De God van Israel

Schepping van zon, maan en planeten

Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israelieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. (Exodus 3: 13 - 15)

Joden en Israelieten

Het jodendom is de naam voor de godsdienst van het joodse volk. De joden stammen af van de Israelieten, een volk van rondtrekkende herders. Zij woonden in het Midden-Oosten in het gebied ten westen van de Jordaan. Door een hongersnood gedwongen, trokken de Israelieten naar Egypte. De Egyptenaren vervolgden hen en maakten ze tot slaven. Onder leiding van Mozes vluchten zij weg uit Egypte. Tijdens de tocht door de woestijn ontving Mozes op de top van de berg Sinai de Tien Geboden. Een van de belangrijkste geboden was, dat er maar een god mocht worden vereerd: Jahweh.
De Israelieten kwamen rond 1200 voor Chr. in Palestina terecht. Dit was het gebied dat door Jahweh aan hen was beloofd.
(Over het jodendom)

Let op: De naam jodendom verwijst naar een kleine groep Israelieten, die zichzelf via een fundamentalistische interpretatie van de Mozaische wetsgedachte (een interpretatie dus die de eigen groepsinzichten boven de universele, voor alle Israelieten bestemde schrift plaatste) algemene bijzondere voorrechten toekende, hetgeen tot gevolg had dat een kleine groep fundamentalisten alle macht naar zich toetrok, waarbij de rechten van de andere Israelieten werden ontkend. De ontkenning van de rechten van de niet-joodse Israelieten (die door de fundamentalisten als goddeloos werden beschouwd omdat zij weigerden de begrippen monotheisme en polytheisme als tegenstellingen te aanvaarden) kan op geen enkele schrifttekst gebaseerd worden. Nergens staat in de schrift te lezen dat God de joden speciale voorrechten heeft geschonken. De God van Israel is de God van de Israelieten - niet van de joden. De speciale voorrechten die de joden opeisen hebben ze zichzelf gegeven. Dat dienen we ons goed te realiseren.
Jeruzalem was de hoofdstad van Judea, waar de joden woonden: de andere Israelieten hadden hun eigen heilige steden. Zij wezen het gezag van Jeruzalem af. Met andere woorden: het is onzinnig om Jeruzalem de heilige stad van het volk van Israel te noemen. Het is de heilige stad van een klein deel van het volk van Israel - een deel dat zichzelf op een volstrekt onrechtmatige wijze tot het geheel heeft verheven.


Teksten uit de Bijbel

Gij moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben Jahweh. Wanneer er vreemdelingen in uw land wonen, moogt ge die niet slecht behandelen. Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israeliet. Gij moet hen beminnen als uzelf, want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben Jahweh uw God. Wees niet partijdig in de rechtspraak en niet oneerlijk met lengtematen, gewichten of inhoudsmaten. (Lev. 19, 33-34)

Dit land moet ge verdelen onder de stammen van IsraŽl. Bij de verdeling moet ge ook rekening houden met de vreemdelingen, die in uw midden kinderen hebben gekregen. Zij gelden voor u als vrije burgers en krijgen bij de stammen van Israel eigen bezit toegewezen. In het gebied van de stam waar zij wonen, luidt de godspraak van Jahwe de Heer. (Ez. 47, 21-23)

JHWH, uw God, is de God die recht doet aan weduwen en wezen, en die aan vreemdelingen zijn liefde bewijst door hen voedsel en kleding te schenken. Ook gij moet de vreemdeling uw liefde bewijzen, want gij zijt zelf vreemdeling geweest in Egypte. (Dt. 10,18-19)

Joden en Arabieren delen genetische wortels

Joden zijn de genetische broeders van Palestijnen, SyriŽrs, Libanezen en andere Arabieren. Uit genetisch onderzoek blijkt dat hun gemeenschappelijke oorsprong dateert uit de tijd van Abraham.

Dat is de conclusie van een genetisch onderzoek onder 1371 mannen in het Midden-Oosten. Het werd uitgevoerd door een internationaal team uit de Verenigde Staten, Europa en IsraŽl. De wetenschappers hebben gekeken naar het Y-chromosoom, dat van vader op zoon wordt overgedragen.
Het onderzoek laat ook een verrassende gelijkenis zien tussen de genen van Joden uit verschillende bevolkingsgroepen, die na de Babylonische ballingschap in 586 v.C. over de hele wereld verspreid raakten. Daaruit blijkt dat Joodse mannen duizenden jaren lang vrijwel alleen vrouwen van hun eigen volk trouwden.
Harry Ostrer, mede auteur van het onderzoeksrapport, zegt: "Joden en Arabieren zijn echt allemaal kinderen van Abraham. Ze hebben meer dan vierduizend jaar hun genetische wortels bewaard." (KerkWeb, 12-5-2000)


Het beloofde Land

Genesis 12:6-7 En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem tot de terebint More. Toen verscheen de Here aan Abram en zeide, Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven.

Sichem is ťťn van de steden die IsraŽl aan de Palestijnse Autoriteit heeft overgedragen zoals in de Oslo-akkoorden is overeengekomen. Sichem ligt in de streek Samaria, ten westen van de rivier de Jordaan. Het nageslacht waarover hier gesproken word heeft betrekking op Isašk en niet op IsmaŽl de zoon van Abraham en de slavin Hagar. Het is belangrijk te weten dat Gods beloften aan Abraham in Isašk zouden worden vervult en niet in IsmaŽl. Isašk beŽrft en deelt in de vervulling van Gods eeuwige plan omdat hij werd geboren door Gods werkende kracht en Zijn Woord, terwijl IsmaŽls oorsprong lag in het vlees. Desondanks werd ook IsmaŽl gezegend en zou ook hij uitgroeien tot een groot volk.

Genesis 17:20. En wat IsmaŽl betreft, Ik heb u verhoord; zie, Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken, en Ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal Ik oprichten met Isašk, die Sara u op deze zelfde tijd in het volgend jaar baren zal.

Als Abraham zijn tenten heeft opgeslagen bij Mamre in de buurt van het huidige Hebron, bevestigd God nogmaals dat het land voor altoos aan hem en zijn nageslacht gegeven is en dat wordt in Genesis 17 nog eens herhaald.

Genesis 17:7-8-19-20-21 Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht en hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft het ganse land Kanaan tot een altoosdurende bezitting geven en Ik zal u tot een God zijn. Sara zal een zoon baren, en gij zult hem Isašk noemen en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht.

IsmaŽl kreeg als woongebied de woestijn van Paran en Isašk het land Kanašn. De genoemde bijbelteksten maken duidelijk dat geen enkel ander volk dan de kinderen van IsraŽl (afstammelingen van Izaak) aanspraak kunnen maken op het Beloofde Land of zelfs maar delen daarvan. (Gods beloften aan Israel)


Mesopotamie: het land van Abraham

1 And Abraham was old, and well stricken in age: and the LORD had blessed Abraham in all things.
2 And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:
3 And I will make thee swear by the LORD, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell:
4 But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac.
10 And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master were in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.
11 And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water...
15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder.
16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up.

