Kerstgedachten 2003


Saddam Hussein: filosofie & Poezie

"He had food, of course - tins of cheap luncheon meat and fresh fruit - and I found his last books in a hut nearby: the philosophical works of Ibn Khaldun, the religious - and pro-Shi'ite - doctrines of the Abassid theorist Imam al-Shafei, and a heap of volumes of Arab poetry." (Robert Fisk over Saddam Husseins schuilplaats)

Hoeveel 'goede' democraten kunnen met de hand op het hart bevestigen dat zij belangstelling hebben voor filosofie en poëzie? Mensen die lastige vragen stellen (en filosofie is vooral doorvragen waar anderen blijven stilstaan) worden gemeden, omdat zij de wankele basis waarop de meeste mensen hun leven opgebouwd hebben aan stukken dreigen te blazen, terwijl diegenen die gedichten schrijven (en lezen) gezien worden als niet serieus te nemen kletsers, die maar beter een behoorlijke baan kunnen gaan zoeken - zoals 'elk normaal mens' dat in burgermansland doet.
We leven in een cultuur waarin filosofen en dichters niet in tel zijn. De filosoof is er alleen maar voor de academicus, die er zijn dikke inkomen mee verdient, een vorm van weelde die hij natuurlijk nooit in de waagschaal zal plaatsen terwille van een lastig mens, terwijl de poëzie er louter en alleen is voor de literatuurbespreker, die geen boodschap heeft aan al die verbeeldingsrijke uitingsvormen die de dichter en zijn werk belangrijker maken dan de gedichtenbespreker en zijn portemonnee.
Kunst en filosofie, kortom, maken deel uit van het Westerse machtsdenken, hetgeen betekent dat anarchistische kunst in het Westen niet bestaat, niet mag bestaan en op die momenten waarop ze de kop dreigt op te steken met wortel en al wordt uitgeroeid.
Kleinburgers vullen hier de literaire en de zogenaamde 'kwaliteits'-bladen, die graag hun lezers verblijden met stukjes van columnisten die op een beschaafde wijze 'grappig' zijn - veel zogenaamd kritische woordjes dus, die vrijwel altijd gericht zijn tegen mensen die verbaal zwak begaafd zijn, zodat er nooit een discussie ontstaat, maar altijd een agressieve monoloog, die maar een bedoeling heeft: het vermogen van de lezer om te denken en te voelen uit te schakelen.
Waar kunst geen monoloog is, maar een doodgewone menselijke uiting die op een zodanige wijze wordt uitgesproken dat je denkt: 'dat had ik ook kunnen zeggen' ontstaat er een band met de lezer en het is die band die (vanuit anarchistisch oogpunt bezien) bepaalt of iets kunst is of niet.
Academische kunst is vrijwel nooit anarchistische kunst, omdat alles wat de academicus doet begrensd wordt door zijn maatschappelijke positie (hij moet academicus zijn) en zijn inkomen (hij verdient een topinkomen dat hem dwingt zichzelf op een zodanige wijze te uiten dat de mensen zeggen: "Tjonge, dat is top...".
Antianarchistische lariekoek dus, die een anarchist doet snakken naar doodgewone mensenkunst, die geproduceerd wordt door mensen die niet datgene zeggen wat hun positie en hun inkomen hen dwingen te vertellen, maar gewoon datgene wat ze denken en voelen op het moment waarop ze de pen (of de toetsen van het toetsenbord) ter hand nemen.
Zo iemand is de kritische journalist Willem Oltmans, een uiterst lastige en eigengereide rotzak bij tijden, die verstand ver boven gevoelens plaatst, maar wel iemand die altijd een eigen mening geeft (behalve dan in die gevallen waarin mensen de zestien miljoen guldens die hij op een tamelijk irrationele wijze bij elkaar heeft geschreeuwd ter sprake brengen, hetgeen bewijst dat hij ook maar een gewoon mens is, die niet graag toegeeft dat principes aan kracht inboeten wanneer een armoedig bestaan kan worden ingeruild voor een rijk bestaan.)
Willem Oltmans vraagt zich in zijn jongste webartikel af waarom in een wereld vol 'assholes' (terminologie die afkomstig is van George W. Bush) uitgerekend Saddam Hussein voor de rechter moet worden gesleept. Logisch is het volgens hem niet en om de juistheid van zijn stelling kracht bij te zetten somt hij een reeks namen op van ex-dictators die vrij en blij een leven mogen slijten in 'ballingschap'.
Saddam, zo kan ik alleen maar concluderen is een doodgewone pechvogel. Hij heeft de pech dat hij geen balling mag zijn, omdat George W. Bush & Tony Blair supermoralisten zijn, die denken dat ze absoluut goed zijn, terwijl de extremisten die in Irak de macht veroverd hebben de mening zijn toegedaan dat ze nog honderd duizend maal goeder zijn dan het goede koppel Bush & Blair. Hetgeen betekent dat in hun door en door goede wereld alles wat 'kwaad' is op een radicale wijze vernietigd dient te worden.
Amerika onder Bush heeft schertsprocessen en schertsrechtbanken nodig. En dat is de reden waarom we mogen hopen dat het goede sadistengenootschap van Bush & Co in november van het volgende jaar niet opnieuw de macht in handen krijgt.
Geen grotere ramp voor de mensheid dan de overwinning van supermoralisten: weerzinwekkende sadisten die altijd schijnheilig zondebokdenken binnen een maatschappij aanmoedigen, omdat zijzelf het kwaad zijn dat via het scheppen van schertskwaad verborgen dient te worden.
Saddam Hussein heeft de pech dat hij in een extreem goede wereld terecht is gekomen. Bill Clinton deugde niet in moreel opzicht, liet zich pijpen in het Witte huis, en was daarom een mildere man dan de heilige George Bush, die - juist omdat hij zich niet laat pijpen door een aantrekkelijke Amerikaanse teenager - heeft gekozen voor een religie die de pijpende teenager demoniseert.
Mensen die niet goed zijn hebben die behoefte niet. Ze laten zich pijpen, denken daarbij aan de goede luitjes die afkeurend de hoofden schudden - zo van: ‘tjonge, pijpen kan toch niet?’ - en ze weten dat het onzinnig is andere mensen die niet deugen op een monsterlijk sadistische manier te achtervolgen.
Willem Oltmans verzet zich in zijn artikel ('Wie is de klos?') tegen een moraal die het principe van de straf op de eerste plaats stelt, ook al is hij zelf uiterst wraakzuchtig en beschrijft hij tot in de meest gênante details hoe Jozef Luns (die van hem een derderangs journalist heeft gemaakt die door de kwaliteitskranten gemeden werd) aan zijn einde is gekomen, zonder ooit te overwegen op een invoelende wijze de denkwereld van zijn tegenstander te benaderen.
Dat zouden Bush en zijn moralistische aanhang natuurlijk ook kunnen doen. Schelden op Saddam Hussein, maar vanuit het besef dat jezelf geen haartje beter bent, de man als balling een bestaan laten leiden in het een of andere afgelegen ex-dictator-paradijs, waar de tijd besteed kan worden aan het bestuderen van filosofie, religie en poëzie.
Waarom werd de Sjah na zijn afzetting in staat gesteld een rustig leven te leiden in Egypte? De Sjah was geen haar beter dan Saddam Hussein, was zelfs, gezien vanuit Islamitisch-Arabisch standpunt veel slechter, omdat hij met zijn leger en zijn geheime dienst niet de belangen van het volk diende, maar de belangen van Israël en Amerika.
Saddam was een felle antizionist en als zodanig de vriend van al die goede sjiieten, die hem nu uit naam van het recht willen vermoorden - zoals ze ook de Sjah wilden vermoorden en op dankbare wijze de moordenaar van Anwar Sadat eerden door een straat in Teheran naar hem te vernoemen.
Vijanden moeten vermoord worden, dat is de filosofie die George W. Bush en de goede, zogenaamd rechtvaardige, sjiieten ons brengen, waarmee ze in feite aangeven dat Saddam Hussein volmaakt onschuldig is, omdat Saddam Hussein precies hetzelfde principe hanteerde. Vijanden elimineer je, en dat niet alleen: ook diegenen die in de toekomst een mogelijk gevaar kunnen vormen kunnen maar beter verwijderd worden (denk aan de schoonzoons van Saddam, die op last van een van zijn zoons werden ‘uitgeschakeld’).
Saddam is no Santa. Ho ho ho! Willem Oltmans is de enige Nederlandse journalist die ronduit durft te zeggen dat het onzinnig is om Saddam Hussein tot bijzonder geval uit te roepen. Hij tast daarmee de basis aan van het macht is recht denken dat wordt uitgedragen door Bush & Blair, Chalabi, Sharon, Khomeini, de Koerden, en al die andere supergoede moralisten, die de vijand zijn van het recht, dat nooit primair wil straffen, maar dat altijd eerlijk wil zijn, ook wanneer die eerlijkheid stelt dat straffen van mensen die op een simplistische wijze het ‘macht is recht denken’ hebben gediend in een oneerlijke wereld zinloos is.

