ze te verdelen, zoals fundamentalistische, egoÔstische Mohammed-haters dat momenteel doen.
Een fundamentalist is een dictator en zoals hierboven gezegd: een dictator is een antireligieus mens.
Hij aanbidt God niet. Hij aanbidt zichzelf. En daarom moet je hem een vijand van God noemen, een verdeler, een blinde haatapostel die weigert in andere gelovigen 'moslims' te zien, zoals de profeet dat uitdrukkelijk stelt in de Koran.
Fundamentalisten zouden door elke echte moslim (een mens die in iedereen die de menselijke broederschap verdedigt een medemoslim ziet) gemeden dienen te worden. Maar ondanks de wreedheid, het egoÔsme en de haat die fundamentalisten de wereld op willen dringen zwijgt de meerderheid van de moslimgemeenschap. Men kijkt toe hoe negatieve hatende horden door de straten trekken en men zwijgt. Men trekt zich op een schijnheilige wijze terug in de beslotenheid van een andere mensen buitensluitend bouwwerk (de moskee) en men verloochent de profeet Mohammed, die op een zeer duidelijke wijze elke vorm van religieus fundamentalisme veroordeelt.

De schrijver Salman Rushdie verwoordt de onvrede die bij veel intellectuelen leeft over de passiviteit van de gematigde moslims als volgt:

"Wanneer de oude, tot in het diepst beschaafde cultuur van liefde, kunst en filosofische reflectie wordt gekaapt door paranoÔden, racisten, leugenaars, seksisten, tirannen en fanatici, waarom laten ze (de gematigde moslims) dan niet hun stem horen? In Iran protesteren de studenten tenminste nog. Maar waar nog meer in de moslimwereld kun je de stemmen horen van de rechtvaardige, verdraagzame meerderheid...
De Islamitische wereld van vandaag wordt gevangen gehouden, niet door Westerse, maar door islamitische bewaarders, die er alles aan doen om de wereld gesloten te houden. Als de meerderheid blijft zwijgen wordt het moeilijk de strijd te winnen. Maar ooit zal het iemand, hopen we, lukken die gevangenis open te breken." (Volkskrant, 9-12-2002)

Wie eerlijk is zal toe moeten geven dat eenzelfde oproep gericht kan worden aan de passieve, zwijgende meerderheid in het Westen, waar George W. Bush en Tony Blair uit naam van Christus de meest agressieve, leugenachtige vormen van antichristelijk gedrag verdedigen en hun macht in dienst stellen van een ideologie (het zionisme) die de ontkenning is van de humanistische boodschap die alle grote profeten de wereld ooit hebben gebracht.
Ook in IsraŽl hebben paranoÔden, racisten, leugenaars, seksisten, tirannen en fanatici het judaÔsme (dat zich in de 19e eeuw los probeerde te breken uit de beperkende greep van het fundamentalisme) gekaapt. Ook in IsraŽl zwijgt de gematigde meerderheid en laat men zich willoos op sleeptouw nemen door rechtse en extreem-rechtse fanatici, daarbij gesteund door Westerse politieke leiders die een kruisraket oneindig belangrijker vinden dan de boodschap van Jezus Christus, de man die ze in hun kerken zeggen te eren...

Wat de Islam doet uitstijgen boven het onverdraagzame, mensenhatende christendom van machtaanbidders is de onwil mensen te vergoddelijken. Niemand, zo stelt de profeet, mag zichzelf of iets anders gelijk stellen aan God. Elke vergoddelijking van wie of wat dan ook moet worden afgewezen. Altijd moet gekozen worden voor de inhoud en niet voor de vorm.
Vraag jezelf niet af waar het Oosten of het Westen is, maak onbelangrijke voorschriften niet extreem belangrijk, maar probeer de wereld wat verdraagzamer te maken, tesamen met diegenen die je broeders zijn.
Daarvoor is het noodzakelijk dat je het blinde geloof in de autoritaire uitleg van de Koran overboord zet. Binnen een autoritaire wereld wordt het denken stopgezet en mag niemand meer zelf een eigen interpretatie geven van de geschriften die tezamen het beeld van Ďde moslimí bepalen.
De profeet Mohammed plaatst zijn eigen werk naast de (joodse) Torah en het (christelijke) Evangelie. Andere geschriften (zoals de Sharia of de Hadith) vindt hij niet belangrijk, omdat ze er tijdens zijn leven domweg niet waren. Die andere geschriften die de fundamentalisten momenteel hebben vergoddelijkt zijn teksten van navolgers - schriftgeleerden die niet de profeet maar zichzelf belangrijk hebben verklaard: beterweters dus, valse profeten die de mens niet in contact willen brengen met de naar God verwijzende wereld van de profeten, maar naar de beperkende wereld van de autoritaire dictator - de eeuwige vijand van GodÖ
Daarom zou het goed zijn wanneer moslims eens wat meer aandacht zouden gaan besteden aan al die andere feesten die binnen de wereld van de moslims als belangrijk worden ervaren: Kerstmis bijvoorbeeld, het feest waarop christelijke moslims (iedereen die in God gelooft is een moslim) de geboorte van de profeet Jezus vieren.
Daarmee zouden ze de profeet Mohammed eindelijk die eer bewijzen die hem als humanistische broederschapleraar toekomt.

klik hier

Israeli Opposition Leader Calls on Jews to Abandon Settlements

Israel's opposition Labor Party candidate for prime minister is urging Jewish 'settlers' living in the Palestinian territories to abandon the settlements and come home to Israel.
Labor Party chief Amran Mitzna told the French News Agency Jews have to free themselves of the nightmare in the Gaza Strip. He repeated his promise to dismantle Jewish settlements in the Gaza Strip and West Bank if he is elected prime minister on January 28.
Mitzna told the news agency he would refuse to enter into a coalition with Ariel Sharon if the Israeli leader is re-elected unless the prime minster radically changes his position. (Palestine Chronicle, 8-12-2002)

