De Nieuwe Wereldorde
erkenning van gelijkheid


"...To be a human being among human beings, and remain one forever, no matter what misfortunes befall, not to become depressed, and not to falter - this is what life is, herein lies its task." Fyodor Dostoevsky to his brother Mikhail, Dec. 22, 1849


Israelische onafhankelijkheidsverklaring
14 mei 1948

THE STATE OF ISRAEL will promote the development of the country for the benefit of all its inhabitants; will be based on the precepts of liberty, justice and peace taught by the Hebrew Prophets; will uphold the full social and political equality of all its citizens, without distinction of race, creed or sex; will guarantee full freedom of conscience, worship, education and culture; will safeguard the sanctity and inviolability of the shrines and Holy Places of all religions; and will dedicate itself to the principles of the Charter of the United Nations.

Handvest van de Verenigde Naties (1945)


Aanhef (Preambule)

Wij, de volken van de verenigde naties vastbesloten komende geslachten te beveiligen tegen de oorlogsgesel, die tweemaal gedurende ons leven onuitsprekelijk leed over de mensheid heeft gebracht, en opnieuw het vertrouwen in de grondrechten van de mens, in de waardigheid en waarde van de menselijke persoon, in gelijke rechten van mannen en vrouwen, alsmede van grote en kleine volken te bevestigen, en voorwaarden te scheppen, waaronder gerechtigheid en eerbied voor de verplichtingen, die uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht voortvloeien, gehandhaafd kunnen worden, en sociale vooruitgang en betere levensstandaarden in grotere vrijheid te bevorderen
en te dien einde
verdraagzaamheid te betrachten en te zamen in vrede met elkaar als goede naburen te leven, en onze krachten te verenigen om internationale vrede en veiligheid te handhaven, en door de aanvaarding van beginselen en de instelling van methodes te verzekeren, dat wapengeweld niet zal worden gebruikt behalve in het algemene belang, en ter bevordering van de economische en sociale vooruitgang van alle volken een internationaal apparaat te gebruiken
hebben besloten onze pogingen te verenigen om onze doeleinden te bereiken. (Klik voor bron)

Bin Laden noemt Ba'ath-socialisten 'ongelovigen'

A taped message believed to be from fugitive militant Osama bin Laden warned Arab nations against supporting a war against Iraq as threatened by the United States -- but branded Saddam Hussein an infidel.

State Department spokesman Richard Boucher said the tape corroborated the allegations that Secretary of State Colin Powell made to the U.N. Security Council last week to justify U.S. threats to go to war against Iraq -- that al Qaeda and the Iraqis were in contact and cooperating. (By Samia Nakhoul, Reuters 11-2-2003 Reuters)

Osama bin Laden: een duivelse dienaar van de goede zaak

Hoewel Osama bin Laden duidelijk aangeeft dat hij alleen die moslimstaten 'goed' vindt die het moslimfundamentalisme onvoorwaardelijk steunen - socialisten zijn binnen zijn simplistische wereldbeeld heidenen die vernietigd moeten worden - verkondigt het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken doodleuk dat de oproep van Osama bin Laden om de Amerikaanse agressie te weerstaan bewijst dat er banden bestaan tussen Al Qaeda en het bewind in Bagdad.
Het is een belachelijke conclusie, die aantoont dat de Amerikaanse leiding momenteel aan verstandsverbijstering leidt.
Het is de logica van Ariel Sharon en Benjamin Netanyahu die momenteel de wereld regeert, een sadistische, onredelijke schijnlogica die alleen maar tot ondermijning van alle menselijke, humanistische waarden in de wereld zal leiden.
Het feit dat Osama bin Laden het socialistische Irak steunt toont aan dat Irak via uiterst geraffineerd provocatief gedrag van Israël, Amerika en Engeland in de armen wordt gedreven van het terrorisme. Sociologen noemen dat een zichzelf waarmakende profetie.
Wie een dergelijke vorm van schijnlogica accepteert ondergraaft alle rechtsprincipes die in de wereld een eerlijke rechtsgang dienen te garanderen.
We moeten niet vergeten dat er zoiets bestaat als het Internationale recht. Dat internationale recht behoort uit te gaan van elementaire rechtsprincipes, waarvan de meest essentiële is dat je verplicht ben de waarheid te spreken. Wie tijdens een proces betrapt wordt op leugens wordt in een eerlijke rechtstaat bestraft! Israel, Engeland en Amerika verwerpen het recht. Zij hanteren het Stalinistische Jabotinksi principe dat stelt dat God en rechtvaardigheid niet bestaan in een wereld waarin de Macht de wereld wil beheersen.
Osama bin Laden verdedigt net als de Israëlische fundamentalisten de wreedheid van de macht. Daaruit zou je de conclusie kunnen afleiden dat hij niets te maken heeft met de 11 september aanval, die werd uitgevoerd door Saoedische antikapitalistische intellectuelen. Osama's eerste reactie was: "Ik heb er niets mee te maken", een opmerking die door zijn veroordeling van het Ba’ath-socialisme een schijn van waarheid begint te krijgen.
De plegers van de 11-septenber-aanval stelden op een wrede wijze een intellectuele daad: Zij vielen de symbolen van het geld en de macht aan.
Osama bin Laden laat met zijn aanval op het Ba’ath-socialisme zien dat hij tegen de verlichtingsidealen is waaruit dat Ba'ath-socialisme is voortgekomen. Tegenover de wrede macht van rechts Israël plaatst hij de wrede macht van het rechtse moslimfundamentalisme.
Door het provoceren van Irak proberen Israël en Amerika Irak het simplistische fundamentalistengezicht van Osama bin Laden op te plakken.
Opnieuw zijn fundamentalisten de vrienden van Israel en Amerika. Waar Hamas via domme wraakacties Sharon oppermachtig heeft gemaakt, daar moet Osama bin Laden rechts Amerika oppermachtig maken. De terroristen steunen elkaar en zorgen er samen voor dat onze wereld een simplistische wereld wordt.
Het begint er op te lijken dat Saddam Hussein zich laat manipuleren. Dat blijkt uit het feit dat hij net als George Bush theologische wartaal aan het uitslaan is. Waar Bush Irak 'het kwaad' noemt, daar noemt Saddam Hussein Amerika momenteel 'het kwaad'.
Dat is een proces dat geniepige scherts-intellectuelen in gang hebben gezet. Zij gebruiken de naïviteit van een president die het tegendeel is van een intellectueel om de wereld een leugenachtige moraal op te dringen.
Rechtse oorlogshitsers dwingen Irak zich te gedragen zoals zij willen dat het zich gedraagt. Zij zijn simplisten en zij maken van de ander ook een simplist. Wanneer ze vervolgens de ander zijn complexe persoonlijkheid hebben afgepakt, gaan ze hun eigen haat, hun eigen onredelijkheid en hun eigen sadisme aanvallen. Ze tonen alle wreedheid die ze met zich meedragen en die laten ze los op miljoenen onschuldige mensen.
Onze beschaving is met een dergelijke uitbarsting van blind sadisme niet gediend. Het wordt dan ook tijd dat we ons bezinnen op de noodzaak een nieuwe wereldorde te vestigen, een redelijke orde, die is gebaseerd op het Handvest van de Verenigde Naties dat in het jaar 1945 aan de wereld werd voorgelegd.
Dat betekent de vernietiging van de Stalinistische Jabotinski-doctrine van Ariel Sharon en zijn rechtse vrienden. Maar wat is belangrijker? Een redelijke wereldorde, waarin alle naties van de wereld op een redelijke wijze als gelijken samenwerken? Of de dictatuur van een stel blinde ideologen die beweren dat God en rechtvaardigheid in een wereld van machthebbers niet bestaan?
Saddam Hussein zou er verstandig aan doen de theologische wartaal die hem wordt opgedrongen terzijde te schuiven. Hij zou de Verenigde Naties moeten vragen vredestroepen in zijn land te stationeren. Niet om te laten zien dat hij laf is, maar om te laten zien dat Israël, Engeland en Amerika de agressors zijn tegen wie het Irakese volk beschermd moet worden.
In dat geval zullen de sancties moeten worden opgeheven en zullen Amerika en Engeland gedwongen worden de werkelijke agressor in het Midden-Oosten, de zionistische staat Israël – een staat die nog altijd de ontkenning is van het Handvest van de Verenigde Naties - tot de orde te roepen: een werkelijke orde, die niet is gebouwd op macht en ongelijkheid, maar op naar gelijkheid strevend recht.