Zie ook: Het Sadistische Universum
Het leven als SM-spel

It is no freedom if only the people who agree
with those in power and with their ways and means are free

Info "Let me declare my belief clearly. The destiny of the religion's social prestige today and tomorrow will depend on our interpretation of the religion in a manner which would not contradict freedom, whenever in history a religion has faced freedom, it has been the religion which has sustained damage ... when we speak of freedom we mean the freedom of the opposition. It is no freedom if only the people who agree with those in power and with their ways and means are free."

Mohammad Khatami, President of Iran

"According to our concept, socialism, basically, is not based on taking the increase of the ownership of other people, it is not merely a distribution of the existing wealth, but it basically rests on justice, wealth, creation, and development. Therefore its basic duty is to stop any condition that may infringe upon the principle of equality among the sons and daughters of one nation."

Saddam Hoessein, President of Iraq


Zie verder: De Leeuw & De Waterman


Basisprincipe van de Islam

"Muslims believe in one, unique, incomparable God, Who has no son nor partner, and that none has the right to be worshipped but Him alone. He is the true God, and every other deity is false. He has the most magnificent names and sublime perfect attributes. No one shares His divinity, nor His attributes. In the Quran, God describes Himself:
"Say, He is God, the One. God, to Whom the creatures turn for their needs. He begets not, nor was He begotten, and there is none like Him." (Quran, 112:1-4)

No one has the right to be invoked, supplicated, prayed to, or shown any act of worship, but God alone.

God alone is the Almighty, the Creator, the Sovereign, and the Sustainer of everything in the whole universe. He manages all affairs. He stands in need of none of His creatures, and all His creatures depend on Him for all that they need. He is the All-Hearing, the All-Seeing, and the All-Knowing. In a perfect manner, His knowledge encompasses all things, the open and the secret, and the public and the private. He knows what has happened, what will happen, and how it will happen. No affair occurs in the whole world except by His will. Whatever He wills is, and whatever He does not will is not and will never be. His will is above the will of all the creatures. He has power over all things, and He is able to do everything. He is the Most Gracious, the Most Merciful, and the Most Beneficent. In one of the sayings of the Prophet Muhammad , we are told that God is more merciful to His creatures than a mother to her child. (www.islam-guide)

Het Kille Bijgeloof Van de Sjiieten

Het Twaalf-Imams-bijgeloof dat via de dictatuur van Khomeini tot afgodendienst is verheven zou je de ontkenning kunnen noemen van het humanistische denken van de profeet Mohammed, dat juist gebaseerd is op het bestrijden van al die vormen van bijgeloof die de mens afhankelijk maken van de bizarre grillen van potentaten die hun eigen regelgeving belangrijker vinden dan de individuele band die elk mens mag aangaan met God. Juist omdat God eenheid is (zoals Mohammed uitdrukkelijk stelt) kan 'hij' of 'zij' niet geclaimd worden door welke groepering dan ook, hetgeen betekent dat de Islam nooit een anti-humanistische kerkgemeenschap kan zijn met Pausen en kardinalen, omdat elk hiërarchisch machtssysteem een barrière vormt tussen God en de individuele mens. Steeds gaat de priester als een demonische macht voor de enkeling staan, als een wrede tirannieke politieagent, met een stopbord in de hand waarop de tekst geschreven staat: "Jij als enkeling bent niets. De religieuze politieagent is God.
Het bijgeloof van de sjiieten, dat een bizarre poging is het verdraagzame Zoroastrische wijsheidsdenken te combineren met tiranniek machtsdenken en een vleugje Islamitische letterknechterij, knutselwerk dat alleen maar in dienst staat van het verlangen van priesters hun wil dwingend op te leggen aan mensen die binnen de wereld van de liberale Islam vrij zijn een persoonlijke band aan te gaan met God, wordt momenteel (aangemoedigd door een reeks schijnheilige westerse mogendheden) dwingend opgelegd aan de bewoners van Irak.
Irak was onder Saddam Hussein geen geestelijke dictatuur. De priesters mochten geen goddelijke decreten uitvaardigen, zodat de ware boodschap van de profeet Mohammed in feite beschermd werd tegen de aanvallen van autoritaire despoten, die geestelijke (=persoonlijke) vrijheid haten.
Khomeini is geen volgeling van de profeet Mohammed, maar van de hogepriester Ezra, die de ontwerper is van de door de profeet Mohammed afgewezen theocratische staat. Khomeini is een Ezra-ist die van mensen slaven maakt, marionetten die maar een keuzemogelijkheid bezitten: de volgeling worden van Khomeini - die als een monsterlijk, grotesk afgodsbeeld alles wat doodgewoon menselijk is vernedert en kleineert.
Khomeini is de dood van de vrije geest en wie dan ook werkelijk 'het kwaad' in het Midden-Oosten wil vernietigen zal de tot afgod verheven despoot Khomeini dienen te verwijderen.
Zonder Khomeini kunnen moderne intellectuelen zichzelf op een eigen, unieke wijze verwezenlijken binnen het raamwerk van een staat die in God niet de verdelende terrorist aanbidt, maar het eenheid bevorderende intellect.
Intellectuelenhaters zouden het geboortefeest van Jezus aan moeten grijpen om zichzelf te onderwerpen aan het psychische zuiveringsproces waarnaar Kerstmis verwijst. Kerstmis was in het oude Perzie een lichtfeest, het feest van de warmte en gezelligheid uitstralende Zon en de aan gezin, familie en huis gebonden Maan, die tezamen van Kerstmis alle eeuwen door een eenheid bevorderend familiefeest hebben gemaakt, op microniveau: het eigen gezin, Maan-Saturnus = vader en moeder, en op macroniveau: de eenheid van de mensheid die zich realiseert dat God de gevende almacht is: Zon-Uranus = Leeuw en Waterman.

Mohammed wilde een lichtgevende zuiveraar zijn. Hij wilde God bevrijden uit de greep van mensen die het goddelijke eenheidsprincipe ondergeschikt hadden gemaakt aan vormen van eredienst die het mensen onmogelijk wilden maken onderlinge tegenstellingen op te heffen.
Mohammed zag in dat het tot God verheffen van mensen de vernietiging is van de geestelijke vrijheid. Daarom is Kerstmis bij uitstek een feest dat de boodschap van de profeet Mohammed concrete inhoud geeft: het benadrukken van het belang van de eenheid van het gezin: het kleine gezin (de familie) en het grote gezin (de wereldgemeenschap).
De duistere despoot Khomeini hoort in een dergelijke, naar warmte en eenheid verlangende wereld niet thuis!