58 And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.
59 And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men. (Genesis 24)

Het Nederlands IsraŽlitisch Kerkgenootschap

In Nederland bestaat een kerkgenootschap dat zich 'IsraŽlitisch' noemt. Die typerende benaming verwijst naar het algemene begrip 'IsraŽlieten' - de kinderen van Jacob - afstammelingen van Abraham en Izaak.
Het IsraŽlitisch Kerkgenootschap echter toont geen belangstelling voor het algemene begrip IsraŽlieten, maar richt zich alleen op de joodse IsraŽlieten, hetgeen - gezien vanuit historisch perspectief - merkwaardig genoemd dient te worden.
Naast joodse IsraŽlieten zijn er christelijke IsraŽlieten, islamitische IsraŽlieten en IsraŽlieten die er zo hun eigen, individuele, op de schrift gebaseerde godsbeeld op na houden. Zij allen maken, krachtens hun afstamming van Abraham en Izaak, deel uit van het volk van IsraŽl - Gods volk dus - een volk dat door dezelfde God - waarvan de Mozaische definitie hierboven wordt aangegeven - wordt beschermd.
Het IsraŽlitisch Kerkgenootschap zou dus een overkoepelende organisatie moeten zijn, waarin joodse IsraŽlieten, christelijke IsraŽlieten, islamitische IsraŽlieten en religieus-humanistische IsraŽlieten op basis van gelijkheid samenwerken. Zij samen zouden moeten werken aan het opbouwen van een Palestijns-Jordaans-Israelisch samenwerkingsverband, waarin de een niet het recht heeft de ander te overheersen.
Dat is de vervulling van de eenheidsdroom waarnaar het Oude Testament verwijst. Alle IsraŽlieten zullen samenwerken binnen een gemeenschap, waarin men als broeders met elkaar omgaat. Gods volk zal weer verenigd worden, zodat God weer de Ene God kan zijn die Hij altijd is geweest: een pluriforme God, die zich kan verwerkelijken via de tenuitvoerlegging van het democratische begrip 'eenheid in verscheidenheid'. Met andere woorden: de ogenschijnlijke tegenstelling monotheÔsme-polytheÔsme wordt opgeheven, de joden werpen de op verdeling en versplintering gerichte vreemdelingenhaat van zich af en erkennen dat met het verbroederen van joodse Israelieten en niet-joodse Israelieten Gods volk zijn eindbestemming heeft bereikt.
Niet de verdeling en vernietiging van Gods volk is de essentie van de Messiaanse boodschap, maar het herstel van de eenheid.


De Goede Herder

Christus/Gezalfde = de goede herder 6 En het geschiedde, toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan, en dacht: Zekerlijk, is deze voor den HEERE, Zijn gezalfde.
7 Doch de HEERE zeide tot Samuel: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.
8 Toen riep Isai, Abinadab, en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan; doch hij zeide: Dezen heeft de HEERE ook niet verkoren.
9 Daarna liet Isai Samma voorbijgaan; doch hij zeide: Dezen heeft de HEERE ook niet verkoren.
10 Alzo liet Isai zijn zeven zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan; doch Samuel zeide tot Isai: De HEERE heeft dezen niet verkoren.
11 Voorts zeide Samuel tot Isai: Zijn dit al de jongelingen? En hij zeide: De kleinste is nog overig, en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Isai: Zend heen en laat hem halen; want wij zullen niet rondom aanzitten, totdat hij hier zal gekomen zijn.
12 Toen zond hij heen, en bracht hem in; hij nu was roodachtig, mitsgaders schoon van ogen en schoon van aanzien; en de HEERE zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het. (Statenvertaling)


Seth: de Rode God

Pales: de Ezelgod Seth (een Egyptische God) werd afgebeeld met rode ogen en rood haar. Aan hem werden rode runderen geofferd, en in vroeger tijden mensen met een rode huidskleur. Hij gebruikte een rietstengel als scepter als teken van 'het eenvoudige koningschap', dat hij halfjaarlijks afwisselde met Osiris of Horus. Hij werd verwond in de zij.
Seth lag ten grondslag aan de bijbelse Set, de broer van Kain en Abel, de 'Goede Herder', die gelijk te stellen is aan Osiris.
De heilige ezel was aan Seth gewijd. Hij werd afgebeeld met het hoofd van een ezel. De Romeinse naam van Seth was Pales. Pales is de God van de herders en de schapen; naar hem zijn de Palestijnen genoemd.

Zie ook: De Messias, Koning of Anarchist?

klik hier

UN: Over 600,000 Palestinians in Urgent Need of Food Aid

The U.N. World Food Program said the economic situation in the occupied Palestinian territories is getting worse. The WFP said 620,000 people in the West Bank and Gaza Strip are in urgent need of food aid.
The World Food Program said the food situation is particularly difficult in West Bank towns that have been re-occupied by the Israeli army. But it adds that the situation in the Gaza Strip is not much better.
In both places, the food agency said, peoples' movements are restricted and getting around can often be dangerous.
WFP spokeswoman Christiane Berthiaume said even people with money have difficulty getting to the market to buy food during the daily lifting of the curfew Israel has imposed. And, she said the situation for those without money is even more critical. (PalestineChronicle, 11-7-2002)


Ignoring Israel's Abuses

No One should be surprised by the decision taken last weekend by the Israeli government in support of a bill which bars Palestinian citizens of Israel from buying houses in Jewish communities and bans them from acquiring parcels of state-owned land. This practice has existed since the creation of the state.
Zionist ideology, which conflicts with Israel's laws and with the principles of democracy, holds that once land becomes ďJewishĒ, it is inalienably ďJewishĒ. The author of the bill, National Religious Party Knesset member Rabbi Haim Druckman, called the cabinet decision a ďvictory for ZionismĒ. And Education Minister Limor Livnat, who sponsored the resolution in the cabinet, said that the measure ďdoes not stem at all from discrimination, but from the main tenet of Zionism ó the return of the Jewish people to its landĒ.

Israeli editorialists and commentators have expressed concern that this measure will revive the formulation ďZionism is racismĒ, and about accusations that Israel is an apartheid state modelled on South Africa before its racist legislation was repealed. In truth, Zionism is, indeed, racism and Israel has always been an apartheid state. While many Israeli analysts recognise these harsh facts, Western commentators shut them out. It is interesting to note that many quality papers in the US and Europe chose to bury or ignore the Israeli cabinet decision: clearly their proprietors and editors do not wish to revive the ďZionism is racismĒ accusation.
This is a particularly sensitive issue because, in 1975, the UN General Assembly passed a resolution declaring that ďZionism is a form of racism and racial discriminationĒ. It took Israel and its friends and allies six years to get that resolution rescinded. Meanwhile, on the ground in Israel ďproperĒ and in the occupied Palestinian territories, Israel continues to expropriate Palestinian land, discriminate against its Palestinian citizens, build Jewish settlements, confine Palestinians to shrinking islets of territory and pass laws for Palestinian inhabitants of these ďbantustansĒ.
Shulamit Aloni, founder of the Citizens Rights Movement in Israel, summed up the situation in a few words: ďBy right of might, we are acting as a racist nation

By Michael Jansen, PalestineChronicle 11-7-2002


Mubarak warns of chaos if Israel ousts Arafat

Egyptian President Hosni Mubarak said in remarks published on Friday that Palestinian President Yasser Arafat was the only acceptable leader for the Palestinians and attempts to oust him would lead to chaos.
"Palestinians will not accept anyone but Arafat because leaders who are parachuted on to their people are considered traitors," Mubarak said in an interview published in the semi-official Al Ahram newspaper on Friday.
"Abu Ammar [Arafat] is the father of the Palestinians. He is deeply experienced in the Palestinian cause," he added, using the Palestinian leader's nom de guerre. "Nobody else can hold a dialogue with Israel or negotiate with it," he said.
"Israel's insistence on ousting Arafat will lead to chaos in the Palestinian territories and to more violence at home and abroad."
Arafat might step down after a year or more, when a peace agreement has been reached, because at that point he will have achieved his duty, the Egyptian president concluded. (Ha'aretz/Reuters, 12-7-2002)


