De Derde Weg - 14 • According to Bush, terrorists "make no distinction among military and civilians." In other words, terrorists attack civilians.
 • Bush also lambasts the terrorists because, "They want to overthrow existing governments in many Muslim countries, such as Egypt, Saudi Arabia, and Jordan."
 • Bush is offended that Al Qaeda's "goal is remaking the world -- and imposing its...beliefs on people everywhere." Everyone knows that is the job of the United States and western transnational corporations. After all, what is globalization except remaking the world so everyone believes in the West's "universal values?" Dennis Florig
 • De IJzeren Kracht Van Het Geloof - Koran & Wetenschap
  Modern Kapitalisme Is Doodgewone Onbeschoftheid
  Trillions for the bankers - Mohammed: de anti-kapitalist
  LaRouche: Happiness Versus Property - Islam & De Democratische Mythe
  Saddam: The founder of a democratic march
  Edward Said: Beangstigend, Deprimerend Simplisme
  Israel Shamir & Christus - Domela Nieuwenhuis & Christus
  Mohammad Khatami & Een hemel op aarde


  "Are Security Council resolutions to be honored and enforced, or cast aside without consequence? Will the United Nations serve the purpose of its founding, or will it be irrelevant? …We want the resolutions of the world's most important multilateral body to be enforced".

  U.S. President George W. Bush, September 12, 2002

  De IJzeren Kracht Van Het Geloof

  Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei said on Wednesday that Iranian nation will proceed in the honorable path of dignity, morality, justice and prosperity.
  Ayatollah Khamenei said that Islamic teachings helped Iranian nation achieve two miracles, first, victory over the U.S.-backed Pahlavi regime and the second: defeating Iraqi regime which imposed war on Iran with the support of all the world powers.
  "The enlightened hearts and the iron-like spirit helped the nation to score the two great victories," the Leader said. (TeheranTimes.com 9-10-2002)

  Khamenei, de man van ijzer
  en de gevaarlijke vrouw
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Harde mensen zijn hard en zachte mensen zijn zacht. Dat is een ijzeren wet waar niemand iets aan kan veranderen.
  De tegenstelling hard-zacht komt op een directe wijze tot uiting in het gedrag van mannen en vrouwen. Een man hoort volgens het Islamboekje van Khamenei hard (van 'ijzer' of 'staal') te zijn. Een vrouw staat voor zachtheid. Daarom moet de vrouw dienen en zichzelf verbergen en zich verre te houden van de harde mannenwereld, waarin de man altijd hard en dierlijk moet blijven - ook als hij dat helemaal niet wil zijn.

  Wie de uitspraak van de hoogste geestelijke leider van Iran goed op zich in laat werken realiseert zich dat hier een man spreekt die de Koran op een uiterst pessimistische wijze interpreteert - pessimistisch daarom omdat het harde, mannelijke begrip ijzer boven het positieve woordje 'compassie' wordt geplaatst, een woord dat helemaal niet verwijst naar zwakte, zoals sterke mannen dat altijd veronderstellen, maar naar troost en bescherming.
  Waar de profeet Mohammed vrouwen wil beschermen tegen de (in zijn ogen) dierlijke praktijken van decadente Arabieren (mannen die vrouwen alleen maar beschouwden als geile hoeren die je naar believen kunt gebruiken en misbruiken..) via praktische leefregels die een einde moeten maken aan buitensporig wangedrag, daar projecteert Khamenei het dierlijk-decadente gedrag van Arabische vrijbuiters die seksuele vrijheid als het hoogste goed beschouwen in een relatief keurig-nette Iranese burgerbevolking die in geen enkel opzicht meer vergeleken kan worden met de wilde Arabieren uit de tijd waarin Mohammed leefde.
  Merkwaardig daarbij is dat de rollen binnen het moderne Iran worden omgedraaid. De mannen zijn allemaal nette, keuige gelovigen die beschermd moeten worden tegen de verleidingspogingen van de dierlijke vrouw.

  Het feit dat Khamenei de teksten waarin strenge kledingvoorschriften worden uitgevaardigd in een moderne tijd nog letterlijk neemt bewijst dat hij dom is, omdat geen enkele tijdgebonden tekst, een tekst dus die geen universele geestelijke waarde bezit, letterlijk genomen mag worden.
  Wie iets afweet over het ontstaan van de Koran weet dat het boek van de profeet is samengesteld uit een bont allerlei van teksten die op een tamelijk willekeurige wijze door elkaar zijn gehaspeld, zonder dat er duidelijk een onderscheid wordt gemaakt tussen spirituele, 'Goddelijk-geïnspireerde' teksten en uit de praktijk voortvloeiende maatregelen die niet het product zijn van de gesprekken die Mohammed voerde met een Goddelijke Geest (volgens de Koran de engel Gabriel).
  Het leven van Mohammed kent twee episodes: In de eerste plaats de spirituele periode in Mecca. De teksten die hij daar de bevolking voorlegde waren spiritueel van aard. En in de tweede plaats de politieke periode in Medina, waar hij niet in de eerste plaats als spiritueel leider fungeerde, maar als politiek staatsman die eenheid moest zien aan te brengen in een bont geheel van verschillende groeperingen, waartoe niet alleen Arabieren behoorden, maar ook christenen en joden.
  De joodse invloed is gedurende de Medinaperiode erg groot geweest. De sterke nadruk op kleding- voedsel- gebeds- en vastenvoorschriften zijn uitgesproken joods van aard. Wat dat betreft kun je de Islam een joodse (lees: wet-gebonden) godsdienst noemen, zoals ook die vormen van christendom die de vorm boven de geest plaatsen joods van aard zijn.
  Binnen het 'wettische' jodendom (het evangelie spreekt over farizeïsme) is altijd sprake geweest van collectief groepsdenken dat de vorm boven de geest wilde plaatsen. Alle profeten kwamen daart (als je het oude testament mag geloven) tegen in het geweer. Al vanaf Mozes zie je hoe die profeten tekeer gaan tegen de aanbidding van de vorm. God mag niet vastgelegd worden in vormen, God moet een abstract, spiritueel beginsel blijven, omdat alleen niet aan de vorm gebonden spiritualiteit mensen kan verenigen.
  Dat verlangen naar spiritueel universalisme is in de Koran ook sterk aanwezig. Voortdurend wordt de nadruk gelegd op het feit dat alle mensen kinderen van een en dezelfde God zijn, zodat de mensen respect dienen te hebben voer elkaars opvattingen en overtuigingen (verdraagzaamheid dus).
  De God die bij die mentaliteit hoort is de genadevolle, medelijdende, begrijpende, vergevende God, die van de mens niet een stalen robot wil maken, een in vormvoorschriften gevangen object met een ijzeren geest, zoals Khamenei het zijn volgelingen voorhoudt.
  Khamenei is, spiritueel gezien, een Stalinist die handelt vanuit het pessimistische geloof dat een man altijd een barbaar is en zal blijven - zelfs wanneer hij zichzelf 'heilig' noemt - zodat een morele maatschappij niets anders kan zijn dan een gevangenis, waarin vrouwen als vertegenwoordigers van een onmannelijke wereld zich moeten verbergen om te voorkomen dat de dierlijke man via het gedrag van de immorele vrouw de geile wilde gek wordt die hij in wezen is.