SADDAM ON TELEVISION

Bagdad boekenmarkt In Iraq, Saddam was shown on television receiving officials to mark the Eid al-Adha holiday.
"I could not wish for a greater, higher or better state that we are in...of Iraqi men and women and their growing readiness and ability to confront evil" in attacking Iraq, he said.
A personal peace envoy from Pope John Paul arrived in Baghdad with a message to Saddam "crucial for peace in Iraq" and was due to meet Iraqi officials.
The U.S. military said aircraft taking part in U.S.-British patrols over north and south Iraq attacked and destroyed a mobile Ababil-100 surface-to-surface missile and support vehicles. There was no immediate report from Baghdad. (By Samia Nakhoul, Reuters 11-2-2003 Reuters)

Sander van Walsum & de Leugen

Sander van Walsum is redacteur van de Volkskrant. Hij vertegenwoordigt de onredelijke helft van de redactie. In een kort artikel plaatst hij Saddam Hussein naast Adolf Hitler.
Zoals Amerika Hitler heeft verslagen werd en het Duitse volk heeft geleerd dat agressie zinloos is, zo moeten we ook Irak leren dat agressie zinloos is. Dat is zijn stelling.
Het is een simplistische, anti-intellectuele stelling, die voorbijgaat aan de complexiteit van een historisch verhaal dat ons heel wat anders leert dan het verdommende simplisme dat Sander van Walsum ons op wil dringen.
Hitler was een rechts-nationalistische politicus, die net als de zionisten de heilige natie tot God wilde uitroepen. Het volk is er voor de natie en wie daarom een goede nationalist is behoort tot de elite van de wereld.
Omdat hij een boek geschreven heeft, 'Mein Kampf', waarin racistische, pseudo-wetenschappelijke theorieën werden verdedigd die met name een bedreiging vormden voor de joden in Duitsland, namen vooraanstaande joodse organisaties in het jaar 1933 - na de benoeming van Hitler tot 'Rijkskanselier' - het besluit Duitsland op alle mogelijke manieren te boycotten. Duitsland moest in een isolement worden gedwongen en het Duitse volk moest duidelijk worden gemaakt dat het de racist Hitler aan de kant moest schuiven.
Hoewel de boycotactie begrijpelijk was, leidde zij er in feite alleen maar toe dat de nationaal-socialisten werden geradicaliseerd: "Zij, de joden, krijgen ons niet op de knieën, we zullen laten zien dat wij de sterkste zijn..."
De vraag of er op een andere wijze gereageerd had moeten worden is hier niet relevant - wat gebeurd is, is gebeurd - waar het om gaat is de machtsstrijd die er in het jaar 1933 ontstond tussen Duitsland en 'het internationale jodendom', op grond van het feit dat een man kanselier werd die een racistisch boek had geschreven.
Wie vergelijkingen wil trekken met het heden zal dat gegeven als uitgangspunt dienen te nemen. Elke andere vergelijking is vals.
Welnu: Saddam Hussein heeft geen racistisch boek geschreven. Hij is juist de tegenstander van extreemrechtse zionisten, die wel racistische geschriften hebben geproduceerd.
Die rechtse zionisten verdedigden een ordinaire kolonisatiepolitiek, die er op gericht was de oorspronkelijke bevolking van de te bezette gebieden te verwijderen en hun cultuur - een Oosterse cultuur die als barbaars werd gezien - te vernietigen.
Honderdduizenden mensen werden verdreven. Honderden dorpen werden vernietigd en platgewalst om te voorkomen dat de verdreven mensen ooit nog terug zouden kunnen keren, joodse gemeenschappen in de Arabische landen werden op directe of indirecte wijze vernietigd, het Arabische nationalisme werd in de jaren vijftig en zestig (via een projectie in de gehate Egyptische president Nasser) tot duivel uitgeroepen en alles werd op alles gezet om de Arabische wereld via een agressief verdeel en heers proces te onderwerpen. En dat alleen maar omdat men een staat wilde opbouwen die het exclusieve eigendom moest zijn van een kleine groep mensen die de norm hanteert dat "de joden geen minderheid mogen zijn" – zodat hun geringe getalssterkte via extreme bewapening en samenwerking met Amerika dient te worden gecompenseerd.
Adolf Hitler was een racist die door de boycotactie van joodse organisaties de jodenhater werd die hij in feite altijd al was geweest. Saddam Hussein echter is nooit een jodenhater geweest. Hij kan ook geen antisemiet zijn omdat hij zelf een antisemiet is. Alle uitspraken in ‘Mein Kampf’ die gericht zijn tegen zwartharige mensen met rare grote of zelfs kromme neuzen zijn ook beledigend voor de Arabieren, die wat uiterlijk betreft in feite meer overeenkomen met het nazi-stereotype van de 'duivelse oosterling' dan de Westerse politieke leiders in Israël die zichzelf 'joden' noemen.
de duivelse oosterling Wie de geschriften van rechtse zionisten leest zal ontdekken dat zij net als Hitler het beeld van 'de duivelse oosterling' gebruiken, om hun politiek van terreur en onderdrukking te rechtvaardigen.
Dat was de reden waarom vooraanstaande joodse intellectuelen na de vestiging van de joodse staat waarschuwden voor de dreiging die er volgens hen uitging van rechtse joodse groeperingen in Israël – die in hun ogen in feite joodse kopieën waren van Duitse en Italiaanse fascistenorganisaties. ‘Wanneer die groeperingen de macht in handen krijgen’, stelden ze in het jaar 1948, ‘dan breekt de hel los’.
De linkse beweging in Israël heeft het gevaar van het rechtse zionisme nooit onder ogen willen zien. De wil een vals eenheidsideaal in stand te houden, een ideaal dat er van uitgaat dat elke jood de zielsbroeder is van de andere jood, zodat het onmogelijk is dat de ene jood in opstand komt tegen de andere jood, leidde ertoe dat alle wandaden van de joodse terreurgroeperingen met de mantel van wat valse schijnliefde werden bedekt.
En toch kunnen en mogen die wandaden niet ontkend worden. Juist de voortdurende vlucht voor de waarheid dwingt de joden ertoe een sadistische burgermansmoraal te verdedigen die de ontkenning is van de op vrijheid, gelijkheid en broederschap gerichte moraal die uit het Handvest van de Verenigde Naties spreekt.
Rechtse zionisten ontkennen dat handvest, omdat het hen aanklaagt. Zij willen morele leiders zijn, maar zij zien zich geplaatst tegenover een echte moraal, die hen (met hun fascistische verleden) in de beklaagdenbank plaatst. Daarom willen zij de VN vernietigen. En daarom hebben zij 'de duivelse oosterling' nodig om hun leugens goed te kunnen praten.
Het enige juiste antwoord daarop is zeggen dat je voor het Handvest van de Verenigde Naties kiest. (Zwolle, 12-2-2003)

Ol' Man River

de Jordaan

Let me go 'way from the Mississippi
Let me go 'way from the white man boss
Show me that stream called the River Jordan
That's the old stream that I long to cross
.

