De Derde Weg - deel 1


De kern van de Derde Weg laat zich vangen in de Engelse "strijdkreet" CORA.
De C staat voor community, ofwel gemeenschap.
Bij de Markt gaat het om het individu, bij de Derde Weg gaat het om de verbanden waarin het individu zich beweegt, dus familie, de straat, de buurt, de collega's en ten slotte de natie.
We leven meestal in meerdere verbanden en daarin spelen we een rol, een rol die verantwoordelijkheden met zich meebrengt.
Die verantwoordelijkheid (responsibility) is de R van CORA. Een belangrijk punt want in de huidige systemen (socialisme en kapitalisme) heeft het individu nauwelijks verantwoordelijkheid (wel rechten!) omdat deze kunnen worden afgeschoven op de overheid e.d.
De O van opportunity ziet naar de kansen die iedereen moet hebben om zich te kunnen ontplooien tot het goede leven dat men wenst (hierbij denken we aan hulp van de overheid of van andere instanties, bescherming enz.).
De A, tenslotte, staat voor accountability, dat betekent rekenschap die burgers en overheid aan elkaar moeten afleggen (beleid, belastingen, om er maar twee te noemen).

Belangrijke links

Barber: We should try not to label people
Israel|Amerika & De Derde Weg
Islam & Kapitalisme - Herzl en het Oude Nieuwe Land
Uri Avnery: The Murderers of Oslo
Is Kapitalisme Democratie?
Bush & Blair Wijzen Derde Weg Af - De Derde Weg Van Michel Aflaq
Saddam Hoessein & het Islamitisch Verzet


"We should try not to label people"
An Interview with Benjamin Barber, by Scott London, 14-12-1992

Barber: The academic mind is one of the things that I think is wrong with modern education.
The over-specialized, narrow, research-obsessed, mind that refuses to see the larger context, the larger world, into which a particular specialty fits it seems to me has done a real disservice to not just teaching but learning as well.
The gradual erosion of liberal learning, of humanistic learning, of a widespread learning, I think is one of the great catastrophes of the modern academy, the modern university.
I've certainly tried in my own life to resist it, but it's hard because you don't get rewarded..

The academy is in the business of providing pigeon holes in which to stuff other people. But I think it is hard to do that because I have been influenced by the great British conservative Edmund Burke from the eighteenth century, the modern British conservative Oakeshotte, but I've also been influenced by liberal and radical democratic thinkers, by communitarians, but I find that that is true of most people who are thinking for themselves and trying to address problems in a fresh fashion.
You do them a great disservice if you stick them into a category.
It's the lazy man's way of disposing of someone you really don't want to deal with; "Oh, that's another Marxist,""that's another conservative,""that's another Tory,""that's another liberal -- the L word, that's a liberal, so we don't have to think about him."
Well, it is a way of avoiding thinking about what might be new and fresh. I think we should try not to label people.

You say somewhere in An Aristocracy of Everyone that "with good teaching, as with good art, someone is always offended." Is that true?

Barber: I think so. I think that if you don't offend someone, you haven't even woken them up, let alone gotten their mental energies going.
One thing that does bother me about so-called political correctness -- I don't like the term PC -- it's really an unfair word, it's kind of a slur in the way that it's used. But the true part of it is that there are some people who seem unwilling to be offended and provocative speech, free speech, and most importantly educational speech -- speech that makes people think -- has to be to some degree offensive. That's how you get people woken up, that's how you get people caring, that's how you get them reacting.

Our motto is E Pluribus Unum, "from diversity, unity". What we share in common is diversity, that's the paradox of America.


Benjamin Barber kan gezien worden als een vertegenwoordiger van het Derde-Weg-denken in Amerika. Moralistisch-aristocratische reguleringsdrang in dienst van de gemeenschap ('versterking van de publieke sector') moet volgens hem de nadelen van het ongebreidelde vrije marktdenken (hij spreekt over 'marktfundamentalisme') compenseren.

Israel/Amerika & De Derde Weg

Israël is opgericht met de bedoeling het Midden-Oosten 'de beschaving' te brengen. De vader van de joodse staat, Theodor Herzl was er heilig van overtuigd dat in Israël alleen maar de meest superieure geesten (joodse intellectuelen van het Europese continent) deel zouden uitmaken van het landsbestuur, zodat de joodse staat zou kunnen uitgroeien tot een baken van aristocratisch verlichtingsdenken...
Wie eerlijk is zal toegeven dat er weinig terechtgekomen is van de mooie droom. De 'superieure intellectuelen' deden weinig meer dan een boompje planten in de woestijn en terwijl ze hun intellectuelenogen dichtsmeerden met grote kluiten woestijnzand werd het land volgestouwd met allerlei vreemde figuren, die weliswaar de meest uiteenlopende kwaliteiten bezitten, maar die onmogelijk gerekend kunnen worden tot de geestelijke elite van de intellectuele wereldgemeenschap.
Op zichzelf hoeft dat geen bezwaar te zijn. Waarom zou Israël een land van superieure geesten moeten zijn? Maar het probleem is dat de middelmatige geesten die in Israël de dienst uitmaken niet middelmatig willen zijn.

Beschaving is nooit het product van middelmatigheid. Middelmatige mensen stimuleren altijd de onverdraagzaamheid, het ressentimentsdenken en een daaraan gekoppeld economisch staatsbestel dat is gebaseerd op het recht van de sterkste.
Het gevolg daarvan is dat zij een negatieve uitwerking hebben op anderen. Zij roepen een concurrentiesysteem in het leven, waarin redelijke, sociaalvoelende mensen geen kansen krijgen. Met andere woorden: een staatsbestel dat middelmatigheid beloont werkt mee aan de vernietiging van de beschaving.