  Helemaal ongelijk heeft hij niet, omdat een primitief onderscheid tussen vrouwelijk en mannelijk overal in de wereld wordt aangemoedigd, ook in de christelijk-kapitalistische wereld van George Bush & Co, en dat betekent dat de wereld steeds meer het karakter zal krijgen van een gevangenis, waarin Dierlijke Ijzeren Moralisten alles wat zacht is op een gruwelijke wijze gaan verkrachten: niet letterlijk, want de burgermansmoraal is pure, zuivere schijnheiligheid, nee, via verpaupering, ziekmaking, criminalisering en geestelijke ontwrichting.
  Bush & Blair zijn in feite ook Stalinistische Moralisten, tweelingbroers dus van Khamenei en daartegen is maar een kruid gewassen: Vervrouwelijking van de maatschappij, benadrukking van de kracht van intelligentie, zachtmoedigheid en compassie.
  De vertegenwoordiger van dat humanisme in Iran is de man die momenteel president is, Muhammed Khatami. Hij pleit voor een intellectueel reveil en voor het aangaan van de dialoog met de oppositie, maar zijn positieve, optimistische pogingen een samenleving op te bouwen waarin niet de pessimistische wetten van de gevangenisbouwers gelden, worden afgeremd door de Khoneiny-aanhangers, waarvan Khamenei een belangrijk vertegenwoordiger is.
  Dat zaken als moraal, waardigheid, rechtvaardigheid en welvaart positieve gegevens zijn zal niemand ontkennen. De Koran is in het leven geroepen door de profeet Mohammed en zijn aanhangers om de willekeur en de verdierlijking van zijn tijd tegen te gaan. Dat Khamenei echter niet bereid is de beroerde positie van de vrouw tijdens Mohammeds leven toe te schrijven aan de meedogenloze, dierlijke sterke mannen-mentaliteit, een mentaliteit waar het begrip 'ijzeren spiritualiteit' naar verwijst, maakt van hem een negatieve man - een aartspessimist die nooit van een harde, meedogenloze, aan dierlijke lusten overgeleverde moralist een zachte, genadevolle, vrouwelijke man zal maken, een man die een vrouw niet meer ziet als een gebruiksvoorwerp, maar als een gelijke, die het recht bezit nee te zeggen tegen iedereen die haar eigen identiteit ontkent.

  A Fountain Of Life

  "The civil society which we aspire to establish is based on our collective identity whose attainment requires the continuous and ceaseless endeavours of intellectuals and thinkers. It is not a treasure that can be unearthed overnight, rather, it is a fountain of life and morality from whose constant effusion we will benefit. Therefore enjoyment of this treasure is gradual and dependent on scrupulous cognizance and re-examination of our heritage as well as our doctrinal and intellectual tradition on the one hand, and sophisticated, scientific and philosophical understanding of the modern world on the other. Hence, it is the thinkers and men of learning who are pivotal in this movement and play the principal role. Our success along this path depends upon politics serving thought and virtue and not acting as a confined and restrictive framework for them."

  Seyyed Mohammad Khatami, President of Iran


  Koran & Wetenschap
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  B>Wetenschappelijke bestudering van de Koran, studie dus die gericht is op relativering en de wil de waarheid te ontdekken, wordt door fundamentalisten niet aangemoedigd.
  Daarom gebruiken zij de Koran om mensen te indoctrineren en niet om hen wijsheid en inzicht bij te brengen, zoals het de bedoeling is van elke ware profeet.
  Wie het artikel 'Hoe de Koran werd samengesteld' leest (gevonden op een Koran infosite - link hieronder) ontdekt dat de Koran niet gezien mag worden als een door God geschreven document.
  De inzichten van Mohammed werden tijdens zijn leven mondeling doorgegeven aan vrienden en leerlingen en als ze al vastgelegd werden, dan gebeurde dat op een tamelijk chaotische wijze.
  Pas na de dood van Mohammed namen zijn volgelingen het besluit de Koran een vaste vorm te geven. Die vorm werd niet door Mohammed bepaald en dus ook niet door God.
  Wie die niet door Mohammed vastgelegde vorm 'heilig' verklaart en als 'Goddelijk boek' behandelt gedraagt zich als de afgodendienaren die niet God, maar de door volgelingen uit steen gehouwen afbeelding ervan vereren.
  De Koran, met andere woorden, bevat inzichten van Mohammed, maar die inzichten zijn vermengd met de inzichten van vrienden en volgelingen, die gedeelten herschreven hebben, andere gedeelten weggelaten en die vervolgens een persoonlijke ordening hebben aangebracht.
  Wie zich dat realiseert kiest niet voor een fundamentalistische benadering van de teksten maar probeert de geest van de profeet in de tekst te ontdekken. Want via die poging geestelijk kontakt tot stand te brengen krijgt het begrip 'godsdienst' eerst echt betekenis. Godsdienst is namelijk een poging een band tot stand te brengen met Gods Geest, niet met de priester die de menselijke tekst tot God verheven heeft.

  Meer info op de Koran Informatie Site


  From "The Prophet"

  And a woman who held a babe against her bosom said,
  Speak to us of Children
  And he said:

  Your children are not your children.
  They are the sons and daughters
  of Life's longing for itself.
  They come through you but not from you,
  And though they are with you
  yet they belong not to you.

  You may give them your love
  but not your thoughts,
  For they have their own thoughts.
  You may house their bodies
  but not their souls,
  For their souls dwell in the house of tomorrow,
  which you cannot visit,
  not even in your dreams.

  You may strive to be like them,
  but seek not to make them like you.
  For life goes not backward
  nor tarries with yesterday.
  You are the bows from which your children
  as living arrows are sent forth.

  Kahlil Gibran


  Zie ook: Arabische Vrouwelijkheid


  Jimmy Carter Wins Nobel Peace Prize

  Former President Carter won the Nobel Peace Prize on Friday "for his decades of untiring effort to find peaceful solutions to international conflicts, to advance democracy and human rights." The Norwegian Nobel Committee cited Carter's "vital contribution" to the Camp David Accords between Israel and Egypt and his efforts in conflict resolution on several continents and the promotion of human rights after his presidency.

