VORM & GEEST

Aartsengel Michael

over de terreur van intellectuelenhaters

"Aartsengel Michael en de legionen van Blauw Weerlicht zijn aangewezen door God om de zielen van de Zonen en Dochters van God te beschermen tegen de antichrist. Zij dalen neer in de astrale sfeer, totaal uitgerust in blauwe harnassen - de energie van Gods Wil - dragende kristallen helmen en dragende schilden en zwaarden van blauw vuur... Een enorme voortstuwende kracht van geloof, samengevloeid als het zwaard van de blauwe vlam, die deze begunstiger van de Stammen van Israël hanteert om de Kinderen van God van de tirannie van de aartsbedriegers los te breken. Je mag zijn bescherming aanroepen voor de veilige reis van de ziel naar de verblijven van de Grote Witte Broederschap als je s nachts slaapt." (Lichtmeesters)



In politics, especially with the relations with the U.S., Arabs loved the word honesty, even if it were inherited from Soviet foreign policy. They are all asking for an honest American role and intervention. Should Bush, or whoever succeeds him, not play this role and intervene, the U.S. would always be hated in our region. (Dar Al-Hayat 23-11-03)

Sistani - een dienaar of een despoot?

Een van de belangrijkste Sjiietische geestelijke leiders in Irak is de zich 'ayatollah' noemende geleerde Sayyid Ali Husaini Sistani. Het woordje 'ayatollah' heeft binnen Sjiietische kringen een aura van onaantastbare goddelijkheid verworven, zodat het de plicht van elke intelligente sjiiet zou moeten zijn (aannemende dat de man of vrouw eerlijk wil zijn - maar wie wil er eerlijk zijn in het leugenrijk der waanwijzen?) dat begrip te relativeren.
Religie is alleen dan religie wanneer relativering er de kern van is. Elke positieve, op eenheid en liefde gerichte boodschap verliest zijn betekenis wanneer fanatici, die verabsolutering van de vorm boven relativerend vrijheidsverlangen plaatsen de macht in handen krijgen. Macht wordt in dat geval onderdrukkende macht, waar macht in een werkelijk religieuze staat, die op een vaderlijke of moederlijke wijze het leven benadert, in dienst staat van iedereen, dus ook diegenen die op een niet gereglementeerde wijze positief willen zijn.
De fout die ayatollahs maken is dat ze hun status willen ontlenen aan op mensenregels gebaseerde macht. Iemand die veel regels kent en ze dwingend oplegt aan anderen is ‘god’ en wie ‘god’ is (dus heel veel regels heeft) mag zich ayatollah noemen en maling hebben aan iedereen die geen macht bezit.
Dat is het Ezra-istische machtsdenken (het latere rooms-katholieke Caesarisme) waar Jezus van Nazareth (de regelvernietiger bij uitstek en daarom de vijand van het joodse farizeïsme dat de vorm boven de geest plaatste) en na hem de profeet Mohammed fel tegen ageerden. Mohammed wilde eenheid scheppen en dat betekent dat je geen enkele regel kunt verabsoluteren, een instelling die natuurlijk grote weerstanden zal oproepen in een wereld waarin dictatoriale grootheidswaanzin tot norm verheven is.
Op een website die gewijd is aan leven en werk van Sayyid Ali Husaini Sistani, een man die als hij werkelijk religieus zou zijn, zou weigeren zichzelf 'ayatollah' te nomen (een term die in feite een vervloeking is van de naam van God), wordt hij als volgt omschreven:

The most remarkable characteristics of Ayatullah Sistani are the following:

 • Equity and Respecting Others' Opinions: Because Ayatullah Sistani is fond of knowledge and always does his best to Reach the truth, and also because he respects everybody's opinion and every objective point, he keeps reading and researching all the time. He is very anxious to know others' thought and discover the target points of his mates.
 • Discussing Subjects Politely: We see Ayatullah Sistani avoids disputes and void argumentation, or disregarding others' opinions and conclusions. He always tries to use polite phrases, and always does his best to keep the scholars' respect and veneration. Another feature, is that Ayatullah Sistani used to repeat his speech and phrases that consist important points; but if he noticed a continuous arrogance and obstinacy from a student, he then prefers silence.
 • Training Beside Education: Education is not only an official job through which a teacher may practise a routine work against his salary. A teacher must regard his work as a heavenly mission which he must practise with love, care, and full responsibility. Ayatullah Sistani, always encourages his students to ask and research, until they reach the truth.
 • Piety: Ayatullah Sistani is very well-known for his humble and simplicity in lifeway. He earns ordinary house and furniture, and wears unexpensive garments. He does not care about fashion or modern mode.
 • Sistani's Intellectual Works: Ayatullah Sistani is not a mere faqih; he is rather a well-educated personality. He is acquainted with most of contemporary knowledges and civilizations, and has modernized thoughts and opinions. Ayatullah Sistani is heedful of the international economic and political information. (Sistani Website)

  Wanneer we de samenstellers van de Sistani-website mogen geloven dan vormen liberale waarden als verdraagzaamheid, gematigdheid, evenwichtigheid, intellectuele afkeer van lompe, irrationele proletenwoede (waar in Nederland de tweeling Theo van Gogh & Leon de Winter de representanten van zijn) de belangrijkste bestanddelen van 'het sjiitische denken'.
  Als buitenstaander is het waarheidsgehalte van die mooie woorden moeilijk te bepalen. Een feit is wel dat Sistani nooit de zijde heeft gekozen van de Iraanse extremisten, die martelaarschap (irrationele godsdienstwaanzin) verkiezen boven rationaliteit. Hij heeft Saddam nooit openlijk aangevallen en toonde zich na de val van Saddam bereid samen te werken met de Baathisten en het Iraakse leger, om samen te bouwen aan een democratisch Irak.

  Zie ook: Dress Rules & Independent Spirit
  De Baader-Meinhof-groep

 • Tegen Geestelijke Verkrachting
  Freedom Requires Intelligence
  Norman D. Livergood

  Throughout history, the amount of freedom that humans enjoyed has been roughly correlated with their intelligence. At present, unthinking, uninformed Americans (now a large percentage, unfortunately) are suffering from just the kind of fascistic plutocracy to which their level of intelligence entitles them. They are rapidly losing their freedom because they have allowed their intelligence to decrease to the point of suicidal ignorance.
  Americans do not deserve all the blame for the present tyrannous government, though they deserve a good deal because they've allowed themselves to be manipulated and their intelligence extinguished. Most of the condemnation should go to the power elite that has over many decades deliberately destroyed American citizens' minds through miseducation, lies, and brainwashing. Having created a mindless citizenry, the Bush junta knows that it can get away with almost anything... (hermes-press)


  Vrijheid, Compassie & Tolerantie

  compassie=verzorging Tehran, Dec 6, IRNA - The national vaccination campaign against measles and rubella started here Saturday during a ceremony attended by President Mohammad Khatami, a number of high ranking Iranian officials as well as the international supervisors.
  The nationwide program started simultaneously all over the country. About 33 million Iranians between 5-25 of age will receive vaccinations against the two fatal diseases during the one-month program which has been recognized as the world's biggest vaccination campaign. (IRNA)

  "'Als ik denk aan Nederland, denk ik aan vrijheid, compassie en tolerantie; als ik aan Nederland denk, zie ik een klein land met een grote naam.' Met deze woorden sprak Bill Clintom Wim Kok toe bij zijn afscheid van de Nederlandse politiek op een groot videoscherm in theater Carré..."

