GOD
is een homo

Johnny Mathis zingt

ALLES is niet NIETS!

Johnny Mathis, openlijk homoseksueel, is geboren op 30 september 1935 in Gilmer (Texas): Zon in het zoetelijke teken Weegschaal, Maan in het emotioneel-gepassioneerde Waterteken Schorpioen.

Luister naar: It's not for me to say

Tawheed & Shirk

"Tawheed ar-Ruboobeeyah (Maintaining the Unity of Lordship): This category is based on the fundamental concept that Allah alone caused all things to exist when there was nothing; He sustains and maintains creation without any need from it or for it; and He is the sole Lord of the universe and its inhabitants without any real challenge to His sovereignty."

Het islamitische denken (veel moslims miskennen het feit dat hun geloof stoelt op de gedachten van niet-profetische, beeldloze woorddenkers, mensen die nog nooit in hun hele leven een visioen hebben gehad) kent twee begrippen die aangeven wat de belangrijkste problematiek is waarvoor de moderne Islam zich geplaatst ziet: de begrippen TAWHEED (eenheid, holisme, opheffing van dualisme = wijsheid) en SHIRK (xenofobie, vreemdelingenhaat, vernietiging van alles wat anders is, het uit elkaar halen en vernietigen van menselijke liefdesbanden = sadistisch fundamentalisme).
Fundamentalisten benadrukken altijd de vreemdelingenhaat. Zij haten de eenheid, die bij het magische eenheidsdenken (TAWHEED) behoort, en leggen de nadruk op de verdelingswoede, die bij het begrip SHIRK behoort.
Het feit dat de Koran die twee (elkaar uitsluitende) begrippen naast elkaar zet bewijst dat het boek een dom (niet logisch doordacht) boek is - geschreven en bedacht door mensen die niets begrepen hebben van de eenheidsgedachte, die gezien moet worden als de kern van Mohammeds boodschap, immers: Mohammed wilde op een heel concrete wijze alle gelovigen verenigen en tegelijkertijd de vijandige houding tegenover niet-gelovigen indammen door er op te wijzen dat iedereen (ook de ongelovigen) geschapen is door dezelfde, ene God (TAWHEED).
Daarbij moeten we ons goed voor ogen houden dat een moslim volgens de eenheidslievende teksten in de Koran geen Koranaanbidder is, maar een mens die positief staat tegover ‘het boek’ (d.i. Oude en Nieuwe Testament).
Fundamentalisten laten inzien dat de Koran een onlogisch, door volgelingen samengesteld woordenboek is (dat ver afstaat van de visionaire, op eenheid gerichte wereld van de beelddenker Mohammed) is de eerste taak die een Islamitische wijsheidsdenker zichzelf moet stellen.
Echte gelovigen, mensen die de profeet Mohammed willen eren, behoren zich af te vragen hoe het mogelijk is dat een gewoon mens in een grot beelden ziet waarin engelen zich op een directe wijze met een Goddelijke boodschap richten tot een gewoon mens.
Dat feit, iets zien wat niet bestaat', is vreemd, maakt van de gewone mens Mohammed een zonderling, een rare gek die anders is dan anderen, een zijnstoestand waar fundamentalisten (vreemdelingenhaters) nu het duistere, veroordelende begrip SHIRK op zouden plakken: hekserij, ketters verlangen meer te willen zijn dan de gehoorzame gelovige, die nooit in zijn leven iets bijzonders zal doen, en dat ook niet mag doen, omdat de tirannieke middelmaat bepaalt wie en wat God is en moet zijn.
SHIRK is de terreur van de nooit dromende middelmaat, die alles wat anders is kapot wil maken, terwijl TAWHEED in elke menselijke uiting God wil zien.
Het besef dat alles wat mensen doen onderdeel is van een Goddelijk plan maakt verdraagzaam en kan in sommige gevallen zelfs leiden tot een vorm van berustend fatalisme, dat zich protestloos neerlegt bij alles wat gebeurt (quiëtisme).
Het is die laatste levenshouding, die van de berustende overgave aan wat gebeurt, die in sterke mate het Sjiietische wijsgerige denken bepaalt (dus niet het ideologische terreurdenken van de anti-intellectuele fundamentalist - de xenofoob die alles wat raar is vernietigen wil).
De tegenstelling Sjiieten - Sunnieten zou je om kunnen zetten in het algemeen menselijke conflict weten (gnosis) versus geloven (religie).
Bij het weten hoort de filosofische verdraagzaamheid: hoe meer de mens weet, des te minder zal hij bereid zijn zomaar in het wilde weg wat om zich heen te slaan. Bij het religieuze geloof hoort de vreemdelingenhaat, de wil jezelf blindelings over te leveren aan dierlijke impulsen die niemand onder controle kan brengen, omdat de wetende (verdraagzame) mens altijd door de dierlijke (onwetende) mens vernietigd wordt.
Daarom zou het belangrijk zijn dat intelligente mensen binnen de Islam wat meer de nadruk gaan leggen op het holistische wijsheidsbegrip TAWHEED, om te voorkomen dat fundamentalisten het verdelende begrip SHIRK (joden spreken over GOJ), een begrip dat in feite de ontkenning is van elke spirituele eenheidsgedachte, als religieus ideaal gaan verkondigen.

Zie ook: Holism and Islam


Natacha Atlas - Strength in diversity

Info Natacha Atlas is an international star in her own right. Her success extends both in the Middle East and in the West, including a top ten hit in France and the Best Female Singer at the Victoire de la Musique Awards (France's equivalent of the Grammy's). Of course at present the divide needs bridging more than ever before. As ex-President of Ireland Mary Robinson who in 2001 appointed Natacha Goodwil Ambassador for the UN Conference Against Racism, put it: "She embodies the message that there is strength in diversity, that our differences, be they ethnic, racial, or religious, are a source of riches to be embraced rather than feared".

People tend to disagree about the origins of Natacha Atlas's parents. Natacha herself mentions an Egyptian grandfather. Her father probably is a Moroccan Jew (or at least Moroccan with Jewish ancestors), her mother is said to be an English Muslim. Natacha referred to herself as a "human Gaza Strip": "conflicts between my European and Arabic sides will continue -- my genetic code almost inevitably made me a nomad". Natacha grew up in the Moroccan suburb of Brussels, where she was introduced to the art of raqs sharki (belly dance) and cha'abi (modern Egyptian pop music). (Wikipedia)

Jezus: een Messias in twee personen

"If we're an arrogant nation they'll resent us. If we're a humble nation but strong they'll welcome us. Our nation stands alone in the world right now in terms of power. That's why we've got to be humble and yet project strength in a way that promotes freedom."

George W. Bush, 12-10-2000

The Old Testament has two major messianic paradigms: One is the military messiah founded on kingship. In Psalm 2, this figure is proclaimed the begotten son of God and promised victory over his enemies. He would dash them to pieces and subdue them with a rod of iron. The other messianic figure is the suffering servant of Isaiah 42. Isaiah speaks of the messiah in whom God takes delight, or with whom God is well pleased.
The military messiah was the one expected by the leaders of the Jews during the time of Christ; but it was the suffering messiah paradigm by which Jesus understood his role. The suffering servant character of the messiah is clearly evident in Mark 1:11. At his baptism (anointing) Jesus was called God’s beloved son, an expression taken from Psalm 2. But the military traits are rejected, and the response of God to the suffering servant of Isaiah 42 is added: "In whom I am well pleased."
These two messianic expectations grow out of different religious perceptions developed during Israel’s history. The observation "love is quenched wrath" expresses a change of attitude, from the terror of the numinous projected as vengeance on enemies, to the experience of God as compassionate and loving. The divine attributes of wrath and love stand in tension in the Bible, as do the characteristics of good and evil, the divine and the demonic, God and Satan. Shifting the responsibility for King David’s census-taking of Israel from the Lord to Satan (2 Sam 24:1 and 1 Chron 21:1) is not only an example of this tension, but shows how the tension is handled theologically for the needs of the hour. The chronicler is theologically critical of Israel’s experience with God through the exercise of what I have called moral rationality. (Joseph Greig, Understanding David Koresh)

