SCHIJNVRIJHEID
in een misdadige wereld


Vernietiging van het Zijn door het Hebben

"Ik ben die Ben" is de Zelfervaring van een ieder die tot het Zijn gekomen is. Zoals bekend deed Jezus deze uitspraak. De tragiek van het Westen is, dat de patriarchale kerk deze „existentiële grond van het bestaan" alleen tot zijn „stichter" beperkte en ten bate van zijn eigen machtsuitoefening alle andere mensen ervan buitensloot. Het was hierdoor, dat reeds tijdens het leven van Jezus de „innerlijken" - Maria Magdalena, Thomas, Jozef van Arimathea - door de „uiterlijken" - Petrus en zijn aanhangers - bestreden en geisoleerd werden. Een strijd die steeds openlijker werd en culmineerde in de veroordeling van alles wat naar Zelfverwerkelijking „riekte". Kerk en gnosis waren rivaliserende richtingen, waarbij de liberalen (Christus is de bewust geworden mens) werden verpletterd door de machtaanbidders (Jezus, synoniem voor priester, is God). Vanaf die tijd was het jeZelf-zijn een taboe voor elke sterveling. Innerlijke kwaliteit moest het veld ruimen voor „zieltjes winnen", aangezien dit in het belang van het machtsinstituut kerk met zijn expansiedrift was. (De Zijnsrevolutie)

Herman Franke over de Pulpdemocratie

WAT IS ER ZO ERG aan de pulpdemocratie? Misschien is het aardig om voor een antwoord eerst de deels reactionaire, deels futuristische angstvisioenen van twee wereldberoemde cultuurcritici van stal te halen: Oswald Spengler en José Ortega y Gasset.

Info Spengler publiceerde in 1917 zijn bekende studie over het naderende einde van de Europese cultuur (Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte). Daarin analyseert hij de op- en neergang van culturen in termen van organismen die ontkiemen, groeien, bloeien en afsterven. Onze westerse, 'faustische' cultuur zou alles willen beheersen, doordringen en onderwerpen vanuit een innerlijke honger naar macht. Aan die uitbreidingsdrang zou zij uiteindelijk sterven en lang kon dat volgens Spengler niet meer duren.

Oswald Spengler is geboren op 29 mei 1880 in Blankenberg (18u 30m: bron AstroData). Zon in Tweelingen en Maan in Waterman. Opvallend is dat de drang naar geestelijke groei (Boogschutter) en individuele vrijheid (Waterman) op een zeer duidelijke wijze wordt aangegeven in de horoscoop. Ascendant in Boogschutter en Uranus, heerser van Waterman, in huis 10.
Hij gaat fel tekeer in passages over de amorfe massa, die in zijn tijd voor het eerst merkbaar aan invloed won. Het grote geld zou via de democratie een perfide macht uitoefenen over die kneedbare massa. Algemene verkiezingen, persvrijheid, de publieke opinie zag hij als evenzoveel instrumenten in dienst van de graaiers.
De pers zou als 'geestelijke artillerie' de massa iedere overtuiging weten aan te praten. 'Was sie will, ist wahr.' Enorme verkiezingscampagnes lieten die massa achter elke gewenste partij aanlopen. Spengler zag het parlement als een ordinair slagveld van belangengroepen, die met geld, economische druk en stakingen de beslissingen proberen af te dwingen. De volksvertegenwoordiging zou verworden tot een democratische façade waarachter in kapitaalkrachtige privékringen de echte beslissingen worden genomen.
Ortega y Gasset ging nog een stapje verder in zijn beroemde Opstand der horden, wat een wel erg rauwe vertaling van La rebelión de las masas (1930) is. Hij schetste in narrige, standsgebonden taal de geboorte van de 'hyperdemocratie', de overgedemocratiseerde samenleving waarin 'de grote hoop' het recht meende te hebben 'zijn koffiehuispraatjes bindend te maken en er kracht van wet aan te geven'. Wie niet is als iedereen, schreef hij, 'loopt gevaar terzijde geworpen te worden'. 'De horde' liep volgens hem 'al het afwijkende, al het verhevene, het persoonlijke, het verdienstelijke en uitgelezene onder de voet'. (De Groene Amsterdammer, 17-9-1997)

Without the light of Uranus within us, we would have no originality. He is the inventor, the magician, the spark of light that belies the Sun, and the catalyst to bring about change, new ideas and viewpoints. A personality of illumination and vital power, who searches for originality of purpose and freedom for all those he touches.
"Unconventionality" is his keyword, and to this end he is totally unusual in his approach

Order Of The White Lion


Jose Ortega Y Gasset is geboren op 9 mei 1883 (20u 35m: bron AstroData).
Zon in Stier. Maan in Tweelingen.
Huizen 1 en 10 identiek aan die van Spengler!


U.S. House majority leader & The Divine Right

U.S. House Majority Leader Tom DeLay, on a tour of the Middle East, said that liberating Israel from Palestinian violence is part of the worldwide campaign against terror. Dismissing the truce called by main Palestinian groups a month ago, he said, "And it's a liberation we are determined to secure, not merely a paper-thin cease-fire." "Murderers who take 90-day vacations are still murderers," DeLay said.
DeLay, an evangelical Christian, is one of a group of increasingly powerful "Christian Zionists" who are staunch supporters of Israel and oppose uprooting Jewish settlers from the West Bank, where they believe Jews have a divine right.
DeLay said victory in a global war against terrorism hinges partly on the disarming and dismantling of Palestinian militant groups.
"Israel's fight is our fight. And so shall it be until the last terrorist on Earth is in a cell or a cemetery," DeLay said, drawing loud applause from the crowd of lawmakers and Cabinet ministers. (Haaretz 30-7-2003)


HANAN ASHRAWI
The Fifth Horseman of the Apocalypse

Armed with more zeal than common sense, with more messianic fervor than political wisdom, with more millenarianism than moral values, House Majority Leader Tom DeLay gallops to Israel on his high horse and threatens more fire and brimstone should any Israeli dare to contemplate pursuing the path of peace and reconciliation.
Heaven forbid! The only roadmap recognized by born-again Christians and other heirs to the absolute truth and divine dictates is the Old Testament (in particular the Book of Revelations and other apocalyptic texts). Palestinians (be they Christian, Muslim, Jewish, atheists, or agnostics) are dispensable since they stand in the way of the fulfillment of the prophecies. Peace, however devoutly wished for or sought by both Israelis and Palestinians, is not to be condoned since it does not meet the requirements of Armageddon and other doomsday scenarios.
Such a spirit of generosity - a willingness to sacrifice the lives of countless Palestinians and Israelis for the sake of a unique brand of Christian fundamentalism - is one we can do without. (www.miftah.org, 1-8-2003)

Bron Hanan Ashrawi is geboren in Ramallah, op 8 oktober 1946. Zon in het dierenriemteken Weegschaal, Maan in het teken Vis. Ze groeide op in een Christelijk gezin, waarvan veel leden deel uitmaakten van de Fatah beweging, waarvan Yasser Arafat momenteel de leider is. Ze studeerde in Beirut en bezocht geruime tijd het Cheltenham Ladies' College. Ze onderwijst Engelse literatuur aan de Bir Zeit universiteit.

