Van Boeddha tot Theo van Gogh
mythische helden & nihilistische terreur


Belangrijke onderwerpen

All people want is to be famous
Het holistisch personalisme van “Lowieke” Janssens
Theo van Gogh & Het Goddelijke Varken
Ballingschap & De Verkrachting Van Het Recht
Yasser Arafat: Een Morele Held
Arafat & The Jewish State
Saddam Moet Khomeini Dienen
Amerika & Het Opgelegde Isolement
Bill Clinton vindt invasie Irak juist besluit
Louis Michel: Recht Plaatsen Boven Macht En Geld
Steenbok en Leeuw: Van Boeddha tot Theo van Gogh
We (Muslims) Need To Take A Look At Ourselves Also
Het Recht Op Een Zinvol BestaanAll people want is to be famous
Het enige wat mensen willen is beroemd worden

Door de geschiedenis heen zijn helden en wijzen als voorbeeld dienende, paradigmatische figuren geworden. Ze laten ons zien wat de mensheid kan zijn, ze definiëren onze waarden en vervullen ons met diepe emoties, omdat ze een primitief maar krachtig verlangen naar menselijke volmaaktheid oproepen.
Zo riep Socrates, die zijn leerlingen leerde alles in twijfel te trekken totdat ze duizelig werden van verwarring en die uiteindelijk in staat was de dood met kalme, liefdevolle gelijkmoedigheid in de ogen te zien, bij zijn tijdgenoten een soort geestelijke vervoering op.

Onze moderne cultus van beroemdheden is echter anders van aard...
We eisen niet langer van onze beroemdheden dat ze de wildernis intrekken om anderen geestelijk voordeel te brengen.
De lange, moeizame zoektocht van de held is vreemd aan degenen die met minimale inspanning onmiddellijke roem en erkenning zoeken. Je kunt een ster worden, een uitblinker van onze tijd, simpelweg door in de een of andere soapserie te verschijnen.
We verwachten niet dat onze beroemdheden ons uitdagen, zoals Socrates deed, of ons, zoals Boeddha, uit ons gebruikelijke egoïsme los te weken door ons bewust te maken van de alomtegenwoordigheid van het menselijke lijden. We willen dat onze sterren ons afleiden van deze ongemakkelijke realiteit.
Bekendheid is een doel op zichzelf geworden.
Steeds meer mensen willen gewoon beroemd worden.
In een vragenlijst die onlangs op een middelbare school in New York circuleerde, werd aan de leerlingen gevraagd: "Wat hoop je te worden?"
Twee derde antwoordde: "Een beroemdheid."

Karen Armstrong, in: From Buddha to Beckham
The Guardian 12-6-2004

Het Holistisch Personalisme
Van Magister “Lowieke” Janssens
door Prof. Roger Burggraeve, 2002

Alleen als we de mens integraal of holistisch benaderen kan deze tot zijn recht komen.
De mens is niet alleen een vrij, denkend en willend subject in lichamelijkheid, met eigen uniciteit en historiciteit, maar ook een subject in relatie.
Precies om te ontkomen aan het verwijt van subjectivisme en individualisme besteedt Louis Janssens van meetaf aan alle aandacht aan de wezenlijke betrokkenheid van de persoon op de anderen, zowel in de korte als in de lange relaties, dat wil zeggen zowel in de ik-jij-relaties als in de sociale, economische, juridische en politieke verbanden.
Daarenboven krijgen via de lichamelijkheid ook de relaties met de natuur en de wereld een eigen plaats en waarde, waardoor het voor personalisten in zijn spoor mogelijk wordt het ecologisch denken in het personalisme te integreren.
Met dit holistisch personalisme, dat alle dimensies van het persoon-zijn zowel in hun eigenheid als in hun wederkerige betrokkenheid probeert recht te doen, heeft Louis Janssens op verschillende vlakken van het maatschappelijk leven zijn stempel gedrukt.

“Het personalisme is geen strak systeem dat ons in een eenzijdige richting stuurt, maar vooreerst een relationele en dialogische manier van denken”

In België kregen de Franse personalisten in het bijzonder navolging onder de Leuvense moraaltheologen. Een eerste prominente figuur in dat verband is Albert Dondeyne (1901-1985), priester-filosoof en stichter van het Universitas-tijdschrift.
Louis Janssens (1908-2001) werkte het personalisme uit tot een dominante invalshoek in de wereldwijde katholieke moraaltheologie.
Zijn visie werkt tot op vandaag door via andere Leuvense moraaltheologen, zoals Roger Burggraeve. (Bron: Thomas Website)

Theo van Gogh & Het Goddelijke Varken

"Het wordt tijd om 'ns een film te maken waarin Allah wordt voorgesteld als een varken. Varkens zijn lieve, intelligente dieren..." Theo van Gogh, 14-6-2004

Theo van Gogh is momenteel in een strijd op leven en dood gewikkeld met wat hij noemt 'de achterlijke Islam'.
Elk verstandig mens vertelt hem dat hij op een onverantwoordelijke manier aan het generaliseren is, maar Theo heeft zichzelf de muts der blinde fanatici op het hoofd geplaatst en hij draaft door, waardoor er een radicalisering optreedt die ertoe leidt dat onredelijke mensen nog onredelijker worden, zodat de remmende werking van de gematigden, die als enige kracht het gevaar van religieus fanatisme in kan dammen, teniet wordt gedaan.
Zijn opmerking dat er een film moet worden gemaakt waarin Allah wordt afgebeeld als 'varken' is shockerend bedoeld.
Het varken is in een ver duister verleden tot onrein wezen uitgeroepen door samenstellers van de Hebreeuwse bijbel (de Islam is een mengeling van joodse en christelijke invloeden en heeft dat vreemde oordeel overgenomen) en daarom moet die God (dus ook de joods-christelijke god, want de Koran verwijst voortdurend naar de god van het Oude Testament) als een varken worden afgebeeld.

Het lijkt me best wel een aardig idee. Christenen vertellen dat Jezus de zoon van een varken is, en ik stel dan ook voor dat Theo zijn vriend Gerrit Zalm aanmoedigt de tekst 'God zij met ons' te vervangen door de tekst 'Het varken zij met ons'.
Ikzelf zal daar geen problemen mee hebben. Ik heb als astro-anarchist een astrologieprogramma ontwikkeld dat naast de Westerse dierenriemtekens ook Chinese dierennamen aan mensen toekent.
Theo is binnen het Chinees-magische wereldbeeld een Haan (bazig en autoritair). Pim Fortuyn is een Rat en tot de Lieve Goddelijke Varkens behoren, Theo zal zich er over verbazen: Job Cohen, Abou Jahjah, Jozias van Aartsen en - het belangrijkste varkentje van allemaal - Maxima, de echtgenote van Willem-Alexander...

De Chinese astrologen vertellen het volgende over het Lieve, Intelligente Varken (Abou Jahjah) en de vechtlustige, aan geld en macht verslaafde Rat (Fortuyn):

 • Kenmerkend voor het Zwijn (Varken) is zijn liefde voor de waarheid. Hij kan niet liegen en zelfs een leugentje om bestwil gaat hem moeilijk af. Daar komt bij dat hij niet zelfverzekerd genoeg is om te liegen. Via zenuwachtig gedrag of blozen geeft hij zichzelf onmiddellijk bloot.
  Vanwege zijn eerlijkheid is het Zwijn niet erg geliefden wordt hij maar door weinig mensen in vertrouwen genomen. Daar komt bij dat hij een treuzelaar is, zodat heel wat goede kansen en mogelijkheden aan hem voorbij gaan. Hij krijgt de juiste informatie niet, en als hij iets weet wacht hij te lang.
  Strijd en ruzie verafschuwt hij, waardoor hem vaak zwakheid en gebrek aan ruggegraat wordt verweten. De Zwijn houdt van het leven, maar wilde feesten zijn aan hem niet besteed.