Binnen de wereld van het christendom wordt Jezus altijd gezien als een geïsoleerde figuur die geen intieme relaties onderhoudt met anderen. Die vreemde, liefdeloze schriftopvatting weerspiegelt zich in het katholieke celibaat, dat doodgewone mensen van vlees en bloed verplicht zich te gedragen als ontvleesde zombies, die eeuwig met hun hoofd in de geestelijke wolken behoren te lopen.
Waarom intelligente katholieke priesters een dergelijke absurde opvatting verdedigen is mij een raadsel. Jezus was geen geïsoleerde figuur. Jezus had vrienden en volgens het evangelie waren zijn beste vrienden de apostelen Johannes, Petrus en Judas.
Judas was de teleurgestelde minnaar, de man die met alle geweld in Jezus de machtige Joodse Messias wilde zien, zodat zijn verraad in feite gezien kan worden als een geperverteerde liefdesdaad. Judas behoort bij het dierenriemteken Leeuw.
Kreeft & Schorpioen Petrus was de man van het zwaard - astrologisch gezien het dierenriemteken Ram: Petrus sloeg bij de gevangenneming van Jezus een van de soldaten een oor af.
Johannes was de enigszins masochistisch ingestelde, naar eenwording met de ander verlangende mysticus, die samen met een Adelaar wordt afgebeeld om aan te geven dat hij onder het dierenriemteken Schorpioen valt. Johannes wordt samen met Maria afgebeeld onder het kruis, om aan te geven dat de twee tekens Schorpioen en Kreeft de lievelingstekens van Jezus zijn: trouw tot in de dood.
Dat betekent dat de zachtmoedige, lijdende Jezus niet losgekoppeld kan worden van de vriendschapstekens die bij hem behoren: Ram, Leeuw, Schorpioen en het moederteken Kreeft - dat een verwijzing is naar zijn liefde voor de gehele mensheid: de verlosser als ‘Zoon des Mensen’.

Wie verstand heeft van astrologie weet dat vriendschapstekens in een horoscoop worden aangegeven door de zogenoemde vriendschaps- en partnerhuizen.
Welnu: in een horoscoop waarvan de ascendant zich in het teken Weegschaal bevindt zullen de drie genoemde vriendschapstekens prominent naar voren komen:
Het teken Schorpioen beheerst in dat geval het liefdeshuis 2. Het teken Ram bevindt zich pal tegenover de ascendant en wijst op aanvulling en conflict en het teken Leeuw beheerst het vriendschapshuis 11.
Jezus & Johannes Op grond van die feitelijke constatering kunnen we dan ook stellen dat Jezus het harmonieuze teken Weegschaal als ascendant gehad moet hebben - hetgeen voor katholieke prelaten een aanleiding zou moeten zien hun Jezusbeeld bij te stellen en te corrigeren.
Jezus zou je kunnen zien als een Messias in twee personen: Zijn eigen harmonieuze, vredelievende Weegschaal-ik en zijn andere ik (alter ego), dat beheerst wordt door de tekens Ram, Leeuw en Schorpioen.
Jezus is geen strijder. Zijn alter-ego daarentegen wel. Zowel Judas, Petrus als Johannes waren bereid voor Jezus te vechten en te sterven.
Judas pleegde zelfmoord uit liefde. Petrus wilde met het zwaard in de hand vechten voor Jezus en Johannes bleef trouw aan Jezus op het moment van zijn diepste vernedering - samen met Maria, de moeder van God (Kreeft).

Wanneer er dan ook gesproken wordt over de terugkomst van een Messias zal altijd rekening moeten worden gehouden met de tekens die bij hem horen. De strijdende Rammen, de machtaanbiddende Leeuwen en de mystieke, scherpzinnige naar eenwording verlangende Schorpioenen.

Zie ook: Demonisering & Verraad
Willem Drees & de Partij van de Arbeid


Johannes: De Schorpioen die van de Steenbok houdt

Greco: Johannes According to the admission of all John is the "disciple whom the Lord loved". His testimony is contained in the Gospel which for many consecutive years he has announced by word of mouth and which he now sets down in writing for the instruction of the faithful. He assures us, not merely that this testimony is true, but that he was a personal witness of its truth. In this manner he identifies himself with the disciple beloved of the Lord who alone could give such testimony from intimate knowledge. Similarly the author repeats this testimony at the end of his Gospel. After again referring to the disciple whom Jesus loved, he immediately adds the words: "This is that disciple who giveth testimony of these things, and hath written these things; and we know that his testimony is true" (John, xxi, 24). (Catholic Encyclopedia)

Astrologisch gezien hoort het begrip Heer bij het strenge, autoritaire dierenriemteken Steenbok, en het spreekt dan ook vanzelf dat binnen religieuze groeperingen die een streng, zakelijk karakter bezitten de nadruk zal worden gelegd op de Saturnale autoriteit die bij het woordje 'Heer' behoort. Wat vertegenwoordigers van die zogenaamd zakelijke bewegingen niet beseffen is dat het woordje 'Heer' de ontkenning is van zweverige religiositeit. De begrippen Heer en God kunnen binnen de zakelijke wereld van 'de Heer' onmogelijk synoniemen zijn, omdat een Heer de vertegenwoordiger is van de aarde. Een Heer is een Saturnale persoonlijkheid, een vertegenwoordiger van het teken Steenbok, die altijd een remmende, begrenzende functie vervult binnen het kosmische geheel, zodat hij de vijand is van al diegenen die op een dweepzuchtige wijze de band tussen de mens en God proberen te verbreken.
Fundamentalisten zijn in feite nooit Heer-aanbidders. Wie aan een heer denkt, die zal onvermijdelijk beelden in zijn geest moeten oproepen die een merkwaardig, welhaast vergeelde ouderwetse uitstraling bezitten - kiekjes uit een stevig, solide fotoalbum dat door chaotische fanatici in de vuilnisbak wordt gelegd, een plaats waar de autoriteit van het teken Steenbok zeer zeker niet thuishoort.
Kkamenei als fanatieke politieman Een fanaticus kun je als astroloog omschrijven als een mens die de band met de strenge, rustige en ordelijke Heer verloren heeft. Daarom moet iedereen die een Heer-achtig karakter bezit (sterk onder invloed staat van de planeet Saturnus) blij zijn met het evangelie van de Apostel Johannes, de Schorpioen die zichzelf de geliefde noemt van de Steenbok.
Daar waar de Schorpioen en de Steenbok een liefdesband met elkaar aangaan verdwijnt de waanzin van de terreur en het dierlijke fanatisme van dwepers die zichzelf en anderen blindelings uitleveren aan de onbegrensde, door niets en niemand begrensde dierlijke kracht van het teken Schorpioen.
De Schorpioen is een vreemde, merkwaardige kracht, die zich moeilijk laat temmen, omdat hij tot de Watertekens behoort. Net als alle andere Watertekens kan hij alleen maar beheerst worden, wanneer hem wordt geleerd dat hij zijn begrenzer lief moet hebben. Dat is volgens Johannes Jezus, de Heer van Leven en Dood, de eeuwige Steenbok, die altijd de zielsbroeder is geweest van de Schorpioen, de chaotische, emotionele dweper, die vanwege zijn intense, kolkende emotionaliteit een diepe begrenzende bedding van ernst nodig heeft.

Zie ook: Een schrijver in gesprek
met de Heer in zichzelf


De jaren zestig: de keuze voor de grenzenloosheid

Mijn Saturnale Ik, 1980 "Ik heb als ernstig, serieus mens de wilde jaren zestig moeten uitzitten, een periode die in geen enkel opzicht vergeleken kan worden met de beruchte roaring twenties in Amerika, omdat in de jaren zestig door middelmatige, blues-loze figuren een einde werd gemaakt aan een geniale jazz-cultuur, waarvoor in de wilde jaren twintig de basis werd gelegd.
En juist omdat ik als ernstige vent in een positie van zwijgend toekijken werd gemanoeuvreerd, daarom weet ik heel goed welke televisieprogramma's er in die tijd populair waren in linkse kringen. Niet de serieuze programma's, de programma's die de mens confronteren met de dwingende, ontluisterende krachten van het Noodlot - want aan Noodlot (blues) hadden de linkse hervormers een broertje dood - dat was een uiterst reactionair begrip. Nee, de grote klappers waren de extreem oppervlakkige kunstprodukten van Wim Schippers, de Barend Servet-, Fred Hachee- en Sjef van Oekel-shows."

