Eren Wij Onze Profeten?

eindtijd volgens johannes

In de geboortehoroscoop van Arafat komt het negatieve Saturnus-Pluto-aspect voor.
Dat aspect is gevaarlijk omdat de meedogenloze kant van de planeet van het geweten, Saturnus, die mensen erg streng en gevoelloos kan maken, wordt versterkt door een planeet, Pluto, die in zijn negatieve gedaante bijzonder wreed, wraakzuchtig en vernielzuchtig kan zijn.
In de horoscoop van Arafat wordt in deze periode (september, october, november 2001) het negatieve Saturnus-Pluto-aspect geactiveerd. Dat kan, omdat Arafat een prominente rol speelt in het politieke leven, ernstige gevolgen hebben. Saturnus-Pluto-aspecten roepen ongecontroleerde haatgevoelens op. De remmende, begrenzende Saturnus verliest zijn positieve uitwerking, zodat er ofwel een te sterke verharding van standpunten optreedt (extreme Saturnus-werking), ofwel een uitbarsting van extreme vormen van gewelddadigheid (extreme Pluto-werking).

Dit aspect herhaalt zich aan het einde van het jaar 2002 (november, december, begin 2003), hetgeen er op duidt dat gedurende die maanden fundamentalisten zich naar voren zullen proberen te dringen.

Eren wij onze profeten?

Michael, Engel van het Watermantijdperk Wie strijd wil voeren tegen 'het terrorisme' zal een duidelijke omschrijving moeten geven van het begrip terreur.
In een wereld waarin de Macht tot god is uitgeroepen hoef je als naar weten verlangend mens niet te rekenen op een objectieve omschrijving van dat begrip. Alles wat in dienst staat van de Macht is goed - al het andere is slecht. Nooit zal een machthebber je duidelijk maken wat terreur in feite is. Dat kan hij ook niet, omdat terreur niets anders is dan de verheerlijking van de Macht - zodat bestrijding van terreur in zijn machtsdomein alleen maar mogelijk is wanneer je mensen dom houdt. Wie mensen op een eerlijke wijze duidelijk wil maken wat terreur is zal door een verblinde machthebber worden uitgeroepen tot de ergste terrorist die er op zijn (hij is immers god) aardbodem rondloopt.

Terreur ontstaat daar waar redelijke mensen weigeren de strijd aan te binden met de onredelijkheid. Een redelijk mens terroriseert een ander niet. Alleen onredelijke mensen plegen terreur. Dat betekent niet dat hun bedoelingen slecht zijn - dat hoeft helemaal niet. Een terrorist kan er uiterst nobele bedoelingen op na houden. Maar hij is niet in staat zijn goede bedoelingen op een redelijke, democratische wijze tot uitdrukking te brengen. Soms vanwege de onderdrukking van anderen, die het hem onmogelijk maken redelijk te zijn, soms ook omdat hij de gevangene is van krachten in hemzelf, die van hem een fanaticus maken - iemand die niet in staat is de eigen oordelen en gevoelens te relativeren.

Binnen een democratische samenleving, die alleen maar gefundeerd kan zijn op redelijkheid - omdat democratie alle mensen het recht op vrije meningsuiting behoort te geven - zal de overheid zichzelf nooit uit mogen leveren aan terroristen - mensen dus die niet in staat zijn de redelijke mensen die de dragers zijn van de democratie te verdedigen tegen al diegenen die de antidemocratische zaak van de onredelijkheid dienen.
Die opstelling heeft er in Nederland toe geleid dat grote democratische partijen weigeren samen te werken met extremistische splintergroeperingen. In Nederland beseft men dat extremisme - van welke aard dan ook - de dood is van de democratie. De democratie staat of valt met de wil de redelijke mens van het Midden te verdedigen. Ontbreekt die wil - dan is de democratie dood. Dan noemen we onszelf democraat, maar dat doen we dan met gesloten ogen, omdat we weigeren in te zien dat in een wereld waarin mensen blindeman spelen de ziende mens aan het kruis hangt.

En hij zal oordelen levenden en doden De tragiek van op het jodendom gebaseerde religies is dat men systematisch de ziende mensen in de positie van buitenstaander heeft gemanoeuvreerd. Het begrip 'ziende mens' is een ouderwets woord dat in het verleden verwees naar profeten - en dat nu verwijst naar het wat moderner klinkende woord 'intellectueel'.
Profeten waren geen rare fundamentalistische godsdienstwaanzinnigen, die de mensen uit wilden leveren aan het botte onverstand. Dat is een misverstand dat door onredelijke mensen in de wereld is gebracht. Profeten waren de intellectuelen van de oudheid, die de mensen in contact wilden brengen met een wereld waarin menselijke waarden belangrijker zijn dan de waarden van de Macht.
Mensen die we nu 'luis in de pels van de macht' noemen, noemde men vroeger 'profeet'. Zulke mensen werden in sommige beschaving geŽerd - in andere beschavingen met spot en hoon overladen.