Zie ook: De Rechtvaardige Mahdi


Waar Macht 'recht' is,
wordt de Mens vernederd

Jezus was een misdadiger Wie in staat is via internet de artikelen van buienlandse columnisten te lezen verbaast zich over het uiterst lage rechtsniveau van zich 'superieur' wanende Hollandse leeghoofden en moralisten, die vrijwel allemaal zichzelf opstellen als slippendragers van Bush, Sharon en Blair - mensen die gelogen hebben, die misdaden hebben begaan en die zich schuldig maken aan exact die vormen van dictatoriaal gedrag ('Shock and Awe') die ze in anderen zeggen te veroordelen.
In de Volkskrant laat Marcel van Dam zijn ouderwetse supermoralistische jaren-zestig-gezicht weer eens zien. Saddam, zo stelt hij, is een inferieur wezen (aan Pim Fortuyn werd dezelfde benaming toegekend) en moet maar daarom maar vernietigd worden, vooral ook omdat het vernietigen van vijanden nu eenmaal een onderdeel is van de Irakese cultuur.
Een vreemde redenering, waar je als eerlijk mens (eerlijk is diegene die beschikt over een sterk ontwikkeld rechtsgevoel) weinig mee kunt beginnen. Hoe kun je nu een man veroordelen die zijn vijanden gedood heeft, wanneer je stelt dat het doden van vijanden deel uitmaakt van de 'cultuur' waartoe hij behoort? Alleen de 'superieure' geest Marcel van Dam, de eeuwige partijman, die niet begrijpt dat op rechtsgebied alleen diegene zich superieur mag noemen die partijloos durft te zijn, weet daarop het antwoord, een antwoord dat volledig zinloos en inhoudsloos wordt wanneer je de kritische (linkse) beschouwingen van buitenlandse commentatoren naast zijn droef stemmende betoogje plaatst, zoals de column van Justin Raimondo, waaruit een gedeelte van de hieronder afgedrukte tekst afkomstig is. Raimondo (geen superieure geest, maar wel links, zoals Van Dam dat als partijman ook zou moeten zijn) stelt dat Amerika via de openlijke vernedering van de Irakese president Saddam Hussein niet het recht wilde dienen, maar het verlangen de Arabieren duidelijk te maken dat iedereen die weigert zichzelf te onderwerpen vernietigd zal worden.

"A cold, calculated act of sadism"
of: wie 'goed' is mag 'slecht' zijn

The Geneva Conventions plainly prohibit: "Outrages upon personal dignity, in particular, humiliating and degrading treatment."
Choosing to broadcast images of a werewolfish Saddam being shorn of his beard, his mouth opened and examined – for what? Drugs? Bombs? Cavities? - was part and parcel of the Americans' "shock and awe " campaign. A phony "medical examination" became a symbolic subjugation in which Saddam represented an entire people. As Egyptian writer Sayyid Nassar put it:

"I felt extremely humiliated. I felt it was not only a humiliation of Arabs but of all humanity. By shaving his beard, a symbol of virility in Iraq and in the Arab world, the Americans committed an act that symbolizes humiliation in our region, where getting shaved by one's enemy means robbing him of his will. It's also a humiliation for all Arab leaders and a message telling them that he who does not enter the poultry yard of the Americans will experience the same fate."

As Saddam is displayed like a wild animal in captivity, the braying triumphalism of the War Party marks a low point, not only in our conduct of the war, but in the annals of modern military history. I have every confidence, however, that we'll go much lower before the occupation is over. It's getting uglier and uglier. This is the theme song, the Zeitgeist of the post-9/11 era: a triumphant braying, a sound halfway between a jeer and a cheer. It's the Muzak that accompanies the show trials, the propagandistic "news" coverage, the Orwellian hate campaigns directed at war critics. No decent human being can long exist in such a poisonous atmosphere without choking. (www.antiwar.com)


Zie ook: Uri Avnery, "Send Saddam to The Haque"

About Khomeini and his crimes against Muslims
As-salamu 'alaykum wa rahmat-Ullahi wa barakatuH.

Het is natuurlijk erg leuk wat de naar rechtvaardigheid verlangende revolutionaire sjiieten doen: Saddam Hussein door 'de Grote Satan Amerika' als monster laten presenteren aan de wereld, maar wanneer je dan toch zo graag monsters wilt etaleren, dan wil ik daar als eerlijk mens graag aan mee werken, en ik gebruik daarvoor het betoog van de Soenitische moslim Abdul Hadi Palazzi:

Dear Brothers and Sisters,

As I have already said, there exist some differences in furu' ad-Din (the secondary principles of religion) between Ahlu-s-Sunnah and Shi'ah Ithna 'Ashariyyah. Although Sunni scholars have frequently debated with Shiites, and showed the main differences between the two groups, none of our Ulema has even said that all Shi'ah as a whole are unbelievers. There are certain actions, committed by Shiites - like cursing the Sahabah or taking part in the so-called 'ashurah ceremonies - which can undoubtedly lead to unbelief, but this is a different thing.

As about Khomeinism, I say in clear letters that I consider it an awful degeneration and a gangrene of the Shi'ah belief, exactly like Wahhabism is a degeneration of the Sunni belief. I consider Ruhollah Khomeini as one of the worst criminals that has ever appeared in the history of humanity, on the same level with Pharaoh and Haman, with Hitler and Stalin. The fact that he labeled his bloodthirsty dictatorship as "Islamic", and that he tried to justify his crimes with Islam is, in my opinion, a reason why Muslims must be in first line to defend their Din, to inform the public opinion of the evils of Khomeinism, and to support our Iranian brothers and sisters who are striving hard to free their country from what survives of that wicked regime, and to regain the place Iranians deserve among civil nations.
The damage done by Khomeini to the reputation of Islam in incalculable. If today there are hundreds of millions of people in the world who hate Islam, who consider it a primitive and barbarian religion, that mainly depends on the criminal activity of Khomeini and his gangs of Pasdaran and Komiteh. Al-hamdu Lillah, not only the Shaykh al-Azhar Gadu-l-Haqq refuted Khomeini's pseudo-fatwah about Rushdie, but there are also many Shi'ah scholars, like Ayatollah Rohani and the Supreme Imamite Council in exile, which are contributing very much to inform the public opinion about how a developed country like Iran was reduced to the kingdom of terror, and about how one million of Iranians (most of which were only adolescents) were savagely butchered on the altar of Khomeini's quest for mundane power.

If you want to judge Khomeini on the base of his poems, you are free to do so. Even Nero used to write good poems... On the contrary, we judge him on the base of the damages he did to Islam, of the number of innocent Muslims he sent to death, on the base of the totalitarian dictatorship he has enforced upon his people by means of terror and deceit.

Be informed that Ahlu-s-Sunnah have never accused the Sufis of "practicing kufr"; on the contrary, many of the eminent authorities of Ahlu-s-Sunnah were themselves Sufis. The reasons why Khomeini and his gangs of cold blood killers were so savagely trying to erase Sufism from Iran, the reasons why he personally ordered many eminent Sufi Shaykhs to be executed without trial is quite easy to be understood. To impose their totalitarian caricature of "revolutionary Islam" they have in mind they needed, first of all, to cancel every trace of the real Islam, and especially of his spiritual dimension. As soon as Sufis were alive and active, people could make a different between their disinterest for mundane power and Khomeini's thirst for it. (Bron)


Zie ook: Mystiek, vijand van het collectivisme
Soefisten, Uranische allemansvrienden


Rumi - Worship

Tao of sufims

Mankind passes through three stages.
First he worships anything:
man, woman, money, children, earth and stones.
Then, when he has progressed a little further, he worships God.
Finally he does not say:
'I worship God'; nor: 'I do not worship God.'
He has passed from the first two stages into the last.