 • Eerzucht, vechtlust en doorzettingsvermogen kenmerken de Rat.
  Erg zuinig is de Rat niet. Hij geeft het geld graag uit. Zijn doel is het voordeel, het zoeken van de beste kant van het leven. Hij houdt van geld en luxe, soms zo erg, dat hij aan niets anders meer kan denken. Bij teleurstellingen trekt hij zich terug in zijn hol en wil hij met niemand meer iets te maken hebben.
  De Rat is charmant en in de liefde meestal erg hartstochtelijk. Hij bindt zich niet snel. Heeft hij een relatie dan wil hij zijn partner niet met een ander delen.

  Commentaar WD: Van de hierboven genoemde personen beantwoordt (wanneer je de betogen van Theo van Gogh serieus neemt) Job Cohen het meest aan het beeld van 'het inschikkelijke varken'.
  Cohen is volgens Theo een 'schoenenlikker' die zich laat gebruiken door de achterlijken. Zelf is Theo een aanhanger van de tot God uitgeroepen vechtlustige Rat Pim Fortuyn, die door hem op zijn eigen website wordt aangeduid als 'de Goddelijke Kale'...


  De drie Abrahamitische religies
  islam, christenbom en judaisme

  Zegt: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob en de stammen werd nedergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons. Koran 2, De Koe

  Wanneer Theo van Gogh werkelijk de grote mensenvriend zou zijn die hij pretendeert te zijn, dan zou hij niet eerlijke mensen met stront bekogelen, maar dan zou hij eerlijke mensen wijzen op al die literaire uitingen die op een intelligente wijze aandacht besteden aan de profeten Mozes en Jezus.
  De fout die moslims maken is dat zij 'het Boek' waarover Mohammed spreekt op een volkomen onterechte wijze identificeren met 'de' Koran.
  Dat is onjuist. 'Het Boek' is in de eerste plaats het Oude Testament (de Koran spreekt over 'het Boek' dat aan Mozes gegeven werd) en daarnaast alle boeken die tot het christelijke gedachtegoed behoren (in Iran wordt ook het Zoroastrisme serieus genomen).
  Jezus wordt door de Islam gezien als een rebelse profeet die daarom de joden aanviel, omdat ze in strijd zouden handelen met de wijsheid van 'het Boek' (dat natuurlijk niet de Koran is, omdat Mohammed helemaal nog niet bestond op het moment waarop Jezus leefde).

  Volgens de Koran is iedereen die op welke wijze dan ook 'het Boek' serieus neemt een moslim.
  Mensen die zichzelf 'jood' of 'christen' noemen deugen volgens Mohammed alleen maar daarom niet omdat zij verdeling zaaien in een wereld die een eenheid moet vormen van mensen die 'het Boek' centraal stellen.
  Al die mensen moeten 'moslims' worden genoemd: zij die geloven in de ene, ondeelbare god die aan niets gelijk gesteld mag worden.
  Uitgaande van dat basisgeloof zijn niet de moslims de boosdoeners in het Midden-Oosten, maar die religieuze mensen, die weigeren gelijken te zien in mensen die 'het Boek' in hun leven centraal stellen, vooral diegen die zichzelf beschouwen als uitverkorenen, 'het volk van God', een benaming die het sektarische jodendom - in tegenstelling tot de islamitische, christelijke en joodse universalisten - als 'eigen bezit' claimt.


  Kenmerken van Sektarisme
  door Marcel Roggemans

 • De sekte steunt op dogmatische principes die of een religieus of een filosofisch of een therapeutisch karakter hebben. Een combinatie van een of twee elementen kan ook bijdragen tot sektevorming.
 • Deze principes worden op fanatieke wijze toegepast d.w.z. dat kritisch benaderen van de gebruikte leerstellingen, technieken of overtuigingen wordt geweerd.
 • De leidinggevende figuur is oppermachtig. Dit komt sterk overeen met wat wij meestal als de goeroe-cultus kennen. Eveneens kan de groepering, die dan de plaats inneemt van een enkeling of persoon, het instituut vormen waarnaar men zich te plooien heeft.
 • De saamhorigheid van de sekteleden is dwangmatig en heeft meestal gevolgen voor individuen die de sekte verlaten.
 • De vrije keuze van het individu wordt uitgeschakeld zoniet op z’n minst beperkt.
 • Sekteleden hebben geen individuele vrijheden meer. Zij zijn onderdeel van een groep en de groep gaat voor op het individu.
 • Zij worden meestal gedestabiliseerd (hersenspoeling) om tot de groep kunnen worden toegelaten.
 • Zij worden niet zelden verplicht tot financiële bijdragen die hun draagkracht verre te boven gaan. Ter compensatie wordt het ‘gratis’ werken voor de sekte als alternatief aangeboden.
 • Hun kinderen (en soms andere familieleden) worden met de sekte verbonden.
 • Sekteleden hebben allen de eigenschap dat ze een anti-sociale houding wordt aangepraat.
 • Zij verstoren herhaaldelijk de openbare orde.
 • Zij zijn niet zelden in rechtszaken verwikkeld.
 • Financiële fraude is hen niet vreemd.
 • Zij trachten op leidinggevende plaatsen te infiltreren om niet zelden hun (opgelegde) ideologie te verspreiden. (bron: weblog van marcel roggemans)

  Commentaar WD 2004: Eenheidsreligie (een religie die in alle mensen 'gods kinderen' wil zien) is nooit achterlijk. Achterlijkheid manifesteert zich altijd als sektarisme.
  Theo van Gogh, die zich op zijn website als een bazige sektarische sjeik omringt met fanatieke, dweepzuchtige gelovigen, mist dat inzicht. Hij valt niet het sektarisme aan, maar werkt als hel en verdoemenis predikende sektarier sektarisme in de hand.

 • Allawi: Iraq Negotiating For Saddam
  Tehran Times 15-6-2004

  BAGHDAD, Iraq (CNN) -- Iraq's interim prime minister Ayad Allawi said Tuesday the fledgling government "is currently negotiating" with coalition authorities for the handover of former Iraqi President Saddam Hussein to its custody.
  "Definitely, we'll be trying our best to get custody of Saddam and the other criminals. We have so far some definite promises from the coalition that this would be the case," said Allawi. He said he was told of the promises by coalition authorities in Baghdad, but said details are being worked out "within the U.S. administration."
  "We Iraqis want to get control of the criminals who committed the crimes against the Iraqi people," he said.

  "President Bush himself was asking me when are we going to be able" to hand over Saddam to the new government, said al-Yawar, who met with Bush last week at the G-8 summit in Sea Island, Georgia. "We must first make sure that we can maintain protection for his life until he goes to trial," al-Yawar said. "We must make sure that the trial goes as a legal process, he has his own fair chance of defense and the government has its own chance of expressing charges on him."
  At this time, no charges have been filed against him.

  Ballingschap & De Verkrachting Van Het Recht
  Commentaar Wim Duzijn 2004

  Wie op een illegale wijze een ander land bezet, de wettige regering afzet en vervolgens een chaos bevorderend bewind in het bezette land installeert, dat niet naar verzoening streeft, maar naar het tegen elkaar opzetten van mensen, die kan dat alleen maar op een 'goede manier' doen vanuit de opvatting dat macht 'recht' is.
  Je steunt de radicale militaire strijdgroepen die in het verleden elke keuze voor een rationele oplossing hebben afgewezen en je denkt dat je met het steunen van de onredelijken de 'redelijkheid' en 'de democratie' dient.
  Dat kan, het gebeurt, maar het is bedrog.