  "In a situation currently marked by threats of the use of power, Carter has stood by the principles that conflicts must as far as possible be resolved through mediation and international co-operation based on international law, respect for human rights, and economic development," the citation said.

  By DOUG MELLGREN, Associated Press Writer 11-10-2002

  Morele Onbeschoftheid

  Citaat: President Bush is considering plans for a postwar Iraq that could keep U.S. troops in the Middle Eastern country long after President Saddam Hussein's departure.
  One model being reviewed is the post-World War II occupation of Japan by an American-led military government, Secretary of State Colin Powell said Friday. Another, he said in a National Public Radio interview, is the postwar occupation of Germany.
  White House spokesman Ari Fleischer said "the United States will not cut and run" if Bush considers it necessary to disarm Iraq by force under authority granted by Congress. Administration policy is that Saddam must be removed from office.
  "The administration is working to find ways to help achieve stability for Iraq and for the region," Fleischer said. "And we are considering a variety of ways to do so with our international partners, with the possibility of the United Nations being involved as well." (By BARRY SCHWEID, AP Diplomatic Writer, 12-10-2002)

  Amerikaans Kapitalisme Is Doodgewone Onbeschoftheid
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  De les die Amerika, Engeland en het ministaatje Israël ons momenteel leren is dat kapitalisme onbeschoftheid is.
  Hoewel ons aanvankelijk werd wijsgemaakt dat het de bedoeling was Irak te dwingen de resoluties van de VN uit te voeren is nu, nadat gebleken is dat Irak bereid is die resoluties uit te voeren, gekozen voor de werkelijke politiek die men op het oog had, namelijk alles waar de VN voor staat belachelijk maken: in de eerste plaats het Internationale recht natuurlijk, omdat Amerika zichzelf gelijk heeft gesteld aan Israël, dat een staat is die de totale ontkenning is van het begrip recht, een begrip dat in rechtse kringen zelfs 'antisemitisch' wordt genoemd, omdat het bestaansrecht van de Zionistische staat Israel er niet mee gerechtvaardigd kan worden.

  Israël en Amerika vertegenwoordigen, ik blijf er op hameren, een STALINISTISCHE MORAAL, waarvan het kenmerk is dat de machthebber de (absolute) waarheid en het (absoluut) goede vertegenwoordigt.
  Het is een op rancune en ressentiment gebaseerde burgermansmoraal, die in het verleden door Adolf Hitler werd uitgedragen. Hitler stelde, precies zoals rechts Israël en rechts Amerika dat doen, dat alleen de winnaar bepaalt wat goed en slecht is, zodat je er voor moet zorgen dat je de winnaar bent. Dat is de simplistische, anti-intellectuele kern van hun moraal.
  Zinloze verhaaltjes over de zegeningen van het kapitalisme zijn doodgewone flauwekul. Het kapitalisme is niet beter dan welk ander kleinburgerlijk machtssysteem dan ook. Het kapitalisme is goed voor de slaven en slecht voor de rebellen, net als elk ander fascistisch burgermanssysteem (een systeem dus dat een meerderheid in staat stelt minderheden te onderdrukken of zelfs te vernietigen...)
  Het woordje 'democratie' is binnen zo'n fascistisch systeem doodgewone onzin. Democratie kan binnen een wereld die het intellect afwijst elke onredelijke gek aan de macht brengen; dat heeft Hitler-Duitsland aangetoond.
  Daarom wil Amerika Irak ook geen democratie geven, maar een door de Amerikanen geleide militaire dictatuur, die er 1) voor moet zorgen dat via showprocessen de goedheid van de bezetter wordt aangetoond en 2) er zorg voor moet dragen dat Irak niet uiteenvalt.
  Met andere woorden, de fanatieke rebellen (religieuze fundamentalisten en separatisten) die Amerika nu steunt om er voor te zorgen dat het socialistische bewind in Irak er uit gaat zien als een moordzuchtige dictatuur, worden, wanneer de Amerikaanse militaire dictatuur in Irak gevestigd is op een meedogenloze wijze vervolgd door het nieuwe Amerikaanse militaire bewind - dat natuurlijk, omdat het 'goed' en 'democratisch' is, geen dictatuur mag worden genoemd, omdat de dictatuur van de goeden altijd 'vrijheid' is.
  Hoe dat in zijn werk gaat hebben we gezien in Afghanistan. Vergeleken met de Amerikaanse superbommen waarmee alles wat levend is zonder enige scrupule wordt gedood zijn de gifgasbommen van Saddam Hoessein klapperpistooltjes.
  De wreedheid van het Pentagon kent geen grenzen. Nog nooit eerder in de geschiedenis heeft de wereld een wreder en vernielzuchtiger leger gekend dan het Amerikaanse leger...
  Dat leger beschermt ons, wordt ons voortdurend verteld. Maar dat is een fabeltje. Een leger dat in het Midden-Oosten vecht voor een oorlogszuchtige, wetteloze Israëlische dictatuur, die 'een regering van vrede' wordt genoemd, is heel simpelweg een dienaar van de wetteloosheid.
  Dat leger vecht niet voor vrijheid. Dat leger kiest voor de schijnheiligheid van een ideologie die alles wat waarheidslievend is moet onderwerpen en/of doden, omdat die ideologie gewoon een Grote Leugen is.


  Trillions for the bankers
  DEBTS FOR THE PEOPLE
  First Covenant Church Info

  Originally written by the late Pastor Shelton Emory and revised and updated by Frank M. Baker, Jr., Trustee, First Covenant Church. Learn the true story of money control over America.

  Under a constitutional system no private banks would exist to rob the people.
  Government banks under the control of the people's representatives would issue and control all money and credit. They would issue not only actual currency, but could lend limited credit at no interest for the purchase of capital goods, such as homes.
  A $100,000.00 loan would require only a $100,000.00 repayment, not $239,508.00 as it is now. Everyone who supplied materials and labor for the home would get paid just as they do today, but the Bankers would not get $139,508.00 in interest, and that is why the bankers ridicule and destroy anyone suggesting government money without interest and without debt.
  History tells us of debt free and interest free money issued by governments.
  The American colonies did it in the 1700's and their wealth soon rivaled England and brought restrictions from Parliament, which led to the Revolutionary War. Abraham Lincoln did it in 1863 to help finance the Civil War. An agent of the Rothschild Bank later assassinated him.
  No debt free or interest free money has been issued in America since then.
  Several Arab nations issue interest free loans to their citizens today. The Saracen Empire forbade interest on money for 1,000 years, and its wealth outshone even Saxon Europe. Mandarin China issued its own money, interest free and debt free, and historians and collectors of art today consider those centuries to be China's time of greatest wealth, culture and peace.
  Germany issued debt free and interest free money from 1935 and on, accounting for its startling rise from the depression to a world power in 5 years. Germany financed its entire government and war operation from 1935 to 1945 without gold and without debt...
  Such history of money does not even appear in the textbooks of public schools today. (
  First Covenant Church)

  Our Mission
  To Love God and Love All People - Luke 10:27


  Koran: Al-Imraan 130. O gij die gelooft, neemt geen rente, daar (deze) aanleiding geeft tot eindeloze vermeerdering (van bezit) en vreest Allah, opdat gij moogt slagen.

