Waarheid & Macht
waarom religie geen machtaanbidding kan zijn


aanval op bagdad

Conflict with Iraq - An Israeli Perspective

de Zionist & het Idool I believe I speak for the overwhelming majority of Israelis in supporting a preemptive strike against Sadaam’s regime. We support this preemptive American action even though we stand on the frontlines, while others criticize it as they sit comfortably on the sidelines. But we know that their sense of comfort is an illusion. For if action is not taken now, we will all be threatened by a much greater peril.

If a preemptive action will be supported by a broad coalition of free countries and the United Nations, all the better. But if such support is not forthcoming, then the United States must be prepared to act without it. International support for actions that are vital to a nation’s security is always desirable, but it must never constitute a precondition. If you can get it, fine. If not, act without it.

Benjamin Netanyahu, 12-9-2002

De Opportunistische Moraal Van Benjamin Netanyahu

Netanyahu believes that the United States has established three principles in the aftermath of the September 11th terrorist attacks:

Sharon & de rechtse extremist Zeevi

 • A moral differentiation between terrorism and self-defense through military action that could inadvertently affect civilians;
 • A strategic decision to fight terror without distinguishing between terrorist organizations and those who send them, although the order of importance may be different when deciding to attack them;
 • The importance of victory, namely that the end justifies the means. (Cosmiverse, 20-12-2001)

  Regel 1: Erken geen gelijkheid voor de wet. De tegenstander is de terrorist. Wie zichzelf verdedigt tegen terreur mag zoveel burgers doden als hij wil. Regel 2: Noem iedereen die de tegenstander helpt een terrorist. Regel 3: zorg dat je de winnaar bent, zodat via de overwinning de middelen - hoe onwettig ook - gerechtvaardigd worden.

 • Zionisme & Macht

  For the neo-conservatives Iraq must not only be de-Ba'athized, but Washington must also be accorded the opportunity to show the world, (especially other Muslim states) just how powerful and determined the United States is to both wage war and enforce political reform. The neoconservatives view "Saddamism without Saddam" as the worst possible outcome of the present crisis. In the past months, they have excoriated the State Department and the Central Intelligence Agency (CIA) for encouraging coups d'etat or enlisting the participation of even former senior Ba'ath officials in any post-invasion administration.
  For the same reasons, they have voiced – albeit, far more tactfully due to their interest in preserving the strategic alliance – concern about Cheney's and Rumsfeld's calls for Hussein's exile and suggestions that U.S.-backed purges of the Iraqi regime will be carefully targeted and limited. The neo-conservatives have long favored a far-reaching purge that would bring to power the core of the exiled Iraqi National Congress (INC) led by Ahmed Chalabi, an old friend of Perle and Wolfowitz. Chalabi would be ideally suited to co-operate with U.S. efforts to knock over the other "dominoes" in the region who are perceived as hostile to the U.S. or Israel. (Jim Lobe, Alternet 21-3-2003)

  Dat zionisme niets met religie (het dienen van God) te maken heeft - ook al bladert de atheďst Ariel Sharon voor het oog van de camera ijverig in dikke bijbels, een gebaar dat de aan bijbelstudie verslaafde Amerikaanse president moet overtuigen van zijn 'goedheid' - bewijst het bovenstaande citaat.
  Binnen het Witte Huis bestaan diverse richtingen: de zwaar-christelijke stroming waar Ashcroft en Bush toe schijnen te behoren, de patriottistische stroming die zowel agressief als zakelijk is (in de zin van wegwezen na gedane arbeid) waarvan Cheney en Rumsfeld deel uitmaken en de (imperialistische) zionistische neoconservatieven die de Amerikaanse macht willen gebruiken om van van Israël de dominante staat in het Midden-Oosten willen maken, zowel op indirecte wijze, via economische overheersing (denk aan Egypte en Jordanië), als direct, via het plaatsen van zionistische quislingfiguren in bezette gebieden (Irak en Palestina).
  De zionisten in de Amerikaanse regering willen noch een voortzetting van het huidige socialistische Ba'ath-beleid (dat een economische overheersing bemoeilijkt), noch een Amerikaans interim-bestuur dat uit integere mensen bestaat, want ze haten zowel socialisme als integriteit. Wat ze wensen (of beter gezegd 'willen') is een aantal Irakese pro-zionisten naar voren schuiven (Ahmed Chalabi schijnt de belangrijkste woordvoerder van die groep te zijn) die alles wat antizionistisch in Irak is gaat vernietigen – om de omgeving te tonen dat antizionisme niet loont.
  De vraag is of de zionistische neoconservatieven hun zin krijgen. Is dat het geval dan kunnen we rustig stellen dat Amerika een bandietenstaat geworden is.

  Brian J. Foley: Why are we so passive?

  Out of curiosity, when President Bush and his war council spoke from the Azores last Sunday, I flipped channels. Every network but CNN doled out motor racing, basketball, info-mercials, movies. Apparently, these things are more important to us.
  We need better "job training" as citizens. We need education. History books will flog us for doing so little to understand the world. We have had unprecedented, enormous opportunities to learn and inquire.
  I will teach my class as the bombs kill and maim innocent people in Baghdad. I will teach my class in the hope that the skills my students learn will make them better citizens, who will ask questions and demand answers before they let their country be led into war.
  It's the most patriotic protest I can make. (CounterPunch, 22-3-2003)

  Brian J. Foley is a professor at Widener University School of Law in Wilmington, Delaware.

  George W. Bush & de dood van Jezus

  "America is the world's most avowedly religious country. References to God permeate the national life, from coins to buildings to common forms of speech: in God we trust, God's country, God bless America, and on and on. George Bush's power base is made up of the 60-70 million fundamentalist Christians who, like him, believe they have seen Jesus and are here to do God's work in God's country." (Edward Said, 22-3-2003)

