HET LICHT
van de wereld


over de collectivisering van de vrijheid

"The majority of people who imitate philosophers confuse the true with the false, and they do nothing but deceive and pretend knowledge, and they do not use what they know of the sciences except for base and material purposes; and if they see a certain person seeking for the right and preferring the truth, doing his best to refute the false and untrue and leaving aside hypocrisy and deceit, they make a fool of him and mock him." <Omar Khayyam, 18-5-1048, Nishapur - Persia

Omar has often been called the 'Voltaire of the East', and cried down as materialist and atheist. As far as purity of diction, fine wit, crushing satire against a debased and ignorant clergy, and a general sympathy with suffering humanity are concerned, ‘Omar certainly reminds us of the great Frenchman; but there the comparison ceases. Voltaire never wrote anything equal to ‘Omar’s fascinating rhapsodies in praise of wine, love and all earthly joys, and his passionate denunciations of a malevolent and inexorable. (encyclopedia.org)

“In the beginning, G-d created the individual. Every individual is a king equal to his fellow. It is preferable that the individual sin against the society than the society sin against the individual. Society was created for the good for individuals, not the opposite. The messianic vision is one of a paradise for the individual, a glorious anarchic kingdom, a contest between personal abilities ‘society’ has no rule but to help those who have fallen...” [Jabotinsky, V. in "My Story," 1936 in Autobiography (Hebrew), p. 38] (Bron: Save Israel)


Jesus said, "Blessed are the solitary and elect, for ye will find the kingdom. For ye are from it, and to it ye shall return again." (Gospel according to Saint Thomas, Logion 49)

Israel Staat Voor Collectivisme

Some would say these are dark times for Israel, a nation suffering from economic recession, high unemployment, a dearth of foreign tourists, and continued Palestinian attacks. But as Israelis (and Jews worldwide) begin the celebration of Hanukkah, known as the Festival of Lights, today, there are glimmers of light via Israeli-developed advances.
In fact, Israel enlightens the world in so many areas, including high technology, medical research and development, disaster relief and aid to developing nations, that it truly fulfills the biblical injunction of being a "light unto the nations." (BY ALLAN GALE, 29-11-2002)

Jezus Staat Voor Individualisme

"I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life."

The gospel of John records at least seven remarkable claims by Jesus:

 • a. "I am the bread of life" - Jn 6:48
 • b. "I am the light of the world" - Jn 8:12
 • c. "I am the door" - Jn 10:9
 • d. "I am the good shepherd" - Jn 10:11
 • e. "I am the resurrection and the life" - Jn 11:25
 • f. "I am the way, the truth, and the life" - Jn 14:6
 • g. "I am the vine" - Jn 15:5


  Jezus geeft de onafhankelijke enkeling
  het recht om te leven.
  Het collectivisme geeft de enkeling dat recht niet!

  "Jesus said, ``If those who lead you say `See, the Kingdom is in the sky,' then the birds of the sky will precede you. If they say to you, `It is in the sea,' then the fish will precede you. Rather, the Kingdom is inside of you, and it is outside of you. When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty and it is you who are that poverty.'' (Gospel of Saint Thomas)

 • Collectivisten beheersen nog altijd het Midden-Oosten

  Licht & Duisternis Vrede in het Midden-Oosten zal altijd een onbereikbaar ideaal blijven zolang de collectivisten de vrije, onafhankelijke mens blijven vernederen en onderdrukken.
  Moslims en Christenen onderdrukken de enkeling, vertrappen zijn rechten en maken alles wat profetisch is of wil zijn belachelijk (alsof Jezus en Mohammed nooit vreemde, buitenissige enkelingen zijn geweest, die vernederd en vertrapt werden door het onverschillige betweterige colectivistendom), terwijl de Israëlische joden zich met huid en haar hebben uitgeleverd aan een collectivistische (Zionistische) interpretatie van de Thora, die niet de profeet (de klagende, protesterende en banbliksems werpende enkeling), maar het collectief (de zelfingenomen, alle fundamentele kritiek afwijzende groep) centraal stelt, op zo'n manier, dat elke Vrije Geest die het waagt de vergoddelijking van het groepsdenken aan te vallen tot voorwerp van algemene bespotting en uitstoting wordt gemaakt.
  Christenen en Joden hebben nooit iets anders gedaan. Het Christendom is gebouwd op het vernietigde fundament van het individualistische, naar bevrijdende bewustwording verlangende gnosticisme en het (Zionistische) jodendom is in feite een sektarische afwijking van het Israëlische wijsheidsverlangen, dat door de hogepriester Ezra is omgezet in kleinburgerlijk, xenofoob moralisme.
  Christendom en (Zionistisch) jodendom zijn collectivistische bewegingen die staan of vallen met de acceptatie van het feit dat de groep de identiteit van de enkeling bepaalt. De Islam daarentegen is in het leven geroepen om de fouten van het christendom en het jodendom ongedaan te maken. Daarom valt de profeet Mohammed al diegenen aan die via de vergoddelijking van Jezus en de vergoddelijking van 'het joodse volk' de individuele mens kleineren en belachelijk maken.
  Moslims, zo kan gesteld worden, zouden beter moeten weten. Zij bezitten een profeet die hen vertelt dat ze het collectivisme (het ondergeschikt maken van de enkeling aan de vergoddelijkte mens) af moeten wijzen, maar desondanks verachten ze hun profeet, wijzen ze de revolutionaire boodschap die hij de christenen en de joden wilde brengen af en sluiten ze een akkoord met al diegenen die volgems Mohammed de vijanden zijn van 'de ware religie', een religie die stelt dat niets en niemand tussen de ene God en de enkeling in mag gaan staan. Ze begrijpen niet dat elke vorm van vergoddelijking van de mens de ontkenning is van ‘de ene God’, een God die juist omdat hij 'eenheid' is diversiteit en pluralisme schept.
  De Sjiieten, die zich graag de denkers binnen de wereld van de Islam noemen, wijze mannen die de nadruk leggen op de bestudering van ‘de Schrift’, maken zich schuldig aan dezelfde fout die de joodse schriftgeleerden begingen in de tijd dat Jezus leefde.
  Jezus kende de schrift maar verfoeide desondanks de schriftgeleerden. Sjiieten bestuderen het Evangelie - zij willen immers geleerden zijn - en ze lezen hoe Jezus tekeer gaat tegen het geleerdendom dat weinig meer doet dan het uitdenken van de meest onzinnige regeltjes en wetjes die geen andere functie hebben dan de naar vrijheid verlangende enkeling het leven onmogelijk te maken, maar ze verbinden daar als schriftgeleerde geen enkele consequentie aan. Terwijl het Evangelie juist een oproep is het leven te verdedigen en daarmee een ontkenning van elke vorm van regelgeving die de geestelijke vrijheid van de mens op een nodeloze wijze beperkt en onderdrukt.
  Collectivisten ontkennen de bevrijdingsgedachte van het evangelie. Zij zien de vrijheid van de enkeling als een toestand van duisternis en zij roepen hun volgelingen op de duisternis van het individualisme te vervangen door ‘het licht van het collectivisme’.

  Aangepastheid loont. Opstandigheid wordt bestraft. Dat is de leer van het collectivisme, dat daarom altijd aan de kant gaat staan van religieus-politieke systemen die machtige (vergoddelijkte) 'wij-denkers' in staat moeten stellen machteloze 'ik-denkers' kapot te maken.