Bezetting & Liefde
Commentaar van Wim Duzijn

Hoewel woorden als 'bezetting' en 'liefde' objectief gezien niet boven of onder elkaar kunnen worden gezet, terwijl in moreel opzicht liefde een plaats verdient boven bezetting, mag in het Midden-Oosten-conflict het woordje 'liefde' niet gebruikt worden.
Zelfs de meest linkse woordvoerders van de Israelische elite weigeren het woord 'liefde' te hanteren, wanneer het probleem van samenwonen met Arabieren ter sprake wordt gebracht.
Zelfs Rabin, die het symbool is geworden van het vredesverlangen van gematigde Israeli's koos voor vrede met de Palestijnen 'omdat er geen beter alternatief was': Palestijnen mogen geen burgerrechten krijgen - dus dan maar zelfbestuur. Over een eigen staat durfde hij niet echt na te denken. Zelfs nu nog wordt in kringen van de Arbeiderspartij de Westbank gezien als een deel van IsraŽl, waarvan eigenlijk geen afstand kan worden gedaan.
Veel joden proberen het probleem van 'de bezetting' op te lossen door te spreken over het recht van joden daar te wonen waar ze willen wonen. Dat de Palestijnen dat recht ook opeisen en dat ze daarbij zelfs gesteund worden door resoluties van de VN wordt voor het gemak vergeten. Want er is altijd verschil tussen je eigen gelijk en het gelijk van de ander.
Het eigen gelijk is mooi en fijn. Het gelijk van de ander is vervelend. Dus koop je een kanon en schiet je het gelijk van de ander dood.
Kenmerk van een rechtstaat is dat niemand het gelijk van de ander aan flarden mag schieten. Zodra mensen een andermans gelijk dood gaan zitten schieten leven we in een bandietenstaat. In zo'n staat knippen de rechters met grote scharen de protestformulieren van naar recht verlangende burgers in duizend stukken en zeggen ze dat de mensen die ongelijk hebben gelijk hebben, alleen maar omdat het gelijk van de mensen die gelijk hebben de mensen die ongelijk hebben in een positie plaatst waarin ze toe moeten geven dat ze ongelijk hebben.
Daarom is liefde niet mogelijk en kan er alleen worden gesproken over bezetten en niet bezetten.
Vredespogingen moeten leiden tot een situatie waarin de ander niet is bezet, maar waarin hij niet wordt gezien als een partner, iemand waarmee je banden aan kunt knopen die gekenmerkt worden door simpele gevoelens van vriendschap, warmte en vertrouwen.
Het feit dat het conflict tussen Joden en Palestijnen momenteel alleen maar gaat over stopzetting van de bezetting bewijst dat er iets fundamenteel mis is met de ideologie die de leiders van IsraŽl drijft.
Iedereen die verstand bezit ziet in dat blinde machtspolitiek liefdeloosheid oproept en in stand houdt.
En iedereen weet ook dat liefdeloosheid in stand houden betekent dat werkelijke vrede moeilijk te realiseren valt.
Werkelijke vrede zou bereikt kunnen worden wanneer joden in de bezette gebieden zich bereid zouden verklaren Palestijns staatsburger te worden. Met andere woorden: joden ontdoen zich van de gettomentaliteit die zo'n ontwrichtende invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van de staat IsraŽl en koppelen het begrip veiligheid aan de woorden samenwerking en integratie.
Samenwerking en integratie zijn altijd besmette woorden geweest binnen de wereld van het religieuze fundamentalisme.
Eeuwenlang werd joden geleerd dat ze anders zijn dan anderen en dat het hun plicht is hun anderszijn tegenover anderen te benadrukken.
Dat anders moeten zijn was de loden kogel die het traditionele jodendom eeuwenlang voort moest slepen, een drukkende last waarmee ze zichzelf het leven onnodig moeilijk hebben gemaakt.
Wat je nu ziet gebeuren is dat moderne IsraŽlische leiders niet in staat zijn het juk van dat onnodig zware verleden - dat na de junioorlog van 1967 in grote golven IsraŽl binnenspoelde - van zich af te werpen.
Wat dat betreft zijn ze de gelijken van politieke leiders in de moslimwereld, die ook geconfronteerd worden met negatieve, ouderwetse krachten die een wat vrijere, lichtvoetige inkleuring van traditionele religieuze waarden onmogelijk proberen te maken.


Ha'aretz Editorial: Unprotected rights

This week Israel marks Civil Rights Week along with today's International Human Rights Day. In the tumult of the Knesset election campaign and in light of events that take place in the violent conflict with the Palestinians, it is difficult for the public to focus its attention on the civil and human rights that are the birthright of everyone in many countries.
In developed countries, human and civil rights are embedded in the legal system, whether by virtue of the country's constitution or as a result of international treaties, such as the UN Declaration of Human Rights and European Union treaties guaranteeing civil rights for citizens and residents of EU countries. Since 1967 Israel has controlled the lives of millions of Palestinians who lack any constitutional civil rights, but Israel has not even settled this vital matter inside the 1967 borders.

A joint effort by all the organizations working for civil and human rights and MKs committed to the issue has so far yielded 11 important Basic Laws.
Nonetheless, there are still Basic Laws missing from such areas as the rights of the individual in the legal system, basic social rights, freedom of expression and freedom of information, and a basic law that would give constitutional status to all these basic laws. Therefore, there is an urgent need for a daily campaign to promote civil rights in Israel. (Ha'aretz, 10-12-2002)


Leila Diab: A Salute to Jimmy Carter

Nobility comes with pomp and a circumstance befitting a king or a ruler of a great nation in this day and age, as it was mirrored in the past. However, nobility is also a measure of man's worthiness of character, dedication, practicing faith, acknowledgeable deeds and self-sacrifices for the good of humankind.
This year's 2002 Nobel Peace Prize winner, the former president of the United States, Jimmy Carter encompasses the mere image of nobility, a man of noble means, actions with a persona that has won the minds, hearts, admiration and respect of people from all four corners of the world.
Jimmy Carter's humanitarian mission in life was to be the symbol of hope in times of despair for the world's population in Africa, the Middle East, Central America and regions that have not, ideally, coveted their basic universal human rights, freedoms, equality and an enduring peace.

Habitat for Humanity, an organization which he established in the late 80's, made it possible for poor people to own their own houses. He rolled up his sleeves and wiped his sweat, along with hundreds of volunteers who joined him to build homes for the needy, and made the American Dream of owning a home come true.
As the 2002 Nobel Peace Prize winner, Jimmy Carter is the quintessential communicator of humanity and dignity that has shaped the nature and true meaning of human responsibility, trust, hope, promotion of universal human rights and peace worldwide. (Palestine Chronicle, 10-12-2002)

Humanisme: een levensbeschouwing die mens en mensheid als grondslag en doel van alle geestelijk streven in wetenschap, kunst en religie tracht te begrijpen, en niet het aanwijzen van een doel buiten dit leven.