  Eerlijke mensen wijzen een dergelijke gang van zaken af. Zij kiezen voor nuchterheid, zakelijkheid en professionaliteit en zij zullen nooit de de rol van onpartijdig rechter toekennen aan partijdige, door en door irrationele mensen.
  Ik heb er in het verleden voortdurend op gewezen dat George W. Bush niet het onafhankelijke, onpartijdige, zakelijke recht dient, maar, integendeel: het irrationele, partijdige onrecht.
  De man is een geestelijke vluchteling, kon zichzelf als gevoelig individu niet handhaven in het Amerika van de 'vrije zakenman' en heeft uiteindelijk gekozen voor het collectivisme van de fundamentalistische religie, die weinig meer doet dan de ellende die een mens zelf niet aankan af te wentelen op mensen die net als George Bush vanwege hun gevoeligheid niet in staat zijn zich geestelijk weerbaar op te stellen.
  Het Amerika van de vrije, eerlijke en onafhankelijke enkeling die zich solidair verklaart met andere vrije, naar eerlijkheid verlangende enkelingen (een anarchistisch ideaalbeeld dat jarenlang in Amerikaanse films werd uitgedragen) bestaat niet meer.
  Het was misschien een utopie, maar in ieder geval een humane, menslievende utopie die als stimulans kon dienen voor onafhankelijke enkelingen in landen waar de geestelijke dictatuur werd gepredikt.
  Wat we nu zien gebeuren in Irak is dat radicale Khomeinisten, die nog Roomser zijn dan de Paus, als een soort morele speelbal de tot object gereduceerde lichamen opeisen van Saddam Hussein en zijn naaste medewerkers.
  Recht speelt geen rol. De slachtoffers zijn dood verklaard. En het uitleveren van dode mensen aan een schertsrechtbank is een daad van waanzin, die elk eerlijk mens alleen maar met afschuw kan vervullen, omdat hier niet de redelijkheid wordt gediend, maar de onredelijkheid.
  Als Saddam dood (d.w.z. schuldig) verklaard is, waarom schiet je hem dan niet meteen dood?
  Waarom schertsrecht ontwerpen dat niks anders kan dan het rechtsgevoel in mensen vernietigen?
  Recht behoort in dienst te staan van preventie, wil dierlijke, onredelijke daden voorkomen door, via het tonen van eerlijke, onafhankelijke en onkreukbare gerechtsdienaren, te appelleren aan de meest redelijke impulsen in de mens.
  Dat Amerika dat op eerlijkheid gebaseerde rechtsgevoel allang overboord heeft gezet is een feit. Het is juist de onwil het recht boven het primitieve eigenbelang van onredelijke groepsdenkers te plaatsen dat in het Midden-Oosten tot zo'n geweldige (geestelijke en economische) stagnatie heeft geleid.

  Wanneer Amerikanen redelijk zouden zijn zouden ze inzien dat het uitleveren van Saddam Hussein aan Khomeinisten niks anders betekent dan de totale en volledige doodverklaring van de droom van 'het vrije Amerika'.
  Saddam wordt op het altaar van de godsdienstwaanzin en het politieke opportunisme gelegd en daar geofferd aan de God van de onredelijken die een deal met elke gek en elke misdadiger willen sluiten wanneer het aankomt op het dienen van het eigenbelang, maar die weigeren een man die op een illegale wijze werd afgezet als balling een eigen leven te laten leiden in een ander land - een oplossing die de enig juiste is in een wereld die 'eerlijk' en 'rechtvaardig' pretendeert te zijn.


  Islamitisch Recht & Rechtvaardigheid

  60.8] Allah does not forbid you respecting those who have not made war against you on account of (your) religion, and have not driven you forth from your homes, that you show them kindness and deal with them justly; surely Allah loves the doers of justice.
  [60.9] Allah only forbids you respecting those who made war upon you on account of (your) religion, and drove you forth from your homes and backed up (others) in your expulsion, that you make friends with them, and whoever makes friends with them, these are the unjust. )Bron: Koran: The Examined One)

  De mensen die Saddam Hussein dood verklaard hebben pretenderen 'moslim' te zijn. Ze willen het Islamitisch recht dienen, maar wanneer je hun gedrag toetst aan een paar grondregels in de Koran dan blijken ze al snel door de mand te vallen, zodat niet zij de rechtvaardigen zijn, maar de mensen die zij als onrechtvaardige mensen (onrechtvaardig volgens de regels van de Koran) criminelen noemen.

  Twee belangrijke rechtscriteria zijn volgens de Koran: 1. Je mag diegenen die oorlog tegen je hebben gevoerd vanwege je geloof niet respecten en 2. je mag geen respect tonen voor diegenen die mensen uit hun land en hun huizen verdreven hebben.
  Saddam Hussein heeft deze grondregels niet geschonden. Hij was geen vijand van de Islam en wilde met iedereen een deal sluiten behalve met religieuze fundamentalisten en de Zionistische staat Israël, een staat die mensen hun land en huizen heeft afgenomen en al diegenen die weigeren akkoord te gaan met dat onrecht tot misdadiger hebben uitgeroepen.
  Pro-zionisten zullen die stelling onzinnig vinden, maar we verdedigen hier niet de partijdige onrechtvaardigen maar het Islamitische recht dat zogenaamd verdedigd wordt door al die heilige geleerde mannen die Saddam Hussein willen vermoorden.
  De door Iran gesteunde fraudeur Ahmed Chalabi is een van de hardste schreeuwers.
  Chalabi is een vriend van de rechtse zionisten die de ergste misdaad begaan hebben die er volgens de Koran bestaat: het verdrijven van onschuldige mensen uit hun land en hun huizen...
  Hoe iemand zich 'heilig' kan noemen in een wereld waarin de schenners van het recht boven de verdedigers van dat recht worden geplaatst is mij een raadsel.


  9/11 Staff: No Al Qaeda Cooperation With Iraq
  Tehran Times 17-6-2004

  WASHINGTON (CNN) -- The panel investigating the September 11, 2001, terrorist attacks found that there was "no credible evidence that Iraq and al Qaeda cooperated on attacks against the United States," according to a staff report issued on Wednesday.
  The report says Osama bin Laden "explored possible cooperation with Iraq during his time in Sudan, despite his opposition to (Saddam) Hussein's secular regime.
  Bin Laden had in fact at one time sponsored anti-Saddam Islamists in Iraqi Kurdistan. "The Sudanese, to protect their own ties with Iraq, reportedly persuaded bin Laden to cease this support and arranged for contacts between Iraq and al Qaeda."
  A senior Iraqi intelligence officer reportedly made three visits to Sudan, finally meeting bin Laden in 1994. Bin Laden is said to have requested space to establish training camps, as well as assistance in procuring weapons, but Iraq apparently never responded.

  Commentaar WD 2004
  De regering van Saddam Hussein heeft altijd beweerd dat de terreurgroep van Osama bin-Laden alleen werkzaam was in het door Amerika en Engeland beschermde 'Koerdische' gedeelte van Irak. "Daar kunnen we niet tegen optreden", stelde men, "omdat Amerika dat niet toestaat..."
  Het rapport van de Amerikaanse senaatscommissie bevestigt (zo niet geheel, dan wel voor een groot deel) de juistheid van die bewering en toont aan dat de Koerden niet bepaald de democratische goede mensen zijn die wij momenteel in hen moeten zien. Ze plaatsen 'de eigen natie' boven recht en waarheid en de seculier-socialistische eenheidsstaat, zoals de theocraten de THEOCRATIE tot idool uitroepen .
  Propaganda (eisen dat wij de werkelijkheid bekijken door de bril van de machtigen, de rijken en de conservatieve religieuzen) is ontkenning van de democratie. Democratie kan alleen daar bestaan waar blinde ideologen geen kansen meer krijgen. Echte democratie, zo zou je kunnen stellen, is de eenheidsreligie, waar de Koran naar verwijst.