  Wouter Bos in het artikel 'Niemand is onkwetsbaar' (Volkskrant 6-12-'03)

  Wim Kok & Israel

  Vrijheid, compassie en tolerantie zijn geen vanzelfsprekende waarden. Er zijn mensen die dergelijke waarden belangrijk vinden, omdat ze vrijheidslievend, compassievol en tolerant zijn, hetgeen betekent dat zulke mensen beschermd dienen te worden, wanneer we een wereld willen opbouwen die gedragen wordt door beginselen die we 'hoog' noemen, een kwalificatie die aangeeft dat er ook ‘lagere’ waarden zijn, waarden die als gevolg hebben dat in een wereld zonder vrijheid, compassie en tolerantie die mensen naar voren worden geschoven die karakters bezitten die de vrijheid van anderen willen onderdrukken op een intolerante, meedogenloze wijze.
  In de strijd tussen de Arabische landen en Israël moet Israël gerekend worden tot dat deel van de mensheid dat staat voor onvrijheid, meedogenloosheid en onverdraagzaamheid.
  De Palestijnen worden als vuil behandeld. Miljoenen mensen leven in kampen, blijven daar soms ook doelbewust wonen, om aan te tonen dat zij slachtoffers zijn van joodse onverdraagzaamheid, en eisen van de wereldgemeenschap dat het onrecht dat hen is aangedaan wordt erkend.
  Met andere woorden: in een wereld die vrijheid, compassie en tolerantie hoogacht kan niet worden voorbijgegaan aan de positie van de Palestijnen, vooral niet in een land dat een bijzondere band zegt te onderhouden met de staat Israël.
  Ik heb nooit begrepen waarom wij een bijzondere band zouden moeten hebben met mensen die blind zijn voor de problemen van anderen en die domweg weigeren toe te geven dat zij verantwoordelijk zijn voor de problemen waar hun slachtoffers mee kampen.
  Op een keiharde meedogenloze wijze werden en worden de rechten en vrijheden van andere mensen ontkend en alleen maar vanwege het feit dat het hier gaat om mensen die zichzelf een aureool van heiligheid op het hoofd hebben geplaatst moeten we onze ogen sluiten voor die harde werkelijkheid, waarin geen plaats is voor vrijheid, compassie en tolerantie, omdat vrije, compassievolle en tolerante mensen in hun wereld worden vernietigd.
  Het beleid van Israël is tientallen jaren lang gericht geweest op het ontmoedigen van die mensen die zich positief in het leven willen opstellen. Elke poging het keiharde moralistische pantser dat Israëli’s zich aangemeten hebben ('ik ben absoluut goed', 'ik ben volmaakt schuldloos', 'ik ben altijd slachtoffer, de ander is altijd dader') te doorbreken werd bestraft met terreur: keihard, manipulatief gedrag dat ten doel heeft de ander op een zodanige wijze te beïnvloeden dat hij degene wordt die hij moet zijn: 'een duivelse gek’ in een wereld vol goede, onschuldige moralisten.
  Bill Clinton en Wim Kok, de mensen waar Wouter Bos in zijn artikel 'Niemand is onkwetsbaar' naar verwijst hebben hun ogen jarenlang voor die wrede werkelijkheid gesloten. Extreem rechts domineerde de Amerikaans-Israëlische politiek en elk zinnig mens wist wat dat betekende, omdat het een algemeen bekend feit is dat extreem rechts een beweging is die vrijheid, compassie en tolerantie volmaakt onbelangrijke zaken vindt, omdat extreem recht altijd een gewelddadige zondebokwereld verdedigt, een wereld waarin het recht van de sterkste geldt, een opvatting die zich momenteel weerspiegelt in het 'macht is recht' beginsel waarop de door ons land (actief) gesteunde Amerikaans-Israëlische buitenlandpolitiek is gebaseerd.

  Vrijheid, compassie en tolerantie horen niet bij 'sterke mannen, die (zoals Moao Zedong het stelt in zijn befaamde Rode Boekje) de macht uit de loop van het geweer laten stroemen..
  Vrijheid, compassie en tolerantie zijn zachte waarden, waarden die in de ogen van sterke mannen horen bij watjes, mietjes, bleke softe nullen die nooit eens een flink stuk lood in het lijf van de tegenstander uit elkaar laten ploffen.
  Het ‘watje’ en de ‘sterke man’ zijn tegenpolen. De sterke man is een sadist en eist van ons dat we een sadistische wereld opbouwen waarin alles wat zacht en zwak is mag worden mishandeld, omdat de sadist de Meester is en de zachte mens de Slaaf.
  "Treiter de mensen dood, mishandel ze en maak ze duidelijk dat ze gebruiksvoorwerpen zijn", dat is het motto van de sterke man, en dat is precies het gedrag dat Israël tentoon spreidt in de bezette gebieden, hetgeen ertoe heeft geleid dat Arabieren in Israëli’s doodgewone fascisten zijn gaan zien.
  Vrijheid, compasie en tolerantie zijn onbelangrijke zaken in een ideologenwereld waarin sterke mannen niet de hogere waarden verdedigen, waarden die altijd abstract zijn (geestelijk of spiritueel) en daarom ongrijpbaar voor het dier dat de ideoloog beheerst, maar de lagere waarden, die alles wat sterk en machtsbelust is kunnen bevredigen.
  Hoge waarden staan in dienst van de mens (spiritualiteit verenigt). Lage waarden gebruiken de mens (zijn gericht op verdeling). Daarom kiezen sterke mannen voor sterke-mannen-waarden: militarisme (de ander is er om kapot geschoten te worden), kapitalisme (de ander is er om gekocht te worden), ‘macht is recht’-denken, dierlijke sexualiteit zonder tederheid, afbraak van de verzorgingsstaat (wie niet sterk is moet lijden), afzeiken van intellectuelen (abstract gelul is flauwekul), vernietiging kortom van alles wat niet hard, dierlijk, concreet en sterk is.
  PvdA Het waarom van die keuze wordt duidelijk wanneer we de uitspraak van Wouter Bos: 'Niemand is onkwetsbaar' onder de loep nemen. Die uitspraak is namelijk een zachte uitspraak, een uitspraak van mensen die weigeren te erkennen dat in een extreem rechtse wereld de sterke man een onkwetsbare machtige koning is. Sterke mannen zijn gepantserde mensen. Ze zijn vrij omdat ze de vrijheid van anderen ontkennen, ze kunnen zichzelf compassievol noemen omdat ze de slachtoffers van hun overweldigende sadistische haatgevoelens negeren, en de tolerantie de ze uitdragen betreft alleen de eigen groep.
  Dat is de reden waarom Israël een staat is die door zachte mensen alleen maar kan worden afgewezen, een door generaals bestuurde sterke-mannen-staat die een antivoorbeeld is en alleen maar de meest dierlijke gevoelens en instincten in anderen aanmoedigt en bevestigt.
  Vrede in het Midden Oosten eist dat we de zachte waarden die Bill Clinton op een volstrekt onterechte wijze in 'ons land' projecteerde in ere herstellen.
  Ons land is niet tolerant, vrij en compassievol. Wim Kok was dat wel en als astroloog kun je heel duidelijk aantonen waarom Kok het was en Pim Fortuyn, de man die Wim Kok verafschuwde, niet.
  Horoscoop Fortuyn Alles wat je hoeft te doen is twee horoscoopbeelden naast elkaar plaatsen. Dan zie je aan de ene kant het beeld van een Weegschaal, Boogschutter, Kreeft-mens (vrijheid, compassie en tolerantie) en aan de ander kant het beeld van een mens die sterk onder invloed staat van het autoritaire teken Steenbok en de agressief dierlijke tekens Ram en Schorpioen, tekens die zonder controle van aanderen altijd een agressieve wereld opbouwen waarin zachte waarden als onbelangrijk worden ervaren.