  Opinieonderzoeken in Amerika tonen aan dat na de start van de oorlog de Amerikanen zich blindelings opstellen achter hun president - ook al stellen alle rechtsgeleerden in het land dat de oorlog die hun president voert een illegale oorlog is, die, juist omdat ze voortvloeit uit de wil het internationale recht te vernietigen, een oorlogsmisdaad is.
  Tot nu toe hebben we ons nooit druk gemaakt over de oorlogsmisdaden die wijzelf begaan. Wij maakten deel uit van 'het goede' en dan sprak het vanzelf dat je 'het kwaad' vernietigde. Rechtsgeleerden hebben het – ondanks het feit dat zij krachtens hun functie het vermogen bezitten onrecht aan te wijzen - nooit als hun taak gezien het ‘kwaad’ te verdedigen, hetgeen bewijst dat zelfs de meest intelligente mens geneigd is het recht af te schaffen wanneer dat recht hem in conflict brengt met de wereld van de macht – die niet het genuanceerde principe maar het ruwe eigenbelang verdedigt.
  Het communisme als imperialistisch machtssysteem bestaat niet meer. China heeft weliswaar een communistische overheid, maar het is een regering die niet meer in staat is isolationistisch op te treden. Vrij ondernemerschap is mogelijk en Chinese politici citeren niet meer blindelings uit Rode Boekjes, waarin de macht wordt verheerlijkt, maar ze grijpen terug op oude Chinese wijsgeren, zoals Confucius en Lao Tse - hetgeen bewijst dat het platvloerse materialisme waar het communisme voor stond aan betekenis heeft ingeboet.
  Maar hoewel 'het kwaad' niet neer bestaat, behalve dan in de hoofden van godsdienstwaanzinnigen en extreemrechtse politieke fanatici, voert Amerika desondanks een oorlog tegen een man die is uitgeroepen tot 'een nieuwe Hitler', een waanidee, waarin momenteel 75 procent van de Amerikanen geloven.
  De propagandamachine (een apparaat dat de ontkenning is van geestelijke bewustwording) projecteert alles wat slecht is in Saddam Hussein. Alles wat wij in dienst van het goede gewoon achten wordt slecht verklaard wanneer het in praktijk wordt gebracht door Saddam Hussein. Wij verdedigen het goede en gooien een heel land plat, dat vinden we gewoon. Wij bestoken terroristen met de zwaarste bommen die we hebben (‘we zullen ze uitroken, opjagen en vernietigen’) en we vinden het goed. Saddam verdedigt Irak tegen de terreur die wij (in strijd met het internationale recht) aanmoedigen en hij is een nieuwe Hitler die zijn eigen volk vermoordt – een onzinnige stelling omdat het begrip ‘eigen volk’ veronderstelt dat diegenen die aangevallen worden ook inderdaad tot dat eigen volk willen behoren.
  Niet wij – stellen we - zijn verantwoordelijk voor de honderdduizenden doden die de sancties hebben veroorzaakt (‘vijfhonderd duizend doden?” ‘tja, je moet wat als je de goede zaak dient’), nee, het was de schuld van Saddam. Niet wij zijn verantwoordelijk voor de oorlog die nu is uitgebroken, nee, het is de schuld van Saddam en zijn duivelse vriend Chirac. Niet de zionisten zijn verantwoordelijk voor het lijden van de Palestijnen, nee, het was Saddam die de terreur steunde en zo de goeden dwong kwaad te doen...
  Het is een leuk spel - maar ook niet meer dan dat. Een van de mooiste uitspraken in de Koran is de stelling van de Engel Gabriel dat de wereld niet geschapen is om een zinloos spel te spelen.
  Het is die uitspraak die de regeringsleiders in Engeland, Amerika en Israël eens serieus zouden moeten gaan nemen, vooral ook omdat zij naar hun zeggen gedreven worden door het verlangen de morele bovenmeester van de wereld te zijn: lichtende bakens in een wereld waarin wij allen – in tegenstelling tot de goeden – geneigd zijn kwaad te doen.
  Amerika, Engeland en Israël laten zich echter niet leiden door onafhankelijke rechters, wijzen en filosofen. Zij spelen op een infantiele wijze met het leven, met mensen, met de natuur, met de moraal, met de wijsheid, met de mensenrechten, met de wereld als collectief geheel en met de wetten van het universum (dat laatste gezien vanuit het oogpunt van de astroloog).
  Ze weigeren een universele moraal te accepteren die hun fouten blootlegt en daarom kiezen ze voor een vorm van machtsdenken die een op recht gebaseerde moraal (een universele moraal dus, die in staat is hen aan te klagen) vernietigt.
  Hoewel er een regen van bommen neerdaalt op Irak om aan te tonen dat geen enkele filosoof, rechter of wijze ooit iets zal kunnen veranderen aan een werkelijkheid waarin primitieve machtdenkers de baas zijn, blijf ik als intellectueel rustig mijn morele standpunt verdedigen dat inhoudt dat de vernietiging van een universele, op recht gebaseerde moraal de wereld onherroepelijk naar de morele ondergang zal voeren.
  Je kunt de wereld niet meer opdelen in goed en kwaad, armen en rijken, bazige heersers en onderdrukte intellectuelen.
  De mensheid heeft een door intellectuelen gesteunde moraal hard nodig. De wereld – gezien als gemeenschap - kan niet leven zonder verstandige rechters. De wereld heeft wijze mensen nodig die de aan de moraal gekoppelde geschiedenis verdedigen opdat de mensheid daar lessen uit kan trekken.
  Amerika, Engeland en Israël willen intelligente mensen beletten de waanzin van het primitieve machtsdenken aan te klagen. De intelligente mens moet zwijgen (wordt gemarginaliseerd) en daarom bekogelen ze ons met bommen – die alle primitieve zwart-wit-denkers in de wereld het gevoel moeten geven dat ze ofwel goed zijn (wij in het westen) ofwel slecht (zij in de rest van de wereld).
  In de burelen van de VN – een orgaan dat gebouwd is op een intelligente, niet dualistische rechtsfilosofie (een Christelijke filosofie..) heerst een sfeer van depressie. Wat zoeken we hier, waar zijn we mee bezig? Heeft het allemaal wel zin?
  George Bush – een middelmatige anti-intellectueel uit Texas die het als zijn grootste verdienste beschouwt dat hij rijk geworden is en dat hij Jezus heeft ontdekt - maakt intussen een vreugdedansje in het Witte Huis, de weerzinwekkende hypocriet Tony Blair (die de grootste leugenaar van de 21 eeuw mag worden genoemd) gaat steeds sneller en giftiger praten (laat zelfs het snelheidswonder Balkenende achter zich) en de zionistische club in Israël – die het hardst om oorlog schreeuwde - zwijgt en speelt de rol van ‘het arme zielige slachtoffer’, terwijl hun vertegenwoordigers in de Amerikaanse regering - die in de linkse pers de ‘Likoedniks’ worden genoemd - op een uiterst agressieve wijze de zionistische oorlogsideologie uitdragen.
  Die dubbelzinnigheid: enerzijds net doen alsof je zwak bent en anderzijds de meest radicale, fascistoďde oorlogstaal uitslaan en pleiten voor het afschaffen van het internationale recht en de internationale samenwerkingsverbanden tekent de schijnheiligheid van een staat die niet democratisch wil zijn, maar die desondanks zichzelf de verdediger van de democratie noemt.
  Het is die schijnheiligheid waar de door George W. Bush bewonderde rebel Jezus van Nazareth tweeduizend jaar geleden tegen tekeer ging. Want Jezus was een antizionist - een Mozaďsch denker die als idolenvernietiger - de eerste en meest belangrijke taak van elke profeet - een tegenstander was van het koppelen van spiritualiteit aan politiek machtsdenken.
  George Bush en John Ashcroft, die Jezus de grootste denker uit de geschiedenis van de mensheid noemen, en die derhalve hun leven volledig willen wijden aan zijn boodschap, schijnen dat niet in te zien. Zij verdedigen een fascistoďde zionistische machtsmoraal, terwijl Jezus de ontkenning is van die machtsmoraal.
  Jezus verdedigt geen aardse koninkrijken en roept als profeet de mensen op in de eerste plaats de Mozaďsche wet te gehoorzamen en niet de primitieve regels van machtdenkers. Waar onschuldige joden in een concentratiekamp worden geplaatst, daar zal Jezus de eerste zijn om die joden te bevrijden, maar waar joden andere mensen in kampen willen plaatsen en hen willen dwingen het vrije denken op te geven, daar zal Jezus ook de eerste zijn om de joden te veroordelen.
  Dat laatste hebben de christenen Ashcroft en Bush nooit gedaan. Christelijke politiek is voor hen pro-joodse machtspolitiek, hetgeen de ontkenning is van het evangelie. Het evangelie is geen politiek pamflet, het evangelie is een humanistisch pamflet, een oproep de mensheid en universele menselijke waarden te verdedigen en niet een beperkt politiek systeem of een religieuze groepering.
  Waar Jezus stelt dat hij ‘de Zoon des Mensen’ is, daar wil hij de wereld meedelen dat hij er voor alle mensen is, hetgeen impliceert dat hij alleen die politieke instanties en bewegingen zal steunen die ‘het er willen zijn voor alle mensen’ als centrale gedachte kiezen.
  Wie macht in dienst wil stellen van het nationalisme is een vijand van Christus. Wie macht in dienst wil stellen van de vernietiging van het internationale recht is een vijand van Christus. Wie macht in dienst wil stellen van de vernietiging van de vrije, kritische geest is een vijand van Christus. Wie macht wil gebruiken om het collectivisme boven het individualisme te plaatsten is een vijand van Christus. Wie macht wil gebruiken om een vijand te vernietigen, in plaats van vrede met hem te sluiten is een vijand van Christus.
  En toch noemen Ashcroft en Bush de ordinaire, op totale vernietiging van de ander gerichte machtspolitiek waar ze voor gekozen hebben 'christelijk'. Nooit zullen zij aan tafel gaan zitten met een door hen gedemoniseerde ander. Het eigen kwaad erkennen en daaraan consequenties verbinden in dienst van de mensheid, het recht of God zal niet in hun hoofden opkomen.
  Het zich christelijk noemende CDA steunt die verstandsloze, op ontkenning van eigen fouten gebaseerde, machtspolitiek. Saddam is een dictator en daarom is het jezelf uitleveren aan de moraaldodende macht geoorloofd.
  Wat dat betekent zien ze niet in. In de Volkskrant van 22 maart betoogt een belangrijk vertegenwoordiger van het neoconservatieve machtsdenken, de ‘Likoednik’ Richard Perle, dat hij blij is dat de VN dood is. Dat is de filosofie van het zionisme.
  Het zionisme is een van oorsprong fascistisch-nationalistische beweging die er vanuit gaat dat het de taak van de joden is een joodse staat in het Midden-Osten te vestigen die via een ijzeren-vuist beleid (nu omgevormd tot een militaire ‘shock and awe’-strategie) de Arabieren ervan moet overtuigen dat assimilatie van joden binnen een Arabisch moederland (een handelwijze die logisch voortvloeit uit werkelijk evangelisch denken) volstrekt uitgesloten is.
  Wanneer Arabieren de zionistische staat afwijzen – zo luidt de ijzeren-vuist-theorie - zal de zionistische staat de Arabieren net zo lang murw slaan totdat het zionisme onvoorwaardelijk en kritiekloos als morele heilsleer wordt erkend.
  Met Egypte werd vrede gesloten omdat Anwar Sadat bereid was zich kritiekloos te onderwerpen aan de vertegenwoordiger van het rechtse zionisme, Menahim Begin, een terrorist die verantwoordelijk was voor de vernietiging van Deir Yassin, een daad die het begin inluidde van de etnische zuivering van de staat Palestina, die volgens de zionisten alleen maar een joodse staat kan zijn wanneer de Palestijnen er niet de meerderheid kunnen vormen.
  Het feit dat Sadat uitgerekend deze man de hand schudde en daarmee de misdaden van het zionisme rechtvaardigde, zonder dat er een wezenlijke verbetering van het lot van de Palestijnen uit voortvloeide, leidde tot een stom van kritiek binnen de moslimwereld en heeft op een directe wijze geleid tot het ontstaan van verzetsbewegingen als de Jihad en Al-Qaeda, die de overgave van Sadat beschouwden als een tegen de Arabische zaak gericht complot van ‘rijke Amerikaanse zionisten’.
  Sadat werd vermoord omdat hij volgens dat verzet de Palestijnse zaak had verkwanseld. Sadat, zo stelden zij, koos niet voor de vrede (die alleen maar vrede kan zijn wanneer zij rechtvaardig is, dus gebaseerd op erkenning van onvervreemdbare door de VN gegarandeerde rechten), maar hij koos voor de elke juridische discussie overbodig makende onderwerping. Het is die onrechtvaardigheid bevestigende onderwerping die heeft geleid tot zijn dood.
  Wat het zionisme van de Arabische wereld eist is dat hun leiders, in navolging van Anwar Sadat, de misdaden van de rechtse terreurbewegingen 'goed' en 'juist' noemen, zodat de Palestijnen kunnen worden gedwongen afstand te doen van hun rechten.
  Verwerp je recht en erken de juistheid van het zionisme en zijn nobele motieven en dan zal er vrede zijn…
  Iran, Syrie en Irak weigeren zich vrijwillig te onderwerpen, zoals ook HAMAS weigert het onrecht dat het Palestijnse volk is aangedaan 'goed’ te noemen, en daarom moeten die landen en organisaties worden vernietigd – want onderhandelen met de vijand doe je niet.
  Dat is de filosofie van de rechtse zionisten en het is daarom ook de filosofie die wordt verdedigd door Richard Perle, een Sharon-aanhanger (‘Likoednik’) die een belangrijk adviseur is van de Amerikaanse regering.
  In de Volkskrant, die via ellenlange artikelen de Midden-Oosten problematiek bespreekt, komt - als vanouds - het woordje zionisme niet voor.
  De Volkskrant noemt zich links, maar de hoofdredactie weigert de linkse waarheid te erkennen, een waarheid die de ontkenning is van de rechts-zionistische leugen.
  Op de een of andere manier is de hoofdredactie van de Volkskrant niet in staat het zionisme te veroordelen - of zelfs maar als een van de belangrijkste oorzaken van het conflict aan te wijzen.
  Dat is – vanuit een objectief juridisch oogpunt gezien - een ridicule zaak. Saddam Hussein is vooral daarom gedemoniseerd omdat hij een uitgesproken vijand was van het zionisme, een vijandschap die hij vertaalde in militaristisch machtsdenken, dat enerzijds de socialistische zaak van de Arabische eenheid moest dienen en anderzijds moest leiden tot de opbouw van een militair apparaat dat zich kon meten met het leger van Israël.
  De vernietiging van dat machtsenken via een door de VN gestuurd ontwapeningsbeleid kan (gezien vanuit de doelstellingen van de VN) gezien worden als een positieve zaak (hoewel het principe van ‘fair play’ vereist dat ook Israël wordt verplicht afstand te doen van zijn wapens) en het is daarom wrang om toe te moeten zien hoe de bereidheid van Irak mee te werken aan een ontwapeningsproces de machtdenkers in Israël, Engeland en Amerika in paniek bracht.
  Een ontwapend Irak zou wellicht economisch sterk kunnen worden en samenwerkingsverbanden kunnen sluiten met andere antizionistische landen, hetgeen de veiligheid van de staat Israël in gevaar zou kunnen brengen.
  De veiligheid van de staat Israël - die gebouwd is op de onwil vrede te sluiten, omdat in een vreedzame wereld de ander nooit een bedreiging zal zijn - is een onlosmakelijk onderdeel geworden van de Amerikaanse politiek. Wie Amerikaan is behoort een vriend van Israël te zijn.
  Ik zie de noodzaak daarvan niet in. Als burger van een democratisch land pleit ik voor democratische hervormingen: in Irak, maar ook in Israël. Als democraat vecht ik voor een staat waarin elke burger elk ambt dat hij wil en kan bekleden ook mag bekleden. Wanneer in Nederland een jood Minister-President wil worden dan zal ik daartegen geen bezwaar maken, mits hij het als zijn taak ziet een Minister-president voor alle Nederlanders te zijn.
  Wie echter in Israël pleit voor een democratisch systeem waarin een niet-jood Minister-President kan worden, zal onmiddellijk een vijand van de staat worden genoemd. Want ook al verdedigen we in naam de democratie en gooien we uit naam van de democratie heel Irak plat, de waarheid vernietig je er niet mee, de waarheid dat Israël een staat is waarin nooit een Arabier op democratische wijze gekozen zal kunnen worden tot Minister-president.
  Daarom zal een echte democraat altijd de staat Israël veroordelen, zoals hij elke staat die mensen op grond van onredelijke argumenten het recht ontzegt op volwaardige wijze deel te nemen aan het politieke besluitvormingsproces dient te veroordelen.

