New Age &
de anti-christ

God de Moeder

over ketterse vrouwen en religieuze politie
Ik ben de eerste en de laatste,
Ik ben de geëerde en de verachte,
Ik ben de hoer en de heilige,
Ik ben de vrouw en de maagd,
Ik ben de moeder en de dochter,
Ik ben kennis en onwetendheid,
Ik ben schaamteloos en ik schaam mij,
Ik ben zonder God en ik ben degene wier God groot is...

Uit: Donder, Volmaakte Geest


New Age & De Satan

Info The New Age is the "spiritual AIDS" of our times, because it takes away the defenses of the person by destroying the spiritual immune system of humility. It is the greatest menace against Christianity.
"Shirley McLaine", the Academy Award-winner, may be the high priestess of the whole umbrella, with her seminaries, books, TV series...
Other celebrities: Singers John Denver, Tina Turner, Willie Nelson. Actors Levar Burton, David Carradine, Dennis Weaver. Actresses Linda Evans, Sharon Gless, Sally Kirkland. Movie producers Steven Spielberg, George Lucas, Gene Rodenberry... (Bron)

The New Age Movement is a false religion motivated and taught by Satan's demons masquerading as benevolent spirit guides concerned with the welfare of humanity.
Shirley McLaine is the most visible of the New Age promoters. She has begun a 300 acre spiritualistic retreat center in Crestone, Colorado that will make Channelers (those whom evil spirits speak through) available for any and all visitors.
The basic New Age worldview is that "all is God"... This is why the Eastern gurus claim they are God -- and so it is everyone else.
From a Biblical point of view, these experiences are dangerous... The experiences cause people to wrongly believe they are inwardly God. And as such, they prevent faith in Christ as Saviour.
To put it simply, the teachings and practices of the New Age are the teachings of the spirits of demons.

Dr. Harold L. White, conservatief christelijk leidsman

Rightist cynicism - By Akiva Eldar

Info Not since the Camp David summit of 2000, when then-premier Ehud Barak tried to reach an agreement with Yasser Arafat (or maybe merely "expose his true face") have the Temple Mount and the right of return been so celebrated. Rightist hawks, with the help of a few plucked doves in the Labor Party, are pouring fire and brimstone on the "Geneva criminals" who had the temerity to even consider handing the Holy of Holies over to the Muslims.
The issue of sovereignty over the Holy of Holies has even penetrated Yosef Lapid's secular skin. The burning debate - whether the Geneva Accord leaves an opening to the claim of a right to return - enables the Shinui platoon to distract its voters' attention from the legitimization it is giving to radical religious nationalism.
In an interview to the weekly Sheva on October 2, Rabbi Mordechai Eliahu, one of the spiritual leaders of the National Religious Party, explains the real reason why Shinui's partner opposes the Geneva Accord. Here are some of the quotes: "The Six Day War was a miracle .. it's not yours, it belongs to the Blessed One ... saving lives means not giving them a single centimeter."
"Without the feeling of continuity with the ancient Israelite kingdoms, for whom the Temple Mount was the center of their existence, we really are foreign invaders," wrote Minister Natan Sharansky on these pages last week. "Giving up the Temple Mount is a justification of the Palestinian argument: You have no right to be in this country."
In other words, from the establishment of the State of Israel until June 1967, we lived here as foreign invaders.
In other words, a peace agreement that for the first time guarantees free entry to the Temple Mount strips us of our right to be here. That's worse than cynicism. It's the defamation of Zionism itself. (Haaretz 20-10-2003)


Religion of the Northern Kingdom

All of the 19 kings of the northern kingdom were evil and led Israel into the worship of the golden calf. Many of them also served Baal, yet none of them ever made one attempt to restore the true religion of Yahweh.
Jeroboam founded the northern kingdom of Israel and established calf-worship, which was the religion of Egypt. It wasn't long before the calf became the popular symbol that would stand for Israel's independence from Judah. In fact calf-worship was so deeply rooted into the lives of those living in the northern kingdom, that it was the not completely done away with until the utter destruction of Israel.
Baal worship was introduced to Israel by Queen Jezebel, and it lasted for about 30 years. Baal worship was finally done away with during the ministries of Elijah and Elishah. (Bible-history.com)