The life and times of dr. Hanan Ashrawi


Ebru Umar: Godsdienst is folklore

Mevrouw Ebru Umar heeft een vrij simpel standpunt: godsdienst is folklore, een relikwie uit vervlogen tijden. Mevrouw E. Umar gunt kerels () die idiotie prediken snel een voorspoedige enkele reis naar het hiernamaals, het 'Paradijs' zo zij believen. En mevrouw E. Umar vraagt zich af, hoe lang wij, burgers van Nederland, beleidsmakers van Nederland en journalisten van Nederland, nog van plan zijn om 'Godsdienst' als excuus te accepteren?

Mijn standpunt is duidelijk: Godsdienst an sich staat voor achterlijk. Niet van deze tijd. Fabels. Sprookjes. Folklore. Aanhangers van iedere godsdienst zijn achterlijk. En die achterlijken, waaronder horden pubers, zouden de gezagsregels en rechtsorde van Nederland aan de kaak mogen stellen en zich vrij kunnen pleiten met verwijzing naar de eeuwenoude 'heilige geschriften van haar leiders'? Houd toch op. In feite bevestigen we dat aanhangers van de folklore () wel heel erg dom zijn zich in onze hedendaagse werkelijkheid door prehistorische fabels te laten leiden.

Al eeuwenlang gunnen wij ieder zijn rariteiten. Maar sinds wanneer keuren wij goed dat godsdienst gedrag mag bepalen in een andere dan de thuisomgeving? Wat eenieder binnen zijn eigen vier muren doet, boeit niemand. Seks met dieren, jongeren, geen seks, of 24 uur per dag bidden: ga je gang. Maar zodra je de straat opgaat, heerst de algemene norm. De norm die de Nederlandse maatschappij aan iedereen stelt, gelovigen en ongelovigen. En dat is respect voor elkaar, of 'ie nou zwart, wit groen of geel is. Dik of dun. Man of vrouw. Homo of hetero.
Godsdienst is GEEN excuus om je achter te verschuilen. De middeleeuwen zijn voorbij. Eenieder die deze toch lijfelijk wil meemaken, nodig ik uit het vliegtuig enkele reis Midden Oosten te nemen.
Zo. Mevrouw E. Umar (Ebru) heeft gesproken. Mijn mailbox staat open voor verrassende frustraties. (Theo van Gogh Website)

Zie ook: Ebru Umar & De Blonde God,
en: De twee gezichten van Bob Dylan


Religie & Wetenschap

Religie en wetenschap hebben een gemeenschappelijke basis: 'het verlangen de waarheid te ontdekken'. In het verleden (een tijdperk waarop we het begrip 'gnosis' kunnen plakken: gnosis = kennis) waren religie en wetenschap daarom geen gescheiden grootheden. Religie diende de wetenschap en wetenschap diende de religie.
Pas wanneer een van beiden het begrip 'waarheid' gaat inperken, ontstaat er een vorm van absolutisme, die leidt tot het uit elkaar groeien van bezigheden die elkaar niet hoeven uit te sluiten, maar dat alleen doen omdat absolutisten een wereldbeeld ontwerpen (religieus of wetenschappelijk paradigma) waarin het gedrag gebonden is aan tot absolute waarheid utgeroepen premissen.
De waanzinnige uitsluiting van astrologie door mensen die zich 'wetenschapper' noemen bijvoorbeeld is niet gegrond op rationele argumenten, maar is een gevolg van een door absolutisten ontworpen wetenschappelijk wereldbeeld (paradigma) dat niet in dienst staat van de waarheid, maar in dienst van het instandhouden van de absolute waarheid - een geheel van gedachten die twijfel aan de juistheid van de axioma's die ons leven bepalen dienen uit te sluiten.
Voor de religie geldt hetzelfde. Tolerante religie is waarheid of God zoeken. Absolutistische religie daarentegen is een onveranderlijke, versteende 'God' als hersenloze slaaf dienen. God is in die intolerante wereld niets anders dan een reeks heilig verklaarde gewoonten en gebruiken, waarvan de naleving door intolerante leiders wordt afgedwongen.
Heel het bestaan in een door absolutisten (religieus of wetenschappelijk - dat maakt niets uit) geregeerde wereld is gebaseerd op dwang. Absolutisten staan niet toe dat gevestigde religieuze en wetenschappelijke paradigma's worden aangetast. Elk tegengeluid wordt onderdrukt. De onverdraagzame middelmatigen worden op de troon geplaatst en de vernieuwers kwijnen weg...

Zie ook: De Derde Weg - deel 18


Annan slams Israel for building fence

UN Secretary General Kofi Annan has criticised Israel for continuing to build a security fence in West Bank despite opposition by the United States and Palestinians.
"I know that it is conventional wisdom that fences make good neighbours. But that is if you build a fence on your own land and you do not disrupt your neighbour's life," Annan said when asked a question on the controversial fence.
He was apparently referring to the remarks by the Israeli prime minister that good fences make good neighbours.
Israel says it is building the wall to provide security to the people from suicide bomb attacks. But Palestinians say it is on their territory or part of territory which should go to the Palestinian state. Besides, they say it prejudges the border, a contention to which the United States agrees. (The Times of India, 31-7-2003)