  De kwestie van de redelijkheid of de onredelijkheid van bepaalde handelingen wordt door botte machtsdenkers nooit aan de orde gesteld. Zij zien een politiek systeem dat zij afwijzen en daarom is het de plicht van die ander dat politieke systeem te vernietigen.
  Binnen een democratische volkerengemeenschap is een dergelijke vorm van gedrag onmogelijk. Binnen een volkerengemeenschap onderwerpen naties zich aan het Handvest van de Verenigde Naties en is het taak van de rechtsorganen van de VN te beoordelen of een politiek systeem de rechten van de burgers wel of niet respecteert.
  Een dergelijk beoordelingsproces mag natuurlijk nooit in handen worden gegeven van machthebbers die hun eigenbelang verdedigen en die op grond van keihard onredelijk egoďsme hun eigen waarden vergoddelijken.
  Het is die vergoddelijking van de eigen opvattingen die nu leidt tot de vernietiging van Irak. Primitief, onredelijk eigenbelang dat de ontkenning is van alle rechtsregels waarvoor de mensheid eeuwenlang gevochten heeft worden terzijde geschoven.
  info “Ik ben blij”, stelt Richard Perle, “dat de VN dood is” (VK 22-3-2003).
  Daarmee verdedigt hij de dood van Jezus Christus, de man die Bush en Ashcroft tot de grootste geestelijke leider van de mensheid hebben uitgeroepen.
  Zowel Ashcroft en Bush bestuderen de bijbel. Welke bijbel zij bestuderen is mij een raadsel. Het nieuwe testament zal het beslist niet zijn.
  Een fundamentele discussie over evangelische waarden wordt ook helemaal niet in gang gezet. De leider van het CDA in Nederland stelt rustig dat in ogenblikken van gevaar het evangelie flauwekul is.
  Ik vind dat prima. Je mag het evangelie irrelevante nonsens vinden, maar noem jezelf dan niet christelijk. Wanneer je ziet dat je handelen in strijd is met het evangelie dan moet je het evangelie verwerpen. Noem jezelf dan conservatief en vriend van de militairen en ga niet leuren met een boek waarin de zachtmoedige, intelligente mens zalig wordt verklaard.
  Wat is dat voor een vorm van zachtmoedigheid die de zwaarste bommen die er bestaan laat neerdalen op een ander land? Waarom ben je als zachtmoedig mens niet in staat de brutale machtsmens die jezelf bent een halt toe te roepen?
  Saddam Hussein vertegenwoordigt niet de macht – dat weten we allemaal. Wij zijn de vertegenwoordigers van de macht, niet Saddam Hussein.
  De macht die we hebben wordt niet in dienst gesteld van de mensheid als geheel. We vernietigen internationale rechtsinstanties en daarmee het geloof van de mensheid in het bestaan van eerlijke mensen waarop men kan vertrouwen.
  We voeren een wreed schouwspel op, dat wordt uitgezonden door de tv, zodat het recht wordt uitgeleverd aan de meest primitieve instincten die er zijn – de instincten van een luie, verwende, elke vorm van geestelijke arbeid hatende bevolking, die alleen maar brood en spelen wil.
  Die luie mensen zien het gebeuren als een voetbalwedstrijd. De slechte moet verliezen en de goeie moet winnen. Einde van het verhaal.
  Jezus van Nazareth speelt binnen zo’n zinloos slachtritueel natuurlijk geen enkele rol. Hoe kun je het beeld van Jezus naast een foto van een bombardement plaatsen...?
  Onmogelijk. Het enige beeld dat je naast Jezus kunt plaatsen is het beeld van de volkerengemeenschap, waarin een leider er is voor alle mensen. Jezus, zo stellen christenen, is de goede herder, die alle mensen aan zich wil binden.
  Richard Perle – de veiligheidsadviseur van een zich christelijk noemende president – is het tegendeel van de goede herder. Hij gaat niet boven alle partijen staan, zoals een goede herder dat verplicht is te doen, nee, hij kiest partij en demoniseert de andere partij die geen deel mag uitmaken van de familie waartoe wij volgens een goede herder allemaal behoren.
  Een goede herder die een ander uitsluit omdat hij homo is, of varkensvlees eet of een glaasje wijn drinkt of niet-jood is moet een hele slechte herder genoemd worden – een anti-herder – een anti-christ.
  George Bush begrijpt dat niet. Als een klein kind maakt hij een vreugdedansje. Hij kan een slechte man vernietigen. En hij ziet niet in dat die slechte man in veel opzichten een veel betere man is dan de mensen die hij als veiligheidsadviseurs heeft uitgekozen.
  Saddam Hussein verdedigde de Verenigde Naties. Tijdens een interview met Tony Benn stelde hij de vraag waarom Amerika ooit meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dat internationale rechtsorgaan, omdat alle gedragingen van Amerika aantonen dat het er lak aan heeft.
  Zijn vraag wordt beantwoord door de zionist Richard Perle. Wij - de zionisten - hebben er alleen aan meegewerkt om de totstandkoming van Israël te bewerkstelligen en omdat de vorming van die staat de enige functie was van de VN moet die VN nu verdwijnen.
  Het is het antwoord dat je kunt verwachten van een zionist die het idool boven God heeft geplaatst, maar je kunt een dergelijke vorm van wanbeleid natuurlijk niet uitroepen tot de officiele beleidslijn van de Amerikaanse politiek.
  Dat gebeurt wel. Zionistische machtspolitiek en Amerikaans buitenlands beleid zijn samen gaan vallen en dat betekent dat met de dood van de VN ook Jezus Christus is gedood.
  George W. Bush, de christelijke president van de Verenigde Staten, heeft Jezus Christus dood verklaard. Het is aan Jezus Christus om te oordelen of hij met die doodverklaring akkoord gaat.
  Ik heb zo’n vaag vermoeden dat Jezus niet bijster tevreden zal zijn met de vernietiging van het enige instituut op aarde dat zijn naam eer aan doet. (Zwolle, 22-3-2003)