  De waarheid van die horoscoopplaatjes kun je ontkennen - en dat is precies wat mensen altijd doen in een wereld die niet vrij, compassievol en tolerant is, omdat mensen die niet zijn wat ze voorwenden te zijn al diegenen haten die in staat zijn de waarheid bloot te leggen - maar wanneer je echt meer wilt zijn dan een hatend dier dat de wereld van de zachte ander ontkent, dan kies je voor een open geest en dan erken je dat de astrologie een tegen de kleinburgerlijke moraal gerichte wetenschap is die al vanaf de prilste oertijd zichzelf als taak heeft gesteld de mens te confronteren met de complexe waarheid van zijn bestaan.

  Medy van der Laan &
  ‘De mooie kant van de samenleving’

  gesprek met Mendeltje van Keulen

  ‘Verrast’ was ze, toen ze werd uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Boris Dittrich om te spreken over de invulling van een post in het Kabinet Balkenende-II. Twee jaar geleden al kocht ze met man en kinderen een stuk grond in Apeldoorn, om in de bossen te kunnen wonen. Half juli was de verhuizing een feit. Áls er nog een aanbod voor een baan in de Randstad zou komen, dan moest dat wel een hele mooie kans zijn. En dat werd het.

  Sinds enkele maanden bekleedt Van der Laan namens D66 het staatssecretariaat cultuur, dat ook de beleidsvelden media en ICT/onderwijs omvat. Het werkveld spreekt haar erg aan: 'Specifiek aan kunst en cultuur is dat het er sowieso is, het ontstaat. Als overheid kun je stimuleren en reguleren wat je wilt, maar het zijn en beleven van kunst is niet afhankelijk van sturing van bovenaf.' Soms verbijt ze zich over de bedragen die aan ‘de mooie kant van de samenleving’ kunnen worden uitgegeven. 'Bij de ‘emmers’ die er bijvoorbeeld rondgaan op een ministerie als dat van Verkeer & Waterstaat is de reservering voor mijn werkveld natuurlijk maar een drupje.'
  Juist omdat de broekriem moet worden aangehaald, wil Van der Laan werken aan vernieuwing. In het juryrapport bij haar verkiezing tot ‘jonge ambtenaar van het jaar 2002’ werd haar onafhankelijke denken al geroemd. In een van haar eerste openbare optredens in haar nieuwe functie ging ze bewust naast de tafel zitten, in plaats van erachter. De reacties bleven niet uit. 'Ik wil graag beweging brengen in het veld en dat bereik je soms door de vorm waarin gediscussieerd wordt te veranderen.'

  Van der Laan is actief lid van het Rozenkruis. 'Voor mij betekent het bewust omgaan met hoe je als mens met je leven omgaat. Je hebt de opdracht om je levenshouding te ontwikkelen, te staan voor je eigen keuzes. Daarnaast moet je iedere dag weer proberen om met respect om te gaan met anderen, zonder vooroordelen. Dat vind ik voor mezelf een belangrijk streven'.(D'66 website, 4-9-2003)

  De Bom van Medy van der Laan

  "Jezus die de wisselaars van het Tempelplein ranselt. Waar blijft hij, die gozer, hij komt toch terug?" Martin Bril (VK 8-12-03)

  Info De essentie van kleinburgerlijke kunst is het verlangen alles wat als lelijk wordt ervaren door te schuiven naar 'het mindere volk'.
  Kleinburgerlijke kunst is altijd elitaire kunst, eigent zichzelf 'het mooie' toe en laat de dissident, de vijand van het kleinburgerlijke vormdenken verkommeren in de marge van de maatschappij, waar hij voortdurend geconfronteerd wordt met een wereld die wordt beheerst door mensen die net als de elitaire regenten 'het mooie' koppelen aan elitair machtsdenken.
  Dat is namelijk de functie van elke vorm van kleinburgerlijk religieus en ideologisch denken. En dat is de reden waarom spirituele bewegingen die gebaseerd zijn op het gnosticisme (zoals de Rozenkruisers) altijd de dissident boven de aangepaste kleinburger plaatsen, zodat spirituele kunst realistische kunst genoemd moet worden, waarin het begrip 'mooi' weliswaar als realiteit bestaat, maar dan gerelateerd aan andere begrippen, die niet minder waardevol zijn dan het begrip 'mooi', dat in handen van kleinburgers altijd een uitermate lelijk begrip is, omdat het (zoals linkse maatschappijvernieuwers dat in de jaren zestig zo prachtig konden uitdrukken) altijd een ongecontroleerd tegendeel schept.
  Freek de Jonge was in zijn linkse levensperiode zo een bevlogen man dat hij het publiek voortdurend toeriep dat rijkdom armoede schept… O, we moesten allemaal arm zijn, want wanneer we allemaal arm zijn zouden we automatisch allemaal rijk zijn…
  Nu is Freek de Jonge ‘oud en rijk’ en schept hij armoede en zou hij beter zijn mond dicht kunnen houden, maar omdat schreeuwen nu eenmaal geld opbrengt (de man is beroepsschreeuwer geworden) schreeuwt hij verder en kan het hem allemaal geen zier meer schelen wat het praktische nut van zijn geschreeuw is..., hoewel de idealiste Medy van der Laan ongetwijfeld zal stellen dat Freek in elk geval werkt aan 'de mooie kant van de samenleving', waar een kritische anarchist, die zich in de marge van de samenleving bevindt, natuurlijk geen oog heeft, omdat hij door de mooie rijken en de mooie idealisten in een ‘arme en cynische lelijkerd’ wordt omgetoverd.
  Dat is het verschil tussen mensen die kleinburgers dienen en mensen die de vrije geest dienen. De vrije geest weet heel goed dat wonen op de Veluwe veel 'mooier' is dan wonen in een gehorig flatje tussen asociale buren die een gevoelig mens het gesticht inwerken met hun asociale herrie, maar juist omdat hij niet bereid is een asociale buurman met zijn sadistische herrie 'mooi' te noemen zal hij nooit wat bereiken in het kleinburgerlijke wereldje van de veel geld verdienende mooipraters, waar je alleen beloond wordt wanneer je - zoals Freek de Oude & Joop van ‘t Hek dat doen - schoonheid en geld als ‘mooie synoniemen’ beschouwt.
  Dom zijn ze niet en als nuchter, praktisch ingesteld mens geef ik ze gelijk. Waarom eerlijk zijn wanneer eerlijkheid je armoede, ziekte en de lelijke wereld van het gesticht brengt? Lieg er dus op los jongens en trek je niks aan van zuurpruimen die eerlijk willen zijn.
  Je kunt als gevoelig mens geen schoonheid produceren in een wereld waarin elke kleinburgerlijke gek je kapot mag maken met een lading herrie, een stapel onzin en een grote schijnheilige bek.
  Info Dat is de reden waarom die kunstenaars die niet via ellebogenwerk zichzelf omhoog hebben weten te werken in het kleinburgerlijke elitewereld veelal geen wereld scheppen die 'mooi' is. Kunst is een realistische weergave van de geestelijke werkelijkheid die zij ervaren en beleven en als die wereld lelijk en smerig is, dan scheppen ze een smerige, lelijke wereld, die natuurlijk wordt afgewezen door al die schijnheilige schoonheidszoekers die wonen op de Veluwe, daar heerlijk op hun rijpaarden zichzelf de welgevulde billen rood rijden en in de spaarzame vrije uurtjes die resteren een paar geschriftjes doorbladeren die handelen over 'het gnosticisme' - dat in hun ogen weinig meer is dan een leuk tijdverdrijf voor schatrijke mensen die de status van ‘arm en cynisch’ zijn niet vinden passen in de blije entourage van het rijk en geslaagd zijn.
  In zo’n wereld iets scheppen dat eerlijk en intelligent wil zijn is bijzonder moeilijk. Want hoe kun jezelf als niet aan de macht gebonden eenling 'gnosticus' noemen wanneer een rijke paardrijdende juffrouw die alleen maar op zoek is naar ‘mooie kansenStaatssecretaris van Cultuur is? Zal zo iemand ook maar een cent subsidie geven aan een denker die haar leuke hobby, 'het lid zijn van de rozenkruis' belachelijk maakt door zichzelf 'Christus' te noemen?
  Iemand die zichzelf 'Christus' noemt (een spirituele opgave die de gnosis de mensen in het leven meegeeft, omdat 'de Christus' het meest wezenlijke zelf is van de mens) wordt in kleinburgerland, waar de hoogste politieke bazen religieuze leugenliedjes zingen in de kerk, gezien als de vijand van de liedjeszingende macht en die kun je natuurlijk onmogelijk steunen als kleinburgerlijke politicus, zelfs niet wanneer je lid bent van een partij die ooit bommen in 'het oude verideologiseerde bestel' wilde gooien.
  Want zeg nu zelf..., als je dat doet, dan is toch 't hek van de dam?