  Saddam Hoessein, Oath and Speech,
  INA 17-10-2002

  "A lot of rulers today still view principled people, who persist in defending their noble and just causes and who refuse to compromise at the expense of their peoples, their nations, the honour of their cause, their integrity and their principles, as a burden on them.
  The policy of the United States still finds in this kind of genuine, honest and loyal people an obstacle before their evil and futile ambitions towards the world and humanity at large..."

  Het Arabische Huis
  Artikel 15 van het handvest van de PLO

  "De bevrijding van Palestina, vanuit Arabisch standpunt, betekent een nationale plicht om de zionistische imperialistische agressie tegen het Arabische geboorteland te weerstaan en te streven naar de vernietiging van het Zionisme in Palestina."

  The liberation of Palestine, from an Arab viewpoint, is a national (qawmi) duty and it attempts to repel the Zionist and imperialist aggression against the Arab homeland, and aims at the elimination of Zionism in Palestine.

  Commentaar WD 2004: Vanuit Palestijns-Arabisch standpint bezien is het zionisme een beweging die Palestijnen 'het eigen huis afneemt'. Binnen een exclusief joodse staat, zijn de Palestijnen thuislozen, mensen die altijd tweede rangs burgers zullen moeten zijn.
  Het spreekt vanzelf dat zionisten alles op alles zullen zetten om de Palestijnen duidelijk te maken dat een terugkeer naar een Arabisch thuisland onmogelijk is. Arabisch nationalisme is kwaad, juist om Joods nationalisme 'absoluut goed' is.

  Yasser Arafat: Een Morele Held
  Commentaar Wim Duzijn 2004

  In de Volkskrant van 18 juni 2005 geeft de Israelische Macht=Recht-denker Ehud Barak heel duidelijk weer waar alle ellende in het Midden-Oosten uit voortvloeit:

  "Camp David mislukte. Waarom? Arafat erkent nooit hetr echt van het joodse volk om een zionistische staat te hebben. Als dat de prijs is voor de geboorte van een Palestijnse staat, doet hij het niet. Arafat erkent het joodse volk of een joodse staat niet, alleen de joodse religie. Clinton werd woedend op Arafat... hij gaf Arafat de schuld..." (VK-Henk Müller)

  Morele helden worden zelden geëerd door kleinburgers.
  Ehud Barak is de kleinburger die een morele held (Yasser Arafat) wil vernietigen. Dat is een waarheid die wij niet onder ogen willen zien omdat wij volledig geïndoctrineerd zijn, omdat ons is bijgebracht dat 'de joden' de goeden zijn (bezitters van 'de moraal') en de 'anti-joden' de kwaden, op zo'n primitieve manier dat we niet het onderscheid kunnen aanbrengen tussen sektarische joden, de zionisten, en universalistische joden: de anti-zionisten.
  Zionisme is een politieke, rechts-nationalistische ideologie. Het merendeel van de Zionisten is atheïst, maar stelt desondanks dat een niet bestaande God de joden het 'heilige land' gegeven heeft. Religie met andere woorden wordt alleen maar gezien als een instrumkent dat gebruikt kan worden om de eigen - niet religieuze - ideologie te verdedigen.
  Waanzin natuurlijk, maar een vorm van idioterie die je niet als zodanig mag bestempelen. Het geeft geen pas een jood 'gek' te noemen, ook niet wanneer hij helemaal geen jood is, omdat hij atheïst - dus antireligieus is.

  Jodendom (judaisme) is een religie, een religie daarenboven die geen idolen mag aanbidden. Wie zichzelf atheïst noemt kan onmogelijk zijn politieke aanspraken baseren op beloften die in een religieus boek staan.
  Maar omdat zionisme geen redelijke politieke ideologie is, zoals het liberalisme, het socialisme en de christendemocratie, voor iedereen toegankelijke politieke bewegingen die uit de 'heilige boeken' die ze bezitten concrete waarheden destilleren die op een pragmatische wijze verwerkelijkt kunnen worden door mensen die de realiteit nooit uit het oog verliezen (democratie is aankweken van realiteitszin), daarom valt er met zionisten niet redelijk te praten, zoals je ook geen normaal gesprek kunt voeren met Jehovagetuigen en andere godsdienstige zeloten die nu eenmaal geloven dat hun waarheid de enige en absolute waarheid is, waaraan door niemand getwijfeld mag worden.
  Wie niet gelooft zal branden in de hel. Dat is het dogma van de zeloten en dat dogma wordt in het Midden-Oosten op de meest bizarre wijze in militaire misdaden vertaald.
  Saddam Hussein werd geëlimineerd omdat hij de vijand was van twee dogma's: het dogma van de zionistische staat en het dogma van de islamitische staat.
  Fanatieke zionisten en fanatieke sjiieten hebben een verbond gesloten met elkaar, hoewel ze vijanden zijn van elkaar, met maar een bedoeling: Irak tot het bezit maken van conservatieve ayatollahs (de theocraten) en het Amerikaans-Zionistische kapitalisme dat van de staat Israel een heilige koe (lees: idool) heeft gemaakt.

  Saddam Hussein, op zijn eigen beperkte wijze ook een morele held, heeft wanhopig geprobeerd Irak als socialistische natie overeind te houden. Dat is hem niet gelukt. De conservatieve ayatollahs hebben hem uitgeleverd aan het zionisme, datzelfde zionisme dat zij met de mond veroordelen, alleen maar omdat de theocratie als idool boven de moraal wordt geplaatst (ze spreken – net als Barak die de zionistische democratie verdedigt – over de islamitische democratie).
  Yasser Arafat is binnen die principeloze wereld een heldhaftige eenling die de juiste opvattingen verdedigt. Hij erkent de gelijkheid van de joden en ziet ze als doodgewone religieuze mensen die overal religieus kunnen en mogen zijn. Hij roept joden daarom op gewoon in hun eigen land te blijven wonen om daar als doodgewone staatsburgers, temidden van andere niet-joodse staatsburgers, hun religieus-morele idealen te verwezenlijken.
  Het probleem is dat zionisten geen doodgewone burgers in een doodgewone staat willen zijn...

  Lees verder: Paranoia & Complottheorieën


  Milo Anstadt & De Joodse Identiteit

  Hoewel lippendienst wordt verleend aan de vrijheid van meningsuiting, neigen de «beschermers van Israël» ertoe de critici de mond te snoeren door niet-joden voor antisemieten uit te maken en joden voor verraders van de joodse zaak.

  Er zijn [..] veel joden die in hun door de geschiedenis getormenteerde brein niet meer in staat zijn de boodschap van de profeten tot zich te laten doordringen en in te zien waardoor hun joodse identiteit gedragen dient te worden. Zeker niet door een waan van enerzijds slachtofferschap en anderzijds superioriteitsgevoel dat hun het recht zou verlenen ieder die zich kritisch uit over het beleid van Israël van antisemitisme te beschuldigen.
  Als zij er nog enigszins van overtuigd zijn dat jodendom iets met de joodse profeten te maken heeft, laten zij dan de uitspraak overdenken van Jesaja (66):

  "Zoals zij hun eigen wegen hebben verkozen en hun ziel in hun gruwelen behagen schept, zo zal Ik hun ongeluk verkiezen en dat wat zij vrezen, over hen brengen, omdat niemand geantwoord heeft, toen ik riep, en zij niet gehoord hebben, toen ik sprak, maar gedaan hebben wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat Mij mishaagt." (De Groene 25-1-2003)

  Lees verder: In den beginne was het woord

  The Plain Truth
  New York Times Editorial 17-6-2004

  It's hard to imagine how the commission investigating the 2001 terrorist attacks could have put it more clearly yesterday: there was never any evidence of a link between Iraq and Al Qaeda, between Saddam Hussein and Sept. 11.
  Now President Bush should apologize to the American people, who were led to believe something different.