  Uitspraak groep verontruste joodse intellectuelen (1948)

  Bagdad 2003 The public avowals of Begin's party (Likud) are no guide whatever to its actual character. Today they speak of freedom, democracy and anti-imperialism, whereas until recently they openly preached the doctrine of the Fascist state. It is in its actions that the terrorist party betrays its real character; from its past actions we can judge what it may be expected to do in the future. (Lees de volledige brief aan de New York Times)

  Het Pentagon & 'The Bombers'

  Paul Wolfowitz Het pentagon wordt momenteel geleid door twee rechtse zionisten: Richard Perle en Paul Wolfowitz. Omdat ze niet de indruk willen wekken dat ze de baas zijn hebben ze een stroman tot minister benoemt: Donald Rumsfeld. Rumsfeld is een man zonder ruggengraat. Hij heeft niets te vertellen. Hij krijgt orders en hij voert de orders uit. Een eigen visie verdedigen kan hij niet.
  De orders die hij krijgt zijn afkomstig van een rechts-zinionistisch netwerk waarop Colin Powell de naam 'The Bombers' heeft geplakt - een naam die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Dat netwerk bestaat uit aanhangers van de Ijzeren-Vuist-ideologie van de rechtse zionist Jabotinsky.
  Richard Perle Jabotinsky huldigde de opvatting dat je de Arabieren eerst voor driekwart dood moet slaan, voordat je een gesprek met ze kunt beginnen. Pas wanneer ze bereid zijn op handen en voeten naar je toe te kruipen kun je vrede met ze sluiten. Dan weten ze wie de baas is en wie altijd de baas zal zijn en pas dan kan het joodse volk zijn rust krijgen in een Messiaans tijdperk waarin de staat Israel het licht van de wereld zal zijn.
  Alle intelligente mensen in Amerika weten dat de zionistische groep die het Pentagon heeft gekaapt gek is. Colin Powell hanteert niet voor niets de naam 'The Bombers'.
  Nu is dat op zichzelf genomen niet zo'n drama, je moet nu eenmaal een beetje gek zijn om zonder enig gewetensbezwaar honderdduizenden mensen de dood in te kunnen jagen. Dramatisch is wel dat met die extreem-rechtse overname het beeld van de Amerikaanse bevrijder aan stukken wordt geblazen. Amerika was vrijheid, betekent nog steeds voor veel mensen vrijheid, maar de zionistische groep bommengooiers maakt het vrijheidsverlangen van Amerika volstrekt belachelijk.
  Wanneer George Bush daarom een beleidsverandering tot stand wil brengen dan zal hij moeten beginnen met een revisie van de Pentagontop.
  Daarbij moet uitgegaan worden van de stelling dat het niet de taak van het Pentagon is een terrorist als Jabotinsky te dienen - een doodgewone fascist die de vertegenwoordiger is van de meest verwerpelijke vorm van kolonialisme die denkbaar is.

  Zie ook: De Derde Weg - deel 4,
  Richard Perle: The Prince Of Darkness,
  Rumsfeld Misinformed on the June `67 War
  From: Jude Wanniski
  en
  Sharon & de Jabotinsky-doctrine

  Saddam Hussein ontkent
  elke band met al-Qaeda

  De Iraakse president Saddam Hussein ontkent dat zijn land banden heeft met het terroristennetwerk al-Qaeda van Osama bin Laden. Dat zei de president in een vraaggesprek met de Britse ex-Labour-parlementariër Tony Benn afgelopen zondag. "Als we een band hadden met al-Qaeda en we zouden erin geloven, dan zouden we ons er ook niet voor schamen dat toe te geven", aldus Saddam Hussein.
  Saddam Hussein herhaalde in het vraagesprek evenwel dat zijn land dergelijke wapens helemaal niet heeft. Het Iraakse staatshoofd onderstreepte ook dat zijn natie ten volle meewerkt met de VN-inspecteurs. Irak zou ook geen "obstakels opwerpen die kunnen verhinderen dat de inspecteurs de waarheid niet kunnen achterhalen". (De Telegraaf, 4-2-2003)

  Hoewel Tony Benn het gesprek centreerde rond de twee belangrijke beschuldigingen die Amerika en Engeland hebben geuit: Irak heeft banden met Al-Qaeda en het bezit van massavernietigingswapens, was het opmerkelijkste onderwerp dat door Saddam Hoessein in het vraagggesprek met Tony Benn naar voren werd gebracht de vraag waarom sommige grote mogendheden na de tweede wereldoorlog het handvest van de Verenigde Naties hebben ondertekend.
  Was hun instemming met de oprichting van een instituut dat de wereldgemeenschap vertegenwoordigt echt gemeend, of moet hun medewerking gezien worden als een emotionele reactie op de twee grote wereldoorlogen, 'ja-zeggen' dus vanuit de psychologische behoefte die er op dat moment bestond om een veiligheidsinstantie in het leven te roepen, zonder dat men bereid was de consequentie van die keuze: het prijsgeven van imperialistische machtsverlangens, te accepteren.
  Volgens Saddam Hussein heeft die schizofrene houding van de grote mogendheden geleid tot de problemen waarmee we nu te maken hebben. Machtsdenkers, die duidelijk gedreven worden door motieven die in strijd zijn met het handvest van de Verenigde Naties, zien zich gedwarsboomd door een instituut (de VN) dat ze zelf in het leven hebben geroepen, een instituut, dat - zo stelde hij - mede door Irak werd opgericht en dat door Irak volledig wordt ondersteund. (Zwolle 4-2-2003)

  Zie ook: Paars is de kleur van het Moederland

  U.S. War Commander Vows Historic Campaign

  U.S. Gen. Tommy Franks, in his first comments on the U.S.-led war with Iraq, said Saturday that allied forces were encountering resistance from Saddam Hussein's troops but had not seen evidence of weapons of mass destruction.
  Franks, who runs the war from a command post in Qatar, also told a news briefing he had "no idea" where Saddam was or whether he was alive.
  The general declared the assault on Iraq would be one of "shock, surprise, flexibility," using munitions on a "scale never before seen."

