Macht In Dienst Stellen
Van Moraal

Donald Rumsfield

Stelling: De moraal ligt vast in verdragen en internationale wetgeving. De moraal ligt altijd bij de wereldgemeenschap en nooit bij de individuele machthebber. De individuele machthebber is altijd dienaar van de moraal, die binnen een wereld waarin de rechten en vrijheden van mensen worden verdedigd nooit gebruikt zal mogen worden als een tegen de vrijheid van de mens gericht vernietigingsinstrument.

America Can Persuade Israel to Make a Just Peace
By Jimmy Carter

klik hier There are two existing factors that offer success to United States persuasion. One is the legal requirement that American weapons are to be used by Israel only for defensive purposes, a premise certainly being violated in the recent destruction of Jenin and other villages.
Richard Nixon imposed this requirement to stop Ariel Sharon and Israel's military advance into Egypt in the 1973 war, and I used the same demand to deter Israeli attacks on Lebanon in 1979.
The other persuasive factor is approximately $10 million daily in American aid to Israel. President George Bush Sr. threatened this assistance in 1992 to prevent the building of Israeli settlements between Jerusalem and Bethlehem.
I understand the extreme political sensitivity in America of using persuasion on the Israelis, but it is important to remember that none of the actions toward peace would involve an encroachment on the sovereign territory of Israel. They all involve lands of the Egyptians, Lebanese and Palestinians, as recognized by international law.

The existing situation is tragic and likely to get worse. Normal diplomatic efforts have failed. It is time for the United States, as the sole recognized intermediary, to consider more forceful action for peace. The rest of the world will welcome this leadership. (PalestineChronicle, 13-5-2002)

Conditions for jailed Taliban 'like Auschwitz'

Thousands of former Taliban fighters are being held prisoner by a US ally in Afghanistan in conditions that resemble Auschwitz, a European Union envoy said yesterday.
In the prison at Shebarghan, in northern Afghanistan, Klaus-Peter Klaiber, the EU's envoy, came face to face with the reality of the war in Afghanistan.
"The people have nothing on their bones any more," Mr Klaiber told the Agence France Presse news agency. "They are being treated like cattle, crammed into tents. The kitchen, you cannot imagine. There were ghost-like figures just stirring soup."
More than 2,000 former Taliban fighters are held at the camp in Shebarghan, the main base of General Abdul Rashid Dostum, one of the most powerful warlords in Afghanistan and an important US ally in the war against the Taliban.
Controversy about prisoners in General Dostum's care is nothing new. In November last year, at least 150 non-Afghan Taliban volunteers being held by General Dostum's forces were killed when America reacted to a prison revolt by ordering air strikes on the Qalai Janghi fortress in Mazar-i-Sharif where the prisoners were penned.
Like the fighters who died in Qalai Janghi, many of the 2,000 men being held at Shebarghan were captured at the end of the siege of Kunduz, among the last two Taliban strongholds in Afghanistan. The Independent was refused entry to the prison in Shebarghan in November last year, but Mr Klaiber was more successful. What he found was horrifying. Concern has been expressed about the condition of captured Taliban being held at an American base on Cuba, but Guantanamo is nothing to Shebarghan. By Justin Huggler, Independent, 14-5-2002)

Klaiber told Dostam the situation was inflaming anger in the Pashtuns' southern heartland.
"I told him you are treating them badly and that adds to the frustrations of the south. He agrees with that and the interim administration agrees with that."
The envoy said Dostam acknowledged that those still being held were no more than rank-and-file Taliban members.
"They really did not really do anything wrong but fought on the wrong side. They are not al-Qaeda. General Dostam agrees that the big fish have gone."
Dostam's spokesman Faizullah Zaki said the general was prepared to release the prisoners but wanted to ensure no dangerous inmates were released. (The Australian, 13-5-2002)

Arafat wil hervorming Palestijnse Autoriteit

De Palestijnse president Arafat heeft aangekondigd dat hij het Palestijnse bestuur gaat hervormen. In een toespraak tot het parlement gaf hij woensdag toe dat de Palestijnse leiders fouten hebben gemaakt en hij stak daarbij ook de hand in eigen boezem. Het was zijn eerste toespraak sinds het einde van de Israëlische belegering van zijn hoofdkwartier in Ramallah. Hij zei dat hervormingen hard nodig zijn en stelde zijn gehoor een "nieuwe formule" in het vooruitzicht van de Palestijnse Autoriteit, zijn ministeries en het veiligheidsapparaat.
"Wij willen een totale scheiding van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht", aldus Arafat. De Palestijnse president zei verder aan dat er verkiezingen moeten komen, maar hij noemde geen datum. Het voorbereiden van zowel de verkiezingen als de hervormingen vergt de nodige tijd, zo zei hij. (SPITS, 15-5-2002)


Arafat: 'Peace has always been our strategic option'
USA TODAY, 15-5-2002


klik hier

Demons of the Nakbah - Dr. Ilan Pappe

De Ontkenning Van De Waarheid

Edward Said "It simply does not occur to most American supporters of Israel to see Israel as the actual author of specific actions done in the name of the Jewish people by the Jewish state, and to connect in consequence those actions to Palestinian feelings of anger and revenge.
The problem at bottom is that as human beings the Palestinians do not exist, that is, as human beings with history, traditions, society, sufferings and ambitions like all other people. Why this should be so for most but by no means all American Jewish supporters of Israel is something worth looking into. It goes back to the knowledge that there was an indigenous people in Palestine -- all the Zionist leaders knew it and spoke about it -- but the fact as a fact that might prevent colonisation could never be admitted. Hence the collective Zionist practice of either denying the fact or, more specially in the US where the realities are not so available for actual verification, lying about it by producing a counter-reality. For decades it has been decreed to schoolchildren there were no Palestinians when the Zionist pioneers arrived and so those miscellaneous people who throw stones and fight occupation are simply a collection of terrorists who deserve killing. Palestinians, in short, do not deserve anything like a narrative or collective actuality, and so they must be transmuted and dissolved into essentially negative images. This is entirely the result of a distorted education, doled out to millions of youngsters who grow up without any awareness at all that the Palestinian people have been totally dehumanised to serve a political- ideological end, namely to keep support high for Israel."