Binnen de Islam geldt de opdracht dat de gelovigen alle profeten serieus dienen te nemen. Die opdracht betekent dat een echte moslim nooit de wet (vorm) boven de mens (vent) zal mogen plaatsen. Zodra een nieuwe profeet opstaat zullen alle regels die een profeet het werken onmogelijk maken overboord moeten worden gezet. Niet het woord telt, maar de profeet.
Een van de grootste dwalingen binnen de Islam is de opvatting dat Mohammed de grootste en de laatste profeet zou zijn. De kwalificatie 'grootste' en 'laatste' kan alleen aan God toegekend worden. Niet aan een gewone sterveling.
Een mens die zichzelf op een schreeuwerige, verwaande wijze groter verklaart dan God is een onmens en hij zal daarvoor ongetwijfeld door God gestraft worden. Niemand is groter dan God - ook de profeet Mohammed niet - en zijn volgelingen helemaal al niet!
Luister naar de profeten, zegt hij, en wat zegt de profeet Jezus. Ik zal terugkeren. Niet als God, maar als de Meester van de Dag des Oordeels - een mens dus - een profeet.

Profeten zijn - zo stelt de Islam terecht - gewone mensen, die een bijzondere band met God onderhouden. Daarom zijn ze belangrijk. Ze maken deel uit van ons, maar ze zijn toch anders. En dat anders zijn wordt gerespecteerd, want alleen respect voor de ander stelt je in staat profeten serieus te nemen.
Je kunt als moslim niet zeggen dat een homoseksuele ander slecht is, want stel je voor dat een van de profeten die je serieus behoort te nemen homoseksueel is? Dat kan. Een profeet is niet de slaaf van de gelovige. Nee, een profeet is de leraar waarnaar de gelovige behoort te luisteren. Wie weigert te luisteren naar een ander is een profetendoder, die de ergste straf van God verdient.
Te lang hebben moslims de ene God verbonden aan de ene profeet Mohammed. Dat is een vervalsing van de werkelijkheid. Mohammed is een van de profeten die God de mensen gezonden heeft. Wie het bestaan van alle andere profeten die God gestuurd heeft ontkent verdient de benaming 'moslim' niet.
De Islam streeft naar vrede en gerechtigheid en dat betekent dat de Islam de redelijke mens boven de terrorist dient te plaatsen, omdat alleen de redelijke mens in staat is de duivelse krachten van de oorlogszuchtige terreur te bedwingen.
Palestijnse kinderen, door mij gefotografeerd op de tempelberg Alleen dan heeft het eren van God zin. Je dient God niet wanneer je zijn profeten doodt. Dat verwijten sommige moslims de joden - dat ze de profeet Jezus hebben gedood. Het zal logisch zijn dat het uitspreken van verwijten alleen zinvol is wanneer je zelf bewijst anders te zijn.

Jezus is volgens de gnostische geschriften, die in hem een menselijke profeet zien, het schitterende verstand dat uit wil stijgen boven de vervlakkende krachten van de domheid. Dat betekent dat het de plicht van elke moslim is de verstandige mens op een eerbiedige wijze te bejegenen. Alleen dan kan hij zeggen dat hij de opdracht die de Islam hem geeft - alle profeten te eren - serieus neemt.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor het jodendom en het christendom. Een profeet is niet het exclusieve bezit van de groep. Wie profeten wil bezitten laat zien dat hij een profetenhater is. Je bezit een profeet niet - je luistert naar hem en je zorgt ervoor dat niemand in staat is zijn boodschap belachelijk te maken.

Rehavam Ze'evi In IsraŽl en Amerika proberen rechtse krachten de boodschap van profeten belachelijk te maken. Niet het intellect telt, maar de macht.
Die eigenaardige situatie heeft ertoe geleid dat een natie, die de verdediger wil zijn van de vrijheid en de democratie, akkoord gaat met een situatie waarin uiterst primitieve machtsdenkers het lot van de gehele wereld mogen bepalen.
Te begrijpen valt het niet - maar het is een keihard feit dat ons lot momenteel bepaald wordt door een klein land in het Midden-Oosten dat zichzelf heeft uitgeleverd aan extreem rechts.
In Duitsland moet extreem rechts verboden worden, maar in IsraŽl heeft extreem rechts pontificaal plaats genomen op de kussens van de macht.

Avigdor Liebermann - foto: Uzi Keren De twee belangrijkste vertegenwoordigers van dat extreme rechts - die de verpersoonlijking zijn van wat Amerika 'vijanden van de democratie' zou moeten noemen - zijn in de eerste plaats: Rehavam Ze'evi (de naam betekent 'wolf'), die het liefst alle Palestijnen uit IsraŽl wil verdrijven - met zachte drang natuurlijk - precies zoals het Nationaal Socialisme dat in de jaren dertig in Duitsland deed - wegpesten en wegtreiteren dus! - en in de tweede plaats de bodybuilder en nachtclubeigenaar Avigdor Liebermann, die van plan is Teheran plat te bombarderen en de Asswan Dam in Egypte aan stukken te blazen, wanneer moslims het wagen het bestaan van het heilige land IsraŽl te bedreigen.

