De Derde Weg, Deel 2


Demonstratie voor vrede

"The right course is of respect to the security and rights of others, through dealing with others in peace and establishing the obligations required by way of equitable dialogue and on the basis of international law and international covenants.
The right way is that the Security Council should reply to the questions raised by Iraq, and should honour its obligations under its own resolutions." Saddam Hoessein, INA 7-8-2002

Links:

Saddam Hoessein & Vrede - In War Truth Is The First Casualty
Psalmen & Gerechtigheid - Feodalisme & Wetteloosheid
Demonisering is duivels scheppen
George W. Bush en vrijmetselarij - Eenvoud versus neoliberalisme
Kapitalisme & Een Eerlijke Wereld - Amerika & Legitieme Paranoia
Sharon, LaRouche & Hamas


Saddam Hoessein, Vrede & het Zachte Ei
Wim Duzijn 2002

Is het zinvol de naam van Saddam Hoessein in verband te brengen met vrede?
Het is een vraag die hier gesteld wordt, omdat het een vraag is die niet gesteld mag worden.
Het feit dat die vraag niet gesteld mag worden bewijst dat er iets mis is met de beeldvorming rondom Irak in het algemeen en met Saddam Hoessein in het bijzonder.
Vrijheid veronderstelt 'vrijheid van meningsuiting', en vrijheid van meningsuiting kan alleen daar bestaan waar iedereen aan het woord gelaten wordt: zowel voorstanders als tegenstanders. ('hoor en wederhoor, wordt een dergelijke houding ook wel eens genoemd en sommige idealistische mensen spreken zelfs over een grondhouding die vereist is in een wereld waarin de vrije pers de macht controleert..")

De informatie die in Westerse media wordt gegeven is gekleurde informatie.
Voortdurend wordt gewezen op het als 'ziekelijk' beschouwde verlangen naar militaire macht van Saddam Hoessein, terwijl er geen aandacht wordt besteed aan de positieve doelstellingen van het Irakese bewind en de negatieve tegenkrachten die worden gesteund door uitgesproken rechtse Westerse en IsraŽlische kapitaalbezitters - mensen die vastgebakken zitten aan 'de wereld van de macht'.
Het is een onbegrijpelijke zaak dat in Westerse media de macht van het grootkapitaal niet meer besproken wordt.
In de jaren zestig en zeventig, toen er gevochten moest worden voor de overwinning van het communisme (de dictatuur van de machtige linkse partijbonzen) was je een fascist wanneer je een tegenstander was van linkse dictatuur, maar nu het communisme geen reŽel alternatief meer is, nu blijft alleen de dictatuur van het grootkapitaal over en nu ben je opnieuw een fascist wanneer je tegen rechtse dictatuur bent.
Intellectuelen in het westen zien niet in dat een wereld waarin de mens maar twee keuzemogelijkheden gegeven worden: ofwel de dictatuur van rijke en machtige communisten, of wel de dictatuur van rijke en machtige kapitalisten, geen vrije wereld is.
Het gaat er niet om de vrijheid in handen te leggen van een groep linkse of rechtse machthebbers.
Daarom mag het opmerkelijk genoemd worden dat in het Midden-Oosten mensen als Gamal Abdel Nasser, Michel Aflaq en Muammar Khadafi het principe van de 'derde weg' ontwikkelden - een middenweg, die een ontkenning moest zijn van het duistere, tegen de belangen van het volk gerichte woord 'dictatuur'.
Dat het hun niet gelukt is dat principe concrete inhoud te geven, omdat ze het principe van de derde weg ondergeschikt maakten aan het principe van het autoritaire leiderschap, doet niets af aan de positieve doelstelling van de beweging die zij steunden.
Waar het om gaat is dat zij zich distantieerden van bewegingen, die een zichzelf verrijkende groep partijbonzen aan de top willen plaatsen, mensen die een imaginaire, elitaire wereld opbouwen, die weinig heeft te maken met de concrete werkelijkheid van mensen die moeten vechten voor een simpel bestaan.
Het Derde Weg denken is denken in dienst van het volk en daarom kan het sociaal genoemd worden.
Communisme en kapitalisme daarentegen zijn dictatoriale systemen waarin het begrip 'dienen' een merkwaardige vorm heeft aangenomen. Waar het (primitieve, anti-intellectuele) kapitalisme de vrije markt als beginsel hanteert, een kleine groep rijke, autoritaire mensen die via zelfverrijking het gewone, bezitsloze volk 'helpt', daar stelt het (primitieve, anti-intellectuele) communisme de vrije partij centraal, een kleine groep rijke mensen die ook via zelfverrijking en kastevorming het gewone volk 'helpt'.
De Joegoslavische schrijver Milovan Djilas heeft dat principe beschreven in een reeks boeken waarin het utopische, tegen de realiteit en de waarheid gerichte, karakter van het communisme wordt blootgelegd.

:"The fundamental fact of communist rule is that totalitarian authority and monopolistic privileges of ownership rest in the governing bureaucracy.
The ruling stratum who have access to the power of administration constitute a distinct social class and enjoy exclusive advantages and material rewards.
They utilize their power to protect their own interests and aspirations.
This phenomenon is not just a transitory stage of bureaucratic authority but is the actual formation of a new class of exploiters with their own distinct psychology, way of life, special relations to other classes, and material position.
The concept of collective ownership, legally defining all property as social and national property, is a disguise for the real exercise of ownership privileges, use, enjoyment, and distribution by this political oligarchy. (Bron: Cooper Union - Totalitarianism & Violence)