Edward Said, Al-Ahram Weekly


Essentie van moraal is schuld bekennen

Mensen zijn geneigd te pas en te onpas het woordje 'moraal' in de mond te nemen. Maar zelden proberen moralisten je uit te leggen wat ze nu precies verstaan onder moraal.
Nederland heeft de laatste maanden een golf van moralistische terreur over zich heen gekregen. Onder invloed van Pim Fortuyn werd de wereld zo heel ineens opgedeeld in goeden en slechten. Fortuyn polariseerde, zoals alle primitieve moralisten dat plegen te doen.
Het spreekt vanzelf dat een primitieve benadering van de werkelijkheid altijd leidt tot ontkenning van de werkelijkheid. En die ontkenning van de werkelijkheid heeft onvermijdelijk tot gevolg dat mensen gaan geloven in leugenbeelden.
Wanneer we daarom een definitie willen geven van moraal, dan zullen we het begrip 'waarheid' in die definitie een hoofdrol dienen te geven. Moraal heeft dus een christelijke omschrijving nodig, want de essentie van het evangelie is 'waarheid'. Christus is aan het kruis gestorven omdat hij de mensen de waarheid wilde vertellen.
Sommige cynici (cynici zijn de meest primitieve moralisten die er op Gods aardbodem rondlopen - dus ook de felste ontkenners van de waarheid!) proberen mensen die voor de waarheid willen knokken belachelijk te maken. Vooral Nederland is een land dat geregeerd wordt door leugenaars die in iedere waarheidlievende mens een misdadiger, een gek of een zielige figuur willen zien. Wat dat betreft is het goed dat de terreur van Paars voorbij is. Paars werd opgezet met de bedoeling een andere partijcultuur in Nederland in het leven te roepen. Maar het tegendeel gebeurde: Paars werd keihard conservatisme. Niet in materiele zin: op materieel gebied heeft Paars het land voorspoed gebracht, maar in geestelijke zin.
Het feit dat Pim Fortuyn, een van de weinige politieke denkers die iets zinvols te melden had domweg niet serieus werd genomen en alleen maar werd vereenzelvigd met zijn standpunt over het vreemdelingenbeleid in dit land bewijst dat zijn tegenstanders onbenullige leeghoofden zijn.
Pim Fortuyn was (hoe warrig en opportunistisch hij zich bij tijden ook opstelde) zeer intelligent, maar hij was een Koning Eenoog in een land vol blinden. Je kunt je afvragen of hij zichzelf eigenlijk wel goed begreep...
Nederland heeft nooit in waarheid-denken geloofd. Schrijvers die hier de waarheid willen vertellen worden weggewerkt, als zijnde lastig, rechts, gestoord en gefrustreerd.
Alleen de middelmaat is niet lastig, niet rechts, niet gestoord en niet gefrustreerd. Daarom heerst hier de middelmaat.
Pim Fortuyn ergerde zich aan de terreur van de middelmaat en juist daarom wilde hij het recht op vrijheid van meningsuiting sterk benadrukken. Je moet het recht hebben kritiek te leveren op anderen, ook wanneer mensen zich door die kritiek gekwetst voelen. De onwil geconfronteerd te worden met pijnlijke waarheden maakt elke vorm van morele of geestelijke ontwikkeling onmogelijk en leidt ertoe dat de meest brave en meest schijnheilige figuren onder het mom van het brave fatsoen de waarheid vervangen door een reeks leugens.
Pim Fortuyn wilde het establishment aanvallen.
Ook die term, 'establishment', wordt te pas en te onpas gebruikt, zonder dat men zich afvraagt wat 'establishment' nu eigenlijk is.
De engelse term establishment wijst naar de oer-Hollandse woorden: conservatisme, geestelijke verstarring, onwil iets te veranderen, blinde zelfhandhaving van een oude garde ten koste van vernieuwingsgezinde jongeren.

Het is niet zo dat het woordje 'jong' een synoniem is voor wijsheid of intelligentie. Integendeel. Het is wel zo dat jongeren vanwege het feit dat ze nog niet volledig vastgebakken zitten in een naar conservatief zelfbehoud tenderend leefsysteem wat meer openstaan voor denkbeelden die niet behoren tot de wereld van het gelijkschakelende 'men-denken'.
Establishment probeert altijd 'men-denken' in het leven te roepen. Wij zijn jullie en jullie zijn wij en als jullie niet meer ons willen zijn deugen jullie niet.
Dat is natuurlijk de dood van de democratie. En daarmee zijn we aanbeland bij het thema dat de Amerikaans-Palestijnse intellectueel Edward Said aanstipt in zijn Al-Ahram-artikel.
Edward Said wijst er op dat in het democratische Amerika het Joodse establishment probeert mensen te indoctrineren. Wij zijn jullie en jullie zijn ons en als je niet ons wilt zijn ben je een duivel.
Establishment en demonisering horen dus bij elkaar. Establishment is gericht op zelfhandhaving en is daarom niet meer in staat het eigen gedrag kritisch en objectief te bekijken.
Alle fouten die worden gemaakt worden ontkend, omdat erkennen van fouten schuld bekennen betekent, en dat zou weer betekenen dat de tot waarheid uitgeroepen leugens hun betekenis gaan verliezen, zodat je positie als gevestigd machthebber in gevaar komt.
Pim Fortuyn, die in bepaalde kringen gezien wordt als de grote sloper van het establishment, maakte de fout elke vorm van kritiek (dus ook gerechtvaardigde kritiek) op zijn eigen 'waarheden' af te wijzen.
Ik, de Grote Goddelijke Autoriteit, ben de waarheid en jullie moeten mijn waarheid als waarheid aannemen en als jullie niet meer in Pim willen zijn zullen jullie nietswaardige wezens worden.
Eerlijke mensen zullen inzien dat een dergelijke moraal de moraal van Jan Snot is, omdat waarheid nooit verwijst naar autoritaire personen, maar naar een niet aan de persoon gebonden werkelijkheid die via een persoonlijke visie zichtbaar moet worden gemaakt.
Echte moraal stimuleert zelf denken en zal nooit een ander op vals-autoritaire wijze een reeks voorgekauwde denkbeelden door de strot proberen te duwen.
Edward Said wijst er in zijn artikel op dat in Amerika zionistische joden via autoritaire beďnvloeding van anderen een vervalst wereldbeeld in stand proberen te houden.
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke vorm van autoritair handelen de dood is van de moraal. Mensen zijn niet meer in staat het verschuil tussen waarheid en leugens te zien en het wordt ook steeds moeilijker voor hen om die onderscheiding aan te brengen omdat elke fout en misdaad die uit naam van het autoritaire denken wordt goedgepraat immense schuldgevoelens oproept die alleen maar ontkend kunnen worden door de demonisering van de ander.
We zullen dus alles op alles moeten zetten om die demoniseringswoede stop te zetten. We zullen Israël duidelijk moeten maken dat het schuld moet erkennen, want alleen de erkenning van schuld zal de totstandkoming van een werkelijke morele cultuur mogelijk maken.
Echte cultuur is altijd waarheidlievende cultuur. (17-5-2002)


Ben-Eliezer (leider Israelische Arbeiderspartij) eist annexatie

Ben-Eliezer said he favoured a Palestinian state to cover “a large majority” of the West Bank and Gaza Strip, territories which Israel captured in the 1967 Middle East war.
“As part of an accord, Israel will evacuate the (Jewish) settlements in Gaza and isolated colonies” in the West Bank, he said.
“Most of the settlers will be able to remain and gather in the main settlement blocs which will be annexed to Israel,” said the Labour leader, outlining his vision of a settlement.
“The area of these settlement blocs will be fixed in negotiations,” he said. “Israel will be ready to exchange territories” as part of a settlement.
(Jordan Times, 16-5-2002)

De Arabische landen bieden Israel vrede aan wanneer alle bezette gebieden worden teruggegeven. Israel echter wil de honderden nederzettingen in de Westbank, (bezet land dus), annexeren in ruil voor vrede. Een merkwaardig voorstel, omdat je een staat in het leven roept, waarin honderdduizenden mensen zullen wonen die boven de Palestijnse wet staan, mensen die nooit enige solidariteit zullen opbrengen voor het land (Palestina) waarin ze wonen en die alles op alles zullen zetten hun rijkdom aan te wenden om het land dat ze bezitten uit te breiden, omdat het in bezit nemen van het land door hen gezien wordt als een bijbelse opdracht.
Het is een logica die alleen maar absurd genoemd kan worden. Teruggave van bezet gebied is niet hetzelfde als annexeren van bezet gebied. Wie zijn macht gebruikt om een oneerlijke moraal op te dringen aan anderen (die toch al zwaar gefrustreerd zijn door de jarenlange pogingen van Israel vrede onmogelijk te maken) toont niet aan dat hij gedreven wordt door het verlangen naar een rechtvaardige vrede.

klik hier

Israel Divides West Bank to Eight Isolated Bantustants

The Palestine National Authority has expressed outrage at the Israeli occupation authorities' intentions to divide the West Bank into separated areas.
In a press release (issued 15 May) the Palestine National Authority warned that the Israeli occupation's intended actions would turn each Palestinian population center into a large prison and destroy the daily lives of the Palestinian nation, specifically, the economic, social, administrative, and educational aspects:

Important Issues:

 • The Israeli occupation army informed all international representatives and Consulates in Jerusalem and Ramallah that it has decided to divide the West Bank into eight isolated areas, completely separated from one another by Israeli roadblocks.
 • By implementing this dangerous plan, the Israeli government would in effect be enforcing the racially isolated areas or Bantustants, which would certainly convert each Palestinian area into a large prison. This plan also aims to destroy the economic, educational, social, and other aspects of Palestinian life. (PalestineChronicle, 19-5-2002)


  The Beirut Declaration

  Emanating from the conviction of the Arab countries that a military solution to the conflict will not achieve peace or provide security for the parties, the League of Arab States

 • 1. Requests Israel to reconsider its policies and declare that a just peace is its strategic option as well.
 • 2. Further calls upon Israel to affirm:
  - a. Full Israeli withdrawal from all the territories occupied since 1967, including the Syrian Golan Heights, to the lines of June 4, 1967, as well as the remaining occupied Lebanese territories.
  - b. Achievement of a just solution to the Palestinian Refugee problem to be agreed upon in accordance with UN General Assembly Resolution 194.
  - c. The acceptance of the establishment of a Sovereign Independent Palestinian State on the Palestinian territories occupied since the 4th of June 1967 in the West Bank and Gaza strip, with East Jerusalem as its capital.
 • 3. Consequently, the Arab Countries affirm the following:
  - a. Consider the Arab-Israeli conflict ended, and enter into a peace agreement with Israel, and provide security for all the states of the region.
  - b. Establish normal relations with Israel in the context of this comprehensive peace.
 • 4. Assures the rejection of all forms of Palestinian patriation which conflict with the special circumstances of the Arab host countries.
 • 5. Calls upon the Government of Israel and all Israelis to accept this initiative in order to safeguard the prospects for peace and stop the further shedding of blood, enabling the Arab countries and Israel to live in peace and good neighborliness and provide future generations with security, stability, and prosperity.
 • 6. Invites the international community and all countries and organizations to support this initiative.

  PalestineChronicle, 19-5-2002

 • The Great Reformer
  Uri Avnery for Palestine Chronicle

  Sharon’s war against the Palestinian people is continuing at full speed. The erection of the fences is only one of its operations. The second one is the settlement activity that has not stopped for a moment. Old settlements expand, new ones spring up and all over the occupied territories the building of bypass roads goes on, expropriating Palestinian lands and strangling Palestinian villages. The third operation of the war bears the glorious title of "reform". When Sharon declares that the reform of the Palestinian Authority is a condition for the resumption of the peace process, it is another device to prevent any negotiations.

  Many different parties are now speaking about reforming the Palestinian Authority, and each one of them has a different agenda. For Sharon, reform means doing away with Arafat and installing a group of Quislings (as he tried 20 years ago with the creation of the "village leagues".) For Bush, "reform" means appointing a Palestinian leadership that will follow his (and, indirectly, Israel’s) orders, in return for the creation of a Palestinian client-state like Puerto Rica or Andorra (as Netanyahu once said)...

  Many Palestinians want a different reform: one that will cut out the parasitical elements, which have attached themselves to the Palestinian authority, and prepare the Palestinian people for the next, decisive stage of its struggle for liberation. Not reform instead of the struggle, but reform for the struggle. None of them intends to fulfill the dream of Sharon and Bush to liquidate Arafat or turn him into a Palestinian facsimile of Moshe Katzav, the figurehead President of Israel. (PalestineChronicle, 19-5-2002)


  The real disaster is the closure

  Half the Palestinians in the West Bank are unemployed, half are in dire poverty, and the economy is sliding into barter.

  The damage caused by the closures to the Palestinian economy, says Nigel Roberts, the World Bank representative in Israel/Palestine, creates a barter economy that is not appropriate for the private sector and for any vision of economic development. Under such circumstances, he adds, the donor countries are forced - against their will - to become charitable organizations to an impoverished population, without any political framework. Roberts allows himself to say that the closure policy "is more damaging to security in the long run" and says he finds it difficult to be persuaded that a process that is impoverishing the entire Palestinian society - causing damage to stability in the long run - can lead to rapprochement in the future. "Militarily, I have no opinion on the effectiveness of the closures. But strategically, it is clear they are creating an atmosphere that is not conducive to the security of Israel." (By Amira Hass, Ha'aretz 19-5-2002)

 • Hamas Considers Stopping Attacks on Israeli Civilians

  The leader of the Palestinian group Hamas, Sheikh Yassin, said his organization will stop attacking Israeli civilians - if Israel will halt attacks on Palestinian civilians.
  In a statement published Saturday by Saudi newspaper Al Jazira, Sheikh Ahmed Yassin insisted Hamas' attacks on Israeli civilians were in response to the death of Palestinian civilians.
  He said the attacks would end if Israel stopped targeting Palestinians. However, Sheikh Yassin said he regretted a statement by Palestinian leader Yasser Arafat describing the latest Palestinian suicide bombing near Tel Aviv as terrorism. (PalestineChronicle, 19-5-2002)


  Two Killed in Netanya Bombing

  Two people, including the bomber, were killed in an attack on the Israeli coastal town of Netanya, Israeli public television said, quoting police sources. The identity of the second person was not immediately known, the television said. Around 20 people were injured in the attack, the first such bombing in Israel in almost two weeks.
  The Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) took credit for the attack in a call an Abu Dhabi television station, Israel Radio reported. (PalestineChronicle, 19-5-2002)


  Hamas activist: most Gazans now object to suicide bombings

  A Hamas activist in the Gaza Strip has told Ha'aretz that in his opinion, most of the Palestinian public in Gaza now objects to suicide attacks, fearing that the next IDF retaliation will be directed at the Strip. In his opinion, whoever was behind the Netanya suicide attack Sunday will lose his strength in the Gaza Strip.
  It is difficult to gauge whether the attacks have lost their popularity in the eyes of the general public, amid indications that younger Palestinians in general support suicide attacks, while older Palestinians condemn them.
  Speaking a day after a suicide bomber killed three people and wounded more than 50 in Netanya's open-air market, senior Hamas official Abdel Aziz Rantisi was quoted Monday as having said that suicide bombings were the "Palestinians` strategic weapon," and should continue.
  But the Gaza Hamas activist, who has been expressing his objection to suicide bombing in internal discussions over the past few months, said he hoped that "those responsible are aware of these opinions," but admitted that it was still hard to publicly criticize suicide attacks. (By Amira Hass, Ha'aretz 20-5-2002)


  Hamas Calls For Reforms, Indicating Participating in Elections

  A leader of the Palestinian Islamic Resistance Movement (Hamas) Wednesday called on the Palestinian National Authority to start reforms as immediate as possible, implying the group might participate in municipal elections.
  Mahmoud Al Zahar, a senior Hamas leader, said at a conference held in a Gaza seaside hotel that it is time to set up a preparatory popular committee in the frame of the Palestine Liberation Organization (PLO) to prepare for reforms.
  "Our (Hamas') program is not to elect another Palestinian Authority that would last for another three years. We want to put an ever-lasting program on how to run the conflict (with Israel) and build up a united Palestinian society," said Al Zahar. (Xinhua News Agency 22-5-2002)

  Hanan Ashrawi for Prime Minister

  "Away from the slogans that have bored us and our people, does any person from among us have a new idea to present it to our people and to the world?"
  The faces around the large table became grim, except for that of a young woman whose eyes were full of life and hope. She said, "If the chairman would allow me, I have a specific suggestion." The woman did not heed the eyes looking at her trying to penetrate her thoughts.
  She continued, "I suggest appointing Hanan Ashrawi as the Prime Minister with full authority to appoint Ministers and administer and monitor the PNA. She should be accountable to the Legislative Council. She must start immediately to lay down the basis for a democratic Palestinian institution as a step towards establishing a State ruled by law." (Dr. Eyad El-Sarraj for Palestine Chronicle, 21-5-2002)

  Hanan Ashrawi is the Secretary General of MIFTAH and Member of the Palestinian Legislative Council, Jerusalem.