Uit: Kleine meisjes en een grote oorlog

Simonis ontmoet beren op zijn pad

De Nederlandse katholieke kerkgemeenschap wordt geleid door Kardinaal Ad Simonis, geboren op 26 november 1931 in Lisse, 's morgens rond 9 uur (bron: Cirkels, Jan Kampherbeek).
Wie het hierboven afgebeelde horoscoopfragment bekijkt zal, wanneer hij een beetje op de hoogte is van astrologie, inzien dat Simonis het vleesgeworden symbool is van de strijd tussen de verdelende, liefdeloze mensenwet en het vitale, op leven en liefde gerichte Christusprincipe. Astrologie, we blijven het herhalen, is een wetenschap die op een volstrekt onterechte wijze wordt afgewezen door primitief-moralistische wetenschappers die weigeren toe te geven dat de duizenden jaren oude religie die wij tot staatsgodsdienst hebben uitgeroepen een product is van astrologen en daarom alleen via een astrologische benadering wetenschappelijk te begrijpen valt...
Het begrip 'staatsgodsdienst' (de staat is de ontkenning van de hemel) is een uitvinding van de hogepriester Ezra, de man die via de benadrukking van het belang van 'de zuivere joodse staat' de joodse religie in feite dood heeft verklaard.
Hoewel collectivistische (meestal Zionistische) joden (collectivisme is verheerlijking van de mensenvernietigende vorm: staat, kerk, sekte, partij, etc..) nog altijd proberen de buitenwereld duidelijk te maken dat er maar een enkele groep 'joden' bestaat, diegenen die de vorm (het collectieve idool) heilig hebben verklaard, toont de realiteit van het leven ons een veelkleurig palet, een bont geheel van onafhankelijke mensen en religieuze groeperingen, die als pluriform geheel met het zuiverheidsideaal van de despoot Ezra in feite helemaal niets te maken hebben, zodat je jezelf afvraagt waarom ze niet de moed kunnen opbrengen zich op een felle wijze af te zetten tegen primitieve vormdenkers die het collectivisme alleen maar gebruiken om de onafhankelijke mens belachelijk te maken.
Religie is primair een geestelijk gebeuren, is gericht op ontwikkeling van de individuele mens, die losgeweekt moet worden uit de knellende greep van vormdenkers. Dat is de reden waarom Jezus van Nazareth zichzelf een 'verlosser' of een 'bevrijder' noemde.
Bevrijding is een zinloos woord wanneer de terreur van de subjectieve wet als gewoon en normaal wordt ervaren. Jezus ontkende de vanzelfsprekendheid van de priesterstaat en ging op een anarchistische wijze zijn eigen gang. Niet de kerk (de heilig verklaarde mensenwet) is belangrijk, stelde hij, maar de persoonlijke band die de mens onderhoudt met God. Daarom had hij maling aan het onzinnige geheel van leefregels dat de orthodoxie had ontworpen en plaatste hij het individualistische begrip vrijheid boven het collectivisme van de levensvijandige mensenwet.
Jezus was geen ontkenner van ‘de wet’, maar een wetsbegrenzer, een positief ingestelde Saturnale geest, die via beperking en begrenzing van onzinnige wetgeving (negatief Saturnaal gedrag) de mens weer in contact wilde brengen met het leven, dat astrologisch gezien thuishoort bij het teken Kreeft, het Moederteken, het teken van de geboorte en de vruchtbaarheid, dat tegenover de Steenbok staat, het teken van ‘de goede dood’.
In de horoscoop van Simonis staat Saturnus (ascendant in Steenbok en Saturnus in het ascendanthuis) diametraal tegenover het teken Kreeft, heerser van het zevende huis, dat op een liefderijke wijze de planeet Pluto omarmt.
Kreeft is het teken dat naar Maria verwijst, terwijl Pluto, als heerser van het teken Schorpioen de apostel Johannes symboliseert, de lievelingsdiscipel die tijdens het laatste avondmaal aan Jezus borst lag (eenwording met de ander).
Je kunt dus stellen dat Simonis ‘Jezus de Heer’ vertegenwoordigt (Saturnus is de Heer van de Aarde), die moet proberen een harmonische relatie op te bouwen met zijn geestelijke tegenpool: de Kreeft-Schorpioen-mens, die volgens het evangelie het alter-ego van de mens Jezus vertegenwoordigt. Maria en Johannes waren aanwezig op het moment van zijn diepste eenzaamheid - de ketening aan het kruis - dat alle eeuwen door het symbool is geweest van de geestdodende mensenwet.
Kreeft & Schorpioen Simonis IS dat kruis. De planeet Saturnus knevelt en onderdrukt de geest, moet begrenzen, maar weet niet meer waarom hij moet begrenzen, omdat alleen het negatieve denken wordt benadrukt, zodat begrenzing in dienst van de vrijheid en de verlossing niet meer mogelijk is.
Maria en Johannes kijken hem aan. Zij staan aan de voet van het kruis en zij zien de verlosser die naar vrijheid (Jupiter) streeft lijden. Maar ze zijn machteloos in een wereld waarin het opportunisme van de Macht alle hogere principes vernietigd heeft. Liefde en vrijheid zijn van elkaar gescheiden. De Liefde kijkt toe, terwijl de vrijheid vertwijfeld uitroept: “Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?
Jezus sterft zonder een troostende omarming, zonder de tedere kus van een geliefde die hem kan verzoenen met de dood.
De katholieke kerk noemt die wrede werkelijkheid ‘celibaat’: de ontkenning van de liefde en het tegenover elkaar plaatsen van tegenstellingen, zonder dat ooit de mogelijkheid geboden wordt het dualisme via een liefdesdaad te overwinnen. Want daar gaat het evangelie natuurlijk om. Het gaat niet om de verheerlijking van de aarde met zijn dierlijke driften en verlangens, het gaat om de benadrukking van de geestelijke liefdesdaad tussen mensen, die het mogelijk maakt het dualisme op te heffen.
God is eenheid. Het dierlijke, aardse contact heft nooit tegenstellingen op. Dierlijkheid staat voor gebruik en verdinging van de mens, een daad die alleen binnen een liefdesrelatie functioneel gemaakt kan worden.
De katholieke kerk (Simonis als wetsdienaar) maakt via de ontkenning van de geestelijke bevrijding - die tegengestelde tekens bij elkaar moet brengen - de dierlijke impulsen in de mens onbeheersbaar. Zodra het dier naar voren treeft wordt het gedemoniseerd en uitgestoten, waarmee we aanbelanden bij de problemen rondom de Rotterdamse bisschop Ronald Bär, die in het jaar 1993 gedwongen werd af te treden vanwege geruchten over zijn vermeende homoseksuele geaardheid.
Bär zou zich aangetrokken voelen tot mannen en zich niet hebben verzet tegen homoseksuele relaties binnen de wereld van mensen die het christelijke ideaal van vrijheid en liefde dienen uit te dragen.
Simonis, de Saturnale wetsdienaar, koos voor de strenge, gevoelloze wetsinterpretatie. De kerk heeft beslist dat mensen niet van elkaar mogen houden - de priester is de dienaar van de kerk - en daarmee is het grote verhaal van de liefde en de bevrijding uit.
Zijn tegenpool, de gevoelige, naar tederheid en liefde hunkerende Kreeft en de gepassioneerde, naar eenwording met de ander verlangende Schorpioen begrijpen niets van dat kille gedrag. Zij zien leven niet als het aanbidden van de Wet, maar als het aanbidden van het leven dat vrijheid en liefde behoort te zijn.
De Kreeft-Schorpioen-mens behoort tot de meest emotionele mensentypen die er zijn. De Amerikaanse zanger Johnny Mathis is het levende bewijs voor die astrologische stelling. Johnny Mathis is een romanticus die mensen op een door strenge, saaie calvinisten als ‘oubollig’ ervaren wijze laat wegzwijmelen in een warme, romantische sfeer van kaarsjes, zilveren servieswerk en witte damasten tafellakens.
De Saturnale wetsdienaar begrijpt daar weinig van. Hij zwijmelt niet. Hij wil ook helemaal niet een worden met een ander, zoals het gepassioneerde Waterteken Schorpioen dat wil. Een worden met een ander (Water omvat alles - daarom wordt God vaak vereenzelvigd met het element Water - niet met ‘de Heer’) neemt je je onafhankelijkheid af. Je staat niet meer eenzaam aan de top van een machtsinstituut, maar je maakt deel uit van de wereld van een ander, zodat je in de ogen van de mensen geen echte machthebber meer bent.
Macht staat altijd voor verdelende eenzaamheid, nooit voor eenheid. En daarom kiest de macht voor het celibaat, het jezelf tonen aan de wereld als een liefdeloos atoom.
Nooit - maar dan ook echt nooit - zal een eenzame machthebber kiezen voor de Liefde… Omdat de Liefde de door Jezus aangeklaagde dualistische mensenwet bestrijden moet…


