DE MESSIAS

Openbaring van Johannes

koning of anarchist?

Israel wijst idealisme af" - Leeuw en Waterman: Koning versus Anarchist
De Twaalf Stammen van Israel - Ram & Israel tegenover Vis & Jacob
De uitverkiezing van de Levieten - Yasser Arafat & Camp David
Goede bedoelingen & Zinloos getreiter - Barbara Bush: 'They know I am fair'
Jozef, Judea & Ytzhak Rabin - Gert Schutte en Politieke integriteit
Anarchisme & de WetWhy Are You Looking For Jesus?
Judaism 101! Online encyclopedia of Judaism

"Why are you looking for Jesus on a Jewish website? Don't you know that Jesus is irrelevant to Judaism? Judaism has no specific beliefs about Jesus, just as it has no specific beliefs about Mohammed, Buddah, Confuscius or King Arthur. In Judaism, Jesus is not a god, a messiah, a prophet, or even a great teacher. We don't even have an official opinion on whether Jesus existed.
Why don't Jews believe that Jesus is the messiah? Quite simply, because he never did any of the things that the messiah was supposed to do. The Jewish messiah is a warrior-king like David, who will lead the world into an era of perfect peace, prosperity and justice, as the prophets repeatedly and explicitly promised.

Israel: Geen idealisme, maar militarisme
Commentaar van Wim Duzijn 2002

Chief Palestinian negotiator Saeb Erakat denounced the Israeli armyís storming of Palestinian towns, calling it a prelude to a full-scale reoccupation of the Gaza Strip and the West Bank.
ďThe Palestinian Authority denounces the continuous aggression against the Palestinian people and the reoccupation of Nablus, Jenin, Tulkarem, Bethlehem and parts of Ramallah,Ē Erakat said. ďThis Israeli military escalation is part of a scheme to resume the occupation of all the Palestinian areas in the West Bank and the Gaza Strip, to replace the Palestinian Authority with an Israeli administration,Ē he said. (Bahrain Tribune, 22-6-2002)

Veel mensen vragen zich de laatste jaren af hoe het geweld in Palestina opgelost kan worden. IsraŽl geeft op die vraag het volgende antwoord: het hele gebied onder militaire controle brengen.
De vraag die je daaraan kunt verbinden is: welke militairen mogen Palestina controleren? Het leger van een bezettende macht die de eeuwige oorlog wil? Of het leger van de volkerengemeenschap die het tot stand brengen van een duurzame vrede nastreeft, in dienst van alle idealen waar zij als volkerengemeenschap voor behoort te staan?
Idealisme heeft nooit een rol mogen spelen in het Palestijns-IsraŽlische conflict.
Iedereen die het woordje 'idealisme' in de mond nam werd verketterd, zwartgemaakt, uitgescholden en weggejaagd. Idealen zijn er voor de dommen.
Wie de macht wil bezitten leeft zonder enig ideaal. Hij doet wat hij zelf goed acht en verder niks.

Als anarcho-liberaal schrijver veroordeel ik het botte ideaalloze optreden van mensen die alleen maar gedreven worden door het verlangen macht uit te oefenen. Een anarchist wil geen koning zijn, hij zoekt de macht niet om te heersen, maar hij zoekt de macht om haar te controleren.
Elke vorm van ongecontroleerde machtsuitoefening moet gezien worden als een schending van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.
Die verklaring is alleen dan zinvol, wanneer alle leden van de Volkerengemeenschap er zich aan dienen te houden. Zodra ook maar een lid van de gemeenschap het recht wordt gegund zich boven de Wet te plaatsen, omdat hij zichzelf beschouwt als de Koning van de Wereld, is dat veelgeprezen handvest weinig meer dan een vodje papier, waarmee schijnheilige, principeloze machthebbers zichzelf een goed uiterlijk kunnen geven.
De Verklaring van de Rechten voor de Mens is een prachtig stuk papier, waar je veel dingen mee kunt doen. Je gaat naar een arme onderdrukte sloeber toe, overhandigt hem dat papier, eist dat hij 'Dank U Wel Koning' zegt, en je gaat terug met de bevrijdende gedachte dat je de armen der wereld hebt verlost.
In anarchistenland lacht men je vierkant uit. Daar word je met je schijnheilige papieren-vodjes-beleid het land uitgelachen. Daar eist men daden, in plaats van woorden. En dat is dan ook de reden dat in het rijk der Machtige Koningen de anarchisten niet behoren tot de mensen waarvan men zegt dat ze goed, braaf en moreel gezond zijn.
Anarchisten zegt een Koning, scheppen alleen maar chaos - en met chaos bedoelt hij, een situatie waarin hij niet meer alle macht in handen heeft.
Een anarchist zegt: Wanneer je de mening bent toegedaan dat een militaire oplossing noodzakelijk is, dan moet je het gebied tijdelijk onder controle brengen van een sterke internationale troepenmacht, die zich ten doel stelt de onwettige bezetting te beŽindigen, de veiligheid van alle burgers te waarborgen en het gezag van de wettige (Palestijnse) autoriteit te herstellen.
Dat voorstel is al verschillende malen op de onderhandelingstafel gedeponeerd door Arabische landen en de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, maar IsraŽl heeft zich tot nu toe steeds op het standpunt gesteld dat het geen enkele inmenging van anderen duldt. Ook al zegt de hele wereld 'nee', als IsraŽl 'ja' zegt dan is het ja.

Als een club kleine kleuters kijkt de wereld toe hoe een kleine ministaat zichzelf gedraagt als het verwende jongetje van de klas.
Dat jongetje heeft een stukje glimmend koper op straat gevonden en het heeft daarvan een 'gouden kroontje' gemaakt. "Kom allemaal kijken", roept het jongetje, "ikke koninkje zijn...!" En ja hoor, alle Koningen en Presidenten van de gehele wereld komen kijken en ze roepen: "O, jij mooie koninkje zijn...".
En dat is precies de reden waarom een anarchist anarchist wil zijn: Omdat hij weigert in een onbenullige opschepperige kleuter een koning te zien.
Waarmee ik dus wil zeggen dat - wanneer je echt het internationale recht respecteert - er een internationale troepenmacht naar de Westbank moet worden gestuurd, die de totale ontwapening van alle inwoners nastreeft, niet in dienst van de wetteloosheid, maar uit naam van de Wet, die in dienst staat van de rechten van het Palestijnse Volk.