  US official calls for Israel's withdrawal from the Palestinian territories

  The chairman of the US-based Middle East Institute ambassador Edward Walker has called on Israel to immediately withdraw from the Palestinian territories and to start moving into establishing an independent Palestinian state. In statements he made in Cairo on Monday, Walker described the situation in the Middle East region as catastrophic as the basic infrastructure in the Palestinian territories has been destroyed instead of rebuilding it.
  Ambassador Walker criticized the performance of the American administration towards the situation in the region, noting that the US does not exert all its efforts to reach a solutions that ends the tense conditions in the Middle East. (ArabicNews.Com, 5/21/2002 )

  Christians Care For Justice

  Israelis today, explains the anti-Zionist Jew Israel Shahak, “are not basing their religion on the ethics of justice. They do not accept the Old Testament as it is written. Rather, religious Jews turn to the Talmud. For them, the Talmudic Jewish laws become ‘the Bible’.”
  In the teachings of Christ, there was a break from such Talmudic teachings. He sought to heal the wounded, to comfort the downtrodden. The danger, of course, for U.S. Christians is that having made an icon of Israel, we fall into a trap of condoning whatever Israel does.
  Yet, I am not alone in suggesting that the churches in the United States represent the last major organized support for Palestinian rights.
  While Israel and its dedicated U.S. Jewish supporters know they have the president and most of Congress in their hands, they worry about grassroots America - the well-meaning Christians who care for justice.
  Thus far, most Christians were unaware of what it was they didn’t know about Israel. They were indoctrinated by U.S. supporters of Israel in their own country and when they traveled to the Land of Christ most all did so under Israeli sponsorship. That being the case, it was unlikely a Christian ever met a Palestinian or learned what caused the Israeli-Palestinian conflict.
  This is gradually changing, however. And this change disturbs the Israelis. (Grace Halsell-PalestineChronicle, 21-5-2002)

  Grace Halsell is a Washington, DC-based writer. He is the author of 14 books, including Journey to Jerusalem and Prophecy and Politics.


  Jodendom

  Het oudste heilige boek van de joden is de bijbel. Wat christenen het Oude Testament noemen is voor de joden de Tenach. De eerste vijf boeken vinden de Joden het belangrijkst. In het Hebreeuws heten die vijf boeken de Thora. In iedere synagoge wordt op de sabbat een gedeelte uit de thorarollen gelezen. De joden zien de thora als het door God gesproken woord. Het is de basis van hun godsdienst en de bron van het geloof.
  De Thora bevat 613 voorschriften waardoor God tot de mensen spreekt hoe ze moeten leven en dienen. De belangrijkste voorschriften zijn de 'Tien Geboden '. In de meeste synagogen zijn deze in het Hebreeuws duidelijk geschreven op een muur.

  Een ander heilig boek is de Talmoed. Dit is een soort enorme encyclopedie. Er staan gesprekken in van Rabbijnen. Deze zijn gedurende honderden jaren opgeschreven. Het is een wetboek maar ook een boek met godsdienstige gewoonten erin. De Talmoed heeft een enorme invloed gehad op het joodse denken en leven. (Klik voor bron)

  Talmoed en vreemdelingenhaat

  In het boek 'De schaduw van de Davidster' wijst Peter Edel. op de xenofobische en raciale elementen in de door rabbijnen samengestelde Talmoed. De wetgeving die aan dit geschrift is verbonden, was tot ver na de middeleeuwen bepalend voor de macht van de rabbijnen over hun achterban. Het was pas aan het einde van de 18e eeuw dat de ‘joodse hervormingsbeweging’ zich aan deze onderdrukking wist te ontworstelen. (Klik voor bron)

  Talmoed & Antisemitisme

  Volgens diegenen die de Talmoed als richtsnoer voor hun handelen kiezen is iedere jood die pleit voor samenwerking met niet-joden een antisemiet. Die opvatting wordt in Israel met name uitgedragen door de SHAS-partij, die in haar programma de stelling heeft opgenomen dat de linkse MERETZ-partij (een partij waarin joden samenwerken met niet-joden) een antisemitische partij is.
  Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk gebruik van het woord 'antisemitisme' (waarbij dus de term antisemitisme wordt toegepast op mensen die ongelijkheidsdenken willen bestrijden) een slag in het gelaat is van al die joden, die in Europa het slachtoffer zijn geworden van de op uitsluiting en vervolging van andersdenkenden gerichte politiek van de nazi's.
  Daar komt bij dat de linkse MERETZ-partij op een schizofrene wijze zeer uitgesproken zionistisch van aard is, hetgeen wil zeggen dat een van haar hoofddoelstellingen het terugbrengen is van alle joden die buiten Israel wonen naar 'de joodse staat', een uiterst antiek ideaal, dat een voortdurende bron van onrust zal vormen in het Midden-Oosten, omdat via een negatief selectieproces alleen de middelmatigen, de religieuze fanatici en de avonturiers het land worden binnengehaald, mensen die nooit in niet-joden gelijken zullen zien. Zodra een jood namelijk in gaat zien dat ongelijkheidsdenken onzin is zal hij de noodzaak van emigratie niet meer inzien en kiezen voor samenwerking met niet-joden in een land dat als het vader- of moederland wordt beschouwd.

  Democratie & Zionisme

  In Israel zijn alle politieke partijen toegestaan, tenzij ze aanzetten tot racisme of het bestaan van Israel als staat van het Joodse volk niet erkennen. Met andere woorden: wie in de democratische staat Israel een democratische partij op wil richten, met als eerste beginsel dat een democratische staat het bezit is van het gehele volk, die zal niet tot het parlement worden toegelaten.
  Wie zijn hersens gebruiken wil (en wie wil dat in ons land niet..?) zal inzien dat hier de waanzin aan het werk is. Het feit dat sommige mensen het bijvoeglijke naamwoord 'links' aan het begrip 'waanzin' willen toevoegen verandert natuurlijk niets aan de evidente waarheid dat hier onlogisch handelende mensen aan het werk zijn.
  Om de betekenis van dat gebeuren duidelijk te maken moet je de positie van Israelische democraten vergelijken met de positie die republikeinen in ons koninkrijk innemen. Republikeinen zien de monarchie als een ontkenning van de democratie, maar zijn toch verplicht de Koning als officieel staatshoofd te erkennen. Gelukkig mogen democraten in ons land gewoon republikein zijn. Wanneer we hier Israelische normen zouden toepassen dan zouden republikeinen niet meer tot het parlement mogen worden toegelaten. Immers: republikein zijn is majesteitsschennis.

  Hamas leader rejects Palestinian elections

  Spiritual leader of the militant Hamas organization, Sheikh Ahmed Yassin, strongly defended suicide bombings against Israel on Thursday and rejected Palestinian elections planned by Palestinian Authority Chairman Yasser Arafat.
  Yassin rejected Palestinian legislative and presidential elections which Arafat had told Reuters he would hold by next winter.
  "I oppose them because I am standing in front of an enemy attacking me. Should I busy myself with defending myself or should I busy myself with elections?" Yassin said. "When there is a liberated land and a free people then we can compete on the ballots. Until then we are in a state of occupation."
  He said an election now would be wrong because it would "jump over the crimes of the occupation".