  Mohammed: de anti-kapitalist
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Hoewel veel mensen de Islam een achterlijke religie noemen, vergeten zij er op te wijzen dat de profeet Mohamed een fel tegenstander was van het geldsysteem waar onze economie op drijft: het in particuliere handen gegeven bankierssysteem dat geld verdient met het scheppen van schuld.
  Mohammed was op geldgebied een socialist. Het geld, zo is de achterliggende gedachte achter zijn verbod op het lenen tegen rente, mag nooit het bezit zijn van een kleine groep particulieren, die via het scheppen van steeds groter wordende schulden honderden miljoenen mensen in een afhankelijke positie dwingen.
  Het geld is van het volk en dat betekent dat er (logisch doorredenerend) alleen maar staatsbanken mogen zijn, die niet het verdienen van geld, maar het helpen van mensen als hoogste waarde voor hun handelen hanteren.
  Vertegenwoordigers van de 'First Covenant Church', een tamelijk obscuur christelijk kerkgenootschap dat in Jezus van Nazareth gelooft, maar desondanks verwacht dat het heil van de wereld afkomstig zal zijn van de twaalf stammen van Israel, dragen dezelfde gedachte uit. Omdat hun betoog op welhaast Islamitische wijze de vanzelfsprekendheid van ons kapitalistische geldsysteem ter discussie stelt is een gedeelte ervan in deze Derde Weg pagina's opgenomen (zie info hierboven)

  The last sermon of Mohammed

  O People! regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. Remember that you will indeed meet your LORD, and that he will indeed reckon your deeds.
  Allah has forbidden you to take usury (interest), therefore all interest obligations shall henceforth be waived. Your capital is yours to keep. You will neither inflict nor suffer any inequity. Allah has Judged that there shall be no interest... (
  Klik voor bron)

  The Evil Of Usury
  The Third Way


  Saddam Hoessein:
  Arabische Eenheid & Amerikaanse Macht

  "The wide vistas and the safe haven of the money of the Gulf are in the Arab homeland, their big tent which is of strong texture, high pillars and firm wedges striking deep in the soil, the tent erected by the nationalist, conscious and solid will in order that it may protect all the big, medium and small tents in the Arab homeland above which flutters the flag of unity over all national and local banners.
  It is, at the same time, the wide vistas in which tremendous capabilities are available, in order to guarantee against the risks faced by Arab money when the people concerned in the state of unity find that investment of public or private money is necessary outside the Arab homeland.
  Hence, is it a paradox that some Arab states should consent or seek to become part of regional or international organizations in which a new flag flutters above their flags over which flies the US or other flag, as is now the fashion with the so-called GATT and subsequently the World Trade Organization... and find it strange that the will of the nation should fly over their will to strengthen and heighten it !? (Saddam Hoessein, 10-9-1997)


  Happiness Versus Property
  Lyndon LaRouche & Social Banking

  The great division between patriots and those whom President Franklin Roosevelt later denounced as "American Tories" of his time, was defined, philosophically, as a division between the followers of Gottfried Leibniz's anti-Locke "life, liberty, and the pursuit of happiness," the patriots, on the one side, and the followers of the pro-slavery dogma, "life, liberty, and property," of John Locke, on the opposing side.

  The central issue of this continuing, principal philosophical division between patriots and Tories in today's U.S.A., is otherwise expressed, on the one side, by the Preamble of the Federal Constitution, in which three great universal principles of the whole Constitution are defined, as these are in contrast to, on the other side, the pro-Locke Preamble of the Constitution of the treasonous Anglo-French-Spanish puppet, that slaveholders' insurrection known as the Confederacy.

  In a sound nation-state system, as under the U.S. Federal Constitution, the power to create and regulate all forms of monetary currency, is restricted to the sovereign power of the state; no monetary power external to regulation by the state is permitted.
  The properly governing objective of those acts of creation and regulation, is to control the behavior of the effects of circulation of money, that for the purpose of fostering results which will coincide with desired intentions of physical-economic goals serving the maintenance and improvement of the general welfare.

  The relevant moral and economic-science principle is, that no alien power not fully accountable to the sovereign nation-state government for the effects of its practiced policies, should be allowed to exist as a power above the sovereign nation-state.

  On that account, governments must collaborate to create a new type of banking system, to supplant "independent" central banking systems. These new systems must be national banks, which maintain the framework within which the private banking and related functions of society are suitably regulated and otherwise encouraged to do good. (Klik voor Wikipedia info)

  Iraq Ready to Resolve All Inspection Issues
  PalestineChronicle, 12-10-2002

  A top aide to Iraqi President Saddam Hussein has sent the United Nations a letter saying Baghdad is ready to resolve all issues on U.N. weapons inspections. Saturday's letter to Chief U.N. Inspector Hans Blix and to the head of U.N. Atomic Energy Agency asserts Iraq's readiness to receive an advance team of U.N. inspectors on October 19. The letters, signed by Iraqi presidential adviser General Amir al-Saadi, take note of the desire by the United Nations to visit the eight palaces to check for alleged hidden weapons of mass destruction.
  Both the New York Times and the Washington Post said Saturday that Iraq appeared to be backing away from earlier pledges of unfettered access to suspected weapons sites.
  But in an interview published Saturday in the German newsmagazineDer Spiegel, Iraq's Vice President Taha Yassin Ramadan said all sites will be open to inspection, including the eight palaces.