Rice: entire PA leadership must go

In an interview with Israeli Channel 2 news, National Security Adviser Condoleezza Rice said that the administration of President George W. Bush had reached the conclusion that the entire Palestinian Authority leadership should be replaced, and not just chairman Yasser Arafat.
"It's not just a question of one man," said Rice, "it's an entire politcal regime that needs to be changed, so that one man does not control the lives of the entire population." (Ha'arezt, 12-7-2002)

Jeremy Corbyn & Tony Blair

Jeremy Corbyn is a dissenter whose mission is, as he likes to describe it, to give a voice to the voiceless. For this to happen, the 51-year-old Corbyn has championed the causes of the oppressed, the underdogs and the colonised. It was no surprise, therefore, to find him as the main speaker at almost every rally held in the British capital to defend Palestinian rights.

Perhaps one of the most controversial aspects of Blair's Middle East policy has been the appointment of Lord Levy as Special Middle East Advisor. Levy, a shadowy figure, has a son who works in the Israeli Justice Ministry, and he maintains close contacts within Israel.
Pro-Palestine groups in Britain have complained about Levy's handling of the Arab-Israeli conflict and his views, which tilt in favour of Israel. He is also a chief fund-raiser for the Labour Party.
Corbyn describes this as "a ludicrous position", recalling an incident when Palestinian Authority representative Afif Safiya was at Downing Street in the company of the prominent Palestinian lawyer Micheal Abdel-Messih. Abdel-Messih posed the following question to Blair: "Prime Minister, could I act as your Middle East advisor?" Blair responded by saying that this could cause problems. Abdel-Messih replied that the appointment of Levy had apparently not caused problems, pointing out that Levy's appointment was at least as controversial.
"Blair does not understand that the image Lord Levy presents is extremely damaging in the Arab world," Corbyn comments. "But why should the prime minister have a Middle East advisor in the first place? What is the Foreign Office for?" (Al-Ahram Weekly, 11-17 juli 2002)


Zie ook: 'A person who is not free is poor'

In an exclusive interview Nader Fergany, lead author of the Arab Human Development Report, speaks about the internal and external challenges facing the Arab region. (Al-Ahram Weekly, 2002)

Amnesty denounces Palestinian suicide raids

Amnesty International yesterday condemned Palestinian suicide bombings against Israelis, calling them crimes against humanity and declaring in a report that no Israeli military action justified the killing of civilians.
Justice Minister Meir Sheetrit of Israel applauded the report, saying Amnesty officials "had seen the light." "They finally understand that we have no interest in harming Palestinians but just protecting our citizens," Sheetrit said.
Palestinian Cabinet Secretary Ahmed Abdel Rahman said the Palestinian leadership and prominent Palestinian moderates had condemned suicide bombings, but added, "all that is happening to Israeli citizens is a normal consequence for their occupation and rejection of Palestinian rights."
Ismail Abu Shanab, spokesman for Hamas, which has claimed responsibility for many of the suicide bombings, dismissed the report as "completely biased". "It reflects the same American policy that gave the legitimacy to the [Israeli] occupation of West Bank cities and to the daily actions committed by the Israeli army against the Palestinians", he said.

The Amnesty report said "no violations by the Israeli government, no matter their scale or gravity, justify the killing of ... civilians." (By Celean Jacobson, Associated Press, 12-7-2002)


Modern conflict no longer respects the line between the military and the civilian.

"Modern conflict no longer respects the line between the military and the civilian. Civilians, particularly women and girls, are not incidental casualities - they are the deliberate targets of war. War does have differential impacts on men and women and on girls and boys. With resolutions 1265 and 1296 on the protection of civilians, resolutions 1261 and 1314 on children in armed conflict, and the statement to the press by the Council president on International Women's Day this year, the Security Council has begun to make progress in acknowledging these very different realities." (Paul Heinbecker, 24-10-2000)

Amerikaanse Joden & Het Strafhof

Why is there so much hostility to Israel among European leaders? Leftist fashion plays some role, as do geopolitical strategies. But the hostility to Israel is so visceral that it must have deeper roots. At bottom, I think, Euro leaders resent Israel because it is everything the European Union is not.
Israel is a democracy. The European Union would never allow anyone as crude as Ariel Sharon to be elected to a top position, because no official with any authority in the EU is actually elected by European voters. The so-called Parliament of Europe is a place for summoning moral authority with nonbinding resolutions of impotent fury (like the threatened economic sanctions against Israel).
Then, too, Israel is a nation that is organized to defend itself and has shown the will to do so. Euroland is organized to project moral authority, and people who rely on its military protection--like the hapless refugees of Srebrenica or the Tutsis of Rwanda--have a way of ending up massacred. Still, Europeans wonder why Israel thinks it's so special that it has to insist on defending itself with its own troops. It should accept a force of "international peacekeepers," the Europeans say. Haven't these Euro forces done well in the past?
Finally, Israel is a nation with a strong sense of national identity, preserved by the historical memory of its people. In Germany, in the largest member state of the European Union, history is something that began very recently, which is why that country is regarded so warmly by all its neighbors.

Jeremy Rabkin, hoogleraar internationaal recht, in: The International Kangoroo Court, 29-4-2002

Wetenschap en moraal,

dat waren in de jaren zestig binnen de door linkse studenten gedomineerde universitaire wereld de twee polen waaromheen zich een verhitte discussie afspeelde.
De wetenschap wilde objectief zijn - de studenten wilden moreel zijn. Tegenstanders van de studenten verweten hen onkunde, onwetendheid en te sterke emotionele betrokkenheid bij problemen die zakelijke distantie vereisen. Wetenschap, zo stelden zij, dient zich af te spelen in een sfeer van vrijheid en onafhankelijkheid.
De studenten wezen op de afhankelijkheid van wetenschappelijke onderzoekers van macht en kapitaal. Amerika werd afgeschilderd als een imperialistische natie (essentie van imperialisme is het ondergeschikt maken van moraal aan de wil macht over anderen uit te oefenen), die de totstandbrenging van een linkse (moreel goede) wereld onmogelijk wilde maken en daarom moest de wetenschap een anti-Amerikaans, marxistisch georiŽnteerd moreel bouwwerk worden: een links vrijheidsbeeld in een duistere Amerikaanse wereld die wordt beheerst door geld en kapitaal.