Ol' Man River, that Ol' Man River
He don't say nothin', but he must know somethin'
He just keeps rollin', he keeps on rollin' along

He don't plant tatters, and he don't plant cotton
And them what plants em, are soon forgotten
But Ol' Man River, just keeps rollin' along

You and me, we sweat and strain
Body all achin' and racked with pain
Tote that barge and lift that bail
You get a little drunk and you lands in jail

I gets weary, and sick of trying
I'm tired of livin', but I'm scared of dyin'
But Ol' Man River, he just keeps rolin' along

(Frank Sinatra Songbook)


Then Jesus came from the Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying: “I need to be baptized by you, and do you come to me?” Jesus replied: “Let it be now; it is proper for us to do this to fulfill righteousness.” Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went out of the water. At that moment heaven was opened, and he saw the spirit of God descending like a dove and lighting on him. (Gospel Mt. 3, 1-7)

In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest: AMEN...

Hymns to AMUN : a selection ...

 • 80th Chapter.
  The Eight (1) were Your first manifestation (2),
  until You completed these, You being Single (3).
  Secret was Your body among the elders,
  and You kept Yourself hidden as Amun,
  at the head of the gods.

 • You made Your manifestations in Tatenen (4),
  to accompany the primeval ones in Your first primeval time.
  Your beauty arose as the Bull of His Mother (5).
  You withdrew as the one in the sky, enduring as Re.
  10 You returned in fathers, maker of their sons,
  to make an excellent heritage for Your children.

 • You began manifestation with nothing,
  without the world being empty of You on the first occasion (6).
  All gods came into existence after You ... [remainder lost]

  Leiden Papyrus I 350 - ca.1213 BCE

  The name "Amun" ("imnw") suggests imperceptibility in and of itself and derives from the verb "imn", meaning both "to conceal" and "be hidden". Its vocalization is said to belong to the same noun-class as the name "Atum" (Osing, 1976). Amun is depicted anthropomorphically and wears his typical crown, consisting of a modius surmounted by two high feathers, divided vertically into two sections (the Two Lands), each plume having horizontal segments adding up to seven. His flesh is coloured blue, suggestive of lapis lazuli, an imported, highly-prized stone dedicated to Amun. He is a god of Air, as the two feathers suggest. As the wind, Amun can be felt but not be seen, except in its effects, just as the blowing wind moves through feathers ... (Ancient Egyptian Philosohy)

  " Amen Or Amon Means "Faithful, Hidden, Trusted." In The Hebrew, Amen Means "So Be It" Or "Verily" Or "Surely." The Real Meaning Of Amen In The Arabic Language, Aamin Comes From The Root Word Amana, Meaning "To Have Faith." As You Can See, In Arabic The Word Amen Is Spelled Aamen.
  In The Hebrew And Greek, Amen Should Be Spelled Amein. But It's Not, It's Spelled Amen. So Where Did The Spelling Amen Or Amon Come From? The Truth Of The Matter Is, Amon (Amen) Is The Name Of An Egyptian Deity.
  Just Like Most Christian Customs And Traditions Of Today (Like Christmas And Easter Which Were Created In Honor Of Two Egyptian Deitties Horus (Tammuz) And Isis (Ishtar). The Egyptian And Sumerian Way Of Life Has Even Eased Into The Prayers Of Christians As In Revelation 22:20.(Klik voor bron)

  Uw Heer Onderwees Met De Pen

  Christenen realiseren zich niet dat ze met het slaan van een kruisteken en het uitspreken van de daarbij behorende tekst de Egyptische God Amun aanidden, een onzichtbare Lucht-God, die zichzelf op een indirecte wijze zichtbaar maakt via geestelijke arbeid (het element Lucht verwijst naar verstand, intellect).
  Moslims aanbidden dezelfde God, een God die zich niet manifesteert via macht, geweld of hol vertoon, maar via het geschreven woord:
  "..Want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige, die (de mens) door middel van de pen onderwees.." (Koran 96: Het geronnen bloed).
  Mensen die zichzelf 'gelovige' noemen dienen zich daarom te realiseren dat de benadrukking van de waarde van geestelijke arbeid ertoe dient te leiden dat al diegenen die zich op een creatieve, nadenkende wijze met intellectuele arbeid bezig houden gerespecteerd dienen te worden.
  Aya Sofia - Turkije Niet de starre, onbeweeglijke fundamentalist wordt op de eerste plaats gezet, maar de intellectueel, de schrijver die zijn gedachten op papier neerzet, met de bedoeling de geest van andere mensen op een creatieve wijze in beweging te zetten...
  Wie stil wil blijven staan, wie niet bewogen wil worden door de creatieve geest, laat zien dat hij een vijand is van God...

  Volgens de Romeinen zijn Jupiter en Amun synoniemen. De Goddelijke Beweger (de Heer die onderwijst met de pen) vertegenwoordigt de Geest van de Wijsheid: Aya Sofia, ofwel Heilige Wijsheid.

  PANTA REI - ALLES STROOMT

  Heraclitus leefde van 536 tot 470 Voor Christus en is een bekende klassieke Filosoof. Hij vatte zijn filosofie samen in slechts twee woorden : Panta Rei, letterlijk : Alles Stroomt, of alles is verandering.
  Heraclitus stelde dat alles constant verandert, van het kleinste zandkorreltje tot de sterren aan de hemel. Slechts verandering zelf is werkelijk, ieder ding (object) is in wezen slechts een product van de verbeelding van de mens.
  Deze filosofie van Heraclitus impliceert dat alle wetten statisch en dus kunstmatig zijn - wetten kunnen de werkelijkheid niet weergeven, noch kunnen ze de werkelijkheid vorm geven, ten minste niet bevredigend. Ongelukkigerwijze zijn Panta Rei en de impact daarvan op politiek en levensbeschouwing zogoed als uitgewist door achtereenvolgende culturen. (klik voor bron)
 • Info-bulletin van het Jabotinsky-instituut: september 2000
  The Knesset Pays Homage to Jabotinsky's Memory

  Upon the initiative of the Jabotinsky Institute, the Knesset convened a special session on July 18 to mark the 120th commemoration of Ze'ev Jabotinsky's birth and 60 years since his passing. The session was chaired by MK Reuven (Ruby) Rivlin, Deputy Knesset Speaker, who worked hard on behalf of this event.
  Hundreds of invited guests gathered, prior to the session, in the Chagall Hall to be received by Peleg Tamir, the Institute's Chairman, who noted that "this is one of the highlights of the Jabotinsky Year celebrations".