  Asked if he could ever make peace with Israel, Yassin said, "it is not in our hands, but in the hands of the occupation. They decide. They are the ones who pursue the violence. I am wanting peace more than anybody. I love peace, I search for peace. Give me my house back, give me my freedom, give me my land," he said.

  Yassin said the United States could not help bring peace to the Middle East because it was strongly on the side of Israel: "The Americans should have the role of protecting peace not of protecting the occupation. They protect the settlements and the occupation. They should protect the victim and not the aggressor." (Reuters/Ha'aretz, 23-5-2002)


  Marwan Barghouti is not the only prisoner

  'Don't forget that it's one of our rights as people under occupation, to keep resisting this occupation. Peace is the shortest way to security and stability. But peace cannot be built on occupation,' reads a message from Marwan Barghouti from his prison cell.
  Barghouti was arrested in Ramallah by the Israeli army on April 13, and taken to the interrogation and detention center at the Russian Compound ('Moscowbiya'). Since then, Barghouti is being interrogated by the Israeli intelligence.

  Barghouti is not the only Palestinian who is in prison because he stands against Israel's military occupation. He is not the only Palestinian who is detained and ill-treated by Israel. In the past few months, Israel's occupation army has rounded up thousands of Palestinian men and boys. They have been taken to detention centers both inside and outside the Occupied Palestinian Territories. These detention centers do not even meet the minimum standards of treatment, presenting a real threat to the lives of detainees. Thousands of prisoners have been exposed to ill-treatment and torture. At least five thousand Palestinians have been arrested since March 29.
  The dominant interrogation method is a coordinated, rigid and increasingly painful regime of physical constraints and psychological pressure applied over several days, and often for weeks at a time, on detainees who are held without charge and usually without access to a lawyer. The chief methods included prolonged sleep deprivation, the use of blindfolds or tight-fitting hoods, shackling or otherwise forcing detainees in body positions that grow increasingly painful, prolonged toilet and hygiene deprivation, and verbal threats and insults. Many detainees are also beaten during rounds of questioning.
  These abuses are practiced systematically and with impunity. All detainees are reportedly being held in conditions which amount to cruel, inhuman and degrading treatment. A Military Order has just been issued denying access of detainees to lawyers.

  Under international standards, any person who is arrested, detained or imprisoned has the right to inform, or have the authorities notify, their family or friends. The information must include the fact of their arrest or detention and the place where they are being kept in custody. The families of the detainees, have not received such information and do not know whether their relatives are dead or alive, following unconfirmed reports that some Palestinians taken by the Israeli army were extrajudicially executed. (Arjan El Fassed for Palestine Chronicle, 24-5-2002)


  Jeltje van Nieuwenhoven, fractieleider van de PvdA in de 2e kamer over de vader van Prinses Maxima:
  "Ik veroordeel hem, omdat hij niet in staat was de terreur op een menselijke wijze te bestrijden".


  Verschrikkelijke Vaders & Nederlandse Schijnheiligheid

  We gooien elkaar dood met mooie woorden over moraal. We waren maanden lang aan het praten en discussieren over de vraag of het wel moreel verantwoord was de vader van Prinses Maxima toe te laten in onze moreel hoogstaande gemeenschap.
  Sommige Nederlanders waagden het zelfs Koningin Beatrix ongrondwettelijk handelen te verwijten omdat zij de Verschrikkelijke Vader had toegelaten in haar paleis. Ja, werkelijk, ons land verkeerde in grote gewetensnood en wist zich geen raad met deze Verschrikkelijke Vader die ons morele geweten dreigde te bezoedelen.

  Wat we ons niet realiseren is dat de staat Israel, die door de rechtse partijen in ons land (inclusief de Lijst Theo van Gogh-Pim Fortuyn) nog altijd op handen wordt gedragen, vol zit met Verschrikkelijke Vaders. Israel wordt zelfs geleid door Verrschrikkelijke Vaders...
  En al die Verschrikkelijke Vaders staren ons aan en roepen ons toe: "Veroordeel ons niet, want wij, de Verschrikkelijke Vaders van Israel, vertegenwoordigen niet de menselijkheid, het verlangen naar vrede en de wetsgetrouwheid, nee, wij vertegenwoordigen het kapitaal, de militaire macht en de wil de geest van opstandige mensen te breken.
  Waaruit wij als objectieve waarnemers de conclusie afleiden dat het morele geweten van ons land helemaal geen moreel geweten is, maar een niet bijster heldhaftige truc van linkse en rechtse huichelaars zichzelf een schijn van heiligheid mee te geven.

  De vader van Prinses Maxima werd niet in ons land toegelaten. Hij had de moed moeten opbrengen de terreur op een menselijke wijze te bestrijden.
  Het ligt daarom in de lijn der rede dat de staat der Nederlanden vanaf nu alle kontakten met de staat Israel verbreekt, totdat men de garantie krijgt dat de Verschrikkelijke Vaders worden afgezet en worden vervangen door mensen die kiezen voor menselijkheid.


  "Ik ben voor de zachte krachten.
  De zachte krachten zullen overwinnen"
  THEO VAN GOGH


  Pim Fortuyn is duidelijk!

  In mijn boek "Vijftig jaar Israël, hoe lang nog?" ( 1998 ), laat ik door middel van kaartjes zien wat voor een rare gatenkaas de verdeling van Palestina tussen Joden en Palestijnen, op basis van de tot nu toe gesloten akkoorden, oplevert. Elk zinnig mens kan maar tot één conclusie komen, jongens en meisjes sticht a.u.b. een federale staat met een Palestijns en een joods deel, waarin jullie samenleven op dit kleine stukje grondgebied. Dat zou kunnen indien de aanhangers van de moderniteit in Israël en Palestina het alleen voor het zeggen hadden.
  Helaas zo is het niet, aan beide zijden hebben fundamentalisten een wurgend grote invloed. Die fundamentalisten weten van geen wijken en stellen dat op grond van hun godsdienst dit land hen door God zelf is gegeven. Alsof God zich zou verwaardigen zich daarmee ooit te bemoeien. Door dit geloofsaspect is er in rede geen oplossing te vinden. Zij kennen maar één oplossing en dat is de uitvoering van Gods wil. Probleem is echter dat God kennelijk heeft gesproken op basis van een dubbele agenda. Hij heeft het land als het ware twee keer weggegeven, één keer aan de joden en één keer aan de Palestijnen. Dat is niet zo handig geweest van God, want nu zitten wij met de gebakken peren.
  De oplossing zal nu langs andere wegen moeten worden gezocht. Het eerste dat er moet gebeuren, hoe onvoorstelbaar ook, is dat aan Palestijnse zijde alle partijen aan tafel komen zitten, dus inclusief de politieke takken van Hamas en Yihad. Dat wordt een hele zware dobber.
  Israël zal dat moeten accepteren en Hamas en Yihad zullen moeten worden overgehaald. De logica van een duurzame vredesregeling dwingt er echter toe, zoals ook de ervaring er inmiddels toe dwingt. Het heeft geen zin om alleen met Arafat aan tafel te gaan zitten, als de echte beslissers op de achtergrond blijven.
  Weet men zo ver te komen, dan is het verstandig om de huidige gatenkaas rigoureus aan te pakken en door middel van de uitruil van grondgebied aaneengesloten stukken land te verkrijgen, opdat men zich kan ophouden achter verdedigbare grenzen. Dat betekent ontruiming van joodse nederzettingen op veroverd gebied, niet meer en niet minder. Resultaat is wel een goed verdedigbaar Israël en men voorkomt daarmee allerhande gewapende wrijving tussen joden en Palestijnen. (4-12-2001, bron: website leefbaar nederland)

  klik hier

  Wise Up, Mr. Bush

  President Bush continues to delude himself that Israel's prime minister, Ariel Sharon, is interested in peace. Mr. Sharon has no intention of ever seriously negotiating with the Palestinians.
  First it was the violence, then it was Yasser Arafat, and now Mr. Sharon says he won't negotiate until the Palestinian Authority cleans up corruption and becomes more democratic - presumably according to his definition.
  That's arrogant hogwash, of course. If democracy and no corruption were the conditions for negotiations, there wouldn't be a single treaty between any nations on the face of the earth. Sharon intends to just drag things out, as the Israelis have done for more than 10 years, and in the meantime take more Palestinian land and squeeze and harass the Palestinians even more.
  Americans should wake up to reality. Support might have been justified when Israel claimed it wanted peace and no Arab country was willing to talk. But the sole obstacle to peace in the Middle East for the past decade has been Israel. Israel could have had peace with the Palestinians, with the Lebanese and with the Syrians 10 years ago. The offer was there. Withdraw from occupied territories and you can have peace. The Israelis said no, although they disguised the "no" with all kinds of sophistry.