De vraag die we ons derhalve moeten stellen, wanneer we gaan praten over uit- of vluchtwegen, is: hoe bevrijden we onszelf van de middelmatigheid?
In alle discussies rond het ontwikkelen van nieuwe beleidsstrategieën die na de val van het communisme een antwoord moeten bieden op de alles en iedereen vernietigende kracht van de kapitalistische middelmatigheid wordt nooit de vraag aan de orde gesteld hoe we kunnen voorkomen dat middelmatige mensen de strijd tegen de middelmatigheid gaan domineren.
Middelmatige mensen zijn altijd hopeloos eerzuchtig. Het zijn de mensen die het kapitalisme bewonderen, omdat een glazenwasser binnen dat economische systeem een multimiljonair kan worden, waarmee hij oneindig belangrijker wordt dan een intellectueel. Dat zou je rancune kunnen noemen, maar dat is een kwalificatie die niet op waarheid hoeft te berusten, omdat intellectueel-zijn niet hetzelfde is als niet-middelmatig zijn.
Middelmatige intellectuelen scheppen altijd een afstand tussen zichzelf en de mensen die weinig weten. Daarom is het onzinnig hen 'intellectuelen' te noemen, omdat het kenmerk van intellectualisme is dat mensen de wil hebben anderen te ontwikkelen. Meest zuivere definitie van 'intellectueel': leermeester...

Middelmatig is dus diegene, die denkt dat hij beter is dan anderen en die op grond daarvan zichzelf groter, belangrijker of rijker wil maken.
Die zelfverheffing moet goedgepraat worden en daarom ontwerpt men een ideologie: een systeem waarin men de eigen idealen kan projecteren, zonder dat men genoodzaakt is het middelmatige egoïsme overboord te zetten.
Dat is de reden waarom vertegenwoordigers van het Derde Weg-denken elke vorm van star ideologisch denken afwijzen.
Middelmatige geesten wijzen het Derde Weg-denken af, omdat zij hokjesdenkers willen zijn.
Zij willen de wereld nooit als een geheel gezien, maar als een duister geheel van ideologische barakken, van waaruit men elkaar bekogelt met fraaie ideologische leuzen, die elk contact met de realiteit van het bestaan onmogelijk maken.
Doordringen tot de kern van problemen is de taak die elke werkelijk intelligente Derde-Weg-denker zichzelf stelt.
Een Derde Weg is alleen maar een derde weg, wanneer alle andere wegen binnen het licht van het kritische bewustzijn worden geplaatst.
Het spreekt vanzelf dat geen enkel heilig huisje daarbij gespaard kan worden. Wie als Derde-Weg-denker oude wegen heilig gaat verklaren, omdat hij toevallig jood of moslim of socialist is, die toont daarmee aan dat hij volstrekt niet is geïnteresseerd in vernieuwing. "Je doet", zo zegt Jezus van Nazareth in het Evangelie, "geen nieuwe wijn in oude zakken."
Het Evangelie wilde tweeduizend jaar geleden al een Derde Weg zijn. Het was een Mozaïsche aanval op alle idolen en daarmee een ontkenning van alle oude vormen van religieus machtsdenken, die de vrijheid van het individu ontkennen.
Vrijheid is de vijand van die vormen van kapitalisme die de mensheid opdelen in bezitters en bezitlozen.
Vrijheid is alleen mogelijk in een maatschappij waarin iedereen bezitter is. Alle andere staatsvormen zijn leugensystemen. Ze noemen zichzelf vrij maar ze zijn in feite afwentelingssystemen, gebaseerd dus op de onvrijheid van de mensen die geen macht bezitten.
Daarom begint vrijheid met een gegarandeerd minimuminkomen voor iedereen. Dat is een basisprincipe dat als vanzelfsprekend gegeven door elke vrije burger in een zich vrij noemende samenleving zou moeten worden geaccepteerd.
Zodra je het basisinkomen afschaft en de mens de slaaf maakt van geldbezitters (ondernemers of de staat) ben je bezig met het vernietigen van de beschaving. Dat is een gedachte die centraal behoort te staan binnen de filosofie van elke Derde-Weg-denker.

Kiezen voor een basisinkomen (in de jaren 70 een onderdeel van het Nieuw Links programma) geeft aan dat je de verklaring van de rechten van de mens respecteert. Die verklaring, die mensen het recht op gezondheid en geluk garandeert, gaat er vanuit dat de een niet het recht heeft de ander te misbruiken. En dat is precies wat er gebeurt in een wereld waarin primitieve, middelmatige denkers de dienst willen uitmaken.
Op 11 september van het jaar 2001 werden in Amerika de symbolen van het geld (het World Trade Center) en de macht (het Pentagon) door vliegtuigkapers aangevallen.
Zij wilden daarmee aangeven dat het kapitalistische machtsdenken van Israël en Amerika niet deugt. Dat ze niet in staat zijn gebleken een intellectueel alternatief aan te bieden, zodat alleen een bizarre wanhoopsdaad resteerde moeten we onszelf aanrekenen.
Wij hebben de wereld opgedeeld in dualistische denksystemen en we weigeren Derde-Weg-denkers die geen deel uitmaken van onze onderdrukkende gemeenschap serieus te nemen.
We kiezen voor schijnheiligen, die weigeren de Derde Weg een mondiaal karakter te geven, en we hebben niet de moed ons solidair te verklaren met al diegenen die inzien dat Israël en Amerika de vertegenwoordigers zijn van primitief dualistisch machtsdenken, dat zichzelf alleen maar in stand kan houden via de vernietiging en onderdrukkling van onschuldige anderen..., ook diegenen die door Herzl 'vrijheidslievende aristocraten' worden genoemd...


"De Verenigde Staten zien niet dat de internationale verdragen die ze niet ondertekenen, het Strafhof dat ze niet erkennen en het systeem van de Verenigde Naties dat ze niet adequaat steunen, pogingen zijn om een nieuw mondiaal stelsel van afspraken te ontwikkelen waarmee de chaos bestreden kan worden." Benjamin Barber (VK/New York Times, 31-7-2002).

Islam & Kapitalisme
Wim Duzijn, Zwolle, 1-8-2002

Islam is an Arabic word derived from the root S.L.M, which has many noble meanings such as peace, purity, soundness, safety, submission and obedience. (Website 'What is Islam')


Salomon is afkomstig van het kernbegrip SLM
SLM = verlangen naar heelheid of holisme.
Moslim = iemand die moet streven naar heelheid.
Heelheid is overwinning van de dwang van het dualisme.
Overwinning van het dualisme is vrede.
Salem - Salaam - Shalom.