All of the 19 kings of the northern kingdom were evil

Weinig mensen realiseren zich dat de naam 'Israël' verwijst naar een 'joods' koninkrijk dat niet wilde deugen. Duizenden jaren geleden waren er 'goede' Israëlieten - de bewoners van het koninkrijk Juda - en 'slechte' Israëlieten - de bewoners van het koninkrijk Israël.
Die onderverdeling in goed en slecht moet met een korrel zout genomen worden, omdat de geschiedenis van het jodendom geschreven is door 'de goeden', hetgeen betekent dat alles wat het imago van de goeden aan kan tasten wordt verdonkeremaand, weggewist uit de geschiedenis of op een zodanige wijze geďnterpreteerd dat het 'eigen waarheidsbeeld' daarmee onaantastbaar wordt. Met andere woorden: in een wereld die geregeerd wordt door de goeden bestaat er geen historische waarheid. Goede mensen maken geschiedenis en ze haten al diegenen die op een afstandelijke, gewetensvolle wijze de geschiedenis willen bestuderen (bestuderen is ‘laten spreken’).
Daarom is het opmerkelijk dat in de strijd om de Tempelberg, die gezien wordt als het eeuwige symbool van de joodsreligieuze goedheid, rabbijnen met het argument komen aandragen dat Jeruzalem altijd de heilige stad van het Israëlitische volk is geweest. Dat argument is namelijk vals, zoals het van een bijbelsite gelichte citaat hierboven aangeeft.
De naam Israël verwijst naar een koninkrijk van ketters, een koninkrijk dat zelfs gedurende een tijdsperiode van dertig jaar - volkomen in strijd met de patriarchische wetgeving van conservatieve joden - geregeerd werd door een koningin...: JEZEBEL, die de Baalsreligie invoerde...
Info Als NEW AGE denker voel ik - dat spreekt vanzelf - me erg verwant met deze ketterse Israëlische Koningin. Ik voel er zelfs erg veel voor om joden op te roepen een monarchistische beweging in Israël in het leven te roepen die zich ten doel stelt Israël terug te voeren naar de goede oude ketterse tijden waarin de ketterse koningin JEZEBEL de macht bezat in Israël.
Zionisme, dat aanvankelijk sterk links georiënteerd was, zodat anarchisten en socialisten zich er in thuis konden voelen, heeft volgens mij doelbewust gekozen voor de naam ISRAËL. Israël is het ketterse koninkrijk, de vijand van Juda, en daarom een land dat maling dient te hebben aan de stad Jeruzalem, die het symbool is was van religieuze achterlijkheid en onverdraagzaamheid.
Het blijft echter vreemd dat zo weinig Zionisten kiezen voor het ketterse verleden van de Israëlieten, een daad die - juist omdat het Zionisme van oorsprong een seculiere beweging is - als een logische vorm van handelen kan worden omschreven.
Zionisten die (zoals Amerikaanse politici dat doen) briefjes stoppen in spleten van een oude muur zijn in feite antizionisten, vijanden van het anarchistische en het socialistische gedachtegoed van de liberale zionisten.
Terug dus – zo zou ik vol verve willen uitroepen - naar de traditie, eerherstel van de 19 ketterse koningen die de werkelijke heersers waren van Israël. En wie geen ketter wil zijn, een volgeling van JEZEBEL, die moet maar kiezen voor opdeling van Israël in twee delen: een progressief, ketters deel, waar de echte Israëliërs kunnen wonen, de anarchisten en de socialisten, en een primitief conservatief deel, het koninkrijk Juda, waar diegenen koning kunnen worden die geloven dat de geschiedvervalsing van de conservatief-religieuze Ezraisten de absolute waarheid is.

Zie ook: Jezebel, Queen of Israel, en
Shahar & Shalim - over de liefde en de dood


Christus & De Paus

"Terwijl de Paus zijn jubileum in Rome viert... gaat de nuntius, zoals de traditie wil, zelf voor tijdens een mis ter gelegenheid van de verjaardag van de pauskeuze.
Info Op de voorste rij luistert minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer aandachtig mee naar de preek van bisschop Hurkmans... Hurkmans spreekt vol bewondering over de wijze waarop Johannes Paulus invulling heeft gegeven aan zijn Petrusdienst, de naam voor de pauselijke taken als de vertegenwoordiger van Christus op aarde..." (De Volkskrant 20-10-2003)

"Do not be turned off by the word Christ. It is pre-Christian and came from Plato’s Christos, meaning the True Self of Everyone." John Randolph Price

Het verschil tussen reguliere religie en de gnostische wijsheidsleer wordt aangegeven door de twee hierboven weergeven citaten. De reguliere religie plaatst een vergoddelijkte autoriteit, een man die het 'Christusschap' als zijn exclusieve eigendom beschouwt, aan de top van een machtspiramide, waar hij wordt aanbeden door principeloze opportunisten, die geen echte moraal bezitten, omdat ze altijd diegene rechtvaardig vinden die de macht bezit. De gnosis echter ontkent het antidemocratische principe van de macht en erkent de gelijkheid van alle mensen door het Christusschap te zien als een goddelijk bezit dat in elk mens schuilgaat, een lichtend bewustzijn dat erop wacht tot leven gewekt te worden door verlichte, morele mensen die het als hun taak zien de lijdende, onbewuste mensheid te helpen.
Het zal niemand ontgaan dat de stelling 'Christus is de paus' en de uitspraak 'Christus is het ware zelf van iedereen' niet aan elkaar gelijk zijn. De Paus is een machthebber die nooit zijn ware zelf aan de mensen kan laten zien. Hij mag in feite ook geen eigen persoonlijkheid bezitten, omdat van hem wordt verwacht dat hij zich identificeert met een leugen. Hij moet 'de' vertegenwoordiger van Christus zijn. Hij alleen is een goddelijke uitverkorene. Alle anderen zijn dienaren die de goddelijke macht dienen te aanbidden en te gehoorzamen. Elke vorm van collegialiteit ontbreekt. God is absolute, totale eenzaamheid. Tederheid, wellust, passie, overgave aan een ander mens zijn afwezig en worden ook onderdrukt in al diegenen die het als hun taak zien zichzelf geestelijk te ontwikkelen.
Ik ben opgegroeid in de jaren vijftig, toen het nog gewoon was dat protestanten in katholieken 'vieze papen' zagen die ‘de antichrist’ zouden aanbidden. De antichrist was de Paus.
Omdat ik een klein onwetend kind was snapte ik niet wat ze bedoelden. Ik was niet bijzonder vroom, bezat wel een wijwaterbakje en een klein kindergebedje dat over een beschermengel handelde, een begrip dat me als gevoelig, hevig naar liefde verlangend jongetje sterk aansprak, maar verder reikte mijn religiositeit ook niet. Zondags waren er drie missen: een korte mis, een langere mis met zang, en een hoogmis voor de uiterst vromen.Van die drie missen heb ik alleen de korte dienst meegemaakt. Het verschijnsel 'hoogmis' (katholieken spreken over een mis voor drie heren) is aan mij voorbijgegaan. Alsof ik instinctief al aanvoelde dat er iets mis is met een wereld waarin drie heren een ritueel opvoeren dat hoog is...
Hoogheid heeft me nooit bijzonder aangesproken. Waarschijnlijk ging er gedurende mijn kindertijd al 'een duivelse, ketterse geest' in me schuil, die me influisterde dat je hoge religieuze heren maar beter kunt mijden...
Hoe het ook zij, een feit is dat alle hoogheid van de wereld niet heeft kunnen beletten dat ik als gevoelig mens door agressieve maniakken op een maatschappelijk zijspoor werd gezet, zodat ik hier alleen maar kan stellen dat vals-spirituele autoriteit een wereld van dierlijke agressie alleen maar in stand houdt.
Bevrijding ligt niet in het aanbidden van op gelijkschakeling en onderwerping gerichte hoogheid en macht. De vrijheid van het Christusschap ligt in de erkenning van het principe van het recht op eigenheid en het kiezen voor het verlangen onbewuste, liefdeloze, aan dierlijk-agressieve machtsimpulsen overgeleverde mensen het bevrijdende licht van de zelfwording te schenken – ook als dat betekent dat mensen die zichzelf op een vals-autoritaire - dus egoistische - wijze belangrijk willen maken daarvoor in hun hemd moeten worden gezet.