  Zie ook: De Weg, de Waarheid en het Leven


  Saoedi-Arabie Wijst De Drie Koningen Af

  Question: What is a horoscope? Do Muslims believe in stars and their roles in human life?

  Answer. The Oxford dictionary defines a horoscope as follows: “An observation of the sky and the configuration of the planets at a particular moment, esp. at a person’s birth; a diagram showing such a configuration of the planets; a prediction of a person’s future based on this.” As such, a horoscope is an attempt to divine the future through the means of stars. From the Islamic point of view, all this is strictly forbidden. Muslims may not resort to this type of practice for any reason. It is all fabrication. Indeed, scientific studies undertaken in Britain have proved that it has absolutely no sound basis.
  The Prophet says: “Whoever seeks the help of an astrologer or fortune-teller denies what has been revealed to Muhammad.” There can be no stricter form of prohibition. Unfortunately most magazines, papers and other publications make a horoscope a regular feature in their publications. This is all wrong and unacceptable. (Arab News, 17-7-2003)

  Het is algemeen bekend dat volgens het evangelie, een boek dat door moslims serieus genomen dient te worden volgens de Koran, de geboorte van Jezus aan de wereld kenbaar werd gemaakt via een verschijsel dat de naam 'Ster van Betlehem' meegekregen heeft. Die Ster werd ontdekt door een aantal astrologen die volgens de overlevering deel uitmaakten van het Zoroastriaanse Perzische rijk en zette een reeks gebeurtenissen in werking die uitvoerig beschreven worden in het Nieuwe Testament.
  Het conservatieve, buitenbeentjeshatende bewind in Saoedi-Arabie heeft zichzelf oogkleppen voorgebonden, wijst alles wat in tegenspraak is met wat Mohammed zou hebben gehoord en gezien af en veegt de in de Koran aanwezige opdracht om alle profeten niet alleen serieus te nemen maar ook als volstrekt gelijkwaardig te beschouwen zonder meer van tafel.
  Fundamentalisten (modern of ouderwets) kennen het woord gelijkwaardigheid niet. Ze wijzen elke vorm van complex denken af en kiezen altijd voor die vorm van simplisme die hen in staat stelt de gecompliceerde, naar kennis verlangende mens kapot te maken.
  Elk intelligent mens weet dat astrologie de centrale spil vormde binnen het wetenschappelijke, filosofische en literaire denken van de oudheid. Astrologische symboliek die is ingebouwd in oude teksten kan alleen worden begrepen wanneer mensen weten op welke wijze die symbolen geinterpreteerd dienen te worden - al met al reden genoeg dus om de astrologie als studieobject op te nemen in het takenpakket dat religieuze denkers aangeboden krijgen - aannemende dat die denkers ook werkelijk 'denkers' willen zijn...

  Zoroaster geeft het Vuur en de Wet "Matthew describes the three men, not as kings, but as wise men or 'Magi'. Historic writings reveal that the Magi were priests who later became the religious masters of ancient Persia - which lies to the east of Israel. Deep beneath the busy streets of Rome in the catacombs, there is evidence to support this theory - early Christian art depicts the Three Kings in the typical dress worn by ancient Persians. The Magi were highly respected people, advisors to kings and great astrologers. They followed a prophet known as Zoroaster and this ancient mystical religion, which still exists today, also believed in the coming of a Messiah." (BBC, 6-12-02)

  Zie ook: De Drie Wijzen uit het Oosten


  Religie & Innovatief gedrag

  Those who are incapable of innovation are the people who imitate and copy others, and in our society there are two types of imitators:
  One type that imitates the old and they are the reactionaries and right-wingers, and another type that copies from the new, and some of them form political parties that borrow the experiences and solutions of other nations, including their position with regard to religion.
  But we have the capacity to innovate and to produce creative and advanced solutions, and life requires dealing with progressive ideas and methods. Thus even if everyone had the same belief and way of expressing it still would not be possible to contain our approaches and dealings in everyday within the narrowly defined boundary of religion and religious law. This is the case because the problems of our modern society, and that we have to deal with, are profoundly different from the problems that were faced during the early Islamic era. Speech by Saddam Hussein, 8/11/1977

  Hoewel geen mens Saddam Hussein durft te verdedigen - de man mag niet als een gewoon mens behandeld worden - bevatten zijn redevoeringen uitspraken die vanuit modernistisch oogpunt gezien ver uitsteken boven de hartverscheurende grauwheid van aan primitief religieus denken verslaafde conservatieven.
  Saddam Hussein toonde zich bereid de religie serieus te nemen, maar hij weigerde het begrip religie vast te pinnen aan een willekeurig stukje gestolde tijd, dat als een ondraaglijke last op de schouders geplaatst wordt van mensen die verder willen gaan met leven in een wereld waarin de tijd geen pot met dikke, mierzoete stroop is, maar een snel stromende beek vol helder, tintelend en bruisend water.
  Religie die de tijd stil wil zetten plaatst de mens in een eeuwige hel: de hel van een leven dat niet geleefd mag worden - de hel van een toekomstloos bestaan waarin de mens dom geboren wordt en dom de dood in gaat - de hel kortom van de zinloosheid, waarin de mens weinig meer mag zijn dan een rat die zichzelf dood moet rennen in een tredmolen, waaruit ontsnappen niet mogelijk is.


  De geboorte van Mohammed

  Dat de Islam niet vrij is van verhalen over geheinmzinnige sterren die gekoppeld worden aan bijzondere mensen bewijst het geromantiseerde verhaal over het leven van Mohammed dat de redactie van ARAB NEWS op haar website heeft geplaatst.

  On Monday, the twelfth day of Rabi al-Awwal in the Year of the Elephant, Aminah gave birth to a son. Allah sends man many signs when one of His chosen Prophets is born. And on that twelfth day of Rabi al-Awwal in the year 570 A.D., many such signs were seen. Some were seen by Jewish scholars who had read in their scriptures of a coming Prophet. One of these learned men in Yathrib, for instance, saw a brilliant new star he had never seen before as he studied the heavens that night. He called the people around him and, pointing the star out to them, told them a Prophet must have been born.
  That same night another Jew was passing by the meeting place of the leaders of Quraysh in Mecca. He asked them if a baby boy had just been born and told them that if it were true, this would be the Prophet of the Arab nation. (Arab News, Life of Mohammed)


  The Golden Age of Islamic Astrology

  pierre*gilles After Rome's fall the second civilization to rise was based on the religion of Islam emerging from Arabia with its founder Muhammad (570-632). The rise of Islamic philosophy is partly the result of --and developed with-- the translation of a considerable amount of Greek philosophical literature that had survived the Muslim conquests. In so doing the Greek astrology was revived and reinvigorated. Muslims believe that their religion is the completion of Judaism and Christianity and see the all as one, Islam meaning "surrender to Allah" (God).(6) Hence they were more tolerant of the continuance of arts that they believed allowed a full surrender in that way.
  Al-kindi (796-873), known as the "philosopher of the Arabs" held a position at the court of Baghdad and died shortly after 870. He is recognized as the first Arab philosopher of importance and wrote extensively on astrology. As a prolific author, he developed ideas on the basis of Neoplatonized Aristotelianism. He argued the integrity of blending revelation and reason and that reason compliments revelation by working through with reason to a valid philosophical theology. He introduced a brilliant blending and explanation of the distinctions between the passive and active intellect, thereby blending the external world and internal world. It is said that it was he who introduced Abu Ma'shar to astrology.(7) The work during this period focused on the historical applications of astrology through conjuctions. This led to the "Golden Age" of Islamic astrology in the tenth and eleventh centuries. (The Arabic acceleration of astrology)