De Kerstboom & Gouden Juwelen

59. Hij (Jezus) is niets dan een dienaar wie Wij Onze gunst schonken en Wij stelden hem tot voorbeeld voor de kinderen van Israël. Koran 43 - Gouden Juwelen (Az-Zochrof)

5. De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan. 6. En planten en bomen aanbidden Hem. 7. Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald 8. Opdat gij het evenwicht niet zoudt verstoren. Koran 55. De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan)

Wat veel mensen niet inzien is dat het platmaterialistische bestaan dat kapitalisten en communisten de wereld geschonken hebben de mensheid opzadelt met robotmensen die niet meer in staat zijn te denken en te voelen. Het denken beperkt zich tot het opdreunen van groepsgedachten (wat 'men' denkt is waarheid) en het voelen is primitief, egoïstisch voelen geworden dat liefde geeft aan diegenen die tot het 'men' behoren, zodat alles wat daarbuiten valt op een kille wijze wordt gehaat - of domweg niet mag bestaan.
Dat is de reden waarom vanaf de prilste oudheid wijsheid en religie pogingen in het werk hebben gesteld liefdeloze, barbaarse mensen op een zodanige wijze te beïnvloeden dat zij bereid zijn afstand te doen van een arrogante vorm van moralistisch onderdrukkingsdenken, dat altijd gebouwd is op het verdelen van de wereld in machtige onderdrukkers en machteloze onderdrukten.
Ook de Koran is op dat principe gebouwd, hoewel allerlei strafmaatregelen die er in staan vermeld door liefdeloze tirannen op een zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat juist diegenen waartegen de Koran zich afzet - de ontkenners van de Goddelijke Wijsheid en de Goddelijke Liefde - tot religieuze machthebbers worden uitgeroepen, mensen die weigeren in te zien dat er in de Koran gesproken wordt over een goddelijk plan, dat streeft naar evenwicht, een humane orde die door niemand mag worden verstoord.
Binnen dat goddelijke plan speelt de profeet Jezus een hoofdrol. Hij ("een dienaar die Wij Onze gunst schonken”) is door ‘de boodschappers’ waarmee de profeet Mohammed contact onderhoudt uitgeroepen tot het voorbeeld voor ‘de kinderen van Israël’, een benaming die niet verwijst naar 'de joden', maar naar al diegenen die via de boeken van de profeten vertegenwoordigers van het Oosterse wijsheidsdenken kunnen worden genoemd.
Binnen een platmaterialistische wereld waarin de geestelijke zombie dankzij zijn geld en zijn macht en mogelijk wat vale politiek-ideologische leuzen een lomp en volmaakt leeg sterkemannenbestaan leidt, een wereld waarin de sterkste (hoe dom en infantiel en gewetenloos hij ook mag zijn) bepaalt wat goed en wat slecht is, is de naar wijsheid en liefde verlangende mens, de intelligente eenling, die binnen een collectivistenwereld van sterke mannen (kapitalisten en communisten), de eeuwige zondebok moet zijn, de drager van ondraaglijke lasten, de aan het kruis geslagen socialistische mens (wijsheid is altijd anticollectivistisch, eenheid en broederschap bevorderend socialisme), die zich alleen kan bevrijden via een geestelijke bevrijdingsdaad die 'kindwording' wordt genoemd.
Kerstmis is het feest van de kindwording, een lichtend familiefeest (binnen een familie zijn we allemaal kinderen) en daarom een kinderlijk feest, een feest dat tegenover de kilheid van de materialistische, aan de aarde gebonden mens het verlichtingsstreven van de vergeestelijkte mens plaatst, een streven dat wordt gesymboliseerd door een boom (een organisch wezen dat zich loswrikt uit de aarde en omhoogklimt naar de hemel) die wordt versierd met goud en zilver, geestelijke attributen die de mens wijzen op zijn band met de kosmos, waar de Zon en de Maan het eeuwige principe van geven en ontvangen uitdrukken, een liefdevol en belangeloos proces dat de ontkenning is van elke vorm van platmaterialistische en vulgair-egoistische zelfverrijking, waarop de lege, geestloze gebruikscultuur van de ‘sterke man’ (de mens die geen kind wil zijn) is gebouwd.
Platvloers kapitalisme dat van de mens een productiemachine maakt is de ontkenning van de wijsheid die ons grootste bezit mag worden genoemd.
Wat we momenteel ‘verlichtingsdenken’ noemen heeft met intellectuele (spirituele) verlichting niets te naken, omdat het licht van het platvloerse materialisme doodgewone duisternis is, die de mens reduceert tot een object, dat wordt gebruikt en misbruikt en na gebruik als een zinloos object wordt weggegooid.
De kerstboom, die versierd met zilver en goud, de vergeestelijkte mens (Jezus) symboliseert, zou daarom binnen het wijsheidsdenken dat de Koran predikt een voorbeeldfunctie moeten spelen. Die boom, met zijn Zon- en Maansymbolen, laat zien dat geven en ontvangen (dus niet ‘macht’) de belangrijkste waarden behoren te zijn in een wereld die meer wil zijn dan vulgair, plat materialisme.

Zie ook: Kerstmis: Feest van het Licht

Charley Reese:
Misguided Mission
19-12-2003

I'm a neoconservative. Ho ho ho! It's clear that the president's brain is occupied by the neoconservatives who surround him. It's clear from their writings and policy statements that the neoconservatives believe the United States can become the dominant power on Earth.
This is a bad judgment that is dangerous and could become lethal. This is why thoughtful people believe it is imperative to defeat George Bush in the 2004 elections.

In 1945, the United States was the strongest and richest country on Earth. In 2003, we are one of, if not the, most indebted countries on Earth. Foreign holders of that debt could wreck our economy simply by deciding to dump their holdings on the market. Domestically we are a divided people with a decadent culture, if you can even call it a culture.
Far from entering a period of dominance, we are entering a period of great danger. Most empires have lasted about 250 years, and we are approaching that number.

What we need are not empty heads controlled by pseudo-intellectual ideologues but the smartest, wisest leaders we can find. Our future depends on it.


Zie ook: De Wijzen uit het Oosten


Netanyahu: Israel's Arab Citizens
a ‘Demographic Problem’

The Israeli finance minister and former premier Benjamin Netanyahu on Wednesday said Israel’s growing demographic problem is being exacerbated not by Palestinians in the occupied territory but by Palestinians in the Jewish state, also known as Arab Israelis.
"If there is a demographic problem, and there is, it is with the Israeli Arabs who will remain Israeli citizens," he said in a speech at the Herzilya Conference on security issues. The minister hailed the unilateral separation wall being built on Palestinian land, which has been slammed by the internaitonal communtiy and dubbed a problem by the US, claiming it would prevent what he termed a 'demographic spillover' of Palestinians from the occupied territory.

His comments were met with a wave of angry reactions from the Palestinian population in Israel, especially politicians.
Member of the Knesset Azmi Bishara said, "the scandal lies in the fact that this is the only country that speaks of millions of people, who are natives not immigrants, as a demographic problem."
"Describing the original residents of this land as a demographic problem would be considered racism in any normal, or even abnormal, country." He added. (Palestine Chronicle 18-12-2003)

Unilateral Israeli Moves Rejected By U.S.