"You, O Judah,
your brother shall praise;
Your hand shall be on the nape of your foes
Your father's sons shall bow low to you.
Judah is a young lion;
On prey, my son, have you grown.
He crouches, lies down like a lion,
Like the King of Beasts - who dare rouse him?
Genesis 49


Leeuw en Waterman: Koning versus Anarchist
Commentaar van Wim Duzijn, 2002

Astrologen weten al eeuwen dat Koningen en Anarchisten elkaars vijanden zijn. Het begrip 'koning' hoort bij het dierenriemteken Leeuw (machtige koning willen zijn = Israel). Het begrip 'anarchist' hoort bij het teken Waterman (volkerengemeenschap = Verenigde Naties).
In de dierenriem liggen de tekens Leeuw en Waterman tegenover elkaar. Dat betekent dat zij bij elkaar horen. Een Koning heeft een Anarchist nodig. Ze bijten elkaar, maar ze hebben elkaar ook nodig. De Leeuw moet tegen zijn schenen geschopt worden wanneer hij te bazig is, de Waterman moet inzien dat een te groot gebrek aan respect voor de glans en glitter van de macht tot verbrokkeling en versplintering kan leiden. De Leeuw vertegenwoordigt namelijk niet alleen het negatieve verlangen over anderen te heersen, maar ook het positieve verlangen via glans en glitter (koninklijke symboliek) de mensen aan zichzelf te binden.
De Leeuw is de Koning der Oppervlakkigheid. De echte koningen zijn de tekens Kreeft, Steenbok en Boogschutter (Zorg, Wet en Recht), maar omdat een echte koning vaak erg saai is en teveel de nadruk legt op regels en voorschriften, daarom wordt een Nep-Koning naar voren geschoven; en dat is de Leeuw.
Wanneer joden dan ook zeggen dat zij op zoek zijn naar een Koning (een Messias die hen status en aanzien kan geven), dan geven zij daarmee aan dat zij binnen de wereldgemeenschap de Koninklijke Hofnar willen zijn. Dat is namelijk de essentie van het koningschap van de Leeuw.
Daarom is in ons land Beatrix momenteel ook zo'n slechte koningin. Omdat zij niet inziet dat zij als vertegenwoordiger van het Oranjehuis een hofnar is. Zij doet net alsof zij een echte koning is en daarom is het de taak van de anarchist (de Waterman als oppositioneel teken) haar tegen de schenen te schoppen en te roepen: "Effe Dimme Meid - besef wel effe goed wat je taak is! Oranje, dat is de kleur van de Leeuw..."
Luitjes die de astrologie afwijzen snappen dat allemaal niet. Die zitten in hun ijzeren-heinen-wereldje anti-anarchistisch te wezen. Met een zuur gezicht staren ze omhoog naar het kille, zwarte heelal en wat er op aarde gebeurt zien ze niet.
Zodat niemand zich realiseert dat de aarde bedekt is met een zee van volmaakt zinloos vergoten bloed, dat geen andere functie heeft dan het belangrijk maken van de ijdeltuit. (Zwolle, 22-6-2002)


De Drie Koningen Symboliek

"And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years."

Genesis 1:14


The Archangel 'Michael is the Ruler of the Sign of Aquarius. Michael represents all that is fine and good in mankind. It is the influence of Michael that leads us to acts of charity and heroism.
Those born under the sign of Aquarius enjoy the wonderful benefit of this 'Leader of the Forces of the Light' as a guiding and protecting angel.


Het teken Waterman is een Lucht-teken.

Wanneer in het evangelie gesteld wordt dat Jezus terug komt, gezeten op een wolk, dan wordt daarmee bedoeld dat hij de nadruk zal leggen op het astrologische Lucht-teken, dat verwijst naar bevrijding en verlossing: het Luchtteken Waterman, dat vrijheid, gelijkheid en broederschap symboliseert.
In de dierenriem staat de Waterman tegenover de Leeuw, een teken dat verwijst naar het Ego van de mens. Leeuwen aanbidden altijd op de een of andere manier zichzelf. Daarom worden zij ook gerekend tot de opportunisten van de dierenriem. Een opportunist kent maar een enkel principe: zichzelf.

Zie ook: De Tekens van de Dierenriem

De Twaalf Stammen van Israel
Wim Duzijn 2002

"Er bestaat een samenhang tussen de 12 stammen, de 12 zonen van Jakob en de 12 tekens van de dierenriem. Daaraan ziet men reeds de samenhang tussen het menselijke en het kosmische. De 12 zonen van Jakob zijn een eenheid, zijn de gehele mens." Friedrich Weinreb

Aries: Benjamin impulsiveness; selfishness; self-confidence; loyalty;
Taurus: Reuben appetite for Earthly pleasures; sexual beauty; peaceable
Gemini: Simeon brother of violence with Levi; intellectual; communicative
Cancer: Levi brother of violence with Simon; emotional; motherly
Leo: Judah kings; generosity; vengeance; being on top
Virgo: Zebulun new experiences; glass; precision; analysis
Libra: Issachar servitude; weighing all options; judiciousness
Scorpio: Dan judgement; violence; emotional imbalance; snake
Sagittarius: Gad good fortune; expansiveness; religiosity
Capricorn: Asher wealth; hard work; old in youth, young in old age
Aquarius: Naphtali goodly words; satisfaction; swift; communicative
Pisces: Joseph emotional security; occult ability; confusing

Tekentoekenning volgens Rabbi Joel C. Dobin


"Naphtali is a hind let loose,
Which yields lovely fawns."

Jacob's blessing, Genesis 49

Naphtali: The son of Jacob, later to become one of the twelve tribes of Israel. On his deathbed, Jacob prophesied concerning Naphtali, "He is a doe set free; he gives beautiful words."
A doe set free is a picture of being loosed from the bondage of selfishness (Judah-Leeuw-WD) into the freedom (Waterman-WD) of God's Spirit."


De Verloren Stammen

Hoewel de staat IsraŽl zich voortdurend beroept op rechten die voortvloeien uit een groots Goddelijk verleden, waaruit noodzakelijkerwijs de vorming van een machtig Messiaans koninkrijk voortvloeit, hoor je nooit iemand de opmerking maken dat in dat verre verleden gesproken werd over twaalf stammen (behorend bij de twaalf zonen van Jacob).
De vlag van IsraŽl laat alleen het symbool zien van de stam van Judah: het zonnesymbool dat hoort bij het opschepperige teken Leeuw. Het is opmerkelijk dat in het koninkrijk der rechts-IsraŽlische letterknechten niemand protest aantekent tegen de hegemonie van de stam Judah. Je zou daarom verwachten dat er binnen niet rechtse kringen kritische mensen opstaan, mensen die zeggen: Wij zijn leden van de stam Ruben, of Gad, of Levi, of Zebulon, of Jozef, de Goede Herder, of Benjamin, een vernielzuchtig nakomertje dat ondanks zijn destructieve karakter de lieveling was van IsraŽl...
Waarom dat ene blufferige Zonnesymbooltje dat behoort bij het teken Leeuw op de vlag plaatsen en alle andere symbolen negeren? In feite zou de vlag van IsraŽl twaalf symbolen moeten bevatten die verwijzen naar de twaalf tekens van de dierenriem. Daarbij zou men zich de vraag moeten stellen wie de centrale plaats mag innemen.
Benjamin was de lieveling van IsraŽl, maar hij was een roofdier (een Ram) en elk weldenkend mens zal inzien dat de wereld al snel omgetoverd wordt in een barbaarse woestenij, wanneer een destructieve vernielhond de macht in handen gegeven wordt.
Aan Jozef, de elfde zoon, worden herderlijke eigenschappen toegedicht. Hij is de enige zoon die door Jacob op zijn sterfbed de hemel in geprezen wordt. Astrologisch gezien valt hij volgens Joel Dobin onder het dierenriemteken Vis - toevallig ook het teken dat wordt toegekend aan het eerste christendom.