  Minister of Regional Development, Shimon Peres, recalled that he passed on in 1964 to then-Prime Minister Levi Eshkol the request to bring Jabotinsky's remains to Israel. This was readily agreed to. "We can pay homage, almost all of us, to the memory and the honor of one of the thinkers and fighters who fashioned for us a base that permits us to fix our future according to a vision and not only according to distress."

  Likud faction head, MK Ariel Sharon, admitted: "I did not grow up on the knees of the Jabotinsky ideology and therefore, the more I deepen my study of it, I find, more and more, an unending treasure of ideas and concepts that befit our times." He praised those who worked so hard to spread Jabotinsky's heritage. (Jabotinsky Institute)

  Zie ook: Sharon en de Likoed
  zielige verschoppelingen of onverdraagzame ideologen?


  De wrede Leugen
  destalinisering van Israël nog altijd niet in zicht

  In de jaren vijftig begonnen linkse intellectuelen, mede dankzij onthullingen van sovjet-leider Nikita Chroestsjow, in te zien dat het Sovjet-Rusland van Jozef Stalin een wrede, krankzinnige leugen was.
  Ondanks het harde feitenmateriaal dat op tafel werd gelegd weigerden hardnekkige communistische fundamentalisten die waarheid te accepteren. Hier waren ongetwijfeld lasterlijke bourgeoiskrachten aan het werk. Stalin kon geen slechte man zijn.
  Een soortgelijke situatie zie je momenteel optreden waar het de pogingen betreft van eerlijke intellectuelen de waarheid over de staat Israël boven tafel te brengen. Die waarheid wordt gezien als een aantasting van de meest diepe geloofsovertuigingen die men bezit, en ze kan daarom niet juist zijn. Met zo'n wrede waarheid valt niet te leven. Kies daarom maar voor een wrede leugen...

  Zeev Jabotinsky, die in Israël door (oud) links en rechts als een held wordt aanbeden, was een man zonder enige moraal, wanneer we uitgaan van de stelling dat de moraal een geheel van waarden en normen is dat in dienst staat van de gehele mensheid (denk aan het Handvest van de Verenigde Naties).
  Jabotinksy is de man van de deel-moraal. Dat wat goed is voor de joden is moreel goed en dat wat slecht is voor de joden is moreel slecht. God en recht, stelt Jabotinsky, bestaan niet, daar waar de belangen van Israël in het geding zijn.
  Die opvattingen zijn een primitieve vertaling van extreemrechtse opvattingen binnen de joodse orthodoxie. Ook daar toveren rabbijnen uit de Talmud (boek met rabbijnse regels en voorschriften) uitspraken tevoorschijn die de jood als goddelijke uitverkorene boven de barbaarse heidenen plaatst, zodat hij het morele recht verkrijgt met niet-joden alles te doen wat hij wil, wanneer daarmee de goddelijke zaak van 'de moraal' is gediend.
  Dat absurde idee, dat een heel volk door God zou zijn uitverkoren om zichzelf boven alle anderen te plaatsen, is door het atheïstische zionisme overgenomen en via het werk van semi-fascisten als Jabotinksy (de vader van de ijzeren vuist-ideologie) en Josef Weitz (de vader van de transfer=etnische zuivering gedachte), omgezet in het idee van de goddelijke joodse staat.
  Zionistisch Israël is een volk zonder God, zodat de staat de rol van God heeft overgenomen. Men aanbidt geen principes, geen wijsheid, geen intellect, men aanbidt primair het land en het leger. Meer niet.
  Omdat de oppervlakkigheid regeert in onze Westerse wereld maakt niemand zich daar druk over. Waarheid is lastig in het rijk der oppervlakkigen. Waarheid plaatst je in een moreel vacuüm. Kortom: altijd zal de als wreed ervaren waarheid vervangen worden door de veel wredere werkelijkheid van de leugen, een zijnstoestand die van alle intelligente mensen hersenloze robotten maakt.
  Moraal is altijd een strijd tegen de robotmens. Dat was ook de reden waarom intelligente mensen het Stalinisme afwezen, omdat het Rusland van Stalin de geestelijke ontwikkeling van de mens tegenhield. Niet het economische systeem was slecht (wat is er tegen een socialistische verzorgingsstaat?), maar het tegen de geest gerichte ideologische terreursysteem dat in elke onafhankelijke intellectueel die opvattingen verkondigde die in strijd waren met de door de heersende politieke elite opgelegde geschiedenisinterpretatie een vijand van de staat zag.
  Stalin was een man zonder wijsheid, een man die zich niet liet leiden door menselijke gevoelens, maar door kil materialistisch cijfermateriaal, dat werd opgesteld door partij-bureaucraten, die binnen hun eigen elitaire wereldje ‘hoog ontwikkelde mensen’ waren, zodat ze onmogelijk konden luisteren naar critici die stelden dat ze als hoog ontwikkelde mensen aan de leiband liepen van een wrede, meedogenloze dictator.
  Intelligentie is dus een betrekkelijk begrip. Intelligentie is meestal gebonden aan het begrip ‘elite’. De elite bepaalt wie intelligent en wie niet. Wie niet tot de elite behoort, wordt genadeloos bestraft.
  Het behoren tot de elite eist dat je afstand doet van dat vreemde, onheilspellende begrip ‘waarheid’. Hetgeen betekent dat het deel uitmaken van de elite betekent dat je afstand doet van je verstand.
  Je bent niet intelligent wanneer je het verschil tussen waarheid en leugen niet kent. En dat is nu precies de reden waarom de huidige Amerikaanse regering niet deugt.
  In plaats van te kiezen voor een eerlijke benadering van de Midden-Oosten politiek, een politiek die je dwingt rekening te houden met het fascistische verleden van Israël, projecteert men het kwaad op een ronduit fascistische wijze in anderen.
  Condoleezza Rice, veiligheidsadviseur van president George Bush, roept de leider van de wapeninspectiecommissie in Irak, Hans Blix, openlijk op om een negatief oordeel uit te spreken over Irak, zodat Amerika het land aan kan aanvallen.
  Het is een uitspraak die ieder mens die een klein beetje rechtsgevoel bezit met huivering vervult. Het idee dat je zomaar slecht gemaakt kunt worden. De gedachte dat je voor een rechter staat die is omgekocht door een valse, rijke ander... Gruwelijker kan de wereld in de ogen van een naar rechtvaardigheid verlangend mens niet zijn.
  Maar de oppervlakkige, in zijn eigen goede wereldje opgesloten elite, maakt zich nergens druk over. Het gaat om een duivelse man, een 'wrede dictator'. Uit. Basta. Verder geen gezeik!

  Vrede sluiten vinden ze niet nodig. En dat kan ook niet anders, omdat vrede alleen daar mogelijk is waar de waarheid onder ogen wordt gezien, ook als die waarheid wreed is.
  Daarom werd er na de tweede wereldoorlog niet gekozen voor vrede, zoals het Handvest van de Verenigde Naties dat voorschrijft, maar voor de opdeling van de wereld in goed (het kapitalisme) en kwaad (het communisme).
  Vredelievende mensen - mensen die de spirituele strijd van de intelligente mens tegen het dualisme centraal stellen - hebben we een wereld gegeven die onleefbaar is.
  Wie intelligent is, wordt in het Westen verbannen naar het gekkenhuis. Hetgeen de reden is waarom de samensteller van deze website een simpel anti-elitair boekje heeft geschreven dat de opstandige titel “REVOLUTIE in het GEKKENHUIS” draagt.