  On Monday, Mr. Cheney said Mr. Hussein "had long-established ties with Al Qaeda." Mr. Bush later backed up Mr. Cheney, claiming that Abu Musab al-Zarqawi, a terrorist who may be operating in Baghdad, is "the best evidence" of a Qaeda link. This was particularly astonishing because the director of central intelligence, George Tenet, told the Senate earlier this year that Mr. Zarqawi did not work with the Hussein regime.
  There are two unpleasant alternatives: either Mr. Bush knew he was not telling the truth, or he has a capacity for politically motivated self-deception that is terrifying in the post-9/11 world.

  Arafat & The Jewish State
  Al-Jazeera 18-6-2004

  In what appears to be a significant departure from the erstwhile Palestinian position, Palestinian Authority (PA) President Yasir Arafat has voiced his willingness to recognise Israel as a "Jewish state."

  Palestinian political leaders strongly denounced the idea of recognising Israel as a Jewish state.
  Ziad Abu Amr, professor of political science and former PA minister called Palestinian recognition of Israel as a Jewish state "the most stupid thing the Palestinians could do."
  Abu Amr argued that recognising Israel as a Jewish state would amount to agreeing, at least tacitly, that one-fifth of Israel’s population would have to accept an inferior status.
  "Who can tell the non-Jewish population of Israel that they must settle for an inherently inferior status vis-à-vis Jews and agree that they have lesser rights as citizens on no account other than being non-Jews."

  "It is really ridiculous that such issues are raised at a time when Israel is narrowing Palestinian horizons and turning Palestinian population centres into mass prisons and detention centres by this annexation wall," said Palestinian political activist and public leader Mustafa Barghouthi.
  "They (Israel) want us to recognise Israel as a Jewish state, not a state for all its citizens, and at the same time they are killing the very possibility of establishing a Palestinian state in the West Bank and East Jerusalem."
  "Nobody, not me, not you, nor anybody else, whoever he may be, has any right to compromise the rights of Palestinians in Israel."


  Saddam Moet Khomeini Dienen

  Citaat: The former Iraqi dictator should be tried in Iran, under the supervision of Iranian, Iraqi, and Kuwaiti jurists, for his unjustifiable invasion of Iran.
  Iranian jurists should ask the international community to help make arrangements for Saddam to be handed over to Iran to stand trial for the war crimes he committed against the Iranian nation during the 1980-1988 Iran-Iraq war.
  Saddam’s trial in Iran should identify which countries and companies facilitated the Iraqi chemical weapons program during the war against Iran.
  The U.S., Britain, France, and Germany facilitated Saddam’s chemical weapons program and this is why they are attempting to prevent an open trial of Saddam. (Hassan Hanizadeh, Tehran Times 18-6-2004
  )

  Dat de zionist Ariel Sharon & de theocraat Khomeini de grote winnaars zijn in het tamelijk bizarre militaire spel dat in het Midden-Oosten wordt gespeeld willen maar weinig mensen inzien.
  Sharon is een neozionist die op een uiterst primitieve, dwingerige wijze geen andere filosofie verdedigde dan de eis dat de Arabieren 'de joodse staat' moeten erkennen, een kinderachtige, betekenisloze dwingelanden-eis die je als volwassen democraat alleen maar lachend terzijde kunt schuiven, omdat voor een democraat democratie nu eenmaal niks anders kan zijn dan democratie, zonder enig beperkend voorvoegsel...
  Hetzelfde geldt voor de eis van Khomeinisten dat het Westen via het uitleveren van Saddam Hussein aan Iran moet toegeven dat de strijd (men steunde Saddam Hussein) tegen de Islamitische Revolutie van Khomeini onjuist is geweest.
  Khomeini heeft Iran opgezadeld met 'het Goddelijke Leiderschap' van Ayatollahs, kwam daar aan het einde van zijn leven op terug, maar stierf voordat hij in staat was de religieuze fundamentalisten terug te brengen naar de plaats waar ze thuishoren: de theologische hogeschool.

  Pattrick Cockburn: The Great Failure
  CounterPunch 20-6-2004

  Arriving in the wake of the war last year the CPA (Amerikaans tijdelijk bestuur in Irak) cut themselves off inside Saddam Hussein's old palace complex.
  They were as remote from the lives of ordinary Iraqis as if they lived in a Martian spaceship which had temporarily touched down in the centre of Baghdad.
  This isolation helps explain the CPA's repeated mistakes. When it arrived 14 months ago Iraqis were evenly divided on whether they had been liberated or occupied by the US.
  The CPA's own poll shows that just 2 per cent of Iraqis say they feel liberated and 92 per cent say they are occupied.
  The CPA may be the least successful organisation ever created by the US government. It is certainly one of the strangest. " It is really like living in an open prison,' said one CPA official...
  One official remarked: "What shocks me is the number of people in the CPA who never even want to see the city where they live." Even the plastic cutlery in the dining hall was imported and almost ran out in April when insurgents destroyed the convoys bringing it in.
  Many able and intelligent CPA officials are mystified by the extent of the failure, perhaps the greatest failure in American foreign policy.
  "Bremer stuffed his office full of neo-conservatives and political appointees who knew nothing of the country or the region," one said. "They actively avoided anybody who did."


  sistani saddam hussein

  Amerika & Het Opgelegde Isolement
  Commentaar Wim Duzijn 2004

  Als anarcho-liberaal buitenstaander ben ik de vijand van elke vorm van geestelijke dictatuur.
  Sistani, de vertegenwoordiger van het farizeeerdom waar de rebel Jezus van Nazareth zich tegen verzette, behoort tot de gematigde Iraanse Ayatollahs. Hij is een van de weinige geleerde mannen in Irak die ook echt geleerd wil zijn, in die zin: dat hij zich wil wijden aan studie en aan het opleiden van studenten. De meerderheid van de Ayatollahs bestaat, juist omdat men gekozen heeft voor het politieke leiderschap (dezelfde fout die de zionisten gemaakt hebben), uit opportunisten en machtswellustelingen, die juist daarom zo gevaarlijk zijn, omdat ze hun gebrek aan geestelijke ontwikkeling moeten maskeren met behulp van politiek-rancuneus gekonkel.
  Wat ooit een eerbiedwaardig ambt was, de Ayatollah als geleerde, wijze man, verwordt binnen een Islamitisch machtssysteem tot een bizar onderdrukkingssysteem, waarin de meest simpele zaken in het leven worden onderworpen aan de bemoeizucht van mensen die de meest elementaire functie van de religie: geestelijke bewustwording en bevrijding, ontkennen.

  Wie de website van Sistanibezoekt, die zal daar een rubriek aantreffen waarin allerlei richtlijnen worden gegeven die bezigheden en gewoonten betreffen waar een geestelijk leider domweg niks mee te maken heeft. Kledingvoorschriften bijvoorbeeld.
  Wie kledij draagt die een niet-Islamitische mentaliteit uitdraagt - kijk naar de enigszins verwijfde outfit waarin Saddam Hussein zich gestoken heeft (foto hierboven) - die deugt niet en moet tot de orde worden geroepen. Weg gooien dus de witte hoed en het verwijfde blauwe anti-moslimpak en snel het saaie heilige pak van de goede, maar uiterst bekrompen moslim aangetrokken, om vervolgens een nieuw voorschrift tot je te nemen dat je voorkeur voor muziek en dans betreft.
  "Vrouwen mogen niet dansen in het openbaar:, lees je. Wie als vrouw een aardige rol in een vrolijke musical wil spelen is volgens die regel een slecht, verdorven wezen en zal door de man tot de orde moeten worden geroepen.
  Kortom: ondanks zijn geleerdheid en zijn gematigdheid (Sistani behoort tot de liberalen binnen de sjiietische geloofsgemeenschap) is Sistani, gezien vanuit het oogpunt van de vrijheid, de tegenpool van Saddam Hussein, die in wezen een tamelijk liberale denker is (of was), maar dat niet mocht zijn omdat hij tot de gevangene werd gemaakt van blinde ideologen.