Het zal duidelijk zijn dat dergelijke extreemrechtse figuren het niet verdienen gesteund te worden door een natie die zichzelf beschouwt als de verdediger van de vrijheid en de democratie.
Waarom Amerika desondanks weigert de antidemocratische krachten van de onvrijheid en de terreur in IsraŽl te veroordelen zal altijd een raadsel blijven.
Mogelijk kan de aanslag op doelen in Amerika zelf een bevrijdend gedachtenproces in gang zetten. Nodig is dat wel. Want wie van anderen respect eist voor democratische en christelijke waarden, die zal ook zelf respect dienen op te brengen voor democratische en christelijke waarden. Het domweg verdedigen van primitief machtsdenken, dat alleen maar de zaak van de terreur dient, is daartoe niet de meest geŽigende weg.


Israeli Minister Rechavam Ze'evi, who took his place in Ariel Sharon's cabinet March 7, 2001, a former Israeli army major-general, wants the 3 million Palestinians expelled from the West Bank and Gaza Strip. Ze'evi is the founder of the Moledet party.
Joining him in Sharon's cabinet is the Russian-Jewish immigrant Avigdor Lieberman, the new infrastructure minister. The leader of a political party, Mr Lieberman has called for Israel to bomb Egypt's Aswan dam.
Ze'evi will push for the invasion of Palestinian-ruled towns to end the resistance. He "wants to cleanse the West Bank of Palestinians. The Arabs living in the West Bank and Gaza have to be transferred..." He has been drawing up battle scenarios for Sharon, and has joined Lieberman in demanding assurances that Mr Sharon will invade the West Bank and Gaza Strip. He also wants the army to unleash attack dogs on Palestinian demonstrators. (Suzanne Goldenberg, The Guardian (London). March 7, 2001)

Arafat en Peres voeren besprekingen in Gaza

"Op de luchthaven van Gaza is woensdag de langverwachte top tussen de IsraŽlische minister van Buitenlandse Zaken Peres en de Palestijnse leider Arafat begonnen. Door een aanslag in het zuiden van de Gazastrook eerder op de dag was het onzeker geworden of het overleg nog zou doorgaan.
Sharon had eerder na aanslagen twee eerdere ontmoetingen tussen Peres en Arafat verboden. Sharon eiste 48 uur rust als voorwaarde voor besprekingen. De top tussen Peres en Arafat komt tot stand na sterke druk van de Verenigde Staten. Washington hoopt dat de ontmoeting een eind zal maken aan de al een jaar durende opstand van de Palestijnen."

de Volkskrant, 26 september 2001


Het is een uiterst merkwaardige situatie dat in een land een minister van buitenlandse zaken die bereid is vredesgesprekken te voeren toestemming voor het voeren van een gesprek met behulp van Amerika moet afdwingen.
Beschaafde mensen - en we zijn beschaafd, want we zien de aanslag op Amerika als een aanval op onze beschaving! - grijpen iedere kans om vrede te sluiten met anderen aan. Ze hoeven daartoe niet gedwongen te worden. Beschaafde mensen zien in dat elke vorm van ideologisch denken die een rechtvaardige vrede onmogelijk maakt verwerpelijk is.
Sjimon Peres: het leger ondermijnt mijn beleid - TROUW, 2-10-2001

,,Ik red het land en het leger beloont mij met een lastercampagne'', klaagde gisteren Sjimon Peres in een lang interview met de IsraŽlische krant Jediot Achronot. Daarin beschuldigde de IsraŽlische minister van buitenlandse zaken het leger ervan zijn vredesbeleid te ondermijnen.
Met name de adjunct-opperbevelhebber, generaal Mosjť Jaalon, zou er volgens Peres op uit zijn Arafat van het toneel te laten verdwijnen. In het interview verweet hij 'hoge militairen' hem tegen te werken, en niets te begrijpen van de situatie in de Palestijnse gebieden. Peres waarschuwde het leger dat als Arafat wordt vermoord, er radicale elementen aan de macht komen, die helemaal niet met IsraŽl willen praten.
In zijn verweer tegen het argument dat Arafat dubbel spel speelt, en eigenlijk de strijd niet wil staken, vervolgde Peres: ,,Ik ken niemand in het Midden-Oosten die alleen maar de waarheid spreekt. Moeten we dan soms naar Oeganda emigreren tot ze hier leren de waarheid te spreken?'' En over de eis dat er eerst volledige rust is, alvorens IsraŽl bereid is verder te onderhandelen: ,,Het is hetzelfde als van de minister van verkeer eisen dat er geen auto-ongelukken meer zijn. ...Op die manier kan elke schutter het bestand aan flarden schieten.'' Volgens Peres moet Sjaron beseffen dat er geen alternatief is voor een akkoord. ,,Hekken houden geen raketten of zelfmoordenaars tegen.''