  Why should we support a country that is preventing peace? Israel has no right to any of the territory it occupies - not the Bekaa farms, not the Golan Heights, not East Jerusalem, not the West Bank and not the Gaza Strip. The Israelis occupy all that territory in violation of international law. (Charley Reese, PalestineChronicle, 25-5-2002)


  Amnesty International Calls for Investigation

  "We were all handcuffed and we sat on a pebbly ground. We weren't given any food, and when we asked for water they poured it over us. The handcuffs were tight and when the blindfolds were taken off on our arrival I saw some people with hands black and swollen." Testimony of Majdi Shehadeh arrested on 8 March 2002.

  Amnesty International issued a press release May 24, calling for a commission of inquiry into mass arbitrary detention of Palestinians. They claimed that, more than 8,500 Palestinians have been arrested since the end of February 2002, and many of them arbitrarily detained. These arrests and detentions were accompanied by a consistent pattern of cruel, inhuman or degrading treatment and sometimes torture".
  Amnesty International also released a report titled, "Mass detention in cruel, inhuman and degrading conditions" , revealing how detainees were humiliated and detained for days without charge, access to a court, their lawyer or families.
  Most of the 2500 detainees arrested during February and March were released within a week, whereas many of the more than 6000 detainees arrested during Operation Defensive Shield after 29 March were held in prolonged incommunicado detention.

  Amnesty called upon the Israeli Government to set up an independent commission to investigate the illegal detention of Palestinians, as well as the inhumane treatment they were subjected to during the course of their detention. (PalestineChronicle, 26-5-2002)


  Wanted: A peace-seeking leader

  The responsibility for altering the mind-set and behavioral patterns of the country's leadership falls on the shoulders of the heads of the Labor Party.
  Undoubtably, if, for example, Yossi Beilin today stood at Labor's helm, the party would be significantly influenced by his political temperment and basic outlook on the significance of the conflict. Under the current circumstances, Labor is not portraying itself as an innovative and vigorous party, for which making peace with the Palestinians is a burning desire running through the veins of its leaders, but rather as a supporting actor in a government where Sharon has the most say over its security and political policies.
  This brings country back to basic tribulations: the recent suicide attacks have finally dispelled the illusion of a calmer security situation following the Israel Defense Force's Operation Defensive Shield; and the harsh economic figures permeate from behind the media dust created by the ceremonial firings of the Shas ministers.

  The national crisis continues, and in order to be saved from it, a new leader is required, a peace-seeking one. (By Uzi Benziman, Ha'aretz 26-5-2002)

  Yossi Beilin: We are doing a very unnatural thing

  What we have to understand as a Zionist movement is that we are doing a very, very unnatural thing here. We are returning after 2000 years to a place where in the years that passed there were very few of us [here], and we are claiming our right to establish a state of our own here. And this at a time when there are other people here, who say they do not accept that idea, that it is being done despite their views and against their will...

  The Zionist idea was not to live against the will of our neighbors forever. For a certain period, perhaps...but forever? To live here forever as an artificial entity hated by all? I don't believe in that. It won't work." (Interview Ari Shavit, Ha'aretz, 14-6-2001),


  "Being Zionist is being a human being, who is concerned about his brethren as well as others - for us liberalism and Zionism is the same." (Yoshi Beilin, 18-1-2002)

  Tanya Reinhart: We don't have intellectuals

  foto: Universiteit Utrecht According to an extensive poll reported in 'Yediot' (March 10, 2000), 60% of the Jewish Israelis are willing ot return all of the Golan Height and evacuate all settlements for peace with Syria. A similar percentage supported in the polls evacuation of settlements in the West Bank. But this majority has no voice, since we do not have intellectuals of the magnitude of the Palestinian intellectuals. (Klik voor bron)

  Tanya Reinhart is a professor of linguistics and cultural studies at Tel Aviv University.


  OUT NOW!
  Tanya Reinhart over het bedrog van Barak
  Jenin: the propaganda battle
  COUNTERPUNCH: 'America's best political news letter'

  het Vergoddelijkte Kwaad
  een proeve van moreel denken

  What has the war between us and the Palestinians been about?

  About the Israeli attempt to slice what's left of Palestine into four cantons, by building 'separation roads', new settlements and checkpoints. The rest is killing, terror, curfew, house demolitions and propaganda. Palestinian children live in fear and despair, their parents humiliated in front of them. Palestinian society is being dismantled, and public opinion in the West blames it on the victims - always the easiest way to face the horror. I know: my father was a German Jew. (By Yitzhak Laor, Israeli poet and writer - PalestineChronicle, 26-5-2002)

  De reden waarom intellectuelen (echte intellectuelen, mensen die het verstand boven de ideologie plaatsen) 'de moraal' afwijzen is het feit dat die moraal, die we voor het gemak maar burgermansmoraal noemen, altijd de dader boven het slachtoffer plaatst (Gerard Reve sprak over 'de God van mijn Tante', om er op te wijzen dat de burgerman de onbenullige kletstante tot Goddelijke moralist uitroept...).
  De kleinburgerlijke moralist is de dader, die om de waarheid over zichzelf te ontlopen, een eeuwige jacht maakt op het slachtoffer.
  Hij weet dat het slachtoffer gelijk heeft, maar omdat de waarheid van het slachtoffer een uiterst verschrikkelijke waarheid is, voelt hij zich gedwongen op een steeds fellere wijze alle machtsmiddelen waar hij over beschikt aan te wenden in de strijd tegen het slachtoffer.

  Het Evangelie van Jezus Christus symboliseert die verbitterde strijd tussen dader en slachtoffer. Jezus was en is het slachtoffer die de daders tot de orde wil roepen. Hij was 'het onschuldige lam' dat geslacht werd, de man die stierf aan het kruis, ook al weet iedereen dat het bestraffen van een onschuldige man (een man die alleen maar de waarheid wil vertellen) een immense wandaad is.
  Na de tweede wereldoorlog durfde niemand meer de schuldvraag van de joden aan de orde te stellen. Joden waren ineens 'slachtoffer' en dat tot een vaag, anoniem collectief uitgeroepen slachtoffer mag je niet veroordelen.
  Uiterst merkwaardig, omdat de Joodse ideologie zoals die in de staat Israel tot waarheid verheven werd een aanhoudende veroordeling van het slachtoffer is.
  De staat Israel is in haar huidige vorm het symbool van de God geworden misdadiger: de dader die het slachtoffer gedemoniseerd heeft.
  Daarom kun je als moreel mens nooit akkoord gaan met die staatsvorm. Israel behoort op te houden met het demoniseren van de Palestijnen en dat betekent vernietiging van een staatsvorm die in feite de verheerlijking is van de misdaad.