Zowel het wetenschappelijke establishment en de studenten hadden gelijk. Wetenschap hoort onafhankelijk zijn en dat betekent dat wetenschap zich niet mag binden aan de wereld van macht en kapitaal. Vrij wetenschappelijk onderzoek is een farce wanneer het bedrijfsleven gaat bepalen wat goed en wat slecht is. Universiteiten zijn in dat geval geen instituten meer waarin gedacht wordt, maar bedrijfsopleidingen, waaruit kader stroomt dat de kapitalistische orde dient.
Al in de prilste oudheid zagen wetgevers in dat een samenleving marginale figuren nodig heeft die zich onafhankelijk opstellen. In het Oude Testament wordt de IsraŽlieten de opdracht meegegeven een samenleving te vormen waarin een onafhankelijke geleerdenkaste bestaat, die zich niet identificeert met de machthebbers. Zij (ze worden 'Levieten' genoemd) moeten de Wet bewaken. Het is een elitaire opvatting, die uitgaat van de realistische opvatting dat de grote meerderheid van het publiek - inclusief de overheid die is aangesteld om dat publiek te leiden - niet in staat is de Wet te respecteren. De Wet was in oude beschavingen daarom vrijwel altijd in handen van priesters, die in alle opzichten antikleinburgerlijk waren: zij vertegenwoordigden de anarchistische vrijheid, die in onze moderne, door kleinburgers beheerste wereld ontkend wordt. Het Egypte uit de 14e eeuw voor Christus is een prachtig voorbeeld van een dergelijke liberale wereld waarin intelligentie, moraal en seksuele vrijheid op een harmonische wijze samengaan.
Het zal duidelijk zijn dat in onze moderne samenlevingen er niet zoiets bestaat als een onafhankelijke geleerdenkaste. Het economisch nut en de gebondenheid aan kleinburgerlijke religieuze systemen bepalen ons bestaan. Wie geen geld opbrengt is nutteloos en wordt weggeworpen. Je mag alleen een schijnmarginale positie innemen wanneer je dominee, priester, rabbijn of imam bent. Dan behoor je bij de gevestigde kerken en die kerken mogen zich de behoeders van 'het geestelijke leven' noemen - ook al zijn de kerkelijke gezagsdragers 'wandelende doden', die onafhankelijk denken als een doodzonde beschouwen.
Men weigert in te zien dat moraal geen zaak is van theologen en kapitalisten. Die merkwaardige opvatting (de als noodzaak ervaren verwevenheid van moraal en kapitaal) die door linkse studenten werd aangevallen, maar tegelijkertijd ook verdedigd via hun slaafse overgave aan de marxistische theologie, moet overboord worden gezet.
Moraal is altijd wetenschap (dus in beweging) en daar waar wetenschappers weigeren in morele kwesties wetenschappelijke distantie op te brengen hebben ze niet meer het recht zichzelf wetenschapper te noemen. Wetenschap met andere woorden schept verplichtingen!
Waar gebrek aan wetenschappelijke distantie toe leidt kunnen we zien in IsraŽl en Amerika, waar zeer intelligente, maar zeer ideologische joodse intellectuelen een moralistische wereld proberen op te bouwen, waarin de heilstaat IsraŽl tot morele leider van de wereld wordt uitgeroepen.
Juist dat geloof in de heilstaat (Cuba en China werden gezien als 'concrete utopieŽn') maakte de op zichzelf zinvolle kritiek van de linkse studenten zinloos. Je kritiek is juist (imperialisme - in welke vorm dan ook - is verwerpelijk), maar je ondergraaft die zinvolle kritiek door te kiezen voor een oplossing (het Stalinistische imperialisme) die in feite het spiegelbeeld is van de wereld die je aanvalt.
In Palestina gebeurt hetzelfde met de mensen die zelfmoordaanvallen uitvoeren in IsraŽl. Hun kritiek is juist, maar via hun aanvallen ondergraven ze hun eigen morele rechtspositie en stellen ze moreel onjuist handelende mensen in staat de zwartgeldpolitiek die men verdedigt wit te wassen. Uiterst dom en het gevolg van de onwil een verbond aan te gaan met pragmatische, verstandig handelende mensen.

Wetenschappers en intellectuelen zijn niet per definitie pragmatisch en onafhankelijk. Dat is een misverstand dat door linkse studenten in de jaren zestig terecht werd aangeklaagd. Het is erg leuk om met een stel oogkleppen op je hoofd wetenschap te bedrijven, maar dat betekent wel dat je het lot van de mensheid in handen legt van mensen die minder intelligent zijn dan jij bent.
Domheid is altijd moraalloos (wil niks weten). Intelligentie daarentegen schept verplichtingen. Onafhankelijke intelligentie zou daarom bewonderd en aangemoedigd moeten worden. Wie er blijk van geeft intelligent te zijn zou subsidie moeten krijgen. Dat is de logische consequentie van linkse morele politiek.
Maar links koos helemaal niet voor intelligentie. Links koos voor het marxisme, voor de ideologie, zodat de intelligente, pragmatische mens de linkse wereld uit werd gewerkt.

In Amerika laait momenteel (dankzij internet, die marginale figuren een stem geeft) het conflict tussen de objectieve wetenschapper en de aan de ideologie gebonden wetenschapper hoog op.
Rechtse joden en rechtse christenen willen 'goed' zijn in een slechte wereld. Waarheidlievende wetenschappers willen waarheidlievend zijn in een leugenachtige wereld.
Echte moraal wil niet goed zijn. Echte moraal wil waarheidlievend zijn. Echte moraal wil daarom ook niet in de eerste plaats mensen bestraffen, want met zinloos strafgeweld is de waarheid niet gediend, maar mensen waarheidliefde - en daarmee rechtsgevoel bijbrengen.
Rechtse en joodse Amerikanen zien de uitdrukking 'rechtsgevoel bijbrengen' als een bedreiging. Die uitdrukking veronderstelt onzekerheid, aantasting dus van het heilige geloof in de onaantastbare juistheid van de eigen principes, en daarom wijzen zij al datgene dat twijfel kan oproepen af.
Het nieuw opgerichte Internationale Strafhof wordt door hen afgewezen omdat het een bron van onzekerheid is. Je kunt niet zomaar meer wat doen, je wordt gedwongen na te denken voordat je wat doet en dat maakt het beoefenen van botte machtspolitiek moeilijk.
De kritiek is niet afkomstig van domme mensen. Het hierboven weergegeven betoog van de Amerikaans-joodse wetenschapper Jeremy Rabkin laat zien dat wetenschappers doodgewone domme borreltafelfilosofen worden, zodra de eigen geloofsovertuiging in het geding is. Weg zijn ineens alle mooie wetenschappelijke waarden, en de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een kleinburger die met behulp van quasi-wetenschappelijke onzinargumenten zijn ideologische gelijk probeert te behalen.
Het feit dat hij 'hoogleraar is moet daarbij aan zijn uitspraken een 'autoritair of gezaghebbend tintje verlenen.
Dat autoritaire denken (via een titel je ideologische wijsheden wetenschappelijk gezag verlenen) beheerste ook het denken van de marxistische jaren zestig generatie. Alles wat niet in hun ideologische straatje paste werd afgedaan als 'pseudo-wetenschap' of 'moraalloze wetenschap' (slechte wetenschap die in strijd is met de goede linkse wetenschap).
Jeremy Rabin is een aan de ideologie gebonden conservatieve jood. Zijn wetenschappelijke uitspraken staan daarom in dienst van het jodendom.
Daarom mag je hem geen wetenschapper noemen (een man die de wil tot weten boven de ideologie plaatst).
Rabkin heeft zich in Amerika opgeworpen als een fel bestrijder van het Internationale Strafhof (dat door hem een 'kangoroo court' wordt genoemd). Hij weigert in te zien dat het een volstrekt absurde zaak is dat een hoogleraar in het internationale recht een internationale rechtsinstantie afwijst, alleen maar omdat zo'n instituut een bedreiging zou zijn voor IsraŽl en Amerika.
Elke instantie die IsraŽl en Amerika wil confronteren met morele waardeoordelen is in zijn ogen een slechte instantie - een oordeel dat serieus genomen dient te worden omdat hij hoogleraar is. Het oordeel van een bommengooiende HAMAS-strijder daarentegen wordt schertsend van de hand gewezen. "Domme mensen, geen wetenschappelijke opleiding, cultuurloos dus en zonder moraal..."
Dat morele oordeel is echter - wanneer je het objectief bekijkt - niet juist. HAMAS-strijders bezitten dezelfde moraal als de door Jeremy Rabkin verdedigde joden. HAMAS voert gewelddadige acties uit en wenst daarbij het morele gezag van een boven hen gestelde autoriteit niet te aanvaarden. Het verlangen verzetsdaden te stellen is gerechtvaardigd. De middelen die men gebruikt zijn laakbaar en zijn zelfs volstrekt ontoelaatbaar wanneer gezagsinstanties binnen de eigen groepering er een veto over uitgesproken hebben.
De onwil verantwoording af te leggen aan een boven haar gestelde autoriteit (niet de daden zelf, want de Golfoorlog - waarbij honderdduizenden doden in het geding zijn - heeft bewezen dat een bezetter met alle mogelijke middelen verwijderd mag worden) maakt het optreden van HAMAS momenteel amoreel, zodat gesproken kan worden van terreur.
Het is daarom merkwaardig dat een hoogleraar in het internationale recht pleit voor een wereldgemeenschap, waarin geen enkele staat verantwoording hoeft af te leggen aan een boven de partijen geplaatste vorm van gezag.
IsraŽl en Amerika mogen, zo stelt Rabkin nooit door anderen veroordeeld worden. Staten moeten hun eigen burgers ter verantwoording roepen en zonodig straffen. Recht en politiek kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Soms wegen politieke belangen zwaarder dan het internationale recht.
Vanuit die redenering is het absurd het gedrag van HAMAS-strijders terreur te noemen en ook de wil Saddam Hoessein af te zetten - een leider van een andere staat, die alleen door de burgers van Irak ter verantwoording mag worden geroepen - verliest daarmee elke morele grondslag. Volgens de rechtsfilosofie van de hoogleraar Rabkin hebben alleen de Palestijnen het recht een moreel oordeel uit te spreken over HAMAS. Wanneer er dus politieke belangen zijn die het optreden van HAMAS rechtvaardigen dan is een veroordeling op grond van internationale wetgeving niet mogelijk. Het begrip terrorist kan dus niet gebruikt worden, omdat alleen de door de internationale gemeenschap erkende Palestijnse Autoriteit daarover een oordeel mag vellen...