Jozef wordt voor een paar zilverlingen verkocht

De Heer schonk Jacob 12 zonen en zijn 11e zoon, Jozef, leefde zo met de Heer dat de Heer hem dromen liet dromen die van groot belang waren en grote waarheden voor de toekomst bevatten.
Zijn broers noemden hem dan ook de dromer.
Omdat zijn vader, Jacob, grote waarde hechtte aan Jozefs levenswijze, werd hij de lieveling van zijn vader.
In een paar van de dromen die Jozef van God kreeg, kwamen zijn broers er niet zo best vanaf en uit haat verkochten ze hem aan slavenhandelaren en zo kwam Jozef in het (toen) allerbelangrijkste land, Egypte, terecht en werd daar als slaaf verkocht aan Potifar, een hoge hoffunctionaris. (Uit: Kan de Heer later komen?)

Koran 12: Jozef (Joesof)

8. En zij zeiden: "Voorwaar, Jozef en zijn broeder zijn onze vader liever dan wij, ofschoon wij een sterke groep zijn. Voorzeker, onze vader dwaalt openlijk."
9. "Doodt Jozef of verdrijft hem naar een (ver) land, zodat uw vaders gunst uitsluitend voor u moge zijn, waarna gij een rechtvaardig volk zult worden."
10. Eťn hunner zeide: "Doodt Jozef niet, maar als gij iets moet doen werpt hem dan op de bodem van een diepe put; iemand uit een karavaan zal hem opnemen."


Zie ook: The Chagall Windows

Het getal 11 in de numerologie

Opvallend in het verhaal over de twaalf joodse stammen is dat het eerste kind samenvalt met het tweede astrologische teken. Het gevolg daarvan is dat het elfde kind, Jozef, aan wie door Jacob het erfrecht wordt geschonken, het twaalfde teken (Vis) vertegenwoordigt.
Volgens de Hebreeuwse numerologie is '11' het getal voor idealisten. "Ze hebben een sterke roeping voor hun werk en lijden vaak voor anderen."


Ram & Israel tegenover Vis & Jacob
Wim Duzijn 2002

Waarom is Benjamin (de wolf, de vernietiger) in het Oude Testament de lieveling van Israel en waarom is Jozef (de herder, de dromer) de lieveling van Jacob?
Er wordt altijd gesproken over de ene God van Israel. Dat is volgens primitieve machtsdenkers niet een veelvormige God ("God", zo zeggen oude Egyptische piramidenteksten, "is het geheel van al het bestaande" - een zeer fraaie, liberale opvatting), maar een 'man van oorlog, die geen andere goden naast zich duldt'.Ram-invloeden (Ram is het teken van de strijd en de oorlog) en Leeuw-invloeden (Leeuw staat voor eerzucht, altijd willen winnen en niemand op de troon naast je dulden).
Wie eerlijk is zal inzien dat Jacob de tegenpool is van Israel - met andere woorden: de God van Israel en de God van Jacob zijn twee verschillende grootheden.
Jacob is de God van Jezus, die de zachtmoedigen (Vis en Kreeft) verdedigt en Israel is de God van de mensen die de oorlog (Ram) en de macht (Leeuw) aanbidden. Jezus is dus anti-Israel en pro-Jacob. Hij wil geen Strijdlustige Koning zijn ('warrior-king'=Ram/Leew), maar hij wil opkomen voor de zachtmoedigen, die in een wereld waarin het fascistische recht van de sterkste geldt ('warrior-king') hopeloos ten onder gaan.


De uitverkiezing van de Levieten
de stam van Levi of het moederteken Kreeft

Hoewel de joden in hun algemeenheid het woord 'uitverkorenen' gebruiken wordt er in het Oude Testament een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de gewone stammen van IsraŽl en de stam die een speciale band met God dient te onderhouden: de stam Levi, die volgens het hierboven weergegeven astrologische schema onder het dierenriemteken Kreeft valt.

"De Levieten moogt gij niet opnemen onder de ingeschrevenen en het totale aantal van hen moogt gij niet opnemen onder de zonen van IsraŽl. Stel de Levieten aan over de tabernakel der Getuigenis en over al zijn gerei en over alles wat er toe behoort.." (Numeri 1:48-50)

Het teken Kreeft (=Levi) wordt niet beheerst door de Zon, maar door de Maan.
Je zou dan ook verwachten dat binnen de joodse eredienst het symbool van de stam Levi, de Maan, een grote rol speelt. Het tegendeel is het geval. In de joodse staat IsraŽl wordt heel het religieuze denken beheerst door een Messiasfiguur, die de ontkenning is van de speciale band die de God van IsraŽl heeft geschapen met de stam Levi.
De Joodse Messias is geen moederfiguur, die op een zorgzame wijze het spirituele leven van de joden dient te ontwikkelen, nee, hij is een arrogante, heerszuchtige strijder, die de joden macht en goud dient te geven, zodat IsraŽl zich kan 'ontwikkelen' tot een rijke en machtige natie in een kapotgeknalde wereld, waaruit alle vijanden van Israel verwijderd zijn.
Dat is de reden waarom een objectieve waarnemer de joden alleen maar kan oproepen de speciale band tussen God en de stam Levi te herstellen. Met andere woorden - geef de Maan weer een hoofdplaats, zet het spirituele denken op de eerste plaats - en vernietig elke op geld en macht beluste gek die de Zorgzame Spirituele Moeder van de troon probeert te stoten. Dat is namelijk de opdracht die (de Joodse) God in het bijbelgedeelte Numeri aan de joden geeft...

Tien Tekens Tellen Niet Mee!

From the 12 sons of Jacob and the two sons of Joseph derive the Twelve Tribes of Israel. Ten were lost to history. The survivors, Judah (Lion) and Benjamin (Aries), constitute the Jews of today.