  Zie ook: In gesprek met een bommengooier:
  de teruggekeerde christus

  Dissent in the Bunker

  Newt Gingrich, a quiet Rumsfeld confidant, thinks the U.S. went ‘off a cliff’ in Iraq. A NEWSWEEK exclusive by John Barry and Evan Thomas

  Last week former House speaker Newt Gingrich went public with his worries and ideas in an interview with NEWSWEEK.
  Sitting in his office in downtown Washington, Gingrich searched on his computer for the Web site of the Coalition Provisional Authority, set up in Baghdad to oversee the reconstruction and democratization of Iraq. “I’m told over there that CPA stands for ‘Can’t Produce Anything’,” says Gingrich. “Home page of the New Iraq,” he quotes. Then: “The opening quote is, of course, by [CPA chief Paul] Bremer. Next quote is by Bush. Next quote is by U.S. Ambassador Steve Mann.” He scrolls down. “Now this is a big breakthrough. They do have the new Iraqi ambassador to the U.S. On the front page. That is a breakthrough,” he repeats, adding, sotto voce, “I have been beating the crap out of them for two weeks on this.” His basic point: where are the Iraqi faces in the New Iraq? “Americans can’t win in Iraq,” he says. “Only Iraqis can win in Iraq.
  Gingrich argues that the administration has been putting far too much emphasis on a military solution and slighting the political element. “The real key here is not how many enemy do I kill. The real key is how many allies do I grow,” he says. “And that is a very important metric that they just don’t get.” He contends that the civilian-run CPA is fairly isolated and powerless, hunkered down inside its bunker in Baghdad. The military has the money and the daily contact with the locals. But it’s using the same tactics in a guerrilla struggle that led to defeat in Vietnam.
  The Army’s reaction to Vietnam was not to think about it,” he says. Rather than absorb the lessons of counterinsurgency, Gingrich says, the Army adopted “a deliberate strategy of amnesia because people didn’t want to ever do it again.” The Army rebuilt a superb fighting force for waging a conventional war. “I am very proud of what [Operation Iraqi Freedom commander Gen.] Tommy Franks did—up to the moment of deciding how to transfer power to the Iraqis. Then,” said Gingrich, “we go off a cliff.”
  In essence, the Americans never did transfer power. They disbanded the Iraqi Army and the government, realized that was a mistake, and quickly tried to cobble together an Iraqi police force and military. But the Iraqis in uniform today are seen by too many Iraqi citizens as American collaborators. Gingrich faults the Americans for not quickly establishing some sort of Iraqi government, however imperfect. “The idea that we are going to have a corruption-free, pristine, League of Women Voters government in Iraq on Tuesday is beyond naivete,” he scoffs. “It is a self-destructive fantasy.” (MSN-Newsweek, december 2003)

  Democatie Is Geen Slavernij

  De fout die rechtse Amerikaans-Israëlische strategen maken is dat ze nog altijd denken dat de wereld opgedeeld kan worden in heersers en slaven.
  Dat rechtse Israëli’s die mening zijn toegedaan is begrijpelijk. Zij zijn opgevoed met het waanidee dat 'de joden' het volk van God zijn en dat het de taak van Israël is de wereld (en dan met name de Arabische wereld) te domineren en te beheersen. Heel het denken van rechts Israël is gericht op de gedachte: "Hoe onderwerpen we de Arabieren? Hoe zorgen we ervoor dat ze arme, chaotische, agressieve en domme slaven blijven in een wereld waarin wij de goeden zijn', een krankzinnige en gevaarlijk gedachte die elk weldenkend mens zou moeten bestrijden.
  Het feit dat wij rechts Israël niet duidelijk maken dat een moderne tijd niet toelaat dat de mensheid waanideeën dient bewijst dat wij volstrekt niet her recht hebben andere mensen (zelfs niet de Islamitische fundamentalisten) te veroordelen.
  Evangelische teksten stellen het heel duidelijk: "Haal, voordat je wijst op het strootje in het oog van de ander, eerst de balk uit je eigen oog."
  Saddam & dochter Anti-intellectuelen zijn altijd geneigd de eigen fouten te ontkennen door het uitvergroten van de fouten van anderen. Is er een oorlog geweest tussen twee dictators, de dictator Khomeini en de dictator Saddam Hussein, dan wordt na de gewelddadige, illegale verwijdering van Saddam Hussein de dictator Khomeini tot heilige uitgeroepen, omdat in een rechteloze wereld de macht bepaalt wat goed en slecht is. Dat betekent dat het 'macht is recht' denken van Israël en Amerikanen van Khomeini een 'goede god' heeft gemaakt (al zijn misdaden zijn door Amerika witgewassen), zodat fanatieke sjiieten nooit en te nimmer het gezag van Amerikanen zullen accepteren, hetgeen wel mogelijk was geweest wanneer een deal zou zijn gesloten met Saddam Hussein, die Khomeini verslagen heeft en daarmee van zichzelf het symbool van het moderne (Baathistische) verlichtingsdenken maakte.
  Israël en Amerika verdedigen het moderne verlichtingsdenken niet. Dat willen we maar niet inzien. Wie het principe ‘macht is recht’ hanteert kiest voor de terugkeer naar de barre oertijden waarin mensen elkaar met knotsen en bijlen achtervolgden.
  Dat is wat we doen in Israël en Irak. Daar hebben we de knots en de bijl tot hoogste principe uitgeroepen en dat zal ons zuur opbreken, tenzij we bereid zijn de ‘knotsen en bijlen mentaliteit’ van rechts Israël op de scherpst mogelijke wijze te veroordelen.
  Zelfs een van de meest conservatieve politici in Amerika, Newt Gingrich, geeft toe dat Amerika te ver gaat met zijn poging de Irakezen te onderwerpen. De man is rechts – dus nationalist - en hij begrijpt daarom dat Irakezen, die nationalisme altijd hoog gewaardeerd hebben, onmogelijk akkoord kunnen gaan met de poging van Israël en Amerika de Irakezen te onderwerpen, hetgeen betekent dat er geen andere keus is dan het land teruggeven aan diegenen van wie het land is, ook wanneer dat betekent dat de anti-intellectuelen binnen het Amerikaanse leger, die zich ten doel hebben gesteld 'het fascisme' te vernietigen in dienst van 'de democratie', duidelijk moet worden gemaakt dat ze bedrogen zijn en gevochten hebben voor een ‘ideaal’ dat met werkelijke democratie helemaal niets te maken heeft.
  Van echte democratie was sprake geweest wanneer de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan en vertegenwoordigers van de Baathistische regering van Irak een plan hadden opgesteld dat geleidelijke democratisering koppelde aan opheffing van de sancties.
  In dat geval zouden de gematigde krachten in Irak versterkt kunnen worden, waar nu de bevolking geneigd is voor extremisten te kiezen - omdat die extremisten de vijanden zijn van zich 'democraat' noemende collaborateurs (precies zoals dat gebeurt in Israël, waar de gematigde krachten worden vernietigd met de bedoeling de extremisten sterk te maken).
  Rechts Israël wil geen vrede. Rechts Israël doet niets anders dan vijanden scheppen. Dat moeten we inzien. Rechts Israël leeft van het kwaad (onderwerping) en heeft zonder dat kwaad geen bestaansrecht. Rechts Israël schept kwaad (onderwerping) en tovert de Amerikanen om in dienaren van dat kwaad.