  Zie ook: Leo Sjestow: De filosofie der tragedie
  Uit: Dostojewski en Nietzsche

  Opheffing van tegenstellingen

  Ik ben de eerste en de laatste,
  Ik ben de geëerde en de verachte,
  Ik ben de hoer en de heilige,
  Ik ben de vrouw en de maagd,
  Ik ben de moeder en de dochter,
  Ik ben kennis en onwetendheid,
  Ik ben schaamteloos en ik schaam mij,
  Ik ben zonder God en ik ben degene wier God groot is...

  Uit: Donder, Volmaakte Geest (een gnostisch geschrift)

  George W. Bush is een herboren christen die het fatsoen tot God heeft uitgeroepen, hetgeen betekent dat het onfatsoen de duivel is.
  Zou het onfatsoen niet de duivel zijn, dan zou hij geen herboren christen zijn en dan zou hij - net als voor zijn bekering - een aan de drank verslaafde feestneus zijn.
  De vraag is waarom een man die een hoog ambt bekleed geen drinkende hoerenloper zou mogen zijn. Immers, in een land dat pal staat voor de vrijheid van het individu mag niemand een ander dwingen 'fatsoenlijk' te zijn.
  Het is een verzwegen, maar wel zeer bekend feit, dat John F. Kennedy achter alles aanliep wat een rok droeg. Hij scheen er allerlei affaires op na te houden, waarvan de verhouding met de actrice Marylin Monroe de meest in het oog springende was. Op het net tref je zelfs allerlei opwindende verhalen aan over seksfeesten in het Witte Huis, waarbij John F. - spiernaakt op een driewieler van zijn dochtertje - een dame van plezier achtervolgde.
  Hoewel het waarheidsgehalte van al die verhalen niet bijzonder hoog is blijft toch het feit bestaan dat onfatsoen voor Kennedy niet de duivel was, zoals het dat ook niet was voor Bill Clinton, die desondanks niet de moed kon opbrengen de middelvinger op te steken tegen de Republikeinse fatsoensaanbidders die hem tot 'zondaar' uitriepen.

  geile bill ontmoet john f.

  Fatsoenlijke George (“wie zonder zonden is werpe de eerste steen”) was de felste tegenstander van ‘duivelse Bill’, de man die zich liet pijpen in de ovale kamer van het Witte Huis, dezelfde kamer waar nette George nu fatsoenlijk zit te wezen op een ontsmette bureaustoel.
  O, tientallen schoonmakers zijn met emmers sop en stalen boenders in de weer geweest om alle restjes democratisch sperma uit het tapijt te verwijderen - en het schijnt dat ze daar weken werk aan hebben gehad...
  Nette George op zijn ontsmette stoel is nog steeds de slechte man die hij voor zijn bekering was, alleen is hij nu op een fatsoenlijke wijze slecht. Dat maakt herboren christenen zo gevaarlijk. Ze hebben zich bekeerd omdat ze de negatieve krachten waarmee ze te maken hadden niet konden bedwingen en daarom kiezen ze voor een geloof dat hen in staat stelt zichzelf tot slaaf van die negatieve krachten te maken, waarbij ze als beloning de rol van 'goed mens' mogen spelen.
  Meestal loopt het slecht af met zulke mensen, omdat ze zonder het kwaad niet kunnen functioneren. Een bekend voorbeeld is de communistenjager Joseph McCarthy, die jarenlang een gevierd man was omdat hij zo'n felle jacht op alles wat duivels was maakte, maar die geestelijk volkomen in elkaar klapte toen hem zijn duivel werd afgenomen. De man raakte aan de drank en stierf een eenzame dood.
  Dat betekent dat het in een intelligente samenleving belangrijk is om niet het veroordelende fatsoen, maar de verdraagzame wijsheid op de troon te plaatsen.
  Wijsheid probeert altijd ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen. Dat is de reden waarom boven dit stukje tekst een citaat is geplaatst uit het gnostische wijsheidsgeschrift 'Donder, Volmaakte Geest'.
  Het woord 'donder' verwijst naar de planeet Jupiter, die - zoals al vaak is aangegeven op deze website - het wijsheidsverlangen in de mens symboliseert.
  De wijze mens legt een mens nooit te hoge lasten op de schouders. Hij weet dat een mens zowel goed als slecht is en daarom probeert hij een wereld op te bouwen waarin de tegenstellingen overbrugd kunnen worden.
  Een uitspraak als "Ik ben de hoer en de heilige" geeft precies weer wat het streven is van ware wijsheid. Fatsoen en onfatsoen bij elkaar brengen. Niet op een primitieve wijze kiezen voor een eenzijdig bestaan: heiligen aan de ene kant plaatsen dus, waar ze vanwege het opgelegde fatsoen onvermijdelijk schijnheilig moeten zijn, en hoeren aan de andere kant plaatsen, waar ze vanwege het opgelegde onfatsoen niet heilig mogen zijn.
  Binnen de wereld van de Islam – die momenteel door preutse fatsoensmaniakken in een kwaad daglicht wordt geplaatst - bestaan er mystieke stromingen die ware wijsheid nastreven. Met name de dichter en wijsgeer Jahahi'ddin Rumi is een vertegenwoordiger van deze antidualistische richting. Het spreekt dan ook vanzelf dat Rumi alle farizeïsche grootspraak en opschepperij (“kijk eens hoe fatsoenlijk ik ben”) verafschuwt. Wie weet dat de mens een onvolmaakt wezen is zoekt de volmaaktheid in de eenvoud. Jezus zegt: "Zo gij niet wordt als kinderen zult gij het koninkrijk der hemelen niet binnentreden".
  Kinderen zijn nooit fatsoenlijk. Zodra een kind fatsoenlijk is gemaakt is het een klein schijnheilig vroeg volwassen monster, dat op een volwassen wijze kwaad gaat bedrijven.
  Kinderlijk kwaad is in de hand te houden. Volwassen kwaad niet. En dat is de reden waarom George Bush, die als christen op een kinderlijke wijze 'slecht' zou moeten zijn, momenteel een dolgedraaide burgerman is, die niet in staat is het grote volwassen kwaad dat hem wordt opgedrongen in de hand te houden.
  Je zou dus kunnen stellen dat hij opnieuw geboren moet worden. Afstand doen van het christelijke fatsoen dat van hem een 'slaaf van het kwaad' maakt, en kiezen voor het kinderlijke onfatsoen dat van hem een 'verdediger van de wijsheid' maakt.