Let op:

De term 'jood' verwijst (uitgaande van de stelling hierboven) niet naar het gehele volk van God (de bijbel spreekt over 'Kinderen van Israel'), want dat volk bestaat uit twaalf stammen, waarvan er tien verdwenen zouden zijn.

De term jood is afgeleid van het Romeinse woord 'Judea'.
In de oudheid waren er twee koninkrijken: het Noordelijke van de tien stammen, waartoe Galilea en Samaria behoorden, en het Zuidelijke van de stammen Judah en Benjamin, een gebied dat door de Romeinen 'Judea' werd genoemd.
Alleen de bewoners van Judea werden joden genoemd. De tien andere stammen zijn ook kinderen van Israel, maar ze moeten desondanks niet-joden worden genoemd, omdat ze geen inwoners waren van Judea.
Het is daarom onjuist om 'de joden' het uitverkoren volk te noemen. Daarmee ontken je de rechten van de Hebreeuwse niet-joodse stammen, die zich vermengd hebben met andere volkeren, en je doet onrecht aan de woorden van de bijbel waarin de kinderen van Israel niet gelijkgesteld wordt aan de twee stammen Judah en Benjamin.
De enige echte uitverkorenen zijn de Levieten, maar die mogen niet tot de zonen van Israel gerekend worden, omdat zij een hogere taak hebben: als buitenstaanders onder alle stammen de wijsheid of het getuigenis van God verspreiden.

Sharon surprises senators
Removal of Saddam Hussein best way to deal with Palestinians

'We need many more Jews to come to Israel, a million more Jews,'' Israeli Prime Minister Ariel Sharon told the Senate Foreign Relations Committee behind closed doors last week.
Here was something entirely new even for well-informed senators, and their facial expressions conveyed surprise. Massive immigration to a country of 6 million signified no interest by Sharon in negotiating a settlement with the Palestinians.
Indeed, speaking off the record to mostly uncritical American politicians, the old soldier-statesman was even more blunt than he is in public.
Sharon pointed to no Israeli-Palestinian deal for at least 10 years and talked of a hundred years' struggle with Arabs.
Warning of Egyptian and Saudi duplicity, he informed the senators that removal of Saddam Hussein from Iraq would be the best way to deal with Palestinians. (By Robert Novak, Times columnist, 17-6-2002)


Young Muslims still favor America

Despite September 11 and the bombing of Afghanistan, the United States and Britain are surprisingly popular among young people in the Arab and Muslim world, according to a poll taken in nine Muslim and Arab countries.
The survey of some 5,000 young people by the British Council, Britain's international organization for educational and cultural relations, showed that most of the young do not see the United States and Britain as "the house of Satan."
Instead, the participants listed the countries as being among the most admired in the world.
The survey also challenges the view that hatred of America has hardened across the board in the Muslim world since September 11.
Asked to name "the country you think most highly of," the vast majority of the young Muslims and Arabs surveyed in Bangladesh, Egypt, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Pakistan, the Palestinian territories, Saudi Arabia and Turkey, chose the United States.
Despite strong criticism of U.S. policy toward the Arab world by most respondents, America was more than twice as popular as the No. 2 choice, Japan. (By Veronique Mistiaen, The Washington Times 20-6-2002 )


The Palestinian leadership has condemned
Israel's reoccupation of several West Bank towns

"The pursuit of the aggression by the Israeli occupation forces and the ugly crimes committed against our people, land and holy sites, and the imposition of this destructive war is a new form of racism and Nazism," the leadership said in a statement.
"The occupation forces are exploiting the silence of the international community and the Arab countries... in a bid to bring our people to their knees."
On Friday, the leadership called for swift US and international intervention amid concern over Israel's vow to pursue its reoccupation of Palestinian self-rule towns on the West Bank.
"We ask for the urgent sending of a international observer force in the territories to ensure the safety of the population," the leadership said.
Israel's Security Cabinet decided on Friday to pursue its reoccupation of all Palestinian self-rule towns "as long as necessary" in retaliation for anti-Israeli attacks. "I think that within a few days we will control all the West Bank and that we will stay there for a long time," an Israeli official said. The director of the Israeli Defence Ministry, Amos Yaron, says this could mean Israel might have to take over the civil administration of the reoccupied territories. (ABC News Online, 23-6-2002)


Zie ook: Palestijnen slachtoffer
van een meestermanipulator


PA says it arrests Hamas, Islamic Jihad members in Gaza Strip

Palestinian police have arrested members of radical groups Hamas and the Islamic Jihad in the Gaza Strip. Among those arrested was Mohammed Shihab, a Hamas leader in Jebaliya refugee camp and Jamal Saleh, the head of an Islamic group that supports Hamas. Hamas condemned the arrests.

"The Palestinian Authority will take every step needed to protect the Palestinian national interest and to stop any act that will violate the leadership's orders and commitments," a Palestinian security official said on condition of anonymity.
Islamic Jihad and Hamas are responsible for most suicide attacks against Israeli citizens.
The Palestinian Authority has repeatedly condemned the operations but has said in the past that it was unable to carry out arrests because its police forces were badly hit by Israeli airstrikes and arrests.
Hamas recently criticized the Palestinian Authority for condemning its operations and has vowed to continue staging attacks against Israeli targets while Israel's presence in the Palestinian areas continued. ( By Ha'aretz Service and The Associated Press, 23-6-2002)

Yasser Arafat & Camp David

Q: Do you agree with those who say that everybody made mistakes in Camp David and afterward?

Arafat: "We made mistakes, but we ... remember we continued at Sharm al Sheikh, and Paris and Taba. And at Taba we were very near to each other, and this had been declared at the press conference, and the European Union representative and the Egyptian representative have the full information about what had been agreed upon in Taba. So everything was going in a good way... but what happened after that canceled everything."

Q: Many Israelis, if not the majority, are certain that you did not really mean to reach a peace agreement, and that you had planned the intifada in advance, and exploited Sharon's visit to the Temple Mount.