  Mijn God, het leven is een hel
  Paars is de kleur van het Moederland
  Nieuwe wereldorde: erkenning van gelijkheid
  Zionisme en Arabische eenheid


  Charley Reese: "What is a good society?"

  What is a good society? A society in which everyone makes as much money as possible, or a society in which as many people as possible are happy and content?
  It's not a theoretical question. Which side of the proposition you accept will determine how you view politics, government policies and media coverage.
  Right now, the view among political, business and media elites is that the goal in life is to make as much money as possible and to accumulate as many "toys" as possible. The media are fascinated by the rich and often fawn over them. Politicians are always talking about economic prosperity as if that was the main goal of government. Business people watch every little blip of the stock market like a casino operator watches the daily take. Statistics are pored over like a fortuneteller looking at tea leaves.
  Most city governments are indistinguishable from chambers of commerce. They seem to think that their primary function is not to deliver services to the people, but to promote economic development.
  I agree, as that wonderful writer Hendrik Willem van Loon put it, that "The story of mankind is the story of a hungry creature in search of food." But after food, shelter and clothing have been acquired, what then?" (Reese Website 9-12-2003)


  "The arts are an even better barometer of what is happening in our world than the stock market or the debates in congress." Hendrik Willem Van Loon

  Irak - Semitische Bakermat
  van de joods-christelijk-islamitische beschaving

  In the fortieth century before our era, the Sumerians had entered Mesopotamia. They were soon afterwards overpowered by the Akkadians, one of the many tribes from the desert of Arabia who speak a common dialect and who are known as the Semites, because in the olden days people believed them to be the direct descendants of Shem, one of the three sons of Noah. A thousand years later, the Akkadians were forced to submit to the rule of the Amorites, another Semitic desert tribe whose great King Hammurabi built himself a magnificent palace in the holy city of Babylon and who gave his people a set of laws which made the Babylonian state the best administered empire of the ancient world.
  Next the Hittites, whom you will also meet in the Old Testament, overran the Fertile Valley and destroyed whatever they could not carry away. They in turn were vanquished by the followers of the great desert God, Ashur, who called themselves Assyrians and who made the city of Nineveh the center of a vast and terrible empire which conquered all of western Asia and Egypt and gathered taxes from countless subject races until the end of the seventh century before the birth of Christ when the Chaldeans, also a Semitic tribe, re-established Babylon and made that city the most important capital of that day. Nebuchadnezzar, the best known of their Kings, encouraged the study of science, and our modern knowledge of astronomy and mathematics is all based upon certain first principles which were discovered by the Chaldeans. (Willem H. van Loon, in: The Story of Mankind)

  Nebuchadnezar & de wetgever Hammurabi

  Finkelstein & De Waarheid

  tempelberg 1967 The Scriptures treat Israel as a secondary kingdom of no importance, a place of incorrigible sinners, whereas Judah is considered the great and just kingdom whose capital is Jerusalem, where King Solomon established a splendid temple during the glorious era of the united monarchy. Finkelstein is dubious about the existence of this great united monarchy.
  "There is no archaeological evidence for it". "This is something unexampled in history. I don't think there is any other place in the world where there was a city with such a wretched material infrastructure but which succeeded in creating such a sweeping movement in its favor as Jerusalem, which even in its time of greatness was a joke in comparison to the cities of Assyria, Babylon or Egypt. It was a typical mountain village. There is no magnificent finding, no gates of Nebuchadnezzar, no Assyrian reliefs, no Egyptian temples - nothing.

  Zonnig optimisme & de harde waarheid
  De Zon & De Maan

  NOW THEY'RE AFTER PUTIN
  The hypocrites of the "democratic"
  West set their sights on Russia
  by Justin Raimondo

  The decisive victory of Russian President Vladimir Putin's "United Russia" slate of candidates for the Duma is the occasion for a new round of Putin-bashing, with "human rights officials" condemning the election results as "a retreat from Russia's democratic reforms."
  Just what is a "human rights official," anyway? The way the Associated Press puts it, one might almost suppose that we're talking about elected officials here, or else guardian angels appointed by God to watch over the human race in His stead. In either case, these unofficial officials deserve to be recalled forthwith, just on the basis of their phony complaints about the Russian electoral process:
  "International observers delivered a blistering assessment of the vote, calling it free but not fair. Taxpayer money and state television was used to benefit a few parties, monitors said in their criticism."
  Bruce George, head of the OSCE's "parliamentary assembly," had the nerve to pontificate that the election "failed to meet ... international standards." The White House endorsed this hypocritical hyperbole, noting "concerns about the fairness of the election campaign. We share those concerns." (www.antiwar.com 9-12-2003)

  Zie ook: Willem Oltmans: "De billen bloot"

  U.S. Bars Iraq War Opponents From Bidding
  By MATT KELLEY, Associated Press Writer

  WASHINGTON - The Pentagon drew criticism from one U.S. ally after formally barring companies from countries opposed to the Iraq war from bidding on 26 reconstruction contracts.
  The ruling bars companies from U.S. allies such as France, Germany and Canada from bidding on those contracts — worth $18.6 billion — because their governments opposed the American-led war that ousted Saddam Hussein's regime.
  "If these comments are accurate ... it would be difficult for us to give further money for the reconstruction of Iraq," said Canada's deputy prime minister, John Manley. "To exclude Canadians just because they are Canadians would be unacceptable..."

  The directive from Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz, dated Friday and posted on a Pentagon web site Tuesday, limits bidders to firms from the United States, Iraq, their coalition partners and other countries which have sent troops to Iraq. It says restricting contract bids "is necessary for the protection of the essential security interests of the United States." (Yahoo News 10-12-2003)

  Vraag: Wat is eerlijkheid, gezien in
  het 'licht' van het Amerikaanse belang?

  Hebben en zijn

  Op school stonden ze op het bord geschreven.
  Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
  Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
  De ene werklijkheid, de andre schijn.

  Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
  Is van de wereld en haar goden zijn.
  Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
  Vervuld worden van goddelijke pijn.

  Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
  Is naar de aarde hongeren en dorsten.
  Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

  Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
  Is kind worden en naar de sterren kijken,
  En daarheen langzaam worden opgelicht.