WASHINGTON - Washington Thursday, December 18, warned Israel that it would oppose any unilateral Israeli move towards a Middle East settlement that falls outside the U.S.-backed road map for peace. The Palestinians also dismissed Israeli “threats”, branding them unacceptable.
The warning and rejection came after Israeli Prime Minister Ariel Sharon said in a speech he would implement his own “unilateral measures” if the Palestinians did not meet their road map commitments in the coming months, according to Agence France-Presse (AFP).
The United States "would oppose any unilateral steps that block the road towards negotiations under the road map that leads to the two state vision," White House spokesman, Scott McClellan, was quoted by AFP as saying.
U.S. officials believe "that a settlement must be negotiated and we would oppose any Israeli effort to impose a settlement," said McClellan.
The White House spokesman also pressed for a prompt meeting between Sharon and Palestinian Prime Minister Ahmed Qorei, saying, "We urge them to meet very soon." (Palestine Chronicle 18-12-2003)

Israel Bars Arafat from
Christmas Festivities for Third Year

Israeli Occupation Forces (IOF) on Tuesday barred President Yasser Arafat from Christmas celebrations in the West Bank city of Bethlehem for a third straight year.
President Arafat on Tuesday told a Christian delegation at his battered and sandbagged headquarters in the West Bank city of Ramallah that he hoped to participate in the Christmas festivities this year in Bethlehem, a 12-mile trip to the traditional site of Jesus' birthplace.
Arafat, a Muslim, regularly attended the Bethlehem celebrations before Israel confined him to Ramallah two years ago and reoccupied the West Bank. "I haven't missed it, except since being besieged in this building," Arafat said.
Israel's policy is that “Arafat stays where he is,” an Israeli official told AFP. (Palestine Chronicle 18-12-2003)

Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq (SCIRI)
Supreme Assembly of the Islamic Revolution in Iraq (SAIRI)

Although Iraq's Shi'as constitute about half of the country's population, Iraq's government has been traditionally dominated by the country's Sunni minority. While are Shi'a in other parts of Iraq, much of the country's Shi'a population lives in the southern marshland regions near the Iranian border. The Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq (SCIRI), a Shi'i resistance group, was formed in Iran in 1982 to provide an opposition to Iraqi aggression against Iran. Following the Iran-Iraq war, the organization continued to operate with the aim of toppling the regime of Saddam Hussein.
SCIRI has about 4,000-8,000 fighters, composed of Iraqi Shiite exiles and prisoners of war, operating against the Iraqi military in southern Iraq. Although SCIRI has distanced itself from Iran to some extent, Iran's Revolutionary Guard reportedly continues to provide it with weapons and training.
SCIRI is headed by Ayatollah Mohamad Baqir Al Hakim the son of the late Grand Ayatollah Muhsin Al Hakim, who was the spiritual leader for the Shia in the world for the period 1955-1970. SCIRI consist of a general assembly of 70 members which represent various Islamic movements and scholars. SCIRI has a military forces called Badr Corps. It started as a brigade and developed into a division and then into a corps. The Badr Corps consist of thousands of former Iraqi officers and soldiers who defected from the Iraqi army, Iraqi refugees and POWs. A mutual agreement has been signed by SCIRI with The Patriotic Union of Kurdistan (PUK) headed by Jalal Talabani to work against Saddam's regime. (FAS website)

Wat zich 'intellectueel' noemt in dit land weigert in te zien dat de beweging die we nu steunen het tegendeel is van een democratische beweging, wanneer we democratie tenminste op een zodanige wijze uitleggen dat het een staatsvorm is waarin niemand het recht heeft zijn wil blindelings op te leggen aan een ander, een ontkenning dus van het door ons gepreekte MACHT IS RECHT-denken.
De terreurbeweging SCIRI (een beweging die daarom ‘terreurbeweging’ genoemd moet worden, omdat de doelstellingen identiek zijn en waren aan de doelstellingen van Palestijnse verzetsbewegingen, die door ons TERRORISTEN worden genoemd) is opgericht in het jaar 1982, op een moment waarop Iran (dat in de greep was van de uiterst fanatieke machtsdenker Khomeini) zich voornam Irak te veroveren. Die doelstelling, verovering van Irak en het uitroepen van de theocratie, die niet primair geleid zou worden door intelligente mensen, maar door fanatieke Islamitische politiehorden (gevaarlijke, anti-intellectuele marionetten die nog altijd, gesteund door de Khomeini-aanhanger Khamenei, de macht in handen hebben in Iran) leidde ertoe dat Amerika de zijde koos van Irak (Saddam Hussein) en gedurende de jaren 1982-1988 Irak actief steunde in de strijd tegen 'het terrorisme' - lees: SCIRI.
Diezelfde ‘terroristen’ zijn nu, gesteund door de Amerikanen en een stel blinde communisten, bezig de acties die ze alle jaren lang hebben gevoerd op een zodanige wijze te intensiveren dat het aanvankelijke doel uiteindelijk kan worden gerealiseerd, namelijk: vernietiging van de seculiere, socialistische staat (en dus vooral de BAATH-partij, die het symbool van het heidense denken geworden is).
Gematigde sjiieten hadden van Saddam Hussein niets te vrezen. Saddam Hussein was een vriend van alles wat gematigd was en roemde daarom de Egyptenaren die volgens hem door de gierige rijke Arabische oliepotentaten schandalig behandeld werden - want uitgeleverd aan het Amerikaans-Zionistische grootkapitaal. (Zie Jude Wanniski website)
De Islamitische Revolutionairen, die zichzelf zien als het leger van ‘de rechtvaardige Mahdi’, de Imam die volgens hen ‘rechtvaardigheid’ gelijk stelt aan Islamitische terreur (zijn rechtvaardigheid is een bommengooiend leger van religieuze dwingelanden), hebben met iedereen die anti-Saddam was samengewerkt, zonder dat zij ook maar enig rechtsprincipe respecteerden.
Elk middel is gerechtvaardigd om het doel te bereiken, dat is de rechtvaardigheid van het zogenaamde ‘Mahdi'-leger dat wij aan de macht brengen. Wanneer dat schertsleger ook maar een miljoenste gram rechtvaardigheidsgevoel had bezeten zou het geweigerd hebben het Amerikaans-zionistische ‘Macht is recht’-denken te steunen.
Maar fanatici zijn nooit geïnteresseerd in recht. Zij zijn, juist omdat het fanatisme tot God verheven is, zelf ‘macht is recht denkers’.
Dat zien we niet in. Wij weigeren te erkennen dat wij, zogenaamde democraten, als aanbidders van het ‘macht is recht principe’, de terroristen zijn die wij met de mond veroordelen.
Wanneer we het recht zouden aanbidden zouden we het recht op de troon zetten (VN, VN recht, VN leger, VN bestuur), maar dat doen we niet. We zijn de dienaren van Israël en Amerika en we haten daarom het recht. We maken het recht belachelijk. We zetten het recht aan de kant en vervangen het door schertsrecht.

Zie: Willem Oltmans: Eigen Rechtertje Spelen

We weigeren in te zien dat de felheid van het verzet van Saddam Hussein een ‘meedogenloze dictator’ heeft gemaakt (SCIRI terroristen terroriseerden Irak - wilden geen democratie maar vernietiging van de staat). We weigeren te erkennen dat je een gematigd man om kunt toveren in een wrede despoot door hem op een zodanige wijze te manipuleren dat hij gedwongen wordt wreed te zijn, terwijl het toch zo is dat in Israël de regeringen van zowel de Likoed als de Arbeiderspartij voortdurend wijzen op het feit dat men geen agressor is, maar dat men zich verdedigt tegen (wat men noemt) "de terreur van de onbetrouwbare Arafat (‘de terrorist’) en wrede, Islamitische fanatici (Islamitische Revolutionairen, die van Israël een Islamitische staat willen maken)".
Wat dat betreft zijn Saddam Hussein en Ariel Sharon gelijken van elkaar. Beide mannen zagen zich geconfronteerd met ‘onbetrouwbare terroristen’ en ‘Islamitische fanatici’. De ironie daarbij is dat Saddam Hussein de fanatici die zijn bewind wilden vernietigden in Palestina steunde omdat ze tegen het Zionisme waren, terwijl Sharon de terroristen in Irak steunde (en steunt) omdat ze tegen Saddam (en het pan-Arabische eenheidsstreven) waren.
Waaruit mag blijken dat politiek een vies, principeloos en volstrekt eerloos spelletje is, waarin geen plaats is voor eerlijke mensen die er hoogstaande eenheidsidealen op na houden. De VN is - zoals de zionist Richard Perle het na de val van Bagdad stelde - dood. We hebben gekozen voor het primitieve verdeel en heers denken. En daar zouden we als naar rechtvaardigheid verlangende mensen niet blij mee moeten zijn.
Amerika en Engeland hebben nu een deal gesloten met de Libische leider Khadafi. Khadafi bevestigt daarmee dat hij zijn geloof in de zaak van de Arabische eenheid verloren heeft. ‘Arabieren hebben de Palestijnen laten barsten. Ze hebben Irak laten barsten. Waarom zou ik dan nog hun vriend zijn?’ Dat is zijn redenering. En die opvatting is niet van logica ontbloot. Als de Arabieren de wereld iets hebben laten zien dan is het wel hoe volstrekt leeg en inhoudsloos het Islamitische eenheidsdenken is.
Moslims gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Ze liegen en bedriegen, ze verraden elkaar, ze bouwen een leugenwereld op waarin de machthebbers rijke koningen mogen zijn en waarin de gewone mensen uitgeleverd worden aan de wrede willekeur van eerloze despoten en eerloze dwingelanden, die van religie ‘macht is recht denken’ hebben gemaakt.