SLM is Wijsheid, Bezinning, Overgave, Dienen

Koning Salomon, waarvan - vanuit historisch gezichtspunt bekeken - niet zeker is of hij een Arabische koning was, een Israëlische koning of gewoon een verzinsel, is vooral bekend geworden vanwege een droom waarin God hem de gelegenheid gaf een wens te doen.
Waar anderen geld, status en macht zouden kiezen, daar koos Salomon voor wijsheid, zodat hij in staat zou zijn op een rechtvaardige wijze het volk te besturen. (zie ook:
Eren wij onze profeten?)

Terwijl de regering van Israël momenteel alles op alles zet om de Islam (beter gezegd: de anti-zionistische islam) in een duivels, kwaad daglicht te plaatsen, uitgaande van de filosofie dat het meest keiharde kapitalisme in het Midden-Oosten de dienst moet uitmaken, een streven dat beloond wordt door moslimfundamentalisten, die tegenover de hardheid van het kapitalisme de hardheid van een door en door geperverteerde Islaminterpretatie plaatsen, kan het zinvol zijn tegenover het anti-intellectualisme van de hardliners een vredelievend, intelligent betoog te plaatsen.
Centraal daarin staat de opvatting dat degene die vrede wil niet de hatende oorlogszuchtige hardliner, maar de intelligente, gevoelige, vredelievende mens op de troon zet.

Het begrip Islam verwijst (zoals hierbovben wordt aangegeven) naar een kernbegrip (SLM) dat zachtheid, dienende vrouwelijkheid en verlangen naar wijsheid uitdrukt.
Daarom kan het gezien worden als de tegenpool van het kapitalisme, dat hardheid, mannelijke veroveringsdrang, onwil na te denken en oorlogszucht (concurrentiedrang) vertegenwoordigt.
Arabieren zijn in de ogen van hardliners vrouwelijk. Zij gedragen zich weliswaar vaak als hanige kapitalisten, maar hun cultuur straalt een en al vrouwelijkheid uit. Hetgeen er op wijst dat zij zich niet bewust zijn van hun culturele achtergronden. Zij bezitten een cultuur die - juist door de demoniseringspolitiek van marktfundamentalisten en islamfundamentalisten - ontoegankelijk wordt gemaakt.
Het kapitalisme in zijn primitieve vorm is een antiek ideologisch systeem dat met de val van het communisme een plaats op de schroothoop van de geschiedenis gegeven had moeten worden.
Omdat het de nadruk legde op individualisme kon het een noodzakelijk tegenwicht vormen tegen het te ver doorgevoerde collectivisme van het socialisme, maar nu de machtsbalans verdwenen is, en er geen collectivistische supermacht meer bestaat is het instandhouden van een extreem-individualistische kapitalistische ideologie zinloos geworden.
Het kapitalisme heeft de positieve verworvenheden van het socialisme niet in zichzelf opgenomen en dient daarom verworpen te worden.
Het is (in zijn extreme, door Amerika verdedigde vorm) een ideologisch systeem geworden dat tot weinig meer in staat is dan het prediken van de mensenhaat en het moet daarom een misdadig systeem genoemd worden.
Amerika is daarenboven niet in het leven geroepen om 'kapitalistisch' te zijn. De grondleggers van de Amerikaanse democratie waren idealisten, geen kapitalisten.
Het feit dat het merendeel van de 'Founding Fathers' vrijmetselaars waren - leden van een op vrijheid en broederschap gerichte idealistische gemeenschap, waarin alle profeten op een welhaast Islamitische wijze als aan elkaar gelijkwaardig worden beschouwd - wijst er op dat de hardheid van een economisch systeem dat niet het broederschapidee maar het concurrentie-idee (de gedachte dus dat je de ander zo snel mogelijk het graf in moet werken) onmogelijk gezien kan worden als een logisch uitvloeisel van hun gedachtegoed.
Daarover nadenken vindt men niet belangrijk in Amerika. Amerika denkt niet, Amerika handelt. De president van Amerika is geen denker, maar een rijke gelovige. Met andere woorden: niet de wijsheid wordt op de eerste plaats gezet in de wereld van de fundamentalisten (kapitalisme-islam), maar de willoze overgave aan een tot onveranderlijke vorm uitgeroepen God die uitgesproken dom is.

George Bush, Ariel Sharon en HAMAS zijn aanbidders van de domheid. Zij zijn machines die op hol geslagen zijn, machines ook die zich door niets en niemand laten stoppen, omdat zij spirituele denksystemen in stand houden die de vrouwelijke betekenis van het kernbegrip SLM - de wortel van alle grote wereldreligies - ontkennen.
SLM is wijsheid, en alle werkelijke wijsheid is gericht op het heel maken van de chaotische, versplinterde mens, de mens die de slaaf is geworden van oncontroleerbare dierlijke driften, die hij op een primitieve, dierlijke wijze dienen moet.
De Islam is in de eerste plaats 'dienen', zoals het kapitalisme 'heersen' (de omgekeerde vorm van dienen) is. Maar omdat zij allebei voor het fundamentalisme kiezen dwingen ze de gewone mens de willoze slaaf te zijn van harde, heerszuchtige krachten, die alles wat werkelijk vrouwelijk is in de mens vernietigen.