Wie de beschouwingen van Djilas leest zal - wanneer hij eerlijk is - inzien dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen primitieve vormen van kapitalisme en primitieve vormen van communisme.
In beide ideologieŽn wordt het volk alleen maar geholpen om te voorkomen dat het in opstand komt.
De macht van de bezittende klasse mag niet worden aangetast. Elk individu dat meningen ventileert dat het beeld van 'de goede elite' aan kan tasten wordt uitgeschakeld: radicaal.
Dat is de reden waarom eerlijke mensen die verandering nastreven alles op alles moeten zetten om een vrije pers in het leven te roepen, een pers die niet het bezit is van rijke linkse of rechtse dictators.
Een dictator streeft nooit naar vrije meningsvorming, nee, hij streeft naar manipulatie van meningen. Hij wil dat mensen denken zoals hij denkt dat de wereld er uit moet zien.
Een dictator, met andere woorden, laat alleen die meningen toe, die zijn machtspositie niet bedreigen.
Zodra zijn medewerkers zich onafhankelijk gaan opstellen is hij geen dictator, maar een gewone, simpele democratische zakenman, en dat is nu precies wat het derde weg denken wil: dat zakenmensen gewone democratische mensen zijn, die het niet als hun taak zien meningen en opvattingen (ideologie) te koppelen aan hun bezit.

Het is absurd dat rijke mensen een ideologie kiezen waarin 'zelfverrijking' normaal wordt genoemd. Daarmee geven ze aan dat geld belangrijker is dan alle geestelijke en culturele waarden waar ontwikkelde mensen in het verleden voor gevochten hebben.
Hetzelfde geld voor linkse rijken. Zij verheerlijken 'de partij' niet omdat zij mensen willen helpen, maar omdat zij rijke partijbonzen willen zijn.
In de Volkskrant doet Marcel van Dam een oproep om 'de partij van de arbeid' te redden, een volstrekt onzinnig streven, omdat iedereen weet dat het succes van 'de partij van de arbeid' van de afgelopen jaren gekoppeld was aan de persoon Wim Kok.
Je moet daarom niet stellen dat de 'partij van de arbeid' gered moet worden, nee, je moet zeggen dat 'Wim Kok' (niet de persoon Kok maar de idee Kok) gered moet worden. En wanneer je dat hebt gezegd ga je jezelf afvragen wie Wim Kok is (of was), hoe zijn karakter in elkaar zit, wat hem onderscheidt van andere mensen, en hoe we kunnen voorkomen dat de positieve eigenschappen die Wim Kok bezat verloren gaan voor de mensheid.
Wim Kok was tot op bepaalde hoogte een derde-weg-denker. Hij kon weliswaar niet de moed opbrengen het keiharde (Ayn Rand) kapitalisme van Amerika en IsraŽl keihard te veroordelen - hetgeen absoluut noodzakelijk is wanneer je zoiets als een 'linkse beweging' in het leven wilt roepen - maar hij wist geen harde mensen achter zijn zachte persoonlijkheid te plaatsen.
Hardheid moet de zachtheid dienen, dat is de derde weg filosofie van Wim Kok, en het is die filosofie die verdedigd moet worden, en niet zoiets onzinnigs als 'de partij van de arbeid'.
Partijdenken leidt altijd tot kliekjesvorming. Pim Fortuyn zag dat heel goed in. Daarom verafschuwde hij het begrip 'partij' en koos hij voor de politieke beweging, een sympathieke opstelling, die tegelijkertijd weer zinloos werd gemaakt door zijn kritiekloze bewondering van de kapitalistische rijke elite - de 'captains of industry' - die de leidende kaste binnen die politieke beweging moesten gaan vormen.

Pim Fortuyn en Marcel van Dam verketterden elkaar, maar in feite waren en zijn zij geestelijke tweelingbroers. Zij willen allebei als kapitalistische machthebber de Nieuwe Messias zijn. Daarom aanbidt de een de 'captains of industry' en daarom aanbidt de ander 'de partijbons'.
De onwil jezelf uit te leveren aan primitief machtsverlangen en het gebrek aan ijdelheid maakten van Wim Kok een derde-weg-figuur.
Wat dat betreft is hij natuurlijk de uitgesproken tegenpool van Saddam Hoessein. Saddam Hoessein wil een derde weg ontwikkelen, maar tegelijkertijd leeft hij nog in de tijd van de oude Mesopotamische en Babylonische koninkrijken, waarin verlichte koningen er naar streefden grote volkshelden te worden.
Wim Kok is nooit een grote volksheld geweest. Hij bracht het volk voorspoed, maar de kiezers lieten hem als een baksteen vallen toen een charmante bedrieger hen een bordje met inhoudsloze luchtbellen aanbood.
Derde Weg denken is simpel en eenvoudig, ziet er vaak een beetje onooglijk uit. Kapitalisme daarentegen is zinloze glitter, kan je verblinden met rijkdom en macht.
Altijd worden mensen geconfronteerd met die twee tegenstellingen en altijd is het hun opgave een middenweg te vinden - een derde weg, waarin de ernst van het bestaan niet wordt ingeruild voor de modieuze luchtbellen van mensen die in hun leven weinig meer hebben gepresteerd dan het bij elkaar harken van een grote berg geld.

Saddam Hoessein wordt gehaat omdat hij zich gedraagt als een dictator. Maar we vergeten wat er zou gebeuren wanneer Wim Kok aan het hoofd van de staat Irak zou worden geplaatst. Keiharde ideologen en kapitalisten zouden schaterend van het lachen met hun tanks, hun tassen met goud en hun onzinnige partij-ideologen het land binnentrekken, roepend en schreeuwend: "Wij hebben schijt aan dit zachte ei!"
Want wie eerlijk is zal toegeven dat Wim Kok in dit land volstrekt roemloos aan zijn einde gekomen is.
We wilden een 'harde aanpak' en daarom hebben we hem als een zacht ei de vuilnisbak van onze vaderlandse geschiedenis ingeduwd.