  Gulf News: Horoscopes


  Islam & Intellectual Terrorism

  During the Conference for Arab Culture that took place in the Cairo Opera House from the 1st to the 3rd of July, there was one topic that invariably held a stranglehold on the proceedings; religion. Or more accurately, Islam in relation to culture and art.
  During the conference, many prominent Arab intellectuals got together to examine numerous issues concerning culture, such as renewing the religious discourse, a critique of Arab cultural discourse and the freedom of creativity. These debates ended up in a discussion on to what extent does the cultural perception of Islam affect one's ability to delve into all matters of art and science.
  The debate for renewal of religious discourse was overseen by Egyptian Awqaf (Religious Affairs) Minister Mahmoud Hamdy Zaqzouk. The Minister opened the debate by reiterating the tolerance of Islam and its acceptance of other religions. His input for the rest of the debate was to counter criticism aimed at the government, which he did almost after every speaker had finished. The first guest speaker was prominent Egyptian poet and writer Ahmed Abdulmoaty Hegazy who got off to a rather impassioned start by criticizing the movement of the Islamic Daawa, saying that it casts doubt on the last two centuries of Islamic thought as well as the last 1500 years. He called strongly for secularism to be applied in the Arab world saying: "We need this separation more than the West and the Christians."
  Another reason he put forward for secularism was that the government has become the de facto religious authority citing an article in the Egyptian Constitution that states that Sharia (Islamic Law) is the basis of Egypt's law. "Because we don't have priests," Hegazy said, "our rulers have become the religious leaders, and religious authorities are employees of the state."
  Anwar Mogheeth said in his statement that contemporary Islamic discourse prohibits anything being aspired to unless it originates from Islam, i.e. disallowing other paradigms of thought to be used. He called this "intellectual terrorism." (Abdel-Rahman Hussein, Dar Al-Hayat 8--7-2003) )


  Charley Reese: "Is Economics All There Is?"

  Let me invite you to join a crusade to change the culture and stop the present trend of treating us, our country, the world, everything and everybody in it as mere economic units.
  We have to stop allowing economics to be used as a trump card. Capitalism is like math. It is amoral. It is good at producing wealth; it's bad at distributing wealth. Unless it operates within a moral framework it will produce an unjust society. The answer to every question is not "It's profitable" or "It's unprofitable." There are social and political values that have to be taken into account...
  It's unfortunate that many politicians today see the role of government as assisting corporations to make profits. That's not the legitimate role of government at all. That is a corruption of government, and today it is so rampant that politicians don't even think twice about sounding as if they were representing the chamber of commerce instead of the people...
  We should seek to separate government and business for the same reason we separate government and religion.
  America as a nation was poor a lot longer than it's been rich. It wasn't money that created this country and made it great, but there has always been a conflict between those whose god is money and those who have different values, whether they be a just society, political liberty, religious freedom or good stewardship of the land. In the later half of the 19th century the money worshippers raped the land, exploited the American people and created slums and hellish working conditions.

  Today's robber barons will re-create those 19th-century conditions if we continue to let them dominate the government and our very thoughts. Remember, we are human beings with souls, not cogs in some economic machine. (Charley Reese, 18-7-2003)

  Blair: the 'psychopath'

  Supporters of the Chancellor, Gordon Brown, have launched an extraordinary attack on Tony Blair, portraying him as a "psychopath" and "psychotic".
  In a leading article, New Statesman makes the case for Mr Brown to take over from Mr Blair in 2005, and suggests that this date - not Labour's 1997 election victory - may prove "the radical watershed of our age". The magazine says that "Mr Brown, like Margaret Thatcher but unlike Mr Blair, has a focus". A Brown government would constantly ask how to reduce poverty and promote equality.
  Tories Anti-Blair Poster Another article in the magazine is headed "What is the point of Tony Blair?", while a third declares: "The question of Tony Blair's sanity can no longer be avoided." It quotes Sidney Crown, a former consultant psychotherapist at the Royal London Hospital, as saying that Mr Blair "does not exist" and compares him with an actor. He adds that Alastair Campbell, Downing Street's director of communications and strategy, is "very much represented in Mr Blair's dark side, which is why they like each other ... the psychopathic personality is very quick to pick things up and shift and move about".
  Dr Crown suggests that Mr Blair did not decide to lie about Iraq's weapons of mass destruction, but had been "highly selective" over intelligence material, seeing the material that appealed to him. "With all forms of psychotics, if you ask people about the consequences of what they've done they can't tell you, because they've no ability to see the future." (By Andrew Grice, Independent 18-7-2003)

  Senator Kerry: End US Occupation of Iraq

  eerlijke mensen bedonderen is amoreel US Senator and Democratic presidential hopeful John Kerry called for an end to the US occupation of Iraq and criticized the administration's use of now discredited intelligence as a basis for launching the war. "I fought in Vietnam, and half the wall -- half the (Vietnam Veterans Memorial) wall -- is filled with the names of people who were there because leaders were filled with pride and wouldn't make the right decisions," Kerry told NBC television.
  "We need to get the sense of American occupation over with. We need to protect our troops. And that means that pride should not prevent this administration from going to the United Nations and doing what they should have done in the first place," he declared.

  The US senator for Massachusetts, a member of the Senate Foreign Relations committee, criticized the administration's efforts leading up to the war in Iraq, launched on March 20. "I made it very clear that their diplomacy leading up to the war was inadequate," Kerry said. "I said I thought the president should have even done more diplomacy before he went to war. I said to the president, 'Mr. President, don't rush to war. You need to build the large coalition necessary in order to win the peace."
  "And I said very clearly, winning the war was not what was difficult, it's winning the peace," Kerry said. "And I don't think the president put a plan together to do that." (www.truthout.org 17-7-2003)


  Wie is zacht en wie is hard?

  Terugblik 11-9-2002
  Laat Je Niet Gebruiken!

  Gelijk hebben is niet moeilijk. Gelijk krijgen is een kunst, vooral wanneer je in een wereld leeft die wordt geregeerd door dictators.
  Amerika heeft zijn ziel verkocht aan de duivel, Zionistisch rechts, en alle vrijheidsbetogingen die momenteel als een vorm van door de staat geregisseerd toneel worden opgevoerd kunnen daarom alleen maar gevoelens van diepe en intense walging oproepen.
  Eerlijke mensen hebben alleen respect voor eerlijke gevoelens. Maar Amerika kent momenteel geen eerlijke gevoelens meer. Alles wat wordt getoond is een laagje suikergoed, waarachter de ijzeren vuist van Jabotinsky schuilgaat, de Israëlische terreurideoloog die het Amerikaanse Pentagon in zijn greep houdt.
  Het Amerikaanse leger is geen vrijheidsleger meer. het is een Israëlisch leger geworden, hetgeen wil zeggen dat het een bezettingsleger is. We worden niet meer bevrijd, we worden bezet, en alleen diegenen die materialisme boven geestelijke waarden plaatsen leiden in dit democratisch ogende luilekkerland een goed leven.
  Wie principes heeft, wie echtheid boven valsheid plaatst, wie op zoek is naar de waarheid, telt niet mee.
  Bijzonder vreemd is dat niet. De waarheid is nooit in tel geweest in burgermansland. Maar dat momenteel zich links noemende mensen, mensen die beter zouden moeten weten, op zo'n schijnheilige, hypocriete wijze het botte, domme geweld verheerlijken, dat mag rustig het grootste schandaal in de geschiedenis van de mensheid worden genoemd.
  Het enige antwoord dat Arabieren (Palestijnen in de eerste plaats) kunnen geven op de verheerlijking van het botte geweld is geweldloos verzet: kiezen voor het intelligente woord en het eerlijke gevoel. Laat zien waar je ooit voor stond. Laat de warmte en de zachtheid van Palestina in je ziel herleven en toon die ziel. (Klik hier)