Sharon to Peres: "Don't worry about American pressure; we control America"

According to Israel radio (in hebrew) Kol Yisrael, Peres warned Sharon Wednesday that refusing to heed incessant American requests for a cease-fire with the Palestinians would endanger Israeli interests and "turn the US against us."
At this point, a furious Sharon reportedly turned toward Peres, saying "every time we do something you tell me Americans will do this and will do that. I want to tell you something very clear, don't worry about American pressure on Israel, we, the Jewish people control America, and the Americans know it."
The radio said Peres and other cabinet ministers warned Sharon against saying what he said in public because "it would cause us a public relations disaster." (c) IAP News, 3-10-2001 (bron: The Washington Report)

Extreem-rechts verliest vertrouwen in regering Sharon

De twee extreem-rechtse ministers binnen het eenheidskabinet van Ariel Sharon (Rehavam Ze'evi en Avigdor Lieberman) hebben hun ontslag ingediend.
Zij zeggen hun handen vrij te willen hebben om het verwachte vredesinitiatief van de Amerikaanse regering te bestrijden. Hun partij (de Nationale Eenheid-Israel ons Thuis-partij) is fel tegen een hervatting van het vredesproces.
In hun ogen stelt Sharon zich te slap op. "Sharon", zo stellen ze, "heeft zijn legitimiteit verloren. Hij is gekozen omdat hij tegen het Oslo-proces en tegen Peres was." (VK, 16-10-2001)


Israeli minister Rehavam Zeevi dies after Palestinian shooting

Israel's ultra-nationalist tourism minister, Rehavam Zeevi, died in hospital Wednesday after being shot in the head by a hardline Palestinian group claiming revenge for Israel's assassination of its own leader, a hospital official said on public radio. Shmuel Shapira, a surgeon at the Hadassah Ein Kerem hospital in Jerusalem, said Zeevi had died of head wounds.
The Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) claimed to have shot Zeevi in his hotel in east Jerusalem earlier Wednesday in revenge for Israel's liquidation of its leader Abu Ali Mustapha in August. (AFP, 17-10-2001)

Het Volksfront voor de bevrijding van Palestina is een organisatie die marxistisch-leninistisch is georienteerd. Het is een radicale groepering, die religieus fundamentalisme verwerpt en streeft naar de opbouw van een seculiere, socialistische samenleving.


Extreem-rechts keert terug in Sharon's moederschoot

Zeevi en Lieberman Aan het wrede spel dat Israel speelt met de Palestijnen en met eerlijke intellectuelen, die streven naar recht en orde in de wereld, schijnt geen einde te mogen komen. De ene dag is men (onder druk van Amerika) voor de vrede, zodat de fascisten morrend de regering verlaten, de volgende dag is men (naar aanleiding van een zelf uitgelokt wraakincident) tegen de vrede, zodat de fascisten juichend het regeringsgebouw weer binnentrekken.
De vraag is waarom Israel weigert het Israelische fascisme onvoorwaardelijk te veroordelen, zoals politici in andere Westerse landen dat wel doen. In een democratie lopen altijd fascisten rond - dat is democratie - maar in een democratie weten democraten ook dat je alles op alles moet zetten om het volk duidelijk te maken dat fascisme de dood kan zijn van de democratie. Daarom is democratie niet een toestand van passief toekijken, maar een toestand van actieve betrokkenheid en democratisch oorlogvoeren wanneer dat nodig is.
Het is uitermate wrang dat op het moment waarop Amerika een derdewereldland platgooit met bommen om het moslimfundamentalisme te verdrijven, een vertegenwoordiger van het joodse fundamentalisme, die op een zeer directe wijze verantwoordelijk is voor het ontstaan van het radicale moslimfundamentalisme in de Arabische wereld, met militaire eer wordt begraven - omdat hij - als fascist - deel uitmaakte van de regering.
Wanneer Israel werkelijk vrede zou willen zou het geen fascisten opnemen in de regering. Het is uiterst hypocriet om een vertegenwoordiger van de onverdraagzaamheid te eren in een tijd waarin Amerika de onverdraagzaamheid probeert te bestrijden. (Zwolle, 18-10-2001)


Opmerkelijke uitspraken van de vermoorde minister Rehavam Zeevi

"Zeevi once called then-President George Bush a liar and anti-semite for pressuring Israel to stop settlement expansion in the West Bank. During a public ceremony four years ago, he called the US ambassador a "Jew boy," apparently because the American official also was urging Israel to make concessions in peace talks with the Palestinians. Yasser Arafat, the Palestinian leader, is a "viper" and former Prime Minister Ehud Barak was insane for negotiating with him."