  Er zijn natuurlijk meer staten die gebouwd zijn op misdaden - Amerika bijvoorbeeld is een product van de misdaad (uitroeiing van indianen en importeren van zwarte slaven) - maar die staten hebben zich in de loop der tijd gedistantieerd van hun misdadige verleden en zijn nu moderne democratische staten, waarin de schuldvraag op een normale democratische wijze aan de orde kan worden gesteld. Amerika verbergt zijn misdadige verleden niet.
  In Israel bestaat echter geen objectieve geschiedschrijving. Alles wat in Israel historie is, is vervalste historie. Geschiedenis is gemaakte geschiedenis. De echte geschiedenis - die een zoektocht is naar de waarheid - wordt de mensen onthouden.
  In Israël wordt de waarheid niet aanbeden, maar de ideologische leugen. Wie de waarheid wil vertellen wordt nog altijd weggewerkt.
  En toch kan een land dat zijn cultuur wil bouwen op leugens niet overleven. "Al is de leugen nog zo snel", luidt een oud gezegde, "de waarheid achterhaalt haar wel."

  Alleen hij die de morele schuldvraag durft te stellen (burgermansmoraal stelt geen schuldvragen - burgermansmoraal wil alleen maar beschuldigen - daarom zijn extreemrechtse populisten altijd zo populair..) zal een einde kunnen maken aan een misdadige wereldorde waarin het slachtoffer wordt gedemoniseerd.
  In de christelijke kerken hangt nog altijd Jezus aan het kruis. Dat betekent dat het christendom de dader heeft vergoddelijkt en dat men niet de durf heeft de demonisering van het slachtoffer tegen te gaan.
  De terugkeer van Christus - een gebeurtenis waar alle christenen van de wereld hun hoop op vestigen - is echter de vernietiging van het kruis - en dus van de vergoddelijkte dader.
  Het kruis laat ons zien dat in een burgermanswereld het slachtoffer verschrikkelijk moet lijden, terwijl de daders zalvend en huichelend op de troon van de macht hebben plaatsgenomen.
  Iedere keer wanneer een christen omhoogkijkt naar het kruis zou hij zichzelf de vraag moeten stellen: "Waarom durf ik niet op te komen voor het slachtoffer? Waarom wil ik het slachtoffer vernietigen en waarom durf ik de daders niet te veroordelen?"
  Zodra we de moed durven op te brengen onszelf die vraag te stellen, kan er iets van werkelijk moreel besef in ons doorbreken.
  Israel heeft de moraal vernietigt. Dat is een harde waarheid die we onder ogen zullen moeten zien. Maar omdat de stichting van de staat Israel werd goedgekeurd door de Internationale Gemeenschap kunnen we de schuld niet eenzijdig op de stoel van Israel neerleggen. Wij zijn collectief schuldig! Wij hadden nooit akkoord mogen gaan met de vestiging van de staat Israël. Die staat heeft een wetteloze, antidemocratische, ouderwetse ideologie boven de moderniteit geplaatst: zodat we kozen voor een anti-moraal die de werkelijke moraal - die altijd is gebaseerd op menselijkheid - wil vernietigen.
  Het geeft geen pas de schuld af te wijzen, door onszelf te verbergen achter de macht van de goedverklaarde morele meerderheid. Macht schept geen moraal - helemaal al niet wanneer die macht in dienst staat van een anti-moraal.
  Macht en ideologie zijn synoniemen. Macht kan alleen maar op een troon zitten in een wereld waarin de ideologie boven het verstand wordt geplaatst.
  Het kenmerk van ideologie is dat er wordt gezocht naar duivelse ijkpunten die het kwaad een vaste, onveranderlijke vorm geven, zodat via ideologische rituelen voor altijd de noodzaak van een geestelijke zoektocht overbodig wordt gemaakt.
  De holocaust heeft joden het zoeken naar de waarheid onmogelijk gemaakt. Dat is ook de reden waarom de schrijver Harry Mulisch, die zijn lot heeft verbonden aan het vergoddelijkte kwaad van de holocaust, volstrekt niet in staat is een zinnig woord te zeggen over de Palestijnse kwestie - die in feite veel belangrijker is dan de vernietiging van zes miljoen joden door de nationaal-socialisten.
  Het verleden is voorbij. Jezelf vastklampen aan het verleden - hoe verschrikkelijk en monsterlijk dat ook was - kan je niet helpen de hedendaagse problemen op te lossen. En toch gaat het daar om. Het gaat om het nu waarin we leven. In dat nu moeten mensen op zoek gaan naar de waarheid en de moraal, en wanneer blijkt dat het verleden een dergelijke zoektocht onmogelijk maakt, dan zal moeten worden gebroken met dat verleden, dan zal men de moed op moeten brengen de holocaust als vergoddelijkt kwaad af te wijzen.

  Waar ideologische joden de holocaust als eeuwig kwaad willen aanwijzen, daar moeten eerlijke moralisten de staat Israel als eeuwig kwaad aanwijzen: een eeuwig teken dat ons er op moet wijzen tot welke misdaden het verheerlijken van een onmenselijke ideologie kan leiden.
  Nog altijd weigeren we de schuldvraag te stellen. En toch zal en moet die vraag gesteld worden. In het jaar 1948 ging de westerse moraal ten onder. We hebben daarom niet het recht onszelf moreel te noemen. Tenzij we de fouten uit het verleden ongedaan maken en Israel en Palestina weer binnen de wereld van de werkelijke moraal brengen: een moraal die een einde maakt aan de wreedheid van het vergoddelijkte kwaad.


  Was Voltaire een racist?
  Norman Finkelstein & de Holocaustindustrie


  klik hier

  Palestinian Enslavement Entering a New Phase

  The Israeli far-right – always the best indicator of Israel's true intentions – is quite outspoken: its aim is to make Palestinian life unbearable to a point that they would rather get up and go. Asked about his conception of "voluntary transfer" of Palestinians, Minister of Tourism (Rabbi) Benny Eylon compared the "voluntary" element to that of a Jewish husband who refused a rabbinical order to divorce his wife. Since rabbinical court cannot undo the marriage without the husband's consent, it should use force – excommunicate the obstinate husband, slash him, jail him etc. – until he "voluntarily" agrees to divorce. This is how the Palestinians should be "voluntarily" made to leave. And obviously, as long as they do not leave – because they cannot or will not – they should be struggling to survive rather than resist their oppression.

  Analysing the Israeli oppression is like playing chess with the devil: the evil minds behind the occupation are always two steps ahead of you. What was the real aim of "Operation Defence Shield"?
  The official pretext – "dismantling the infrastructure of terrorism" – cannot be taken too seriously. Now that resumed suicide bombings have to be explained, military experts suddenly claim that the simple equipment of the suicide bombers hardly needs any infrastructure at all. The further expansion of the settlements, mentioned in my previous column, is always an aim; "Defence Shield" has undoubtedly given it a great push, with Palestinians too weak and too frightened by the extent of Israeli terror to resist their on-going dispossession. (By Ran HaCohen, PalestineChronicle 26-5-2002)


  Palestinians blast Bush's criticism of Arafat

  klik voor bron Palestinian minister Saeb Erakat blasted US President George W. Bush's latest criticism of Yasser Arafat, accusing him of turning a blind eye to "war crimes" by Israel.
  "While Israel pursues its aggression and war crimes, President Bush keeps up his refrain that President Arafat has disappointed him. These words are unacceptable and we reject them in total," Erakat said.
  "Arafat is the elected president of the Palestinian people and Bush should respect the people's democratic choice," Erakat added. On a visit to Saint Petersburg in Russia, President Bush lashed out at Arafat for failing to stop attacks on Israel.
  "He has let the Palestinian people down," said Bush, responding to questions on an article in The New York Times which reported Sunday that the Bush administration was divided over whether it should attempt to force Arafat to resign.
  "He has not delivered. He had a chance to secure peace as a result of the hard work of president (Bill) Clinton and he has not," Bush said, referring to the 2000 Camp David peace talks that Clinton mediated two months before the outbreak of the intifada, or Palestinian uprising against Israeli occupation. (The Times of India, 27-5-2002)