Arafat: "I went myself with Abu Ala, Abu Mazen and Dr. Saeb Erekat to the house of Barak (in Kochav Yair).
Amnon Shahak was there, Shlomo Ben-Ami was there, Yossi Ginosar, Gilad Sher, Danny Yatom and Danny Avraham.
I begged him `Please remember what had been declared on Har Habayit by your hero Moshe Dayan, that which had been declared [regarding the ban on Jewish prayers on the Temple Mount]' ...
Why [Sharon] didn't make this visit when he was the second man after Netanyahu? Why he didn't make the visit during Begin? Why now? Please. I begged him [Barak] in front of all the others. Please not to do it." (By Akiva Eldar, Ha'aretz 20-6-2002)


Terugblik: 25 januari 2001
Israel kiest voor de man van oorlog

Met nog twee weken te gaan tot de verkiezingen - besloten de partijen tot een marathonoverleg in de Egyptische badplaats Taba. Voor het eerst sinds de Oslo-akkoorden zaten IsraŽl en de Palestijnen weer tegenover elkaar. Zonder een Amerikaanse bemiddelaar. Volgens onbevestigde berichten zit er schot in het overleg. De partijen zijn op weg naar een rand- of raamakkoord... Maar de kans dat Barak het eventueel door hem te tekenen raamwerk ook zelf zal invullen, is bijna nihil.
Al weken lang wijzen de opiniepeilingen op een stabiele trend waarbij AriŽl Sharon de aanstaande verkiezingen wint met minstens 20 procent voorsprong op Barak.
Dat de duif Barak de havik Sharon de komende 10 dagen voorbijvliegt, lijkt uitgesloten. Zelfs als Barak de olijftak van een akkoord in zijn bek heeft.
Sharon heeft al laten weten zich niet gebonden te achten aan een overeenkomst die niet de steun heeft van de Knesset, de volksvertegenwoordiging. (Info: Radio Nederland 2001)

Shimon Peres & De Heilige Oorlog

"Remaining in the West Bank costs not only money and reserves, staying there also raises questions over what will be with three and a half million people that are there - including the Palestinians that are living in (East) Jerusalem."
"I hear people saying we'll go in and we'll conquer, as if we were aloine in the world, as if there were no Arab world, as if there were no (wider) world - what kind of remarks are these?"
Therefore, Peres said, he had demanded that the cabinet decision over the operation delete a phrase declaring that the troops would remain in place for a "prolonged period."
Peres said he had also demanded, and that officials had stated, "that it is not our intention to conquer the place, not our intention to settle the place, not our intention to adminster affairs in place of the Palestinian adminsitration."
He said rightists were arguing that "since there's a war on terror, let's widen it - let's expand the war to a bigger one. I'm not among them." (By Ha'aretz Service, 23-6-2002)


Israel wil kritische nieuwszenders weren

The government, which named a "patriotic" director-general to run the Israel Broadcasting Authority, cannot impose its values on the world press. Those punished by blacking out international news channels would be the residents of Israel, who will be exposed to less information about what's happening around them. And there will be collateral damage:
The local hysteria around CNN and BBC reports will be perceived as a desire to hide information not only from Israeli citizens, but from the world itself.
The current moves are reminiscent of the darkest of regimes, which seek to control the flow of information and to throw up barricades against it, to allow only those news media that are convenient for the regime, to determine what the citizenry will be allowed to know, and what they will be forbidden to know. (Ha'aretz Editorial, 24-6-2002)

US hawks deliver victory to Sharon
in battle over Arafat

George Bush finally gave his long-awaited speech on the Israel-Palestinian conflict. The document had created acrimonious divisions between the administration's hawks and the State Department. The hawks won.

Israel's guarded official statement concealed real delight with the speech. In the last 15 months, Mr Sharon has managed to reoccupy Palestinian-run land, tear up the infrastructure of the Palestinian Authorityand carry out scores of assassinations.
Mr Bush talked only of Israel's right to defend itself, in effect endorsing these practices. There was also speculation that it would be seen as a signal to finally go after Mr Arafat himself.
Mr Sharon's office said that "when the Palestinian Authority undergoes genuine reforms and a new leadership takes it place at its head ... it will be possible to discuss ways of moving forward by diplomatic means."
Startlingly, Mr Arafat's office seemed to ignore the speech's central message. It welcomed Mr Bush's ideas, describing them as "a serious effort to push the peace process forward".
The Palestinians sought solace in Mr Bush's references to the "occupation", the issue which they say lies at the heart of their intifada.
Mr Bush also said "permanent occupation" Ė suspected by many to be Mr Sharon's aim Ė "threatens Israel's identity and democracy," and spoke of a "viable state", another important buzzword to the Palestinians.
But there was little to suggest this speech will make much difference to the nightmare on the ground. Mr Bush talked of the need for Israel to withdraw to the positions before the start of the intifada in late September. But the withdrawal should be made "as we make progress toward security.'' One suicide bomber attack would allow Israel to argue that progress has not been made.
Mr Bush suggested a three-year timeline for his two-state "vision" to become reality.
"As new Palestinian institutions and new leaders emerge, demonstrating real performance on security and reform, I expect Israel to respond and work toward a final-status agreement." This is likely to mean that if Israel decides the leadership is not demonstrating "real performance", the Palestinians can forget about a state.

By Phil Reeves in Jerusalem, independent.co.uk 25 June 2002


Sweden Slams Bush's Call for Arafat's Ouster

Swedish Foreign Minister Anna Lindh on Tuesday slammed U.S. President George W. Bush's plan for Middle East peace, saying that his call for the ouster of Palestinian Leader Yasser Arafat was unacceptable.
Lindh, speaking to Swedish news agency TT, said the demand "was neither acceptable in terms of international law nor politically wise." "Palestinians choose their leaders themselves and I am not sure that setting this type of condition promotes the reform forces within the Palestinian Authority," she said. "And we don't know what risks coming after Arafat," she added.
Lindh said she feared that Bush's comments would be interpreted as a sign of support for Israeli actions against Arafat and the Palestinian people, AFP reported.
"I think there is a risk when Bush so clearly identifies the Palestinian leadership as responsible for terrorism. It can, even if it was not intended so, be a sign of support for Israel in its military actions and that is very dangerous," she said. (teherantimes.com 25-6-2002)


Het vredesvoorstel van George W. Bush
Goede bedoelingen & Zinloos getreiter

Commentaar Wim Duzijn 2002

George Bush, president van de Verenigde Staten, heeft een voorstel op tefel gelegd voor vrede in het Midden-Oosten. Zoals altijd stelt hij zich niet onpartijdig op, zodat zijn vredesvoorstel een leeg, zinloos stuk papier is, boordevol mooie woorden en goede bedoelingen, maar zonder de wil de wortels van het conflict aan te pakken, zoals daar zijn:
De sadistische treiterzucht van een extreem-rechtse Israelische regering, die voortdurend probeert de Palestijnse Autoriteit te vernederen en de fundamentalisten te provoceren, de welhaast ziekelijke wil Yasser Arafat te demoniseren, de aanhoudende Israelische militaire bezetting, die geweld blijft oproepen, de weigering van Israel duidelijk te verklaren dat men de Arabische interpretatie van de VN-resoluties 242 en 338 ondersteunt, de onwil het vredesplan van Saoedi-Arabie serieus te nemen - de onwil derhalve ook vrede te sluiten met de gehele Arabische wereld (alleen Egypte en Jordanie worden genoemd - met de rest moet oorlog worden gevoerd), de onwil een internationale troepenmacht te installeren in de bezette gebieden die de Palestijnen de mogelijkheid biedt in alle rust te werken aan de vorming van nieuwe democratische organen, kortom: de gehele redevoering is weinig meer dan een reusachtige zeepbel, die bij objectieve beschouwing weinig meer blijkt te zijn dan een oproep aan de Palestijnen te werken aan vernieuwing in een uiterst negatieve Israelische omgeving, waarin alles bij het oude blijft (zelfs de meest ultrarechtse partijen hoeven het kabinet niet te verlaten) - zodat er voor de actievoerende fundamentalisten geen enkele reden is om het verzet te staken.