George W. Bush is een vrouwelijke man, die pleit voor 'compassievol conservatisme'. Dat betekent dat hij krachtens zijn persoonlijkheid een antikapitalistische moslim is: een vertegenwoordiger dus van het heel-makende SLM-principe.
Maar de zich 'superieur' noemende geesten in zijn omgeving hebben nog nooit gehoord van de tegenstelling mannelijk-vrouwelijk, die in alle oude mythen en sagen centraal staat.
Heel onze beschavingsgeschiedenis is een strijd tussen mannelijke en vrouwelijke krachten. En altijd zijn de mannelijke krachten uit op oorlog, blinde vernielzucht en arrogant machogedrag, en altijd proberen de vrouwelijke krachten zichzelf te verdedigen tegen de hardvochtige arrogantie van de onnadenkende mannelijkheid.
De Islam in zijn meest wezenlijke gedaante is vrouwenliefde - kiezen voor compassie - en daarmee een aanval op alles wat dierlijk is in de mens.
Het heilig verklaren van de vrouw, door haar via afschermende kleding te onttrekken aan de geile, ontmenselijkende blikken van de man, is een symbolische daad, die aangeeft dat vrouwelijkheid het tegendeel is van primitieve dierlijkheid.
De moeilijkheid met fundamentalisten echter is dat ze nooit willen inzien dat symbolisch denken en realiteit niet aan elkaar gelijk mogen worden gesteld.
Aanbidding van de vrouwelijkheid wil niet zeggen dat je van een concreet mens (een vrouw) een betekenisloos object mag maken.
Aanbidding van de vrouwelijkheid betekent dat je een cultuur opbouwt waarin vrouwelijke waarden centraal staan. Dat is de ware opdracht van de Islam.
Dat betekent dat het de plicht is van de Islam het kapitalisme te verwerpen wanneer er wordt gepleit voor marktfundamentalisme, omdat elke vorm van fundamentalisme de ontkenning is van de vrouwelijke waarden, waar het begrip Islam (SLM) naar verwijst.

De Islam, als vrouwelijke wijsheidscultuur, behoort dichters, denkers en vrouwelijke vormen van ideologisch-economisch denken te verdedigen. Dat betekent dat er gezocht moet worden naar alternatieven voor het kapitalisme en het socialisme.
Dat alternatief is het Derde-Weg-denken, dat door de Libische leider Muammar Khadafi op een wat warrige wijze wordt verdedigd in zijn 'Groene Boekje'.
Derde-Weg-denkers in het Westen zouden aansluiting moeten zoeken bij Derde-Weg-denkers in het Midden-Oosten, maar je ziet het omgekeerde gebeuren.
De vrouwelijke krachten worden vernietigd en een steeds harder wordende vorm van Islam-fundamentalisme wordt aangemoedigd, in dienst van het nog hardere Marktfundamentalisme...
Waarmee wij van onszelf blinde en verdwaasde vrouwenhaters maken...


Muammar Qaddafi, in: Escape to Hell

"The Koran is being used by Muslims to gain power, justify their exploitation, killing, and servitude to foreigners, justify their bowing down (before outsiders) and opening up (for outsiders). You are Muslims, so you exploit the Koran for personal goals."

How cruel people can be when they rise up together, a crushing flood that has no mercy for anything in its path.
Such a collectivity neither hears one's cry for help nor offers aid to anyone in need. Instead, it pushes one aside, heedlessly.
The tyranny of an individual is the easiest kind of tyranny, since in the end, it is an individual that we are talking about. The group can get rid of him when it wishes; the individual may be removed by another individual, who himself may be worthless and unimportant.
But the tyranny of the masses is the harshest type of tyranny, for who can stand against a crushing current, against a blind overwhelming force?


Palestijnse Autoriteit Veroordeelt Terreur

familieleden van een Palestijnse HAMAS-strijder zitten op de resten van hun door Israel verwoeste woning

"The Palestine National Authority (PNA) considers Israeli prime minister Ariel Sharon as being responsible for the cycle of terror.
Sharon’s army is continuing its policy of destruction, killing and collective punishment, including curfews and siege, to paralyze the Palestinian society, government, and civil institutions, including the Palestinian security services.
This cycle of terror is a result of policies that are adopted [by Sharon’s government] which escalated with the assassination that took the lives of 17 Palestinians in Gaza, including 9 children, and the continuation of arrests of thousands of Palestinians in mass detention centers.

We call upon all forces inside Israel, who oppose this continuation of the cycle of terror, to join ranks with each other, so that we can put an end to terror, violence and mainly to policies that are behind them and provoke them. Sharon’s policies thrive on massacres, bloodshed and suicidal attacks." (PalestineChronicle, 31-7-2002)

Hoorzittingen Over Noodzaak Oorlog Tegen Irak
Amerikaanse Senaat Gedraagt Zich Als Ja-knikkend Sovjet-Parlement
Richard Falk, The Nation 1-8-2002

The Senate Foreign Relations Committee, under the chairmanship of Democratic Senator Biden, organized two days of hearings, notable for the absence of critical voices.
Such hearings are worse than nothing, creating a forum for advocates of war, fostering the illusion that no sensible dissent exists and thus serving mainly to raise the war fever a degree or two.
How different might the impact of such hearings be if respected and informed critics of a pre-emptive war, such as Hans von Sponeck and Denis Halliday, both former UN coordinators of humanitarian assistance to Iraq who resigned in protest a few years back, were given the opportunity to appear before the senators.
The media, too, have failed miserably in presenting to the American people the downside of war with Iraq.
And the citizenry has been content to follow the White House on the warpath without demanding to know why the lives of young Americans should be put at risk, much less why the United States should go to war against a distant foreign country that has never attacked us and whose people have endured the most punishing sanctions in all of history for more than a decade.

Oorlog Als Vorm Van Geestelijke Luiheid

Irak en Saddam Hoessein lokken bij veel Congresleden weinig genuanceerde uitspraken uit, zodat een regering die toch al geneigd is zijn oren te laten hangen naar rechts-Republikeinse normen en waarden, wel erg weinig weerwerk krijgt van het Congres.
Het gevaar is niet denkbeeldig dat Amerikaanse politici, in regering én in Congres, bezig zijn dermate vergaande uitspraken te doen dat ze zonder gezichtsverlies niet meer terugkunnen. En in feite bezig zijn zichzelf een oorlog in te redeneren. (TROUW, 2-8-2002)


UN-Report - The Guardian, 2-8-2002


Jenin na de vergeldingsslag: wat tenten en een teiltje water...

A New Paradigm: Equality
Israel Shamir, in: Battle for Palestine

I believe the bloodthirsty spectre of a Jewish state should be laid to rest.
We can offer a differing paradigm, that of equality. After all, the real chasm is not between the Arab and the Jew; it is between ZioNazis and the rest of us.
Present Israeli leaders committed horrible war crimes and lost the last vestige of their legitimacy. There is an urgent need to establish a new legitimate leadership for the whole of Palestine, following the example of South African ANC, a leadership comprising all religious and ethnic communities of Palestine..
The Jewish state must be deNazified, as thoroughly as Germany after 1945."