Zie ook: De Lof der volledigheid

Islamic Societies and West
Not Inherently Antagonistic: Annan

gedeelten uit een redevoering van Kofi Annan, die op 16 oktober namens hem werd uitgesproken door Lakhdat Brahimim tijdens een top van Islamitische landen in Maleisie.

Over a thousand years, Islam spread from the land of the Prophet Muhammad into large parts of Europe, Africa, and Asia. Islamic scholars produced a dazzling array of achievements - in theology, philosophy, history, literature, architecture, art, astronomy, mathematics, medicine and other sciences.
This rich history proves that there is nothing natural or inevitable about the sad state in which so much of the Islamic world finds itself today. The Muslim peoples are capable of much greater things - and they know it.

Excellencies, as leaders it is our duty to face reality. 4nd the reality is - I say it with the deepest humility and sadness - that in this rapidly changing world, most Islamic societies have fallen far behind.
Most of my Muslim friends - indeed, most of you - complain to me that the state systems of the Islamic world are weak, as is its influence in shaping world events for the better.
Many Muslims also complain that, far too often, they cannot participate as they should in shaping the direction of their countries, and that many of them, particularly women, are denied the fundamental human rights which are not only enshrined in the United Nations Charter but also clearly entailed by the Islamic principle of the equality of all human beings under God.
Extremist dogmas are gaining ground, impeding the progress of the entire Umma and threatening the security of people all over the world. These contemporary maladies, along with many other factors - including the legacy of colonialism and the unfair world trading system - are holding Islamic societies back.
And the Islamic world has been traumatized, particularly in recent years, by the suffering of Muslims in many places. Nowhere is that suffering more acute than in Palestine, where thousands have been killed. Muslims - and their Christian brothers and sisters too - suffer under a harsh and prolonged occupation, replete with collective punishment, use of disproportionate military force, destruction of houses and crops, unjust expropriation and closures, illegal settlements, and a fence being built on land that does not belong to the builders.
No one can be surprised at their feelings of humiliation, anger and despair - feelings that are shared by Muslims everywhere.

Key western governments must act with much greater determination to help redress the justified grievances of Muslims, in Palestine and elsewhere.
And they must match their rhetoric of respect for human freedom with action to promote development, including a free and fair international trading system.
But you too must play your part.
We know that only when Muslims enjoy their fundamental tights and freedoms - only when the Holy Quran is understood as enjoining education for all, and when the creative talent of so many Muslims, including women, is harnessed to develop the Muslim communities - only then will the Islamic world be able to assert it influence in shaping world events for the better.
Excellencies, the path of political reform, education and development is the only one that offers real hope of a more prosperous present and a glorious future. Only you can lead your peoples on that path. And you must. As the Holy Quran says:
"Verily, never will Allah change the condition of a people until they change what is in themselves." (Tehran Times 21-10-2003)

Islam & Christendom

Wie de redevoering van Kofi Annan leest ontdekt dat hij zich primair laat leiden door de anarchistische gelijkheidsgedachte die stelt dat alle mensen gelijk zijn onder God.
Het is die gedachte die volgens hem het raakvlak vormt tussen de Islam en het Handvest van de Verenigde Naties. De Islam is volgens die visie primair een humanistische religie, die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw, homo en hetero en gelovige of ongelovige. De Islam, met andere woorden is een holistische religie die uit verscheidenheid eenheid wil opbouwen, een streven dat tijdens de bloeiperiode van de Islam (900-1200) inderdaad werd gerealiseerd.
Dat de verlichtende werking van de Islam niet is doorgezet mag rustig worden toegeschreven aan de conservatieve, negatieve invloed van de zich ontwikkelende Westerse landen, die een conservatief, uiterst onverdraagzaam religieus wereldbeeld koppelden aan kapitalistische expansiezucht.
De verderfelijke invloed van Westerse religie en ordinair roofkapitalisme wordt door Westerse landen zelden onder de aandacht van het publiek gebracht. We waren jarenlang in de ban van 'het gevaar van het communisme', maar nu dat communisme als imperialistische wereldmacht van het toneel verdwenen is weigeren we de gebreken van het imperialistische, aan een antihumanistische christelijke religie gebonden kapitalisme in ogenschouw te nemen.
Onze kritiek richt zich nu vooral op Islamitische extremisten, maar het eigen extremisme, dat Kofi Annan op een niet mis te verstane wijze veroordeelt in zijn redevoering, wordt nauwelijks serieus genomen.
De Islam wordt door algemeen gezien als een achterlijke religie. Het christendom echter, waarvan de rechtse regering Bush de vertegenwoordiger is, wordt buiten beschouwing gelaten, terwijl het toch echt zo is dat alle grote linkse en liberale denkers in het verleden de primitieve tegen de geestelijke vrijheid gerichte moraal die door het conservatief-autoritaire christendom wordt uitgedragen veroordelen.
De felste bestrijder van de christelijke moraal was Friedrich Nietzsche, die zijn afkeer vooral tot uiting heeft gebracht in het filosofische pamflet 'De Antichrist'.
Op de achterflap van het door de Arbeiderspers uitgegeven exemplaar dat ik in mijn bezit heb staat de volgende tekst te lezen:

info "Voor Nietzsche was het christendom de belangrijkste oorzaak van de ineenstorting van de klassieke beschaving en de voornaamste bevorderaar van geestelijke nivellering, kuddegeest, massificatie en decadentie... Tegenover het christelijke godsbegrip en alle ideologieën die daardoor beďnvloed zijn, plaatste hij zijn 'levensfilosofie'. Zich richtend tegen vrijwel alle slogans van zijn tijd - imperialisme, Deutchtum, pangermanisme, antisemitisme, Wagnerdweperij, filisterdom en censuur - proclameerde hij 'de leer van de eeuwige wederkeer' als bevestiging en aanvaarding van ons leven op aarde."