Zeevi has many ideas on how to find a solution to the current conflict " I am not one of those who say we ought to kill them with live fire because even if there will be 10,000 dead on their side they will still be 200 million and we 5 million, and weíll have the condemnation of the world media to boot. We need to make them hurt so much so that they will come crawling on their knees begging us for peace."

Bron: NEW KACH MOVEMENT - joods-fundamentalistische beweging

Israelische Schizofrenie

Rabin 1995: vermoord door joodse fundamentalist De Israelische samenleving zit vreemd in elkaar. Ytzhak Rabin wordt tijdens een vredesbijeenkomst vermoord door een joodse fundamentalist en oorlogszuchtige mensen die volgens Lea Rabin een klimaat hebben geschapen waarin fundamentalisten worden aangemoedigd dood en verderf te zaaien - Benjamin Netanyahoe en Rehavam ZeŽvi - staan op een hypocriete wijze aan zijn baar, om de wereld te laten zien hoe groot hun verdriet wel niet is.
Netanyahoe en Zeevi vertegenwoordigen de extreem-rechtse opvatting dat Arafat een terrorist is. In hun ogen is Arafat niet de president van een staat die zich probeert te bevrijden van het juk dat een bezettende macht haar heeft opgelegd, maar een zielige figuur die de rol van president probeert te spelen in een land dat altijd en eeuwig joods zal blijven. Alles wat zij de Palestijnen gunnen is een beperkte vorm van zelfbestuur. Niet vanuit een opvatting van rechtvaardigheid. Nee, je geeft de Palestijnen een vorm van neprecht, zodat je ze niet de burgerrechten hoeft te geven waarop ze in een geciviliseerde maatschappij recht hebben.
Alle moeilijkheden vloeien in feite voort uit de ideologische stelling dat voor alles het joodse karakter van de staat Israel gehandhaafd moet blijven. Daarom mogen de Palestijnen op de Westbank geen gewone burgers zijn, omdat ze dan op een democratische wijze de macht kunnen veroveren in Israel, maar omdat ze ook geen eigen staat mogen hebben, omdat Israel weigert de strijd aan te gaan met het religieuze deel van de bevolking, daarom moeten ze akkoord gaan met een vorm van recht die onrecht is.

De vraag is of principeloze schipperaars die onrecht tot recht uitroepen, gezien mogen worden als het grote morele voorbeeld, dat ze pretenderen te zijn.

Koning Salomon koos geen Macht, maar Wijsheid

Koning Salomon, waarvan - vanuit historisch gezichtspunt bekeken - niet zeker is of hij een Arabische koning was of een Israelische koning, is vooral bekend geworden vanwege een droom waarin God hem de gelegenheid gaf een wens te doen. Waar anderen geld, status en macht zouden kiezen, daar koos Salomon voor wijsheid, zodat hij in staat zou zijn op een rechtvaardige wijze het volk te besturen.
De politieke leiders in Israel hebben het verhaal over Salomon waarschijnlijk nooit gelezen. Kiezen voor wijsheid... Dan ben je toch een mietje? Dan ben je toch niet goed snik? Welk zinnig mens kiest er nu voor wijsheid en rechtvaardigheid?
Toch deed Koning Salomon dat wel. Salomon was geen primitieve moralist of asceet. Hij genoot van weelde en comfort en op sexueel gebied kende hij wenig taboes (honderden vrouwen en concubines worden in de bijbel genoemd - zelfs God vond dat een tikkeltje overdreven).
Prostitutie was in zijn tijd heel gewoon. Denk alleen maar aan het verhaal van de twee prostituees die hem het geval voorlegden van het verwisselde kind. Beide vrouwen hadden een kind gebaard, maar het ene kind bleek dood te zijn, zodat de moeder het omruilde met het levende kind. Omdat beide moeders het levende kind opeisten stelde Salomon voor dat levende kind door midden te snijden, zodat ze allebei de helft kregen. De echte moeder wees dat voorstel af. Zij deed afstand van het kind, omdat zij het Leven en de Liefde respecteerde.De bedriegster ging akkoord met het doormidden hakken. Zij gunde de andere moeder het kind niet en koos voor de Dood en de Liefdeloosheid.
De moraal van het verhaal is dat Liefde en Leven boven alles gaan, want Koning Salomon wees het kind toe aan de vrouw die afstand deed van het kind. Zij was in zijn wijze ogen de echte moeder.
In het Midden-Oosten-conflict hebben de Palestijnen afstand gedaan van het grootste gedeelte van hun land, uit naam van het Leven en de Liefde. Zij behoren tot de wereld van de Echte Moeder. De andere moeder - Israel - wil van niets afstand doen - ook niet terwille van het Leven en de Liefde. Daarom is zij een slechte moeder. Koning Salomon zou haar het land afpakken. Omdat zij haar kinderen geen Liefde wil geven.


King Solomon's Temple
King Solomon: Fact or Fiction?