Dat het toeval een vreemd spel kan spelen bewijst de geboortehoroscoop van Anne Frank, die in zeker opzicht het spiegelbeeld van de horoscoop van Simonis kan worden genoemd. Waar Simonis als tegenpool de Kreeft-Pluto-mens ontmoet, daar ontmoet Anne Frank als Kreeft-Pluto-type (en lieveling van Jezus...) de strenge Saturnusmens als tegenpool - in de gedaante van moralististische en prekerige joden, die ze niet kan ontlopen, omdat die joden op hun beurt de gevangenen zijn van een door blinde wraakzucht gedreven fascistenbewind. Zie verder: Een oorlog zonder vrede


Mgr. Dr. Ronald Philippus Bär OSB werd geboren in Nederlands-Indië in 1928 (Menado, 29 juli). Na WO II studeerde hij Reformatorische theologie. Al snel werd hem duidelijk dat hij niet buiten “… de oude, de ene kerk…” kon en in 1953 werd Bär katholiek. Hij trad in in het Benedictijner klooster van Chevetogne (B). In 1959 volgde zijn priesterwijding. In 1983 werd Bär bisschop van Rotterdam. Hij is de dialoog met andersdenkenden binnen de kerk nooit uit de weg gegaan. Om nog altijd onduidelijke redenen trad Bär in 1993 terug en keerde terug naar Chevetogne.

Vraag: Welk museumobject zou je zelf willen hebben?

Antwoord Bär: “Het hoeft niet echt uit een museum te komen. Wat ik graag zou willen hebben is een 18e eeuws zilveren broodmandje, met een opengewerkte rand. Ik vind zilver zo’n prachtig materiaal...(Bron hier)

Het metaal ZILVER symboliseert het moederteken Kreeft, dat beheerst wordt door de Maan. Wie van ZILVER houdt toont aan dat hij de Liefde en het Leven (Maan) boven de Dood (Saturnus) plaatst. Bij het Leven hoort 'de goede dood' - het geestelijke sterven, dat via de begrenzing de mens ontdoet van alles wat overbodig is.


InfoInfo

Sie ging ins Elternschlafzimmer
und hob die Bettdecke hoch.
Da lag ein großer brauner Bär,
der schaute sie an.
„Schenk mir was!" sagte Viktoria.
Da ging der Bär hinaus
und brachte Viktoria Vaters Hut.
Viktoria setzte ihn auf.
Dann deckte sie den Bären wieder zu.


Church Leaders Pour Water on 'Gay Jesus' Claim

An Australian bishop Friday challenged a theologian's conclusion that Jesus was a homosexual, while the university that awarded him a doctorate this week sought to distance itself from his views.
The Anglican (Episcopalian) Bishop of North Sydney, Glenn Davies, said the claim was highly offensive to both Christians and Jews, "since homosexual behavior was explicitly and clearly condemned in the Old Testament, and Jesus perfectly obeyed the law of God."
Davies was responding to the news that Rollan McCleary - a homosexual theologian and astrologer who says he is an Anglican - believes Jesus and several of his disciples were homosexuals.
Davies said the conclusion about Jesus was absurd: "That Dr. McCleary resorted to astrological charts to arrive at this conclusion is not surprising, given that there is no evidence in the New Testament to support such a claim," he said. The bishop added that Jesus' own teaching indicated that sexual intercourse was only acceptable between a married man and woman, and that the only alternative to marriage was celibacy.

A spokesman for the Australian Catholic Bishops' Conference responded to queries by saying that it could not offer a specific comment on McCleary's thesis as it had not examined it. But, he added, "The overwhelming body of both Catholic and non-Catholic theological opinion rejects any suggestion that there is evidence to suggest Jesus was a homosexual."
The spokesman also referred to the astrology aspect. "We note with extreme reservation reports that Dr. McCleary's work draws on astrology as key evidence to support his proposition about Jesus' sexuality."

McCleary himself told CNSNews.com in an earlier interview that while other authors had touched on the subject of Jesus' sexuality, his work - which he said was a "world first" - was "the nearest we can get ... to real objectivity on this" because it was based on both theology and astrology.
On Thursday, a press release posted on the University of Queensland's website highlighted McCleary's "world first thesis into the new study area of gay spirituality." It quoted the doctoral student as saying "Christianity has gay principals [leading figures] without realizing the fact."
On Friday, the press release had been removed from the website... (Town Hall, 30-5-2003)

Zie ook: 'Gay Jesus' Claim Draws Fire


Commentaar: Mensen vinden het doodgewoon 'God', wiens naam helemaal niet uitgesproken mag worden (joden gebruiken heel respectvol de uitdrukking 'G-d'), te omschrijven als heterosexuele oorlogszuchtige man. Wanneer een ander daar tegenover stelt dat hij God veel liever ziet als een vrouwelijke, vredelievende homosexuele man, dan is de wereld te klein. Dan wordt de hele bijbel overhoop gehaald om aan te tonen dat God een wrede hetero is die de vloer wenst aan te vegen met alle duivelse vrouwelijke en homosexuele mannen. Waarmee is aangetoond dat we maar beter niet kunnen kiezen voor sadisten die God als hun persoonlijke bezit proberen te claimen. 'G-d' is van ons allemaal. Dus ook van de homosexuele man die net als elk ander menselijk wezen Liefde zoekt.

U.S. presses Israel for gestures to shore up Abbas

Pressing Israel to expand gestures to the Palestinians by taking down more unauthorized outposts and expanding expected prisoner releases, the Bush administration has rallied to the support of Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas, who late Tuesday evening threatened to quit as premier.
As part of the effort to shore up support for Abbas, U.S. envoy John Wolf, assigned by President George Bush to monitor the progress of the road map, and U.S. Ambassador Daniel Kurtzer will meet Defense Minister Shaul Mofaz on Wednesday to press Israel to take down more unauthorized West Bank outposts and expand prisoner releases as gestures to the Palestinians.
But a Likud cabinet minister said Wednesday that Israel will turn down requests to lift a ban on releasing prisoners from the militant Hamas and Islamic Jihad.
"We stand behind Prime Minister Abbas," said State Department spokesman Philip T. Reeker. He added that Abbas' leadership has produced important changes beneficial to the Palestinians. "We think it's important to keep acting and act now to reinforce the positive progress and signal our support," Reeker said. (By Amos Harel and Aluf Benn, Haaretz 9-7-2003)