  The general had no clarification of reports that Saddam was injured or killed in bombardments on the night the war started. "But interestingly," he said, "the way we're undertaking this military operation" would not change regardless of what happens to Saddam, because its intent was to bring down the Iraqi regime — not just topple its president. (By NICOLE WINFIELD, Associated Press Writer 22-3-2003)

  Iraq Asks United Nations to Halt Invasion

  Iraq has asked the United Nations to condemn and halt the U.S. and British invasion and ask them to withdraw their forces outside its borders.
  In a statement sent to the U.N. Security Council and read on Iraqi television on Saturday, Foreign Minister Naji Sabri described the invasion as a threat to international and regional peace. "Since the Anglo-American colonial military aggression against Iraq is a threat to international and regional peace and security, we call on the United Nations to condemn this invasion and aggression, move to stop it immediately and unconditionally, and ask U.S. and British aggressors to withdraw their forces immediately outside the borders of the Republic of Iraq." (Reuters, 22-3-2003)

  Arabs Seethe as TV Brings

  New York 11-9 Thousands of Arabs seething with anger about a heavy U.S.-led bombing of Baghdad protested for a third day on Saturday, amid concern the demonstrations could threaten stability in the volatile region.
  With live footage of the fiery explosions and burning buildings in Iraq beamed into most Arab homes, feelings are running high over what many consider a sinister ploy to dominate the Arab world.
  "Did you see all those bombs falling on TV? All the poor people? And for what? America wants to subjugate the entire region for the sake of Israel. They want to bring the Arabs to their knees," said 50-year-old Egyptian housewife Samia.

  WIDESPREAD CONDEMNATION

  bagdad 2003

  Amr Moussa, the head of the 22-member Arab League, said "no Arab with any remnant of conscience can tolerate" the bombing of Baghdad, once the proud capital of the Islamic world. "The bombing and violence we're seeing on satellite TV should stir the ire of every Arab who sees it," said the secretary-general, who has warned a war against Iraq could "open the gates of hell" in the Middle East.
  While many Arabs have little sympathy for Iraqi leader Saddam Hussein, they say they are furious about the suffering the war is causing innocent Iraqis.
  "I cried and cried because when I saw the bombardment, which is worse than anything you can imagine," said taxi driver Fouad al-Nashed in the Yemeni capital Sanaa, site of bloody protests on Friday. (By Caroline Drees, 22-3-2003)

  Tommy Franks & The Desert

  Tommy Franks In "desert spirituality," the desert is considered a place of solitude, silence, simplicity and peace; a place of blessing. It is where the focus is on God -- where we meet God, and God meets us. The Bible invites us to follow Jesus into the Desert on a journey of nonviolence - to listen to God, to confront our own inner violence and the temptations of our time, and to receive an inner peace. The Desert is a place where God disarms our hearts. It is a place that promises transformation, strengthening, and preparation for the struggle for peace and justice.

  In his book, Jesus the Rebel, nuclear activist John Dear interprets the Devil's three temptations of Jesus in the Desert. He calls them the "demons of violence:" Despair, Domination, and Doubt.

  The Devil: If you are the Son of God, command this stone to become a loaf of bread.
  Jesus: It is written, one does not live by bread alone.

  This is the temptation to despair. Jesus, are you really the type of person you claim to be? Prove it! Show some tangible results, be effective here and now.

  The Devil: To you I will give the glory of all the kingdoms and all authority if you will worship me.
  Jesus: It is written, worship the Lord your God and serve only Him.

  This is the temptation to domination. Jesus, you can become a ruler, owner, and controller of others. Wouldn't you like to be in charge of life? To be like God?
  This is the seduction of patriotism, militarism, nuclear weapons, and domination over the world's people and resources. Jesus responds with a call to service - to love of enemies, compassion, and mercy - and to the worship of God alone. (Janet Chrisholm)


  Bisschop van Luyn eerste spreker op de Dam

  Bisschop Ad van Luyn van Rotterdam, voorzitter van Pax Christi Nederland, zal zaterdag rond 13.00 uur de eerste spreker zijn van de demonstratie tegen de oorlog in Irak. De bisschop zal op De Dam in Amsterdam mede het woord voeren namens de Raad van Kerken en Cordaid.
  Van Luyn spoorde Jan Peter Balkenende eerder deze maand in een open brief aan tot meer daadkracht om een oorlog tegen Irak te voorkomen. Ook drong de bisschop er bij de premier op aan dat de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties langer de tijd krijgen om hun werk in Irak te doen. (Katholiek Nederland, 21-3-2003)

  France won’t let US run post-war Iraq

  French President Jacques Chirac said Friday that France would oppose a new United Nations resolution that would allow the United States and Britain to administer postwar Iraq, as the United States met resistance to its call for countries to sever ties with Saddam Hussein’s regime. At a European Union summit, Chirac said he would “not accept” a resolution that “would legitimize the military intervention (and) would give the belligerents the powers to administer Iraq.” “That would justify the war after the event,” Chirac said.
  At the summit, British Premier Tony Blair had urged his 14 colleagues to support a new UN resolution to authorize a post-Saddam Hussein “civil authority in Iraq.”
  Chirac said he had blocked any discussion with the British on the costs of Iraqi reconstruction, saying it was premature at this point. Blair suggested reconstruction funds could come from the sale of Iraqi oil.
  “We are at the moment destroying. Let us wait to see what has happened before we start reconstruction,” Chirac said. (The Daily Star, 23-3-2003)

  Tony Blair: De Valse Autoriteit

  De wereldgemeenschap ziet zich momenteel geplaatst tegenover een oorlogsmisdadiger die de rol van 'bevrijder' opeist. De wereld is misleid. De Amerikaanse en Britse militairen die Irak bezetten zijn misleid. En de meelopers in de wereld hebben aangetoond dat zij geen greintje moed bezitten wanneer het aankomt op het verdedigen van principes.
  De gifpad Blair heeft elk recht zichzelf een vertegenwoordiger van 'de derde weg' te noemen verloren. Desondanks moet hij binnen Europa een 'waardevolle collega' worden genoemd, omdat hij de MACHT vertegenwoordigt.
  Elke hand die Europese regeringsleiders hem geven is een bewijs van hun nederigheid, hun onderworpenheid, hun onmacht en hun onvermogen universele menselijke waarden te verdedigen.
  Tony Blair wil als oorlogsmisdadiger de MACHT een 'humaan' gezicht geven. Grote groepen kapitalistische Britse en Amerikaanse aasgieren storten zich op Irak en gaan daar onder leiding van een nieuw op te richten Amerikaans-Engels ‘humanitair’ orgaan Irak - dat zij zelf vernietigd hebben - op een 'humane wijze' opbouwen, om te tonen dat de imperialistische mogendheden Amerika en Engeland de morele leiders van de wereld zijn.
  Wie het wil geloven mag het geloven. Ik, in mijn hoedanigheid van anarchistisch schrijver, die de absolute vijand van elke vorm van valse autoriteit is - geloof het in ieder geval niet.
  Tony Blair is in mijn ogen een oorlogsmisdadiger. En zo zal ik hem - tenzij hij zijn excuses aanbiedt en toegeeft dat hij verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen mensen - tot mijn dood toe blijven noemen.
  Het feit dat wij in het Westen het gezag moeten accepteren van oorlogsmisdadigers toont aan dat ons vrijheidsidee een leugen is.

  Law Groups Say U.S. Invasion Illegal

  The U.S.-led invasion of Iraq violates the basic rules of the United Nations Charter requiring countries to exhaust all peaceful means of maintaining global security before taking military action, and permitting the use of force in self-defense only in response to actual or imminent attack, two U.S. legal groups said Thursday.
  The U.N. Security Council's refusal to approve a resolution proposed by the United States, Britain and Spain clarified that the weapons inspection process initiated by Security Council Resolution 1441 last November should have been permitted to continue before military action could be authorized, added The Lawyers' Committee on Nuclear Policy (LCNP) and the Western States Legal Foundation (WSLF).
  The two groups, the U.S. affiliates of the International Association of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA), supported an open letter signed by 31 Canadian international law professors released Wednesday that called a U.S. attack against Iraq "a fundamental breach of international law (that) would seriously threaten the integrity of the international legal order that has been in place since the end of the Second World War."
  Such an action "would simply return us to an international order based on imperial ambition and coercive force," they added. (by Jim Lobe, OneWorld.net 21-3-2003)


  'Blair out', demand Londoners

  Protesters massed in London on Saturday to denounce British involvement in the Iraq invasion, as emotional demonstrators filled city streets across Europe, the Middle East and the rest of Asia.
  Demanding "Blair Out!" and "Bring Our Boys Home!", placard waving demonstrators gathered peacefully in central London's Hyde Park to put pressure on British Prime Minister Tony Blair's government.
  "I think Blair has gone totally against the wishes of the British people," said protester Rick Edwards, out with his eight-year-old daughter for a rally that organizers said swelled to at least 700,000 people.
  Mr Blair's commitment of 45,000 British troops alongside nearly a quarter of a million American forces for an attack without U.N. blessing has divided Britain and put the premier in political peril. (DAWN.COM 22-3-2003)


  USA Steals Iraq’s Assets

  Washington has stolen 1,740,000,000 USD of Iraqi assets held in the United States of America in 18 banks, claiming that it will be sued for the reconstruction of Iraq after the removal of Saddam Hussein’s regime. In a further action of blatant arrogance, Washington asked the international community to close Iraqi embassies and to expel its diplomats, a move which was met with a humiliating and resounding No, almost without exception.
  Washington claims that none of the ambassadors appointed by the Ba’ath regime of Saddam Hussein will be allowed to perform their duties by the new government of Iraq (which it has already carefully chosen).