Het Zegel van Salomon was een hexagram. Dit symbool hoort bij het door de Zon geregeerde teken Leeuw. Bij de Leeuw horen de kleuren geel en oranje en het metaal goud. De koepel van de rots zou je derhalve kunnen zien als een eerbewijzende verwijzing naar Salomons zegel.

Wijsheid brengt mensen bij elkaar.
Salomon is afkomstig van het woord SLM.
Ook het woord ISLAM is afgeleid van het kernwoord SLM.
SLM is de ontkenning van primitief machtsdenken.
SLM zoekt geen macht, maar wil de wijsheid dienen.
SLM = verlangen naar heelheid of holisme.
Moslim = iemand die moet streven naar heelheid.
Heelheid is overwinning van de dwang van het dualisme.
Overwinning van het dualisme is vrede.
Salem - Salaam - Shalom.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. De Barmhartige, de Genadevolle. Meester van de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp. Leid ons op het rechte pad...

de koepel van de rots

"Mensen van het Boek (ahl al-kit‚b)! Gaat niet te vťr in jullie godsdienst en zegt over God alleen maar de Waarheid (al-haqq). De Masieh, cős‚, de zoon van Maryam, is Gods gezant en Zijn Woord dat hij richtte tot Maryam en een Geest bij Hem vandaan. Gelooft dan in God en Zijn gezanten en zegt niet: 'Drie'. Houdt daarmee op, het is beter voor jullie. Immers, God is een god. Geprezen zij Hij! Dat Hij een kind zou hebben!"


Als je werkelijk de mening bent toegedaan dat er maar een God is, dan zul je het monotheistische machtsdenken af moeten zweren, omdat die ene God er is voor iedereen - voor alle gelovigen en ongelovigen in de wereld - en niet alleen voor de eigen groep. Monotheisme is niet God eren, maar de eigen 'goddelijk verklaarde groep' eren - en daarmee een infame belediging van God.

Koran: 21. De Profeten (Al-Anmbi'jaa)

16. Wij schiepen de hemel en de aarde en al hetgeen er tussen is, niet tot vermaak.
17. Indien Wij een spel hadden willen doen, dan zouden Wij met Onszelf hebben gespeeld, maar dit doen Wij niet.
18. Neen, Wij stellen de waarheid tegenover de valsheid zodat de eerste de laatste het hoofd breekt en ziet, zij vergaat

Koran 109: Over de Ongelovigen (Al-Kaafiroen)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg: "O gij ongelovigen, Ik aanbid niet, wat gij aanbidt, noch aanbidt gij, wat ik aanbid. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt. Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.

Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst."

Bewogen door mededogen

In onze spiritualiteit speelt barmhartigheid (mededogen) een bepalende rol. Ons leven met God vindt zijn vervulling in het dienen van de medemens. Zonder deze openheid en beschikbaarheid voor de medemens is ons geestelijk leven niet compleet. In die zin is barmhartigheid voor ons een weg tot leven.

Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid


Waarom de Maan ontkennen?Waarom de Maan niet toevoegen?

Maansikkel - symbool van de Islam?
Allah, The Moon God
"Ziet toe, dat gij niet ťťn dezer kleinen veracht want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is" (Matth. 18:10).

Wat erg mooi is in de Islam is de opdracht aan de gelovigen het bestaan van Engelen serieus te nemen. Het woord Engel schept een brug tussen de positieve eigenschappen van de Islam en de mystieke toverwereld van het katholicisme. Een Engel is de uiting van het verlangen van God mensen in nood bij te staan. En het mooie van het Engelenrijk is dat ieder mens zijn eigen Engel heeft, die hem persoonlijk bij wil staan op zijn levenspad.

Als kind leerde men mij het volgende gedichtje dat ik 's avonds voor het slapen gaan diende op te zeggen. Dan zou alles verder goed gaan met mij...

Engel van God, die mijn bewaarder zijt,
Aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd,
Verlicht, bewaar en geleid mij. Amen.

Ik heb dat gebedje erg lang in ere gehouden - ook toen ik al afgevallen was van het Roomse geloof.
Bij tijden overvalt me zelfs nu nog de neiging het nog eens op te zeggen... Een Engel van God voor jou persoonlijk. Dat is voor mij het summum van liefde en barmhartigheid...
Waarom besteden moslims niet wat meer aandacht aan hun engelen?

Engelen zijn volgens christenen en moslims boodschappers van God.
Zij zijn de schakel tussen God en de mens. Omdat God voor de meeste mensen een abstract iets is en wij toch graag onze vragen en verlangens bij God neer willen leggen, heeft God zijn Engelen ingezet om ons de gelegenheid te geven via hen zijn onmetelijke Liefde te ontvangen, en kunnen wij via Hen onze Liefde aan God tonen en zijn hulp inroepen.
Hieronder volgen de namen van de Twaalf Aartsengelen. Het getal 12 is van groot belang in de Kosmische HiŽrarchie. Denk aan de twaalf Ridders van de Ronde Tafel van Koning Arthur. Denk aan de twaalf apostelen van Jezus. Denk aan de twaalf sterrenbeelden in de astrologie.