Moraal van dat alles:
Een 'zacht ei' moet ofwel het kapitaal, ofwel de partij dienen. Een andere taak heeft hij in onze wereld niet.

In War Truth Is The First Casualty
by Richard Deats, Fellowship Of Reconciliation, 2002

Samuel Johnson had it right: truth is the first casualty in war. Because war is a life and death matter, advocates for each side are inclined to listen to those sources that show that their side is in mortal danger and is only defending itself, that their side is more fair and humane, and that their side has a conscience unlike the brutes and animals on the other side.
Evidence that shows the other side to have legitimate grievances or to have suffered terribly is discounted as propaganda Ė or at the very least not to be nearly as significant as the grievances and suffering of the favored side.
In the peacemaking work of the Fellowship of Reconciliation in the Middle East, the FOR and me in particular are denounced as "apologists for murder" whose sympathies lie with "the Arab purveyors of terror."
For the record I have a Jewish daughter, son-in-law and eleven grandchildren who live in Jerusalem. I worry about their safety and pray for them every day...
Policies that favor one side at the expense of the other will in the long run fail. Extremists on both sides have created fear and hate that poison the atmosphere and have set the agenda for unending violence.
Gandhi had it absolutely right: an eye for an eye leaves the world blind.
Partisans on both sides refuse to acknowledge that the consequences of all the killings and the destruction destroy the future.


The US has corrupted the United Nations
Ramsey Clark, 11-12-2001

The U.S. has conducted a constant campaign of vilification in the international media it controls. The U.S. propaganda is racist, anti Muslim, hate engendering and false.
The U.S. has corrupted and seriously compromised the United Nations by appearing to act in its name, tragically diminishing humanities best hope for peace, dignity and decent conditions of life for all by its decade of brutish and criminal assaults on the people of Iraq.
Though coerced, the Security Council is complicit in these crimes against peace and humanity, war crimes and genocide because it has at the least allowed its name and moral authority to be usurped by the United States.


A Nation Of Robots
Michel d'Escoto, Former Foreign Minister of Nicaragua 1996

"This is the most difficult country to work in on behalf of causes, not because the people are not wonderful. The people are wonderful.
But this is the most systematically deceived, lied-to people on Earth.
Noam Chomsky, a very wonderful man and dear friend, has written a book called Manufacturing Consent, where the whole methodology for the robotization of the American citizenry is put forth and explained. This is a nation of robots...

A British government minister is due to hold
the UK's first official talks with Libyan leader
Colonel Moammar Gadhafi.

Foreign Office minister Mike O'Brien has travelled to Tripoli for talks with Gadhafi in an attempt to enlist his support in the war against terrorism
O'Brien said on Wednesday, prior to the planned meeting: "It is more likely Libya will move away from terrorism if it is part of the international community and that's why I am meeting with Colonel Gadhafi." (CNN, 7-8-2002)

Engeland, Irak & Het Recht Wim Duzijn 2002

Opname van Libie binnen de internationale gemeenschap is het beste wapen tegen terreur, zo luidt de stelling van de Engelse diplomaat Mike O'Brien.
"
Libie is, in tegenstelling tot Irak, bereid zich te conformeren aan de Internationale Wetgeving", voegt hij er uiterst schijnheilig aan toe.
Dat Amerika en Engeland van de Verenigde Naties en het Internationale Recht een oneerlijke schetstvertoning maken wordt voor het gemak verzwegen.
Irak moet boeten voor de onwil de eigen fouten te erkennen en daarom is gebruikmaking van het woord 'Internationaal Recht' volmaakt onzinnig in dit geval.

Het begrip recht veronderstelt altijd drie partijen: de klager, de beklaagde en de onafhankelijke rechter.
In het conflict Irak versus 'de vrije wereld' (USA & UK) zijn er maar twee partijnen: de beklaagde en de aanklager die zichzelf tot rechter heeft verheven - een volstrekt belachelijke, door en door onrechtvaardige situatie die elk vrijheidlievend mens die ook maar een greintje rechtsgevoel bezit met afschuw dient te vervullen.
Recht gaat niet over personen of over emoties, want wanneer dat het geval zou zijn zouden we in de jungle leven. recht gaat over principes, die algemeen geldig zijn en waarop iedereen, zelfs de grootste misdadiger, zich kan beroepen.
Het feit dat er geen onafhankelijke geschillencommissie bestaat die zich neutraal opstelt bewijst dat het Internationale Recht waarover gesproken wordt een wassen neus is.
Recht veronderstelt dat Amerika en Engeland op een demonstratieve wijze de rechtersmuts afzetten om daarmee aan te geven dat aanklager en rechter nooit een en dezelfde persoon mogen zijn.
Dat de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties zich als een lakei gedraagt en niet de moed durft op te brengen dat fundamentele rechtsprincipe te verdedigen siert hem niet.


Sharon Demoniseert Verder
Jeffrey Heller, Newscom 8-8-2002

In a nationally televised speech that political commentators said was aimed at shoring up his popularity after a surge in Palestinian attacks, Sharon called on Israelis not to give in to "feelings of helplessness."
An opinion poll published in Israel's biggest newspaper Yedioth Ahronoth on Friday showed that public confidence in Sharon's leadership had dropped by nine percentage points, to 57 percent, over the past month.
"Between us and the goal (of peace) stands the gang of murder, terror and corruption of the Palestinian Authority," Sharon said in a televised speech. "The only way to peace demands this murderous gang be uprooted from its political positions," he said.

Israel holding thousands of Palestinians 'illegally'
The Jordan Times, 8-8-2002

Lawyers from Arab countries, the United States, India and other nations launched a campaign here Tuesday calling on Israel to free thousands of Palestinians they say are being detained illegally.
Two dozen lawyers meeting in the Egyptian capital since Monday urged ďthe Israeli government to comply with its obligation under international law to either charge or release the detainees and to provide due process to those persons charged.Ē
Those charged must be given ďaccess to lawyers and a speedy trial in an appropriate civilian court,Ē according to a statement ending meetings organised by the Brussels-based International Association of Democratic Lawyers (IADL).