De Humanistische Leer Van De Koran
Commentaar van Wim Duzijn

"De Joden en de Christenen zeggen: "Wij zijn Allah's kinderen en Zijn geliefden." Zeg: "Waarom straft Hij u dan voor uw zonden? Neen, gij zijt mensen onder degenen die Hij schiep. Hij vergeeft, wie Hij wil en Hij straft, wie Hij wil. En aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en wat daartussen is en tot Hem is de terugkeer." Koran, 5, Tafel (Al-Maidah)

De uitspraak 'gij zijt mensen onder degenen die Hij schiep' geeft zeer duidelijk aan dat niemand een exclusief recht op God mag doen gelden. Je mag jezelf niet Gods volk noemen, of Gods kinderen. We zijn allemaal mensen onder degenen (de hele wereldbevolking dus) die Hij schiep.
Uit het feit dat niemand (ook niet de rabbijnen, de kardinalen en de imams) het recht heeft zich boven een ander te plaatsen, ook niet op grond van zijn geloof, kan de logische stelling worden afgeleid dat elke vorm van dogmatisme, waaruit de mentaliteit spreekt dat jij het beter weet dan de ander, fout is. Je mag nooit zeggen dat jij 'het ware geloof' bezit. Je maakt deel uit van de mensenfamilie, mag je niet afzonderen -omdat het je taak is mens onder de mensen te zijn - en je zult daarom de meningen van anderen serieus moeten nemen.


Islam: De Moeder van de Drie Religies

Islam (Arab. = overgave, nl. aan Allah), duidt de grondhouding van de mens tegenover Allah (Arab., = de God) aan, zoals deze in de koran en in de uitspraken van de profeet Mohammed wordt aangeprezen.
Het woord moslim (muslim, moslem, muzelman) betekent 'iemand die zich overgeeft' en daardoor behoort tot de islamitische godsdienst. De termen mohammedaan en mohammedanisme kennen aan de mens Mohammed een te centrale plaats toe en worden daarom doorgaans door moslims afgewezen.

Omdat op deze webpagina's de humanistische trinititeitsgedachte centraal staat wordt ook het bestaan van de drie op 'Het Boek' gebaseerde religies, Islam, Christendom en Jodendom, in het licht van die werkelijkheid bekeken.
Uitgaande van de gedachte dat de drie religies hun identiteit grotendeels ontlenen aan de profeten die zij in hun gedachtegoed centraal stellen, Mohammed, Jezus en Mozes, kan gesteld worden dat de wetgever Mozes het Saturnale vaderprincipe vertegenwoordigt (stenen tafelen, in vorm gegoten wetgeving) - Jezus is de middelaar, de verlosser, de Jupiteriaanse bruggenbouwer en waarheidzoeker die de strenge wetgeving relativeert (de mens wordt boven de wet geplaatst) - en Mohammed tenslotte is de man van de compassie en de Goddelijke genade die aan elk mens, wie hij ook is, wordt geschonken, waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat elk mens zichzelf moet zien als de broeder of zuster van de ander: een moederlijke gedachte, die tot uiting komt in het door de Islam gekozen symbool van de halve Maan (Maan = Kreeft = Moeder = liefdevolle overgave aan de ander).

Vanuit humanistisch perspectief bekeken vormen Islam, Christendom en Jodendom dus een drie-eenheid. Samen vormen ze een eenheid. Elk afzonderlijk zijn ze onvolledige geestesstromingen die zonder elkaar bevruchtende beÔnvloeding gedoemd zijn een impotent, inhoudsloos bestaan te leiden.
Omdat Jezus binnen de profetendriehoek de middelaar is, kan het als de taak van het christendom worden gezien via de benadrukking van het humanisme (de ontgoddelijking van Jezus - de profeet Mohammed wijst uitdrukkelijk op de noodzaak daarvan) de drie religies samen te brengen binnen een humanistische beweging die onlosmakelijk verbonden is met de trinititeitsgedachte die al vanaf het prilste begin het beschavingsdenken in het Midden-Oosten heeft beheerst.


Zie ook: Website van het humanistisch verbond
Zelf denken - Samen leven


Jezus & de Schriftgeleerden
Commentaar van Wim Duzijn

"Whether to go back and refer to the Quran alone to solve our many pressing problems today, or to persist in our thousand-year old error of clinging to the unauthorized hadith and heresies resulting out of it ó this is the greatest dilemma facing the Muslims today. Are we brave enough to admit our mistake, retrace our steps and make amends? Or, shall we continue arrogantly to cling to and defend traditions that we have inherited from our forefathers? To let ourselves drift aimlessly in confusion, backwardness, degradation and disunity that have plagued us all these thousand years? To be divided not only among ourselves, but, more importantly, divided within our own individual selves about what is right and what is wrong, what is "religious" and what is "secular," who is an "alim" and who is not and the thousand other conflicting teachings fed to us by the hadith?" (Return to Mohammed - Webinfo)