  "As far as we are concerned, the inspectors can search and inspect however and where ever they would like," Mr. Ramadan told the German Der Spiegel newsmagazine in response to a question as to whether inspectors could also visit the presidential palaces. Ramadan characterised Iraq's recent position on inspectors as one without any limitations.
  The Vice-President praised the German government for opposing an attack on Iraq with or without a UN resolution. "For the first time, the political independence of Germany has become clear." (Iraq Daily, 12-10-2002)


  Jordan King calls for end to Israeli aggressions

  King Abdullah II of Jordan has stressed the necessity of halting the Israeli aggression against the occupied Palestinian lands.
  He called for returning to peace negotiations from the point they stopped at and on the basis of international legitimacy resolutions and the Arab peace initiative adopted at the Beirut Summit.
  In a statement on Friday evening with MBC, King Abdullah confirmed that the world is completely convinced that the Israeli occupation will end, and a Palestinian state will be established on Palestinian land.
  He reiterated that Jordan will never be a base for any forces that strike any Arab country. (Syrian Times, 13-10-2002)

  Islam & The World Order
  Al-Ahram Weekly, 10/16-10-2002

  Since the collapse of the Soviet Union, the US has been working to fashion the rest of the world in its image.
  In particular, US support for authoritarian regimes, its lack of support for a fair solution to the Israeli-Palestinian conflict, and the growing disparity between rich and poor in the world today are issues that continue to fuel discontent.
  Two years of the second Intifada and the reoccupation of the West Bank by the Israeli army have also refocused Arab attention on Palestine.
  Israel's hegemonic role in the region is a cause of great concern for Arabs on the eve of a possible US-led war on Iraq, since the blind support of the Bush Administration for the Sharon government in Israel is seen by many Muslims and Arabs as a virtual declaration of war upon them. (George Giacaman)

  The writer is dean of Graduate Studies at Birzeit University and director of the Palestinian Institute for the Study of Democracy, based in Ramallah, Palestine.

  Islam & De Democratische Mythe
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  George Giacaman geeft drie oorzaken aan die volgens hem binnen de wereld van de Islam Amerika-haat in de hand werken:

 • Het steunen van autoritaire regimes
 • De weigering mee te werken aan een eerlijke oplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict
 • Het instandhouden van een kapitalistisch systeem dat de kloof tussen rijk en arm alleen maar vergroot

  Autoritair denken bevorderen, oneerlijkheid stimuleren en asociaal roofkapitalisme instandhouden zijn zaken die niet thuishoren in een wereld die zich democratisch noemt.
  De essentie van democratie is dat de belangen van het volk centraal staan. Niet een klein deel van het volk, de elite, de machthebbers, de miljonairs en een club voetballers die multimiljonair worden wanneer ze als gedresseerde, hersenloze apen een balletje in een netje kunnen trappen. Nee, het volk - wij allemaal - ook de luitjes die we de goot in willen werpen.
  In een echte democratie is er helemaal geen goot waarin mensen als zinloos vuil voorbijdrijven. In een echte democratie worden democratische mensen beloond, terwijl antidemocraten (hoe rijk ze ook mogen zijn) ontmoedigd worden.
  Dat we niet in een echte democratie leven zien maar weinig mensen in. Ze laten zich verblinden door zinloze speeldingetjes, zoals 'het meerpartijenstelsel', waarin kakelende ijdeltuiten het volk moeten bewijzen dat hun land democratisch is, ook al is een groot deel van hun werkzaamheden weinig meer dan leuke vrijetijdsbesteding, die met werkelijke democratie niets te maken heeft.
  Een werkelijke democratie is niet afhankelijk van partijen. Een democratie heeft een parlement nodig, een volksvertegenwoordiging, maar geen partijen. De taak van dat parlement is controle van het bestuurssysteem. Pas wanneer de overheid weigert de controlerende taak van het parlement te accepteren is er sprake van een antidemocratisch fascistisch-autoritair systeem.

  De Nederlandse politiek wordt beheerst door partijfetisjisme. Met name de drie ideologische partijen (PvdA, CDA en VV) zijn vertegenwoordigers van dit antidemocratische partijdenken.
  Zij kiezen niet voor het volk, ze kiezen voor de kakelaar.
  Adolf Hitler koesterde diepe minachting voor een meerpartijenparlement dat in zijn ogen weinig meer was dan een schertsvertoning, een façade die het volk in feite dom diende te houden, omdat - zo stelde hij de macht heel ergens anders lag. Dat hij voor een eenpartijenstelsel koos maakt van hem geen fascist. Dat hij de controlerende taak van dat parlement ontkende maakte van hem echter wel een fascist.
  in het conflict tussen Amerika en landen die volgens Amerika geen democratieën zijn moeten we dan ook niet letten op de bijzaken (een partij - of meer partijen) maar op de hoofdzaak: de mogelijkheid van het parlement het overheidsoptreden te controleren.
  Moslims verwijten Amerika dat het parlement wordt gecontroleerd door rijke belangengroeperingen, zodat er van werkelijke democratie geen sprake meer is. Zij stellen dat een land waarin alleen diegenen parlementariër kunnen worden die een rijke mecenas achter zich hebben staan in feite een dictatuur is. De rijken laten zich vertegenwoordigen in het parlement. De armen kunnen alleen hun stem geven aan 'lakeien van het grootkapitaal'.
  Iemand die werkelijk de belangen van het hele volk (inclusief de armen) wil verdedigen wordt domweg niet meer kandidaat gesteld.
  Omdat belangengroeperingen de werkelijke macht in handen hebben ziet het parlement het niet meer als haar belangrijkste taak het volk te vertegenwoordigen. Wanneer de wil van het volk in conflict raakt met de wil van de belangengroeperingen die de staat controleren wordt het volk via propaganda-activiteiten op een zodanige wijze gemanipuleerd dat het de wil van de belangengroepering als een eigen verlangen gaat beschouwen. Het volk denkt niet, er wordt voor het volk gedacht. En dat is fascisme.
  Die manipulatie leidt ertoe dat eerlijkheid en rechtvaardigheid niet meer bestaan en ook niet meer verdedigd worden. Wat verdedigd wordt is de mythe - de mythe van de democratie die vecht voor rechtvaardigheid. In die mythe moeten wij (zo stellen kritische moslims) geloven: niet in de democratie. Wij zijn geen democraten, wij zijn in slaap gesuste gelovigen die een democratisch godsbeeld aanbidden dat niks anders is dan een lege, gewetenloze huls.


  Wie Of Wat Is het Volk?
  Marwan Bishara, Al-Ahram Weekly 10/16-10-2002

  Since 11 September 2001, the region has witnessed an Americanisation of Israel's self perceptions and an Israelisation of America's strategic conceptions.
  Increasingly, the client state is behaving like a superpower, and the empire is behaving like an irresponsible client.
  Israeli regional hegemony and America's world dominance are creating equally dangerous challenges. The Israeli bombardment of Palestine and American threats to attack Iraq in the context of its new "axis of evil" policy are undermining international law, which should be a guarantor of international civility in the 21st century.
  Israel has less than 5 per cent of the population of the US, makes up a quarter of the Middle East region's economy, and spends more than a third of the regional total military expenditure.