De eerste Engel is de Engel Michael. (Betekenis: eruit zien als God) Michael staat voor de Macht en is de eerste Engel naast God. Wil je bijstand in het uitoefenen van je macht op deze aarde roep dan de aartsengel Michael aan je te helpen.

De tweede Engel is de Engel Rafael (betekenis: genezer onder God) Rafael staat voor de genezing in de mens. Hij gaat in op elke vraag om genezing

De derde Engel is de Engel Gabriell (betekenis: boodschapper van God) Gabriel staat voor de Kracht. Kracht is nodig om bepaalde doelen te bereiken.

De vierde Engel is de Engel Uriell (betekenis: licht van God) Uriel staat voor het Licht. Uriel heeft als taak Licht te brengen in alle plaatsen waar duisternis heerst.

De vijfde Engel is de Engel Omniell (betekenis: transformatie tot God) Omhiel staat voor je teruggang naar de Bron van Zuiverheid, volmaaktheid. Dit betekent loslaten.

De zesde Engel is de Engel Zadkiell (betekenis: engel van Barmhartigheid). Zadkiel kan je de deugd van barmhartigheid bijbrengen. Hij brengt hoop en vertrouwen als je je onzeker voelt.

De zevende Engel is de Engel Chamuell (betekenis: Engel van verdraagzaamheid). Chamuel kan je leren inzicht te krijgen in de beperkingen en tekortkomingen in je eigen leven, zodat je leert verdraagzaam te zijn naar jezelf en naar anderen toe.

De achtste Engel is de Engel Perpetuell (betekenis: Engel van Intentie) Perpetuel kan je leren een bepaald doel voor ogen te hebben en dat in alle zuiverheid invulling te geven.

De negende Engel is de Engel Valeoell (betekenis: engel van Troost) Valeoel staat voor het beoefenen van onbaatzuchtige Liefde. Dit valt in de praktijk niet altijd mee. Valeoel kan je daarbij helpen.

De tiende Engel is de Engel Aquariell (betekenis: engel van Duidelijkheid) Aquariel kan je helpen duidelijkheid te krijgen in je leven, zodat je precies weet wat je wel en wat je niet kan.

De elfde Engel is de Engel Jophiell (betekenis: engel van de Wijsheid) Jophiel heeft als taak, de Wijsheid van God over te brengen op de mensheid.

De twaalfde Engel is de Engel Anthriell (betekenis: engel van Harmonie ) Anthriel heeft als taak de mensheid te helpen en te inspireren zijn eigenwaarde te herstellen.

World should intervene to end the Israeli Apartheid
by Hanan Ashrawi - 28 augustus 2001

"More than half a century ago [53 years], the Palestinians as a people were slated for national obliteration, cast outside the course of history, their identity denied, and their very human cultural and historical reality suppressed. We became victims of the myth of "a land without a people for people without a land" whereby the West sought to assuage its guilt over its horrendous anti-Semitism by the total victimization of a whole nation. Zionism sought to implement its agenda of exclusivity by usurping not only the lands and rights of the Palestinians, but also by confiscating their utterance and distorting their historical narrative."

"As a Palestinian, as a woman, and on behalf of my people, I stand before you today to lay claim to my/to our humanity. From the non-existent Palestinians ("there is not such thing as Palestinians; they never existed" (Golda Meir, 1969) we have undergone a metamorphosis willfully inflicted upon us by Israeli-imposed diction and policies that have variously depicted us as "two-legged vermin," "cockroaches," "beasts walking on two legs," a people that have to be exterminated unless they are "resigned to live as slaves," "grasshoppers to be crushed," "crocodiles," and "vipers." [A comprehensive list with representative samples is available]

To the rest of the world, we were reduced to the Aristotelian dualism of pity and fear - the pitiful refugees, of the fearful "terrorists." But never were we perceived or addressed in the fullness of our humanity.

As the world watches, Israel has succeeded in evolving and imposing another grand deception in the form of an official spin that not only dehumanizes and demonizes the Palestinians, but also as an attempt at "blaming the victim" and resuscitating labels that represent us as subhuman species, and genetically violent "terrorists," hence undeserving of any human treatment.

Refusal to intervene by the US and the international community as a whole has given Israel a free hand to continue to act with impunity and immunity as a country above the law and beyond accountability, while the Palestinians continue to be deprived of protection of the law and the minimal imperatives of moral and human decency.

The current Israeli government represents the most lethal combination of extremist right-wing political ideology, religious fundamentalism and zealotry, and unbridled forces of militarism with a deceptive veneer of "the civilized face" of the Labor party.

Sisters and brothers, I appeal to you today, to restore the absent Palestinians to the agenda of humanity, to validate our reality and rights, to recognize and alleviate the pain and suffering of this tortured nation...