Wie het evangelie eerlijk bekijkt ontdekt dat het leven van Jezus in het teken staat van de strijd tegen de autoritaire, schijnheilige priester - de arrogante beterweter, die zichzelf volledig heeft vereenzelvigd met de geschriften van zijn collega-priesters, zodat hij niet meer in staat is de betekenis te begrijpen van het simpele kernwoord dat zijn leven behoort te beheersen: het onuitsprekelijke woordje 'God' - een woord dat volgens de Islam en het (sprituele) Jodendom met niets en niemand vereenzelvigd mag worden..
Jezus nam de profeten serieus. Hij verwierp de opvatting van het Joodse Sanhedrin dat mensengeboden belangrijker zijn dan de werkelijkheid van God, zoals die zich via de profeten op een directe wijze aan alle mensen manifesteert en hij eiste het recht op de God van de profeten zonder tussenkomst van autoritaire priesters te benaderen.
Uitgaande van de voorschriften van de profeet Mozes zouden de joodse priesters Jezus nooit hebben mogen vervolgen. Hun veroordeling van de mens Jezus was in feite een ontkenning van de Wet van Mozes, die voorschrijft dat geen enkele machthebber zichzelf God toe mag eigenen (afbeeldingen maken - idolatrie - wordt gezien als God claimen en daarmee God verkrachten).
Degenen die de ene, allesomvattende God willen dienen - een God die zich uit in HET ZIJN VAN ALLE DINGEN ('Ik ben Ik ben') - dienen er zorg voor te dragen dat ze een onafhankelijke positie innemen: hetgeen niets anders is dan een oproep om de machten in een samenleving te scheiden, zoals dat gebeurt in een democratische samenleving, waarin wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht onafhankelijke posities behoren in te nemen.
In het Palestina waarin Jezus leefde was God weinig meer dan een object in handen van een verwaande priesterklasse die het volk behandelde als een slaafse kudde, die tegen betaling God mocht dienen.
De tempel was een marktplein, waar geld en bloed het leven bepaalden. Je kocht beesten en die liet je tegen betaling slachten en als het bloed was gevloeid, dan had je jezelf een plaatsje dichter bij God aangeschaft - een situatie die te vergelijken valt met de katholieke aflatenhandel waartegen met name
Maarten Luther zich zo fel verzette.
Het is opmerkelijk dat het felle verzet van Luther tegen het commercialisme in de religie niet heeft geleid tot een antikapitalistische vorm van religiositeit, maar - integendeel - tot een beschamende vereenzelviging van religie met keihard kapitalisme, waarbij alleen diegenen hoog in de hemel komen die veel geld en macht bezitten.
Wie geen geld en macht bezit (ook al is hij God zelf) zal nooit een plaats vinden in de hemel van de religieuze kapitalisten. Hij mag creperen en zal in een kistje van goedkoop grenenhout, dat door de bijstandsinstanties op niet bijster hartelijke wijze wordt betaald, worden weggestopt in ongewijde aardeÖ: naamloos, zoals het een mens betaamt die geen geld en macht bezitÖ
Jezus bezat geen geld en macht en hij stierf aan het kruis. Hij kreeg geen dure staatsbegrafenis. Er werd geen statiekoets ontworpen waarin zijn lijk op een pompeuze wijze door de straten kon worden gezeuld. Nee, hij stierf aan het kuis: naakt, onteerd, in de steek gelaten door iedereen...
De priesters schrapten zijn naam uit hun geschriften. Jezus was een vijand van de priesterstaat en daarom mocht niemand ooit nog zijn naam noemen. Want wie de priester aanvalt, valt God aan - en daarom zal hij gekruisigd moeten worden

Binnen de moslimwereld zie je een soortgelijke situatie optreden, daar waar autoritaire priesters zichzelf belangrijker gaan vinden dan Ďde ene Godí die ze behoren te dienen.
Waaruit we de les kunnen trekken dat we nooit in zee moeten gaan met mensen die zichzelf belangrijker vinden dan God.
Zij zien in andere mensen geen 'kinderen van God' die beschermd moeten worden, maar slaven die gestuurd en gemanipuleerd moeten worden, in dienst van vals-autoritair egoÔsme dat in vrijheidslievende mensen, die op hun eigen wijze God willen dienen, alleen maar haatobjecten kan zien.

Mattheus 15

12 Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de Farizeen deze rede horende, geŽrgerd zijn geweest?
13 Maar Hij, antwoordende, zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.
14 Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen.

Beschaving & de conservatieve 'Kick Your Ass'-Cultuur

ďUntil President Bush, every president, Democratic or Republican, has in my opinion played a balancing role as a trusted mediator. Now though it seems obvious that the present administration in Washington is completely compatible with the Israeli government and they have completely ignored...the Palestinian Authority.Ē Jimmy Carter, 12-12-2002

In een wereld waarin kritische intellectuelen de mindere zijn van conservatieve gelovigen zal nooit een eerlijk mens zich naar voren kunnen dringen.
In zo'n wereld wordt de Macht aanbeden (geloven is niets anders dan macht aanbidden) en in die wereld zullen die machthebbers die zichzelf 'intellectueel' noemen alles op alles zetten om de eerlijke mens uit hun kringen weg te werken.
Dat noemt men de wil van de aan macht verslaafde horde zichzelf te beschermen. En omdat het een oud verschijnsel is, niets anders dan een zich eeuwig herhalend proces van massificatie, daarom roepen alle filosofen, wijzen en profeten de mensen die iets anders willen op zichzelf te distantiŽren van wat zich noemt 'de elite'.
Zelfs de collectivist Mao Tse Tung zag in de intellectuele elite zijn grootste vijand en dat was een van de redenen waarom hij in de jaren zestig een Culturele Revolutie organiseerde die de bedoeling had het verstikkende conservatisme dat de Communistische Partij volgems hem in zijn greep hield op te heffen.
Helaas bezat Mao Tse Tung niet het eenvoudige besef dat elke tegen-revolutie ontaardt in zijn tegendeel, wanneer je die revolutie in handen geeft van een domme, ongeorganiseerde horde. Die horde laat zich niet leiden door intellectuele, op geestelijke bevrijding gerichte drijfveren, maar zij versterkt primitieve instincten in de mens, zodat de nagestreefde hervorming van het intellectuele kader op weinig meer neerkomt dan het afzeiken, vernederen en brutaliseren van mensen die volgens de Grote Voorman alleen maar een 'trap onder hun kont' nodig hebben om ze los te weken uit hun toestand van geestelijke verstarring.