Israel Shamir, is a Russian Israeli writer and journalist. He lives in Jaffa and has become a leading champion of the ‘One Man, One Vote, One State’ solution in all of Palestine/Israel.


Irak nodigt wapeninspecteurs VN uit
NRC, 2-8-2002

Irak heeft de chef van het VN-wapeninspectieteam, Hans Blix, uitgenodigd voor "technische gesprekken" in Bagdad. De inspecteurs moeten toezien op de ontmanteling van Iraks massavernietigingswapensprogramma's en werden eind 1998 door de VN uit Irak teruggetrokken vóór een vierdaags luchtoffensief door de VS en Groot-Brittannië.
In een brief aan de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, schrijft de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Naji Sabri, dat de wapeninspecteurs welkom zijn "op het snelst overeengekomen tijdstip".

Theodor Herzl en het Oude Nieuwe Land
Zionismus.info - Altneuland

Theodor Herzl (de vader van de joodse staat) had geen bijzonder hoge dunk van Arabieren. Wie zich op de hoogte wil stellen van de vooroordelen die hij bezat, vooroordelen die hij doorgegeven heeft aan zijn zionistische volgelingen, wordt aangeraden de roman ALTNEULAND ter hand te nemen.
Op internet kan een duitstalige downloadversie van de eerste zes hoofdstukken worden aangetroffen.
Hieronder volgen twee fragmenten, waarin een niet bijzonder fraai portret van Arabieren wordt geschets. Sleutelwoorden zijn: smerig, traag, hopeloze bedelaars, duistere woongebieden, misdadig uiterlijk, etc...
Wie zich realiseert hoe geschokt joden reageren op negatieve uitspraken in Adolf Hitler's 'Mein Kampf', die zal kunnen begrijpen dat Arabieren dezelfde aversie koesteren jegens dit utopische boek, waarin een aristocratische heilstaat wordt geschetst: een staat waarin niet de dictatuur van het proletariaat (marxisme-leninisme), maar de dictatuur van de verlichte (niet aan de Talmoed gebonden) Europees-joodse aristocratie centraal wordt gesteld.


THEODOR HERZL - ALTNEULAND
het oude nieuwe Land - een roman

Hoofdstuk 6
SIE VERBRACHTEN EINIGE TAGE IM ALTEN LANDE DER JUDEN

Von Jaffa hatten sie einen unangenehmen Eindruck. Die Lage am blauen Meere wohl herrlich, aber alles zum Erbarmen vernachlässigt. Die Landung in dem elenden Hafen mühselig. Die Gäßchen von den übelsten Gerüchen erfüllt, unsauber, verwahrlost, überall buntes orientalisches Elend. Arme Türken, schmutzige Araber, scheue Juden lungerten herum, alles träg, bettelhaft und hoffnungslos. Ein sonderbarer Moderduft, wie von Gräbern, beengte einem das Atmen.
Kingscourt und Friedrich beeilten sich auch fortzukommen. Sie fuhren auf der schlechten Eisenbahn nach Jerusalem. Auch auf diesem Wege Bilder tiefster Verkommenheit. Das flache Land fast nur Sand und Sumpf. Die mageren Äcker wie verbrannt. Schwärzliche Dörfer von Arabern.
Die Bewohner hatten ein räuberhaftes Aussehen. Die Kinder spielten nackt im Straßenstaube. Und in der Ferne des Horizonts sah man die entwaldeten Berge von Judäa. Der Zug fuhr dann durch öde Felsentäler. Die Abhänge verkarstet, wenig Spuren einer einstigen oder gegenwärtigen Kultur.
"Wenn das unser Land ist," sagte Friedrich melancholisch, "so ist es ebenso heruntergekommen wie unser Volk."
"Ja, es ist einfach scheußlich, geradezu polizeiwidrig," erklärte Kingscourt.

Over Jeruzalem:
"Geschrei, Gestank, ein Geflirr unreiner Farben, ein Durcheinander zerlumpter Menschen in den engen dumpfen Gassen, Bettler, Kranke, hungernde Kinder, kreischende Weiber, heulende Händler... Tiefer konnte das einst so königliche Jerusalem nicht sinken."

The Murderers of Oslo
By Uri Avnery for Palestine Chronicle, 2-8-2002

Among the Palestinians, the Oslo-agreement caused immense euphoria. I was an eyewitness to the explosion of joy on the day of signing. Attacks in Israel stopped for a long time. The Palestinians were convinced that in return for their major concessions the Palestinian state would soon come into being in all the occupied territories, including East Jerusalem.

When I hear right-wing Israelis shout “Indict the Oslo Criminals!” I shudder. Not because of the inherent falsification, but because of the sound of the words.
This slogan is a virtual (and perhaps conscious) copy of the slogan used by the Nazis in their successful campaign to undermine the Weimar republic. Their throats were hoarse from shouting “Indict the November Criminals!”
The “November Criminals” were the German statesmen who, in November 1918, signed the armistice that ended World War I.
After four years of valiant fighting, the German army was exhausted. The Kaiser had fled. The vaunted General Staff was in despair. The generals begged the statesmen to sign the capitulation, in order to save what could be saved.
But according to Nazi legend, the very opposite had happened. The statesmen who had signed the armistice were traitors. They had stuck a knife into the back of the victorious army.
The Nazi propaganda wizard, Joseph Goebbels, taught his pupils that by constant repetition one can turn a lie into truth, and the bigger the lie, the easier it is to get it accepted.
The incitement against the “Novemberverbrecher” (November criminals) succeeded. They were murdered, and the Nazis became a democratically elected government.

George W. Bush, Tony Blair & de Bergrede

George W. Bush en Tony Blair noemen zichzelf 'christen'.
Ze hebben de bijbel onder het hoofdkussen gelegd, bezoeken met een vroom gezicht de christelijke kerk en jagen al diegenen weg die de boodschap van hun geliefde Jezus in hun ogen belachelijk willen maken.
Jezus, zo stellen zij, mag niet ontheiligd worden...