Jeremy Rabin wijst het Internationale Strafhof af, omdat hij de mening is toegedaan dat niemand het recht bezit joden en Amerikanen te onderwerpen aan een moreel beoordelingsproces. Joden kunnen niet aangeklaagd worden - zij vertegenwoordigen de moraal en daarom zullen zij altijd het onschuldige slachtoffer zijn in een barbaarse, moraalloze wereld die de goede morele mensen (de joden) wil vernietigen.
Dat is ideologisch antiwetenschappelijk denken, dat thuishoort in een ideologische wereld.
Mensen op weten gebaseerd rechtsgevoel bijbrengen wordt niet belangrijk gevonden in een primitief-ideologische wereld. Binnen zo'n wereld wil men zich 'goed' kunnen wanen, zodat er niet meer nagedacht hoeft te worden over lastige morele kwesties.
Jeremy Rabkin is dus een uiterst vreemde wetenschapper. Daarom noemt hij zichzelf waarschijnlijk ook 'conservatief' en niet 'progressief'. Wetenschap is namelijk nooit conservatief. Wetenschap is beweging en eist van de beoefenaar een beweeglijke open geest, niet op een klein gebiedje, maar op alle gebieden.
Dat is de reden waarom moderne wetenschap in feite geen wetenschap meer is. We willen de wetenschapper niet meer zien als een vertegenwoordiger van een onafhankelijke intellectuele klasse die naar universaliteit streeft.
Alles wordt in dienst gesteld van een blinde jacht op economisch succes. Wetenschap is niet denken, maar geld verdienen (toegepaste, op de economische praktijk gerichte wetenschap dus). Kunstenaars mogen alleen dan kunstenaar zijn, wanneer hun werk verkoopbaar is. Spiritueel ingestelde mensen mogen alleen religieus zijn binnen conservatieve, rechts-extremistische machtsblokken. Heel de wereld wordt daarmee rechts, conservatief, bekrompen en door en door kleinburgerlijk. 'Links', in de zin van progressief bestaat niet in zo'n wereld.
We willen geen geld geven aan niksnutten. We hebben ideologen nodig die zichzelf oogkleppen voorbinden en die 'de goeden' sterk en rijk willen maken. Want dat is de taak die conservatieve Amerikaanse (christelijk-joodse) ideologen zichzelf stellen. Ze willen niet links zijn, maar kapitalistisch. Het kapitaal gaat naar 'de goeden', en die goede mensen bouwen een imperium op waarin zij als rijke goede heersers zichzelf laten dienen door gehoorzame slaven, die nooit een woord van kritiek mogen uiten, omdat de rijken en de machtigen de moraal gekocht hebben.
Alles wat niet om- of opkoopbaar is wordt binnen die wereld gehaat. Daarom worden antikapitalisten (mensen die de macht van het kapitaal afwijzen) gehaat en daarom ook worden rechtsinstanties die buiten de machtsinvloed van rijke moralisten vallen afgewezen.
Wie links is, wetenschappelijk ingesteld en voorzien van een hart dat de moraal niet wenst te zien als een hoopje kille goudstukken, zal weinig anders kunnen doen dan een dergelijke rechts-extremistische levensvisie met kracht veroordelen.


"In onze ogen zijn jullie (de Europeanen) niet alleen niet-bondgenoten, jullie behoren niet eens tot de beschaafde wereld" Jeremy Rabkin, Volkskrant 13-7-2002

Avraham Burg & Political Infantility

Knesset Speaker Avraham Burg ridiculed US President George Bushís call to remove PA President Yasser Arafat, calling it ďchildishĒ, the Jerusalem Post reported. The Israeli newspaper interviewed Burg earlier in the week.
The speaker found the idea of removing Arafat ďchildishĒ, saying "a country that has not succeeded in 40 years in removing Fidel Castro when he is 90 km. from Miami suddenly removes presidents around the world?" Burg asked.
"Where is your sense? This is political infantility," he reportedly said.

Burg planned, several months ago to address the Palestinian Legislative Council in Ramallah. However, his trip was strongly criticized in the media and condemned by the Israeli government.
In the interview, Burg expressed anger toward the Israeli society, who rejected his visit. This is a society in which there is zero tolerance for others. Everyone who is not part of the 80% consensus is immediately pounced on for expressing his ideas, he said. (PalestineChronicle, 12-7-2002)


The dangers of `Jewish legislation'

In recent months, right-wing and religious Knesset members have, with government support, sponsored four bills that could hurt large segments of the public in Israel. Two of these bills have already passed second and third-reading votes in the Knesset.
At first, it would seem that these four proposals aren't necessarily connected. However, an examination of the intentions and rationale motivating them exposes the common denominator: With each proposal, the same group of rabbis, from far right and Haredi streams, lurks behind the scenes. In addition, all four bills promote the same goal and are cushioned on the same normative base...
The recent legislation seeks to impose a monochromatic way of life in the public domain - one that is based on a set of isolationist, anti-pluralist values that, under present circumstances in the country, are being touted as "Jewish"...
The legislation is animated by the aim of re-fashioning Israel as less of a free, civil state, and more of a "Jewish" one. It exploits public fear and fatigue that result from the prolonged dealing with the Palestinian dispute. This weakness of will among the public serves the purposes of those who want to transform Judaism - converting it from a religion and cultural and historic tradition to an instrument used in running the state. (Ha'aretz Editorial, 14-7-2002)

A Sad Day

UNITED NATIONS, July 12 ó The U.N. Security Council voted unanimously Friday to exempt American peacekeepers from prosecution by the new global criminal court for at least a year, ending U.S. threats to veto peacekeeping missions.