Ariel Sharon & De Buren

Ariel Sharon is als Zionistisch leider (vertegenwoordiger van een politieke beweging die de eigen heilig verklaarde groep zo belangrijk wil maken dat elke boven haar gestelde autoriteit wordt afgewezen) de tegenpool van Kofi Annan, de areligieuze leider van een organisatie die juist vanwege haar neutrale karakter en haar gebondenheid aan een humanistisch handvest dat het bezit is van alle wereldnaties 'religieus' genoemd zou kunnen worden, wanneer we uitgaan van het monotheistische principe dat er maar een God is die er is voor alle mensen.
Monotheisme kan nooit leiden tot de vorming van religieuze organisaties die aan een enkele groep of natie gebonden zijn. Zodra een groep mensen God of een van zijn profeten gaat claimen wordt het goddelijke principe vernietigd en ontstaat een situatie waarin de mens als moordenaar van God zichzelf 'geestelijk leider' gaat noemen.
Religieuze mensen weigeren dat in te zien. Ze begrijpen niet dat het verwerven van vrijheid via het claimen van Goden en profeten de wereld omtovert in een hel waarin nooit meer een vonk van goddelijk licht door kan dringen. Niet voor niets hebben intelligente mensen in het verleden geestelijke stromingen als liberalisme en socialisme in het leven geroepen en daaraan de benaming 'verlichting' verbonden.
Liberalisme en socialisme hebben hun geestelijke opdracht echter niet serieus genomen. Beide stromingen hebben hun ziel verkocht aan wat de religieuze mens 'de duivel' noemt: het platvloerse materialisme dat niet in staat is de op geestelijke ontwikkeling gerichte rol van het religieuze denken over te nemen.
Liberalisme en socialisme zouden tegenover de valse religies die een antihumanistische groepsmoraal verdedigen (de hemel voor ons en de hel voor de ander) een liberale, sociale religie moeten plaatsen, maar de harde praktijk wijst uit dat ze voor het geld, de macht en de geestelijke gemakzucht gekozen hebben, zodat elke liberaal of socialist die geestelijke ontwikkeling van de mens centraal stelt - een spiritueel wijsheidsprincipe dat niets met godsdienst te maken heeft - wordt uitgeleverd aan de terreur van de priester, die nooit iets anders heeft gedaan dan de mens die de geestelijke vrijheid preekt aan het kruis nagelen.
Wijsheid en kunst vielen in de oudheid samen. Juist daarom bezitten we een boek dat we 'de bijbel' noemen, een reeks verhalen en gedichten die nooit de bedoeling hebben gehad van de mens een wreed, hatend vernielzuchtig monster te maken dat tot niets anders in staat is dan het bouwen van een hemel op de hel van anderen.
Waar religie toe leidt hebben we het afgelopen jaar gezien, toen de leiders van Engeland en Amerika zichzelf wilden ontdoen van het wrede imago dat het meedogenloze sanctiebeleid jegens de bevolking van Irak hen had opgeleverd. Zij vertegenwoordigden het kwaad (hebben de dood van duizenden mensen op hun geweten, zodat eerlijke, gewetensvolle mensen het woord 'genocide' in de mond namen) maar ze wilden desondanks het absoluut goede zijn, zodat ze via een ordinaire demoniseringspolitiek een duivel schiepen die met behulp van brutale, illegaal toegepaste macht vernietigd werd.
Wammeer ze echte moralisten zouden zijn geweest zouden ze het boetekleed hebben aangetrokken en hebben toegegeven dat het botte machtsbeleid dat ze tientallen jaren lang verdedigd hebben niet deugt. In dat geval zou Irak in samenwerking met de Verenigde Naties hebben kunnen kiezen voor een rechtvaardige oplossing van de problemen, uitgaande van het Handvest van de Verenigde Naties, dat door de leiding in Irak uiterst serieus werd genomen - ook al werd de ernstige, serieuze pool van het regime onzichtbaar gemaakt via demoniseringsactiviteiten van valse moralisten: Amerikaanse neoconservatieven, maar ook Irakese Sjiieten die weigerden deel uit te maken van een als 'goddeloos' beschouwd socialistisch parlement - alsof de Koran niet op een uitgesproken wijze het sociale, antikapitalistische denken propageert...
Macht corrumpeert. Altijd en daarom zal een werkelijk religieus mens altijd kiezen voor een organisatie die niet kiest voor macht maar voor controle van de macht.


Iran veroordeelt hypocrisie Ariel Sharon

In a fresh round of such activities, Israeli Prime Minister Ariel Sharon in his visit to the U.S. has tried solicit more White House support for his aggressive policies and to provoke Washington against Tehran.
The Zionists have often used anti-Iran propaganda to divert attention from Israel's atrocities against the Palestinians. Sharon's lies about Iran's nuclear activities are more of the same.
Sharon's claims are sheer hypocrisy, since the Zionist regime has had the audacity to ignore the international community's demands that it sign the nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Conversely, Iran is a signatory of the treaty.
Furthermore, the U.S. has supported the Zionist regime's refusal to allow inspectors from the International Atomic Energy Agency (IAEA) to visit its nuclear sites. However, Iran's nuclear facilities are constantly inspected by the agency's inspectors and the IAEA has always stressed that Iran's activities in the area of nuclear technology are meant for peaceful purposes. (MehrNews.com 31-7-2003)
Klik hier

het waterman-tijdperk


TIME FOR CHANGE

President Hosni Mubarak this week announced Egypt's proposal to overhaul the Arab League; copies of the plan have already been sent to Arab leaders and Arab League Secretary General Amr Moussa. Talking to university students at a summer camp on Saturday, Mubarak said that the US-led war on Iraq highlighted several fault-lines in the international and regional orders. "It is essential to reform the regional and Arab order, as well as activate and revive the role of the Arab League," he announced.
Mubarak stressed that the League must have the strength to "contain Arab conflicts at the very start with a modern system of Arab national security based on clear mechanisms". He concurred that the Arab League failed to solve the Iraq problem, but also faulted Iraq for invading Kuwait in 1990 and bringing this calamity upon itself.
But these events are things of the past and Cairo's proposal would place the Arab League on "a new road towards common Arab interests, protect the Arab nation from similar crises [such as that in Iraq], and ingrain in our people a sense of belonging," said Mubarak. The Egyptian initiative primarily aims to "clear the air among Arab states, denounce the use of force in inter-Arab tensions, promote the role of the Arab League in activating joint Arab work and emphasise the importance of a common Arab market," he continued. The private sector would also play a major role in developing Arab economies and promoting Arab economic integration. "The economic aspects would lay the basis for a stronger political unity," argued Mubarak. Egypt also suggested the creation of an Arab Shura Council which could develop into an Arab parliament. (Nevine Khalil and Soha Abdelaty, Al-Ahram Weekly) )


Saddam's Daughters Express Love for Dad

Rana Saddam Hussein's daughters, in interviews Friday, expressed deep affection for their father but said they didn't know where he is and that they last saw him a week before the Iraqi war started.
Raghad Saddam Hussein and Rana Hussein, who received sanctuary a day earlier in Jordan, appeared relaxed as they spoke with CNN and the Arab satellite station al-Arabiya at a royal palace in Amman, where they are staying with their nine children. They described tearfully leaving Baghdad the day the capital fell to coalition forces April 9. The sisters were poised but appeared to choke up somewhat as they talked about their family.
"He was a very good father, loving, has a big heart," Raghad Hussein, wearing a fashionable white headscarf showing part of her light brown hair, told CNN. Asked if she wanted to give a message to her father, she said: "I love you and I miss you."
Raghad "He had so many feelings and he was very tender with all of us," Rana said in the same interview. "Usually the daughter is close to her mother, but we would usually go to him. He was our friend."
They refused to discuss their brothers Odai and Qusai, who were killed in a shootout with U.S. forces in the northern Iraqi city of Mosul on July 22. (Jamal Halaby, 1-8-2003)


President Bush wil homohuwelijk verbieden

 vrijheid & liefde De Amerikaanse president George Bush heeft zich uitgesproken tegen het homohuwelijk en heeft opdracht gegeven tot het opstellen van een wet waarin het huwelijk wordt omschreven als een verbintenis tussen man en vrouw. "Ik geloof in het huwelijk als een band tussen een man en een vrouw en ik ben van mening dat we de verplichting hebben om dat op een of andere manier vast te leggen in de wet," aldus Bush tijdens een persconferentie in de rozentuin van het Witte Huis.
De president waarschuwde echter tegen intolerantie. "We zijn allemaal zondaars en ik waarschuw degenen die een splinter uit het oog van een ander willen halen, maar de balk in hun eigen oog niet zien. Onze maatschappij moet ieder individu respecteren."
Op welke manier de president het verbod op het homohuwelijk in de wet vast wil leggen is niet bekend. Het omschrijven van het huwelijk als een verbintenis tussen man en vrouw in de grondwet vereist een langdurige procedure en de goedkeuring van een tweederde meerderheid in het Congres en driekwart van de staten. (Gaysite.nl, 31-7-2003)

Is De Mens Een Beest?