Jezus zelf zou de bewondering van oneerlijke politici niet bijzonder op prijs stellen. Hij bewonderde waarheidsliefde en kinderlijke spontaniteit en zijn koninkrijk had niets te maken met het nastreven van politieke macht.
De weinige uitspraken die betrekking hebben op 'een werelds koninkrijk' zijn vastgelegd in een evangeliegedeelte dat de fraaie titel Bergrede' (zie tekst hieronder) heeft meegekregen, en je zou daarom verwachten, dat politici, die zich niet willen bezighouden met de spirituele opdracht, die het evangelie toch in de eerste plaats is, zich in de eerste plaats er op toe zullen leggen de concrete, op 'de wereld' betrekking hebbende principes uit dat evangelie in hun beleid tot uitdrukking te brengen.

George Bush & Tony Blair...
Twee volwassen christelijke jongens, die wereldleider zijn, en die zich omringen met de 'groten der wereld' en de 'groten der geest'.
Zij houden van de armen der geest, de treurenden en de zachtmoedigen. Die willen zij troost en liefde schenken. Zij bewonderen de mensen die naar gerechtigheid streven, barmhartigheid en compassie is hun levensideaal, en wanneer iemand het duistere woordje 'oorlog' in de mond neemt, dan vluchten zij schuimbekkend van nobele woede en verontwaardiging weg.
"Zalig zijn zij die vervolgd worden, omdat zij gerechtigheid zoeken", roepen ze ons toe, en het volk juicht en applaudisseert en schreeuwt: "Nagel de onrechtvaardigen aan het kruis".
De onrechtvaardigen zijn de boze geesten die de wijsheid van George Bush & Tony Blair in twijfel durven te trekken, de rebelse geesten die de eerlijke eenvoud van de naar rechtvaardigheid verlangende principiële mens boven de ingewikkelde, maar volstrekt betekenisloze geleerdheid van de huichelaar plaatsen.

De huichelaars zullen nooit enig principe verdedigen. Daarom haten zij principiële mensen. Die zullen nooit door hen beloond worden.
Terwijl de Bergrede, die zij zo een prachtig betoog vinden, nu juist de naar eenvoud strevende principiële mens verdedigt.
Oorlog wordt nagestreefd door iedere naar macht verlangende en aan grootheidswaanzin verslaafde gek. Onrechtvaardigheid is ook de gewoonste zaak van de wereld. Opschepperij, ijdel vertoon, najagen van zinloze utopische dromen die de ontkenning zijn van de gewone, eenvoudige mens.., het zijn allemaal zaken die doodgewoon zijn in onze ideale burgermanswereld - we kunnen niet zonder ze leven.
Maar de idealen die Jezus in zijn Bergrede schetst..., de paar concrete opdrachten die verwijzen naar een werelds koninkrijk, waarin de simpele rechtvaardigheid van de barmhartige mens heerst...? Daar hebben de huichelaars volmaakt maling aan.

De Bergrede

En Jezus de scharen overziende is geklommen op een berg en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. (Mattheüs 5:1-12)
2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:
3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.


De Machtige Israelisch-Amerikaanse Messias

"Wanneer de messias komt vanuit Bethlehem, dan zal hij een heerser zijn over Israel. Dat betekent dat hij een koning, of misschien een president, zal zijn, maar in elk geval een gewichtig persoon die heel wat in de melk te brokkelen heeft, en geen rondtrekkende prediker en wonderdokter. We zien ook dat na de komst van de messias de Joodse oorlogen uitgevochten gaan worden en gewonnen gaan worden. We zien hier een messias die ons fysieke verlossing gaat brengen van aardse vijanden: "Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid." Dat is duidelijke taal, niet voor meerdere uitleggingen vatbaar." (Bron: christelijk-zionistische website)

Is Kapitalisme Democratie?
Wim Duzijn 2002

"What is democracy? Having no intention of going the usual dull route (via ancient Greece) in search of a definition, might I suggest two basic, if distinct, ways in which the concept may be approximated. We have, first, the gamut of civil and political liberties, many of which have been codified in international legal instruments. Covering a whole range of freedoms, from free speech to free and fair elections, this is the most common sense in which the notion of democracy is understood.
There is another no less fundamental sense, however, and that concerns self-determination. The grandiloquent "government of the people by the people" is widely recognised as more rhetoric than reality. Effectively, what we are speaking about here is degrees of popular access to, and influence over, statepower, which under capitalism is inherently delimited by the twin fetishes of a bourgeois economy and a bourgeois state. (By Hani Shukrallah, Al-Ahram Weekly, 2002)

Vrijheid is zowel theorie als werkelijkheid.
Theoretische vrijheden worden ons gratis en voor niets geschonken - woorden kosten immers niks! Werkelijke vrijheid echter is geld, en geld krijgen we niet cadeau. Want wanneer vrijheid geld gaat kosten, dan komt de kapitalist, die in onze wereld de grote baas, om de hoek kijken, en die mompelt - met een nors, bars gezicht dat op onweer staat: "Mijn miljoenen zijn er niet om aan een gore, luie bedelaar te geven - werp de werkelijke vrijheid weg...!"
Democratie, met andere woorden, is een wassen neus, wanneer je tenminste de moeite wilt nemen een juiste definitie te hanteren.
In kapitalistische landen wordt vrijheid gekoppeld aan een beperkte definitie. Wie zegt dat je moet kiezen voor een ruime definitie wordt al snel een linkse raddraaier genoemd - zo eentje die alleen maar kritiek uitoefent omdat hij jaloers, lui en haatdragend zou zijn...
Toch zijn mensen die voor een ruime definitie kiezen, een definitie dus waarin werkelijkheid en theorie niet van elkaar gescheiden worden gehouden, zoals het in een schizofrene burgermanswereld gebruikelijk is, geen rare hatende wezens, maar doodgewone intelligente idealisten.
Dat mag. Een mens mag een idealist zijn, hoe hard de miljonairs ook schreeuwen dat idealisme wijst op een hersengebrek.
Je bent niet gek als je een idealist bent. Je bent niet ziek als je de schizofrenie afwijst. Je mag jezelf gewoon verstandig noemen wanneer je de werkelijkheid belangrijker vindt dan de theorie.
Opheffen van de schizofrenie is de essentie van de Derde Weg!