Het oude overbekende verdeel en heers-spelletje wordt weer gespeeld: de Arabieren worden tegen elkaar opgezet en de winnaar is extreem-rechts.

"For too long, the citizens of the Middle East have lived in the midst of death and fear. The hatred of a few holds the hopes of many hostage. The forces of extremism and terror are attempting to kill progress and peace by killing the innocent. And this casts a dark shadow over an entire region.
For the sake of all humanity, things must change in the Middle East." George W. Bush

Militaire Bezetting & Terreur

To a naive audience President Bush's speech may have sounded like a sensible framework for progress, but for anyone with any understanding at all of the Middle East, it was clearly a shallow attempt in diplomacy that amounts to U.S. surrender of its Middle East foreign policy to the ranks of Israeli Prime Minister Ariel Sharon and Israel's lobby in the U.S. Indeed, the speech was praised by Israel's right, which has rejected Palestinian statehood outright.
President Bush continues to be blinded by the events of 9-11 and refuses (or deceitfully avoids) to see the Palestinian issue outside the framework of the yet undefined phenomena of "terrorism".
Palestinians were stripped of their national, civil, and human rights decades before the word terrorism became a buzzword. By placing the Palestinian struggle for freedom and independence in a 9-11 mold, the U.S. is only prolonging a solution and feeding the bloodshed, exactly as Israel has been doing for 36 consecutive years now.
Today the U.S. is ideally positioned to finally take real action and use its global leverage to end Israeli occupation, instead it has succumb to an extremist Israeli government that views the fate of illegal Israeli settlements the same as it views the fate of Tel Aviv. (By Sam Bahour and Michael Dahan, PalestineChronicle 25-6-2002)


Zolang IsraŽl op een illegale wijze gebieden bezet houdt en er geen sprake is van een IsraŽlische verklaring waarin wordt toegegeven dat bezetting en illegale bebouwing van Palestijns grondgebied niet legitiem zijn, kunnen daden die gericht zijn op het beŽindigen van illegale activiteiten niet gezien worden als daden van terreur. Zodra IsraŽl zich volledig terugtrekt uit alle bezette gebieden en de macht in handen geeft van een interim-bestuur dat onder supervisie staat van de Verenigde Naties is er sprake van een legaal bewind dat het recht heeft elke vorm van geweld die de orde in het gebied ondermijnt als daad van terreur te bestempelen.
Het feit dat IsraŽl hardnekkig weigert de macht in de bezette gebieden over te dragen aan de Verenigde Naties (illegaliteit vervangen door legaal gezag dus) bewijst dat niet de Palestijnen, maar de IsraŽliŽrs terroristen zijn. Staatsterreur, merkte Yasser Arafat in een vraaggesprek op, is ook terreur...

Barbara Bush: 'They know I am fair'

"My vision is two states, living side by side, in peace and security. There is simply no way to achieve that peace until all parties fight terror." George W. Bush

Barbara Bush


Laura Bush over George W. Bush: "Through the peaks and valleys, I have witnessed one constant in my husband's life, and that's his steadfast belief in the values we discussed today: Love your neighbor as you'd want to be loved. Be kind to one another.
Remember that your family is the greatest responsibility you'll ever have. Treat your children like they're the most important people in the world, because they are. And last, but not least, listen to your mother."


George W. Bush & zijn vader en moeder Barbara Bush is geboren op 8 juni 1925 in Rye (NY), waarschijnlijk rond 19 uur 's avonds.
Op het net worden twee geboortetijden genoemd: 19 uur, een tijd die het teken Boogschutter op de ascendant plaatst, en 22u 15m, een tijd die het teken Waterman op de ascendant plaatst.
Gezien het feit dat Barbara Bush zich identificeert met typische Boogschutter-kwaliteiten, zoals humor, openheid en waarheidsliefde ("They know I am fair"), wordt hier gekozen voor het eerste tijdstip.
Het zal duidelijk zijn dat het hier een werkhypothese betreft. Die hypothese kan aannemelijk worden gemaakt door te verwijzen naar uitlatingen van Barbara Bush (zie boven), maar er is ook controle mogelijk via het opstellen van zogenoemde 'progressiehoroscopen'. We kiezen daarvoor de controledatum 11 september 2001, waarbij Barbara Bush, als moeder van de president, direct betrokken was.
Wanneer als geboortetijd 19 uur wordt gekozen laat de progressiehoroscoop op die dag negatieve Pluto-aspecten zien (Pluto staat voor dood en destructie), wanneer de tweede tijd gekozen wordt ontbreken negatieve aspecten.

Wanneer wordt uitgegaan van 19 uur als geboortetijd ontstaat een horoscoopfiguur waarin de nadruk komt te liggen op de drie belangrijkste planeten van de dierenriem, de zogenoemde Drie Koningen: Jupiter, Maan en Saturnus.
Direct via ascendant Boogschutter, een teken dat wordt beheerst door Jupiter, de planeet van het recht, de waarheid en de eerlijkheid ('fair play'), en indirect via het tweede huis dat beheerst wordt door het teken Steenbok (Saturnus=Wet) en bezet door de planeten Maan (Zorg) en Jupiter (Recht-Waarheid).
De planeet Saturnus hoort bij Mozes, de wetgever. De Maan hoort bij de Levieten (Moeder-aanhangers,) die er zorg voor dienen te dragen dat het getuigenis van God - Jupiter is de getuigende, de waarheidsverkondiger - wordt beschermd en uitgedragen.