De Macht Komt Uit De Loop Van Het Geweer
Mao Zedong - Het Rode Boekje

Muammar Gaddafi: Earth is your mother

klik hier Truly, the earth is your mother; she gave birth to you from her insides. She is the one who nursed you and fed you. Do not be disobedient to your mother -- and do not shear her hair, cut off her limbs, rip her flesh, or wound her body. You must only trim her nails, make her body clean of dirt or filth. Give her medicine to cure any disease. Do not place great weights above her breast, weights of mud or stone above her ribs. Respect her, and remember that if you are too harsh with her, you will not find another. Sweep the accumulated iron, mud, and stone from her back. Relieve her of the burdens that others have placed on her unfairly. Revere the cradle in which you grew up, the lap in which you lay. Do not destroy your final resting-place, your place of refuge, or you are the losers and you shall truly regret it.


The Green Book (Gaddafi's derde weg)


Favoriet boek van Gaddafi: The Outsider van Colin Wilson

Anarcholiberalen in Nederland hoor je nooit praten over 'The Outsider' van Colin Wilson, een boek waarin de mystieke en creatieve kracht van outsiders (Kafka, Nyinsky), schizofrenen en andere onaangepaste figuren, wordt beschreven.
Des te opmerkelijker dat uitgerekend een 'gekke Arabier' met dat boek komt aanzetten, een boek dat tegenover de massacultuur van het aan primitief bijgeloof verslaafde kapitalisme, de mystieke eenling plaatst, die juist omdat hij buiten de maatschappij staat het vermogen bezit in contact te treden met 'God'. Niet de god van de rijken en de machthebbers, een nemende God die gebruikt en exploiteert, maar een God die op kan treden als bron van kracht, een gevende God die ons beschermt.
Gaddafi toont daarmee aan dat hij als moslim kiest voor de mystieke, anticollectivistische, moederlijke kant van de Islam. Hetgeen hem in de ogen van een anarcholiberaal erg sympathiek maakt.


Elke Outsider is hij die buiten blijft staan, als anderen in de gevangenissen zitten, die zij rondom zichzelf hebben opgetrokken: 'de openbare orde' bijvoorbeeld, of de statussymboliek van televisie en auto, waaraan zij verslaafd zijn, lieve zaterdagse-beurt-krijgende middenstanders, aandoenlijke mede-konsumenten, verlokt door de mooie verpakking en in de war van een deukje). Ik weet wat de Outsider is, ik ben er vanaf mijn vroegste jaren zelf een geweest, ik ben het Godzijdank gebleven, ik hoef niet mee te doen aan lullige spelletjes van autoriteiten en gezag, en als er geld verdiend moet worden, dan komt het brood heus wel op tafel, en zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten, en wie goed doet goed ontmoet.

Simon Vinkenoog:
Alleen voor outsiders, Hitweek 7-1-1966


Zie ook: Eenvoud & Starre Principes


Gesprek met Colin Wilson

Why do you think that magic is the science of the future?

Bio COLIN: In a way this supplements the last question that you asked. Because what I was saying is that we possess all kinds of unknown powers, and the science of the future will be an exploration of these powers. But at the present science does not accept the unknown powers, and it's still putting up a terrific struggle against the paranormal. You know this Society for the Investigation of the Claims of the Paranormal , and so on. It seems to me that this is old-fashioned science, of the most narrow and materialistic kind. You have just got to be tolerant, and open up to this other possibility of unknown powers, which at the moment, we do not fully recognize. (Lees verder)

13 Sayeret Matkal reservists join
refusal to serve in territories

Thirteen reservist soldiers and officers in the elite Sayeret Matkal unit of the Israel Defense Forces on Sunday evening signed a letter declaring their refusal to serve in the territories.
The letter - signed by soldiers and officers - was delivered to the Prime Minister's Office, which refused to comment on the content of the letter.
"We say to you today, we will no longer give our hands to the oppressive reign in the territories and the denial of human rights to millions of Palestinians," reads the letter addressed to the prime minister, " and we will no longer serve as a defensive shield for the settlement enterprise." Although Sayeret Matkal - the IDF General Staff's elite special-operations force - is rarely involved in operations in the territories, the announcement carries weight because of the group's standing in Israeli society.

Political figures who served in the elite army unit sharply criticized the announcement. Barak, who served as commander of Sayeret Matkal, called on signers of the letter to "immediately" retract their decision. According to Barak, it was a grave mistake, but "it's not too late correct it, and it's important to do so."
MK Matan Vilnai (Labor), a major general in the reserves who served as deputy commander of Sayeret Matkal, also criticized the letter. "Refusal is a phenomenon that cannot be accepted in any manner."
"Refusal harms society's strength," said MK Dan Yatom (Labor), a major general in the reserves who served in Sayeret Matkal. "I condemn any form of refusal. No person or group has the right to determine which missions are to be carried out." (By Amos Harel and Mazal Mualem, Haaretz 21-12-2003)

Commentaar: Militairen die moraal & geweten tegenover het 'Befehl ist Befehl-principe' plaatsen zouden in een land dat graag het morele geweten van de wereld wil zijn een eremedaille moeten krijgen. Zij zijn de vertegenwoordigers van het nieuwe, antifascistische Israel, dat van wapens ploegscharen maakt, en zich ten doel stelt op een defensieve en niet op een offensieve wijze de wereldvrede te dienen.

Zie ook: Waarheid, Eerlijkheid & Rechtvaardigheid


Libya Hopes to Reopen Relations With West

Info CAIRO, Egypt - Libya hopes to reopen relations with the West and gain lucrative oil contracts blocked by U.S. sanctions as well as reap other economic benefits by abolishing weapons of mass destruction. Under the surprise disarmament agreement by Libyan leader Moammar Gadhafi, Libya would allow U.N. and U.S. inspectors to monitor its nuclear program in addition to getting rid of its arsenal, moves it believes will return the country to the good graces of the international community.
We are turning our swords into ploughshares, and this step should be appreciated and followed by all other countries," Libyan Prime Minister Shukri Ghanem told the BBC. (By JASPER MORTIMER, Associated Press Writer 21-12-2003)

Jewish Prayer for Peace

worden wapens ploegscharen? Come let us go up to the mountain of the Lord,
that we may walk the paths of the most high.
And we shall beat our swords into ploughshares,
and our spears into pruning hooks.
Nations shall not lift up sword against nation
neither shall they learn war any more.
And none shall be afraid,
for the mouth of the Lord of Hosts has spoken.