  Zie ook: De Derde Weg - deel 10

  Iran Calls For Formation of a Free
  and Democratic Iraq Under UN Role

  Mello & Kharrazi Iranian President Mohammad Khatami and Foreign Minister Kamal Kharrazi on Thursday called for the speedy withdrawal of foreign troops and the formation of a democratic government in Iraq. Khatami, who was talking to the UN special envoy on Iraq Sergio Vieira de Mello, demanded that the power would ultimately turn over to a national democratic authority from the transitional Governing Council under the UN auspices.
  "The United Nations has been established in order to prevent wars and violence and establish peace in the world and (thus) it must be entrusted with a pivotal and guiding role in every issue," he said. Khatami also hit out at the "improper performance" of U.S. rulers with respect to the Iraq crisis and said, "American operations in Iraq served as a blow to the prestige of the United Nations and weakened this organization in the international scene." (Tehran Times 18-7-2003)


  Willem Oltmans: Instinct

  Info St.Thomas Aquinas wrote that animal judgment is not free but implanted by nature. Thus, from an early time, instinctive behavior was regarded as the counterpart to voluntary behavior. Therefore, the term instinct implies “without thought.”(“The Oxford Companion of the Mind”, Oxford University Press, 1987, pp 374).
  With comrade s Bush and Blair, the world has entered a very dangerous phase in its history,because man’s only super power has entered the field of international relations with relying on good feelings of Bush and Blair. When a taxi driver stamps instinctively on the brakes, he might prevent an accident. He produces a thoughtless instinctual reflex to save lives. But to operate that way on the world stage is loony, since it produces massively body bags.
  Francis Hutcheson wrote in 1728 an essay on “The Nature and Conduct of Passions and Affections” which is the most appropriate paper to date dealing with how instinct turns into a motivational force prior to any thought of the consequences. Bush and Blair dashed to Baghdad never even contemplating what would come next. In their case, they walked with thoughtless minds into a Jihad. Blair referred in his speech to the American Congress twice to his instincts, that regime change had been the right thing to do. St Thomas Aquinas was right: Bush and Blair behaved on the basis of thoughtless animal judgments in Iraq. (Willem Oltmans, 17-7-2003)

  St. Thomas's student nickname was the Dumb Ox, because he was slow in manner and quite stout. He was, however, a brilliant lecturer and a clear, sharp thinker, as his works show - not only in their rigid application of reason, but also in their Latin diction, which is admirably exact and simple.

  Zie ook: The Love Of Wisdom Website


  Mohammed & Gabriel

  MUHAMMAD believed that there was only one Allah, Creator of the sun, the moon, the earth, the sky, and of all living things, and that all people should worship only Him. Muhammad would often leave the crowded city and go to the cave in Mount Hira. He liked to be alone there, away from all thoughts of the world and daily life, eating and drinking little.
  In his fortieth year, Muhammad left Mecca to spend Ramadan, the traditional month of retreat, in the cave. In the second half of Ramadan, Allah began to reveal His message for mankind through Muhammad. This first Revelation occurred as follows. The Archangel Gabriel came to Muhammad in the cave and commanded him to 'Read'.
  Muhammad replied 'I cannot read.'
  At this the Archangel took Muhammad in his arms and pressed him to him until it was almost too much to bear. He then released him and said again 'Read.'
  I cannot', replied Muhammad, at which the Archangel embraced him again. For the third time the Archangel commanded Muhammad to read, but still he said he could not and was again embraced. On releasing him this time, however, the Archangel Gabriel said:

  Read: In the Name of thy Lord who createth, Createth man from a clot. Read: And thy Lord is the Most Generous Who teacheth by the pen, Teacheth man that which he knew not. (Koran XCVi.I-5)

  Muhammad repeated these verses, just as the Archangel had said them. When the Archangel was sure Muhammad knew them by heart, he went away. (Arab News, The Life Of Muhammed

  Mensen Zijn Niet Gelijk, dat is de les Mohammed ons leert, een les die aan de mensenwet verslaafde moslims weigeren te leren, gezien hun hardnekkige verlangen iedereen die weigert een hoeveelheid heilig verklaarde teksten op een blinde, gehoorzame wijze uit het hoofd te leren een 'moslim' (iemand die alles een noemt) te noemen.
  Mohammed was geen schriftgeleerde. Voordat hij de Engel Gabriel 'ontmoette' had hij nog nooit een filosofisch handboek ter hand genomen, hetgeen ook niet mogelijk was, omdat hij niet lezen kon.
  Wat dat betreft is Mohammed het tegendeel van de saaie, conservatieve, alles en iedereen onderdrukkende machtswellusteling, de man die nooit een engel zal ontmoeten, maar die altijd de 'waarheid' (beter gezegd 'zijn waarheid') zal halen uit teksten die via een primitief proces van heiligverklaring onveranderlijk (dus dood) worden gemaakt.
  Dat is het verschil tussen een profeet en een dooie diender. De profeet wil wat dood is nieuw leven inblazen (Saddam Hussein gebruikt het woord 'innovatie'), de dooie diender is (eveneens volgens Saddam) een imitator, een man die nooit iets nieuws zal scheppen, zodat iedereen die vernieuwend wil zijn kapot wordt gemaakt binnen zijn op behoud van het oude gerichte wereld.
  De begrippen 'vernieuwing' en 'heiligheid' gaan niet samen, hetgeen heel concreet betekent dat een profeet een ontheiliger is, iemand die alles wat bestaat op een radicale wijze in twijfel trekt, omdat hij wordt bewogen door het verlangen een wereld die volgens hem niet deugt te veranderen.
  Schriftgeleerden, die altijd het dode woord boven de levende geest plaatsen, weigeren het leven te respecteren. Zij kijken niet naar het hart van de mens, zijn geest of zijn ziel, nee, ze kijken of de mens die voor hen staat handelt in overeenstemming met de kleinmenselijke wetjes die zij tot God hebben uitgeroepen, onmenselijke op vernedering en kleinering van de levende mens gerichte bepalingen die niet een Goddelijk Orde dienen, maar de wrede onderdrukkingsmachinerie van een machtsapparaat, dat via de uitlevering van de visioenen van de profeten aan machtsdienaren elke profeet in wording het leven onmogelijk maakt.
  Mensen die de profeten respecteren zouden zich open moeten stellen voor de komst van een nieuwe profeet, maar die openheid bestaat binnen de wereld van conservatieve geestelijken niet. Conservatieve moslims stellen rustig dat Mohammed de laatste profeet was, zodat elk mens die ooit nog durft te beweren dat hij een bijzondere band onderhoudt met God, een band die hem uniek maakt en afzondert van de blind gehoorzamende rest, kan worden uitgeroepen tot een ketter, een duivel, een bespotter van het heilig verklaarde bestaande, een mens kortom, die vertrapt, vernederd en gekruisigd dient te worden.
  Dat is wat conservatieven altijd doen. Daarom verafschuwde Jezus van Nazareth de conservatieve schriftgeleerden en wendde hij zich tot de mensen met een open geest, kinderlijke, gemarginaliseerde geesten, waarvan de profeet Mohammed in feite een vertegenwoordiger was, zoals blijkt uit zijn levensverhaal dat uitdrukkelijk het feit benadrukt dat de profeet niet lezen kon.
  Conservatieve schriftgeleerden haten kinderlijke geesten. Wanneer een kinderlijke geest een Engel ziet en vol trots vertelt dat die Engel lief voor hem is geweest, dan stelt de conservatief zich dreigend voor hem op en roept vermanend: "Was dat wel een engel?" “Was dat niet de duivel?" “En heb je wel toestemming gevraagd aan de opperste leiders van de Islam, voordat je zomaar bent gaan praten met dat vreemde wezen?” “Ga je schamen, brutale vlegel...”
  Mohammed schaamde zich niet. Hij ging zijn eigen weg en ondanks het feit dat hij zelf een analfabeet was koos hij partij voor mensen die wel lezen en schrijven konden, getuige de door hem overgenomen uitspraak dat ‘de Heer’ een schrijver is die zijn pen gebruikt om de mensen iets te leren wat ze nog niet weten.
  Die laatste mededeling is uiterst belangrijk. De schriftgeleerde is een imitator, probeert mensen geestelijk klem te zetten via het heilig (dus dood verklaren) van een tekst. De Heer waar Mohammed naar verwijst (een schrijver die de pen hanteert, hetgeen betekent dat hij niet gelijk kan worden gesteld aan God of Allah) is een vernieuwer, een mens die de teksten op een zodanige wijze interpreteert dat er gebroken kan worden met het verleden.
  Wie iets maakt wat nieuw is zal onvermijdelijk het oude op moeten ruimen, hetgeen betekent dat je in een wereld waarin God via intellectuelen (schrijvende heren) vernieuwing wil brengen, nooit het oude heilig mag verklaren.
  Heiligverklaring is altijd afgodendienst bedrijven. Wie stelt dat de Koran een 'Heilig Boek' is bedrijft afgodendienst. Hij maakt van een tekst een idool en daarmee wordt de vernieuwende geest, de intellectueel, de heerachtige geest die op een vernieuwende wijze het oude benadert, gedemoniseerd. (Zwolle 20-7-2003)