Despite our overwhelming pain, we have not surrendered to the forces of occupation, colonization, racism, and dehumanization-nor have we adopted their moral distortions. I ask you also not to succumb, but to maintain and enhance the struggle for dignity, equality, freedom, and justice as an act of collective affirmation on behalf of humanity as a whole.


Hanan Ashrawi is geboren in Ramallah, op 8 oktober 1946. Zon in het dierenriemteken Weegschaal, Maan in het teken Vis. Ze groeide op in een Christelijk gezin, waarvan veel leden deel uitmaakten van de Fatah beweging, waarvan Yasser Arafat momenteel de leider is. Ze studeerde in Beirut en bezocht geruime tijd het Cheltenham Ladies' College. Ze onderwijst Engelse literatuur aan de Bir Zeit universiteit.

The life and times of dr. Hanan Ashrawi

  TIJDVERDRIJF - Fahdil al-Azzawi

  Om de tijd te verdrijven in lange, saaie uren
  Zit ik soms te spelen met de wereldbol
  Ik richt staten op zonder kust of grenzen
  En ik streep andere door waar de consumptiedrift overmatig is
  Ik laat rivieren rondstromen die bruisen in droge woestijnen
  Ik creŽer continenten en oceanen
  Ik spaar ze voor de toekomst, uit vrees dat ze tot armoede geraken

  Ik teken een nieuwe kleurige wereldkaart voor de landen

  Ik rol Duitsland naar een rustig continent vol met vissen
  En ik laat de arme vluchtelingen
  Hun eigen piratenschepen leiden naar de kuststreken in de mist
  Terwijl ze dromen over een herwonnen paradijs in Beieren

  Ik ruil Engeland in voor Afghanistan
  Zodat de jeugd gratis hasjiesj kan roken

  Ten koste van de regering van Hare Majesteit
  Laat ik Koeweit vluchten uit haar met mijnen omheinde grenzen
  Naar Kosovo, vergokt in een vergeefs bloedbad
  Inclusief haar vele oliebronnen uiteraard
  Terwijl ik Bagdad onder luid tromgeroffel verhuis
  Naar het eiland Tahiti

  Ik laat Saoedi-ArabiŽ in de glorieuze woestijn neerhurken
  Om de zuivere bloedlijn van de beste kamelenkudde te beschermen
  Voordat ik Amerika opnieuw overdraag
  Aan de Indianen
  Zodoende geef ik aan de geschiedenis terug
  Verloren rechtschapenheid en fatsoen

  Ik weet dat het niet makkelijk is om de wereld te veranderen
  Maar het blijft noodzakelijk.

  Gedicht van Fahdil al-Azzawi
  Vertaald door: Jaců Schoonhoven


  The Order of this Earth

  The order of this earth is not smooth
  I shall not spend it with false words
  I may not execute myself
  Because of my conscience
  The tears drop into myself
  How hard is the parch stone
  I may not see the bird in the Erciyes Mountain
  Because itís blind-eyed
  I have no strength besides
  I planted crops but could not harvest them
  The rulers decided on the order when Iím faultless
  I cannot leave the friend, Mahsuni

  Minstrels Literature - MAHSUNI SERIF


  CADEAU - Tamim al-Barghouti

  Mijn leven, een cadeau voor mijn nulde verjaardag
  Vandaag open ik het cellofaan en trek het lint los
  Ik zie veel dingen, sommige gewoon, andere geweldig
  Een gouden uurwerk
  Elk uur dat voorbijgaat in een leven is van goud
  Een duveltje uit een doosje
  Als je hem ziet, lach je of ga je dood van schrik, zoals het uitkomt
  Een leuk poppetje met een veer en nog een leuk poppetje zonder veer
  De kroon van een gevangene en boeien voor een koning
  Ik zie een hartenboer die van papier wil zijn, zoals hij is, hoe vaak hij blind wordt neergelegd
  Ik zie boeken
  Ik zie een videoband met vijftig jaar strijd tussen Zionisten en Arabieren
  En een roodgloeiende hel zie ik in een inktpot en de hemel, ook in een inktpot
  Ik zie een Arabisch renpaard vastgekleefd aan zijn baan, en een petroleumkachel zonder vlam
  Ik zie onder in de doos een witte kaart met alleen mijn naam, de rest is ongeschreven
  Ik weet niet wat ik ermee moet
  Dank je Heer, het is te veel

  Ik gooi alles terug in de doos
  Doe hem dicht, wikkel het cellofaan erom en maak het lint vast
  Ik gooi hem de lucht in, hij stijgt en stijgt, en het cadeau wordt een vlucht duiven
  waar ik eeuwig achteraan ren
  Waarom doe ik dat
  Bij God, ik weet niet waarom.

  Tamim al-Barghouti - Palestijns dichter
  Vertaald door: Kees Nijland, Assad Jaber