Peace Prayers


Bethlehem to Be Encircled in Steel
as 'Security Fence' Snakes Its Way Around Holy City

Info "We're not celebrating Christmas this year," says Yaqub Kasis, a member of Bethlehem's dwindling community of Palestinian Christians.
It should be a time of celebration for the city where Christ was born. Unlike last year, this Christmas there are no Israeli soldiers in Bethlehem's streets and the tanks have gone. "This Christmas is quieter than before," Mr Kasis says. "But it's worse. It's worse because of the wall."
Israel's "security fence" has arrived in Bethlehem. It snakes through the suburbs, close to the old stone houses. But the term "fence" is misleading. The section built in Bethlehem is made up of a triple layer concrete wall and two metal fences, one equipped with electronic sensors. The space between the two fences is patrolled by Israeli army jeeps. Israel is building hundreds of miles of fence across the West Bank. The pilgrims who travelto Bethlehem for Christmas this year will find that the city of Christ's birth is being walled off. Fears are growing that the city may soon be surrounded. The Israeli army says that the wall will not encircle the city - one quarter will remain open to the West Bank, it says.
But the Palestinian group Arij, which monitors Israeli construction in the West Bank, claims that the Israelis are planning to close the last quarter with two bypass roads. One road has already been completed near the north-eastern edge of the city and is cut off by its own protective fence. The Israelis say the new roads will be open to Palestinians, but Dr Jad Isaac, the head of Arij, says that even if they are, they will separate Bethlehem from its farmland and prevent expansion. "They are turning Bethlehem into a ghetto," he says. (By Justin Huggler, Independent/Palestine Chronicle 21-12-2003)


Het Oude Testament verbiedt Madonna-verering

Zalig Kerstmis Kerstmis is een feest dat afkomstig is uit Mesopotamië (het huidige Irak). Daar ligt de basis van de Moeder-Kind verering, die binnen het christelijke kerstfeest het centrale element vormt. De theocraat Ezra, die de vrouw tot een sloofje degradeerde binnen een patriarchaal theocratisch machtssysteem ontkende het belang van de moeder-kind-aanbidding, noemde het een duivelse praktijk ('Babylon is de vijand van God'), en besloot derhalve alle ketters in de theocratische ban te doen.
Alle fundamentalistische christelijke en islamitische groeperingen die zich beroepen op het Oude Testament moeten derhalve Ezra-isten (of anti-Babeloniers) genoemd worden: vrouwen- en kinderhaters, die een sterke mannelijke machogod aanbidden, een bazig, agressief wezen dat een anticultuur produceert waarin kinderlijke en vrouwelijke mensen vernederd en kapotgemaakt worden. De berechting van Michael Jackson door het wreed-moralististische Amerikaans-christelijke establishment is daarvan een schrijnend voorbeeld.
Hieronder volgt het kleinburgerlijk-moralistische betoog van een fundamentalistische christen, die volgens de Ezra-istische wet 'de beste en meest morele mens van de wereld' genoemd moet worden - zodat we ons moeten afvragen of het niet tijd wordt dat wij, de heidense kerstmisvierders, de fundamentalisten duidelijk maken dat niet wij - de moeder en kind aanbidders - maar zij - de sterke mannen aanbidders tot de 'afvalligen' gerekend moeten worden....

Waar, wanneer en wat is de ware oorsprong van dit feest?

Het is een der voornaamste gebruiken van het corrupte systeem dat in de bijbelse profetieën en leringen met de naam Babylon wordt aangeduid. Het feest begon en is voortgekomen uit het oorspronkelijke Babylon van Nimrod! Inderdaad, het vindt zijn wortels in de Oudheid van kort na de Zondvloed!
Nimrod, de kleinzoon van Cham, de zoon van Noach, was de werkelijke grondlegger van het Babylonische systeem dat de wereld sindsdien in zijn greep heeft – het systeem van georganiseerde wedijver – van door de mens beheerste regeringen en wereldrijken, gebaseerd op een economisch stelsel van concurrentie en winstmaken, van hebzucht. Nimrod was de bouwer van de toren van Babel, het oorspronkelijke Babylon, het oude Ninevé en van veel andere steden. Hij organiseerde het eerste koninkrijk van deze wereld. De naam Nimrod is afgeleid van het Hebreeuwse marad, dat 'hij rebelleerde' betekent.
In een groot aantal oude geschriften is veel te lezen over deze man, die een begin maakte met de grote georganiseerde afval van God. Nimrod was zo slecht dat hij naar verluidt zijn eigen moeder Semiramis huwde. Na Nimrods vroegtijdige dood verbreidde zij de valse leer van de overleving van Nimrod als geestelijk wezen. Zij beweerde dat een volwassen altijd groene boom in één nacht vanuit een dode boomstronk was gesproten, hetgeen de overgang naar nieuw leven door de dode Nimrod symboliseerde. Op elke verjaardag van zijn geboorte, beweerde zij, placht Nimrod deze altijd groene boom te bezoeken en er geschenken op achter te laten. De geboortedag van Nimrod was 25 december. Dit is de ware oorsprong van de kerstboom.
Door middel van haar intriges en manipulaties werd Semiramis de Babylonische 'koningin des hemels' en Nimrod werd, onder verschillende namen, 'de goddelijke zoon des hemels'. In de loop der tijd werd Nimrod in deze afgodische verering tevens de valse Messias, de zoon van Baäl, de zonnegod. In dit valse Babylonische systeem werden 'moeder en kind' (Semiramis met de wedergeboren Nimrod) de belangrijkste objecten van aanbidding. Deze 'moeder en kind'-aanbidding verspreidde zich over de gehele aarde. Al naar gelang het land en de taal variëren de namen. In Egypte werden zij Isis en Osiris genoemd. In Azië Cybele en Deoius (oi Attis). In het heidense Rome Fortuna en Jupiterpuer. Ook in Griekenland, China, Japan en Tibet treft men, lang voor de geboorte van Christus, de tegenhanger van de Madonna aan.
Gedurende de vierde en vijfde eeuw, toen de heidenen van de Romeinse wereld massaal het nieuwe en populaire 'christendom' aanvaardden, waarbij zij hun oude heidense gewoonten en geloof meebrachten en deze in christelijk klinkende namen hulden, werden tevens de Madonna en het 'moeder en kind'-idee populair, in het bijzonder tijdens de kerst. Ieder kerstseizoen hoort men talloze malen het 'Stille Nacht, Heilige Nacht' waarin het thema van 'moeder en kind' een belangrijke rol speelt. Wij, die in deze Babylonische maatschappij zijn geboren, opgevoed en ondergedompeld, hebben geleerd deze dingen als heilig en gewijd te vereren. Wij hebben niets onderzocht om erachter te komen waar ze vandaan komen – of zij uit de Bijbel komen of uit het heidendom.
De werkelijke oorsprong van kerstmis gaat terug tot het Babylon van de Oudheid. Het is een onverbrekelijk onderdeel van de georganiseerde afval die een misleide wereld sindsdien in de greep heeft! (Publikatie van de Gemeente van God)

Zie ook: De Huilende Moeder


Al-Assad ontmoet 'president' van Irak

President Bashar al-Assad received here at al-Rawda Palace on Sunday a delegation of the Interim Governing Council IGC in Iraq led by its current President Abdul Aziz al-Hakeem.
President Bashar listened to a review about the outcome of the current tour the members of the delegation are making to several countries of the region. (Syria Times 21-12-2003)

Als anarchistisch denker ben ik een uitgesproken vijand van de theocratie (met name een patriarchaal ingestelde theocratie). Het feit dat Bush & Blair een Frank Sinatra-fan vervangen hebben door een Khomeini-aanbidder kan me dan ook niet vrolijk stemmen. Er is geen goddelijk kind geboren in Irak, maar een ordinaire, ouwerwetse kinderhater...

Abdul Aziz Hakim was de militaire leider van de door Iran gesteunde 'Hoge Raad voor de Islamitische Revolutie in Irak'.