  Ed. Hoornik

  Russia keen on bolstering cultural cooperation with Iran

  Min. v. Cultuur Moscow, Dec 9, IRNA -- Russian Minister of Culture Mikhail Yefimovich Shvydkoy here on Tuesday before his departure for Tehran, reiterated the need for expansion of cultural ties with Iran.
  He told IRNA that given the mutual desirable political relations, more diversity is indispensable in cultural cooperation between Iran and Russia.
  "Collaboration between the two states should not be limited to cinema, which is quite extensive due to the active presence of Iranian cinematographers in Moscow film festivals.
  Khatami "The two countries can exchange art groups active in various art fields and arrange literary and art expositions in both countries," he added.
  Turning to President Mohammad Khatami as a prominent cultural figure, he said that his personality has been lauded by every one who has met him.
  Shvydkoy referred to the signing of a protocol on cultural cooperation, which is of high significance to Russia, as one of the reasons for his visit to Iran. (IRNA 10-12-03)

  US used 9/11 as excuse to break international law

  This year's Nobel Peace Prize winner Shirin Ebadi, targeting the United States, said that the September 11 attacks had served to justify violating international law and human rights.
  "In the past two years, some states have violated the universal principles and laws of human rights by using the events of September 11 and the war on international terrorism as a pretext," she said...
  Chosen for her democracy-building efforts and her work to improve human rights and women's rights in Iran, one of three countries in what the United States considers the "axis of evil", Mrs Ebadi also pointed to the selective application of United Nations decisions. (www.smh.com 11-12-2003)


  Shirin Ebadi & Jezus

  "According to the Qur'an, the ministry of Jesus commenced from the cradle (Surah 3:49). God sent many prophets and messengers to lead the people of Israel. At the end, God sent Jesus to revive their Islam (then called Judaism). He came to enhance the inner meaning and purity of the religion that had become heavily burdened by outer ritual, dietary laws and abuse of power by rabbinical figures (Surah 3:43-40) the Qur'an mentions how Jesus preached and taught. He called the children of Israel to the worship of one God. He tried to bring unity among them and legalised things previously forbidden to them (Surah 3:50)." (Jesus in Islam)

  Moslims die zich druk maken over hoofddoekjes, reinheidsrituelen, gebedsmatjes en bestiale slachtpartijen waaraan de naam 'offer; wordt verbonden, wordt aangeraden het evangelie van de Profeet Jezus te bestuderen, een man die volstrekt maling had aan elke vorm van uiterlijk vertoon. Het feit dat Shirin Ebadi zich manifesteert als een vrouw die de vorm (het hoofddoekje) ondergeschikt maakt aan de geest (het recht en de menselijkheid) bewijst dat zij een bewonderaar van Jezus is, zodat elke moslim die werkelijk de Koran serieus neemt, haar eer zou moeten bewijzen.

  Zie ook: Jezus & de Farizeeërs

  "In het Nieuwe Testament verzetten de Farizeeën zich vaak tegen Jezus. Vooral omdat Hij omgaat met mensen die zij absoluurt wilden mijden: tollenaars en zondaars." (zie link hierboven)

  Jonathan Sacks & De Absolute Waarheid


  Arabieren & Het Internationale Recht

  "The right course is of respect to the security and rights of others, through dealing with others in peace and establishing the obligations required by way of equitable dialogue and on the basis of international law and international covenants." Saddam Hoessein

  The Arab countries are bound (as are Israel and the United States) by the obligations of international law and have, as members of the United Nations, a duty to uphold the charter, while the members of that organization (and particularly the permanent members of the Security Council) must support efforts to maintain international legality.
  The record of the Arab states in this area has on the whole been considerably better than that of Israel and the United States. From the Arab League proposal in 1947 to refer the Palestine question to the International Court of Justice up to the Beirut Summit Plan itself, international law has figured prominently in Arab arguments and proposals- and rightly so.
  For one of the striking features of the Palestinian conflict from the beginning has been that Israel-founded on the basis of international illegality and therefore compelled to continue illegal activities in order to maintain its position-has been a leading factor in undermining international law over a wide range of issues.
  The overall pattern of persistent illegality places Israel in the forefront of efforts to vitiate the effectiveness of international law and thereby weaken the protection that law affords in general...
  The Israeli settlement program in the occupied territories thus takes its place in a much larger picture and for that reason Arab efforts to maintain international laws in the Arab- Israeli problem are potentially of interest and benefit to the international community as whole.
  Yet this aspect of the situation seems to have been almost completely lost sight of in the West, and that this should be so highlights another aspect of the problem that must be borne in mind when assessing the Arab response to the challenge of Israeli expansionism: namely, that the success or failure of that response is often strongly influenced by misperception in the West for which the Arab world is only partly to blame.
  The point has been well-made by Prof. Edward Said that in some sense, Western observers have been pre-programmed not to understand the reality of the Arab predicament. And many in the West, even in the legal profession, seem to be pre-programmed also to disregard or minimize the importance of international laws as a standard to which states must be held. (A. Halawa, Syria times 10-12-2003)


  Baghdad Burning: 12-12-2003
  Impressies van een linkse vrouw in Irak

  We heard the latest statement from Washington about Germany, France, Russia and Canada not being allowed to have anything to do with the reconstruction. Iraq no longer feels like a country- it feels like war spoils: the winning team gets the pickings. So how is the world supposed to be involved in the reconstruction of Iraq when they are being deliberately excluded?
  It's a decision like this one that brings to light the complete uselessness of the Governing Council. Why is Washington calling the shots on the reconstruction issues? This means that even after a military occupation, we'll be under an economic occupation for years to come. Why aren't any of the new ministers or GC members saying anything about this? Somehow, I have a feeling that if they have anything to say, it'll be in accordance with this latest decision.
  There was a demonstration in Baghdad yesterday of about 4,000 people. The parties who are a part of the GC took part in an 'anti-terror' protest. The roads were closed for security reasons and helicopters were hovering over head. There were a couple of women's groups… I recognized some women from Al-Da'awa Al-Islamiya- Al-Jaffari's party. The Iraqi communist party and SCIRI were also involved. The irony is seeing SCIRI members hold up the "NO TERROR" banners (they could start by not terrorizing the Al-Iraqiya station because the anchorwomen don't wear hijabs…).

  Yesterday there was another large demonstration in Baghdad which was a peaceful anti-occupation demonstration. The demonstrators were mainly university students and teachers who were opposing the raids occurring in some colleges and universities. They were demanding the release of three women who were detained when the Technology University in Baghdad was raided. Their spokesperson, a professor, I think, said that this was going to be the first demonstration in a long series of anti-occupation activism being organized by teachers and students. (Bron)


  Invasion Of The Entryists
  ofwel: zijn de extremisten de baas?
  by George Monbiot

  One of strangest aspects of modern politics is the dominance of former left-wingers who have swung to the right. The "neo-cons" pretty well run the White House and the Pentagon, the Labour party and key departments of the British government. But there is a group which has travelled even further, from the most distant fringes of the left to the extremities of the pro-corporate libertarian right. While its politics have swung around 180 degrees, its tactics - entering organisations and taking them over - appear unchanged. Research published for the first time today suggests that the members of this group have colonised a crucial section of the British establishment.

  The organisation began in the late 1970s as a Trotskyist splinter called the Revolutionary Communist party. It immediately set out to destroy competing oppositionist movements... In 1988, it set up a magazine called Living Marxism, later LM. By this time, the organisation, led by the academic Frank Furedi, the journalist Mick Hume and the teacher Claire Fox, had moved overtly to the far right.