Khatami Urges Hope Among Nation

Hoop is waar recht is President Mohammad Khatami on Thursday cautioned against abuse of revolutionary and Islamic values and Constitution for factional ends, calling for peaceful and tension-free coexistence, IRNA reported.
In his address to large groups of the locals, Khatami censured attempts to dishearten people, especially young generation, both inside and outside Iran, adding that all should try to strengthen hope and weaken pessimism and hopelessness.
Khatami also warned against imposing personal interests on the nation and forcing the public to follow them. "We are not people's masters, rather, we are servants of the nation," said the president, adding, "If the nation says we do not like (you), we will quit. A society should be so."
He said the country is today more than ever in need of peace and kindness. "Let's turn atmosphere of life into atmosphere of longevity, brotherhood,' and `shoulds and should nots.'"
Khatami urged the nation to make the 7th parliamentary elections an epic by their massive turnout. High public turnout in the elections looks into three main preconditions of high trust in the public, giving the people more freedom of choice, and assuring the nation that their votes are respected, said the president. (Tehran Times, 11-7-2003)

CIA director takes blame for fake Iraq claim

CIA Director George Tenet took responsibility on Friday for President Bush's false accusation that Iraq was trying to obtain uranium from Africa, saying his agency should have cut it from the State of the Union address.
"I am responsible for the approval process in my agency," Tenet said in a statement marking the latest twist in the controversy dogging both the British and US governments.
Critics have accused Bush and British Prime Minister Tony Blair of exaggerating the threat posed by Saddam Hussein in trying to build a case for the invasion of Iraq in March.
"The president had every reason to believe that the text presented to him was sound. These 16 words should never have been included in the text written for the president," Tenet said.
Bush said in his January speech: "The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa." (New Zealand Herald, 12-7-2003)

Iran Asks UN, World Countries to Find
Wise Solution to Iraqi Labyrinth

The United States has been entangled in the marshland of Iraq, Akbar Hashemi Rafsanjani, the influential Chairman of the Expediency Council, said on Friday and called on the UN and other countries of the world to find a wise solution to what he said was a “labyrinth”.

The US is unable to safeguard the internal security of Iraq, this is why it tries to externalize the problem and accuses Iran of interfering in Iraqi affairs, Rafsanjani said.
The US cannot even take the Iraqi oil, for there is no security. The Iraqi people are courageous. They will defend their rights. The ulema have not yet allowed them to pick up arms and if they do so the situation will be different, Rafsanjani a former president said.
“They cannot kill all the people,” Rafsanjani said, all doors are closed to the Americans: they cannot run Iraq, they cannot run away, and they cannot kill everybody - it is a real marshland.
There is a real impasse, Rafsanjani said, calling on UN and other countries of the world to find a solution to the labyrinth. (MehrNews.com 12-7-2003)


Political Zionism = Racism
Paul Eisen • Special to Arab News

Imagine how many more options would be open if there was not the insane need to maintain Israel’s exclusive Jewish identity. Even with the terrible injustice of its establishment, a thriving Jewish community is now present in Palestine. There is a new nation in the Middle East. Now is the time, whilst acknowledging and rectifying the crimes of the past, to recognize the realities of the present and so move on to a new and just future. But can this take place whilst the basic injustice remains enshrined in the very being of the state of Israel?
Such a move could, but need not, preclude two states in Palestine. It could, but need not, preclude the name “Israel”, and it certainly must not preclude the right of Israeli Jews to live where they are in peace and prosperity. Nor need it preclude, for the time being at least, a Jewish majority or a Jewish character, however defined. What it does, and must preclude are the rights and benefits of citizenship of that state being conferred on one ethnic group alone.
And the time to make this call is now, loud and clear. Not tucked away in obscure policy documents or vague statements about democracy throughout the region, and not only in articles and essays, but on banners, slogans and manifestos. Is it not now obvious to everyone that without such a development progress simply cannot be made? Let us say it now, loud and clear. (Arab News, 12-7-2003)


Sharon: Contacts with Arafat
by EU leaders undermine Abbas

Prime Minister Ariel Sharon said on Saturday that the fact European leaders were still in contact with Palestinian Authority Chairman Yasser Arafat was undermining Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas.
In an interveiw to the Daily Telegraph, Sharon said that, "...he [Arafat] got all those telephone calls from leaders, mostly from Europe, and he receives messages, ministers of foreign affairs and others. Every act of this nature only postpones the progress in the process. Most European countries are doing that. By that they are undermining Abu Mazen."
Sharon also said that Arafat was strong enough to obstruct the peace process, and was indeed doing so, claimingg that the PA Chairman, "...controls the larger part of their armed forces, [and] still part of the money..."
The prime minister also said that Hamas was in need of the cease-fire declared by all the terror factions a few weeks ago because the suffered high casualties and needed to hide themselves, and called upon the Palestinian Authority to act against the terrorist organizations. By Arnon Regular, Amos Harel and Aluf Benn, Haaretz 12-7-2003)

America Asking for Assistance

The US Senate has unanimously demanded that President Bush should consider appealing to the UN and NATO for assistance in peace settlement in Iraq.

The resolution adopted by the Senate says, main objective of the USA is to ensure a peaceful, stable and unified Iraq; for this purpose the US Administration must appeal to the world community for help.
Does it mean that realization of this objective is impossible without assistance of international organizations?
Indeed, it is awkward to mention that Washington disregarded the opinion of majority of UN members when it was launching the Iraqi campaign. The disregard was so obvious that following the USA many other countries started speaking about the necessity to transform the UN. It was stated at that, the world had seriously changed after WWII, and the international relations radically transformed also.
It is no doubt, the world has changed indeed. To tell the truth, there is hardly an organization or a country that may substitute the UN for a "transformation" period. If some country claims to this role, it still has little opportunities, as military superiority is not the only decisive factor in this situation.
Now we observe a really interesting situation. At first, the USA pressed the UN for a resolution authorizing an armed incursion into Iraq. As the USA failed to obtain such a resolution, it was decided to go ahead without any resolution from the UN at all.
Now it turns out that US servicemen still die in Iraq; what is more, the USA has to spend billions of dollars on maintenance of the troops in Iraq and on rebuilding of the country. Now the USA is going to press the UN for money and military assistance in Iraq.
Yesterday Deutsche Welle radio reported that France and Germany refused to fulfill America's request and send troops to Iraq. French Foreign Minister Dominique de Villepin and an official spokesperson for the German defense ministry said that both countries might send the troops to Iraq only in the framework of a UN mandate on sending peacemaking forces to the country. (Vasily Bubnov, Pravda 12-7-2003)

Iraq: UN envoy to consult with Saudi leaders

Expanding his consultations on efforts to help Iraqis create a stable, democratic and sovereign country, United Nations envoy Sergio Vieira de Mello will travel to Taif, Saudi Arabia, tomorrow for talks with Crown Prince Abdullah and other senior Saudi officials.
Mr. Vieira de Mello, Secretary-General Kofi Annan's Special Representative, who has already held consultations with a full spectrum of Iraqi representatives in Baghdad as well as making four trips to various parts of the country, intends to visit other neighbouring capitals in due course. He is expected to brief the Security Council in New York on 22 of July on his mission, which was mandated by a Security Council resolution at the end of May. (UN News Centre, 11-7-2003)


Guy Verhofstadt Reappointed Belgian PM

Belgian's King Albert II on Saturday appointed Flemish Liberal Guy Verhofstadt as prime minister for the second time in a row, the royal palace announced. The king also approved the Liberal-Socialist coalition government chosen by Verhofstadt, following the general election on May 18.
Francophone Liberals Louis Michel and Didier Reynders kept their posts as foreign minister and finance minister respectively.
Verhofstadt and Michel, the outspoken foreign minister, raised Belgium's international profile with their strong opposition to the U.S.-led war on Iraq.
At home, the prime minister's first term was marked by a liberal social agenda that saw the legalization of gay marriage and euthanasia and the decriminalization of marijuana. (Tehran Times, 12-7-2003)


Louis Michel: Recht Plaatsen Boven Macht En Geld

We moeten het humanisme opnieuw zijn juiste plaats geven in onze internationale betrekkingen. Opdat deze strijd tegen de armoede en voor emancipatie vruchten zou afwerpen, moeten we bereid zijn om de mechanismen kritisch te bestuderen, die aan de basis liggen van de economische fluctuaties en financiële spanningen en hun sociale gevolgen, die een uitbuiting toelaten van de zwaksten door de sterksten door vaak onpersoonlijke en moeilijk of niet te identificeren krachten.
Om die redenen zijn we er diep van overtuigd dat het in onze gemondialiseerde samenleving belangrijk is om de voorrang van de politiek te herstellen. Vandaag moeten we zonder bijgedachten werken aan de organisatie van een nieuwe internationale politieke orde.