In het boek zelf zijn door de kritische bewonderaar die ik in de jaren zeventig was met behulp van potloodstrepen tekstgedeelten gemarkeerd die volgens mij ontrukt dienden te worden aan het grote zwartte gat van de vergetelheid waarin veel levenservaringen verdwijnen
Een aantal van die gemarkeerde gedeelten geef ik hieronder weer:

Uit: 'De Antichrist' van Friedrich Nietzsche

Intellectuele opdracht van de mens: "Eerbied voor jezelf; de liefde tot jezelf; de onvoorwaardelijke vrijheid tegenover jezelf..." (voorwoord)

"De deugd, de plicht, het intrinsiek goede, het goede met een onpersoonlijk en algemeen geldig karakter - hersenschimmen...
De diepste wetten van behoud en groei gebieden het omgekeerde: dat iedereen zijn eigen deugd opspoort... Niets ruďneert het innerlijk diepgaander dan de minste of geringste onpersoonlijke plicht, de minste of geringste offerdaad voor de moloch van de abstractie....
Wat is funester dan te werken, te deken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep-persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de plicht? Dat is gewoonlijk het recept voor de decadence, ja voor de idiotie..." (hfdst. 11)

Het boeddhisme is honderd keer realistischer dan het christendom - het heeft de erfenis in het bloed van het zakelijk en koel problemen aan de orde stellen, het volgt op een eeuwenlange filosofische beweging; het begrip 'god' heeft dan allang afgedaan. Het boeddhisme is de enig werkelijke positivistische religie die we kennen... Het is geen strijd tegen de zonde, maar laat de werkelijkheid geheel en al in haar recht door te zeggen: "Strijd tegen het lijden"...
De Boeddha eist ideeën die rustgevend dan wel opwekkend zijn - hij bedenkt middelen om zich de anderen te ontwennen. Hij ziet goedheid, goeiig zijn als bevorderlijk voor de gezondheid. Gebed? Geen sprake van; van ascese al evenmin...; nooit of te nimmer dwang, zelfs niet binnen de kloostergemeenschap... (hfdst. 20)

In het christendom wordt bij wijze van werkverschaffing, van middel tegen de verveling de casuďstiek der zonden beoefend, de zelfkritiek, de gewetensinquisitie; hier worden de gevoelens jegens een machthebber, 'god' genaamd, voortdurend in stand gehouden (door middel van het gebed).... Christelijk is een bepaalde neiging tot wreedheid jegens zichzelf en anderen; de haat tegen andersdenkenden; de wil om te vervolgen... Christelijk is de dodelijke vijandschap tegen de meesters der aarde... Christelijk is de haat tegen de geest, tegen trots, moed, vrijheid... Christelijk is de haat tegen de zinnen, tegen genietingen in het algemeen.. (hfdst. 21)

Over de joods-christelijke god: “Het godsbegrip was vervalst, het begrip moraal ook; maar het joodse priesterdom liet het daar niet bij. Allerminst: de hele geschiedenis van Israël konden zij niet gebruiken: weg ermee! Deze priesters hebben het wonder van de vervalsingkunst gewrocht dat voor ons gedocumenteerd is in een goed deel van de bijbel: zij hebben hun eigen volksverleden met een onvergetelijke minachting jegens elke overlevering, jegens iedere historische realiteit, vertaald in religieuze termen... Deze uiterst schandalige daad van geschiedvervalsing zou ons veel pijnlijker treffen als de kerkelijke geschiedenisinterpretatie van tientallen eeuwen ons niet vrijwel immuun gemaakt had voor de eisen der rechtschapenheid in historicis...
Onder de handen van de joodse priesters werd de grote tijd in de geschiedenis van Israël een periode van verval... Zij hebben van de machtige, uiterst vrij uitgevallen gestalten uit Israëls geschiedenis al naar behoefte armzalige kuipers en konkelaars dan wel 'goddelozen' gemaakt...
Het hele onheil bestaat hieruit dat men van de 'heilige schrift' vervreemd is... Wat was er gebeurd? De priester had eens en voor al geformuleerd hoe hij het wil hebben... Van nu af aan is alles in het leven zo geregeld dat de priester onmisbaar is...
De priester leeft van de zonden, hij is erop aangewezen dat er gezondigd wordt... Hoogste regel: God vergeeft hem die boete doet - in normale bewoordingen: die zich aan de priester onderwerpt. (hfdst. 26)

Men zou Jezus een 'vrije geest' kunnen noemen - hij heeft niets op met al wat vast is: het woord doodt, alles wat vast is doodt. Het begrip, de ervaring 'leven' verzet zich bij hem tegen alle soorten woord, formule, wet, geloof of dogma. Hij spreekt uitsluitend over het diepste innerlijk: levem ofwel waarheid ofwel licht is zijn woord voor het diepste innerlijk... (hfdst. 32)

Als ik van deze grote symbolist iets begrijp, dan is dat hij uitsluitend innerlijke realiteiten wenste te zien als realiteiten, als waarheden - dat hij de rest slechts zag als tekenen, als gelegenheid tot gelijkenissen. Het begrip 'mensenzoon' is geen concrete persoon, maar een eeuwige feitelijkheid, een van alle tijdsopvattingen losgemaakt psychologisch symbool. Hetzelfde geldt voor de god van deze symbolist, voor ‘het rijk gods’, voor het ‘rijk der hemelen’ en voor ‘het gods kind’ zijn. Niets is minder christelijk dan de kerkelijke grofheden over een god als persoon, over een rijk gods dat komen zal, over een rijk der hemelen in het hiernamaals, over een zoon gods als tweede persoon van een drie-eenheid. Dit alles is - men vergeven mij de uitdrukking – een dreun op het op het oog: een cynische bespotting van het symbool die wereldgeschiedenis heeft gemaakt. (hfdst. 34)