UK Jews Refuse Israeli Citizenship
PalestineChronicle, 8-8-2002

Britain's daily, The Guardian, revealed that a group of prominent Jews are seeking to renounce their right to Israeli citizenship, in protest of Israel's "barbaric" measures and policies towards the Palestinian People.
In a letter to the daily, the group, constituting of writers, academics and artists, say they regard their entitlement to citizenship as "morally wrong" when those who "should have the most right to a genuine return ... are excluded," in reference to Palestinian refugees who are still holding on to their legal and moral right to return to the homes they were forced to leave in what is now the State of Israel.
The letter also read, "We wish to express our solidarity with all those who are working for a time when Israel, the West Bank and Gaza Strip can be lived in by people without any restrictions based on so-called racial, cultural, or ethnic origins."

We renounce Israel rights


Ben Ami Quits In Protest
PalestineChronicle, 8-8-2002

Israeli Labor party member Shlomo Ben-Ami announced he was resigning from the Knesset today in protest of his party's "continued participation in Ariel Sharon's government", said Israeli media reports.
Ben Ami said that he finds it difficult to trust his party chairman, Israeli 'defense' Minister Benjamin Ben-Eliezer, who promised Ben-Ami yesterday that Labor's withdrawal from Sharon's government was only a matter of time.
Ben-Ami asked Ben-Eliezer yesterday, "The Labor Party is doing the exact opposite of what I expect a political movement to doÖ to preserve the principles of its heritage

Shlomo Ben-Ami, 1-11-2000

"Israel is ready for the creation of a Palestinian state.. We Israelis know very well, and I hope this is the case with the Palestinians also, that there is no alternative to the peace process"
"We do not want to conceive a military solution to the problem, because we don't believe there is a military solution. We believe only in a political solution. At the end of the day we need to go back to the table of negotiations.
It is very, very sad that we should go back to the table of negotiations only after having crossed rivers of blood."

British officials 'strongly advise'
United States against attacking Iraq
Ha'aretz, 9-8-2002

British ministers and government officials have strongly advised the United States against attacking Iraq, warning that such action would intensify conflicts in the region, The Independent newspaper reported Friday, quoting senior defense and diplomatic sources.
The warning came as The Times reported that British Prime Minister Tony Blair faced increasing pressure from his own Labor Party and trade unions not to back any US strike.


De Verdierlijking Van Israel
Yossi Sarid, Ha'aretz 9-8-2002

The war being waged at this very moment is the cruelest war there is, because it is senseless.
People have even stopped saying "may this be the last victim," because everyone knows that there will be plenty more.
It's become a kind of routine. Despair and stupidity have reached such depths that all we are left with is vengeance: Murder for murder.
Who is talking these days about plans, strategy, peace, security? The name of the game is revenge.
We act today not to deter or prevent, or even to punish, but solely to pay them back, to inflict pain. The Palestinians take revenge, we retaliate, and vice versa, "and God of retribution appears" (Psalms 94:1).
They have lost hope that their murderous deeds can achieve anything, and we have lost hope, and we take comfort in blood revenge, like two tribes of savages...


Psalmen, 94, 14-15

14 Want de HEERE zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal Zijn erve niet verlaten.
15 Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid; en alle oprechten van hart zullen hetzelve navolgen.

Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid
Commentaar Wim Duzijn 2002

Verwildering en verdierlijking van de wereld kunnen worden tegengegaan wanneer mensen kiezen voor de Wet en voor Gerechtigheid.
Astrologisch gezien verwijzen die begrippen naar de planeten Saturnus (de wetgever) en Jupiter (de rechtvaardige middelaar).
Jupiter en Saturnus zijn geen oorlogsplaneten. Waar het huidige Israel de wet van de jungle verdedigt - wet en recht ondergeschikt maken aan militaire macht (Mars) en dierlijke dwingelandij (Pluto) - daar kiest de Jupiter-Saturnus-mens voor rechtvaardige redelijkheid die is gebaseerd op onvoorwaardelijke overgave aan de wet, een geheel van waarden en princiupes die verdedigd dienen te worden door een onafhankelijke, onpartijdige instantie (in de bijbdel 'de dertiende stam' genoemd).
Israel en Amerika weigeren het goede voorbeeld geven en eisen dat mensen zich onvoorwaardelijk overgeven aan hun Leger, hun Kapitaal en hun Wetteloze Dwingelandij.
Het gevolg daarvan wordt omschreven door Yossi Sarid: "We take comfort in blood revenge, like two tribes of savages..."

Verward en toch getroost
preek van Ds. H. van Veen (www.kerken.com)

Er is geen sprake van dat psalm 94 tot wraak oproept.
Wraak heeft de klank van keihard terugslaan om je woede en je haat de vrije loop te laten. Maar daar kan bij de Here geen sprake van zijn, en daar moet een christen tegen vechten bij zichzelf.
Natuurlijk moeten boosdoeners opgespoord en moet de overheid het kwaad vergelden. Maar wraak kan nooit de oplossing zijn, hoe begrijpelijk ook als iemand je iets afschuwelijks aandoet.
We lezen in de bijbel dat we ons niet moeten wreken maar het overlaten aan God die zal straffen. Dat is ook precies wat gebeurt in deze psalm: o God, herstel het recht, laat de goddelozen toch niet eindeloos hun gang gaan, denk aan de slachtoffers, kies partij voor de zwaksten.
Nou, en we kunnen erop rekenen dat onze God recht doet... We geloven dat Jezus Christus komt om te oordelen, en alle dingen voor altijd recht te zetten. Daar bidden we om en kijken we naar uit...