We hebben nood aan een krachtiger Organisatie van de Verenigde Naties, die een coherent beleid voert voor economische en sociale ontwikkeling.


Opmerkelijk astrologisch feit: Guy Verhofstadt is geboren op 11 april 1953 in Dendermonde (België). Op die dag vormt de planeet Saturnus een negatief aspect met de planeet Pluto, een aspect dat altijd in kontakt brengt met de een of andere vorm van machtsmisbruik. Het toeval wil ook dat dit negatieve aspect zich momenteel (in de maanden juli en augustus) herhaalt in de progressieve horoscoop van Verhofstadt (dat de geboortetijd niet bekend is maakt in dit geval weinig uit, omdat Saturnus en Pluto uiterst langzaam bewegende planeten zijn). Wie daaraan het feit toevoegt dat de Verenigde Staten van Amerika in deze periode de regering van Belgie via terreur gedwongen hebben de Wet (Saturnus) te vernietigen (Pluto), die zal inzien dat Saturnus-Pluto-aspecten in een blinde moralistenwereld uiterst onaangename situaties in het leven kunnen roepen.

België schaft omstreden genocidewet af

De omstreden genocidewet waarmee Belgie alle verdachten van misdaden tegen de menselijkheid over de hele wereld kan vervolgen, wordt afgeschaft. De nieuwe Belgische regering heeft dat bij haar eerste zitting zaterdagavond, vlak na de eedaflegging bij de koning, besloten.
De Verenigde Staten hebben België zwaar onder druk gezet. Zij dreigden het hoofdkantoor van de NAVO uit Brussel weg te halen, als België de genocidewet niet zou afschaffen. De Belgen hebben meerdere malen aangeboden de wet af te zwakken, maar dat vond Washington onvoldoende. De VS zijn woedend dat allerlei actiegroepen dankzij de genocidewet Amerikanen kunnen aanklagen, zoals president Bush en generaal Franks. (De Telegraaf 13-7-2003)


Klik hier ”There is an almost gravitational pull toward putting out of mind unpleasant facts”. “We tune out, we turn away, we avoid. Finally we forget, and forget we have forgotten. A lacuna hides the harsh truth.”.

DANIEL GOLEMAN (pyscholoog), geciteerd door WILLEM OLTMANS op zijn eigen, door de GAY KRANT ontwikkelde website.


Mahdi Karrubi: "social progress and transparency"

TEHRAN - Parliament Speaker Mahdi Karrubi on Sunday brushed aside political deadlock in the country and said political rivalry is governing the country. Karrubi said that the parliament would press ahead with its reform movement, adding that criticism is necessary for social progress and transparency.
In a meeting with students of Tabriz University, Karrubi said that national solidarity is the prime requirement of the reform movement, adding that extremism should be avoided in politics. He said that rival political parties are using their right to criticize for misportraying the situation, IRNA reported.
"God willing, the reform movement will proceed. All those loyal to the Islamic Republic should put aside their differences and contribute to the reform," Karrubi said.
Karrubi said that the Islamic Republic is proud of the young students and called on the officials to exercise patience in listening to the students' grievances. He said that the students' demands are in line with social progress and idealism for a better life and society. (Tehran Times 13-7-2003)

Vals Moralisme & Een Nationale Feestdag

Sociale vooruitgang zou je het meest belangrijke begrip kunnen noemen in een religieuze wereld waarin wordt gewacht op een Rechtvaardige Mahdi, die astrologisch gezien onder de planeet Jupiter valt.
Het begrip 'sociale vooruitgang' hoort bij het sociaal-liberalisme (sociale vooruitgang zonder vrijheid is niet mogelijk) en het is daarom een uiterst wrange zaak dat in het nieuw te vormen Irak de val van het Baath-socialisme door een Irakees overgangsbewind wordt uitgeroepen tot een nationale feestdag. Dat is een cynische grap die alles wat eerlijk en rechtvaardig wil zijn belachelijk maakt, een schertsdaad die gericht is op het goedmaken van onrecht en daarmee een ontkenning van het Sjiietische ideaal van de Twaalfde Imam.
Dat er in Irak iets moest veranderen zal niemand ontkennen. De manier waarop dat gebeurt is echter ronduit walgelijk. Het herstel van de nationale eenheid in Irak mag nooit worden gebruikt om onrecht en illegaal gedrag 'goed' te praten. Irak moet zichzelf zo snel mogelijk ontdoen van het valse moralisme van machtsdenkers die de schijnheiligheid tot hoogste deugd uitroepen.
Saddam Hussein was ooit een groot man in Irak, die door iedereen, inclusief de Sjiieten en de Koerden werd gerespecteerd. Aan die bloeiperiode, die werd gekenmerkt door sociale vooruitgang en modernisering werd een einde gemaakt door vals-religieuze praktijken van Iran en de cynische machtspolitiek van Amerika. Die twee landen moeten het eigen gedrag kritisch bekijken en zich afvragen of het liegen en bedriegen in dienst van een zinloze vorm van moralistische zelfverheerlijking de dood en de ellende van miljoenen mensen kan rechtvaardigen.
De schuld afschuiven op Saddam Hussein is kinderachtig. De overwinning van een liegende bezetter tot nationale feestdag uitroepen is het toppunt van onrechtvaardigheid. Wie daarmee akkoord gaat zal ook akkoord moeten gaan met de demoniseringspolitiek van Ariel Sharon, die na de vernietiging van het socialistische Irak nu de republiek Iran wil vernietigen.
Arab News Cartoon Sharon is consequent. Hij heeft vorig jaar gesteld dat hij de totale oorlog met de Arabieren voorstaat (100 jaar als het nodig is). Arabieren zouden dat agressieve moralisme niet moeten steunen. Sharon wil met behulp van botte macht van het neo-Zionistische Israël dat hem voor ogen staat 'de eeuwig goede natie' maken. Hetgeen betekent dat er nooit meer een eerlijk mens in Israël op zal kunnen staan. Omdat iedereen die eerlijk is weet dat geen mens zichzelf op een star-conservatieve, hopeloos ouderwetse wijze 'het absoluut goede' mag noemen.
De nieuwe nationale feestdag in Irak (9 april: de val van Bagdad) is het product van vals moralisme dat van een illegale bezetting (gebaseerd op het principe ‘macht is recht’) een legitieme bevrijdingsdaad wil maken - een slecht begin voor een politieke onderneming in een gebied dat naar een rechtvaardig tijdperk verlangt.
Wie als Sjiiet eerlijk wil zijn zal alleen die dag waarop Irak zichzelf kan uitroepen tot een vrije, onafhankelijke, rechtvaardige natie, die sociale vooruitgang en sociale rechtvaardigheid als hoogste waarden proclameert, tot nationale feestdag kunnen uitroepen.