  Both Israel and the United States reserve to themselves the right to unilateral deterrence, preemptive attacks, developing weapons of mass destruction and limitless projection of force, while denying all this to their opponents.
  Both have military installations outside their internationally recognised borders. For Israel, the aim is to build a Greater Israel, for the United States, a Greater Empire.

  The writer teaches at the American University in Paris and is the author of Palestine/Israel: Peace or Apartheid?

 • Sa'adon Hamadi renews Iraq’s acceptation for returning inspectors
  Iraq Daily, 13-10-2002

  Speaker of Iraqi National Assembly, Dr. Sa’adon Hamadi has received on Sunday Japanese parliamentary delegation heading by Yasuo Ogata who is visiting Iraq to supervise process of referendum.
  He said that the US administration tries to confuse media with false picture about Iraq and its leadership, reviewing Iraq’s relation with former inspection teams, which used modern technology and cameras to find weapons of mass destruction, but they proved nothing.
  Speaker renewed Iraq’s readiness to return inspectors and serious cooperation with them to foil all pretexts that the US administration directed over Iraq by having weapons of mass destruction, referring to Iraq’s keenness to develop and enhance parliamentary ties with Japan.
  For his part, Head of Japanese delegation expressed rejection to any aggression and threats on Iraq and not interfere in its interior affaires which are a violation to International laws and morals.


  President Hussein: founder of democratic march in Iraq
  Iraq Daily, 13-10-2002

  President Saddam Hussein paid democracy special attention, and gave it more depth and activity to enlarge its representation base, which was developed round the years of glorious 17-30th July Revolution.
  President Saddam Hussein has put forth, for the first time following the year 1979, the question of permitting the formation of parties other than the parties of the national, progressive and patriotic front parties, but the aggressive war launched by the Iranian regime on September 4th 1980 postponed this question.

  In 1988, President Saddam Hussein put for discussion the subject newly during the joint meeting of the Revolution Command Council and Regional Command of ABSP, which was devoted to discuss the practical bases to form new parties to contribute in promoting democratic process in Iraq within new stages of multi-parties.
  The meeting’s discussions was complemented in a second joint meeting in 1989 chaired by President Saddam Hussein concentrated on three axes.

 • The first is to reconsider the constitution of the Republic of Iraq to prepare new constitutional frames to enlarge its intellectual bases and scientific requirements.
 • The second axis concentrated on preparation for the law of new parties and eliminate restrictions to put parties of National, Progressive Front in the new political process.
 • The Third axis discussed putting new law to undertake responsibility of organizing journalism and publications’ freedom within the framework of the new stage of democratic process.

  Commentaar Wim Duzijn 2002: De bereidheid om 'democratische hervormingen' (beter gesteld: hervormningen die het Westen democratisch vindt) door te voeren is er. De vraag is of het socialistische Irak democratisch mag zijn.
  Het Westen heeft het kapitalisme (dat enkelingen superrijk en supermachtig kan maken) tot 'heilige koe' verheven.
  Dat betekent dat alleen kapitalisten, mensen die de ongelijkheidsgedachte als leidende gedachte voor hun handelen hanteren, 'democraat' mogen zijn. De 'democraten' die Amerika steunt zijn anti-Islamitische bankiers en huichelaars die de socialistische, elke vorm van ongelijkheid uitsluitende, visie op het bestaan van de profeet Mohammed ontkennen.


  Yasuo Ogata (lid Communistische Partij van Japan)
  over de kwestie Palestina

  Q. The question of Palestine has always been a major issue in international politics. How has the JCP dealt with it?

  O. In calling for a just solution to the question of Palestine, we have said that the Palestinian people's right to national self-determination, including the right to establish an independent state must be recognized. We have demanded that Israel withdraw from all occupied territories and that Palestine and Israel stop calling for each other's destruction and seek to establish conditions for their peaceful coexistence.
  We have never joined the call for the destruction of Israel or supported the view that rejects the existence of the Israeli state; nor have we supported any terrorist activity involving the indiscriminate murder of citizens. We have proposed the idea of coexistence that naturally calls for recognition of the right of Israel to exist as a state.
  In the past, this JCP stance was in the minority at international conferences. It was very difficult to maintain this position at that time.
  But later, our proposal came to be recognized as the starting point for the settlement of the question of Palestine and has been accepted internationally. (Bron: www.spectrezin.org)

 • Sharon: Arafat Should Be Overthrown

  Ariel Sharon bezoekt het Romeinse Fort Antonia, ooit de verblijfplaats van Pontius Pilatus. (Zie Antonia info)
  Nu 'Tempelberg' (voor religieuze joden) en Islamitisch heiligdom. Israel 28-9-2000

  Israeli Prime Minister Ariel Sharon, heading to Washington for a meeting with President Bush, called on Palestinians to overthrow their leadership and predicted that the coming year could bring a turning point in the Mideast conflict.

  "Your terrible suffering is needless," Sharon said, addressing his comments to the Palestinians during a speech that inaugurated the winter session of Israel's parliament. "Blood is being spilled for nothing. Change the despotic regime that is leading you from failure to failure, from tragedy to tragedy."

  Sharon said his government would be "alert to any sign of change ... to make peace."

  By Ramit Plushnick-Masti, Associated Press Writer 14-10-2002


  Carter criticises Bush
  PRAVDA [Russia], 15-10-2002

  Nobel Peace prize-winner for 2002, ex-US President Jimmy Carter criticised the Middle East policy of George Bush on Monday, accusing the American President of abandoning the peace process by treating Palestinians and Israelis with two weights and two measures.
  Carter said that the USA today is wholly committed to israel and does not even speak with the Palestinian leaders and added that he did not consider that George Bush has the conditions to get the peace talks back on schedule.

  “You have to have the confidence of both sides, you have to act equally with the two sides and we are not doing this”, stated Carter, who fears that 30 years of commitment to peace in the Middle East was for nothing.


  Can George W. Bush be trusted
  as he further heats up the rhetoric on Iraq?
  David Corn, The Nation 15-10-2002

  Two days after a horrific bomb blast in Bali, Indonesia, killed over 180 people--including at least two Americans--Bush, appearing at a Republican campaign rally in Michigan, cited the assault as yet another reason for vigorous prosecution of the war on terrorism.
  But as he rallied the GOP loyalists, he focused less on al Qaeda (which, naturally, is suspected of being associated with the Bali attack) and more on Saddam Hussein.
  Bush maintained that the Iraqi dictator hopes to deploy al Qaeda as his own "forward army" against the West, that "we need to think about Saddam Hussein using al Qaeda to do his dirty work, to not leave fingerprints behind," and that "this is a man who we know has had connections with al Qaeda."
  Bush and his administration have offered no proof of any of this. In fact, less than a week before the Michigan event, the CIA had released a letter noting that it had no evidence that Saddam intends to commit terrorism against the United States, absent a US strike against him.