Feodalisme & Wetteloosheid

Ongelimiteerd kapitalisme vernietigt de democratie en moet daarom feodalisme genoemd worden.
Alle macht is in handen van een kleine, rijke bovenlaag, die haar macht alleen maar gebruikt om de eigen privileges (ten koste van de rechten van anderen) in stand te houden. Die groep plaatst zichzelf boven de wet, omdat zij de wet pretendeert te zijn en daarom moet er gesproken worden van wetteloze dictatuur, waarin de wet weinig meer is dan een (willekeurige) weerspiegeling van de opvattingen van de machthebbers.
Dat is de essentie van het betoog van serieuze derde-weg-denkers, mensen die inzien dat een democratische rechtstaat en ongelimiteerd kapitalisme onmogelijk samen kunnen gaan.

Het bewijs voor de juistheid van hun stelling levert momenteel het republikeinse bewind in Amerika, dat zich (gebruikmakend van geld en macht = 'wij zijn de sterksten") fel verzet tegen elke vorm van juridische controle.
De onwil jezelf te onderwerpen aan morele waarden en normen die als universeel worden beschouwd, bewijst dat hier machthebbers aan het werk zijn die op wereldniveau streven naar een plutocratie (systeem dat geld en macht als de opperste God beschouwt.).
Plutocraten willen het recht alleen dan toe passen wanneer het niet in strijd is met (de eigen) politieke belangen.
Met andere woorden: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is niet universeel. De plutocraat wil alleen een heilstaat bouwen voor zichzelf. De anderen mogen meedoen als ze gehoorzamen... Weigeraars kunnen creperen....

Omdat plutocraten inzien dat geld en macht woorden zijn die een onsympathieke klank bezitten, worden deze begrippen geprojecteerd in het woordje 'God'.
Met andere woorden: al diegenen die zeggen dat God (de god zoals zij hem graag willen zien) een naar recht verlangende anti-kapitalist is worden gezien als vijanden van 'de democratie' en de 'ware religie'.
Het is een 19e eeuwse situatie die jarenlang door de westerse politieke partijen als vanzelfsprekend, onaantastbaar gegeven werd beschouwd.
Links en rechts bestonden niet. Wat zich links noemde diende rechts, en omgekeerd. Links en rechts zijn dus schijnwegen.
De enige werkelijke weg is een derde weg, een onafhankelijke weg, die gebaseerd is op het eerlijke verlangen een rechtvaardige maatschappij op te bouwen, waarin het intelligente recht niet ondergeschikt wordt gemaakt aan het domme kapitaal en het kapitaal aanbiddende slaafse en dom makende priesterdom.

Demonisering = Duivels scheppen

"Suicide bombing is reprehensible but it is a direct and, in my opinion, a consciously programmed result of years of abuse, powerlessness and despair. Sharon does everything in his power to create the conditions for it." Edward Said, PalestineChronicle, 10-8-2002

Derde-Weg-Denken is holistisch denken. En holisme is niets anders dan de wil de mensheid als een eenheid zien, waarin alle mensen gelijkwaardige individuen zijn, mensen die niet het recht hebben elkaar op onjuiste gronden 'slecht' te noemen.
Omdat holisme een zekere mate van geestelijke ontwikkeling vergt zal een Derde-Weg beweging nooit een blind-ideologische volksbeweging kunnen zijn, omdat blind-ideologisch denken altijd de wereld op wil splitsen in 'goeden' en 'slechten'.
Waar dat onzinnige dualistische denken toe leidt kunnen we zien in het Midden-Oosten waar de Staat Israel al tientallen jarenlang bezig is met het demoniseren (slecht maken) van de Arabieren.

Israel moet 'een morele heilstaat' zijn ('het licht van de wereld, goede leiders. etc...) , en daarom moet de rest van de regio genoegen nemen met de rol van verpauperd, crimineel uitschot.
Hoe slechter de ander is, hoe beter jezelf bent.
Daarom was Adolf Hitler in feite ook een zegen voor zionistische ideologen, omdat Hitler het zionisme een aureool van onaantastbare heiligheid kon verlenen.
Pogingen om Europese joden te redden (en er waren deals met de Nazi's mogelijk) werden niet echt serieus genomen. Elke jood die crepeert, zo luidde de achterliggende gedachte in rechts-zionistische kringen, dient de zaak van het zionisme (d.i. terugkeer naar Zion) en hij sterft dus voor een goede zaak.
Mensenlevens zijn niet belangrijk in een wereld waarin het hele bestaan wordt teruggebracht tot het ene, heilige, zaligmakende geloof in de goede zaak.
Ariel Sharon is de 'ware gelovige', die aantoont dat voor de goede zaak alles moet wijken.
We schreeuwen moord en brand omdat een aantal religieuze vliegtuigkapers zichzelf opofferden voor 'hun goede zaak', maar we vergeten dat we zelf miljoenen mensen opofferen aan een 'goede zaak', die als je het eerlijk bekijkt helemaal zo goed niet is...


Holisme

Het begrip holisme is afgeleid van het Griekse woord 'holos', dat 'geheel' betekent. Het holisme is een filosofie die het bestaan - en dus ook het menselijke lichaam - als een complex samengesteld geheel wil zien. Iedere benadering of behandeling die zich richt op deelgebieden wordt als verwerpelijk gezien. Daarbij gaat het natuurlijk niet om kleinigheden als blauwe plekken en muggenbeten, maar om fundamentele zaken als menselijk geluk en de menselijke gezondheid.
Het holisme stelt dat alles met alles samenhangt. Persoonlijke zaken als emoties, gezondheid en geluk, hangen samen met grotere samenlevingsverbanden, dus met de maatschappij. Maatschappijkritiek wordt derhalve als fundamenteel gezien, omdat je een mens die een gevangene is van zijn omgeving alleen maar kunt helpen door die omgeving te dwingen die mens de vrijheid te geven die hij nodig heeft om gelukkig te zijn.


Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap


George W. Bush bezoekt 'vrijmetselaarstempel'

What Is Freemasonry?

Freemasonry (or Masonry) is dedicated to the Brotherhood of Man under the Fatherhood of God.
It uses the tools and implements of ancient architectural craftsmen symbolically in a system of instruction designed to build character and moral values in its members.
Its singular purpose is to make men better.
Its bonds of friendship, compassion, and brotherly love have survived even the most divisive political, military, and religious conflicts through the centuries.
Freemasonry is a fraternity which encourages its members to practice the faith of their personal acceptance.
Masonry teaches that each person, through self-improvement and helping others, has an obligation to make a difference for good in the world. (Lodge of Virginia)

Waarom wil George W. Bush geen vrijmetselaar zijn?

Je kunt je afvragen waarom een president van de Verenigde Staten, een land dat werd opgericht door vrijmetselaars ('The Founding Fathers'), die vrijheid, gelijkheid en broederschap als hoogste waarden beschouwden, deel wil uitmaken van een rechts-christelijke groepering die de geestelijke slavernij predikt.
Rechts-Amerikaanse christenen haten de vrijmetselarij. Zij zien in de vrijmetselarij een satanisch genootschap dat de Amerikaanse samenleving heeft voorzien van heidense symbolen, die een bedreiging vormen voor wat men 'het christelijke fatsoen' noemt.
Met name het door vrijmetselaars opgerichte Washington-monument - een obelisk, die (zo weten christenen) in feite een fallussymbool is - moet het in rechtschristelijke pamfletten ontgelden. Aanbidding van het mannelijke geslachtsorgaan is het ergste en meest onfatsoenlijke wat een religieus mens (iemand die de God van de Bijbel dient) kan doen.
Wie je ook bent (christen, jood, of moslim) je moet de penis als spiritueel symbool haten!
Dat is de reden waarom de samensteller van deze website een boekje heeft geschreven dat de zeer onbijbelse, maar best wel spirituele titel 'De Gouden Fallus' draagt.
Het wordt tijd dat we de ware betekenis van de fallus weer gaan ontdekken. De vrijmetselaars hebben niet voor niets een fallussymbool in Washington opgericht. Daar hadden ze vast en zeker een bedoeling mee....

In mijn verhalenbundel "De Gouden Fallus" wordt in het gelijknamige titelverhaal gewezen op de bijzondere band die wijsheidszoekers hadden met de fallus.
De fallus is het symbool van het leven en de dood, de verwijzing ook naar de gevende vruchtbaarheid, waarin egoÔsme (genotzucht) en altruÔsme (kinderlijk leven scheppen) samengaan.
Tegelijkertijd is de aanbidding van de fallus een verwijzing naar het scheppingsverhaal in de bijbel, waarin de ontwikkeling van zinloze schaamtegevoelens gezien wordt als een daad die de ware religiositeit doodt.
De fallus als spiritueel symbool aanbidden maakt de weg vrij voor ontwapening ('make love not war'), omdat de verwerping van het wapen, het duivelse, ontseksualiseerde fallussymbool, dat in feite weinig meer is dan een laf surrogaat, de mens weer in contact kan brengen met zijn vaderlijke oorsprong, waarvan de fallus het symbool is.
De fallus is het vaderlijke instrument dat in combinatie met de moederlijke vagina (de cirkel waarin de obelisk altijd geplaatst wordt) de wereld leven schenkt.
De weigering de copulatiedaad als geestelijk principe te accepteren leidt ertoe dat het scheppen van leven wordt losgekoppeld van het genot dat onlosmakelijk verbonden is met het scheppingsproces.
Scheppen, zegt de fallusaanbidder, hoeft geen eenzame zaak van door benepen fatsoensrakkers gehate zielenpoten te zijn.
Nee, door het scheppingsproces te seksualiseren en als symbool spirituele waarde te geven wordt de genot ontkennende, door en door schijnheilige fatsoensmens van zijn troon gestoten en kan de creatieve mens de plaats worden teruggegeven die hem door bekrompen kleinburgers werd afgenomen.
Die filosofe ligt ten grondslag aan de verhalenbundel "De Gouden Fallus", een boek dat door de samensteller van deze website in eigen beheer werd uitgegeven.


AnarchoPress: Gouden Fallus & Gewoon Een Wonder


Freemaons Bow At Every Altar

"The true Mason is not creed-bound. He realizes with the divine illumination of his lodge that as a Mason his religion must be universal: Christ, Buddha, or Mohammed, the name means little, for he recognizes only the light and not the bearer. He worships at every shrine, bows before every altar, whether in temple, mosque or cathedral, realizing with his truer understanding the oneness of all spiritual truth." (Bron: The Lost Keys of Freemasonry, Manly P. Hall, 33o, p.65, Macoy Publishing and Masonic Supply Co., Richmond, VA., 1976.)


Irak & Het Eenvoudige Leven

Wie de hiernaast afgebeelde foto bekijkt zal ontdekken dat hier niet de Amerikaanse jacht op geld en macht wordt afgebeeld. Integendeel: we zien hier een straatbeeld in Bhagdad, een opname van een paar rakezen, die een spelletje backgammon spelen...

Wat afschuwelijk, roepen de Westerse bevrijders... Grote volwassen mensen die zomaar in het openbaar een kinderspelletje delen, waar er ook geld verdiend kan worden! - nou, dat is natuurlijk de meest duivelse bezigheid die een mens zich voor kan stellen. Laten we daarom deze luie duivels ons moderne kapitalistische waanzinparadijs in bombarderen.
Ze zijn niet productief! Ze spelen kinderspelletjes. Terwijl er gewerkt moet worden. In dienst van het vrij makende groot-kapitaal...