Eerst wij, wij vrij geworden geesten, verkeren enigszins in de positie te begrijpen wat negentien eeuwen verkeerd begrepen hebben - deze tot instinct en hartstocht geworden rechtschapenheid die de 'heilige leugen' nog meer dan elke andere leugen beoorloogt...
Dat de mensheid op de knieën ligt voor het tegendeel van datgene, dat de oorsprong, de zin, het bestaansrecht van het evangelie is geweest, dat zij in het begrip 'kerk' juist datgene heilig heeft verklaard dat de blijde boodschapper ervoer als beneden zich, als achter zich - men zoekt vergeefs naar een sterker staaltje van ironie der wereldgeschiedenis…

Info Christenen die Friedrich Nietzsche 'de Prins der duisternis' noemen hebben nooit de moeite genomen die passages in het werk van Nietzsche te lezen waarin hij Jezus verdedigt tegen de pogingen van zijn navolgers hem te castreren, hem los te koppelen van zijn pogingen de mens te bevrijden uit de greep van geestloze vormaanbidders, die met behulp van leugens, haat en dwang de waarheidlievende, vrije geest aan zichzelf willen onderwerpen.
Wat veel mensen in Nietzsche verafschuwen is het niet bijzonder intelligente gebruik van het begrip ‘macht’ en zijn ondoordachte aanval op het medelijden, een aanval die je alleen dan kunt begrijpen wanneer je inziet dat Nietzsche een uiterst gevoelig mens was die gedwongen was de sterke gevoelens van compassie en medelijden in zichzelf te onderdrukken om een aanval mogelijk te maken op mensen die het goede bedoelen maar het slechte doen. De medelijdende component in zichzelf (die op een extreme wijze zichtbaar werd op het moment waarop hij de wereld van de waanzin binnentrad, kort nadat hij had gezien hoe een paard op een wrede wijze geslagen werd…) zou het niet op kunnen brengen mensen, die eigenlijk niet weten wat ze doen, keihard aan te vallen. Daarom verwerpt hij in de beginhoofdstukken van ‘De Antichrist’ het medelijden, een aanval die later wordt afgezwakt, wanneer hij vooral de wraakzucht, de onderdrukking van de vrije persoonlijkheid, het vervalsen van de geschiedenis, de keuze voor het tegen de zinnen gerichte vormdenken en de ontkenning van de vrijheidslievende, tegen de kerk gerichte geest in Jezus veroordeelt.
meer vrouw dan man Wat dat betreft zou je Friedrich Nietzsche kunnen vergelijken met de Amerikaanse president George Bush, die in zijn weinig overtuigende pogingen een machtig militair leider van zichzelf te maken op een gruwelijke wijze de spot drijft met de vrouwelijke kwaliteiten die op zo'n sterke wijze in zijn karakter aanwezig zijn.
George Bush wijst de Islam niet af, maar is desondanks niet in staat de positieve waarden van de Islam – ontkenning van de goddelijkheid van Jezus en afwijzing van het op vervalsing van de realiteit gerichte machtsdenken van de joodse Ezraisten (zaken die de Islam de bondgenoot van Duitse filosoof Friedrich Nietzsche maken) – te vertalen in een aangepaste vorm van christelijk denken, die afrekent met een kerkelijke priestercultuur die voortdurend de autoritaire machtsmens boven de naar geestelijke vrijheid (hetgeen niet hetzelfde is als ‘economische vrijheid’) verlangende persoonlijkheid plaatst.

Zie ook: Nietzsche - The Antichrist


Joodse vrouw wil Saddam terug

Saddam & dochter There are fewer than 20 Jews living in Baghdad, almost all to be found in the al-Bitawin district. Down from over 125,000 less than 60 years ago. Nidhal Salhi, the community's youngest member, is in her late 40s. She could never marry as there were no eligible men under the age of 70. So did she ever think of leaving?
"I was born here, I was brought up here, all my friends are here - why on earth should I want to leave? Sometimes I cry that I have no children and that I'm the last of my people - but I love my home and Baghdad.
Two other women come and sit down next to her, one a Muslim, the other a Christian.
"All these houses used to belong to Jews, it was one of the more refined areas of Baghdad. But they have nearly all left over the last 60 years - London, America and Israel," said Subhiyya, Nidhal's neighbour and friend.
The three women began talking about names of the great Jewish families that had left decades ago - a perfect picture of religious and ethnic diversity.
Strangely enough, the Jews of Baghdad benefited a great deal from former President Saddam Hussein. He paid for the restoration of the Meir Tweg synagogue, the only standing place of worship in the whole of the country. It has not been used since the invasion and the collapse of public security. Nevertheless, it was still a surprise when Baghdad's youngest Jew blurted out: "I wish Saddam could return."
Up until now, I must have spoken to dozens of taxi drivers and café owners, policemen and imams - they all say the same: We are glad to see the back of Saddam Hussein and hope for his capture and death. But I had only been speaking to men.
Here was the first person I had met who yearned for the clock to be turned back and former President Hussein to return - not a Baathist sympathiser, not a former member of the secret police - but a middle-aged Jewish woman.
The other two women said they also wished for the return of the former president and swore all their friends felt the same. (Rense.com 21-10-2003)

Most of Baghdad's Jews left in two waves of emigration -- the first in 1948, after the founding of the state of Israel, and in 1970, after several Jewish men were publicly executed, accused by the Baathist government of spying for Israel.
But beginning in 1979, Emad Levy and his father say conditions actually improved for the remaining Jews in Baghdad.
"Despite his unrelenting attacks against Zionism, Saddam took a special interest in the Jewish community and made sure those who harmed them were severely punished". (NPR, mei 2003)