  Dat er zoiets bestaat als opgelegd isolement bewijst de positie van Paul Bremer in Irak.
  De man vertegenwoordigt een land dat in weerwil van al zijn beperkingen voor geestelijke vrijheid staat. De enige hinderpaal die de ontplooiing van de vrijheid tegenhoudt is het zionisme - niet de Islam.
  Saddam Hussein was niet principieel anti-Amerikaans. Hij was principieel anti-Zionistisch. En het is juist vanwege de wil van zionisten Arabieren die vrij en onafhankelijk willen zijn te onderwerpen dat de Amerikanen met hun idee van geestelijke vrijheid in de positie van geestelijk onderdrukker terecht zijn gekomen - een rol die ze zeer zeker niet verdienen, omdat de conservatieve Ayatollahs en de rechtse zionisten de echte geestelijke onderdrukkers zijn.
  Ik ben altijd uitgesproken pro-Amerikaans geweest, werd in de jaren zeventig een fascist genoemd omdat ik Amerika verdedigde en niet Castro en Mao Zedong. Ik koos niet voor die opstelling omdat ik voor het kapitalisme ben, maar omdat ik voor geestelijke vrijheid sta: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid jezelf te ontplooien tot een volledig mens die zich niet hoeft te onderwerpen aan de geestelijke dictatuur van anderen.
  Amerika heeft met het verwijderen van Saddam Hussein het omgekeerde bereikt van wat het wilde bereiken. Het heeft de zaak van de geestelijke vrijheid besmeurd met modder en drek. En het wordt daarom tijd dat het de strijd aanbindt met al diegenen die in eerlijke, onafhankelijke mensen die de vrijheid en het recht liefhebben 'terroristen' zien. (20-6-2004)

  Een aarts-opportunist
  Clinton vindt invasie Irak juist besluit

  NEW YORK (ANP) - Bill Clinton vindt dat president George W. Bush een juist besluit nam door Irak aan te vallen. Wel was het tijdstip voor de invasie verkeerd, aldus Clinton in een interview met het tijdschrift Time Magazine, dat zondag is gepubliceerd.
  Clinton zei dat hij zou hebben gewacht tot de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties hun werkzaamheden in Irak hadden afgerond.
  De oud-president sprak de afgelopen dagen met een aantal media met het oog op de verschijning maandag van zijn boek My Life. In een interview met de zender CBS dat zondag wordt uitgezonden, zegt Clinton dat de Irakezen beter af zijn zonder dan met Saddam Hussein. Voorwaarde is wel dat het land een stabiel regime krijgt, aldus de oud-president. (SPITS 20-6-2004)

  Commentaar WD 2004

  BILL CLINTON is een aarts-opportunist, de totale volledige ontkenning van de serieuze, gewetensvolle enkeling. De man heeft zichzelf geestelijk failliet verklaard op het moment waarop hij met een vroom, schijnheilig gezicht naast een even schijnheilige evangelist ging staan en het volk toevoegde dat hij 'een zondaar' was.
  Wanneer hij eerlijk was geweest dan zou hij zijn afgetreden. Dan zou hij hebben gezegd. Het was een lekkere meid en ik heb genoten van de zwoele sensatie die haar mond rondom mijn geslachtsdeel me verschafte en ik zou als vertegenwoordiger van de jaren zestig revolutie, die in de eerste plaats een sexuele revolutie wilde zijn, geen knip voor de neus waard zijn wanneer ik zei dat ik het niet lekker vond.
  Die eerlijkheid bestond wel in die beschavingen die door de joods-christelijk-islamitische moraal 'heidens' en decadent' worden genoemd: het oude Egypte en het oude Babylon.
  Erotiek en leiderschap hoorden bij elkaar. Een leider die naast de officiële echtgenote niet een paar extra vriendjes en vriendinnetjes bezat werd als abormaal gezien en kon niet rekenen op de lof en het respect van de onderdanen.
  Wij hebben voor het omgekeerde gekozen. Onze leiders vinden het heerlijk om een extra vriendje of vriendinnetje te hebben, maar we roepen tegelijkertijd met een vroom schijnheilig gezicht dat die verlangens 'zondig' zijn.
  Waarmee ik maar wil zeggen dat ik aan de 'geestelijke' boodschappen van de jaren-zestig-revolutionair Bill Clinton weinig waarde hecht.

  Astro-Info: Bill Clinton is geboren op 19 augustus 1946 in Hope (Arkansas-USA): Zon in het opportunistenteken LEEUW, Maan in het genotzuchtige teken STIER en de planeet URANUS (planeet van de Aquarius-generatie) dominant geplaatst (in huis 10).


  Zie ook: Een masturberende God
  brieven aan Henk van der Meyden


  Guy Verhofstadt, bestraft door Tony Blair

  Guy Verhofstadt, die de ambitie had voorzitter te worden van de Europese Commissie, is bij zijn pogen dat ambt te verwerven gestrand op het verzet van Tony Blair.
  Verhofstadt was de luis in de pels van de macht die tegen de oorlog in Irak was, een oorlog die door Blair werd verdedigd
  Verhofstadt heeft zich teruggetrokken en verdedigde zijn Irakbeleid. "We hebben ons fier opgesteld en we zijn daar trots op!".


  Louis Michel: Recht Plaatsen Boven Macht En Geld
  UN Speech Belgium, 25-9-1999

  We moeten het humanisme opnieuw zijn juiste plaats geven in onze internationale betrekkingen. Opdat deze strijd tegen de armoede en voor emancipatie vruchten zou afwerpen, moeten we bereid zijn om de mechanismen kritisch te bestuderen, die aan de basis liggen van de economische fluctuaties en financiële spanningen en hun sociale gevolgen, die een uitbuiting toelaten van de zwaksten door de sterksten door vaak onpersoonlijke en moeilijk of niet te identificeren krachten.
  Om die redenen zijn we er diep van overtuigd dat het in onze gemondialiseerde samenleving belangrijk is om de voorrang van de politiek te herstellen. Vandaag moeten we zonder bijgedachten werken aan de organisatie van een nieuwe internationale politieke orde. We hebben nood aan een krachtiger Organisatie van de Verenigde Naties, die een coherent beleid voert voor economische en sociale ontwikkeling.
  Dit impliceert een horizontaal beleid dat alle globale instrumenten benut, zowel op economisch, financieel als commercieel vlak. Dit veronderstelt ook een meer vastberaden wil om de voorrang van de politiek te herstellen en niet langer te aanvaarden dat de democratische legitimiteit wordt omzeild of met de voeten getreden omwille van particuliere of speculatieve belangen. De rechten van de mens moeten voorrang hebben op de macht van het geld.


  Koerden Verdrijven Arabische Bevolking
  Bericht New York Times 17-6-2004

  AKHMUR, Iraq, June 17 — Thousands of ethnic Kurds are pushing into lands formerly held by Iraqi Arabs, forcing tens of thousands of them to flee to ramshackle refugee camps and transforming the demographic and political map of northern Iraq.
  The new movement, which began with the fall of Mr. Hussein, appears to have quickened this spring amid confusion about American policy, along with political pressure by Kurdish leaders to resettle the areas formerly held by Arabs. It is happening at a moment when Kurds are threatening to withdraw from the national government if they are not confident of having sufficient autonomy.