Arabisch Nationalisme &
Autoritair, Anti-Democratisch Liberalisme

The Arab nationalist aesthetic was neither fascist nor totalitarian, despite the fact that the system that generated it was neither democratic nor liberal.
Liberal democracy was not even an option for any of the countries newly liberated from colonialism. However, the generation that led the revolutions, in Syria, Egypt, Iraq, Sudan and Lebanon believed that they were democrats, in the sense that they represented the interests of the overwhelming majority of the people against colonialism, monarchical regimes and feudalism.
They even felt that they were defending people against a liberalism that was elitist and out of touch with the immediate needs and concerns of the people... (Azmi Bishara - Al-Ahram Weekly, 2002)

Liberalisme, gezien als vrijheid voor de sterken, de rijken en de machtigen, is in wezen doodgewone mensenhaat.
Vrijheid is een recht dat ons allemaal bij onze geboorte gegeven wordt. Onze vrijheid is vastgelegd in een reusachtige stapel paperassen (denk aan de Verklaring van de Rechten van de Mens), die door alle landen van de wereld zijn ondertekend.
We zijn vrij, we hebben recht op geluk en gezondheid en we mogen mensen die ons ziek en ongelukkig willen maken 'slecht' noemen. Dat is ons recht!
Wanneer we daarom andere mensen gaan beoordelen op hun 'democratische gehalte', dan zullen we onszelf moeten afvragen of zij de grondrechten van het individu - zijn recht op vrijheid, gezondheid en geluk - serieus nemen.
Daarbij geeft het geen pas die menselijke grondrechten ondergeschikt te maken aan de kapitalistische arbeidswet: de plicht van de mens als slaaf te werken in de fabriek van de ondernemer. Dat is een 19e-eeuws adagium dat als reactie het marxisme in het leven heeft geroepen, en het marxisme met zijn harde materialistische wetmatigheden kunnen we in onze wereld missen als kiespijn.

Wat we nodig hebben is een echte liberale cultuur, die inziet dat werken geen plicht is maar een middel dat in dienst staat van het menselijke streven naar vrijheid, gezondheid en geluk.
Liberale cultuur is de vijand van brutaal, meedogenloos en barbaars kapitalisme. Kapitalisme als vorm van grenzeloze zelfverrijking is niets anders dan de vernietiging van de liberale cultuur, een vrije cultuur waarin de enkeling en zijn recht op gezondheid en geluk centraal staat.
Zodra geld de mens reduceert tot een onbeduidend radertje in een hersenloos, door egoïsten geregeerd autoritair systeem is er geen sprake meer van liberale cultuur. In dat geval zijn we allemaal slaven van een groep door en door autoritaire egoïsten, die maar een enkele wet kennen: de wet van de cultuurloze, liefdeloze barbaar - dat is: de mens die niet meer weet dat de essentie van Liefde geven is.

Bush & Blair Wijzen Derde Weg Af
Wim Duzijn 2002

Info

Bush & Blair hebben vertegenwoordigers van het (door Iran gesteunde) Islamitische verzet uitgenodigd voor een gesprek. Leider van die verzetsbeweging is Ayatollah Sayed Mohamad Baqir Al-Hakim, een intelligente maar volstrekt kleurloze en opportunistische man, die als religieuze leider de scheiding van staat en kerk op wilde heffen en daarom koos voor samenwerking met de bezetter.

Saddam Hussein (seculier leider) kiest voor de kleuren Wit-Lila-Lichtblauw, Maan-Jupiter-kleuren, tegenover het zwart en donkerbruin van de strenge, autoritaire Saturnus

Wie de politiek van Amerika en Engeland bekijkt zal al snel inzien dat het ultieme doel van deze twee grootmachten de totale vernietiging van het socialistische gelijkheidsdenken in de wereld is.
Op zichzelf gezien is daar niet zoveel bezwaar tegen aan te voeren, omdat het socialisme altijd een collectivistische reactiebeweging is geweest, hetgeen wil zeggen dat het socialisme onvermijdelijk opgevolgd dient te worden door een stabiele Middenbeweging - de Derde Weg, de weg van de sociaal-liberale cultuur - maar het streven van de anti-christen Bush en de anti-socialist Blair wordt wel bijzonder gevaarlijk wanneer als alternatief niet de Derde Weg (of de beweging van het Midden), maar de heilloze weg van het geestdodende kapitalisme wordt gekozen - een doe-beweging die het geestelijke niet-doen propageert.

Het kapitalisme is geen geestelijke of spirituele beweging, is dat nooit geweest en zal het nooit worden ook.
Kapitalisme is kapitaal vergaren, niet meer en niet minder. Dat betekent dat het kapitalisme alleen die mensen beloont die in staat zijn uit weinig geld veel geld te maken. Wie geen zakelijke instincten bezit wordt aan de kant geschoven. Hij mag zichzelf - tenzij hij op een opportunistische wijze het geestelijke niet-doen wil stimuleren - ophangen; hij heeft geen economische functie.

Als anarcho-liberaal buitenbeentje, een schrijver ook die geestelijke ontwikkeling van mensen belangrijk vindt, verzet ik me tegen dat debiliserende streven.
Want daar gaat het om: We worden gedebiliseerd.
Een kleine groep ja-knikkers (de opportunisten) mag de rol van 'intellectueel' spelen, en die ja-knikkers moeten de echte intellectuelen (de mensen met principes) belachelijk maken en er voor zorgen dat de kapitalist op zijn tijd een cultureel feestje kan bijwonen...
Het is de decadentie van het Oude Romeinse Rijk in zijn nadagen. Dat was een door en door sadistisch rijk - omdat het streven van de machthebbers gericht was op de domme, platte bevrediging van de meest dierlijke lusten die de mens bezit...