Canadaís U.N. Ambassador Paul Heinbecker claimed the resolution didnít have the support of many countries outside the Security Council. ďWe think this is a sad day for the United Nations,Ē he said. ďItís not appropriate to create two classes of people under international law, one which is for peacekeepers and one rule for everybody else.Ē


My government is deeply worried by the discussions that have been taking place in the Security Council concerning sweeping exemptions for peacekeepers from prosecution for the most serious crimes known to humanity. Issues of such potentially far-reaching consequences need to be debated openly, not in closed door consultations, if their conclusions are to carry the conviction of the membership as a whole. I would like to make three basic points today, on which I will elaborate.

 • The issue is larger than the International Criminal Court; fundamental principles of international law are in question.
 • The Council is not empowered to re-write treaties; the resolutions that are circulating contain elements that exceed the Council's mandate and passage of them would undermine the credibility of the Security Council.
 • The issue is not a choice between peacekeeping and the ICC; options exist to resolve this issue that provide for the continuation of UN peacekeeping and that preserve the integrity of the international legal system and of the Rome Statute.

  We respectively submit that those options should be used. (Paul Heinbecker, 10-7-2002)


  "De voorstellen van de Verenigde Staten bevatten de volstrekt verwerpelijke boodschap dat sommige mensen boven de wet staan." - Paul Heinbecker

 • Het grote Zaad-Onderzoek

  1 Toen ging Mozes op, uit de vlakke velden van Moab, naar den berg Nebo, op de hoogten van Pisga, welke recht tegenover Jericho is; en de HEERE wees hem dat ganse land, Gilead tot Dan toe;
  2 En het ganse Nafthali, en het land van Efraim en Manasse, en het ganse land van Juda, tot aan de achterste zee;
  3 En het Zuiden, en het effen veld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe.
  4 En de HEERE zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven! Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan.
  5 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.
  (Deuteronomium 34

  Nu Amerika zich opmaakt om voor IsraŽl de Messiaanse Oorlogen te voeren, die de hegemonie van IsraŽl in het Midden-Oosten voor eeuwig veilig dient te stellen, is het raadzaam ons af te vragen voor welke mensen Amerika die Messiaanse Oorlogen gaat voeren.
  Daarbij vergeten we voor het gemak maar onszelf de vraag te stellen hoe het in godsnaam mogelijk is dat een moderne natie in de 21e eeuw 'Messiaanse Oorlogen' gaat zitten voeren, omdat we anders genoodzaakt zouden zijn de leiders van Amerika gek te verklaren, en daarom richten we ons op de Heilige Schrift, die ons moderne leven regelt en bestuurt.
  Het zionisme stelt zich op het standpunt dat alleen 'de joden' de kinderen zijn van Abraham, Izaak en Jacob, hetgeen een doodgewone leugen is, immers: het Heilige Land is beloofd aan 'het zaad van Abraham, Izaak en Jacob'.
  Dat betekent dat het onze plicht is precies te achterhalen wie wel en niet tot 'dat zaad'; behoren. De volledige Arabische en Joodse gemeenschappen zullen op de genetische onderzoektafel moeten worden gelegd, zodat via uitgekiend wetenschappelijk onderzoek de schapen van de bokken kunnen worden gescheiden.
  Het zal duidelijk zijn dat bij dat beoordelingsproces objectieve wetenschappelijke methoden zullen moeten worden gebruikt. Wanneer uit dat onderzoek blijkt dat tientallen miljoenen Arabieren tot 'het zaad' behoren, zal 'de joodse staat' moeten worden opgeheven. Dat spreekt vanzelf.
  Laat daarom het Grote Zaad-Onderzoek beginnen!


  SIMCHAT TORA - De Vreugde Van De Wet

  bron

  Op Simchat Tora vieren we dat we de Tora hebben, dat we het laatste boek daarvan (Dewariem) uitgelezen hebben en weer beginnen in het eerste (Bereesjiet). De woorden van de vijf boeken van Mosje zijn namelijk verdeeld evenveel porties als er in een jaar sjabbatot zijn. In sjoel wordt met de Tora-rollen rondgedanst (behalve in de Portugese Snoge) en snoep gestrooid voor de kinderen. (www.joods.nl)

  De vreugde van de wet, dat is een uitdrukking die thuishoort in een gemeenschap waarin eerbied bestaat voor recht en orde, een gemeenschap waarin de Wet niet gezien wordt als een last, maar als een regulerend mechanisme dat chaos en wanorde kan voorkomen. In dat opzicht moet het joodse feest 'de vreugde van de wet' gezien worden als een erg mooi feest, omdat het mensen respect bijbrengt voor 'de Wet als Principe': de wet dus gezien als noodzakelijk reguleringsmechanisme binnen een samenleving.
  Wie echter naar het gedrag van de Joodse Staat IsraŽl kijkt, die realiseert zich dat binnen die gemeenschap het feest met de fraaie naam 'Vreugde der Wet' helemaal niet naar 'de Wet als Principe' verwijst. Integendeel: de Wet wordt binnen die gemeenschap als een last ervaren (het Internationale Strafhof wordt 'Kangoroo Court' genoemd), zodat men alles op alles stelt zichzelf boven de wet te plaatsen (met andere woorden: men kiest voor wetteloosheid).
  Jezelf boven de wet plaatsen getuigt NIET van eerbied voor de Wet. In IsraŽl aanbidt men dan ook niet de wet als Goddelijk principe, maar de wet als menselijk dogma.
  Men dient zich daarbij te realiseren dat wetgevers die van de Wet een klein-menselijk dogma maken andere mensen, die de Ordenende Vrijheid van het Goddelijke Wetsprincipe zoeken, niet met gevoelens van vreugde zullen vervullen. Integendeel: Daar waar de wet omlaag wordt gehaald en op een barbaarse wijze wordt verlaagd tot aan de eigen groep gebonden dogma's heersen chaos en wanorde, die alleen maar leiden tot verdriet, ellende, haat en wetteloosheid.
  Het zou daarom eerlijker zijn wanneer men in IsraŽl de term 'Vreugde der Wet' zou vervangen door de naam "Het gruwelijke leed van de Wetteloosheid".


  By unanimously adopting resolution 1265 (1999), the UN Security Council strongly condemned the deliberate targeting of civilians in situations of armed conflict, as well as attacks on objects protected under international law, and called on all parties to put an end to such practices.

  Resolutie 1265 - Resolutie 1296

  The Zambish factor

  Few people have had a greater influence on the map of Israeli settlements in the territories than Ze'ev (`Zambish') Hever. A former member of the Jewish terrorist underground in the 1980s and a personal friend of Ariel Sharon, Zambish is the man every Israeli should learn to know better...  de strijd van ariel sharon tegen de wetteloosheid

  Hever's goal, says Uri Elitzur, "is to ensure that as much territory as possible remains in our hands. He wants every dunam and every goat and every well to remain in Jewish hands."
  "He is one of the most dangerous individuals in the eyes of those who believe that the settlements are dangerous," says Prof. Ehud Sprinzak, an expert on far-right movements and a close friend of Ze'ev Hever. "The reason is that he works at settlement from morning to night. Not a day goes by on which he doesn't establish something new."