Willem Oltmans & De Negatieve Jupitermens

Kenmerken van de planeet Jupiter:

 • positief: groei, ontwikkeling, religiositeit, wijsheid
 • negatief: verspilling, irrationeel optimisme, schijnheiligheid, vals moralisme

  Willem Oltmans, een journalist die vanwege zijn niet-journalistieke inmenging in staatszaken door de staat tot persona non grata werd uitgeroepen (hij sloot in het jaar 1961 namens 'hoge personen' in Nederland politieke deals met Amerikaanse politici..), is geboren op 10 juni 1925, 's morgens rond 6 uur (bron: Willem Oltmans).
  Die geboortetijd maakt van hem een uitgesproken Tweelingmens: Zon en Ascendant in het teken Tweeling en Mercurius, heerser van Mercurius in huis 1.
  Mercurius-Hermes Astrologisch gezien past het beroep dat Oltmans gekozen heeft - journalist - uitstekend bij het karakter dat het Noodlot hem gegegeven heeft: een aan het wetende verstand verslaafde vlinder die over de aarde fladdert, zonder zich ooit ergens echt te wortelen, en wanneer het zo zou zijn geweest dat iemands karakter volledig los kan worden gezien van zijn omgeving, dan zou Oltmans waarschijnlijk zijn leven lang een grijze, aan alles wat los en vast zit knabbelende verstandsmuis zijn geweest, die als oppervlakkige, zelden echt diep gravende feitenverzamelaar nooit enige bekendheid gekregen zou hebben.
  Astrologen echter weten dat een mens onlosmakelijk deel uitmaakt van de wereld van de anderen (het begrip 'holisme' kan aan deze visie worden verbonden). Wie of wat je ook bent, je draagt altijd 'de ander' met je mee, een ander die in het geval van Willem Oltmans in sterke mate wordt bepaald door een negatief geaspecteerde planeet Jupiter, die het zevende huis beheerst.
  In een horoscoop word je eigen IK, de ascendant, altijd geplaatst tegenover een TEGEN-IK, dat zowel aanvulling als conflict is. En omdat Willem Oltmans' ascendanthuis wordt beheerst door het verstandsteken Tweeling is het wijsheidsteken Boogschutter, dat wordt beheerst door de planeet Jupiter, de tegenpool die hij binnen een conflictrelatie tot aanvullende kracht moet zien te maken.
  Het grote probleem van Oltmans is dat de planeet Jupiter in zijn horoscoop sterke negatieve aspecten ontvangt, zodat hij te maken zal krijgen met de negatieve kanten van de planeet Jupiter: mateloosheid, schijnheiligheid, overdrijving en op niets gebaseerd optimisme.
  Schijnheilige mensen, die altijd optimistisch willen zijn, worden gekenmerkt door de onwil de confrontatie aan te gaan met mensen die alles willen weten.
  Rationaliteit wordt gevaarlijk in een wereld die alleen maar een 'ach, laat toch zitten, wat maakt het allemaal uit?'-filosofie uit wil dragen. Dat is de reden waarom in het verleden gnostici wijsheid en verstand aan elkaar koppelden, een onderneming die in feite ook centraal zou moeten staan in het leven van Willem Oltmans, gezien de Tweeling-Boogschutter-tegenstelling in zijn horoscoop.
  Van wijsheid heeft Willem Oltmans echter weinig kaas gegeten. Hij valt leugenaars en schijnheiligen aan, maar hij is niet in staat de positieve zaken die bij de planeet Jupiter behoren (sociale vooruitgang, wijsheid en religiositeit) op een rationele wijze vorm te geven. Hij blijft als waarheidslievende vlinder de marginale figuur in een door schijnheiligen beheerste wereld, en waneer je hem vraagt welke positieve idealen hem bewegen, dan staat hij met de mond vol tanden, terwijl zijn horoscoop toch heel duidelijk zegt dat beweeglijke, speelse rationaliteit (Tweelingen) in samenwerking met rebelse, naar rechtvaardigheid verlangende wijsheid (Boogschutter) zijn handelsmerk zou moeten zijn (rebellie is positief gemaakt negativisme).

  Zie ook: De horoscoop van Willem Oltmans


  Indian refusal to send troops to Iraq irks US

  India's decision not to send troops to join a stabilisation force in Iraq drew a gentle rebuke from the United States on Monday as US officials said they had hoped for a different outcome.
  The State Department said the decision would not affect relations between the Washington and New Delhi but made clear that it did not agree with India's position that a specific UN mandate was required for the force. And officials said privately that they were not happy with the Indian decision, which some believe may affect other countries as they consider whether to send troops to participate in the stabilization force. (The News, 15-7-2003)


  Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas Calls
  for Freedom of Movement for Yasser Arafat.

  The Palestinian prime minister Mahmoud Abbas demanded that Israel allow Yasser Arafat to move freely, while Israel's premier urged Europe to end its contacts with Arafat and accused him of trying to sabotage peace efforts.
  Arafat has been confined to his office building in the West Bank town of Ramallah for the past year and a half, watching as Israeli forces knocked down almost all the buildings in the block-sized compound. Israel's policy now is that Arafat is free to leave, but Israel will not guarantee that he would be allowed to return. Sharon insisted that Arafat must be sidelined.
  At a Sunday meeting in Ramallah, Abbas and visiting Russian Foreign Minister Igor Ivanov appealed to Israel to release Arafat from his virtual house arrest. Ivanov said it was important to maintain relations with Arafat, and "these restrictions imposed on his movement are unacceptable." European nations reject the Israeli-U.S. boycott of Arafat. (ABC News, 15-7-2003)


  Mustafa Barghouti: Het Plan van Sharon

  Right now, Sharon is asking the Palestinians to give up the right of return for the refugees, and to declare the end of the conflict. In exchange, he is offering the Palestinians nothing but a few cramped ghettos to live in. Sharon's solution is the Judaisation and annexation of most of the West Bank and Gaza, and he is asking the Palestinians to make historic concessions so as to allow this to happen. He wants the Palestinians to give up their rights so that they may live in permanent slavery under the worst system of racist apartheid in history. As for the roadmap, Sharon wants to select the elements that suit him and cross out what he doesn't like. That is why he is making 100 alterations to the text, under 15 rubrics. He wants to stop the Palestinian struggle, while refusing to freeze the settlements. He wants to abrogate the right to return, while refusing to discuss Jerusalem.

  The maps printed here show how Sharon is just another link in the Zionist chain. The maps show how the borders of the putative Palestinian state keep shrinking, until finally a wall consecrating racial segregation is built and the occupied territories are broken into tiny plots. The 1947 partition scheme gave the Palestinians 45 per cent of the land, whereas the two- state solution based on 1967 borders had given them 22 per cent of the land. Sharon's proposal would give them a mere nine per cent. (Mustafa Barghouti)

 • Bisschoppen willen homoseks toestaan

  "Homoseksualiteit is een levensvorm die onze kerk zou moeten tolereren," aldus een aantal Britse bisschoppen van de Anglicaanse Kerk. De geestelijk leiders van de Britse Anglicaanse kerk werken aan een document van die strekking. De bisschoppen stellen onder meer dat het seksueel gedrag niet van centrale betekenis in het leven van een christen is. Volgens de Britse krant The Sunday Times zal het "radicale" advies tot een storm van protest leiden. Het rapport wordt later dit jaar verwacht. (GaySite.nl 14-7-2003)

  De waanzin van een blinde burgermansmoraal

  Jezus, Maria & Johannes De merkwaardige neiging van blinde moralisten onschuldige mensen tot duivel uit te roepen kan tot vreemde situaties leiden. Als anarchistisch schrijver (anarchisme is vechten voor individuele vrijheid, het recht van het individu zichzelf te zijn - ook wanneer hij homo is, ook wanneer hij astroloog is, ook wanneer hij zichzelf 'Christus' noemt en ook wanneer hij een anti-Zionist is..) heb ik ontdekt dat de mensen die je verdedigt weigeren je hulp te aanvaarden, alleen maar omdat een dom sadistisch regeltgevertje in hun hoofd hen influistert dat jij - 'de gevaarlijke anarchist!' - niet deugt. Wanneer ze moeten kiezen tussen een fatsoenlijke sadist en een onfatsoenlijke vent die voor het recht wil vechten, dan kiezen ze voor het sadisme - zodat het resultaat is dat ze met z'n allen 'fatsoenlijk' zitten te wezen in een wereld die wordt geregeerd door sadisten. Arabieren, joden en Amerikanen zijn wat betreft een grote pot geestelijk nat. Ze vechten niet voor principes, maar ze gehoorzamen een primitieve blinde fatsoensmoraal die alles wat principieel wil zijn vernietigt...