  Wijsheid brengt mensen bij elkaar.
  Salomon is afkomstig van het woord SLM.
  Ook het woord ISLAM is afgeleid van het kernwoord SLM.
  SLM is de ontkenning van primitief machtsdenken.
  SLM zoekt geen macht, maar wil de wijsheid dienen.
  SLM = verlangen naar heelheid of holisme.
  Moslim = iemand die moet streven naar heelheid.
  HOLISME = ALLES IS EEN = ALLAH
  Heelheid is overwinning van de dwang van het dualisme.
  Overwinning van het dualisme is vrede.
  Salem - Salaam - Shalom.

  Zie ook: Eren wij onze Profeten?

  Gabriel, The Messenger

  Hermes: the divine messenger Gabriel, the second highest-ranking archangel, is the bearer of many messages {known, hidden, and secret}. Gabriel is considered gentler than Michael is. Gabriel's name means "Man of God", "God has shown himself mightily", and "God is my strength". In Islam, Gabriel {Jibril} dictated the Koran to the Prophet Muhammad. Gabriel was the messenger of the Annunciation to Mary, telling her of the coming birth of Jesus Christ. {Ditto to Zacharias about John, the Baptist [his son].} Gabriel is also associated with the foretelling of future events to Daniel; possibly the angel that destroyed Sodom and Gommorah; and the giver of succour to Christ during the Crucifixion. Another story {originating in Babylonia} is that once Gabriel fell from grace with God because he was reluctant to follow an order. He obeyed the order but got the slowest angel in Heaven to carry out the task. Finally, though, because Gabriel was excellent at giving good advice, he was admitted back into the graces of God. It is Gabriel who will blow the horn announcing the second coming of Christ.
  Gabriel is the patron saint of communications, telecommunication, and postal workers. He is the Archangel of annunciation {birth}, humanity, resurrection, mercy, revelation, truth, justice, and hope. He is a bringer of news and "heralds. (The Archangels)

  Zie ook: Willem Oltmans & De Planeet Mercurius

  AVESTA: VENDIDAD
  Myths of Yima [Jamshed]

  Zoroaster: Persian prophet 1. Zarathushtra asked Ahura Mazda: O Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One! Who was the first mortal, before myself, Zarathushtra, with whom thou, Ahura Mazda, didst converse, whom thou didst teach the Religion of Ahura, the Religion of Zarathushtra?
  2. Ahura Mazda answered: The fair Yima, the good shepherd, O holy Zarathushtra! he was the first mortal, before thee, Zarathushtra, with whom I, Ahura Mazda, did converse, whom I taught the Religion of Ahura, the Religion of Zarathushtra.
  3. Unto him, O Zarathushtra, I, Ahura Mazda, spake, saying: 'Well, fair Yima, son of Vivanghat, be thou the preacher and the bearer of my Religion!' And the fair Yima, O Zarathushtra, replied unto me, saying: 'I was not born, I was not taught to be the preacher and the bearer of thy Religion.'
  4. Then I, Ahura Mazda, said thus unto him, O Zarathushtra: 'Since thou dost not consent to be the preacher and the bearer of my Religion, then make thou my world increase, make my world grow: consent thou to nourish, to rule, and to watch over my world.'
  5. And the fair Yima replied unto me, O Zarathushtra, saying: 'Yes! I will make thy world increase, I will make thy world grow. Yes! I will nourish, and rule, and watch over thy world. There shall be, while I am king, neither cold wind not hot wind, neither disease nor death.' (Zoroastrian Archives)


  "Zoroastrianism is the oldest of the revealed world-religions, and it has probably had more influence on mankind, directly and indirectly, than any other single faith." - Mary Boyce, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices (London: Routledge and Kegan Paul, 1979, p. 1)