  The Kurdish migration appears to be causing widespread misery, with Arabs complaining of expulsions and even murders at the hands of Kurdish returnees. Many of the Kurdish refugees themselves are gathered in crowded camps.
  American officials say as many as 100,000 Arabs have fled their homes in north-central Iraq and are now scattered in squalid camps across the center of the country. With the anti-American insurgency raging across much of the same area, the Arab refugees appear to be receiving neither food nor shelter from the Iraqi government, relief organizations or American forces.

  The push by the Kurds into the formerly Arab-held lands, while driven by the returnees themselves, appears to be backed by the Kurdish government.
  The shift in population is raising fears in Iraq that the Kurds are trying to expand their control over Iraqi territory at the same time they are suggesting that they may pull out of the Iraqi government.

  de Steenbok & de Leeuw
  van boeddha tot theo van gogh

      

  Ik als volwassen kind & onnozel ogende Bill Clinton
  ZWARTE TRUI versus FLODDERBROEK
  Ik met waardige non & Bill met grote taart
  IK ARM - BILL MULTIMILJONAIR

  de Steenbok & de Leeuw

      


  We leven momenteel (dankzij de linkse jaren zestig revolutie) in een MACHT is RECHT wereld, een wereld die heeft bepaald dat de opschepperige, oppervlakkige maar altijd zeer ambiteuze Leeuw GOD is en dat de nuchtere, diepzinnige Steenbok een nietswaardige zeurpiet is die mag wegkwijnen in een (geestelijke) onderwereld waarin de (negatieve) Leeuw-mens zijn afval dumpt.
  Negatieve Leeuwen, mensen die EGO-vergroting als levensdoel ervaren, willen rijk zijn en feestvieren en ze zullen alles op alles zetten om de rotzooi van het bestaan aan een ander te geven.
  De astrologie wijst op dat sadistische afwentelmechanisme, maar omdat we in een MACHT=RECHT wereld leven wordt de wetenschap van serieuze, kritische wijsheidsdenkers niet serieus genomen, tenzij ze in handen wordt gegeven van opportunistische Leeuwdenkers (Harry Mulisch & co).
  We gaan er zonder meer vanuit dat de leugens van de machtige afwenteldenkers waar zijn en dat de waarheid van de eerlijke mensen in hun geestelijke sloppenwijken een leugen is.

  Wie de twee horoscoopplaatjes die hierboven staan afgebeeld bekijkt kan onmiddellijk zien wat het verschil is tussen mij en Theo van Gogh.
  Theo is een uitgesproken Leeuw: Zon in het dierenriemteken Leeuw, dominant geplaatst in huis 10. Ik ben een uitgesproken Steenbok: Zon in Steenbok, Saturnus, heersert van het teken Steenbok, dominant geplaatst in huis 10.
  Onze horoscopen zijn (gedeeltelijk) gelijk waar het de ascendantbezetting betreft: ascendant in het harmonische vredelievende teken Weegschaal, met daarin de naar zachtheid en tederheid verlangende planeet Neptunus. Maar wie naar het tiende huis kijkt, een huis dat volgens de astrologie aangeeft welke roeping een mens in de maatschappij heeft, die ziet dat mijn huis gedomineerd wordt door de strenge vaderplaneet Saturnus (autoritair dus), terwijl het tiende huis van Theo van Gogh wordt gedomineerd door de Zon en de vrijheidsplaneet Uranus, hemellichamen die verwijzen naar de tekens Leeuw en Waterman, twee dierenriemtekens die (in hun negatieve vorm) verwijzen naar negatieve vormen van anarchisme: vrije sex, veel lol trappen en jezelf afzetten tegen alles wat streng en autoritair (regentesk) is.

  In een normale liberale samenleving zou zoiets onmogelijk zijn, omdat in zo'n normale samenleving sprake is van op persoonlijkheidsvorming gerichte differentiatie. Anders gezegd: een normale liberale samenleving probeert de eigen persoonlijkheid van het kind te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen, uitgaande van het liberale beginsel dat vrijheid alleen mogelijk is wanneer er sprake is van een evenwicht bevorderend gedifferentieerd krachtenspel: 'het spel der vrije krachten', met de nadruk op het woordje SPEL, dat verwijst naar gelijkheid, omdat spelen niet mogelijk is wanneer de een alles heeft en de ander niks.
  Dat oude liberale gelijkheidsprincipe van 'vrije krachten' is onder de tafel geschoven. Politici hebben domweg geen eigen karakter meer en gunnen derhalve een ander ook geen eigen karakter, vooral niet wanneer die vrijheid geld kost.
  Een liberaal is in deze tijd een persoonloos mechanisme dat zich via kleding en onnozele maniertjes een 'liberaal image ' heeft aangemeten. Wie naar Jozias van Aartsen kijkt ziet geen mens, maar een pop, die uit de etalage van een modewinkel is gehaald.
  Poppen regeren ons land. Het poppetje Balkende staat naast het poppetje Zalm en alles wat ze je toeroepen is: Wees een gelijkgeschakeld modepopje. Wees vooral geen afstandelijk nuchter individu.
  Een oppervlakkige, antiliberale vertoning dus. Ontkenning van het vrije individu, heiligverklaring van de geestelijke gemakzucht en de dood van de mens die serieus en afstandelijk door het leven trekt.
  Juist daarom, omdat we weigeren het Saturnale begrip 'afstandelijkheid' serieus te nemen, worden serieuze kinderen monddood gemaakt (‘de Herodische kindermoord’).
  We slaan de serieuze kinderen in ons enge Leeuwlandje dood. We nemen die kinderen hun ernst af en vervangen die ernst door het modieuze poppetjesdenken van de Leeuw, die niks serieus neemt, omdat ernst in zijn nihilistische wereld iets zieligs is, iets minderwaardigs, een kwaliteit die je niet datgene geeft wat de Leeuwmens nodig heeft: oppervlakkig vertier, oppervlakkige waarheden, pseudodiepzinnigheid en oppervlakkig genot.
  De opportunistische schrijver Harry Mulisch is de vertolker bij uitstek van die oppervlakkige levensleer. Hij is geen diepzinnig schrijver maar een man die pseudodiepzinnigheid uitdraagt, gebaseerd op het Leeuwadagium dat ‘groot en dik en veel’ een teken van opperste wijsheid is.
  Want dat is de essentie van het negatieve Leeuw denken: De Leeuw wil belangrijk zijn en altijd een winnaar zijn. Hij is de mens die geen fundament bezit, omdat hij uit angst om te verliezen aan het bouwen van een stevige ondergrond domweg niet toekomt.
  Waar de Steenbok zegt dat je geen huis moet bouwen op drijfzand, daar trekt de Leeuw heel rustig het moeras in en terwijl hij steeds dieper wegzakt in het zuigende drijfzand dat hem omringt roept hij op vrolijke wijze ons allen toe dat het leven alleen maar leefbaar is wanneer je dapper en ongedwongen de onmetelijke Goddelijke ruimte van de hemelse vrijheid opzoekt.
  Veel poeha en veel bombast. Altijd grote kastelen bouwen. Altijd dikke boeken schrijven. Altijd ten onder gaan met een kast vol linten en oorkonden op de rug…, daarbij hoofdschuddend gageslagen door de eenvoudige, rustige Steenbok, die vanaf een klein rotsachtig kiezelveldje aan de rand van het drukke, rumoerige moeras naar al dat zinloze gedoe zit te kijken.