 klik voor vrijheid & gelijkheid Je hebt dierlijke seks en je hebt liefde. Homo's die voor dierlijk gedrag kiezen zijn dieren. Homo's die voor liefde kiezen zijn mensen en als zodanig bezitten ze dezelfde rechten als andere mensen. Elk mens die houdt van een ander mens gaat een geestelijke relatie aan met die ander, hetgeen betekent dat er sprake is van een huwelijk.
Dat feit ontkennen, het bestaan van een geestelijke liefdesrelatie tussen mensen, betekent dat je kiest voor de verdierlijking van de ander. Jij, de 'hogere mens' bent goed. De ander, de lage mens die dierlijk gedrag tentoon moet spreiden is slecht. Hij mag er zijn, het dier,zoals de mens ook honden en katten tolereert, maar hij moet niet die rechten opeisen die voorbehouden zijn aan de echte mens, de normale mens, de mens die deel uitmaakt van de morele meerderheid.
Die burgermansmoraal, waar veel dierlijke homo’s domweg mee akkoord gaan, omdat ze liefde maar lastige flauwekul vinden, een geestelijke opdracht die je dwingt het sadisme van de morele meerderheid te lijf te gaan, ligt ten grondslag aan het Midden-Oostenbeleid dat de Amerika, Israël en Engeland momenteel voeren, een primitieve verdelende kleinburgerlijke moraal, die kiest voor de gemakkelijkste weg: niet de weg van de Liefde, maar de weg van de Macht.
Daarom is het besluit van George W. Bush om de homowereld om te toveren in een dierlijke machtswereld waarin alleen het recht van de macho (de sterkste) geldt een aanslag op het levensgeluk van miljoenen mensen.
Liefde als geestelijk principe, waarbij zaken als tederheid, romantiek, zorgzaamheid, de wil om te koesteren en beschermen, voorop staan, wordt niet als belangrijk ervaren. Dat is de consequentie van het uitsluiten van mensen van 'het huwelijk'.
Het huwelijk op zichzelf, als formaliteit is natuurlijk een volmaakt zinledig gegeven, weinig meer dan een stukje papier dat ingevuld wordt door een stel ambtenaren. En juist omdat huwelijk heel nuchter gezien een formaliteit is moet het afwijzen van het homohuwelijk gezien worden als een aanslag op het geestelijke welzijn van mensen. Het huwelijk moet meer zijn dan een formaliteit, dat zou de boodschap moeten zijn van christelijke mensen. Het huwelijk is een symbool: de verwijzing naar geestelijke liefdesprincipes die het dier in de mens aan banden leggen.
Seks in de bosjes of in de openbare plee lijkt leuk en geweldig, maar is objectief gezien niets anders dan liefdeloos, dom, stompzinnig dierlijk vermaak, waar je een hoop lol aan kunt beleven als je een dierlijk mens bent, maar waar je van walgt als je een zachtaardig, gevoelig, intelligent mens bent, die op zoek is naar een beetje simpele kinderlijke tederheid.
Gevoelige mensen hebben een huwelijk nodig. Geen openbare plee waarin een paar macho's met meterslange lullen elkaar bevredigen.
George Bush, de zich ‘christelijk’ noemende president die graag de balk uit de ogen van schijnheilige mensen wil verwijderen, zou het als zijn geestelijke plicht moeten zien gevoelige mensen te beschermen. Het feit dat hij het niet doet bewijst dat hij alleen maar een dierlijke, door en door schijnheilige leugenmaatschappij verdedigt.

Zie ook: Het Getal van het Beest
Gewoon een Wonder: liefdesgedichten


Is trouwen met Jezus normaal?

"Op dezelfde wijze als man en vrouw verbonden worden en hun verantwoordelijkheden voor elkaar, het gezin en de maatschappij hebben, worden in de wijding de priester en Christus met elkaar verbonden. Antoine Bodar, 3-4-2003

Antoine Bodar is een fel tegenstander van het homohuwelijk. Mannen die met elkaar trouwen, stelt hij, zijn abnormaal.
Antoine Bodar is een katholieke homoseksuele priester die weliswaar graag getrouwd zou willen zijn met een man, maar die vanwege zijn keuze voor het katholieke priesterambt gedwongen is een celibatair leven te leiden, dat een schijn van geestelijke verdieping wordt meegegeven met behulp van de fabel dat priesters via het katholieke sacrament van de priesterwijding een huwelijk sluiten met Christus.
Katholieke nonnen noemen zichzelf 'de bruid van Christus', een benaming die ooit, in prekatholieke tijden zinvol was, omdat het Christusbeginsel toen nog een liberaal wijsheidsbeginsel was dat verwees naar het verlangen een liefdeloze dierlijke burgermansmoraal te overwinnen (het centrale streven van elke wijsheidsadept), maar die via de kerkelijke godverklaring van Jezus volmaakt zinloos is geworden, omdat het begrip Christus nu onlosmakelijk is gekoppeld aan de ontmenselijkte en ontmannelijkte persoon Jezus, zodat de mens die zegt dat hij getrouwd is met Christus in feite zegt dat hij een levenslange relatie is aangegaan met een verminkt, gevangen gezet wezen.
Herboren christenen stellen het heel duidelijk: "Je moet Jezus in je hart ontdekken en je leven aan Hem geven. Dan ben je verlost van je zonden, want Jezus draagt jouw kruis...".
Dat betekent dus - heel hard en duidelijk gesteld - dat Antoine Bodar het heel normaal vindt een huwelijk te sluiten met een man, zolang die man maar geen geslachtsdelen bezit.
Bijzonder consequent is het allemaal niet, want de katholieke kerk zegt heel uitdrukkelijk dat er maar een vorm van huwelijk kan bestaan: de verbintenis tussen man en vrouw die gericht is op voortplanting, hetgeen betekent dat je alleen dan echt getrouwd ben wanneer het je lukt uit een paar zaadcellen en eicellen een menselijke vrucht te produceren.
Heb je nageslacht voortgebracht dan deug je, sterf je kinderloos, dan ben je een hopeloze mislukking die eigenlijk beter niet geboren had kunnen worden, want alleen mannen en vrouwen die neuken om zichzelf voort te planten zijn normaal.
Homoseksuele relaties, stelt Antoine Bodar, kunnen nooit normaal genoemd worden, en de katholieke kerk peinst er derhalve niet over zulke immorele relaties via een huwelijksritueel kerkelijk goed te keuren.
Tegelijkertijd echter stelt hij dat zijn eigen huwelijk - het huwelijk dat hij via de priesterwijding gesloten heeft met Jezus - wel normaal genoemd moet worden.
En ja - dat is natuurlijk een stelling die niet deugt. Of je bent voor kinderen maken en dan trek je de heterobroek aan en je gaat een vrouw neuken, of je stelt je op als een spiritueel mens en dan noem je elke geestelijke relatie tussen personen een huwelijk.
Waarom wel je eigen spirituele relatie met een man (Jezus) normaal noemen, maar de relatie die een ander aangaat met een mens die toevallig niet Jezus heet abnormaal noemen?
Wanneer je consequent wilt zijn dan schaf je de priesterwijding af en dan noem je jezelf een mens die in relationeel opzicht mislukt is, zodat duidelijk wordt dat katholieke priesters doodgewone mislukkelingen zijn, die hun falen niet zien als een schandaal, maar als een rechtvaardiging voor een beleid dat mensen die wel op zoek zijn naar spirituele, niet-dierlijke liefde neerzet in een hel waarin ze zichzelf voortdurend doodlopen op een muur van haat, liefdeloosheid en doodgewone kille onverschilligheid. (2-8-2003)