  De Goede Herder & De Politiestaat

  Iran, een niet-Arabische moslimstaat, die een geheel eigen (Sjiietische) interpretatie van de Islam uitdraagt, kan gezien worden als het buitenbeentje in de moslimwereld, een status waar men trots op zou moeten zijn, omdat alle oude geschriften de waarheid verkondigen dat alleen via het buitenstaanderschap ware wijsheid verkregen kan worden.
  Vijanden van de wijsheid zullen altijd een primitieve vorm van collectivistisch denken verkondigen, waarbij de meest wrede vormen van collectivistisch groepsegoïsme (macht=recht-denken) 'op individualisering gerichte vrijheid' worden genoemd.
  De essentie van collectivistisch denken is de ontkenning van het gewetensvolle individu, de rechtvaardige mens, die het recht boven de macht plaatst.
  Collectivisme is de macht van de niet aan geestelijke principes gebonden groep, de ontindividualiseerde mens, die via de vernietiging van het eigen geweten dierlijke kracht verkrijgt, waarmee hij alles wat eerlijk en rechtvaardig is kan vernietigen.
  Iedereen weet dat collectivisme verdierlijking is van de mens. Iedereen weet dat mensen onuitstaanbaar worden zodra je ze hun eigen ik afneemt en ze laat opgaan in een blind opererende horde. Maar desondanks gaan mensen verbazingwekkend snel akkoord met een collectief proces van ‘ik-vernietiging’, alsof er een vreemde, duistere macht aan het werk is die voortdurend mensen wijs wil maken dat de blinde aanbidding van de macht het antwoord is op alle vragen en problemen.
  Binnen het filosofisch-religieuze wereldbeeld van het Zoroastrisme (een religie die de Islamitische staat Iran via grondwettelijke bekrachtiging recht van bestaan gegegeven heeft) staat niet de collectivistische machthebber centraal, de onderdrukker die via de versterking van de dierlijke mens de geestelijke wereld verkleint en verduistert, maar de Rechtvaardige Yima, die staat voor groei, uitbreiding en vermeerdering.
  Daarmee wordt het progressieve principe van de vooruitgang in de religie geïntroduceerd. Waar conservatieven alles klein maken, weinig meer doen dan de wereld reduceren tot een donkere gevangeniscel, waarin de rechtvaardige mens verkommert in eenzaamheid en duisternis, daar breekt de progressieve mens muren af omdat hij weet dat rechtvaardigheid alleen mogelijk is in een wereld die zo ruim is dat aan alle mensen recht gedaan kan worden.
  Wie de wereld verkleint zal hoogstens wat rechten kunnen geven aan een paar uitverkoren mensen, collaborateurs, principeloze vriendjes van de machthebbers, die hun eigen identiteit ondergeschikt maken aan de terreur van de kleine machtselite, die via een verdelende politiek van nepotisme en handjeklap bepaalt wat goed en wat slecht is.
  Met recht heeft dat alles niets te naken. Je verkleint de wereld, zet jezelf oogkleppen op, zodat je de wijde wereld van de oneindig gedifferentieerde mensheid niet ziet, en vanuit de duistere beslotenheid van een gevangeniscel die tot paleis is uitgeroepen vaardig je dwangbevelen uit die weinig meer zijn dan een poging de naar vergroting van de wereld verlangende rechtvaardige mens uit te schakelen.
  Binnen de leer van Zoroaster is de Rechtvaardige Yima de Messiaanse verlosser die de verkleinende wereld van het collectivisme wil overwinnen. Hij wil de wereld groter maken, muren afbreken en zoveel mogelijk mensen toelaten in die verruimde wereld, zodat er sprake kan zijn van een rechtvaardige wereld, een wereld waarin een kleine machtselite het volk niet onderdrukt.
  Waar onderdrukking heerst (de terreur van de amorele elite) zal nooit recht bestaan, dat weet iedereen. Zelfs conservatieve moslims kennen die waarheid, omdat de Koran uitdrukkelijk stelt dat er in de religie nooit sprake kan zijn van dwang.
  Dwang en recht staan altijd tegenover elkaar. Dwang is een negatief principe dat alleen positief kan worden gemaakt wanneer het in dienst wordt gesteld van het recht. Op dat principe is de moderne rechtstaat gebaseerd.
  In conservatieve staten zie je het omgekeerde gebeuren. Daar wordt de dwang op de eerste plaats gezet, zodat rechtvaardige mensen worden gedwongen hun principes te verloochenen in dienst van een filosofie die de wereld steeds kleiner maakt - moet maken ook, omdat een wereld zonder principes alleen maar een duistere gevangeniscel kan zijn, waarin de politieman koning is.
  Het Zoroastriaanse beeld van de Rechtvaardige Yima is overgenomen door de Sjiieten en omgezet in het idee van de Rechtvaardige Mahdi, die in feite belangrijker is dan de profeet Mohammed.
  Mohammed heeft een religie in het leven geroepen die niet af is. Dat is de impliciete boodschap van het Twaalde-Imam-Sjiisme, en daarmee zou je de Sjia een Zoroastriaanse vorm van Islamitisch denken kunnen noemen, een verlangen naar een wereld waarin rechtvaardige mensen een verkleinde wereld weer groter (dus vollediger) maken.
  De profeet Mohammed is een van de vele profeten die het Midden-Oosten heeft gekend en wanneer dat feit zou worden erkend - dat hij slechts een van de vele profeten is - zou er geen enkel probleem bestaan. De moeilijkheid echter is dat conservatieven altijd hun eigen profeet tot God uitroepen, een daad die gezien kan worden als verkleinend idolatrisch denken: afgodendienst in dienst van het wrede, verkleinende groepsegoïsme dus.
  De ironie daarbij is dat de profeet Mohammed uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd tegen verkleinend idolatrisch denken. Hij wijst op de vergoddelijking van Jezus door de christenen en de vergoddelijking van het joodse volk door de hogepriester Ezra (die verantwoordelijk kan worden gesteld voor het waanidee van het uitverkoren volk dat geleid heeft tot de vlucht en de dood van miljoenen mensen…) en hij stelt heel duidelijk dat moslims die 'goddeloze weg' niet moeten kiezen.
  Conservatieven luisteren niet. Een conservatief is nooit een dienaar van een profeet. Een conservatief is altijd iemand die alleen maar naar zijn eigen machtsverlangens luistert. Alles wat niet in zijn bekrompen wereldbeeld past wordt weggesmeten, ook de profeten, ook de rechtvaardige mensen en zelfs God, want als een conservatief iets haat, dan is het wel een geestelijke realiteit die groter is dan hijzelf.
  Een conservatief gaat altijd op de stoel van God zitten. Hij maakt de wereld niet groter, nee, hij maakt van de wereld een politiecel, waarin hij, de kleine mens die oogkleppen draagt, de Goddelijke Rechter is en alle anderen de zondaars die geoordeeld en veroordeeld moeten worden (macht = recht).
  Het zal duidelijk zijn dat een rechtvaardig mens, die geen bestraffer is, maar een herder, een mens die zijn autoriteit niet ontleent aan het feit dat hij machtig is, maar aan het feit dat hij eerlijk is, de uitgesproken vijand is van de politiestaat.
  In Iran en Saoedi-Arabië hebben conservatieven 'religieuze politiemachten' opgericht, verenigingen van bekrompen, heerszuchtige dwingelanden die vanuit de wil het leven van mensen terug te brengen tot het duistere NIETS van het eeuwige onrecht hun terreurpraktijken uitoefenen.
  Geestelijke terreur is volgens het evangelie de ergste zonde die er is. "Elke zonde", zegt Jezus, "zal de mens vergeven worden, behalve de zonde tegen de geest'.
  Dat betekent dat de geestelijke terreur van conservatieven vanuit christelijk oogpunt gezien de ergste wandaad is die er denkbaar is.
  Daarom is het onbegrijpelijk dat moslims en christenen de vrijheid van meningsuiting aan banden willen leggen, een daad die aantoont dat zij de vijanden zijn van het principe van de geestelijke uitbreiding en vergroting van de wereld, waar het (door christenen en sjiieten overgenomen) idee van de Goede Herder (de rechtvaardige Yima) naar verwijst.