  By Sara Leibovich-Dar, Ha'aretz, 12-7-2002

  PALES, de God van Palestina

  11 En Samuel zei tot Isai: Zijn dit al de jongelingen? En hij zeide: De kleinste is nog overig, en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Isai: Zend heen en laat hem halen; want wij zullen niet rondom aanzitten, totdat hij hier zal gekomen zijn.
  12 Toen zond hij heen, en bracht hem in; hij nu was roodachtig, mitsgaders schoon van ogen en schoon van aanzien; en de HEERE zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het. (Statenvertaling)


  Seth: de Rode God

  Pales: de Ezelgod Seth (een Egyptische God) werd afgebeeld met rode ogen en rood haar. Aan hem werden rode runderen geofferd, en in vroeger tijden mensen met een rode huidskleur. Hij droeg een rode scepter als teken van zijn heilige koningschap, dat hij halfjaarlijks afwisselde met Osiris of Horus. Hij werd verwond in de zij.
  Seth lag ten grondslag aan de bijbelse Set, de broer van Kain en Abel, de 'Goede Herder', die gelijk te stellen is aan Osiris.
  De heilige ezel was aan Seth gewijd. Hij werd afgebeeld met het hoofd van een ezel. De Romeinse naam van Seth was Pales. Pales is de God van de herders en de schapen; naar hem zijn de Palestijnen genoemd.


  God is een Ezel

  One of EgyptĻs earliest deities was the ass-headed god Set (biblical Seth). In pre-dynastic times, Set must have been chief of all the gods of Egypt, because the sign of royalty which all dynastic gods carried was Set's ass-eared reed scepter. The cult of the ass-eared Set in southern Judea is learned from the Jewish general Josephus who, in his Against Apion tells of the golden ass-mask of Ediomite Dora.
  The furka or fork was a cross on which the Egyptian god Set was crucified. He also carried the reed scepter in token of his sacred kingship and was wounded in the side, just as Jesus was on the cross. The Christian version of the sacred king who was sacrificed also copied a number of other aspects from the archaic worship of Set. (Yahweh, the Ass)


  Seth - Pales - Ezel - Saturnus - Jezus

  Jezus en de Ezelgod Jezus reed aan het einde van zijn leven op een ezel Jeruzalem binnen, om daar zijn lot, de kruisiging te ondergaan. Die tekst kun je letterlijk nemen (en hoogstwaarschijnlijk is Jezus ook ter dood gebracht), maar de bedoeling van het hele gebeuren is zuiver allegorisch van aard, dat wil zeggen dat er een diepere, symbolische betekenis aan ten grondlag ligt. De ezel is het aloude symbool voor Saturnus (Mozes), die vanwege zijn gebleken hoogmoed (fundamentalisme) gekruisigd dient te worden, om zodoende als nederige wijsheidsleraar zijn ware, op het dienen van mensen gerichte, opdracht uit te kunnen voeren.


  The ancient Hebrews were not only Yawhists but Sethians

  Although orthodox scholars will insist that those images were only created by detractors, the fact is that the ancient Hebrews were not only Yawhists but Sethians, and Set/Seth was associated with the ass. As Barbara Walker says:
  "One of Egypt's earliest deities was the ass-headed god Set (biblical Seth), an alter ego of Horus and a crucified sacred king. Palestine was named for the same deity under his Roman title of Pales, who was sometimes said to be both male and female and was identified with Vesta as a guardian of flocks and herds. Palestine's God was once given the same form as Pales or Set, a man's body with an ass's head. The Hebrew version of the Messiah, Iao, was said to be Set under another name."
  When the Hebrews were in Egypt - living as Egyptians, worshipping the Golden Calf of Horus, etc. - they also worshipped Horus's "twin," Set, whence comes Satan. Where Horus is the Golden Sun in the Age of Taurus the Bull, Set represents the Serpent of the Night, i.e., the night-time sky.

  The battle between Horus/Jesus and Set/Satan represents the struggle between day and night for supremacy. (Klik voor bron)


  Zie ook: Shahar en Shalim,
  over de liefde en de dood


  Joden & Seth

  Dat joden in het verleden Seth-aanbidders waren blijkt uit de merkwaardige opvatting dat men voor het reinigen van de Tempel de as nodig heeft van een 'rode vaars' (een ťťnjarige koe). Dat is een heidens gebruik, dat in de Seth-cultus thuishoort. Er gaan geruchten dat momenteel rode koeien in IsraŽl worden geÔmporteerd. Sommige religieuze joden echter beweren dat men op zoek moet gaan naar de oorspronkelijke rode as, de as dus die vroeger in de Tempel gebruikt werd en die nu nog op geheime plaatsen terug te vinden zou zijn.

  Pal achter Israel Ė geen discussie meer met EAJG

  In de hele wereld worden Israeliís en joden in de verdediging gedwongen. In Nederland wordt dit probleem geaccentueerd door een klein groepje dat zich Een Ander Joods Geluid noemt. Hun kritische geluiden citeert de pers graag en andere joodse organisaties, zoals het Cidi, worden vrijwel alleen nog samen met EAJG uitgenodigd. En Een Ander Joods Geluid benut zulke gelegenheden om Israel hard aan te vallen.
  Wij pleiten ervoor dit geluid compleet te negeren. Door het serieus te nemen en ermee in discussie te gaan, verschaffen wij EAJG juist legitimiteit. Als wij niet meer publiekelijk met EAJG in debat gaan, wordt duidelijk dat zij joods Nederland niet vertegenwoordigen. Nederlands joden moeten duidelijk maken dat zij Israel volledig steunen in zijn strijd om het voortbestaan. Zoals Leon de Winter zegt, is ďde grote Palestijnse en Arabische weigering om Israel als joodse staat te accepterenĒ de grondslag van het conflict.