Uri Avnery & De Genezende Moraal

The Beilin-Abed-Rabbo agreement is the latest hit on the Middle Eastern market.
I have no connections with this initiative. The Israeli participants belong to the left wing of the Labor and Meretz parties, and I do not belong to this circle. But I give this initiative all my blessings - all the more so because it continues a process that we ourselves started two years ago.
Like our initiative at the time, it takes the form of a detailed draft peace agreement. In their content, too, the two documents are quite similar. It can be said that 90% of the proposals are the same.
The differences are mainly due to Beilin-Abed-Rabbo's desire to sweeten the pill for the Israelis as much as possible. For example: we proposed to cure the historical wound with Israel's acceptance of its responsibility for the creation of at least part of the refugee problem and its recognition of the principle of the Right of Return. We believe that such a declaration is necessary for the cleaning of the wound. (Gush Shalom 19-10-2003)

James Zogby & Poll Results on Iraq

Early in President Bush’s recent public relations campaign to rebuild support for the US war effort in Iraq, Vice President Cheney appeared on “Meet the Press.” Attempting to make the case that the US was winning in Iraq, Cheney made the following observations: “There was a poll done, just random in the last week, first one I’ve seen carefully done; admittedly, it’s a difficult area to poll in. Zogby International did it with American Enterprise magazine. But that’s got very positive news in it in terms of the numbers it shows with respect to the attitudes to what Americans have done..."
In fact, Zogby International (ZI) in Iraq had conducted the poll, and the American Enterprise Institute (AEI) did publish their interpretation of the findings. But the AEI’s “spin” and the vice president’s use of their “spin” created a faulty impression of the poll’s results and, therefore, of the attitudes of the Iraqi people.

When given the choice as to whether they 'would like to see the American and British forces leave Iraq in six months, one year, or two years', 31.5 percent of Iraqis say these forces should leave in six months; 34 percent say a year, and only 25 percent say two or more years. While Cheney might say that 'over 60 percent (actually it’s 59 percent) ... want the US to stay at least another year,' an equally correct observation would be that 65.5 percent want the US and Britain to leave in one year or less.
Other numbers found in the poll go further to dampen the vice president’s and the AEI’s rosy interpretations. For example, when asked if 'democracy can work well in Iraq,' 51 percent said 'no; it is a Western way of doing things and will not work here.'

Consider some of the other poll findings:

 • Over 55 percent give a negative rating to 'how the US military is dealing with Iraqi civilians'. Only 20 percent gave the US military a positive rating.
 • By a margin of 57 percent to 38.5 percent, Iraqis indicate that they would support Arab forces providing security in their country.
 • When asked how they would describe the attacks on the US military, 49 percent described them as 'resistance operations'. Only 29 percent saw them as attacks by Baath loyalists.
 • When asked whom they preferred to provide security and restore order in their country, only 6.5 percent said the US. Twenty-seven percent said the US and the UN together, 14.5 percent preferred only the UN. And the largest group, 45 percent, said they would prefer the 'Iraqi military' to do the job alone. (Arab News 22-10-2003)

  Wie de resultaten van het opinieonderzoek hierboven bekijkt, die ontdekt dat Saddam Hussein niet 'de monsterlijke dictator' is die hij volgens de vrome schijnheiligen in ons land is. 51 procent geeft aan dat de Westerse visie op democratie in Irak niet zal werken, waarmee is aangetoond dat het autoritaire leiderschapsdenken, waarvan Saddam Hussein de representant was en is, niet gezien kan worden als tegen het volk gerichte dictatuur. Omdat het opinieonderzoek geen uitspraken doet over 'de persoon Saddam Hussein' kan niet gesteld worden dat de bevolking van Irak hem op een positieve wijze beoordeelt. Wat wel gesteld kan worden is dat de naam 'Operation Enduring Freedom', die de Amerikanen aan hun acties geven weinig meer is dan een holle leuze die niet verwijst naar een werkelijkheid die in dit geval 'Arabisch' moet worden genoemd.
  Opmerkelijk in het opinieonderzoek is ook dat Irakezen zich negatief opstellen tegen invloed van Iran. Amerika en Iran scoren op de afwijzingsladder even hoog, een uitslag die aantoont dat Saddam Hussein met zijn felle afwijzing van de Islamitische Revolutie (waar de door Amerika gesteunde Sjiietische oppositie een voorstander van was) de opvattingen van de meerderheid van de bevolking van Irak vertegenwoordigde.

  Saoedi-Arabië, een land dat 'het Arabier zijn' sterk benadrukt, komt er verhoudingsgewijze goed af, ondanks het feit dat het op religieus gebied niet bijzonder vrijzinnig kan worden genoemd. Meer dan 60 procent denkt dat hulp van Saoedi-Arabië positief kan uitwerken voor Irak, een opvatting die in zekere zin ook gunstig is voor Saddam Hussein, die juist via de benadrukking van de Arabische identiteit eenheid in Irak tot stand wilde brengen.


  The Play ‘Women of the Moon, Men of the Sun’
  Performed in Ankara

  TEHRAN, October 21 (Mehr News Agency) - The play ‘Women of the Moon, Men of the Sun’, by the A’in Theater Group from the city of Qom has been performed in Ankara, Monday evening.
  Hossein Parsa’i, production manager, who spoke to theatre-goers and those involved in Ankara Theater at the end of the performance remarked that the A’in Theatre Group is based in the holy city of Qom. "This group has performed various plays of a nationalistic and religious character over a ten year period.