Baghdad Burning: Questions & Fears
een linkse vrouw in Irak


Terugblik 1979: Rede van Khomeini
na de val van 'de duivelse Sjah'

"I must tell you that Mohammad Reza Pahlavi, that evil traitor, has gone. He fled and plundered everything. He destroyed our country and filled our cemeteries. He ruined our country's economy. Even the projects he carried out in the name of progress, pushed the country towards decadence. He suppressed our culture, annihilated people and destroyed all our manpower resources. We are saying this man, his government, his Majlis are all illegal. If they were to continue to stay in power, we would treat them as criminals and would try them as criminals. I shall appoint my own government. I shall slap this government in the mouth. I shall determine the government with the backing of this nation, because this nation accepts me." (BBC World Service)

Mohammad Reza Pahlavi is geboren op 26 oktober 1919 in Teheran, 23u 30m. Binnen zijn horoscoop spelen de Watertekens Schorpioen (Zon), Kreeft (ascendant) en Vis (Neptunus in huis 1) een grote rol. De Maan bevindt zich in het Jezusteken Boogschutter, zodat we kunnen stellen dat de Sjah de geestelijke vertegenwoordiger is van 'de madonna' (moeder=kreeft en kind=boogschutter).
Pal tegenover de ascendant bevindt zich de tegenpool van het moederteken Kreeft: het patriarchale vaderteken Steenbok, beheerst door de strenge Saturnus (de Satan). Saturnus in zijn negatieve vorm is de remmende, verstarrende kracht die de vorm (de regel, de wet, de plicht) boven de vrije geest plaatst. "De Islam", zo stelde Khomeini (Saturnus=Satan), "is er niet om het volk plezier te brengen". En daar zijn wij, als grote Westers-decadente bevrijders, het natuurlijk van harte mee eens!

De Iraans-Iraakse Oorlog: 1980-1988


Babylon was vrouw- en homovriendelijk
Jeruzalem was homofoob en schafte de vrouw af

Veel - zich 'rechts' noemende - mensen projecteren momenteel al het kwaad van de wereld in in wat zij noemen 'de achterlijke Islam'. Heel opmerkelijk daarbij is dat zij samen met die 'achterlijken' de Ayatollahs in Irak steunen en daarmee openlijk het verlangen uitspreken de band die de tot 'Hitler' uitgeroepen Iraakse leider Saddam Hussein op wilde bouwen met het oude Bablylon van Nebuchadnezar, een koning die de ware, niet door de theocraten verminkte waarheid van het vrije Orientaalse denken vertegenwoordigt, te vernietigen.
Babylon was anti-theocratie, en als zodanig het symbool van geestelijke vrijheid, die in feite niets anders is dan de overwinning van het vrije, verdraagzame, liberale denken, dat zich ten doel stelt theocratisch machtsdenken te vernietigen.
Dat is de reden waarom christelijke, joodse en islamitische fundamentalisten altijd 'de vijanden van de theocratie' aanwijzen als de gevaarlijkste duivels die er bestaan. New Age denken, bijvoorbeeld, is antitheocratisch denken. En wie wil weten hoe beschaafd we zijn zal daarom moeten kijken naar de wijze waarop zich 'beschaafd' noemende mensen die vrije 'Babylonische' beweging behandelen.
In het betoog hieronder legt een fundamentalistische christen uit hoe gevaarlijk het Babylonische denken is (feminisme en homosexualiteit worden erdoor aangemoedigd!) en hij wijst er op dat alleen de joods-christelijke, patriarchale cultuur in staat is de decadentie die wordt uitgedragen door 'de moderne Babyloniers' te bestrijden.

Homosexuals and Gaia

In order to understand the vehemence with which homosexuals and their apologists (radical feminists) defend their beliefs, it's important to understand that the rise in open homosexuality in the past 25 years is only one aspect of the current revival in occultism and paganism that is taking place in the world today. Many people don't realize that, at its crux, homosexuality is not a political issue, but rather, a religious one. Homosexuality is firmly rooted in the occultic worship of the goddess (Semiramis) which originated in ancient Babylon, and which later resurfaced in pagan rites throughout the world.
Today the beliefs which originated in Babylon continue to be espoused by members of the radical feminist movement and its offshoot, the (so-called) Men's Movement. The common cosmology of these movements -- which not only condone, but encourage homosexuality -- is their emphasis on the "feminine" in mankind, as well as their hatred of the Judeo-Christian religion and its inherent patriarchal structure. It is important to note that it is only the Judeo-Christian religion (both in the Torah and the Bible) which specifically forbids homosexuality and condemns it as a sin.
While most homosexuals probably don't think of their acts as spiritual rebellion (let alone sin), radical feminists -- many of whom are lesbian -- are clearly aware of this fact. Says self-described "warrior dyke" feminist Judy Grahn:

Gaia "Gay comes from the grand old earth goddess (Gaia), who reigned long before the patriarchal invasions overthrew and replaced her. Western homosexual people truly deserve to consider themselves the children of Gaia, having kept her name alive for thirty or forty centuries after her fall from grace. It's not surprising to see many gay people flowing back to the old pagan and woman-centered customs ... back to a female principle in the fairy circles ... when the world and the universe were understood to be basically female, and a man would search for the female in himself, rather than restrict himself solely to the patriarchal." (Bron)


Babylon & Koning Nebuchadnezar
De Derde Weg - deel 7
Orde & Chaos

Het Christelijke Kerstfeest & het afgewezen Kind

Fritz Behrendt 1964 Hoewel allerlei, zich 'spiritueel' noemende, mensen het feest van Kerstmis gebruiken om zichzelf belangrijk te maken, ligt de kern van het christelijke Kerstverhaal besloten in de gedachte dat de meerderheid van de mensen volstrekt geen belangstelling heeft voor spirituele boodschappen.
De Jezus van het Kerstverhaal is een spirituele gedachte (het begrip 'goddelijke bevruchting' laat duidelijk zien dat de tekst niet letterlijk genomen mag worden) die door eenvoudige mensen (Jozef en Maria) naar Judea wordt gebracht. Zij gaan op zoek naar een herberg, maar kunnen nergens een plaats vinden, zodat zij ten einde raad besluiten hun toevlucht te zoeken in een stal.
Daar, in een omgeving van bittere armoede, wordt 'het goddelijke kind' (lees: de Gnostische Boodschap) geboren. Geen enkele machthebber, priester of intellectueel toont enige belangstelling voor dit 'goddelijke gebeuren'. Alleen een paar herders die hun schapen aan het weiden zijn tonen belangstelling. Zij geven, samen met de os en de ezel, het kind wat warmte. De wijzen uit het Oosten, die enige weken na de geboorte verschijnen, beseffen dat een Gnostische Boodschap belangrijk is, en zij waarschuwen de ouders dat de machthebbers alles op alles zullen zetten de drager van die boodschap te vernietigen, zodat de familie besluit te vluchten naar Egypte, een verdraagzaam land, waar spirituele scholen ongehinderd hun werkzaamheden konden uitoefenen.
Juist omdat het kerstverhaal laat zien dat spirituele creativiteit zich altijd doodloopt op de geestloze onverschilligheid van de massa, het opportunisme van de machthebbers en de haatdragendheid van religieuze fanatici, zou het door mensen die zich 'kunstenaar' noemen een van de belangrijkste dagen in hun leven moeten zijn.
Kunst was ooit 'het eren van de creatieve geest'. Geestelijke ontwikkeling was een antiburgerlijke bezigheid die de kunstenaar glans verleende. Gerard van het Reve en Willem Frederik Hermans waren daarom 'grote' schrijvers, omdat zij 'de vrije geest' belangrijker vonden dan de onverschillige platvloersheid van de massamens.
Hermans wordt nu gezien als 'een vijand van de geest', hetgeen een misvatting is. Hermans was het product van een cultuur die belangstelling had voor spiritualiteit. Wanneer Hermans spiritualiteit onbelangrijk zou hebben gevonden dan zou hij zich geen symbolist hebben genoemd (een mens die onder de oppervlakte van een simpel verhaal een geestelijke onderlaag aan wil brengen). Zijn belangstelling voor spiritualiteit uitte zich in de veroordeling van elke vorm van massacultuur (marxisme en gemassificeerde religie) en zijn belangstelling voor spirituele eenlingen, zoals de religieus-filosofische denker Søren Kierkegaard, een christelijke rebel die op een felle wijze de laffe aanpassingswoede van het christelijke establishment veroordeelde.

Zie ook: Søren Kierkegaard