Het NeoLiberalisme Kent Geen Ethiek
Camille Chalmers, Professor Economie, Port-au-Prince, Haiti, 2002

Het neoliberalisme van de afgelopen jaren zorgt voor een extreme polarisering tussen arm en rijk. Vandaag zijn wij, de Minst Ontwikkelde Landen, aangegroeid tot 49. In 1971 waren we met 24.
Mťťr dan ťťn miljard mensen worden vandaag door het systeem uitgespuwd en leven in extreme armoede, terwijl de rijkdom zich concentreert bij een steeds kleinere groep.
Die situatie is ethisch onaanvaardbaar omdat we leven in een wereld van overvloed en het perfect mogelijk is die armoede uit de wereld te bannen.
Er is geen enkele verrechtvaardiging meer vandaag om honger toe te laten, om te verdragen dat miljoenen kinderen niet naar school kunnen, dat mensen geen toegang hebben tot de nodige gezondheidszorg.
Alle technologieŽn zijn voorhanden om die situatie ongedaan te maken maar de wil ontbreekt om ze aan te wenden in het voordeel van de armen...


Vrijhandel en democratie?
www.geweldloosactief.nl

Volgens de 'globalisten' gaat het hen om 'vrijhandel' en 'democratie', maar wie daar doorheen kijkt ziet onmiddellijk dat het gaat om 'geld' en 'macht'. Wat in Nederland in het klein gebeurt, de schaamteloze zelfverrijking van de multinational managementtop, die er het hardst om roept dat de werknemers toch vooral hun looneisen moeten matigen, voltrekt zich wereldwijd in het groot. De 200 rijkste miljardairs bezitten samen een fortuin dat groter is dan het gezamenlijke inkomen van 45% van de wereldbevolking. Succes betekent voor hen: nog meer fortuin vergaren.

Kapitaal-accumulatie & Karl Marx
Commentaar Wim Duzijn 2002

Volgens de materialistische wereldbeschouwing van Karl Marx zal kapitaalopeenhoping onvermijdelijk het ontstaan van een socialistische samenleving tot stand brengen.
Wat dat betreft was Marx geen wetenschapper maar een gelovige, die de eigen oplossing voor een kwaal niet ziet als een van de vele mogelijkheden die er zijn om een reŽel probleem aan te pakken, maar als een wetmatige noodzaak.
Dat kapitaalaccumulatie een probleem is wordt door elke econoom die zijn verstand durft te gebruiken erkent.
In een democratische samenleving, waarin de staat van en voor alle mensen is, kun je onmogelijk een feodale machtstructuur handhaven.
Zolang de samenleving klein is en de verschillen tussen arm en rijk relatief beperkt zijn is er niets aan de hand, maar naarmate de wereld groter wordt en er sprake is van een wereldeconomie krijgt het probleem morele dimensies, die niet ontkend kunnen worden - tenzij je de armen demoniseert zodat ze met behulp van brute macht onder de duim gehouden kunnen worden.
De poging arme mensen te demoniseren is een van de meest verwerpelijke activiteiten van het neoliberalisme.
Men weigert een probleem aan te pakken op een intelligente manier, omdat intelligentie onvermijdelijk de noodzakelijke keuze voor egalisatie en de daarmee samenhangende benadrukking van de werkverschaffende taak van de overheid betekent, en daarom probeert men van zichzelf een 'goede dictator' te maken, die zijn vele geld moet verdedigen tegen de aanvallen van terroristen, die weinig meer zijn dan jaloerse duivels die de hardwerkende liberalen hun mooie jacht niet gunnen.
Het is een oplossing natuurlijk, demonisering in dienst van de jagers, maar niet een bijzonder fraaie. MBR> Er zijn eenvoudigere, op sociale rechtvaardigheid gerichte oplossingen denkbaar..., oplossingen die alleen maar mogelijk zijn wanneer overheden gezamenlijk kiezen voor een derde weg.

Iraq offers UN new deal
Ewen MacAskill, The Guardian 12-8-2002

Bron The Iraqi president, Saddam Hussein, has personally signalled through a Labour MP that he is ready to bow to international pressure by allowing UN weapons inspectors back into the country.
Saddam's offer was delivered to the British Labour MP George Galloway in a face-to-face interview in a bunker at a secret location in or near Baghdad. Writing in today's Guardian, Mr Galloway said that in a sane world this and other diplomatic gestures by Iraq would be seized upon.

The offer will divide the international community even more than at present. It also presents a dilemma for Tony Blair: British policy, unlike that of the US, is aimed only at a return of the inspectors, and not a regime change.
The political risks for the prime minister of backing a war are underlined by a new YouGov internet poll in today's Daily Telegraph, in which more than two-thirds of voters believe a war is not justified at present - and 54% fear that Mr Blair is becoming President George Bush's "poodle".


Germany: Social Democrats and Greens
reject war plans against Iraq
, August 2002

Kapitalisme & Een Eerlijke Wereld


"We will not accept anything less than complete honesty."
George W. Bush, 2002

"Business can't function in a climate of fear of criminal prosecution.
The best minds will refuse to attempt to do business that way..."
Capitalism Magazine 9-8-2002

"Kapitalisme kan niet functioneren in een eerlijke wereld, de beste geesten zullen in zo'n wereld tenondergaan", dat is de boodschap van een Amerikaans kapitalistenblad, dat niet het evangelie van Jezus als uitgangspunt neemt, maar de blijde boodschap van Ayn Rand.
Waaruit we de conclusie mogen afleiden dat de beste Amerikaanse geesten geen wonderen van morele zuiverheid zijn.