  Zie ook: God de Vader & God de Moeder, en:
  Het wonder van de Geile Jezus

  Jahahi'ddin Rumi

  i went out of my house
  a drunkard came to me
  someone whose glance
  uncovered a hundred
  houses in paradise

  rocking and rolling
  he was a sail
  with no anchor but
  he was the envy of all those sober ones
  remaining on the shore

  where are you from i asked
  he smiled in mockery and said
  one half from the east
  one half from the west
  one half made of water and earth
  one half made of heart and soul
  one half staying at the shores and
  one half nesting in a pearl

  i begged
  take me as your friend
  i am your next of kin
  he said i recognize no kin
  among strangers
  i left my belongings and
  entered this tavern
  i only have a chest
  full of words
  but can't utter
  a single one

  Translated by Nader Khalili
  Rumi, Fountain of Fire
  Cal-Earth, September 1994

  France Calls for Arab League Support at UN

  Paris is seeking Arab League support for the Franco-German proposals to extend the UN arms inspections in Iraq, France’s ambassador to Lebanon said yesterday as US Defense Secretary Donald Rumsfeld refused to rule out the US use of nuclear weapons in the possible war with Iraq.
  "We have asked the minister to take note of the joint statement and, as far as possible, to take it up in the name of the Arab League, to draw from it or support it," Philippe Lecourtier said after talks with Lebanese Foreign Minister Mahmoud Hammoud, whose country is the current League president.
  "This statement called for the continuation of inspections, a strengthening of the inspection process and, of course, requiring greater Iraqi cooperation with the UN inspectors," he pointed out.
  The ambassador said the aim was "to give every chance for peace and disarmament, and to go to the end with the logic of 1441", the UN Security Council resolution setting the terms of Iraq’s disarmament. (Palestine Chronicle, 13-2-2003)


  Wie niet sterk is moet slim zijn

  Wie zichzelf geplaatst ziet tegenover leugenachtige mensen - en het is een feit dat een groep leugenaars momenteel de wereldpolitiek probeert te domineren - die kan - wanneer de leugenaars de sterkste positie innemen - twee dingen doen: zichzelf op een zinloze wijze doodvechten of kiezen voor een intellectuele strijd. "Wie niet sterk is", zegt het aloude spreekwoord, "moet ervoor zorgen dat hij slim is."
  Vechten tegen valse machthebbers is geen gemakkelijke zaak. Zij hebben de macht en ze zullen alles doen om je te ontmoedigen, tegen te werken, belachelijk te maken, te marginaliseren en ga zo maar door.
  De strijd tegen de valsheid zou niet zo moeilijk zijn wanneer eerlijke mensen gesteund zouden worden door instanties die geacht worden de eerlijke mens te verdedigen, maar zover zijn we momenteel niet.
  De eerlijke mens ligt in de goot - letterlijk. We hebben de oneerlijkheid tot God verheven en daarom is de enige taak die de mensheid zichzelf kan stellen momenteel 'het vechten voor een klein beetje eerlijkheid'.
  In de strijd tussen Irak en Amerika beschuldigen beide partijen elkaar van oneerlijkheid. Irak zegt dat Amerika niets anders heeft gedaan dan Irak bedonderen - en Amerika zegt hetzelfde van Irak.
  De meest logische daad die je in zo'n geval zou kunnen stellen is het voorleggen van het geschil aan een onafhankelijke rechtsinstantie, die op een eerlijke, onbevooroordeelde wijze het probleem te lijf gaat - waarbij niet het nastreven van morele doeleinden centraal staat - aantonen dat Israël en Amerika 'de goeden' zijn - maar het vinden van de waarheid.
  Het feit dat Amerika en Israël alles doen om internationale rechtsinstanties belachelijk te maken, bewijst dat zij geen vrienden zijn van de waarheid. Zij willen zich niet onderwerpen aan instanties die op zoek gaan naar de waarheid. Zij willen de absolute waarheid zijn!,
  In een wereld waarin Israël en Amerika de absolute waarheid zijn is iedereen die tegen Israël is de duivel - en hij zal daarom vernietigd moeten worden of geknecht.
  Saddam Hussein wordt een duivel genoemd. Dat is hij natuurlijk niet. Hij is een dictator die in feite gedwongen wordt altijd een dictator te blijven. In het jaar 1991 al heeft de Iraakse regering - bij monde van de minister van buitenlandse zaken Tariq Aziz - het boetekleed aangetrokken, erkend dat er grote fouten zijn gemaakt en dat democratische hervormingen in Irak noodzakelijk zijn. Het verlangen veranderingen door te voeren werd echter onmogelijk gemaakt door een permanent proces van psychologische oorlogvoering van de zijde van Amerika en Engeland.
  Die psychologische oorlogvoering waaraan Irak, zonder enige mandaat van de zijde van de VN, wordt onderworpen heeft maar een doel: Irak het gezicht geven dat het behoort te hebben - een demonisch gezicht.
  Bush & Blair hebben jarenlang gelogen. En hoewel iedereen weet dat ze hebben gelogen wijst niemand ze terecht.
  Dat bewijst dat diegene die de beschuldigende vinger zou moeten uitsteken - de secretaris-generaal van de VN Kofi Annan - een man is zonder enige werkelijk gezag.
  Wie als opperste baas van een instituut dat het idee van de wereldgemeenschap behoort te verdedigen ziet dat een aantal staten bezig is dat idee te vernietigen, die kan alleen maar op een hartstochtelijke wijze protesteren en de wereld oproepen hem te helpen in de strijd tegen het stalinistische moralisme.
  George Bush verdedigt momenteel niet de VN maar de stalinistische Jabotinksy-doctrine van de zionisten in zijn regering. Kreten als 'the victorious army' doen denken aan de onzinnige verheerlijking van dom wapengeweld door irrationeel handelende leiders in Irak.
  Irak zou moeten weten dat iemand die in militair opzicht zwak is nooit een sterke ander zal kunnen overwinnen.
  Dat betekent dat je de eigen zwakheid moet erkennen en de strijd moet verleggen naar een gebied waarop je wel sterker kunt zijn: het intellectueel-diplomatieke gebied.
  Bush is een anti-intellectueel, een man die nog nooit in zijn leven een werkelijk serieus boek gelezen heeft.
  De man leest alleen maar populair-wetenschappelijke boekwerkjes waarin de menselijke problematiek wordt teruggebracht tot een onzinnige fatsoensproblematiek, die stelt dat je mensen moet leren hun stoepje schoon te boenen, waarna alles verder goed zal gaan.
  Met dat onzinnige schertsoptimisme schiet geen mens wat op. Amerika moet in geestelijk opzicht volwassen worden. De kloof tussen de intellectuele bovenlaag, die bijzonder intelligent is, en de doorsnee Amerikaan, waarvan Bush de ultieme vertegenwoordiger mag worden genoemd, is veel te groot.
  Amerika is altijd een land geweest dat serieuze problemen terzijde schoof. Een rozig vooruitgangsgeloof vormde de bindende kracht, en nu blijkt dat de tijd van de rozige dromen voorbij is, nu proberen de politieke leiders met alle geweld de grote moeilijke wereld te verstoppen achter het simpele smoelwerk van de brutale militaire kracht: 'the victorious army...
  De VN mag geen praatclubje zijn, beweert Bush, een bewering die volstrekt onzinnig is, omdat de VN juist is opgericht met de bedoeling een intelligente praatclub te zijn..: net zolang praten tot je de problemen op een intelligente wijze hebt opgelost en er een eerlijke deal tussen conflicterende partijen mogelijk is.
  Een eerlijke deal is in feite alles wat de Arabieren verlangen. Dat dienen we ons goed te realiseren. Het conflict in het Midden-Oosten heeft niets te maken met massavernietigingswapens. Waar het om gaat is 'de eerlijke deal' en de vraag of de VN in staat is Amerika, Israël en Engeland ertoe te bewegen akkoord te gaan met zo’n eerlijke deal.
  Zolang de eerlijkheid wordt afgewezen zullen mensen in verzet komen. Dat verzet proberen we een terroristisch jasje aan te trekken. Wie als verzetstrijder daarmee akkoord gaat is dom.