  Sha’ath Says Hamas Has Contacts with EU
  PalestineChronicle, 15-10-2002

  Palestinian Authority official Nabil Sha'ath has revealed that a meeting between EU officials and Hamas representatives took place in Beirut recently amid rumors of secret European efforts to convince Hamas to give peace efforts a chance.
  The Palestinian daily newspaper al Ayyam on Monday quoted Sha'ath as saying that the outcome of the meeting was positive.
  Hamas has neither confirmed nor denied contacts with EU officials. However, Islamic leaders in the Gaza Strip have reaffirmed the movement's unflinching commitment to ending the Israeli occupation.


  Chirac: Stability is our responsibility Teheran Times [Iran], 16-10-2002<

  French President Jacques Chirac said in an interview published Wednesday he knew of no relationship between Iraq and Al-Qaeda and warned that a war on Baghdad could provoke terrorists to stage new attacks.
  The president said that the feeling of injustice shared by many Arabs watching the Israeli-Palestinian conflict could widen if Iraq was also brought into the fray.
  "Our responsibility is to look after stability in the Middle East.
  With the Iraqi crisis, it's the whole region that is threatened," he said in the interview...


  Annan Says Iraq Debate
  Could Strengthen the United Nations, 16-10-2002

  16 October -- Secretary-General Kofi Annan, in a message to the Security Council's open debate on Iraq, said the Iraq crisis is one of the gravest and most serious facing the international community.
  But he added, "If we handle this properly, we may actually strengthen international cooperation, the rule of law, and the United Nations, enabling it to move forward in a purposeful way, not only in this immediate crisis but in the future as well."
  He said new measures on UN weapons inspections for Iraq would be appropiate and must be "firm, effective, credible and reasonable."


  Edward Said: Beangstigend, Deprimerend Simplisme
  Edward Said, in Uitpers okt. 2002

  "Als een jaar geleden het doel van diegenen, die een van de ergste misdaden tegen de mensheid in vredestijd begingen, erin bestond de wereld op te delen in een islamitisch en Amerikaans kamp, dan is het tekenend voor de jammerlijke toestand van ons politiek en cultureel discours, dat zo veel intellectuelen aan beide zijden van deze absurde grens zich hebben aangesloten bij deze strijd.
  Als man, die altijd tot meer dan één cultuur heeft behoord en die zijn leven heeft gewijd aan de interpretatie en de verspreiding van grote meesterwerken van Europese en Amerikaanse auteurs, ergert deze bijzondere ontwikkeling mij mateloos.
  Mijn werk was steeds een poging om aan te tonen dat een zeer gemengde, complexe, menselijke ervaring de gemeenschappelijke noemer is van het menselijk leven en niet een abstracte, doorgaans verzonnen benadrukking van de verschillen tussen "hen" en "wij".
  Ik leef en werk in de Verenigde Staten, waar ik als professor aan de Columbia University in New York van een onvoorstelbaar geprivilegieerd en rijk gevuld leven kan genieten. Toch werkt de golf van simplistische frasen die sinds de gebeurtenissen van vorig jaar over dit land spoelde op mij uitermate beangstigend en deprimerend in."

  Uitpers
  webzine voor internationale politiek

  Irak & Democratie

  Irak: Superieur
  President Saddam Hussein won another seven-year term as Iraq's president in a referendum in which he was the sole candidate, taking 100 percent of the vote, the Iraqi leader's right-hand man announced Wednesday.
  All 11,445,638 of the eligible voters cast ballots, said Izzat Ibrahim, Vice-Chairman of the Revolutionary Command Council said.
  "This is a unique manifestation of democracy which is superior to all other forms of democracies even in these countries which are besieging Iraq and trying to suffocate it," Ibrahim said at a news conference in Baghdad. (Iraq Daily, 17-10-2002)

  2: Iran: Schijndemocratie
  Official results from Tuesday's referendum showed that every one of Iraq's 11,445,638 eligible voters turned out to vote "yes" to another seven-year term for Saddam, some marking their ballot papers in blood.
  Fireworks lit the night sky by the Tigris River as small numbers of residents slaughtered sheep, a traditional Arab act of celebration.
  The outcome was never in doubt with the voting process tightly controlled by the government and no independent observers or other candidates. (Teheran Times, 17-10-2002)


  ‘’ Nay, we hurl the truth against
  Falsehood, and it knocks out its brain,
  And behold, falsehood doth perish’’
  (Allah’s is the word of truth)

  "A lot of rulers today still view principled people, who persist in defending their noble and just causes and who refuse to compromise at the expense of their peoples, their nations, the honour of their cause, their integrity and their principles, as a burden on them. The policy of the United States still finds in this kind of genuine, honest and loyal people an obstacle before their evil and futile ambitions towards the world and humanity at large..." (Saddam Hoessein, Oath and Speech, INA 17-10-2002)


  Iran: Fel antizionistisch - net als Irak
  PalestineChronicle, 17-10-2002

  Iranian Foreign Ministry spokesman Hamid Reza Asefi rejected any change in the Islamic Republic's stance on Palestine and reiterated Tehran's call for a 'one-state' solution to the Israeli-Palestinian conflict.
  "We believe in a one-state solution, but if the Israelis and Palestinians want a two-state solution, we are not going to obstruct that," he said.
  Tehran has refused to recognize the Israeli regime and instead reiterated its moral and political support for “anti-Zionist groups” in Palestine and Lebanon.

  Commentaar: De reden waarom zowel Irak als Iran tot de 'as van het kwaad' worden gerekend moet gezocht worden in hun felle afwijzing van het zionisme (heiligverklaring van de 'joodse staat').
  Dat ook Noord-Korea erbij betrokken wordt kan verklaard worden uit het feit dat Noord-Korea als communistisch land goede betrekkingen onderhoudt met het socialistische Irak. Noord-Korea zou mogelijkerwijs Irak aan 'verboden wapens' kunnen helpen en daarom maakt het (hoewel Irak en Iran het communisme afwijzen) ook deel uit van de 'As van het Kwaad'.