  Religious police told to smile

  glimlachende wreedheid Saudia Arabia's feared religious police are being given special training to "deal effectively and pleasantly with the public", the Jeddah-based daily Arab News reported. About 200 members have attended the course in "communication skills" and "success strategies".
  The mutawwa - officially known as the commission for the promotion of virtue and prevention of vice - enforce strict standards of behaviour. Besides ensuring that businesses close for the five daily prayers, and that women observe the dress code, they arrest unrelated men and women who are found together, and check text messages on teenagers' mobiles.
  Amnesty International was sceptical about the training programme. "Saudi Arabia's religious police have an appalling record of brutality and discrimination going far beyond failings with interpersonal skills," a spokesman said. "Their track record includes making violent and arbitrary arrests, subjecting women in particular to taunts and vicious beatings, and lashing out at people taken into detention. "This issue is not whether a law enforcement agency should be learning to be more courteous, but whether the Saudi authorities are genuinely prepared to root out the habitual human rights abuses." (Brian Whitaker, Guardian 10-6-2003)

  De Zwarte Terreur

  Saddams beeld van de vrouw In Saoedi-Arabie mogen vrouwen alleen maar zwarte gewaden dragen . De mannen dragen witte jurken en gekleurde hoofddoeken, maar de vrouwen moeten kleurloos, als kuise nonnen, door de hete woestijn trekken, op weg naar de kleurloosheid van een hemel, waarin God als een strenge, saaie diender - die zowel beul als slachtoffer is - op een tot troonzetel uitgeroepen elektrische stoel zetelt - schokkend en dansend in het griezelige licht van de eeuwig vonken uitstotende koperen geleidingsbollen van zijn bestraffingstroon...


  Woord & Daad - Koran 107:
  De Noden van Buren (Al-Maa'oen)

  1. Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochent?
  2. Het is degene die de wees verstoot,
  3. Hij wekt anderen niet op de armen te voeden.
  4. En wee degenen die bidden,
  5. En de gebeden achteloos opzeggen.
  6. En zij, die er mee te koop lopen.
  7. En zich er van weerhouden de behoeftige vriendelijkheid te betonen.

  Religie in het Midden-Oosten is veelal weinig meer dan wat zinloos uiterlijk vertoon. Dat mogen we in alle rust en eerlijkheid stellen. Priesters binden zichzelf een reusachtige megafoon voor en roepen met het geweer in de hand ("bidden of ik schiet je dood") de gelovigen op hun religieuze plichten te vervullen. Ook al stort de hele wereld in elkaar. Ook al sterven mensen en dieren als vliegen. Ook al stijgt er een verpestende lucht van dood en verrotting op uit oorden waar dood en ellende de heersende machten zijn, niets kan een priester beletten zijn megafoon te gebruiken als een wapen tegen de mens die sociale, op rechtvaardigheid gerichte daden stellen wil.
  Het Koran-hofdstuk 'Noden van Buren' neemt op een duidelijke wijze stelling tegen mensen die het zinloze ritueel boven de menselijke gerechtigheid plaatsen. Elk gebed, zo luidt de impliciete boodschap verliest zijn betekenis, wanneer een gelovige niet in staat is mensen die in nood verkeren wat simpele, doodgewone vriendelijkheid te betonen.
  Heel concreet gesteld betekent die oproep dat een moslim de sociale beweging (hulporganisaties, vredesbewegingen, politieke partijen die voor sociale gerechtigheid kiezen, etc.) boven de terreur van de zinloze gebedenfetisjist moet plaatsen.
  In moslimlanden gebeurt veelal het omgekeerde. Wie seculier maar sociaal is wordt beneden degene geplaatst die weliswaar het bidden als hoogste waarde verkondigt, maar die tegelijkertijd op een volstrekt asociale wijze met het leven van alledag bezig is, zonder te beseffen dat het juist de onrechtvaardigen zijn die volgens de Koran de vijanden zijn van de Islam.

  De Schandaal Verspreider
  Koran 104, Al-Homazah

  Zoroaster geeft het Vuur en de Wet 1. Wee iedere leugenaar en lasteraar!
  2. Die rijkdommen verzamelt en deze telt,
  3. Denkende dat zijn schatten hem voor eeuwig zullen behouden.
  4. Neen, hij zal zeker in het Verterende Vuur worden geworpen.
  5. En wat weet gij er van wat het verterende Vuur betekent?
  6. Het is het Vuur dat Allah heeft aan gewakkerd.
  7. Dat boven de harten zal opstijgen.
  8. Voorwaar het zal hen omsluiten
  9. In uitgestrekte rijen van zuilen.


  Zie ook: De aanbidding van het Vuur


  Op het plaatje hierboven schenkt de Perzische profeet Zoroaster ('hij die de sterren serieus neemt'), bijgestaan door een adelaar (symbool van de 'hogere' Schorpioen) en een vrouwelijke beschermengel (het teken Kreeft), het Vuur en de Wet aan de wereld.
  Astrologisch gezien verwijst het element Vuur naar de planeet Jupiter, de planeet van de Lichtbrenger of de Messias, terwijl de Wet een produkt is van de ordenende, begrenzende planeet Saturnus, die volgens veel rabbijnen gezien moet worden als de beschermheer (Mozes, de Heer) van het joodse volk.
  Volgens de astronoom Kepler was de Ster van Betlehem een samenstand van de planeten Jupiter en Saturnus in het teken Vis, een Waterteken dat de niet dierlijke, belangeloze liefde voor de medemens als hoogste waarde proclameert. Hij besteedt echter geen aandacht aan het feit dat het verstandsteken Maagd een grote rol gespeeld moet hebben in de horoscoop, immers: Jezus is geboren uit een 'maagdelijke moeder', hetgeen heel concreet betekent dat de Maan zich in het teken Maagd moet bevinden.
  Het beeld van de Messias omvat de volgende elementen: Ascendant in Weegschaal (Schorpioen op huis 2 - Johannes, de Adelaar - is de boezemvriend), Maan in het teken Maagd (geboren uit een maagdelijke moeder), Jupiter en Saturnus dienen dominant geplaatst te zijn (huizen 1 of 10), terwijl er ook sprake moet zijn van een sterke Neptunus-(Vissen)-invloed, omdat Neptunus de 'hogere mensenliefde' symboliseert.


  EDWARD SAID: MACHT IS RECHT

  Americans are sufficiently blind that when a Middle Eastern leader emerges whom our leaders like — the shah of Iran or Anwar Sadat — it is assumed that he is a visionary who does things our way not because he understands the game of imperial power (which is to survive by humoring the regnant authority) but because he is moved by principles that we share.
  Almost a quarter of a century after his assassination, Sadat is a forgotten and unpopular man in his own country because most Egyptians regard him as having served the U.S. first, not Egypt. The same is true of the shah in Iran. That Sadat and the shah were followed in power by rulers who are less palatable to the U.S. indicates not that Arabs are fanatics, but that the distortions of imperialism produce further distortions, inducing extreme forms of resistance and political self-assertion.
  The Palestinians are considered to have reformed themselves by allowing Mahmoud Abbas, rather than the terrible Yasser Arafat, to be their leader. But "reform" is a matter of imperial interpretation. Israel and the U.S. regard Arafat as an obstacle to the settlement they wish to impose on the Palestinians, a settlement that would obliterate Palestinian demands and allow Israel to claim, falsely, that it has atoned for its "original sin." (Palestine Chronicle 23-7-2003)