In politiek correct Nederland schrikken we wanneer iemand het woord 'trap onder hun kont' gebruikt. In Amerika daarentegen is het hanteren van die uitdrukking -ook in intellectuele kringen - doodgewoon. Een Amerikaan die een ander geen trap onder zijn kont wil geven is geen echte Amerikaan. Alleen diegene die een 'Kick Your Ass'-button op zijn gebloemde shirt draagt is een echte Amerikaan, en zo iemand wordt tot president gekozen.
De bekendste 'Kick Your Assí-president was George Bush senior, de vader van het in een gouden wieg grootgebrachte kind dat door de beruchte 11 september aanval zich ineens gedwongen ziet zijn softe image te vervangen door een 'aars-trappers-gezicht'.
Intellectuele argumenten zijn volstrekt onbelangrijk in het post-11-september-tijdperk. Hetgeen ertoe leidt dat het zich 'intellectueel' noemende elitaire volkje weer een repressieve horde wordt die alle buitenbeentjes die kunnen aantonen dat zij ongelooflijke, principeloze kontlikkers zijn genadeloos wegwerken.
Mao Tse Tung zou in deze situatie een Culturele Revolutie hebben georganiseerd, en dat kon hij doen omdat hij de leider was van een massabeweging, maar wat moet de enkeling doen die geen massa's wil mobiliseren, maar die intelligentie en gevoel in de mens naar boven wil halen?
In het Midden-Oosten versterkt Amerika het massadenken. De opkomst van het fundamentalisme is niets anders dan een verlengstuk van het primitieve geloofsdenken waar Amerika voor gekozen heeft.
George W. Bush is een religieuze president die de religie als anti-intellectueel tegemoet treedt. Hij is de slaaf van zijn geloof en als zodanig wil hij elk mens in een situatie van geestelijke slavernij brengen. Omdat hij als gelovige niet anders kan. Hij is gelovige geworden om slaaf te zijn. Hij wil niet als een anarchistische vrijdenker heersen, nee, hij wil als gelovige slaaf dienen, en juist omdat hij van mensen eist dat ze voor de geestelijke slavernij kiezen (wie slaaf is heeft geen problemen) is er niemand in zijn omgeving die hem duidelijk kan maken dat hij de geestelijke vrijheid waar Amerika ooit voor stond aan het vernietigen is.

Amerika zou het land van 'het vrije individu' moeten zijn. Maar Amerika is het land van de gelovige geworden, en het dient als zodanig het oerland van het primitieve volksgeloof: de staat IsraŽl - een staat waar iedereen die pleit voor wat men noemt 'het gezonde verstand' het land uit wordt gejaagd.
IsraŽl - het product van anti-intellectueel collectivisme - is de dood van de vrije, kritische en onafhankelijke geest en het feit dat Amerika de dood van de vrije geest momenteel als hoogste waarde uitdraagt zou ons daarom met gevoelens van diepe schaamte behoren te vervullen.
Toch doen we dat niet omdat we helemaal geen 'vrije geest' willen zijn. We kiezen liever voor de mensenjacht. We willen mensen niet bevrijden, nee, we willen ze in een gevangenis stoppen. Niet onszelf, of de luitjes die ons dienen. Nee, de zondebokken, degenen die van ons 'goede mensen' moeten maken.
Geloven (gezien als blinde aanbidding van idolen) is altijd een ander doodtrappen. Zonder dood is er geen leven en omdat de gelovige de begrippen dood en leven niet op een intellectuele wijze kan benaderen, daarom benadert hij ze op een niet-intellectuele wijze. Hetgeen niets anders is dan kiezen voor de politiestaat.
Dat was de reden waarom de Culturele Revolutie in China - een beweging die oorspronkelijk er op gericht was de geestelijke verstarring van een aan zijn bureaustoel vastgekleefde elite te doorbreken, alleen maar tot chaos leidde, een situatie waarin de macht in handen werd gegeven van de anti-intellctuele gelovigen - die tegenover de verstarring van het intellect de verstarring van de brute macht plaatste.
Dat zulke conservatieve gelovigen blindelings aan het moorden en plunderen slaan, gewoon, omdat zij als slaven geen geweten hebben, werd niet voorzien. Zoals wij het ook niet voorzien en doodrustig door blijven gaan met het op de troon zetten van gelovige wildemannen - dezelfde wildemannen die Jezus van Nazareth tweeduizend jaar geleden aan het kruis genageld hebben.

Maar wat kan ons Jezus schelen? Jezus was geen conservatieve gelovige. Jezus was een rebelse intellectueel...

En wat roepen we als iemand veel te kritisch is...?
Precies..: Aan Het Kruis Met Hem!

Vraag om over na te denken

Waarom is iemand die de Islam een 'achterlijke cultuur' noemt een held. En waarom is iemand die het christendom en het jodendom 'achterlijke culturen' noemt gek?

Muslims Criticize "Insensitive" Portrayal of Jesus in TV Ad

A prominent national Islamic civil rights and advocacy group criticized Wednesday, December 11, as 'tasteless and insensitive' a television commercial promoting professional wrestling that shows Jesus gambling with the devil in a sports bar.
The Washington-based Council on American-Islamic Relations (CAIR) said the ad, currently airing on the TV Guide Channel, shows a blond man dressed in white and illuminated by a shaft of light discussing the upcoming World Wrestling Entertainment (WWE) 'Armageddon' pay-per-view event with a devil-like figure. The devil says, 'Weíve been hyping this [Armageddon] for two millennia.'
At the end of the commercial, he asks the Jesus-figure, 'Do you want to go double or nothing on the Saints?'

"This kind of tasteless and insensitive portrayal of Jesus, peace be upon him, is an insult to the deeply-felt beliefs of Muslim and Christian Americans. We ask that TV Guide Channel and the WWE withdraw the commercial and apologize to viewers," said CAIR Executive Director Nihad Awad. Awad added that Muslims revere Jesus as a prophet of God and called on Christian leaders to join in his defense.

Awad quoted a verse from the Qurían, Islamís revealed text, which states: "Behold! The angels said ĎO Mary! God giveth thee glad tidings of a Word from Him: his name will be Christ Jesus the son of Mary, held in honor in this world and the Hereafter and of (the company of) those nearest to God.í" (Chapter 3, Verse 45)
In another verse, the Qurían states: "Say ye: ĎWe believe in God and the revelation given to us and to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the Tribes, and that given to Moses and Jesus, and that given to (all) Prophets from their Lord.
"We make no distinction between any of them, and it is unto Him that we surrender ourselves.í" (Chapter 2, Verse 136)
He also quoted the Prophet Muhammad who said: "Both in this world and in the Hereafter, I am the nearest of all people to Jesus, the son of Mary." (Palestine Chronicle, 14-12-2002)