  Washington has no right under international law to interfere in the affairs of a sovereign state. Like the colonial powers which created the hotspots in the world today by drawing lines on maps with the philosophy “This is ours and that is yours”, the many straight lines visible in any Atlas bearing witness to this, Washington intends to install a western-style government in a geographical area in which this model is alien. One has only to look at all the other countries in the region.

  Difficult times lie ahead. Washington and London wrongly imagine that the rest of the world will soon forgive and forget this war once the economy takes up again. This will not happen, since the anti-war movements are all connected, determined and are pooling resources. (Timothy BANCROFT-HINCHEY, PRAVDA 23-3-2003)

  Arabische Warmte & Kil Bureaucratisch Calvinisme

  Dat eerlijke mensen naar aanleiding van de brutale machtsdaad die Engeland en Amerika gesteld hebben geschokt zijn, verontwaardigd en in sommige gevallen witheet van woede is begrijpelijk. Omdat het waarom van die woede een concrete, intelligente vorm gegeven moet worden in een naar democratisering strevende wereldgemeenschap wil ik als nuchtere, zakelijk ingestelde intellectueel wat dat betreft graag mijn bijdrage leveren aan de discussie.
  Een bijzonder belangrijk argument dat woede rechtvaardigt is de stelling van Timothy Bancroft-Hinchey dat Engeland en Amerika de zionistische opvatting overnemen dat de Arabische wereld haar Orientaalse karakter dient te worden afgenomen. Men wil een aantal kille, harde bureacraten, die geen enkele band onderhouden met de tradities en gewoonten van de Arabische wereld, als een vreemd, cultuuurvijandig gezwel in het hart van de Arabische wereld plaatsen vanuit de hoop dat dit bureaucratische kankergezwel een moderne Westers-calvinistische (lees neoliberale) revolutie zal veroorzaken.
  Niemand in de Arabische wereld heeft daarom gevraagd. De Arabische cultuur heeft geen Westerse - op calvinistische, anti-vrouwelijke waarden gebaseerde - calvinisten nodig. De Arabische cultuur is een warmbloedige 'katholieke' cultuur die sociaal-voelende mensen nodig heeft, die in staat zijn de positieve waarden van het moderne Westen op een harmonieuze wijze in te bouwen in een wereld die trots kan zijn op zijn eigen cultuur.
  Saddam Hussein was een dictator, maar hij was ook een Arabier, die het leiderschapsverlangen dat ingebouwd zit in de Arabische cultuur op een zodanige wijze vormgaf dat zoveel mogelijk mensen zich er in konden herkennen.
  Amerikaanse bureaucraten gedragen zich als de befaamde olifant die op een lompe wijze een rondedansje gaat maken in een porseleinkast.
  Ze begrijpen niets van het Arabische denken en het Arabische gevoel en ze gaan er zonder meer van uit dat het kille calvinisme waarop wij onze ontvrouwelijkte joods-christelijke anti-cultuur gebouwd hebben gezien moet worden als het eindpunt van de beschavingsgeschiedenis van de mensheid.
  Niets is minder waar...


  George W. Bush & The Force Of Right

  In confronting Iraq, the United States is also showing our commitment to effective international institutions. We are a permanent member of the United Nations Security Council. We helped to create the Security Council. We believe in the Security Council — so much that we want its words to have meaning.

  The global threat of proliferation of weapons of mass destruction cannot be confronted by one nation alone. The world needs today and will need tomorrow international bodies with the authority and the will to stop the spread of terror and chemical and biological and nuclear weapons. A threat to all must be answered by all. High-minded pronouncements against proliferation mean little unless the strongest nations are willing to stand behind them — and use force if necessary.

  After all, the United Nations was created, as Winston Churchill said, to "make sure that the force of right will, in the ultimate issue, be protected by the right of force." (Freedom and the Future, 27-2-2003)

  Doctrine van de humanitaire oorlog is failliet
  Door Karel Glastra van Loon en Jan Marijnissen

  Hugo de Groot, de zeventiende eeuwse denker die wel de vader van het internationale recht wordt genoemd, heeft ooit gezegd: 'Zodra men van het volkenrecht afwijkt, schendt men de grondslag voor toekomstige vrede en slaat men de weg in die tot de chaos voert.' Het hoeft geen betoog dat die woorden vandaag de dag nog even actueel zijn als toen ze voor het eerst werden uitgesproken. Zeer velen nemen het de Verenigde Staten en haar 'coalitie van bereidwilligen' terecht kwalijk dat zij bij hun oorlog tegen Irak het internationale recht aan hun laars lappen. Maar wie daar serieus een punt van wil maken, zal moeten erkennen dat deze oorlog precedenten kent waartegen aanzienlijk minder fel werd geprotesteerd. De vraag is gerechtvaardigd of met de NAVO-aanvallen op Kosovo en Joegoslavië in het voorjaar van 1999 niet al de eerste schreden zijn gezet op weg naar de chaos van dit moment...

  De negatieve gevolgen van al die 'gerechtvaardigde oorlogen' dreigen vele malen groter te worden dan de positieve effecten waarop de 'overwinnaars' zich in eerste instantie beriepen. De internationale rechtsorde is tot wanorde vervallen; de Amerikaanse oorlogslogica die ten grondslag lag aan de eerdere interventies leidt onherroepelijk tot steeds weer nieuwe oorlogen, waarbij het er minder en minder toe lijkt te doen wat de rest van de wereld daarvan vindt; het morele gezag van de Verenigde Staten en in het kielzog daarvan het hele Westen bevindt zich in een vrije val; haat, woede, vergeldingsdrang en wraakgevoelens onder steeds grotere groepen van de wereldbevolking vormen een vruchtbare voedingsbodem voor extremisme en terrorisme; en ondertussen dreigt de oorlogsindustrie de enige economische sector te worden die nog op 'gezonde' groeicijfers kan wijzen…

  vredesdemonstratie 22-3 Gegeven deze chaos is het hoog tijd om de doctrine van 'humanitaire oorlogvoering', die de afgelopen jaren in Nederland door vrijwel alle politieke partijen werd omarmd, en die ook heeft kunnen rekenen op brede steun van allerlei opiniemakers, eindelijk te zien voor wat hij werkelijk is: een levensgevaarlijke dwaling. Het militarisme is niet de oplossing, maar juist één van de belangrijkste oorzaken van de groeiende onveiligheid in de wereld. Zo lang die werkelijkheid wordt onderkend, blijven werkelijke oplossingen achter de horizon verborgen.

  Website Socialistische Partij


  Het beginsel van gelijkheid

  Ga eens twee duizend jaar terug in Paulus’ Grieks-Romeinse wereld. Diepe en fundamentele ongelijkheid verdeelt de maatschappij. De Grieken en de Romeinen waren overtuigd dat sommige mensen geschapen waren om vrij te zijn, anderen om tot slaaf gemaakt te worden. Vrouwen waren van nature de mindere van mannen in het algemeen, en bestonden om hun man te dienen. Zelfs de Joden waren het met deze ongelijkheid eens, en geloofden dat deze door God gewild was. Zij voegden nog hun eigen ongelijkheid toe: het onderscheid tussen de uitverkoren kinderen van Abraham en de heidenen.

  Deze eeuwenoude vooroordelen die hun wortels hadden diep in de sociale structuren en de heersende cultuur konden niet onmiddellijk worden uitgeroeid. Maar een man als Paulus zag duidelijk dat Christus een geheel nieuwe werkelijkheid had gevestigd waarin dergelijk onderscheid niet langer gold. In Christus zijn de mensen ‘herschapen’.

  Paulus schreef aldus:

  Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,
  bekleed u met de nieuwe mens,
  die wordt vernieuwd tot het ware inzicht,
  naar het beeld van zijn schepper.
  Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood,
  besnedene of onbesnedene,
  barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens.
  Maar alles in allen is Christus.