  Het Sadistische Universum van de Valse Moralist

  Edward Said geeft heel duidelijk aan wat het verschil is tussen rechtvaardige mensen, die de waarheid willen dienen, en imperialisten, die de macht tot recht uitroepen. De rechtvaardige mens gaat de dialoog aan met de ander, erkent de eigen fouten, respecteert de denkbeelden van anderen en probeert daar waar fricties optreden een gesprek aan te gaan met de meest intelligente vertegenwoordigers van de tegenpartij - de imperialist daarentegen, de botte, schijnheilige machtsdenker die dom en oneerlijk is (en daarom in geestelijk opzicht een slaaf die nooit een zelfstandig bestaan zal opbouwen), kent maar een moreel beoordelingsmechamisme: "wie doet wat ik zeg is goed en wie mij tegenwerkt is slecht", waarmee slaafs (ik-loos) gedrag, domheid en wreed opportunisme worden beloond.
  De imperialist (ook de geestelijke imperialist, de religieuze fundamentalist) verkeert altijd in de veronderstelling dat hij met al zijn domheid bevorderende gebreken en tekortkomingen de meest goede mens van de wereld is - een mentaliteit waar de satiricus Voltaire honderden jaren geleden al op een felle wijze tegen tekeer ging (denk aan Candide & Het Optimisme).
  Het zal duidelijk zijn dat imperialisten (de collectivistische verheerlijkers van de leugen) nooit de democratie zullen verdedigen. Wat zij democratie noemen is schijndemocratie: een door leugenaars geterroriseerde wereld, waaruit iedere eerlijke enkeling die in staat is de macht ter verantwoording te roepen op een meedogenloze wijze wordt weggewerkt.

  Fragment uit Candide van Voltaire

  "'Ja, mijnheer,' zei de neger, 'dat is zo het gebruik. Wij krijgen als enige kleding tweemaal per jaar een linnen broek. Als we werken in de suikerfabrieken en de molensteen onze vingers te pakken krijgt, snijden ze ons onze hand af; willen wij ontvluchten, dan zetten ze ons een been af; voor mij is het allebei het geval geweest. Dat is de prijs die wij betalen om jullie in Europa suiker te laten eten. En toch zei mijn moeder mij, toen ze mij op de kust van Guinea voor tien Patagonische daalders verkocht: "Lieve jongen, zegen onze fetisjen, aanbid ze steeds, zij zullen je gelukkig laten leven, je hebt de eer, de slaaf te zijn van onze blanke meesters en maak daardoor je vader en moeder welvarend." Helaas! Ik weet niet of ik hen welvarend heb gemaakt. [...] de Hollandse fetisjen die mij bekeerd hebben, zeggen me elke zondag, dat wij allen kinderen van Adam zijn, zowel de blanken als zwarten. Ik ben geen stamboomkundige, maar als de predikers de waarheid spreken, zijn we alle volle neven van elkaar. Nu, ge zult moeten toegeven, dat men niet gruwelijker jegens zijn naaste bloedverwant zou kunnen optreden.."

  Zie ook: Teater Aksiedent: Voltaire's Candide


  "Clever tyrants are never punished."
  VOLTAIRE

  Yoel Marcus: Maybe Moses ruined the economy

  Blaming someone else for our failures is the standard practice in these political climes. But I almost fell out of my chair late last week when Benjamin Netanyahu, interviewed by Ma'ariv, lay the blame for "the catastrophic economic situation" on David Ben-Gurion and Berl Katznelson. "Their big mistake was to establish a socialist state - a faulty system for which we are paying the price to this day," he said.
  When he claimed that the current state of affairs was something he "inherited," I was sure he would point the finger at his predecessor. Instead, he sent us to search history's graveyards. Ben-Gurion stepped down as prime minister 40 years ago and Katznelson died 59 years ago.

  Sitting pretty for 20 years, the Likud led this country from bad to worse. When settlement was imperative in the pre-state days, Herut never lifted a finger, but the Likud has covered the West Bank with a blanket of settlements and outposts to ensure its irreversible annexation.
  The Likud dragged us into 300 percent inflation and bought votes for cash, following Begin's famous directive "to do right by the people." It entangled us in the 18-year Lebanon War, which eroded the IDF's power of deterrence, spawned Hezbollah and paved the road to two intifadas.

  If Netanyahu is looking for a fall guy, what about Moses? After all, isn't it his fault we're here and not in America? (Ha'aretz 22-7-2003)


  Peace Talks: What’s There Left to Talk About?

  Not even the Road Map for peace and the admission by American President Bush and top U.S. officials that a Palestinian statehood is imperative, are enough to snap Israel out of its fantasy world. The Israeli Knesset ratified late Tuesday, July 14, a draft legislation, claiming the West Bank and Gaza Strip are not territories occupied by Israel. The legislation, referring to the territories as “Yehuda and Samaria” suggests that the West Bank is therefore, part of the “Greater Israel”.
  And this is not the interesting part yet. The draft was submitted by the Likud Party, a presumed “peace partner” with the Palestinian leadership, appointed to ensure honest, flawless implementation for the Road Map peace initiative, brokered by the United States.
  The draft went even further, by affirming what Israel calls its red lines that must not be crossed in any future peace settlements. These tabooed red lines dash the essence of every thing for which the Palestinian people have aspired, including the Right of Return, East Jerusalem, control over their natural resources and more.
  The draft, in fact, represents the foundation of Israel’s reading of a peaceful settlement in the region: give us every thing we ask for, expect nothing in return, and don’t you dare revolt in protest. (By Ramzy Baroud, Palestine Chronicle 22-7-2003)

  "You didn't even pretend that you're ready to remove [the settlements]," said Ramon, representing the Labor party, the main opposition to Sharon's Likud party. The settlers "want to dictate, contrary to all the rules of democracy, how the map of Israel will look." (Boston Globe 22-7-2003)


  No Crackdown On Resistance

  Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas said Tuesday that he will not crackdown on Palestinian resistance groups, despite being urged by America and Israel to do so.
  After meeting in Cairo with Arab League Secretary-General Amro Moussa, Abbas was asked by reporters if he will dismantle armed groups like Hamas and Islamic Jihad, steps Israel is demanding before withdrawing its forces from more Palestinian towns.
  "Cracking down on Hamas, Jihad and the Palestinian organizations is not an option at all," Abbas said before leaving Egypt to Jordan for talks with King Abdullah II.
  "We are applying the law which we accepted under the leadership of the Palestinian Authority, and that is what we will do." (Dar Al Hayat/AP 2003/07/22)


  World Should Not Be Ruled
  by ‘Law of the Jungle’: Chirac

  Visiting French President Jacques Chirac, accepting a Malaysian peace award for his opposition to the US-led war on Iraq, said yesterday the world should not be ruled by the “law of the jungle”. Chirac was speaking after being presented with the inaugural Kuala Lumpur World Peace Award by Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad, who was also a strong opponent of the war.
  “We can’t agree any longer on the law of the strongest, on the law of the jungle,” Chirac said through an official translator. “What we need is an international structure, an international mechanism, that can do away with unilateralism and bring about multilateralism.” All countries should be able to make their voices heard so that none felt sidelined, marginalized or humiliated, he said.“That undoubtedly is going to be the foundation of peace in the world.”
  Chirac said the United Nations “may not be a perfect organization. It could be better structured, modernized, brought up to date, but it is an unavoidable organization.” (Arab News, 23-7-2003)