Zie ook: God Is Een Homo
Het wonder van de geile Jezus

Israeli Barrier Hampers Peace Plan, Says Powell

US Secretary of State Colin Powell said yesterday Israel’s security barrier in the West Bank could undermine a peace road map, as Israeli troops fired rubber bullets at protesters trying to cut part of the fence.
Powell’s comments, published in an interview with the Israeli newspaper Maariv, followed US President George W. Bush’s failure in talks on Tuesday to persuade Israeli Prime Minister Ariel Sharon to stop building the barrier. Underscoring Palestinian anger stirred by the issue, several hundred protesters trying to breach the fence near the West Bank town of Tulkarm clashed with Israeli soldiers, witnesses said.
...When the fence is no longer just on (Israeli) land...it starts to infringe and take over Palestinian land,” Powell told Maariv. “And you see it going in ways that will make it very difficult to get to the next phases of the road map.”
Around 15,000 Palestinians attended a rally in the northern West Bank town of Nablus yesterday to commemorate slain militants and protest Israel’s construction of the barrier. (Nazir Majally • Asharq Al-Awsat, Arab News 2-8-2003)

Full Roadmap Text


Is it a Fence? Is it a Wall?
No, it's a Separation Barrier


Campaign Planned Against Israeli Wall

“The Palestinian Cabinet decided to make an international campaign against the wall in order to push Israel to stop building it,” Information Minister Nabil Amr said.
The barrier, which Israel refers to as a “security fence” and the Palestinians call a “wall”, has become one of the main bones of contention in the ongoing negotiations between Israel and the Palestinians and was last week criticized by US President George W. Bush. (Arab News 3-8-2003)

Terugblik: Camp David 26-7-2000
"They are still manipulating"

Nabil Amr: "There are two Israeli positions, one declared through the media, that is actually a test balloon to gauge the Palestinian response. On the negotiating table, it is totally different. Until now, we cannot say that Israel has presented any strong proposals that would create any breakthrough in the peace process. They are still manipulating, they still have not agreed to the return of all land occupied in 1967, they have not agreed to [Palestinian] sovereignty over East Jerusalem, they have not agreed to the dismantling of settlements. All they are talking about are various leaked percentages to tame the Palestinian position to accept this. So it should be said that the settlement we want as Palestinians is still far away." (Palestine Report)

Arab News Editorial: Fanatics

Dore Gold The American administration has given Steven Emerson and Dore Gold the authority to identify terrorists and their supporters in Arab countries. There could never have been any doubt that by doing so it will worsen relations between the United States and the Arab and Islamic world. Both of these men are Jewish fanatics who do nothing to hide either their enmity toward Muslims or their role in the anti-Islam smear campaign.
Gold’s book, “Hatred’s Kingdom: How Saudi Arabia Supports the New Global Terror”, is a travesty of scholarship, the real intention of which is to persuade the West that Israel has nothing to do with Islamist anger.
Emerson is the type of a man who coolly tells people who know nothing about Islam that “Muslims wear a red head cover because they have a bloody mentality.” (Arab News 3-8-2003)

Propaganda, tilted toward the interests
of Israel's right wing

A New York Times review (5/19/91) of Emerson's 1991 book 'Terrorist' chided that it was "marred by factual errors…and by a pervasive anti-Arab and anti-Palestinian bias." His 1994 PBS video, Jihad in America (11/94), was faulted for bigotry and misrepresentations--veteran reporter Robert Friedman (The Nation, 5/15/95) accused Emerson of "creating mass hysteria against American Arabs."
"He's poison," says investigative author Seymour Hersh, when asked about how Emerson is perceived by fellow journalists. (Klik voor bron)

"Emerson promotes himself as an investigative journalist with special knowledge of radical Islamic terrorists. His critics say his work reads more like propaganda, tilted toward the interests of Israel's right wing. (Klik voor bron)

Dore Gold: Acceptatie Zelfbestuur Is Verspelen Van Recht

"Under the earlier 1907 Hague Regulations, as well, a territory can only be considered occupied when it is under the effective and actual control of the occupier. Thus, according to the main international agreements dealing with military occupation, Israel's transfer of powers to the Palestinian Authority under the Oslo Agreements has made it difficult to continue to characterize the West Bank and Gaza as occupied territories." (BETAR 24-7-2003)

Dore Gold maakt deel uit van de extreem-rechtse vleugel van de Israelische Likoedpartij. Het woord 'bezetting' wijst hij af. Wanneer hij over de Westbank spreekt, dan gebruikt hij de woorden 'Judea' en 'Samaria', om aan te geven dat het hier een onderdeel van de staat Israel betreft, waarin niet-joodse mensen wonen die alleen de grond mogen bezitten waarop hun huizen staan. De rest is land dat wacht op zijn eigenaar. En die eigenaar kan volgens Dore Gold alleen maar Israel zijn.

Zie ook: Articles by Dore Gold

Uri Avnery: The Prisoner of Ramallah

Yasser Aarafat has been imprisoned in the compound for more than two years. For some of the time, the conditions were worse than in an ordinary prison: he lived in a closed room without fresh air and almost without water, with the sewage blocked. He knew that at any moment Sharon's soldiers could storm in and kill him.
In a few days, he will be 74 years old. He will spend his birthday in his prison.
This is a good opportunity to take stock of the man and his work.
He has been on the world stage longer than any other current leader, apart from Fidel Castro.
Many of today's world leaders, like Bush and Blair, were infants when he took the responsibility for the destiny of the Palestinian people in his hands.
His face is well known throughout the world.
He is one of the most maligned statesmen in the world, perhaps the very most.
He is the most hated person in Israel. Rightists and Leftists compete with each other in expressing their hatred of him. There is hardly an article by an Israeli "Leftist" which does not include some words of abhorrence about him.
He is the most admired and beloved leader of his own people, and apparently the leader most admired by the masses throughout the Arab and Muslim world.
Not bad for a person who is turning 74.

Throughout his life, Arafat has made many mistakes. He may have exaggerated his opposition to the 1977 Sadat initiative, surrendering to the pressure of his enraged colleagues. His support of Saddam Hussein during the first Gulf war was a major mistake that cost dearly. More than once he erred in choosing assistants and confidants.
But to his own people he has remained the only leader who can be trusted unconditionally. Foreigners are unable to understand this. They find it odd that the very same attributes that made him abhorrent to many people in the West make him a hero to his people.
For example: when, at Camp Davis, Arafat emphatically rejected the proposals of Ehud Barak and Bill Clinton, he was condemned by most of the Israeli "peace camp". But in Palestinian eyes, it was the epitome of courage and national pride. When he went to the summit meeting, many Palestinians were afraid that he was walking into a trap and would not have the strength to extricate himself. It was clear that the "generous proposals" of Barak did not meet the minimum demands of the Palestinians. When he came back without having surrendered, he received a hero's welcome.
Now the Palestinians are ready to give some credit to Abu Mazen, who believes that he can get some concessions from Israel and the US. Abu Mazen is an old partner of Arafat and respected by the public. But no Palestinian can imagine entrusting him with the destiny of the nation.
One person only enjoys that kind of trust: the man besieged in the Mukata'ah. He remains the ultimate judge. (Gush Shalom 2-8-2003)


US soldier in Iraq ...8.2.2003...

i hope they find nuclear missile silos filled with i.c.b.m.'s spouting steam and gas from their sides...
i hope we find chemical factories filled with barrels of mustard gas and nerve toxins...
i hope we uncover all the banned weapons that we said were here...
i hope we find it all...every last bit...
then all of this will have served a glorious purpose that no one can argue with...
and we were over here doing the right thing...
i need to feel that...
i need to know that i helped unplug a dangerous beast before it striked...
i need to know that for all those that have died their deaths were not in vain...
i need to know that we have prevented horrendous events from transpiring...
and i want all of this to go down in history as 'the right thing to do'...
but for that to take place there are still a lot of things that need to happen...

i'm here because i was ordered to be here...
that is my reason...my sole reason...
my personal feelings mean nothing...
i was not asked...and i will not be asked...
i'm cool with that...
because i don't work in a democracy...
i work for one...