Jozef, Judea & Ytzhak Rabin

Zoals hierboven werd uitgelegd hebben in de geschiedenis van het jodendom twee dierenriemtekens zich naar voren gedrongen: de tekens Leeuw (Koningschap, macht, egocentrisme) en Ram (Strijd, oorlog, egoÔsme).
Zowel de Leeuw als de Ram hebben weinig oog voor de problemen van anderen. De Leeuw wil heersen, de Ram wil strijden, en in zo'n wereld kun je natuurlijk geen rekening houden met onzinnige problemen van anderen. De ander, dat is in de wereld van de Leeuw en de Ram (lees: Judea, het land van de joden) weinig meer dan lastig gezeur. 'De ander', dat is een lastpak, waar je afstand van moet doen. Je moet kiezen voor het superego (Leeuw) en het collectieve ik, het militarisme (Ram) en verder bestaat er niets.
Wie toegeeft aan het verlangen van ideologen de werkelijkheid op een grove wijze te versimpelen mag zichzelf 'Godmoordenaar' noemen, omdat het begrip 'God' (de oude Egyptenaren wisten het heel goed) verwijst naar het geheel van al het bestaan:
God is niet een deel van het geheel, nee, God is het geheel, God is alles.
Het Zionisme zou je daarom een geestelijke perversie kunnen noemen, omdat het als politieke beweging een klein gedeelte uit de geschiedenis van het volk van IsraŽl tot absolute waarheid heeft verheven: met name dat deel waarin inwoners van Judea (de joden) de Messias vereenzelvigen met zichzelf (de strijdende koning = Ram/Benjamin-Leeuw/Judah).
Het begrip 'vrede' hoort bij de stam van Jozef, ofwel het dierenriemteken Vis (zie het schema hierboven van rabbi Joel Dobin). Jozef hoort niet bij Judea, het enige gebied dat de huidige joden strikt logisch geredeneerd zouden kunnen opeisen, maar bij het Noordelijke koninkrijk van de Tien Stammen.
Judea is macht en oorlog. Het teken Vis echter wordt beheerst door de vergevensgezinde planeet Neptunus (door astrologen de 'hogere Venus' - Venus = liefde - genoemd).

In de geboortehoroscoop van Yitzhak Rabin, geboren op 1 maart 1922 in Jeruzalem, rond 16 uur (Bron: Astrologische Databank, niet officieel bevestigd door Rabin), speelt (het kan toeval zijn) de planeet Neptunus een grote rol: via plaatsing in het ascendanthuis en via het zonneteken Vis.
Het geloof in het Joodse Messiasschap (Koning worden via Oorlog) wordt aangegeven door het ascendantteken Leeuw en het Maanteken Ram.
Neptunus is de vijand van elke vorm van oorlog. In het Oude Testament wordt hij gesymboliseerd door de dromer Jozef, die de lievelingszoon was van Jacob.
Jozef werd door zijn broers in een diepe put geworpen, omdat hij kwaad ontdekte in zijn broers (denk aan Jezus die tegen zijn volgelingen zei" "Jullie hebben niets te vrezen, maar mij haten ze, omdat ik het kwaad dat ze doen blootleg").
Je zou kunnen stellen dat er binnen het jodendom een doem ligt op het teken Vis. Wie vrede wil wordt aan de kant geschoven of op zo'n plaats neergezet, waarin het prediken van een vredesboodschap onmogelijk wordt gemaakt.
Yitzhak Rabin (die zowel generaal als vredesapostel was) werd in het jaar 1995 vermoord door een religieuze jood die een extreem vertegenwoordiger was van het joodse Messiasdenken. De vredelievende Vis werd gedood door de combinatie Ram-Leeuw. De zachte, gevoelige mens heeft geen recht van bestaan in een wereld waarin Koningen Oorlog willen voeren.
Je zou dat 'de vloek van Judea' kunnen noemen. De joden (bewoners van Judea) hebben de echte koningen (Mozes=Saturnus, Levi=Maan en Jezus=Jupiter) onttroond en de valse koningen, de tekens Leeuw en Ram, tot God (=oorlogvoerende koning) verheven. Ze zijn daarom geen echt volk, omdat een echt volk altijd kiest voor iedereen - en dus ook voor een God die er is voor iedereen.
Jacob vertegenwoordigt dat Godsbegrip. Hij had twaalf zoons en die twaalf zoons vormden tesamen het volk van IsraŽl. Hij kende de slechtheid van zijn harde, eerzuchtige zoons, en daarom gaf hij het erfrecht aan de zachtmoedige, gevoelige zoon: Jozef.
Het zal duidelijk zijn dat degenen die Jozef afwijzen moeilijk gezien kunnen worden als vertegenwoordigers van Gods volk. Het Oude Testament getuigt tegen hen!

Song For Peace

Let the sunshine penetrate
Through the flowers
Don't look back in worry
Let the deceased rest

Raise your eyes and
Look ahead with hope
Sing a song for love
Not for wars

Don't say the day will come
Make it happen now
It's not a dream
When in all quarters
The praise for peace will sound

So, sing a song for peace
Don't whisper a prayer
Better to cry aloud
A song for peace

"One of the keys to success is to find people who are willing to use their intelligence to rally people of compassion to serve as mentors and role models for children."

George W. Bush, 10-4-2001


Wie in Israel is er zo lief als George Bush?

Dat George Bush een lieve vent kan zijn bewijst de volgende anecdote, die betrekking heeft op de verdrietige situatie die in het gezin George-Barbara Bush ontstond na de dood van hun dochter Robin op 3-jarige leeftijd:

When Robin had become sick, it was Bush's father who wore his anguish openly, who had to leave the room at Memorial Sloan-Kettering cancer center each time Robin had another transfusion. And it was Barbara Bush who stayed resolutely at their daughter's side in New York, her strength belied only by her hair, which at age 28 began to turn white.
After the couple returned to Midland, Barbara plunged into despair. Her husband tried his best to cheer her up. But he was pulled away by the demands of building an oil business, working long days and traveling frequently. That left Barbara alone with her two children for long stretches.
Of the two boys, only George understood what had happened.
As the gloom began to lift from the Bushes' three-bedroom frame house on West Ohio Street, it was their ebullient cutup of a son who, despite his own pain, helped drive it away Ė joking, playing, working hard to make his mother smile again. Time helped salve Barbara Bush's pain, but so did "Georgie."
Barbara Bush once said it didn't dawn on her what was happening until one day when she heard her son tell a friend that he couldn't come out because he had to play with his mother, who was lonely.
"I was thinking, 'Well, I'm being there for him,'" she recalled. "But the truth was he was being there for me." (From: Tragedy Created Bush Mother-Son Bond, Washington Post, 2000)

"I call my philosophy and approach compassionate conservatism. It is compassionate to actively help our fellow citizens in need. It is conservative to insist on responsibility and on results." George W. Bush, 30-4-2002

Politieke integriteit - door Gert Schutte

Integer handelen is een universele norm, maar geen gemeengoed. Het lijkt mij goed met dit uitgangspunt in gedachten het onderwerp van de politieke integriteit onder de loep te nemen. Politiek is immers gewoon een aspect van het leven. Ze wordt bedreven door gewone mensen, met kwaliteiten en gebreken zoals die overal voorkomen. Politici zijn ook niet onderworpen aan normen die speciaal voor hen zijn ontworpen. De Tien Geboden gelden voor hen net zo goed als voor ieder ander.
Integriteit betekent zoiets als onkreukbaarheid. Een hoge norm. Het handelen van een politicus mag eraan afgemeten worden, maar ook dat van u en van mij. Een treffende omschrijving van wat onkreukbaarheid inhoudt treffen we aan in de Heidelbergse Catechismus, ťťn van de belijdenisgeschriften van de Calvinistische kerken. De betekenis van het verbod tot diefstal wordt daarin positief verklaard als volgt:

"Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder en zo met hem doe, als ik wil dat men met mij doet."