Ook Mohammed Was Een Rebel
Commentaar van Wim Duzijn

Gelovigen realiseren zich zelden dat de profeten die ze vereren alleen daarom 'profeet' worden genoemd, omdat ze anders waren dan anderen. Ze dienden niet als willoze slaven de opperpriesters, nee, ze zagen onrecht, bedrog, valsheid, schijnheiligheid en ordinaire vriendjespolitiek en op grond van die waarneming namen ze het besluit in opstand te komen tegen al diegenen die braaf en willoos het onrecht in stand houden: de willoos voortsjokkende kudde gelovigen, die nooit de moed durft op te brengen 'nee' te zeggen tegen de misdadigers die ze tot leiders gekozen hebben.
En toch is dat de essentie van het profetenschap. De profeet doet zijn ogen open. Hij ziet dat mensen die zichzelf 'goed' noemen misdadigers zijn, en hij besluit de straat op te gaan om luidkeels te protesteren.
Wanneer Mohammed braaf in zijn huis was blijven zitten met zijn inzichten, dan zou niemand hem ooit 'profeet' hebben genoemd. Maar Mohammed koos voor het protest en daarom verkondigde hij zijn inzichten, ook al noemde iedereen hem gek en werd hij als een soort zielige nar te kijk gezet.
Wanneer Mohammed op een willoze wijze de machthebbers van zijn tijd had gediend zou er nooit sprake zijn geweest van de beweging die men nu 'de Islam' noemt. Met andere woorden: de Islam is van oorsprong een protestbeweging die weigert de terreur van chaotische machthebbers als voldongen feit te accepteren.
Het spreekt dan ook vanzelf dat Mohammed zich aangetrokken voelde tot andere protestfiguren (met name Mozes en Jezus) die ook de moed durfden op te brengen in te gaan tegen de wil van het volk, dat altijd op zoek is naar afgoden, waaraan het zich op een gewetenloze wijze over kan geven.
Jezus en Mozes waren intellectuelen die de afgodendienst fel veroordeelden. Alles wat de mens af kan brengen van zijn taak geweten te ontwikkelen moet worden veroordeeld. Mohammed sloot zich bij hen aan en omdat hij behalve profeet ook politicus was zag hij zich gedwongen politieke maatregelen te nemen die er op waren gericht de chaos waarmee hij te maken had te bedwingen.
Die politiek-bestuurlijke maatregelen zijn door zijn navolgers heilig verklaard - tot afgod verheven - en die afgoderij of blinde vormendienst leidt er toe dat aan de intellectuele kern van zijn leer nauwelijks aandacht wordt besteed - helemaal al niet in een wereld waarin hatende, wraakzuchtige anti-intellectuelen zich tot 'priester van Mohammed' uitroepen.

Ware Religie Bestrijdt Afgoderij

"De Kerk erkent de Bijbel als de primaire bron van kennis over God en Jezus. Omdat in de Bijbel echter duidelijk staat dat Jezus niet het Allerhoogste Wezen is en het Allerhoogste Wezen niet Jezus, op wat voor basis ben je er dan toe gekomen om iets anders te geloven? Mijn broeder en zuster, het geloof dat het Allerhoogste Wezen een Drie-eenheid is is vals en volledig onverenigbaar met de woorden van Jezus zelf, zoals die gepresenteerd worden in de Bijbel. God is ťťn, niet drie. Hij is perfecte eenheid. Als je geÔnteresseerd bent in de waarheid over God en jou relatie tot Hem, nodigen we je uit om de Islamitische religie te onderzoeken." (Uit: Is Jezus Echt God?)

Wat de Islam onderscheidt van het Christemdom is het besef dat een profeet een gewoon mens is, waaraan geen goddelijke eigenschappen mogen worden toegedicht. Je gelooft daarom ook niet in een profeet maar in God, die met niets en niemand vereenzelvigd mag worden.
Omdat God eenheid is heeft niemand het recht zichzelf goddelijk te noemen, omdat de vergoddelijking van een mens (welk mens) dan ook automatisch tot ont-Goddelijking van God leidt.
Dat betekent dat een moslim diegenen behoort te steunen die tegen de vergoddelijking van zaken en personen zijn.
De enig juiste manier om vergoddelijking van mensen te voorkomen is pleiten voor broederschap. Want daar waar alle mensen broeders en zusters zijn is iedereen gelijk en wordt alleen God als hogere macht beschouwt. Een God die de mens niet kleineert of beledigt, maar hem aanspoort primitieve verdeel- en heersmechanismen in de samenleving te bestrijden.
Wat dat betreft steekt de Islam met kop en schouders uit boven het Christendom, dat Jezus heeft vergoddelijkt, en het Jodendom, dat de staat Israel heeft vergoddelijkt. Beide religies plaatsen de afgoderij boven het dienen van God en moeten op grond daarvan anti-religies worden genoemd.

DAN LUKIV: THE THINKER

A toothless old man
Drinks cold coffee
Alone.
He scratches his scalp--
Dandruff floats in his coffee,
Like snow-flecks.

He wonders--

But soon only his coffee
Matters.

(Iraq Daily, World Literature)

Zie ook: Dan Lukiv: Poems

Islam: Begonnen Als Bevrijdingsbeweging

 • 632: With the death of Muhammad, his father-in-law, Abu-Bakr, and Umar devise a system in which Islam can sustain religious and political stability. Accepting the name of caliph ("deputy of the Prophet"), Abu-Bakr begins a military exhibition to enforce the caliph's authority over Arabian followers of Muhammad. He thereafter moves northward overtaking Byzantine and Persian forces. Abu-Bakr dies two years following his succession of Muhammad. Umar succeeds him as the second caliph and begins a campaign against the neighboring empires.
 • 637: The Arabs occupy the Persian capital of Ctesiphon. By 651 the entire Persian realm is under the rule of Islam as it continues its westward expansion.
 • 638: The Romans are defeated at the Battle of Yarmouk and the Muslims enter Palestine. Before entering Jerusalem, Caliph Umar forms a covenant with the Jews, pledging protection of their religious freedom. The Muslims continue their conquest of Syria, Lebanon and Iraq, which is completed in 641.
 • 641: Islam spreads into Egypt. The Catholic Archbishop invites the Muslims to help free Egypt from Roman oppressors. This exemplifies the alliances formed between Muslims, Christians and Jews due to the Muslims' establishment of religious freedom for Christians and Jews. Muslim conquest is based on liberation, rather than subjugation, of conquered peoples. Egypt, Persia and the Fertile Crescent are ruled by the four "Righteous Caliphs" until 662.