  ‘Women of the Moon, Men of the Sun’ is based on a text taken from the book ‘Elahinameh (Divine Book)’, written by Attar of Nishapur in the form of three tales, each of which includes a love-story. (Mehr News 21-10-2003)

  Soefisten: Uranische Allemansvrienden

  Hoewel veel moslims op een vage, onrealistische wijze de universaliteit van de Islam benadrukken en het verlangen uitdragen in alle mensen broeders te zien, is er eigenlijk maar een Islamitische beweging die de prachtige idealen van de Islam op een concrete wijze vorm weet te geven, de mystieke beweging die de naam 'Soefisme' meegekregen heeft.
  Soefisten zijn mystici en daarom de vijanden van elke vorm van meedogenloosheid die tot uiting komt in het vastleggen van religieuze en filosofische gedachten in ideologische wettenstelsels, een praktijk die de essentie vormde van het Ezraistische priesterdenken dat door Jezus van Nazareth en de profeet Mohammed afgewezen werd.
  Soms zie je Islamitische voorgangers die van zichzelf een wandelend wetboek gemaakt hebben - alsof hun grote voorbeeld, de profeet Mohammed nooit het Ezraisme veroordeeld heeft. Ze dragen een zwarte jurk, een zwarte tulband en een zwart gezicht. Hun voeten zijn gestoken in zwarte muilen en wanneer wat bleke zonnestralen hun zwartgallige wereld binnendringen, dan werpt het vale licht een zware zwarte schaduw op het zwarte asfalt van een in zwarte nevelen gehulde straat... Want zwart is alles en alles is zwart, omdat zwart de kleur is van de onveranderlijkheid, de kleur ook van verbrande as, die alleen dan wat kleur weet op te roepen wanneer ze gebruikt wordt als voedsel voor nieuw levend gewas.
  Soefisten, zoals gezegd, zijn de tegenpool van het zware, zwarte denken. Ze hebben principes, maar hechten er niet aan, omdat heel hun verlangen geestelijke vrijheid is, die op een zo volmaakt mogelijke wijze tot werkelijkheid moet worden gemaakt. In astrologisch opzicht horen ze bij de tekens Waterman en Leeuw, de tekens van de broederschap die - juist vanwege het feit dat ze met iedereen om willen gaan - de vijanden van het onveranderlijke wetsdenken zijn.
  Fundamentalistische moslims begrijpen die instelling niet. Zij prediken broederschap maar zien niet in dat een dergelijk streven alleen dan mogelijk is wanneer je in het contact met anderen een deel van je starre onveranderlijkheid prijsgeeft.
  Soefisme is mystiek en de essentie van mystiek is een worden met het andere, zonder daar morele consequenties aan te verbinden, hetgeen de reden is waarom Soefisten vaak moraalloos worden genoemd, mensen die niet in staat zouden zijn de waarheid te vertellen, omdat ze vanwege hun flexibiliteit en hun bijzonder grote aanpassingsvermogen in alles wat ze ontmoeten een vonk van goddelijke wijsheid willen zien.

  Moslimsleiders in Nederland, die hun gelovigen duidelijk moeten maken dat alle profeten en religies binnen de Islam aan elkaar gelijk zijn, dragen alles uit behalve het Soefistische vermogen veranderlijk te zijn. Veranderlijkheid is een kinderlijk vermogen dat in het evangelie als wijsheidsideaal wordt genoemd. Veranderlijkheid betekent dat je de ene dag een witte jas aantrekt en de volgende dag een rode jas. De week daarop misschien een zwarte doek, of mogelijk ook een gebloemde hoed met felgekleurde veren. Kortom: wat in Islamitisch Nederland ontbreekt zijn kinderlijke mensen die in staat zijn het universalisme van het mystieke Sufisme uit te dragen.
  Medy, de Ketterse Ambtenaar En de vraag is of het Soefisme in ons zeurderige, conservatieve domineesland met zijn munten, waarop heel schijnheilig 'God zij met u' geschreven staat, ooit kansen zal kunnen krijgen. De staatssecretaris van Cultuur, Medy van der Laan, die nog elke dag de bronzen medaille, die ze als ambtenaar van het jaar 1894 gewonnen heeft, met grote dotten koperpoets bewerkt - in de hoop waarschijnlijk dat zij als een echte Hollandse koopmansvrouw goud uit lood zal kunnen maken - zal er niet over peinzen zulke vreemde, grillige bewegingen als Soefisme en New Age te steunen.
  Iedereen steunt zij, behalve diegenen die volgens haar gnostische levensovertuiging asociale, onaangepaste schooiers zijn... Want in haar Hollandse koopmansogen is alleen diegene een gnosticus die tot aan zijn laatste ademsnikken ambtenaar bij de gemeente wil zijn…

  Lees het verhaal:
  De Onbewoonbaar Verklaarde Woning


  The Spirit of Sufism

  The Sufi is a Muslim, not because many Muslims happen to be Sufis, nor because of his use of Muslim phraseology, but because in his life he proves what a true Muslim ought to be. Muslims have such a sense of devotion that no matter how great a sinner or how cruel a man may be, the name of Allah or Mohammed at once reduces him to tears. Similarly the practices of Sufism first develop the heart qualities which are often overlooked by many other mystics. It is the purification of the heart which makes it receptive to the illumination of the soul. The Sufis are the ones who read the Qur'an from every experience in life, and see and recognize Mohammed face in each atom of the manifestation.

  The Sufi, like a Zoroastrian or a Parsi, looks at the sun and bows before the air, fire, water, and earth, recognizing the immanence of God in His manifestation, taking the sun and moon as the signs of God. The Sufi interprets fire as the symbol of wisdom, and the sun as the celestial light. He not only bows before them but also absorbs their quality. As a rule in the presence of dervishes a wood fire and incense burn continually.

  The Sufi is an Israelite, especially in his study and mastery of the different names of God. The miraculous powers of Moses can also be found in the lives of the Sufis both past and present. In fact the Sufi is the master of the Hebrew mysticism; the divine voice heard by Moses on Mount Sinai in the past is audible to many a Sufi today. (Klik voor bron)


  Rumi - Worship

  Tao of sufims

  Mankind passes through three stages.
  First he worships anything:
  man, woman, money, children, earth and stones.
  Then, when he has progressed a little further, he worships God.
  Finally he does not say:
  'I worship God'; nor: 'I do not worship God.'
  He has passed from the first two stages into the last.

 • Willem Oltmans & Arabofobie

  Op zijn eigen, soms nogal rellerige website, geeft Willem Oltmans, rijk geworden dankzij zijn grote mond, zodat je zou kunnen stellen dat grote bekken de wereld regeren, een gesprek weer met de zeer bekende en zeer vooraanstaande economiehoogleraar Arnold Heertje.
  Het gesprek gaat over de stelling van de premier van Maleisie dat joden de wereld regeren, hetgeen volgens Heertje een antisemitische uitlating is.