  Israel Shamir & Christus

  For many years, a son of enlightened parents, I could not force myself to enter a church. I did not spit at seeing church, as my great-grandfather would, but I was taught to despise Christianity, “a silly prejudice”.
  The Jewish faith was never considered to be a prejudice in our circles. Still, a young Jewish man could toy with Buddhism or pray in ashram, or dance with Sufis, but Christianity was beyond the pale, a totally forbidden thing.
  That is why many young Jews of J. Salinger’s days were looking for spirituality in foreign Buddhism: they really did not dare to embrace Christ. One could eat pork, even marry a shiksa, a slightly smaller sin, but we had imbibed hostile rejection of Christianity with our mothers’ milk...

  It is particularly deadly, as spirituality of our tripartite ecumene (the Western Christendom, Eastern Orthodox world and Dar al-Islam) has been built on Christ.
  The cathedrals of Rome, Assisi, Chartres, Köln and Canterbury, mosques of Damascus, Baghdad and Jerusalem, paintings of Botticelli, Andrei Rublev and Blake, great poetry of Rumi and Elliott, Block and Brodsky flow from this rock. It is as basic as water and earth for our civilisation. Even books arguing with Christianity: Rabelais and Voltaire, Mayakovsky and Marx still are based on it.
  Removal of Christ kills the Western civilisation as certainly as poisoning its air does. (Israel Shamir: Freak Factory, 17-10-2002)

  Commentaar Wim Duzijn 2002:

  Israel Shamir, die door het ouderwets-zionistische, op gelijkschakeling gerichte, partijapparaat als een zelfhatende zonderling wordt afgeschilderd, is een religieuze man die Christus, Socialisme en het Jodendom aan elkaar probeert te koppelen.
  Net als andere kritische Israëli's ergert hij zich aan het ouderwetse bijgeloof van religieuze leiders dat Christus de grote vernietiger van het jodendom zou zijn. Nog altijd, zo stelt hij, weigeren ouderwetse joden het evangelie serieus te nemen en nog altijd weigeren zij in Jezus een onafhankelijke denker te zien die op een hele simpele wijze streefde naar verlichting: bevrijding dus van de onzinnige last van een bekrompen, hersenloos, op isolatie en afzondering gericht verleden.
  Die afwijzing leidt ertoe dat in Amerika rechtse christenen zich tot het zionisme bekeren. Ze noemen zichzelf christelijke zionisten, mensen die Jezus zeggen te aanbidden, maar die tegelijkertijd ermee akkoord gaan dat hun verlosser (die een verlichter wil zijn, iemand dus die op een socialistische wijze de strijd aanbindt met oude vormen en gedachten) eeuwig aan het kruis blijft hangen.
  Israel Shamir is een socialist die het oude socialistische verlichtingsideaal (strijd tegen oude vormen en gedachten) nog serieus neemt. Als socialist ervaart hij het gelijkheidsideaal binnen het christendom (dat de ontkenning is van de gettomentaliteit van het groepsgebonden zionisme) als positief en dat is ook de reden waarom hij Christus (de sociale boodschap van het evangelie) verkiest boven diegenen die in Christus alleen maar 'het kwaad' willen zien.

  Zie ook: Ferdinand Domela Nieuwenhuis
  Idealist als Jezus

  No wine for Khatami
  Pravda, 19-10-2002

  Koran 47, Mohammed, 15: Here is) the description of the Garden which the righteous are promised: in it are rivers of water unstaling; rivers of milk of which the taste never changes; rivers of wine, a joy to those who drink; and rivers of honey pure and clear. In it there are for them all kinds of fruits; and Forgiveness from their Lord. (Can those in such Bliss) be compared to such as shall dwell for ever in the Fire, and be given, to drink, boiling water, so that it cuts up their bowels (to pieces)?

  King Juan Carlos I of Spain accepted the post of Honorary Chairman at the Third World Gastronomy and Wine Congress.
  Mohammad Khatami, the President of Iran, has declared that he will refuse to sit at the same table as King Juan Carlos of Spain if wine is served during the meal. His initiative has caused a flurry of diplomatic activity.
  The protocol departments of the Spanish and Iranian foreign offices are working overtime to find a way through the thorny issue of whether or not wine is served at a state banquet. For a good Spaniard, a meal without wine is unthinkable and as King of Spain, one of the world’s leading wine producers, Juan Carlos could be expected not to cede to pressure, especially when he is at home.
  On the other hand, the consumption of alcohol is banned under Islam. President Khatami’s decision stems from an incident in 1999, when he was photographed at a table with the daughter of the Italian President, with a wine glass in front of him. Hundreds of photographs began to circulate in Teheran and his claim that he had not consumed alcohol did little to counter the gossip. (
  Pravda, 19-10-2002)

  Commentaar Wim Duzijn 2002:
  Een hemel op aarde

  Wie de Koran leest ontdekt al snel dat er een groot verschil bestaat tussen het Islamitische leven op aarde en het Islamitische leven in de hemel.
  In de hemel word je bediend door beeldschone, uiterst jonge meisjes en jongens, je mag er water, melk en zoveel wijn drinken zoveel als je wilt ('rivers of wine'), en je mag een gezellig gesprek aanknopen met alle profeten die ooit op aarde hebben geleefd...: met andere woorden: iedereen is er gelijk.

  Je gaat je dus afvragen waarom prominente vertegenwoordigers van de Islam niet eens wat meer nadruk leggen op die vrije, niet aan bekrompen wetgeving gebonden hemel, zodat het aardse leven een wat vriendelijker gezicht krijgt.
  Wanneer in een Koran-hoofdstuk dat de naam van de Profeet draagt wordt aangegeven dat in de hemel, een plek waar God de baas is, wijn gedronken mag worden, waarom zou je als doodgewoon aards sterveling het drinken van wijn dan verbieden?
  De profeet Mohammed was geen uitgemergelde kluizenaar die de goede dingens des levens afwees. Hij was wel een sobere man die de nuchtere, pragmatische stelregel hanteerde dat 'overdaad schaadt'.
  Anders gezegd: je moet niet het gebruik afwijzen, maar het misbruik, vanuit de Islamitische opvatting dat in misbruik zonde schuilt en in gebruik profijt.
  Mohammed maakte deel uit van een ongeordende samenleving, waarin het recht van de sterkste gold. Daarom was hij gedwongen tegenover het wetteloze geweld van zijn tijdgenoten het wettige anti-geweld van de Islam te plaatsen.
  In een geordende samenleving, waarin de gewelddadige mens niet op de troon zit is dat extreem strenge anti-geweld niet meer nodig en zal daarom alleen opgetreden moeten worden tegen diegenen die de gelijken zijn van de machtswellustelingen die in Mohammed's tijd de rechten van andere mensen aan hun laars lapten: diegenen dus die het op misbruik gerichte recht van de sterkste tot hoogste morele wet in het leven willen uitroepen.