  Rob Kern en Liora Kern, www.joods.nl, 7-5-2002


  Democratie is alleen dan democratie, wanneer er oppositie is

  Een democratie waarin geen oppositionele geluiden worden toegestaan is een schijndemocratie. Dat is de reden waarom in landen waarin fundamentalistische ideologen de dienst willen uitmaken elk kritisch, afwijkend geluid wordt doodgezwegen. "Net doen alsof de ander er niet is, alleen de opportunistische kontlikkers aan het woord laten, en gewoon wachten tot de kritische ander de pijp uitgaat. Dan heb je je doel bereikt en kun je rustig verder huichelen en doen alsof je een democraat bent."
  Het zal duidelijk zijn dat elke vorm van schijndemocratie de ontkenning is van de Echte Democratie, zoals ook elke vorm van schijnrechtvaardigheid de absolute ontkenning is van het Recht
  Dat is de reden waarom het gedrag van joods-zionistische organisaties niet deugt. Zij eisen van andere mensen dat zij de antidemocratische zionistische ideologie kritiekloos accepteren - doe je dat niet, dan zul je wel een aanhanger van Adolf Hitler zijn....
  Die onverdraagzame ideologie deugt niet. Het is een antidemocratische, imperialistische ideologie, waarvan de kern de wil is een joodse staat te vormen in het Midden-Oosten, die het als zijn taak ziet de gehele regio te beheersen, via kapitaal als dat mogelijk is (Egypte en Jordanie worden afhankelijk gemaakt van Amerikaanse kapitaalstromen) of via botte vormen van machtsmisbruik (Iran, SyriŽ en Irak - landen die zich niet op willen laten kopen - moeten voorzien worden van kapitalistische leiders = leiders die de macht van het grootkapitaal erkennen).
  Het is gruwelijk om te moeten constateren dat dit antidemocratische plaatje de propagandaverhalen van Duitse antisemieten bevestigt. Daarin wordt 'de jood' afgeschilderd als een dikke, sigarenrokende kapitalist die alle arme mensen naar zijn pijpen wil laten dansen: een dictator dus, die alleen dan aardig voor je is, wanneer je bereid bent zijn met ijzer beslagen schoenen te likken.
  Nazi-propaganda Duitse propaganda was, het woord zegt het al, een gruwelijke overdrijving van de werkelijkheid, een opgeblazen verhaal, waarin werkelijkheid en fictie op een oneerlijke wijze met elkaar worden verweven. Maar ondanks de oneerlijke uitvergroting van bepaalde negatieve eigenschappen blijft het feit bestaan dat de negatieve eigenschappen er waren en er nog steeds zijn. Het huidige, antidemocratische gedrag van rechtszionistische joden bewijst de juistheid ervan.
  Het rechtse zionisme is imperialisme, met andere woorden: huldigt een machtsdroom die het onderdrukken en uitbuiten van andere mensen goedkeurt. De Arabische landen zijn daar de dupe van geworden. Heel de politiek van het rechtse zionisme was gebaseerd op het destabiliseren van het Midden-Oosten, in dienst van een primitieve, volstrekt antidemocratische droom.
  Linkse bewegingen hebben zich altijd fel tegen dat rechtse imperialisme verzet. Ook Een Ander Joods geluid is links. Maar omdat rechts zionisme antidemocratisch is werden linkse mensen nooit aan het woord gelaten. Links mocht alleen 'links' zijn, wanneer het de rechtse kapitalist gehoorzaamde.
  Dat primitieve ijzeren-laarzen-kapitalisme dat alle kritische mensen wil uitschakelen zal door werkelijk democratische mensen verworpen moeten worden.
  Wanneer vertegenwoordigers van joodse groeperingen joden in Nederland oproepen een kritische linkse groepering te negeren en dood te zwijgen, om te voorkomen dat 'links' legitimiteit verkrijgt, dan zijn zij op een dictatoriale wijze bezig de democratie dood te slaan. Zoiets doe je niet. Je laat je tegenstanders aan het woord, gaat een discussie met ze aan, en wanneer blijkt dat de tegenstander gelijk heeft dan biedt je je excuses aan en dan zeg je: "Sorry, we zijn verkeerd bezig, we veranderen ons gedrag."
  Democratie waarin de wereld niet meer veranderbaar is kan moeilijk democratie genoemd worden. Wat heeft het voor zin mensen inspraak te geven wanneer de besluiten genomen worden door rijke, anonieme antidemocratische instituten, die zich aan elke vorm van democratische controle willen onttrekken?
  Dan zeg je: Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat jullie fout zijn en dan krijg je als antwoord: Wij hebben het geld en de macht en die zijn belangrijker dan jouw wetenschappelijke onzinverhalen, dus donder maar op - jij bestaat niet voor ons. Democratie noemt men dat..
  Democratie is lastig. Democratie staat niet toe dat je de macht in handen geeft van antidemocraten. Democratie zet mensen naast je neer die je voortdurend met vragen lastig vallen. Waarom doe je dit? En: Waarom doe je dat?
  In een dictatuur worden zulke mensen weggejaagd. De dictator belt de Geheime Politie op en binnen de kortste keren zit de lastige mens in de gevangenis. In een democratie echter wordt de lastige mens aanbeden. De enige eis die je mag stellen is dat hij zijn verstand gebruikt en op zo'n manier praat dat redelijke antwoorden mogelijk zijn.
  En wanneer mocht blijken dat je met de mond vol tanden staat, omdat je het antwoord op zijn vragen niet weet, dan richt je je verwijten tegen jezelf - dan zeg je: "God, wat stom dat ik te weinig kennis heb" - en dan zeg je niet: "Wie intelligenter is dan ik moet dood".


  De kritiek van 'Een Ander Joods Geluid'
  Likoed Nederland
  Een Ander Joods Geluid Van
  Anneke Mouthaan & Harry de Winter


  Wat is imperialisme?

  Imperialisme is het streven van een staat naar onbeperkte uitbreiding van het grondgebied. Aan die gebiedsuitbreiding zal pas een eind komen wanneer een imperialistische staat stuit op een volk of land dat zich niet laat onderwerpen.

  Scholierenwerkstuk van Jonathan van der Linden


  Onrechtvaardigheid: Grootste Bedreiging

  Het is onjuist te proclameren, zoals de Amerikaanse regering en haar Westerse bondgenoten dit deden na 11 september, dat het terrorisme de grootste bedreiging is van de 21ste eeuw. De grootste bedreiging is de onrechtvaardigheid: het misbruik dat de sterkere maakt van zijn macht, om de zwakkeren te onderdrukken en hun rechtmatige verzuchtingen te negeren en te dwarsbomen.
  Een nog grotere vergissing is, te denken dat het terrorisme kan worden bestreden met militair geweld. Geweld baart geweld, in een steeds grotere kringloop. Het terrorisme kan slechts effectief worden bestreden door een rechtvaardige internationale politiek te voeren, die de vrijheid en de welvaart van alle volkeren beschermt en bevordert.
  De grootste bedreiging van de mensheid in de 21ste eeuw, is het Amerikaans imperialisme en zijn mondiaal kapitalisme!

  Meervoud: Vlaams Progressief Tijdschrift


  Amerika is het grootste misdaadsyndicaat ter wereld

  Europese ministers als Fischer, Van Aartsen, Vedrin, noem ze maar op, kunnen zich geen voorstelling maken van hetgeen Amerika toe in staat is. Ze zitten allemaal in de zakken van de Amerikanen. Hoe links ze soms ook zeggen te zijn. Er zijn moorden gepleegd op Kennedy, op Bobby Kennedy, op Martin Luther King, op de Black Panthers, noem maar opÖ Amerika is het grootste misdaadsyndicaat ter wereld. En dat zeg ik na er 56 jaar gewoond te hebben. Ze kunnen zich hier niet voorstellen hoe misdadig die breinen in elkaar zitten.

  Zolang de Amerikaanse breinen denken in termen van liquideren en bombarderen - desnoods met atoomwapens - omdat ze een bepaalde leider niet lusten, blijf je de ellende houden. Vroeger had je nog veto's van Rusland en China, die hielden ze nog wel eens tegen. Maar die zijn er nu niet meer. En dat is ook het erge van hetgeen er in Frankrijk gebeurd is. Dat Le Pen zoveel stemmen kreeg, is het probleem niet. Maar de consequentie van het feit dat Jospin weg is en Le Pen nooit wint, is dat je met Chirac weer een Blair hebt, een schoothondje van Bush.... Tot nu toe wisten Jospin en Vedrin tegen te houden dat Iraq weer werd aangevallen, maar dat is weg. En dat begint zo meteen ook in Duitsland, waar ze ook onrust gaan stoken om links weg te krijgen. Ook dat is een internationale operatie.

  Willem Oltmans in gesprek met Barry Smit, 29-4-2002