  Wie eerlijk wil zijn en niet sterk is, moet slim zijn. “The Pen”, zou de Heer uit hoofdstuk 96 van de Koran zeggen, “is migthier than the sword”. Zet je egoistische stijfkoppigheid aan de kant en onderwerp jezelf aan de Universele Goddelijke Wet van de Wijsheid, die groter is dan de primitieve belangen van een enkele natie of een enkel mens.


  The Fair Deal

  "Every Segment of Our Population and Every Individual Has a Right to Expect from our Government a Fair Deal..."
  President Harry Truman, Annual Message to the Congress on the State of the Union, January 5, 1949

  On January 5, 1949, President Harry Truman used his State of the Union address to recommend measures including national health insurance, raising the minimum wage, strengthening the position of organized labor, and guarantying the civil rights of all Americans. Referencing the popular "New Deal" programs of his predecessor, Franklin Delano Roosevelt, Truman styled his reform package the "Fair Deal."
  Although the label was new, Truman began pushing Fair Deal type legislation immediately following the end of World War II. However, Congress resisted his plans for the continued extension of federal social and economic programs. Concerned about the transition from a wartime economy to a peacetime one, lawmakers accepted the role of government in maintaining employment and stabilizing the economy but rejected Truman's proposals for national health insurance, educational aid, and federally-funded public housing. Even after Truman's successful 1948 campaign, the mandate for expanded social programs remained weak. The minimum wage rose and social security coverage broadened, but few Fair Deal programs were enacted. (klik voor bron)

  Is een intellectueel een zinloos
  bolletje vet dat op het water drijft?

  The ability to believe is rather weak in some circles, above all in those with money and education. They may trust more in pure cold reason than a glowing idealistic heart. Our so-called intellectuals do not like to hear this, but it is true anyway. They know so much that in the end they do not know what to do with their wisdom. They can see the past, but not much of the present, and nothing at all of the future. Their imagination is insufficient to deal with a distant goal in a way such that one already thinks it achieved.
  They were also unable to believe in the victory of National Socialism while the National Socialist movement was still fighting for power. They are as little able today to believe in the greatness of our national German future. They perceive only what they can see, but not on what is happening, and what will happen.
  That is why their carping criticisms generally focus on laughable trivialities. Whenever some unavoidable difficulty pops up, the kind of thing that always happens, they are immediately inclined to doubt everything and to throw the baby out with the bath water. To them difficulties are not there to be mastered, rather to be surrendered to.
  One cannot make history with such quivering people. They are only the chaff in God's breath. Thankfully, they are only a thin intellectual or social upper class, particularly in the case of Germany. They are not an upper class in the sense that they govern the nation, rather more a fact of nature like the bubbles of fat that always float on the surface of things...

  Joseph Goebbels,
  Minister für Propaganda und Volksaufklärung im Dritten Reich,
  31-12-1938


  Propaganda has nothing to do with truth

  When Goebbels was asked what he considered was good propaganda he replied thus:
  "That propaganda is good which leads to success, and that is bad which fails to achieve the desired result, however intelligent it is, for it is not propaganda's task to be intelligent, its task is to lead to success. Therefore no one can say your propaganda is too rough, too mean; these are not criteria by which it may be characterized. It ought not be decent, nor ought it be soft and humble; it ought to lead to success. (klik voor bron)


  Zie ook: De Derde Weg - deel 7


  Nazi-Duitsland: Opstand tegen de koele rede

  Hoewel duizenden geleerden en semi-geleerden over de hele wereld zich jarenlang hebben beziggehouden met de vraag wat nu toch wel precies dat duivelse nationaal-socialisme was, heeft nooit iemand gewezen op het simpele feit dat het nationaal-socialisme in de eerste plaats een opstand was tegen de koele rede.

  Wanneer Joseph Goebbels het begrip 'koele rede' tegenover 'gloeiend idealisme' plaatst, dan laat hij daarmee zien dat er twee principes in de wereld werkzaam zijn die aan elkaar zijn tegengesteld. Die twee principes kun je moderne namen geven, maar omdat we ons bezig houden met het Midden-Oosten ligt het voor de hand dat je de Orientaalse namen gebruikt die intelligente mensen in het Midden-Oosten er duizenden jaren lang aan gegeven hebben.
  De koele rede hoort bij de strenge, illusieloze planeet Saturnus, de pragmatische pessimist, die niet in futuristische onzinpraat gelooft, terwijl het 'gloeiende idealisme' moet toegewezen worden aan de hete, driftige, idealistische planeet Pluto, de 'Schwärmer', die altijd het saaie heden wil ontvluchten, in de hoop dat de toekomst hem de opwindende extase biedt waar hij altijd naar zal blijven zoeken.
  In het Midden-Oostenconflict spelen de planeten Saturnus en Pluto momenteel een hoofdrol. Dat is de reden waarom al deze beschouwingen zijn gecentreerd rondom de Palestijnse leider Yasser Arafat, de verdediger van de Palestijnse waardigheid.
  In zijn geboortehoroscoop vormen deze twee elkaar tegenwerkende planeten (orde/Saturnus tegenover chaos/Pluto) namelijk een negatief aspect.
  Dat betekent dat alle pogingen orde te scheppen gedwarsboomd worden door de chaotische pogingen van ordeloze idealisten hun onredelijke zin door te drijven.
  De enige oplossing uit de problemen te komen is daarom versterking van die zaken en personen die onder de koele planeet Saturnus vallen.
  Het optreden van het koppel Bush & Blair valt daar absoluut niet onder. Zij tonen het chaotische, dweepzuchtige utopistengezicht dat Joseph Goebbels vergoddelijkte. Waaruit we de conclusie mogen afleiden dat het tijd wordt dat er aan beide kanten strenge, koele intellectuelen opstaan die met hun stenen tafelen (Saturnus) de valse illusies (Pluto) van verdwaasde utopisten aan diggelen slaan.

  Zie ook: De geboortehoroscoop van Yasser Arafat

  Hans Blix presenteert tussen-rapport

  The UN's chief weapons inspector, Hans Blix, today cast doubt on the significance of some intelligence offered by the US secretary of state, Colin Powell, in last week's speech on Iraq's weapons.
  In Mr Blix's crucial report, which the US and Britain may use as a launchpad for military action, he told the UN security council that his team have not found any weapons of mass destruction (WMD) in Iraq, but that many forbidden materials remain unaccounted for.
  Speaking at the UN's headquarters in New York, Mr Blix said that two satellite images Mr Powell showed to the council on February 5 did not prove that Iraq was clearing the site of forbidden munitions.
  Mr Blix said: "The reported movement of munitions at the site could just as easily have been a routine activity as a movement of proscribed munitions in anticipation of an imminent inspection."
  He added that there was no evidence that Iraq had advance knowledge that inspectors were coming to any particular site, as Mr Powell had alleged in his presentation. (The Guardian, 14-2-2003)


  Irak verbiedt productie massavernietigingswapens

  Saddam Hussein banned all weapons of mass destruction from Iraq today, meeting a long–time United Nations demand hours before chief UN weapons inspectors were to deliver crucial reports on Iraq's destruction of banned weapons programs.
  The presidential decree forbade the production or importation of nuclear, chemical or biological weapons, or of any materials that could be used to make them.
  (By Niko Price, AP/Independent.co.uk, 14-2-2003)