...turningtables...


Exodus 19: The Israelites Reach Mount Sinai

19 On the third new moon after the Israelites had gone out of the land of Egypt, on that very day, they came into the wilderness of Sinai. 2 They had journeyed from Rephidim, entered the wilderness of Sinai, and camped in the wilderness; Israel camped there in front of the mountain. 3 Then Moses went up to God; the LORD called to him from the mountain, saying, "Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the Israelites: 4 You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagles' wings and brought you to myself. 5 Now therefore, if you obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession out of all the peoples. Indeed, the whole earth is mine, 6 but you shall be for me a priestly kingdom and a holy nation. These are the words that you shall speak to the Israelites."

Een Ander Joods Geluid &
Een heilig koninkrijk van priesters

"Het Joodse volk, als erfgenaam van de Tora, heeft een speciale verantwoordelijkheid: het vervullen van een leidende rol in de voltooiing van Gods bedoeling met de schepping en de mensheid. Het moet een ‘koninkrijk van priesters en een heilig volk’ (Sjemot [Exodus] 19:6) zijn. " Liberaal-Joodse Gemeenschap

Hoewel we in een ogenschijnlijk moderne wereld leven waarin bijgeloof tot een van de ergste zonden die een mens kan begaan wordt gerekend, is het nog altijd zo dat de wereld wordt geregeerd door bijgelovigen, mensen die hun verstand uitschakelen op die momenten waarop er beslissingen moeten worden genomen die de belangen van honderden miljoenen mensen betreffen.
We weigeren dat harde feit onder ogen te zien. We haten de eerlijke, rechtvaardige mens die ons de harde waarheid vertelt en we verschuilen ons achter een reeks goede bedoelingen, die volstrekt hol, voos en leeg zijn, hetgeen blijkt uit het feit dat eerlijke, naar recht verlangende mensen worden doodgetrapt, terwijl de machtige, door en door oneerlijke gelovigen, die hardnekkig hun bijgeloof blijven koesteren, stevig in het zadel zitten.
Het woordje vooruitgang hanteren in zo'n wereld is onzinnig. Vooruitgang is alleen daar mogelijk waar mensen die de eeuwige stilstand prediken aan de kant worden gezet. En hoe bereik je dat in een wereld waarin superconservatieve bijgelovigen steeds machtiger, rijker en arroganter worden gemaakt?
De regering Bush bestaat uit bijgelovigen, helpt bijgelovigen en mist daarom de moed het bijgeloof te bestrijden. In plaats daarvan worden de bestrijders van het bijgeloof 'zondaars' genoemd, duivelse revisionisten die 'de moraal' zouden ondermijnen - want de bijgelovige is altijd een supermoralist, welke vorm van geloof hij ook aanhangt.
Het bijgeloof dat de regering Bush zou moeten bestrijden is de absurde opvatting die ten grondslag ligt aan de vorming van de staat Israël: een staat die geen veilige haven is voor vervolgden zoals de mythe luidt, maar een staat die gebouwd is op een religieuze utopie: de verwachting dat een staat die is opgebouwd uit een chaotisch geheel van de meest uiteenlopende groeperingen zich zal ontwikkelen tot ‘een heilige natie van priesters' (Exodus 19:6).
Die opvatting - hoe absurd ze ook mag klinken - wordt ook uitgedragen door het Nederlandse verbond van liberaal-religieuze joden, een gemeenschap die vanaf het eerste begin het Zionisme heeft verdedigd en uitgedragen - ook al waren intelligente collega's in andere Westerse landen felle tegenstanders van een ideologie die de assimilatiegedachte afwees.
Een rationele discussie over die absurde claim, die schade toebrengt aan de belangen van honderden miljoenen mensen in het Midden-Oosten, wordt in ons moderne land niet in gang gezet. Men probeert kritische mensen duidelijk te maken dat kritiek op jodendom 'antisemitisme' is, een aanval op een zielige groep mensen die een minderheid zou zijn.
De harde realiteit laat ons een geheel ander beeld zien. De realiteit toont ons een tot de tanden bewapende staat in het Midden-Oosten die dood en verderf zaait en die door niemand in toom kan worden gehouden, zelfs niet door wat men noemt 'de machtigste natie van de wereld': de Verenigde Staten van Amerika.
Het liberale wereldrabbinaat doet zijn mond niet open, zwijgt in alle toonaarden, laat bakken vol barre ellende uit de hemel regenen en heft vermanend de vinger omhoog wanneer ze je kwaad toeroept: "Laat eindelijk jullie hart en geweten eens spreken. Kies eindelijk voor de mensheid en niet voor de onmenselijke utopie…"
Alleen een klein groepje linkse zonderlingen durft momenteel te protesteren. Ze noemen zich 'Een ander joods geluid' en ze stellen keihard dat Israël een ramp voor zijn buren is geworden (VK 4-8-03), een inzicht dat de vloer aanveegt met alle op bijbelse leuzen gebaseerde illusies.
Want het is natuurlijk een illusie: geloven dat een uit doodgewone mensen bestaande staat zich ontpopt als 'een heilige natie van priesters'.
Welk simpel alledaags mens wil (of kan) er nu een 'heilige priester' zijn? Stuur eens een ploeg enquęteurs naar Israël en vraag de mensen recht op de man af: "Willen jullie heilige priesters zijn?"
Info Ik heb maandenlang in een Israëlische kibboets gewerkt, tussen ‘de heilige priesters’, maar als nuchter mens moet ik helaas de harde mening uitspreken dat het gedrag dat tentoon werd gespreid het tegendeel was van heilig en priesterlijk.
Als nuchter mens zit ik daar niet mee. Ik vind het absurd om van gewone mensen te verlangen hun gewone menselijkheid af te zweren in dienst van een illusie die hun wordt opgedrongen door mensen die krankzinnig zijn. Want dat ben je als je van een staat ‘een heilige priesternatie’ wil maken - dan weet je niet meer wat realiteit is en dan ben je een gevaar voor nuchtere anderen, die wel met beide voeten op de grond willen staan.
De realiteit van de staat Israël toont aan dat het ideaal van de priestergemeenschap een volstrekt wetteloze en moraalloze leugensituatie in het leven heeft geroepen, een misdadige realiteit die - juist omdat men vast wil blijven houden aan de utopie - alleen maar ontkend kan worden, omdat erkenning van de waarheid aantoont dat het geloof dat men aanhangt vals bijgeloof is.
De waarheid - zoals de actiegroep 'Een Ander Joods Geluid' die uitdraagt - is al duizenden malen verteld. Jarenlang vertellen intelligente mensen hun intelligente verhalen, en alle jaren door halen bijgelovige utopisten op een nonchalante wijze hun schouders op, omdat zij weten dat alleen diegene de waarheid bezit die de macht in handen heeft.
Je kunt gek zijn, kwaadaardig, duivels, bezeten, idioot, een onzin uitkramende mongool, een seniele bochelaar, het maakt allemaal niks uit: Als je de macht bezit ben je mooi, goed, rechtschapen en God zelf…