 • 700: The beginning of the eighth century sees the rise of Islamic mysticism. Known as Sufism, this tradition is marked by the individual's effort to establish an intimate relationship with Allah. One of the most critical passages of the Koran for Sufis is verse 7:172 which describes the covenant between God and the individual's soul before the creation of the universe. Renunciation is more than a rejection of the material realm; its objective is a level of freedom that promotes harmony with one's physical life, resulting in mystical union. (From: Exploring Early Islam - Webinfo)

  Mystiek:
  de eeuwige vijand van het
  geestdodende collectivisme
  Commentaar van Wim Duzijn

  Wie de ontwikkeling van het Westerse denken bekijkt, die zal onmiddellijk ontdekken dat alle eeuwen door de anarchistische enkeling wordt vernietigd door het collectief.
  Het christelijke denken was machtsdenken, gericht op de vernietiging van het vrije, onafhankelijke individu. Dat onafhankelijke individu werd door de eerste christenen (die zich gnostici noemden) centraal gesteld, maar werd door het Romeins-Christelijke, op collectivisering gerichte, machtsdenken in de positie geplaatst van lastig, nutteloos object dat bestreden diende te worden.
  Het verlangen het vrije individu te vernietigen beheerst nog altijd het Westerse denken. De vrijheid die we aanbidden lijkt individualisme (we spreken over liberalisme), maar is dat niet. Ons individualisme zou individualisme zijn wanneer we bereid zouden zijn de macht van het religieuze, politieke en commerciŽle collectivisme te breken.
  Dat bereik je niet met behulp van onverschilligheid: jezelf oogkleppen voorbinden en net doen alsof het individu-vernietigende collectivisme niet bestaat. De vrijheid die wij in het westen verdedigen is de vrijheid van de domme, blinde egoÔst die zichzelf opsluit in een betonnen bunker en op de vraag waarom hij zo'n goed leven heeft een antwoord geeft dat zo beschamend eenvoudig is dat we het - ook al is het een antwoord dat we allemaal zullen geven wanneer iemand ons die vraag stelt - niet onder ogen willen zien.
  We leven in een bunker. We bouwen muren op die ons moeten beschermen tegen 'de ander'. En daarom zijn we vrij. Omdat we liefdeloze objecten zijn, die onszelf hebben onderworpen aan collectivistische bunkerbouwers, die hun grootheid niet ontlenen aan de Liefde (want daar geloven ze niet in), maar aan Macht.

  De Islam is niet begonnen als een collectivistische beweging, maar als een bevrijdingsbeweging, die mensen in staat moet stellen een eigen weg naar God te zoeken.
  Joden en Christenen werden niet als vijanden gezien, maar als broeders en zusters, en dat is de reden waarom de Islam gezien kan worden als de Moeder van de Drie Religies.
  Waar het christendom en het jodendom alles wat in hun ogen anders of ketters was vernietigde of in de ban deed, daar streefde de Islam naar samenwerking en bescherming van het God-zoekende individu.
  Dat is de reden waarom binnen de Islam een individualistische religieuze stroming kon ontstaan, die bekend is geworden onder de naam 'Soefisme', een mystieke beweging die - zoals elke mystieke beweging dat nastreeft - streefde naar de eenwording van mens en God.
  Het is dat verlangen dat ook door Jezus in het evangelie wordt uitgesproken. Wanneer de joodse priesters hem verwijten dat hij zichzelf 'goddelijke eigenschappen' toedicht door zichzelf tot Messias uit te roepen, dan antwoordt hij: Staat er niet geschreven dat mensen Goden zijn?
  Dat antwoordt toont aan dat Jezus een mysticus was - een geestelijk leider dus die in elk mens een Goddelijke kern wil ontdekken, niet om van hem een arrogante machtsdenker te maken, maar om hem in staat te stellen zichzelf los te breken uit de liefdeloze bunker van een geestloos bestaan, waarin niemand in staat is de ander op een kinderlijke, liefdevolle wijze tegemoet te treden, omdat heel het bestaan in het teken staat van de volwassenheid, die van de mens eist dat hij van zichzelf een slaaf maakt van die conventies die de volwassen orde in stand houden.
  Volwassenheid is leven volgens machtscodes. De staat bepaalt wie en wat je bent. De staat bepaalt wat je wel en niet mag geloven. De staat bepaalt of je goed of slecht bent. De staat bepaalt of je mag bestaan of niet mag bestaan. De staat bepaalt of je gezond mag zijn of dat je eeuwig ziek moet zijn. De staat oordeelt en beoordeelt, volgt je, bekijkt je, onderzoekt je. Jijzelf bent niets!

  Het feit dat de mystiek in zo'n belangrijke mate de begintijd van de Islam heeft beÔnvloed wijst er op dat de Islam in diepste wezen geen mensvijandige religie is. Het zijn de collectivisten geweest die de op bevrijding gerichte religie die de Islam ooit was hebben omgevormd tot de geestelijke dwangbuis die de Islam nu geworden is: een bunker waarin mensenhaters zichzelf opsluiten, om te voorkomen dat ze in contact komen met de Goddelijke liefde, die in elk mens een kind van God ziet. Met andere woorden: ouderwetse, op collectivistische onderwerping gerichte moslims zijn de vijanden van de naar individuele bevrijding strevende mystiek (anarchisme dus) en zij beseffen niet dat de grootheid van de Islam in het verleden juist te danken was aan enerzijds de bevrijdingstheologie van de eerste moslims (die God niet zagen als onderdrukker, maar als vereniger) en anderzijds de anarchistische benadrukking van de mystieke eenwording, die geleid heeft tot een explosie van literair-poetisch en wetenschappelijk denken.
  De keuze voor het collectivisme maakt van de Islam een kopie van het Westers-kapitalistische collectivisme, schijnliberalisme, waarin de enkeling weinig meer mag zijn dan de slaaf van de Macht: geld in combinatie met moralistische macho-terreurÖ