  Christus heeft de oorspronkelijke bedoeling van de schepping hersteld.
  WOMENPRIESTS.ORG

  Volgens de Israelische filosoof Avishai Margalit, schrijver van het boek 'The decent society", is veel kwaad te verijdelen door te voorkomen dat mensen worden vernederd. Het boek is voor Partij van de Arbeid voorzitter Ruud Koole een 'leiddraad en inspiratiebron'. "Een mooie opdracht, de moeite van het proberen waard. Iedereen moet met rechte rug door het leven kunnen." (Lidy Nicolasen, Volkskrant 13 december 2001)

  Zie ook: Arafat en de Palestijnen
  Slachtoffer van een Meestermanipulator

  Director Moore Scolds Bush from Oscar Stage

  Politics grabbed center stage at the Academy Awards as the winner for best documentary, director Michael Moore, charged President Bush with waging a "fictitious war."
  Wagging his finger from the stage as he was both applauded and booed by the assembled celebrities, Moore said, "We are against this war, Mr. Bush. Shame on you."
  Moore won for "Bowling for Columbine," a provocative film on the roots of gun violence in America, whose title refers to the Colorado high school where two students massacred 13 people before killing themselves in 1999.

  "We like nonfiction and we live in fictitious times. We live in a time where we have fictitious election results, that elect a fictitious president. We live in a time where we have a man sending us to war for fictitious reasons," Moore said. (Reuters, 23-3-2003)


  De Moraal van het NIETS

  Bagdad 2003

  "Het ziet er naar uit dat de oorlog aan ons voorbij zal gaan. Angst is voor de 'road map' van Bush in de richting van een Palestijnse staat. Officieel hoopt men dat die staat er niet komt, en dat het niet zo snel zal gaan. Afgesproken met de Amerikanen is dat Israel tot niets zal worden gedwongen." Martin van Crefeld (in gesprek met Martin Sommer) VK 24-3-2003

  "Israël zal tot NIETS worden gedwongen." Dat is een uitspraak die de schrijver Harry Mulisch - socialist in hart en nieren - een schrijver ook die graag ‘het woord bij de daad voegt’ - ertoe zou moeten bewegen te stellen dat hier sprake is van 'voer voor filosofen'.
  Mulisch is de vader van de NIETS-gedachte. In een boek waarin hij 'het verschijnsel Hitler' definitief wil verklaren confronteert hij de lezer met het geheimzinnige woordje NIETS. Dat mysterieuze woord zou de sleutel zijn waarmee alle filosofische deurtjes in het rijk der moralisten geopend zou kunnen worden.
  Omdat Harry Mulisch een opportunist is (iemand die precies weet wie de macht bezit) zal hij het woordje NIETS alleen toepassen op mensen die geen macht bezitten.
  Bracht hij in de jaren 60/70 op triomfantelijke wijze een bezoek aan Cuba, dat door de stalinisten in de Sovjet-Unie de taak had gekregen een communistisch modeleiland te worden in een zee van decadente Westerlingen - enigszins te vergelijken met de rol die rechtse zionisten toedichten aan Israël, dat een Westers-neoliberaal modeleiland in een zee van hele of halve socialistische Arabische barbaren dient te zijn - in een tijd waarin de Amerikanen alle macht in handen hebben viert de anti-imperialist Mulisch triomfen in Amerika, zodat het anti-Amerikanisme waarmee hij van zichzelf een held wist te maken - iemand die in moreel opzicht met kop en schouders uitstak boven de 'fascistische Amerikavrienden' Van het Reve en W.F. Hermans - op een uiterst laag pitje wordt gezet.
  Socialisme is uit. Neolibealisme is in en omdat ook de zionisten nogal wat macht bezitten, hoef je er niet op te rekenen dat Harry Mulisch zijn mond opendoet nu er een oorlog wordt gevoerd die in dienst staat van het zionisme en het neoliberalisme.
  Dat betekent dus dat de opvattingen, die Mulisch in al zijn boeken ten toon spreidt, in feite betekenisloos zijn. Hij is een man zonder principes en in geestelijk opzicht is hij derhalve weinig meer dan een verkondiger van het NIETS, wanneer we NIETS omschrijven als een geheel van opvattingen die van elke zin zijn ontbloot.
  Wanneer hij dan ook stelt dat Hitler het grote NIETS was dan heeft hij ongelijk. Hitler verdedigde juist wel een aantal principes en omdat hij die principes op een uiterst fanatieke en consequente wijze heilig verklaarde dreef hij zichzelf en zijn land de dood in, waarbij hij op een ongekende wijze wraak nam op diegenen die hij verantwoordelijk stelde voor zijn ondergang: de joden.
  De jodenmoord was een hele simpele, doodgewone daad van wraak en vergelding. Wanneer je dan ook een historische vergelijking wilt maken, waarbij gebeurtenissen uit het heden worden gespiegeld aan gebeurtenissen uit het verleden, dan zul je de kernwoorden van het destructieproces in de jaren 40-45 naar voren moeten halen.
  Hitler en Goebbels wisten heel goed dat de joods-christelijke God er een was van wraak en vergelding - dat had de filosoof Friedrich Nietzsche hen namelijk duidelijk gemaakt. Waar Nietzsche echter pleitte voor een overwinning van die moraal daar namen zij die moraal over, zodat ze op een doelbewuste wijze - toen zij hun einde zagen naderen - ervoor gekozen hebben een weerzinwekkende machtsdaad te stellen: de totale, radicale vernietiging van de tegenstander op een wijze die volgens de wraakzuchtige God van de bijbel (een van de vele Bijbelse goden) gerechtvaardigd is.
  Wie naar de beelden uit Bagdad kijkt ziet dezelfde wraakzuchtige God aan het werk. Die oorlog is geen bevrijdingsoorlog (over politieke smaak valt namelijk altijd te twisten) maar een vergeldingsoorlog.
  Wanneer we Irak werkelijk hadden willen bevrijden zouden we niet Irak zijn binnengevallen om een regime te vernietigen, maar dan zouden we Irak hebben gevraagd democratische hervormingen door te voeren. Tegelijkertijd zouden we - om een democratisch hervormingsproces mogelijk te maken de sancties hebben opgeheven en we zouden de staat Israël - die alle jaren door de belangrijkste bron van onrust en chaos in het Midden-Oosten is geweest - stevig hebben aangepakt.
  Maar wat zien we nu gebeuren? Een immens antidemocratisch dwangapparaat wordt naar Irak gestuurd om het te dwingen afstand te doen van zijn politieke - als antidemocratisch beschouwde - staatsstructuur, terwijl het zionistische Israël de belofte wordt gegeven dat het tot NIETS gedwongen zal worden.
  Wie tot NIETS gedwongen wordt, zal nooit enige filosofische denkarbeid hoeven te verrichten. Hij kan een volstrekt immoreel leven leiden, dansen, zingen, huichelen en al diegenen dood slaan die lastig zijn. Denken is niet nodig in zo’n wereld, en daarom wordt als alternatief een drug uitgereikt: de ideologie, de religie, het idool.
  “Idolenvering”, zou Karl Marx zeggen, “is de opium van en voor het volk”…