Sharon to Knesset panel:
Iraq is our greatest threat
Ha'aretz 13-8-2002

Prime Minister Ariel Sharon told the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee on Monday that Iraq "is the greatest danger facing Israel."
Asked by Labor Party MK Ophir Pines-Paz and Shas MK Yitzhak Cohen if Israel plans to attack Iraq if Baghdad attacks Israel, Sharon said that "we don't know for certain if the U.S. will attack Iraq.
Iraq is a great danger. It could be said it is the greatest danger.
"We aren't intervening in U.S. decisions", he said, but "strategic coordination between Israel and the U.S. has reached unprecedented dimensions."

Amerika & Legitieme Paranoia
Commentaar Wim Duzijn 2002

Nog nooit eerder, zo stelt de leider van de rechtse en zeer oorlogszuchtige regering van IsraŽl, is de samenwerking tussen Amerika en IsraŽl zo goed geweest als nu..
Het is een mededeling waar je alleen maar van kunt huiveren. Amerika dat een bondgenootschap aangaat met een extreemrechts bewind dat - juist omdat het moreel leiderschap claimt - volstrekt paranoÔde is...
In zo'n vals-morele wereld bestaan geen waarden en normen meer. In zo'n wereld heerst de waan van de dag.
Je hoeft niets meer te bewijzen, elke vorm van rechtvaardigheid ontbreekt, alleen de wil van een gek bepaalt wat er met je gebeurt. Is die gek van plan je tot vijand uit te roepen dan ben je de vijand. Daar helpt verder geen moedertjelief aan.
Het is de mentaliteit van de inquisitie, het recht van de heksenjagers die alles wat vies, verdorven en slecht is op de brandstapel willen brengen.
Het nieuw opgerichte Strafhof is binnen die wereld een schertshof. Dat hof is er alleen maar om schertsprocessen te voeren in dienst van de Machthebbers, die in feite bepalen wie goed en wie slecht is.
De Macht is goed en heilig en onaantastbaar. De Macht straft en wordt zelf niet bestraft, ook al is de Macht in handen van mensen, die gezien vanuit het verlangen een rechtvaardige wereld op te bouwen, onbetrouwbare werkelijkheidsvervalsers zijn.


Charley Reese (Amerikaans journalist): "We are at war, all right, but it is with ourselves and with the phantoms we create in our own minds.
A cynic once told me that people run for city council in small towns just so they can ride in a police car.
I'm beginning to think that some people run for president just so they can wear a military jacket and act like a general." <.p>


Gush Shalom & Paranoia
Uri Avnery, PalestineChronicle 13-8-2002

At the beginning of the year, the Gush Shalom peace movement, like many people in Israel and abroad, decided that it could no longer ignore the fact that in the course of the IDF operations in the occupied territories terrible acts, violating both Israeli and international law, were being committed. Some of these appeared to be war crimes.
We in the Gush decided that it was our duty,.. to raise our voice and deliver a stringent warning...
The result was a deluge of defamation. The telephone lines of Gush Shalom activists were inundated with curses and death threats...
The judges of the International Criminal Court look to those people like a mob of drunken Cossacks intent on carrying out a pogrom...


The rulers of Hebron
Ha'aretz Editorial, 13-8-2002

Ever since the occupation of the territories began, the settlers of Hebron have been noteworthy for their militancy, their racist hatred against Palestinian residents of the city and the violent contempt that they and their children demonstrate toward the rule of law and every person in uniform who acts in its name....
The Civil Administration recently drafted a report that documents some of the acts of the Hebron settlers (Ha'aretz, August 11).
This document, which was submitted to the prime minister and the defense minister, notes in detail how this unique Jewish settlement rears "shock troops" of boys and girls, steeped in hatred and arrogance, who torment the Palestinians and oppress them in various ways.

Lyndon H. LaRouche Jr. & Hamas
Wim Duzijn 2002

Lyndon LaRouche zou je de Willem Oltmans van de Verenigde Staten kunnen noemen, een bijzonder eigenzinnige man die zonder blikken of blozen durft te zeggen dat in Amerika een groep maffiose miljardairs aan het werk is, die de buitenlandse politiek van Amerika probeert te sturen.
LaRouche (door sommigen een complotdenker genoemd) schetst op zijn website een bijzonder duister beeld van Amerika. Hij stelt dat de Verenigde Staten om twee redenen de oorlog met de Arabieren willen:
1. Om het volk af te leiden van de economische crisis die op komst is en 2. om de rechts-extremistische joodse Lobby onder leiding van de democratische senator Joe Liebermann (hij spreekt over de MEGA-groep) tevreden te stellen.
De fundamentalistische groepering HAMAS is volgens hem doelbewust door Ariel Sharon in het leven geroepen. HAMAS is - zo stelt hij - Sharon's troetelkindje dat ervoor moet zorgen dat de Palestijnen uit Israel verdreven kunnen worden.
Het volgende fragment is afkomstig uit een van de artikelen die ik heb aangetroffen op de LaRouche-website.

LaRouche: Hamas, Another Sharon Asset, 20-7-2001

During his postings in the Likud governments during 1977-92, Sharon had not only been the "rabbi" of the Gush Emunim and Kach Movement/JDL Jewish underground terrorist organizations. He also played a pivotal role in the creation of Hamas, the Palestinian Islamist group, which was formally founded in 1988.
Under the Israeli military occupation of the West Bank and Gaza, an estimated 800 "licenses" were handed out to Palestinians, to create schools, infirmaries, food kitchens, and other social service programs. Sharon made sure that all these licenses were given to Islamists, many of whom would be Hamas founders, as a way of creating a "countergang" ruling structure to eventually supplant the power of the PLO inside the occupied territories.
Sharon's sponsorship of Hamas has become a public scandal in recent months, particularly since the publication of stories in EIR in the past year, exposing these links, and detailing Sharon's plans to use Hamas as part of his "Jordan is Palestine" drive for mass transfer. (LaRouche Info)