  OUT NOW!
  Tanya Reinhart over het bedrog van Barak

  Klein Leed

  Huize Duisenberg Federatief Joods Nederland heeft Gretta Duisenberg gisteren aangeklaagd wegens antisemitisme. Aanleiding is een Palestijnse vlag die sinds enkele weken wappert aan de voorgevel van huize Duisenberg in Amsterdam. Met de vlag wil Gretta Duisenberg solidariteit betuigen met de Palestijnse bevolking. Ze is verontwaardigd over het geweld van Israël tegen de Palestijnen. Ook vindt ze dat Nederland en Europa te weinig doen voor de Palestijnen.
  De Palestijnse vlag is echter een doorn in het oog van buurvrouw en VVD-raadslid Rosa van der Wieken-De Leeuw. Volgens haar is sprake van `visueel burengerucht' en ze stuurde haar echtgenoot op mevrouw Duisenberg af. Het gesprek leverde niets op: mevrouw Duisenberg wilde de vlag voorlopig laten hangen. Bovendien zou zij meerdere malen hebben gezegd dat het de schuld is van rijke joden dat de Palestijnen worden onderdrukt. Die zouden de staat Israël in stand houden.
  Het relaas van Van der Wieken vorige week op televisie is nu aanleiding voor de Amsterdamse advocaat H. Loonstein om mevrouw Duisenberg aan te klagen.
  Rosa van der Wieken zegt geen bemoeienis te hebben met de aanklacht. "Dit is niet de manier waarop wij het willen aanpakken", aldus de buurvrouw. (Algemeen Dagblad, 26-5-2002)

  Wat is 'visueel burengerucht'?
  Dat is een vraag die Joods Federatief Nederland zal moeten beantwoorden, nu zij een aanklacht heeft ingediend tegen Gretta Duisenberg (die op een zeer discriminerende wijze voortdurend wordt aangeduid als 'de vrouw van meneer Duisenberg').
  Ik heb een buurman die de rare gewoonte heeft om gekleed in een knal-oranje broek het onrkuid in zijn met opzichtig gekleurde bloemen volgepropte tuin te wieden. Ik heb er mijn zoontje van 5 jaar naar toegestuurd met de opdracht: "Zeg even tegen die man dat hij die broek uit moet doen..", maar dat liep goed mis, want die man dacht dat het om een oneerbaar seksueel voorstel ging. En dus werd mijn zoontje met veel misbaar de tuin uitgejaagd. En de broek bleef aan...
  Ik vind zoiets duidelijk een geval van 'visueel burengerucht'. Sommige mensen denken dat ze de gekste kleren mogen aantrekken en ze dienen nooit eens een verzoek in bij de andere buurtbewoners of het wel geoorloofd is om opzichtige kledij te dragen - waar wij ons toch allemaal aan storen. In marxistisch China was het een tijd lang de gewoonte om mensen grauwe standaardkledij aan te trekken. Daar moeten wij in Nederland ook naar toe. Dan hoeven wij ons nooit meer te storen aan het visuele burengerucht van lastige mensen die in rare oranje kledij lopen. Vooral tijdens wereldkampioenschappen voetbal schittert het ons voor de ogen. Dan worden alom oranje vlaggen en wimpels en andere storende attributen uit de kast gehaald en dan zitten wij wekenlang in een oranje hel. Ook dat moet verboden worden! Het is misschien niet anti-semitisch, al dat oranjegeweld, maar ik vind wel dat de Joods Federatieve Raad hier een morele taak heeft - omdat het ene visuele burengerucht natuurlijk niet minder is dan het andere visuele burengerucht, zodat meten met twee maten uit den boze is...


  Het moderne Zionisme

  Likoed Nederland geeft op haar website toe dat het Zionisme nog altijd assimilatie van joden wil voorkomen. Zij geeft ook toe dat de politiek van Israël niet alleen wordt bepaald door Israëlische politici, maar ook door fondsenwervers in het buitenland. Likoed Nederland spreekt over 'georganiseerde rijke joden'. Zij tesamen vormen de leiding van de Zionistische beweging die nog altijd als haar eerste doel het transport van joden naar de staat Israël beschouwt.
  Het feit dat de doelstellingen van de Zionistische beweging na het einde van de tweede wereldoorlog niet veranderd zijn bewijst dat antisemitisme niet gezien kan worden als hoofdmotief voor de wil een eigen exclusief joodse staat te vormen. Antisemitisme bestaat nauwelijks in de wereld. Wie momenteel tegen joden is baseert zijn negatieve houding op het negatieve gedrag van de Zionisten. Waaruit de conclusie mag worden afgeleid dat de agressief-ideologische opstelling van het Zionisme antisemitisme in feite bevordert. (Fragment uit de Likoedpagina)


  Vrijheid

  Vrijheid is de centrale waarde in het liberalisme. Voor een optimale individuele ontplooiing zijn zowel immateriële als materiële vrijheid onmisbaar. Een ieder moet het recht hebben zich een mening te vormen en deze uit te dragen, een levensovertuiging aan te hangen en te doen en laten naar eigen goeddunken. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit zijn hierbij van groot belang. Verder moet een ieder vrij zijn om goederen te vergaren, in eigendom te hebben en naar eigen keuze en inzicht aan te wenden. Tenslotte moet de maatschappij zo georganiseerd zijn dat maatschappelijke krachten en processen zo vrij mogelijk worden gelaten. Hierdoor zal de maatschappij een zo groot mogelijke mate van spontaniteit en dynamiek kennen opdat het individu maximale keuzevrijheid en ontwikkelingskansen heeft. (Uit de website van de Jonge Liberalen)

  The Israel Lobby

  AIPAC is widely regarded as the most powerful foreign-policy lobby in Washington. Its 60,000 members shower millions of dollars on hundreds of members of Congress on both sides of the aisle. It also maintains a network of wealthy and influential citizens around the country, whom it can regularly mobilize to support its main goal, which is making sure there is "no daylight" between the policies of Israel and of the United States.

  AIPAC is not the only pro-Israel organization to escape scrutiny. The Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, though little known to the general public, has tremendous influence in Washington, especially with the executive branch. Based in New York, the conference is supposed to give voice to the fifty-two Jewish organizations that sit on its board, but in reality it tends to reflect the views of its executive vice chairman, Malcolm Hoenlein. Hoenlein has long had close ties to Israel's Likud Party. In the 1990s he helped raise money for settlers' groups on the West Bank, and today he regularly refers to that region as "Judea and Samaria," a biblically inspired catch phrase used by conservatives to justify the presence of Jewish settlers there. A skilled and articulate operative, Hoenlein uses his access to the State Department, Pentagon and National Security Council to push for a strong Israel. He's so effective at it that the Jewish newspaper the Forward, in its annual list of the fifty most important American Jews, has ranked Hoenlein first.

  Michael Massing

  Michael Massing, a contributing editor of the Columbia Journalism Review, is the author of The Fix (California), a study of US drug policy since the 1960s. He sits on the board of the Committee to Protect Journalists.

  Remember, anybody Israel decides to kill is automatically a “terrorist.” Israelis are as promiscuous in their use of “terrorist” as the Israeli lobby is in its use of “anti-Semite.” Charley Reese - 26-10-2001