De Derde Weg Van Michel Aflaq,
vader van het Baath-socialisme

Saddam Hoessein is de leider van een partij die is voortgekomen uit de Baath-beweging, waarvan Michel Aflaq (geb. 19-6-1910) de geestelijke vader is.

Aflaq was een christen, die een seculiere beweging in het leven wilde roepen waarin alle Arabieren, ongeacht hun religieuze achtergrond, zich thuis zouden kunnen voelen.
Het programma dat hij verdedigde was gebouwd op twee kernprincipes: eenheid en vrijheid.
Omdat hij alle Arabieren samen wilde brengen binnen een Arabische Natie, werd de strijd tegen het kolonialisme van de Westerse mogendheden en de verdeel- en heerspolitiek van het zionisme als een vanzelfsprekende zaak beschouwd.
Het vrijheidsbeginsel kreeg een eigen inkleuring. Zowel het communisme als het kapitalisme werden afgewezen.
Gekozen werd voor een vorm van socialisme, waarbij het land en het kapitaal primair werden beschouwd als eigendom van het gehele volk. Prive-eigendom was mogelijk, maar slechts tot op zekere hoogte. Zodra prive-eigendom de belangen van het volk bedreigt moet de staat regulerend ingrijpen.
Het gelijkheidsbeginsel werd door Michel Aflaq als een vanzelfsprekende zaak gezien. Dat betekent dat alle mensen, ook de minderheden, binnen zijn filosofische systeem gelijke rechten hebben.
Vrijheid van meningsuiting en het recht eigen partijen op te richten waren rechten die door hem aan dat gelijkheidsbeginsel gekoppeld werden.

Koning Hoessein van Jordanie
benadrukt het belang van de Arabische Liga

Arab nationalism can survive only through complete equality.... It is in our power as Arabs to unite on all important issues, to organise in every respect and to dispel friction between us... Given sincerity and sound leadership, the Arab League has great potential. It is the anvil on which Arab nationalism must be forged.... Over the need for Arab unity there is no difference of opinion. So, instead of debating an accepted principle, let us debate a practical plan.... Let all of this be undertaken through an active, respected Arab League, in which... danger of domination by any member of the family would be eliminated. ( King Hussein I, 1962


Zie ook: Het Oude Denken Is Failliet

Saddam Hoessein & het Islamitisch Verzet

Het Islamitisch Verzet, de grote vijand die nu de grote vriend is van Amerika en Engeland, heeft in het jaar 1980 pogingen in het werk gesteld de revolutie van Komeiny naar Irak te transporteren.
Er was sprake van terreur en het is een historisch feit dat Khomeiny, die in het jaar 1977 Irak werd uitgezet, geen vriendschapsbanden met Saddam Hoessein wilde onderhouden. Hij zag in het seculiere socialisme een vijand van de Islam en riep derhalve de moslims in Irak op het Baath-bewind omver te werpen.
De oorlog die in het jaar 1980 ontstond duurde acht jaar en heeft aan bijna 700.000 mensen het leven gekost.
Saddam Hoessein werd gesteund door de Verenigde Staten, Khomeiny kreeg
wapens van Israel, een land dat maar een enkele moraal kent: de zionistische moraal, een aan de eigen groep gebonden moraal die met zoiets antisemitisch als 'universeel internationaal recht' niets te maken heeft.
(Volgens Jack Straw, minister van buitenlanse zaken (2001-2006) verkocht Israël in de eerste zes jaar van de oorlog voor 1 tot 2 miljard dollar wapens aan Iran.)

Iran-Iraq War 1980-1988

In April 1980 the Iranian-supported Ad Dawah attempted to assassinate Iraqi foreign minister Tariq Aziz.
Shortly after the failed grenade attack on Tariq Aziz, Ad Dawah was suspected of attempting to assassinate another Iraqi leader, Minister of Culture and Information Latif Nayyif Jasim.
In response, the Iraqis immediately rounded up members and supporters of Ad Dawah and deported to Iran thousands of Shias of Iranian origin.
In the summer of 1980, Saddam Hussein ordered the executions of presumed Ad Dawah leader Ayatollah Sayyid Muhammad Baqr as Sadr and his sister.
In September 1980, border skirmishes erupted in the central sector near Qasr-e Shirin, with an exchange of artillery fire by both sides.
A few weeks later, Saddam Hussein officially abrogated the 1975 treaty between Iraq and Iran and announced that the Shatt al Arab was returning to Iraqi sovereignty.
Iran rejected this action and hostilities escalated as the two sides exchanged bombing raids deep into each other's territory, beginning what was to be a protracted and extremely costly war.


Dr. Sadoun Hammadi, Speaker of Iraqi National Assembly,
sends a letter to speakers of U.S. Senates and Representatives
Iraqi News Agency, 5-8-2002

Sirs,

One of the biggest problems that has existed since 1990 between our people and country, on the one hand, and the successive US administrations on the other, along with the stubborn injustice and incessant aggression and destruction inflicted upon our country and people, and the comprehensive blockade unjustly imposed on our population for twelve years now, has been the absence of all channels of dialogue between our two countries, the channels that might have helped develop a language of understanding between our respective representatives. This has meant that your Congress and, hence, the American people, have unfortunately been deprived of any genuine opportunity to see the facts of the situation for what they really are, in order that your judgments and decisions, on behalf of your people, might have been based on sound assessments in both objective and practical terms.
This lack of communication has been the root cause of the actions taken against our country since 1990. Had the naked facts been put to you, and indeed to others, as they are; and had we been able to allow dialogue the chance it deserved both objectively and practically, then things might have taken a different course.


Saudi-Arabia Opposes US Military Attack

>

Saudi Arabian Foreign Minister Prince Saud al-Faisal (L) meets with Iranian President Mohammad Khatami in Tehran, August 3, 2002.
The two former foes said they opposed any possible U.S. military attack on their common neighbor Iraq. (Raheb/Reuters)

De reactie van een rechts-Republikeinse denktank (former vice president Dan Quayle, former Secretary of State Henry Kissinger; former defense secretaries James Schlesinger and Harold Brown; former House speakers Newt Gingrich and Thomas Foley; and several retired senior military officers) is opmerkelijk: Saudi-Arabia is an evil country!