  In the late 1990s, the group began infiltrating the media, with remarkable success. (ZNet, 12-2-2003 )


  Iraqi Mass Graves
  From Multiple Causes

  In the past few months the graves of thousands of civilians have been unearthed in war-torn Iraq. Not surprisingly, the White House wasted no time in declaring the dead to be prime examples of Saddam Hussein's brutality and a further justification for the US-led invasion. But a check of the historical record on this matter reveals yet another calculated distortion by the US administration and its supporters.
  At the end of the 1991 Gulf War legions of Shia radicals - the kind we've seen clamoring for an Islamic state - assaulted and killed anyone associated with Iraq's secular government. Urged to 'take matters into their own hands' by the first Bush administration and wrongly believing that Iraq's army had been destroyed, armed militants went from city to city in southern Iraq mercilessly butchering scores of innocents. As put forth by regional analyst Sandra Mackay: "The rebels utilized their guns and numbers to seize the civilian operatives of the Baath government while former Shia conscripts turned on officers of the army. They hung their captives from rafters of an Islamic school, shot them in the head before walls turned into execution chambers, or simply slit their throats at the point of capture.' (The Reckoning: Iraq and the Legacy of Saddam Hussein, page 24)
  Dilip Hiro, another Iraqi historian, documents atrocities in the holy city of Kerbala: "Insurgents had attacked the army headquarters and seized weapons They decapitated or hanged 75 military officials, some of them Shia, and tortured many more." (Desert Shield To Desert Storm: The Second Gulf War, page 402) All said, several thousand policemen, clerks, military personnel and employees of the government were slain, according to Omar Ali, another regional authority. (See Crisis in the Arabian Gulf, page 147)
  Meanwhile in northern Iraq, Kurdish separatists were gearing up for their own shot at the regime. As far back as 1961 - seven years before Saddam Hussein came to power - they had been staging violent attacks on Iraq's central government, trying to leverage off a piece of the country to form their own fledgling state. Accepting Washington's pronouncements about a vanquished Iraqi military, up to 400,000 Kurds undertook a ferocious spree of mayhem that rivaled that of the Shia. According to Mackay, in Kirkuk "no one bothered to count how many servants of Baghdad were shot, beheaded, or cut to shreds with the traditional dagger stuck in the cummerbund of every Kurdish man. By the time Kurdish rage had exhausted itself, piles of corpses lay in the streets awaiting removal by bulldozers." (The Reckoning, page 26)
  This unrestrained carnage, documented by several additional sources, is what the White House (and the media) characterize as "rising up against Saddam". Unfortunately for the Kurdish and Shia murderers, Iraq's army was far from destroyed. After withdrawing from Kuwait in accordance with US mandates, the Republican Guards and other units regrouped and commenced a methodical campaign to hunt down the assailants and restore order.

  No one denies that the regime's response was swift and merciless, or that many innocents were caught up in the retaliation and destruction. But if blame is assigned, shouldn't it start with the instigators of the carnage along with the foreign government who misled them about the forces they were going up against and yet egged them on?
  Like claims about Iraq's weapons of mass destruction or Baghdad's links to Al Qaeda, the mass graves of Iraq are another example of history and reality being distorted to fit the ulterior motives of the White House. (By Mark Gery, M.E. Times 12-12 03)


  Saddam Hussein & Het Goede Geweten

  "He who stands up against injustice, should himself refrain from causing injustice others, and should remember that speaking of justice will be meaningless if capital is allowed rule beyond its limits or influence the process of decision-making. Political and legal justice remains meaningless without social and economic justice. The fight against the wolves and the corruptors will not succeed, if they have contacts and partners inside the corridors of government and the palaces of the Sultan. All of this, in order to be achieved, requires the establishment and protection of justice. Authority must have its sward while power must have its own mind, eyes and good conscience."

  Saddam Hoessein,
  on the occasion of the 34th anniversay of the 17-30 july revolution


  Iraq Council Confirms Saddam Caught Alive
  By HAMZA HENDAWI, Associated Press Writer

  Saddam in zijn gloriedagen BAGHDAD, Iraq - U.S. military captured Saddam Hussein alive in his hometown of Tikrit on Sunday, eight months after the fall of Baghdad, the Iraqi Governing Council said. Celebratory gunfire erupted in Baghdad. The statement said Saddam was captured in a joint operation by troops from the U.S.-led coalition and Kurdish Iraqi forces. (14-12-2003)


  Scherts of Recht?

  Na de gevangenname van Saddam Hussein is het zijn taak als figurant op te treden tijdens een zitting van een nieuw op te richten 'Iraaks Strafhof', een instituut dat (geprojecteerd op wereldniveau) door Israel en Amerika op een enigszins lachterige wijze wordt aangeduid met de niet al te prijzende benaming: "Kangoroo-Court".
  Sjiieten, die al eeuwen wachten op de terugkeer van een rechtvaardige Mahdi, mogen binnen dit 'schertshof' opperrechter zijn.

  Zie ook: Amerika & de Schertsrechtbank
  De Rechtvaardige Mahdi


  We never had WMD,
  former president tells interrogators

  Saddam Hussein told his American interrogators that Iraq never had weapons of mass destruction, claiming that they were an invention of the US government to justify an invasion, it was reported last night.
  Time magazine, quoting an unnamed intelligence official, said Saddam was taken to a cell at Baghdad airport after his capture and interrogated. According to a transcript seen by the official, Saddam was asked: "How are you?" He said: "I am sad because my people are in bondage". He was offered a glass of water but refused, saying: "If I drink water I will have to go to the bathroom and how can I use the bathroom when my people are in bondage?"
  The official said that Saddam avoided answering questions directly and at times appeared less than coherent. But when he was asked whether Iraq had weapons of mass destruction the official said he said: "No, of course not. The US dreamt them up itself to have a reason to go to war with us." (By Chris Bunting, 15-12-2003)


  Saddam & De Extremisten

  waar zijn de Amerikaanse communisten? Na zijn gevangenname werd Saddam gevraagd wat hij vond van de mensen die feest vierden in Irak. Het laconieke antwoord was: "Gewoon een stel herrieschoppers". Met andere woorden: lui zonder principes die op een domme manier elke machthebber de kont likken...
  Wie bereid is zich op te stellen als cynisch waarnemer zal de man ongetwijfeld gelijk geven. Waar het principe 'Macht is recht' heerst zullen niet de meest eerlijke en inteligente mensen naar boven drijven. Integendeel. Eerlijke en intelligente mensen verafschuwen hypocrisie en verkrachting van het recht en zij zullen zich vol walging afwenden van het onbetrouwbare schorriemorrie dat vanuit opportunistische overwegingen zichzelf uitlevert aan elke gek die macht bezit.
  De gevangenname van Saddam laat - via de reacties van het publiek - zien wie werkelijk principieel durft te zijn en wie een doodgewone opportunist is, iemand die bereid is elke gruweldaad te rechtvaardigen, wanneer die plaats vindt uit naam van 'goede' machthebbers.
  Saddam een 'duivel' of een 'monster' noemen is onzin. De man was een autoritaire Arabische leider die het autoritaire leiderschap verdedigde, zoals alle autoritaire leiders in het Midden-Oosten dat doen - ook Ariel Sharon, die zich laat leiden door het extreem-rechtse gedachtegoed van de 'macht is recht denker' Jabotinsky.
  De 'wandaden' die Sharon begaat worden 'goed' genoemd omdat hij de macht bezit. De 'wandaden' van Saddam worden 'slecht' genoemd omdat hij geen macht bezit, hetgeen betekent dat met het uitschakelen van Saddam de extremisten die hij bestreed 'goed' en 'sterk' worden gemaakt.

  Wat we nu bereikt hebben is niet de versterking van de democratie, maar de versterking van het extremisme:

 • De Islamitische revolutie van de despotische theocraat Khomeini, die de geestelijke vader is van de 'rechters' die Saddam Husseim mogen straffen (in een theocratie staat de priester boven de wet en regeert hij bij goddelijk decreet).
 • De radicale communisten, die zich laten leiden door het gedachtegoed van massamoordenaars en anti-religieuzen die in het verleden kerken om toverden in boerenstallen (zij werden door Ronald Reagan 'het ultieme kwaad' genoemd).
 • Eextreem-rechtse nationalistische separatisten, die elke democratische eenheidsgedachte afwijzen, omdat ze altijd primitief groepsbelang boven algemeen belang plaatsen (Rusland en Turkije verafschuwen dergelijke 'rotzooitrappers').
 • Principeloze kapitalisten, onder leiding van de pro-Zionistische bankier Chalabi, die democratie zien als de dictatuur van het maffiose kapitalisme, en die daarom bereid zijn met elke antidemocratische gek een akkoord te sluiten, zolang die samenwerking geld en politieke macht oplevert, en:
 • De rechtse Zionisten in Israel (en Amerika), die rustig (veilig onder de plu van Bush & Blair) alle resoluties van de VN naast zich neer blijven leggen, onder het motto: wie als onderdrukker demonen schept is altijd vrij en blij....