  Anarchisme Maakt Monotheisme Humaan

  "Oorspronkelijke bedoeling van een godsdienstig systeem: een sociale visie ontwikkelen. Gelijke behandeling voor arm/rijk, voor vrouw en man, voor gelovige en priesterkaste. Dit wordt bedoeld met de uitspraak: Er is maar een god"

  fort antonia: aanbidding van de wereldse macht

  Zie ook: Macht of Vrijheid?
  kruistocht tegen de katharen

 • Iraq to have multiparty and opposition system

  The chairman of the Iraqi national opposition coalition, Abdul Jabbar al-Kubeisi, said that the Iraqi authorities permitted him to found a party in Iraq.
  Al-Kubeisi, who does not support toppling the Iraqi regime said "The Iraqi deputy Premier Tareq Aziz informed us that we can, as from now, start working to found a party in Iraq."
  He added "we can practice the political work awaiting (the end of legal ban) by new constitution and other decisions on party- pluralism." al-Kubeisi did not fix a date for the issuance of the new constitution, but only noted that this constitution will be drawn and submitted for the Iraqi President Saddam Hussein and then on the Iraqi parliament. (Arabic.News.Com, 18-12-2002)

  Vrouwelijke Gelijkheid &
  Mannelijke Demonisering
  Commentaar van Wim Duzijn

  "O mankind we have created you from a male and a female and made you into nations and tribes so that you may recognize one another. Verily, the most honorable of you in the sight of Allah is that who has more Taqwa (piety). Verily Allah is all knowing all aware."

  De staat IsraŽl is een semi-theocratische staat die de gelijkheid van alle mensen ontkent ('alleen de joden zijn door God uitverkoren') en die derhalve gebouwd is op demonisering van de ander.
  Dat is de reden waarom ik als anarchistisch schrijver die staat in zijn huidige vorm afwijs en de zijde kies van die verlichte moslims, die stellen dat volgens de profeet Mohammed niemand het recht heeft zich boven de ander te plaatsten, een welhaast Nietzscheaanse opstelling, die van een moslim een '‹bermensch' maakt.
  Dat begrip ‹bermensch is de laatste tientallen jaren op een zeer bewuste wijze in een kwaad daglicht geplaatst, terwijl het in feite weinig meer is dan een verwijzing naar de doodgewone, kinderlijke mens die de kleinburgerlijke, want dualistische, moraal heeft overwonnen.
  Nietzsche viel het jodendom en het christendom fel aan, maar de Islam - die zich ook baseert op jodendom en christendom - liet hij met rust. In de profeet Mohammed zag hij een mens van vlees en bloed, een man die geworteld was in de aarde en die alle menselijke fouten en tekortkomingen bezat die we allemaal bezitten.
  Juist omdat Mohammed zich bewust was van het algemeen menselijke tekort, het onvermogen ooit een toestand van heiligheid te bereiken, omdat alleen God heilig en volmaakt is, benaderde hij in de ogen van Nietzsche het ideaal van de ‹bermensch, de mens die in iedereen een broeder wil zien, een gelijke die niet wordt onderdrukt, maar die wordt geholpen zichzelf te ontdoen van duivelse aandriften, die hem dwingen in een ander een ongelijke te zien.
  Dat Nietzscheaanse gelijkheidsideaal dat in de eerste eeuwen van de Islam het moslimdenken sterk heeft beinvloed is in de loop der eeuwen omgeslagen in zijn tegendeel. Niet het vrouwelijke gelijkheidsdenken van Mohammed bepaalde de Islamitische cultuur maar het mannelijke ongelijkheidsdenken van een aantal superautoritaire en superwrede Arabische heersers, die alleen diegene goed noemden die de superioriteit van de mannelijke machtsmens bevestigde en in stand hield.
  Dat mannelijke, op wraak en vergelding gerichte, machtsdenken bepaalt nog altijd in sterke mate de moslimcultuur en leidt ertoe dat alles wat zwak en weerloos is wordt gehaat en bespot, terwijl de fascist, de macho en de ontvrouwelijkte wrede heerser gezien worden als vertegenwoordigers van het grote ideaalbeeld dat door elke echte moslimman aanbeden dient te worden.
  Een 'echte' moslimman is binnen dat fascistoÔde wereldbeeld een bazige rotzak die bij het minste of geringste de meest wrede straffen uit mag delen. Je hoeft maar iets te doen wat in de ogen van de bazige rotzak niet deugt en hij slaat je dood, hetgeen natuurlijk de volstrekte ontkenning is van de boodschap van de profeet Mohammed die juist tekeer ging tegen het wrede, op verdeling gerichte machodenken dat in de tijd waarin hij leefde de Arabieren in een alles en iedereen verloederende wurggreep hield.
  Macho's bouwen een wereldbeeld op waarin vrouwen en homoseksuelen minderwaardige schepsels zijn, omdat zij niet willen en kunnen heersen.
  Een homo onderwerpt zich (volgens de macho-ideologie) aan een andere man en is daarom - net als de vrouw - een duivel. Alleen hij die heerst (op een dominante wijze mensen gebruikt - vrouwen, mannen of kinderen, dat maakt niks uit) is een ware dienaar van God. Die mannelijke God (de God van Abraham) vernietigt de zwakken (de homo's en de vrouwen - minderwaardige wezens die de Vrouwelijke Zwakheid boven de Mannelijke Macht willen plaatsen), en hij beloont de wrede heersers: de domme bazige rotzakken die geen hersens, maar sperma en schijnheiligheid in hun hoofd hebben...

  Waaruit we de conclusie mogen trekken dat vrouwen en homo's toch echt wat meer rechten behoren te krijgen in de moslimwereld. Want zij zijn de echte navolgers van een profeet die genade en compassie preekt. Zij weten dat ook mensen die bereid zijn zichzelf op een liefdevolle wijze te geven aan een ander volwaardige mensen zijn. Zij kunnen ons duidelijk maken dat een op ongelijkheidsdenken gebouwde machocultuur, waarin bazige rotzakken graaien, grabbelen, neuken, liegen, slaan en schieten - uit naam van 'God' - het tegendeel is van een maatschappij waarin alle mensen gelijk zijn, een vrouwvriendelijke gelijkheidsmaatschappij, waarin niemand het recht heeft zichzelf boven een ander te plaatsen - op grond van welke motivatie dan ook.

  Rewrite the World

  If we the world's poets
  Were the persons in charge
  Those who have the power
  To do something and change

  We would turn water to ink
  And the earth to paper
  And rewrite the whole world
  With more salt and pepper

  O poets of the world
  I hear a husky light
  Hissing in the tunnel
  Listen it's coming bright

  O brothers and sisters
  Take off your sunglasses
  Light is coming over
  Open those wine glasses.

  Turki Amer, Iraq Daily 19-12-2002