  Sharon Kleinbaum: een lesbische rabbi

  Info Kleinbaum is the rabbi at Congregation Beth Simchat Torah (House of Joy in the Torah) in Manhattan, the world's largest LGBT synagogue. Although she is a rabbi of the Reconstructionist movement, the temple serves all denominations and all sexualities.
  I became a rabbi, she says, because I believe in the meaning and power of prayer and the presence of God in our lives. I believe in cosmic influences. I believe that we influence the cosmos, that we influence the world. (www.speak-truth.com)

  Giti Thadani: tegen homofobie

  Vedic Truth Thadani has made her most far-reaching statement as an academic. Trained in Western history, she felt that she could better combat Indian homophobia and the colonial influence by working with ancient Indian history. She learned Sanskrit, the holy language of Brahmanical India, in order to read the Vedas and other ancient texts in the original. The Vedas are foundational texts of the Hindu tradition and are often co-opted by fundamentalists in their attempts to whitewash Hindu culture into a homogeneous whole. Thadani discovered, however, that contextual readings of the Vedas reveal a fluid perspective on gender and sexuality, as does temple art found in pre-Vedic societies. (www.speak-truth.com)

  Zie ook: Sodomy Laws in the World
  Homan - Iranian Gays & Lesbians

  De Rechtvaardige Mahdi:
  Voor de wet is iedereen gelijk

  "Injustice in any aspect of the society is never justified, especially when extremely barbaric punishments are in order. Just like other democratic movements, the issues about homosexuality must be dealt with parallel to other socio-political streams. In addition, since all groups of the society are in close interaction, silence about the problems of gayness and lesbianism, in general, would bring disastrous consequences to the whole society."

  The State of Homosexuality in Iran
  Since the Islamic Revolution

  Michael

  The Archangels Michael, in the Judeo-Christian-Islamic faiths, is the foremost of the archangels and the angels. He is a great warrior and leads God's armies against Satan. His name means "who is as God" or "who is like to God". He both fought against and chained Satan during the War. Michael, too, is the Angel of Death since he will weigh the souls on judgment day. God put Michael in charge of nature, rain, snow, thunder, lightning, wind, and clouds. {In Islam, Michael - Mikal means rain.} Michael is a great protector, an impassioned defender against adversity, and a champion of peace. He, also is an angel of repentance, mercy, righteousness, and brings the gift of patience. In Islam, Michael's wings are emerald green with saffron hairs that contain a million faces and mouths, which speak in a million dialects.
  Michael is considered the patron saint of grocers, sailors and mariners, paratroopers, and policemen and policewomen. Too, he is the Archangel of protection, peace, courage, mercy, patience, careers, achievements, mental powers, and motivation. Michael also rules abundance, money, and growth.
  Michael rules the Sun, east, the season of summer, the element of earth, and Sundays and Thursdays. Michael's colours are all the yellows, golds, and browns though violet and white are used. Michael's stone {metal} is gold. Michael's symbols are an unsheathed sword, a shield, and the scales of justice.

  Zie ook: Fundamentalisten,
  scheppers en dienaren van het kwaad


  De Slang: Symbool van de Kleinburgerlijke Moraal

  "In the first book of the Old Testament, the serpent is portrayed as the tempter, Satan. He is said to have tricked Adam and Eve into eating the forbidden fruit from the tree of knowledge. By eating the apple, they committed original sin, causing man's exile from Paradise." Snake Mythology

  Op het hierboven afgebeelde plaatje zien we de aartsengel Michael afgebeeld als een rechtvaardige strijder, die astrologisch gezien bij de planeet Jupiter behoort. Volgens de Islam is hij de heerser over de donder en de bliksem (eigenschappen die volgens de astrologie bij Jupiter horen) en vernietigt hij het kwaad door stromen water (regen) uit te gieten over de aarde (denk aan de zondvloed).
  Als vertegenwoordiger van het rechtvaardige teken Boogschutter maakt Michael gebruik van attributen (weegschaal en het zwaard) die horen bij de diametraal tegenover elkaar geplaatste dierenriemtekens Weegschaal en Ram.
  Het teken Ram hoort bij de apostel Petrus, waarvan Jezus gezegd zou hebben dat hij een rots is waarop de christelijke kerk zal worden gebouwd, hetgeen wil zeggen dat de katholieke kerk geen passief 'blijf altijd maar op je luie kont zitten' instituut kan zijn, maar dat er op een actieve wijze gevochten zal moeten worden voor recht en rechvaardigheid.
  De Ram is de actievoerder, die de Weegschaal, de zachtaardige en vredelievende overlegfiguur, op een actieve wijze moet bijstaan bij zijn pogingen vrede en harmonie te scheppen.
  De aartsengel Michael, die de tekens Weegschaal en Ram bij elkaar brengt, zodat niet de een de ander het leven onmogelijk maakt, laat ons zien dat de grootste vijand van het rechtvaardige, vrijheidslievende (dus liberale) teken Boogschutter het onbewust opererende teken Schorpioen is, dat gesymboliseerd wordt door de Slang.
  De Slang-Schorpioen staat voor onredelijkheid, blind geloof en de wil alles wat sterk is te gehoorzamen en te volgen - maar dat niet alleen… Juist omdat hij een blinde gelovige wil zijn eist hij dat iedereen een blind gehoorzamende dienaar moet zijn, die blindelings neerbuigt voor de troon van de grote leider, die hij, de Schorpioen als God wil aanbidden.
  De Schorpioen is een masochist, een slaaf die alleen maar zichzelf kan zijn wanneer hij zich als slaaf gedraagt.
  De pest van deze tijd is dat de slaafse en slaafs makende Schorpioen de rol van meester wil spelen, zodat de wereld waarin hij regeert oneerlijk, onrechtvaardig, chaotisch en leugenachtig wordt - zaken die volgens de astroloog horen bij de negatieve Schorpioen.
  Als slaaf, die weet dat het zijn taak is de mensheid te dienen, kan het Waterteken Schorpioen een mensenvriend zijn. Dan overstijgt hij zijn beperkingen (hij meet zich vleugels aan en wordt een Adelaar) en is hij als positieve sadomasochist (arts, chirurg, soldaat, socialist, verpleger, etc.) bereid alles op te ruimen wat ziek, verrot en bedorven is. Als Meester echter faalt hij voortdurend. Dan schept hij een valse orde - de kleinburgerlijke moraal - die in dienst staat van zijn simplistische sadomasochistische wereldbeeld.
  Binnen die sadomasochistische wereld bestaat geen recht, orde, of compassie (de gezagsplaneten Jupiter, Saturnus en Maan). Pluto, de slaaf heeft zijn ‘ouders’ vermoord en hij jaagt moordend en rovend door de wereld, als een op hol geslagen kind dat de mensheid wil leren dienen, zonder dat men ooit te horen krijgt wie of wat er gediend moet worden, hetgeen ook niet kan, omdat de Slang-Schorpioen als onbewuste, aan de aarde gebonden slaaf een slavenmoraal verdedigt, die hem maar een enkele opdracht geeft: andere mensen geestelijk kleineren en kapot maken, net zolang tot ze allemaal slaven zijn in een maatschappij waarin alleen diegene ‘groot’ mag zijn, die de mens blinde gehoorzaamheid bij brengt.


  Scorpio: Intensity and Power

  Adelaar & Slang Lower Scorpionic symbols include the spider and the snake. The spider weaves its beautiful and intricate web and waits for its prey to unconsciously fly into it. Knowing its prey will struggle to exhaustion and be unable to escape, the spider anticipates the perfect moment when it will begin to remove all vital fluids from its insects, leaving only their shells. Scorpio can be incredibly subtle and magnetic, attracting and tempting souls with its mysterious power -- imposing its will upon others who seem to become intoxicated by Scorpionic strength. The snake, in its primitive symbolic meaning, is devious, cunning, elusive and toxic -- being both tempter and murderer.

  A more-evolved Scorpio may be represented by the symbol of the eagle. The eagle flies higher than any other bird and is seen as the fastest most powerful air-born creature. He in not intentionally cruel, but is still, however, a bird of prey. Flying over situations in a rather detached way, the eagle will respond to its needs in a sure and swift fashion, but has an awareness of its own power, taking calculated risks. Choosing how it directs its energy, it may decide to be benevolent or not. The eagle uses its drives to reach the heights, disengaging from trivial matters. It may be tempted to be manipulative but does not react unconsciously. The eagle also tries to control suspicions, jealousies, obsessions and premonitions. (Susan Wasserman)


  Liefde in het licht van Allah