En zo sukkelen we verder in een wereld die wordt geregeerd door bijgelovige moralisten. We wuiven vriendelijk en we vertellen elkaar hoe mooi de wereld van de moraal is - en als er weer eens een gek zonderling kind langskomt dat (voor de honderdmiljoenste maal) roept dat de Keizer geen kleren aan heeft, dan halen we de lange bestraffingslat uit de kast en dan slaan we net zo lang op dat onschuldige kind in tot het bloedend de geest geeft.
Want we protesteren niet, nooit zullen wij protesteren! Nee, we steken morele leugenverhalen af, die moeten aantonen dat we goed zijn, terwijl de kwaadaardige troep bijgelovigen die steeds machtiger wordt doodleuk zijn gang gaat.


THE STARRY GNOSIS
de nuchtere wereld van de priesterloze magie

Leeuw/Lam: Zon & Maan Adam, Seth, Enoch, Abel & Cain, Abraham; these were all important historical figures whom would be claimed as their own by a Rabbinical usurpation of the Hebrew tradition. They would ultimately create a nation called Judea and mythologized as Israel. The Rabbinal uprising was set in motion by Hebrew clerics with more politically oriented goals. They would build a tradition that fosters an idea of Israel as the chosen state and the Jews as the chosen people of Jehovah. But Israel, Isis-Ra-El was actually known to the original Hebrew priests as the sky itself with its moon and sun and the ‘Universal Mind’ that was God (El).
It’s become clear to anthropologists that Akhenaten was the exiled Egyptian king whom would become known to the Jews (a renegade Egyptian sect) as Moses (the Pharoah was the historical ‘messah’ or ‘sacred dragon’ as per the Starry Gnosis) as they settled in the region of ancient Greece; later known as Heliopolis. The Rabbis essentially completely changed the nature of the oral tradition that they practiced by re-writing the Torah and committing it to ‘canon’ in order to suit their political ambition. This required an interpretation of the text by way of Talmudic law, which ultimately served to turn the attention away from the Starry Gnosis and towards secular authority that claimed a divine right to rule by force. (The Starry Gnosis)

"a divine right to rule by force..."

de symboolloze tempel Zoals uit het bovenstaande citaat blijkt moet er bij de bestudering van de geschiedenis van wat men tegenwoordig op een onjuiste wijze 'het jodendom' noemt een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de liberale, op spirituele groei gerichte traditie van de Israelieten (een uiterst pluriform geheel van geestelijke groeperingen die een afkeer hadden van het als heidens ervaren begrip 'kerk') en de seculiere, op macht en autoriteit gerichte rabbinale traditie, die niet de geestelijke groei van de mens, maar zijn onderwerping aan het rabbinaat (de vergoddelijkte priesters) centraal stelde.
Het zijn de priesters geweest die de tempel (een narcistisch, naar zichzelf verwijzend anti-symbool) tot hoogste waarde binnen de religie hebben uitgeroepen, een vorm van afgoderij die niets te maken heeft met de liberale traditie van diegenen die het astrologische wereldbeeld - 'The Starry Gnosis' - als uitgangspunt van hun denken namen.
Gnosis is 'kennis', 'willen weten' en daarmee de ontkenning van het autoritaire machtsprincipe dat de mens tot slaaf wil maken van anti-intellectuele vormaanbidders, die zichzelf wijs maken dat onderwerping van de opstandige, eigenzinnige geest de hoogste staat van spiritueel bewustzijn is die een mens bereiken kan.

Zie ook: De Zon en de Maan
De Tempel


The Diplomat Who Resigned in Protest

John Brady Kiesling, who was serving as political counselor at the US Embassy in Athens, played a noteworthy role in strengthening opposition to war against Iraq.
A twenty-year veteran of the US Foreign Service, Kiesling is a charter member of the Coalition of the Rational.
Click here for more on the Coalition. And read last week's Washington Post portrait of Kiesling by veteran investigative reporter Bob Thompson.

The chaos of postwar Iraq, Kiesling argues, was easily predictable, and there's no guarantee that what comes out of it will serve US interests. As Thompson writes, "the idea that the war will produce American-style democracy in the Middle East seems to him [Kiesling] the equivalent of dynamite fishing: You toss explosives in a pond and hope the right thing floats to the surface. As for Iraqi's elusive weapons of mass destruction, Kiesling says, even if they are found, it's now clear that the intelligence on which we based our attack was worthless. This is no small problem."

'If you're going to talk about preemption or preventive war,' Kiesling explains, 'you have to have some standard, some threshold of action.' If preemptors don't care about that, the precedent is 'terrifying.'" (The Nation 30-7-2003)


Gadhafi: U.S. War on Terror Has Strengthened Al Qaeda

In an interview aired Sunday on ABC's "This Week," Gadhafi stressed that Libya was cooperating with the United States to fight terrorism and the "common enemy" of Al Qaeda.
Gadhafi described Al Qaeda terrorists as "crazy and insensible people" who have committed attacks on America, Egypt, Nigeria, Sudan, Saudi Arabia and other countries. "So all these countries are fighting one common enemy," he said. The Libyan leader also blamed Saudi Arabia's Wahhabi sect of Islam for being behind the emergence of Al Qaeda and other extremist groups and accused "the regime or the system in Saudi Arabia [as being] based on fundamentalism."
Gadhafi said Libya opposed all extremist and radical Islamic movements and invited Western countries to talk with his World Islamic Leadership, which he said he formed to demonstrate "the civilized aspect of Islam." (Tehran Times, 5-8-2003)

Gadhafi: The Islamic World Leader

Islam is, in essence, a Cultural Revolution, which in the past did away with paganism and, today, fights against the forces of idolatry and oppression led by America. It is therefore not surprising that the Arab months, the months of bounty and peace, are replaced by European months bearing pagan names which represent idolatry and oppression!!
January is the name of a Roman god, the protector of the past and the future of Rome, as described in the mythology. March is a Roman god of war, May celebrates the god of agriculture, June is the name of Juno, sister and wife of Jupiter, the Roman god of their gods, July and August immortalise two Roman emperors. From September to December, the months correspond to their sequence in the year but have a Roman identity. They were kept to symbolise the Gregorian calendar as ‘European’. They all end with "..ber", part of the name of Tiberius, the Roman emperor. Muslims followed in ignorance, the footsteps of the West and used these names willingly despite their obvious idolatrous nature.
The Leader said: "… it should be well – understood that the foreign calendar is unlawful for Muslims. It is an obvious disbelief in monotheism. The great al-Fateh revolution, the World Islamic Revolution, the cultural revolution has expunged the vestiges of polytheism." (World Islamic Leadership Website)

Gadhafi: vijand van het astrologische wereldbeeld

Gadhafi zou je het achterlijke broertje van Saddam Hussein kunnen noemen. Beide mannen behoren tot de autoritaire eigenzinnigen onder de Arabische leiders, maar waar Saddam Hussein de band met het pre-Islamitische verleden wilde herstellen (met de bedoeling de almachtige aanwezigheid van het autoritaire priesterdom te breken) daar wil Gadhafi (Islamitisch wereldleider) alles wat niet-Islamitisch is (inclusief de Verenigde Naties) wegvagen - een streven dat zelfs zo ver gaat dat hij eist dat we een nieuwe jaartelling invoeren die afrekent met alle symbolen die herinneren aan het heidense astrologische wereldbeeld, waarop het religieuze denken is gebaseerd.