  Als gevolg van de dood van het denken worden wij ook tot NIETS gedwongen. Wie eerlijk wil zijn - iets wil dus - zal dat alleen kunnen zijn wanneer hem het recht wordt gegund de oneerlijkheid aan te vallen. Maar welke eerlijkheid bestaat er in een land waarin de media in de greep zijn van de oneerlijken.
  Kijken naar de Nederlandse televisie is momenteel onmogelijk. Je kunt net zo goed gaan zitten kijken naar een kleuterprogramma, waar kinderen pies en poep roepen naar elkaar.
  Waarom de Nederlandse televisie zichzelf tot propagandamachine heeft gemaakt moet een geheim blijven.
  Het woord 'zionisme' is een verboden woord en omdat dat woord - en niet het woordje ‘NIETS’ - het sleutelwoord is, daarom leven we in een raadselachtige wereld, waarin schertsfilosofen praten over zoektochten en de wil ooit - in een verre, nooit te bereiken toekomst - de waarheid te ontdekken; een belachelijke zaak natuurlijk.
  Wie waarheid zoekt - zeg ik altijd - moet op zoek gaan naar de mensen die de waarheid vervalsen, ontkennen en belachelijk maken.
  Een van die mensen is de PvdA-politicus Max van der Stoel - de man die in een niet al te ver verleden de vader van Prinses Maxima via ‘redelijke, maar wel zeer krachtige overtuiging’ gedwongen heeft afstand te doen van zijn verlangen ons 'goede' land te bezoeken.
  ’Het gewetensvolle Nederlandse volk’ - zo stelde Van der Stoel - ‘zal zich gekwetst voelen wanneer u bij een huwelijksplechtigheid aanwezig zult zijn’.
  In mijn ogen was de man een huichelaar, een charlatan en een opportunist, en die mening ben ik nog altijd toegedaan nu ik ontdek dat dezelfde man die de vader van Prinses Maxima veroordeelde - een rechtse man die de oprechte mening was toegedaan dat hij de Westerse democratie moest verdedigen tegen de aanvallen van marxistische, door Cuba gesteunde, terroristen - nu een man steunt - de oorlogsmisdadiger Tony Blair - die precies dezelfde argumenten hanteert (VK 24-3).
  Waar echter de argumenten van ‘Vader Maxima’ steekhoudend waren - er was sprake van een reële dreiging en de rebellen waren vijanden van de democratie - daar zijn de argumenten van Blair vals en inhoudsloos.
  Saddam Hussein bedreigde onze democratie niet, de staat Israël is geen echte democratie, hij wilde ons niet terroriseren - bood integendeel alleen maar vriendschap aan - hij steunde de VN en hij toonde zich bereid volledig mee te werken met een VN-inspectiecommissie die de opdracht had gekregen er zorg voor te dragen dat Irak zich volledig zou ontdoen van alle niet-conventionele wapens.
  Blair verzon leugens. Blair verzon wapens. Blair verzon vijanden. Blair maakte ons duidelijk dat Saddam Hussein mogelijkerwijze nu geen gevaar was, maar dat hij dat onvermijdelijk zou worden wanneer we zijn land de vrijheid zouden geven waar het volgens het internationale recht op had. Want daar ging het om. Tony Blair wist heel goed dat Irak zich ontwapend had en hij wist dus ook dat de VN de morele plicht had de sancties tegen Irak op te heffen, hetgeen betekende dat Irak de mogelijkheid zou bezitten zichzelf op te werken tot het (relatief) moderne, welvarende socialistische land dat het voor het uitbreken van alle oorlogsgeweld is geweest, in een regio, waarin Israël automatisch de economisch zwakkere zou zijn.
  Dat moest voorkomen worden. Verhinderd moest worden dat Irak een welvarend socialistisch land zou worden. En daarom moest Irak worden bezet.
  Daar zijn we nu mee bezig. Wat we bevrijding noemen is bezetting. Wie de euvele moed durft op te brengen de bezetter een bezetter te noemen wordt aan de kant geschoven.
  Kijk naar de Nederlandse televisie. Bevrijdingstelevisie? Vergeet het maar. Doodgewone bezetterstelevisie. Die bezetter zegt dat Irak wordt bevrijd en daar hebben we het mee eens te zijn.
  Jaren van Palestijnse onderdrukking worden in het grote vergeetboek gezet. Israël wordt tot NIETS gedwongen.
  Daarom is onze moraal een voze, inhoudsloze moraal. Omdat alles wat recht zoekt wordt teruggebracht tot NIETS, het grote NIETS dat de morele leiders van de mensheid - Amerika en Engeland -ons aanbieden.
  Wat dat betekent interesseert ons niet. De opportunisten zullen hier straks feest mogen vieren - de mensen met principes liggen in de goot.
  Daarom hecht ik weinig waarde aan alle mooie verhalen van zogenaamde verzetshelden die uit Irak en Iran zijn weggevlucht. Want wie principes heeft die zal zijn principes altijd blijven verdedigen. Dan maakt het niet uit wie of wat je verdedigt. Een principieel mens zal nooit de verkrachting van het recht verdedigen - want wanneer je dat doet verklaar je dat jouw vlucht niets anders was dan een poging je eigen hachje te redden (een daad die de CDA-politicus Willem Aantjes stelde in de oorlogsjaren 40-45, hetgeen leidde tot zijn politieke val en een radicaal, monsterlijk en onrechtvaardig uitstotingsproces).
  Een principieel mens verdedigt zijn eigen hachje niet, nee, hij verdedigt het principe en hij weet dat al diegenen die het eigenbelang boven het principe plaatsen doodgewone hypocriete NIETS-zeggers zijn.
  Zo probeert Max van der Stoel - die door de regering van Irak altijd een ‘aartsleugenaar’ en een ‘lakei van het zionisme’ is genoemd - de schuld voor het barbaarse optreden van Amerika en Engeland in de schoenen te schuiven van Duitsland, Frankrijk en Rusland. Dat zijn de landen die zijn afgeweken van de goede lijn en die moeten derhalve gezien worden als de werkelijke misdadigers, die de goede Amerikanen en Engelsen gedwongen hebben slecht te zijn.
  Het is de moraal van de NIETS-zegger, de moraal van de man die maar een enkele wet kent: de wet van de staat Israël die tot NIETS gedwongen wordt. (Zwolle, 24-3-2003)


  British Troops Forced Out Of Basra Amid Fierce Resistance

  Under attacks by mortars and guerrillas disguised in civilian clothes, Britain's Seventh Armored Brigade, the Desert Rats, was forced to withdraw, March 24, from the southern Iraqi city of Basra, Iraq's second largest.
  U.S.-led military commanders admitted they had vastly underestimated the strength of Iraqi resistance and the loyalty of Basra's population to the regime of Iraqi President Saddam Hussein, according to Agence-France Presse (AFP).

  U.S. and British forces had a tough time taming Iraqi resistance in the country's southeast, outside Basra and the key deep-water port of Umm Qasr, reported AFP.
  Military planners had expected little resistance in the region because they thought the Shiite Muslim majority long repressed by the Sunnis from the north would be glad to be rid of Saddam. "There are significant elements in Basra who are hugely loyal to the regime. Their loyalty is rewarded with a better standard of living than most, so they don't want to give it up easily," he added.
  Trueman said, "We always had the idea that everyone in this area hated Saddam. Clearly, there are a number who don't." (Palestine Chronicle 24-3-2003)

  Het feit dat de Engelse en Amerikaanse soldaten Iraakse steden omsingelen teneinde ze via ouderwetse uithongeringsmethoden tot overgave te dwingen wijst er op dat het woord bevrijding enige relativering behoeft. Wat de Irakezen in feite zeggen is: "We moeten jullie niet, donder op". Wie enig verstand heeft van de clanstructuur in Irak begrijpt dat. De clans vormen tamelijk eigenzinnige, onafhankelijk opererende leefeenheden - die weinig te maken willen hebben met autoritair, afstandelijk van bovenaf opgelegd gezag, het gezag dat de bevrijders hen willen 'schenken'. Bevrijding betekent dus vernietiging van de clanstructuur en gevangenzetting van grote delen van de bevolking.

  Israel wil geen onafhankelijke Palestijnse staat
  - continuing story -

  Israel wil dat het woord 'onafhankelijk' met betrekking tot een Palestijnse staat uit het vredesplan voor het Midden-Oosten geschrapt wordt. Dit staat volgens de krant Haaretz zondag in een nieuw document met de reactie van de Israelische regering op het plan. In plaats van 'onafhankelijk' moet in het stappenplan van de VS, de EU, Rusland en de VN komen te staan dat er een Palestijnse staat komt met 'bepaalde kenmerken van soevereiniteit' die 'geloofwaardig' moet zijn en 'de wet moet respecteren'.
  De Amerikaanse president Bush kondigde vrijdag aan dat hij op zeer korte termijn het vredesplan, dat al meer dan een half jaar in bespreking is, gaat presenteren aan Israël en de Palestijnen.
  Het plan is gebaseerd op een toespraak die president Bush vorig jaar juni heeft gehouden en waarin Israël en de Palestijnen werden opgeroepen elk een aantal stappen te zetten, die zouden moeten uitmonden in een onafhankelijke Palestijnse staat in 2005. (Joods.nl, 17-3-2003)

  Bepaalde kenmerken van soevereiniteit. Het is een begrip dat zo overgenomen lijkt te zijn uit een apartheidsboek. Je bent geen Israëlisch staatsburger, ook geen burger van een onafhankelijk land, nee, je plaats moet ergens in het midden gesitueerd worden: je bent een mens zonder land - een omschrijving die joden in het verleden graag aan zichzelf toekenden, om daarmee aan te geven dat het hun plicht was terug te keren naar het geboorteland.
  Het blijft ongelooflijk dat zich intelligent noemende mensen de waanzin van een aan 'de natie' gekoppelde religie blijven verdedigen.
  Het is waanzin en het is en blijft de plicht van intelligente mensen die waanzin te bestrijden, om te voorkomen dat intelligente mensen door primitieve waanzinnigen het leven onmogelijk wordt gemaakt.
  Nu de bommen in een naargeestig, zinloos ritme op Irak regenen is het zinvol te wijzen op de waanzin van mensen die domweg niet in staat zijn in een ander een gelijke te zien.
  Jodendom is een religie. Iedereen kan zich in principe tot het jodendom bekeren, in Europa is dat op grote schaal gebeurt, dus je vraagt je af waarom niet een humane rabbi op het geniale idee komt de Palestijnen officieel tot 'jood' uit te roepen, zodat ook zij deel mogen uitmaken van het joodse tehuis.
  Wijze rabbi's bestaan er echter niet in Israël. Het idee van een Arabische jood die ook Mohammed en Jezus als profeten beschouwt schijnt zo monsterlijk te zijn, dat er niet eens over nagedacht mag worden...
  En het blijft de vraag natuurlijk of aan moslimzijde de wijsheid opgebracht kan worden in te zien dat het begrip 'moslim' zowel de begrippen 'christen' als 'jood' omvat...