Een politicus is niet zo maar een bestuurder. Hij is overheidspersoon. In die hoedanigheid oefent hij gezag uit over burgers, stelt (veelal samen met anderen) regels waaraan die burgers zich hebben te houden, beslist over hun rechten en plichten in concrete situaties en beschikt via belastingheffing over een deel van hun inkomen. Wie dat recht en die taak heeft zal onkreukbaar moeten zijn.

Zelfs de schijn van het kwaad (partijdigheid, belangenverstrengeling, machtsmisbruik) zal hij of zij moeten vermijden. Bestuurlijke integriteit behoort dan ook tot de eisen van een rechtsstaat.

G.J. Schutte was van 1981 tot februari 2001 fractievoorzitter van het Gereformeerd Politiek Verbond in de Tweede Kamer.

Terror, the double standard
by Dr. Lilienthal, Jewish Historian

De Israelische Likud-partij heeft in het verleden de meest agressieve vormen van terreur altijd gezien als een legitiem middel om gestelde doelen te verwezenlijken.
Ook de huidige verhuld-agressieve politiek van het stellen van voldongen feiten - nederzettingen bouwen om jezelf te kunnen onttrekken aan de eisen die de internationale gemeenschap aan je stelt - moeten gezien worden als verkapte terreurdaden.
De weigering de terreur van de rechtse partijen in Israel te veroordelen - waar wel het als terreur beschouwde gedrag van Hamas, Jihad en andere Palestijnse verzetsbewegingen wordt veroordeeld - schept rechtsongelijkheid, die niet mag bestaan in een moderne, democratische rechtswereld.

Voor de Wet is iedereen gelijk

In een wereld waarin het recht centraal staat is iedereen voor de wet gelijk. Wie zichzelf op grond van volstrekt irrationele argumenten (bijbelse argumenten die door geen enkel modern gerechtshof legitiem zullen worden verklaard) boven een ander plaatst heeft niet begrepen wat de bedoeling is van de wet. De wet is er niet om onrecht te bevorderen, de wet is er om onrecht te voorkomen.

Anarchisme & de Wet
Commentaar Wim Duzijn 2002

Zoals de Arabieren worden afgeschilderd als wilden en barbaren, zo worden anarchisten afgeschiderd als chaotische zonderlingen die tegen orde en gezag zouden zijn.
Natuurlijk, toegegeven er zijn chaotische anarchisten die weigeren hun verstand te gebruiken, zoals er ook chaotische Arabieren zijn die handelen als een geplukte kip met afgeslagen kop, maar dat zijn uitzonderingen. Arabieren zijn niet gek, net zo min als anarchisten wetteloos zijn.
Een anarchist is een persoon die een zeer idealistische opvatting heeft over 'de wet'. Je zou een anarchist, waar het de wet betreft, een puritein, een calvinist of zelfs een juridische fijnproever kunnen noemen.

Een anarchist weet dat zijn vrijheid staat of valt met eerlijke, intelligente wetgeving en daarom zal hij alles op alles zetten om te voorkomen dat fundamentalisten (joods, christelijk of islamitisch) de intelligente wetgever van de troon stoten.

Wanneer een anarchist Arabieren hoort schreeuwen dat Israel de wet verkracht, dan denkt hij bij zichzelf: "Des te meer reden om intelligente, juridisch geschoolde mensen naar voren te schuiven." Want je kunt wel een potje gaan zitten schreeuwen en met bommen gaan zitten gooien, maar uiteindelijk zal toch het recht moeten zegevieren en dat is alleen mogelijk wanneer je beschikt over mensen die respect hebben voor de wet.
In de Arabische landen, inclusief Israel, stond de eerlijke, onafhankelijke wetgever altijd op de onderste trap van de maatschappelijke ladder.
Wie coca-cola-flesjes verkoopt, al dan niet voorzien van Hebreeuwse of Arabische lettertekens is een groot man, wie wetgever wil zijn wordt weggelachen.
Daarom is de rede van de Amerikaanse president George W. Bush ook zo'n gigantische flop. Die rede is niet geschreven door een geniale Amerikaanse rechtsgeleerde, die bij zijn toehoorders eerbied weet op te roepen voor de Wet, maar door een mooipratende ijdeltuit, die de waardigheid terug wil brengen in het Witte Huis, zonder te beseffen dat waardigheid een hoedanigheid is die thuishoort bij de ernstige, plichtbewuste, afstandelijke en onpartijdige mens.
"Een rede die geschreven zou kunnen zijn door de Likud-partij", merkten vooraanstaande Israelische politici trots lachend op, waarmee definitief is komen vast te staan dat de Likud een partij is die de absolute ontkenning is van het strenge, plichtenoproepende begrip 'Wet', een partij dus die ongetwijfeld door de wetgever Mozes in het grote vergeetboek van de geschiedenis zou worden bijgezet.


George W. Bush, 10-10-2000:
It's time for a change."

"I want to usher in an era of personal responsibility, and that begins in the Oval Office. As President, I will restore honor and dignity to the White House, and set a new tone of respect and bipartisanship in Washington... It's time for a change."

Arafat hervormt bestuur

De Palestijnse leider Arafat heeft de inlichtingendienst, de politie en de burgerbescherming onder het gezag van het nieuwe ministerie van Binnenlandse Zaken geplaatst.
In het decreet dat Arafat heeft uitgevaardigd zegt hij dat hij, `gelet op het algemeen belang', tot een reorganisatie van het bestuur heeft besloten.
Arafats regering is er vaak van beschuldigd corrupt en inefficiŽnt te zijn. Bovendien hebben haar veiligheidsdiensten geen einde gemaakt aan de zelfmoordaanslagen van radicale Palestijnen in IsraŽl. Ondanks beloften in die richting zou Arafat onlangs zelf zijn goedkeuring hebben gegeven aan de betaling van 20.000 dollar aan de Al-Aqsa martelarenbrigade, een van de groepen die verantwoordelijk zijn voor zelfmoordaanslagen. Deze informatie, hem geleverd door inlichtingendiensten, zou president Bush er onlangs toe hebben bewogen op te roepen tot de vervanging van Arafat. (Algemeen Dagblad, 28-6-2002)