  Het zal duidelijk zijn dat het steunen van diverse vormen van collectivisme: geestelijke dictatuur (de priester = god), platvloers materialisme, nationalistisch separatisme, maffioos kapitalisme en extreem-rechts Zionisme geen enkele eerlijke en intelligente democraat ( = iemand die elke vorm van totalitair-collectivistisch denken afwijst) met gevoelens van enthousiasme zal vervullen.
  Democraten wijzen autoritair leiderschap alleen dan af, wanneer de autoriteit het extremisme steunt of bevordert. Saddam Hussein was de vijand van het extremisme en met zijn val wordt het beest van de hersenloze, aan geen enkel democratisch principe gebonden massa op ons allen losgelaten, een gevaarlijk principeloos monster dat verborgen wordt achter mooie plaatjes van zogenaamd redelijke democraten: poppenkast dus, plaatjes kijken in een tot kijkdoos teruggebrachte wereld, waaruit alles wat op een eerlijke en intelligente wijze principieel wil zijn verwijderd wordt. (15-12-2003)

  Saddam Hussein over de oorlog met Iran: "Several heads of states of Islamic nations tried to put an end to the war and so did other friendly nations, international organizations and political and social personalities in addition to Iraq's peaceful initiatives over the span of eight years. The total number of such initiatives and calls for peace exceeded 215." (Bron)

  Dit kleine zinnetje, dat melding maakt van een poging onnodig bloedvergieten te voorkomen, laat zien waar de Islamitische Revolutie van Khomeini voor staat. Niet voor verdraagzaamheid en het sluiten van compromissen. Integendeel: een kil verlangen monsterlijke vormen van autoritair religieus denken op te dringen aan anderen. Zolang de sjiieten zich niet distantieren van de theocratische revolutie van Khomeini zijn zij (gezien vanuit anarchistisch oogpunt) 'de monsters' - en niet Saddam Hussein.

  Het Iraakse Baath-tijdperk


  Gevleugelde woorden van een gevluchte allochtoon

  In de Volkskrant van 15 december feliciteert Kader Abdollah president George W. Bush. Kader Abdollah heeft in het verleden als marxistisch zakenman de theocratische despoot Khomeini aan de macht gebracht, ontdekte dat Khomeini de vijand was van het marxisme en besloot daarop te vluchten naar Holland.
  Omdat ik als anarchistisch schrijver (anarchisme = macht controleren) de vijand ben van elke opportunist die weigert een luis in de pels van de macht te zijn heb ik in het verleden een kritisch artikel aan hem gewijd. De lezer wordt aangeraden dat kleine strijdbare vrijheidspamflet te lezen.

  Valse Romantiek


  Saddam's Laatste Woonplaats


  "Christian images of the Last Supper
  and the Virgin Mary were on the walls..."

   
  Hoewel veel mensen Saddam Hussein proberen af te schilderen als 'de sterke man' die ze zelf zijn, blijkt uit zijn gevangenname dat hij het tegendeel was van de dictator die wij als ‘god’ aanbidden.
  Wij denken dat we goed zijn. Wij denken dat we vrij zijn. Wij denken dat we eerlijk zijn. Maar we leiden een leugenleven en alleen diegene die zich losmaakt van die leugenwereld is in staat die harde waarheid duidelijk te maken.
  Dat is niet mijn boodschap, maar de boodschap die de door Amerikanen en moslims aanbeden profeet Jezus de wereld wilde brengen...

  Degenen die zich 'christen' noemen maken zich nooit los van de kleinburgerlijke algemeenheid. Kunstenaars behoren tot de weinige mensen die inzien dat onze wereld bedrog is. Wijzen, kluizenaars, gekken en dwazen, uitgestotenen, al diegenen die niet meedraaien in de grote leugenmachine die het leven - ondanks al onze goede bedoelingen - is.
  Dikke, zelfvoldane kleinburgers horen niet tot die categorie. En toch zijn het altijd die aangepaste, verwende arrogante kwasten die hoog van de toren blazen wanneer het er op aankomt anderen te veroordelen.
  Zij vormen nu eenmaal - waar ter wereld ze zich ook bevinden - 'de morele meerderheid' en zij prediken daarom altijd de dictatuur van de meerderheid, die volgens hen verkieslijker is dan de dictatuur van een minderheid, een onzinnige stelling, die aantoont dat filosofie in onze zogenaamd vrije wereld bedreven wordt door mensen die zich er niet van bewust zijn dat filosoferen in de eerste plaats het wegvagen is van schijnzekerheden, die het tot aan de wortels doordenken van problemen mogelijk maakt.
  Al Dawr 2003 Saddam Hussein was sterk dankzij het leger en het politieapparaat. Zonder dat leger en dat politieapparaat wordt hij de mens die hij was toen hij gevangen genomen werd: een psychisch labiele, eenzame kluizenaar in een eenvoudig woninkje, met een stel kippen buiten de deur, een schuilplaats onder de grond, een zak vol chocoladerepen in de koelkast en een paar zoetelijke afbeeldingen van Jezus en Maria aan de muur. Kortom: een simpele, aan zoetigheid verslaafde man die juist vanwege zijn simpelheid in niets verschilt van de gemiddelde burger die denkt dat hij beter dan de anderen is.
  Juist die onwaarschijnlijke simpelheid en eenvoud verraste de militairen die hem gevangen namen. Zij hadden verwacht dat Saddam als een soort superman schuil zou gaan in een hypermodern bunkercomplex, voorzien van de meest geavanceerde technische snufjes, zoals zij die zelf hebben ontworpen voor hun president. Maar het beeld van het grote immense kwaad werd aan stukken geblazen toen Saddam een eenvoudige kluizenaar bleek te zijn, die alles bezat (zelfs een tas met Amerikaanse dollarbiljetten), behalve de tekenen en de symbolen van de macht die het Amerikaanse leger hem had toebedacht.
  Geen lijfwachten en bedienden, geen modern communicatiecentrum, geen radar, geen moderne techniek - alleen een klein koelkastje met wat chocoladerepen, een doos vol eieren, een ventilator en een paar kitscherige plaatjes van Jezus en Maria aan de muur. Een onderkomen, waarin je niet een moslimleider zou verwachten aan te treffen, maar de christelijke leider George W. Bush, die een navolger van de armoede predikende waarheidsverkondiger Jezus van Nazareth zegt te zijn.
  Teheran: Khomeini viert overwinning George W. Bush is als machtige, aan geld en leugens verslaafde wereldleider de tegenpool van Jezus en kan daarom alleen maar 'de antichrist' worden genoemd. Jezus is recht en waarheid en werd gekruisigd omdat hij zijn principes niet wilde verloochenen. Met zijn dood werden het recht en de waarheid vernietigd. Hetgeen betekent dat alleen diegene christelijk is die weigert het recht en de waarheid aan het kruis te nagelen. Een mens die walgt van de Khomeini’s, de Sharon’s, de Chalabi’s, de Stalin’s en de Jabotinksi’s, die onze wereld met hun primitieve machtsverlangens al zo lang terroriseren. Een mens kortom, die naar de kitscherige, zoetelijke plaatjes van Jezus en Maria kijkt en bij zichzelf denkt:

  "Een hart! Een hart zou ik moeten hebben? Maar waar mijn God kan ik zoiets simpels vinden in een wereld waarin alles wat een mens mag bezitten sadisme is en brute, dierlijke macht…”

  Zie ook: Het getal van het Beest, en:
  De vloek van de republikeinen