Muammar Qaddafi: Escape to Hell

"The Koran is being used by Muslims to gain power, justify their exploitation, killing, and servitude to foreigners, justify their bowing down (before outsiders) and opening up (for outsiders). You are Muslims, so you exploit the Koran for personal goals."
How cruel people can be when they rise up together, a crushing flood that has no mercy for anything in its path. Such a collectivity neither hears one's cry for help nor offers aid to anyone in need. Instead, it pushes one aside, heedlessly..."

Zie ook: De Derde Weg
en: Amor Fati: de liefde voor het lot


Fighting The Wrong War

Baath - Arabische eenheid It is impossible to imagine how a modern Iraqi state can emerge without an Arab sense of identity that is unencumbered by clan and tribal allegiances, and which is also able to accommodate the Kurdish sense of identity. Jordan, to give an example of another Arab country, would not have been able to handle its Palestinian-Jordanian mix without its solid sense of Arab identity. The same goes for Lebanon and Syria. Tensions exist, of course, between citizenship and nationality, for the latter is overlaid with historical connotations that citizenship strives to surpass and overcome. But these tensions occur on much higher ground, and on a more sophisticated level, than those associated with tribes and clans. Nationalism carries the risk of deteriorating into a racist ideology, fascist in both its methods and its traits. Yet, it can also act as an inspirational focus within a framework of democratic pluralism, if it is allowed to interact with citizenship in an ethnically-neutral milieu.
The mere publication of the names of Iraq's Governing Council, with subdivisions listing the number of members from each sect, is hardly reassuring. The Americans may have failed to uncover military weapons of mass destruction in Iraq, but they may yet succeed in bringing a social weapon of mass destruction to the region - that of Arab societies divided along sectarian lines. (Azmi Bishara, Al-Ahram Weekly)

Saddam's speech on Arab Unity


Amerika, bondgenoot van Gadhafi
in de strijd tegen de VN

"U.S. Interests in the Persian Gulf are vital to the national security. These interests include access to oil and the security and stability of key friendly states in the region. The United States will defend its vital interests in the area, through the U.S. military force if necessary and appropriate, against any power with interests inimical to our own."

"On Thursday, August 2, 1990 the government of Iraq, without provocation or warning, invaded and occupied the State of Kuwait, thereby placing these vital interests at risk." (George H. Bush, 20-8-1990, National Security Directive 45)

Wat de afgelopen jaren in alle helderheid duidelijk is geworden is de afkeer van de Verenigde Staten van al die landen en organisaties die 'vitale Amerikaanse belangen' bedreigen. Die afkeer is weliswaar altijd aanwezig geweest, maar kon steeds onzichtbaar worden gemaakt achter de façade van ogenschijnlijke internationale samenwerking.
De oorlog tegen Irak heeft die schijnwerkelijkheid aan stukken gebroken. Gebleken is dat het Amerikaanse belang ver boven de samenwerkingsgedachte van de VN wordt geplaatst. Met andere woorden: De VN heeft in de ogen van Amerika nooit werkelijk bestaan en de werkzaamheden van die organisatie worden alleen getolereerd wanneer de vitale belangen van Amerika niet in het geding zijn.
Hetgeen heel concreet betekent dat Amerika - net als de naar wereldleiderschap strevende Islamitische kolonel Gadhafi de vijand is van de VN: 'brothers in arms', die een eenheidsgedachte alleen dan accepteren wanneer zij zelf de dictatoriale leiders zijn.
Het spreekt vanzelf dat mensen die wereldleiderschap nastreven de vijanden zijn van de waarheid. Een wereldleider wil de wereld beheersen (bezitten) en hij streeft daarom niet maar wetenschappelijke kennis of onderzoek, tenzij die kennis in dienst staat van bezitsdrang.
Wereldleiderschap kweekt gelovigen (mensen die de goede waarheid verdedigen), geen wetenschappers, dat is een stelling waarvan de juistheid bewezen is door de regering van George W. Bush, die waarheidszoekers 'revisionisten' noemt (mensen die de slechte waarheid vertegenwoordigen), hetgeen ons tot het besef moet brengen dat we al diegenen moeten wantrouwen die een ideologie hanteren die gericht is op het overheersen van anderen, omdat zij een gevaar vormen voor de democratische eenheids- en gelijkheidsgedachte die ten grondslag ligt aan het Handvest van de Verenigde Naties, een rationeel principeprogramma, dat in dienst staat van de ontwikkeling en ontplooiing van de individuele mens, die nooit het slachtoffer mag worden van de hebzuchtige, moraalloze politiek van landen en politieke of religieuze organisaties die het eigen groepsbelang als eerste en hoogste norm hanteren.
In een democratische wereld kan geen plaats zijn voor wereldleiders (uitverkorenen die het goede vertegenwoordigen), omdat een wereldleider zich nooit laat leiden door een objectieve, rationele moraal (het Handvest van de Verenigde Naties), maar door het primitieve, moraalloze principe van de macht.
Wie de reactie van George H. Bush op de bezetting door Irak van Koeweit bekijkt, die ontdekt dat er geen sprake is van een morele motivatie die de VS dwingt de bezettingspolitiek te veroordelen, maar van een egoďstisch motief: 'onze belangen worden geschaad’, hetgeen impliceert dat de bezetting niet zou zijn veroordeeld wanneer de belangen van de VS er mee zouden zijn gebaat, een harde waarheid die op 19 maart van dit jaar realiteit is geworden via de bezetting door Amerika van Irak, een daad die illegaal was (in strijd met de objectieve moraal die de wereld in het jaar 1945 werd aangeboden), maar die volgens de antimoraal van het op goddelijke uitverkiezing berustende eigenbelang gerechtvaardigd is.

Moraal van het verhaal:
Verwerp elke ideologie die van de mens
een Goddelijke (d.w.z. boven de Wet
geplaatste) uitverkorene maakt.
Kies voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.


"It is surely one of the intellectual catastrophes of history that an imperialist war confected by a small group of unelected US officials was waged against a devastated Third World dictatorship on thoroughly ideological grounds having to do with world dominance, security control, and scarce resources, but disguised for its true intent, hastened, and reasoned for by Orientalists who betrayed their calling as scholars." Edward Said, 6-8-2003

Zie ook: De oneerlijke Westerse moraal
en: Waarheid & Macht