  Israel & The Salvation War

  The Israeli government is vying with the American administration in its eagerness to see the war plan put into action. And if President Bush seems to be acting out of a sense of religious mission - as if God has charged him with the task of uprooting the axis of evil, starting with Saddam Hussein - Ariel Sharon is awaiting the American operation in the desperate hope that salvation will follow in its wake.
  Sharon isn't alone; the entire ruling establishment - the political echelon and the senior echelon of the public sector, the top military and intelligence officials, business leaders and the politicians who are trying to put together a coalition - all are waiting for the war in the expectation that it will bring about a yearned-for turning point in the country's grim situation. One could say that Israel is looking for Ares, the ancient Greek god of war, to play the part of the deus ex machina in this drama. An almost pagan faith has been placed in the potential blessings of the American war on Iraq. (By Uzi Benziman, Ha'aretz 14-2-2003)


  Irak & Palestijnse Vrijheid

  "Iraqi support for the Palestinian Intifadha is not shameful thing, on the contrary, we feel proud by this support because we believe that they are fighting to liberate their lands from the Zionist occupation and defending one’s land is admitted by the Conviction of the Human Rights. We do not believe that they are terrorists...”
  Dr. Abdul Razaq Al-Hashimi, president of Friendship, Peace and Solidarity Organization

  Hoewel Westerse pro-Israelische media alles op alles zetten om de oorlog tegen Irak een 'strijd tegen de dictatuur' te noemen, een belachelijke holle frase, omdat alle Westerse media de anti-dictatoriale kracht bij uitstek - het anarchisme, waarvan de samensteller van deze website een vertegenwoordiger is - mijden als de gloeiende pest, laat de uitspraak van Abdul Razaq Al-Hashimi zien waar het werkelijk om gaat. Irak steunt de Palestijnse vrijheisstrijd - is daarmee een vijand van Israel en derhalve een terroristische natie.
  Israel deelt de wereld op in pro-Israelische krachten (de goeden) en anti-Israelische krachten (de terroristen).
  Benjamin Netanyahu heeft momenteel het keurig nette België toegevoegd aan de lijst van terroristische naties, omdat het Belgische wetssysteem de juridische vervolging van Ariel Sharon in theorie mogelijk maakt, waaruit je kunt afleiden dat je jezelf steeds af moet vragen wat waarheid is en wat propaganda is.

  De Volkskrant laat momenteel Iraakse 'vluchtelingen' aan het woord, mensen die hun mening niet mochten uiten in Irak. Als anarchist moet je wel even lichtjes glimlachen wanneer je die mensen hoort vertellen dat ze in Bagdad het staatshoofd, Saddam Hussein, geen 'klootzak' mogen noemen.
  "Ga eens op de Dam staan voor het Koninklijke Paleis met een groot bord waarop je de tekst 'Beatrix is een Ordinaire Kuthoer' gekalkt hebt en kom dan eens terug", denk ik bij mezelf...
  Al die zogenaamde heldhaftige vluchtelingen, waar je als anarchistische dissident nooit enige steunbetuiging van zult krijgen, omdat ze je te vies, te pervers, te vrij en te onafhankelijk - kortom: een blasfemisch stuk onfatsoen - vinden, worden door mij niet op het lijstje van 'goede mensen' geplaatst.
  Wie vrijheid belangrijk vindt vecht voor mensen die de vrijheid verdedigen en wanneer je die vrijheid verafschuwt, omdat die vrijheid jouw vrijheid niet is, dan moet je vraagtekens plaatsen bij jouw vrijheidsbesef en niet zo maar klakkeloos een ander veroordelen.
  Wanneer ik in jouw wereld niet vrij mag zijn, waarom veroordeel je dan een ander die niet toestaat dat jij in zijn wereld niet 'vrij' mag zijn?


  Bloemen & Lieve Mensen

  The flower establishes a relation between two souls, it removes distress from the two hearts and soothes two tired spirits. The flower is neither blown over by the wind nor caught in the spider's web!
  It is the flower that brings with it truth, good manner and sweet basil. It has a tongue of pure honey, it bears among its petals the story of resurrection, the day when we were brought back to hastens them to the place where it likes to be together with those people who are sweet and seek the right way!
  May peace be upon the flowers; upon its day of sprouting new leaves, upon the day of picking flowers and upon the day of emanating fragrance….

  Meditative Texts: The Voice Of Things - By Ibrahim Jabber, Iraq Daily 15-2-2003

  Donovan: "We are all one shining Being"

  In 1965, Donovan, then a nineteen year old folksinger, entered the British pop charts with his folk ballad “Catch the Wind”. He was quickly dubbed “Britain's Bob Dylan”. In the next five years he produced many hit singles (Sunshine Superman, Mellow Yellow, Atlantis etc.) and albums. Pictured in flowing robes and beads on his 1968 album, A Gift from a Flower to a Garden, he became an icon of the times, a symbol of Flower Power.

  When I was 14 or 15 I wanted to be a protest singer like Pete Seeger and Woody Guthrie. My father was a socialist and worked with the unions. I thought change was to change the government and to change from one system, capitalism, to socialism and to make the poor of the world happy. but when I opened the book The Way of Zen by Alan Watts and I opened up the Diamond Sutra, and Lao Tsu’s Tao te Ching, I realized that the problem of suffering was much deeper than governments and social problems. The problems were very deep. They were nothing short of changing the way we look at reality. Therefore I became a teacher, or a reflection of the teachings. Phil Ochs, the great protest singer, said I had given up protest, and Joan Baez said to Bob Dylan, “He’s given up protest.” But what I had given up was looking for the answer in social change. The change was to be a spiritual change.

  As young people, John Lennon, George Harrison, myself, Carlos Santana and other spiritual seekers in pop music, we wanted to know the answer but we found a question: How do you convince the rest of the western world that they are ill, they are mentally ill, that they have a sickness and that they have lost the way? How do you teach that? You cannot teach that in the normal sense. You have to encourage a spiritual call, so we devoted ourselves to making songs which would have a spiritual call inside of them, hoping to awaken an awareness with this music. And other people in the arts felt the same, also in books, New Age writers and many many others felt this. (Interview met Donovan Leitsch)


  1,500 Israelis join millions worldwide
  protesting war on Iraq

  New York 2003 An estimated 1,500 Israelis and Palestinians marched on the streets of Tel Aviv on Saturday night, joining hundreds of thousands of people in cities around the world in a display of opposition to a threatened U.S.-led strike against Iraq.
  Marchers said their opposition to a war was based on moral and ideological reasons rather than fear, even though Israel is a potential target for Iraqi missiles.
  Yaron Levy, 40, a Tel Aviv restaurateur, said that by bombing an entire country to get rid of the Iraqi leader, U.S. President George W. Bush was himself engaging in unconventional warfare. (By News Agencies and Haaretz Service, 15-2-2003)

  Shikmim-Vijgenboom

  "My strength has nothing to do with political apparatus. I get my strength from nature, from flowers."

  Ariel Sharon,
  Guardian 7-11-2002


  Queen of Flowers "Modern re-discovered love of nature, called by the long word ‘environmentalism’ or by colour-code ‘green’ could be translated by Christian society as ‘love of the Virgin Mary’. Indeed, Dostoyevsky identified Our Mother Earth with the Mother of God. Destruction of nature could be connected with rejection of the Virgin."

  Israel Shamir, in: Apocalypse now