  Steenbokken zijn de kluizenaars waarover al die mooie ouderwetse Boeddhaverhalen ons vertellen. Maar de ouderwetse verhalen zijn uit. Wie een kluizenaar is mag blij zijn wanneer een sadistische Leeuwdenker hem een aalmoes geeft. Ernst wordt niet beloond, maar bestraft. Wie een dun boekje schrijft ontkent de wil van Leeuwen ‘koninklijk’ te zijn. Wie een klein eenvoudig gedichtje ‘groot’ verklaart is niet goed bij zijn hoofd. De kleine simpele HAIKU is daarom uit. Wie kan aan iets simpels plezier beleven. Wie steekt zijn geld in eenvoud? Wie mag leven in een wereld waarin het maken van iets kleins je brodeloos maakt?
  We leven om iets groots te maken. We leven om belangrijk te kunnen zijn. We leven om steeds meer te willen hebben. We leven om GOD te mogen zijn.
  Maar we zijn maar doodgewone mensen. En de tijd draait onverstoorbaar verder. Omdat de tijd nu eenmaal – zoals we allemaal weten – niet geregeerd wordt door een opschepper, maar door een oude, somber ogende man die ‘Vader’ wordt genoemd…


  Honderdmaal gezien.
  uit mijn gedichtenbundel 'Gewoon een Wonder'

  1.

  Honderdmaal gezien,
  Een kleine vogel op een tak,
  En toch: Hij tsjilpt!

  2.

  Licht vlamt laaiend op,
  Een geel en rode gloed -
  Wat droge takken kraken.

  3.

  Ik eet wat brood,
  Zie kruimels op mijn hand -
  Nu zullen weldra vogels komen.

  Gewoon een wonder: liefdesgedichten

  We Need To Take A Look At Ourselves Also
  By Jamal Abimar, Tehran Times 20-5-2004

  It is true that we are under attack by various forces these days. We perhaps have always been under attack. But we need to take some time to look at our actions and attitudes to other Muslims.
  We need to look more closely at how Islamic governments in various countries are really acting and treating their people. We need to look at why two countries that take pride in their Islamic roots, heritage, culture and practice go to war and plunder and rape the women of the country which is defeated.
  This was most true in the Pakistan civil war, between what was then West Pakistan and East Pakistan (now Bangladesh). But we have seen similar actions, activities and attitudes in the military conflicts and engagements between Iran and Iraq and Iraq and Kuwait.
  Are we, as a people and religion, so divided and hateful along lines of whether we are Shia or Sunni? Do we think that our brand of Islam, practiced in our own country and by our own community, society and neighbors, is the best, superior or more pure and in tune with the teachings of Allah than those of others. Are we allowing ourselves to be used, abused or manipulated by those who have religious authority over us?
  Some of these questions need to be looked at by those of us who are Muslims and call ourselves Muslims.

  Het Recht Op Een Zinvol Bestaan
  Commentaar Wim Duzijn 2004

  Citaat: "This is our purpose: to make as meaningful as possible this life that has been bestowed upon us; to live in such a way that we may be proud of ourselves; to act in such a way that some part of us lives on." Oswald Spengler

  De essentie van geestelijke platvloersheid is het onvermogen van individuele mensen het leven te zien als een Noodlot dat als zodanig beleefd dient te worden:
  Erkenning van het noodlot, AMOR FATI, het bestaan gezien als een zee van krachten en emoties, waarin iedereen mag en moet zwemmen en waarin geen mens op het droge mag worden geworpen, omdat alles wat op het droge ligt onvermijdelijk vanwege chronisch zuurstoftekort de pijp uitgaat.
  Het begrip AMOR FATI zal nooit worden uitgesproken in kringen waar het collectivisme de boventoon voert en dat is de reden waarom iedere collectivistische beweging op een felle, blind-hatende wijze tekeer gaat tegen al diegenen die worden gezien als 'vertegenwoordigers van het occulte': heksen, tovenaars, astrologen, magiërs, opstandige ketters die de macht weigeren neer te leggen bij de priesters van deze wereld: de dragers van de collectivistische wereldmacht.
  Magie en kerk zijn tegenpolen.
  Magie is verwondering, open staan voor alles wat kleur en fleur geeft aan het bestaan.
  Kerk (collectivisme, macht) is de dood van het nieuwsgierige kind, de onderwerping van het volledige kind aan de onverschillige harde beperkte wereld van de liefdeloze volwassene, die de wereld niet wil betoveren, maar wil beheersen, zodat alles in die wereld - natuur, dier en ook de mens - weinig meer mag zijn dan 'verdingde materie' die er alleen maar is om gebruikt en misbruikt te worden.
  Het collectivisme predikt (omdat zij beperkend machtsdenken is) altijd de gebruikscultuur. Zij kan niet anders. Zij moet het mysterie doden via onderwerping van de enkeling aan de alles wat macht bezit en met de dood van het mysterie verdwijnt de kinderlijke mens en wordt de wereld een grote kerkgemeenschap, waarin de prelaten zichzelf tooien met Heilige Mutsen en Hoge Hoeden, terwijl het gelovige volk genadeloos de nivellering preekt.
  Magie en kinderlijkheid horen bij elkaar.
  Een kind kan magisch zijn, omdat het niet tot de machtswereld van de volwassene behoort. Zodra je van een kind een volwassene maakt - hem dwingt deel uit te gaan maken van de wereld van de macht: geld verdienen, soldaat worden, pedofielenjager worden, etc... - is de magie verdwenen en bestaat er alleen nog maar blinde macht, die blindelings alles wat negatief is in de wereld richt op diegenen die buiten de wereld van de macht kunnen (en moeten) worden geplaatst.
  Dat is de reden waarom werkelijk progressief denken altijd magisch denken is, omdat alleen de terugkeer naar de magische vrijheid van het kind krachten vrij kan maken die de mens in staat stellen de wereld niet te zien als dode stof die gebruikt moet worden, maar als een woonomgeving, die de mens rust en bescherming biedt.
  Wie de geschiedenis van de mensheid bestudeert zal ontdekken dat de grote, geniale beschavingen die ons onze cultuur geschonken hebben 'magische culturen' waren, waarin het leven niet gezien werd als een reeks dode, onderdrukkende wetten, maar als een ingewikkeld spel van krachten die via de projectie in goden en helden de mens in contact dienen te brengen met de geheimen die achter de oppervlakkige werkelijkheid schuilgaan: liefde dus voor het grillige spel van noodlotskrachten - AMOR FATI - de liefde voor het lot…

  Westers materialisme is de ontkenning van het Noodlot. Wie zijn lot wil kennen behoort niet meer tot een verdingde gebruikscultuur, hij wil geen voorwerp meer zijn, en daarom kan hij niet meer ingepast worden in een schijnheilige kerkgemeenschap, waarin alleen diegene heer en koning mag zijn die het Noodlot heeft afgezworen.
  De paus van Rome, de linkse progressief, de kapitalistische miljardair, de rechtse Imam, ze lijken verschillend, maar ze hebben altijd een eigenschap gemeenschappelijk: Ze haten het Noodlot - ze weigeren als collectivisten het individualiserende Noodlot serieus te nemen.

  Liefde voor het Noodlot leidt altijd tot een liberale levenshouding. Je moet datgene leven wat zich in jezelf bevindt en dat betekent dat niemand op een blind-autoritaire wijze de zelfontplooiing van de ander mag tegenhouden. De mens moet de gelegenheid krijgen te groeien, en als hij valt moet hem de gegevenheid geboden worden op zijn geheel eigen wijze weer overeind te krabbelen, zonder dat een krengerige bazige materialist hem wil dwingen die activiteiten te ontplooien die het overeind klimmen onmogelijk maken.
  Kapitalisme, links of rechts (Oswald Spengler noemt simplistisch socialisme het kapitalisme van de lagere klassen...), is altijd de ontkenning van het magische denken. Kapitalisme probeert via de vervlakking van de wereld de wereld te beheersen, hetgeen betekent dat van mensen blind gehoorzamende (vereconomiseerde) marionetten moet worden gemaakt - dode objecten die geloven dat de wereld plat is, zodat geen mens het ooit nog zal wagen met een bootje de oceaan van het leven op te varen - omdat iedereen hem toeroept dat hij die verre reizen maakt onherroepelijk van de aarde af zal vallen…

  Lees verder: AMOR FATI