  Heertje: ”Mahathir heeft gezegd, dat joden de wereld regeren”.
  Oltmans: “Maar is dit dan niet zo? En omdat Mahathir dit blote feit vaststelt is hij daarom antisemiet?”
  Heertje:”Het is gewoon niet waar. Bush regeert de wereld, en die is bepaald geen jood”.
  Oltmans:”Diezelfde Bush zit al drie jaar op schoot bij Sharon. Zonder het Witte Huis, miljarden US dollars en gratis levering van het modernste Amerikaanse wapentuig, had Israël allang verloren.”
  Heertje: “Als u ook zegt, dat joden de wereld regeren, bent u ook antisemiet.” (Oltmans Website)

  Ik stap over naar de website van de Liberale Joodse Gemeente. Daarop valt het volgende te lezen: "Het Joodse volk, als erfgenaam van de Tora, heeft een speciale verantwoordelijkheid: het vervullen van een leidende rol in de voltooiing van Gods bedoeling met de schepping en de mensheid." (LJG)
  Die antisemitisch aandoende uitspraak is op zichzelf genomen onschuldig, tenzij ze in handen valt van fanatici en blinde wereldhervormers die de mening zijn toegedaan dat het spirituele begrip 'leiding geven' - spiritueel betekent altijd 'vanuit de eigen volheid belangeloos geven aan andere mensen' - wordt omgezet in een rechtse machtsideologie, die zich - juist omdat machtsdenkers altijd eisende dwingelanden en tirannen zijn - ten doel stelt andere mensen te kleineren en te betuttelen.
  Het is juist die eisende kleineringszucht, die wordt uitgedragen door rechtse Zionisten, die de woede opwekt van moslims. Dat die rechtse Zionisten veel invloed hebben - en ook willen hebben - is een feit. Wanneer Zionistische joden in Amerika geen macht zouden willen hebben zouden ze niet zoveel moeite doen om allerlei belangenorganisaties in het leven te roepen die er voor moeten zorgen dat het beleid van de Amerikaanse overheid pro-Zionistisch is en blijft. Een dergelijke feitelijke constatering antsemitisch noemen getuigt niet van koel, zakelijk inzicht.
  Wie leiding wil geven zal die posities in de maatschappij opzoeken die hem in staat stellen invloed uit te oefenen op het beleid.
  Zoals gezegd, op zichzelf genomen schuilt daar geen kwaad in. De pech voor moslims is echter dat het Zionisme (en dan met name het rechtse Zionisme) een ideologie is die zich vanaf het eerste begin op een zeer negatieve wijze tegenover 'het Orientaalse denken' heeft opgesteld.
  Ingaan op het waarom van die afkeer (ook wel 'Arabofobie' genoemd) is zinvoller dan klakkeloos andere mensen met etiketten bekogelen.

  Zie ook: In Support Of Malaysian PM's
  Comments On Jews
  , by Elias Davidsson
  en:
  The Malaysian Solution
  Israel Shamir

  Israel Shamir is een uitgesproken verdediger van een nogal extreme vorm van 'Orientaals denken', dat een mengeling is van communistisch-christelijke naastenliefde, exotische gebondenheid aan de natuur en een felle afwijzing van al die formalistische denkwijzen die gericht zijn op onderwerping, gelijkschakeling en uitbuiting. Kapitalisme dat zich richt op de vernietiging van andere culturen wijst hij volledig af. Tot de mensen die hij bewondert rekent hij de Paus van Rome, Fidel Castro en 'Dr. M.', de premier van Maleisië.

  Israel and the Mediterranean Option
  Dr. David Ohana

  Ben-Gurion: Orientaals Zionism was from its early days characterized by a highly ambivalent approach to the east. Theodor Herzl was among those who rejected the eastern option, claiming in his pamphlet The Jewish State: "For Europe we will constitute a bulwark against Asia, serving as guardians of culture against barbarism." This approach was contested by some Zionist ideologues, who discerned vital values in the east; thus Ben-Gurion stated (in 1925) that "the significance of Zionism is that we are, once again, becoming an Oriental people."

  Until the 1930s, Zionists saw in the east an object of longing and desire, a source of power and an opportunity for redemption. At the same time, however, they started out from a position of western arrogance, an attitude of fear and suspicion, which also made them see the east as a threat. In the wake of the 1929 Arab riots, a rift was created between Jews and Arabs and a period of Jewish separatism began, during which all signs of orientalism were suppressed. Since then, the east has been perceived as a political reality, a place of ‘otherness’, a sort of absence or gap, rather than as an object of identification emanating positive values.

  Palestinian Academic Society for the Study
  of International Affairs, Jerusalem

  Correcting Misconceptions
  About Women’s Role in Saudi Society

  JEDDAH, 23 October 2003. Four Saudi businesswomen were part of a women’s delegation which spent three days in Brussels earlier this month. The delegation met members of the Brussels Chamber of Commerce and Industry and the European Parliament and the president of the lower house of the Belgian Parliament, Herman De Croo.
  The meetings were arranged by the Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry to show what Saudi women have achieved in various fields, correct some misconceptions about women’s rights in the Kingdom and explain how women are involved in Saudi Arabia’s economic development.

  "The main goal was to change the image Westerners have of Saudi women which has been created by the Western media. I blame not only them but also us and our media for the shortcomings and misrepresentations", Alia Banaja (chairwoman of '2 The Point' website design and software programming company) told Arab News. "The success of this delegation should encourage the Saudi chambers and the Foreign Ministry to send more such delegations", she said. (Maha Akeel, Arab News Staff 21-10-2003)


  Sjoerd de Jong over de spirituele autobiografie
  van Irene van Lippe-Biesterfeld

  Het komt niet vaak voor dat een lid van de koninklijke familie een ego-document publiceert, en zeker niet één dat gesprekken met bomen en dolfijnen bevat. Wat veel Oranje-aanhangers bovendien deugd zal doen is dat Irene met dit boek in zekere zin terugkeert naar haar roots. Fascinatie van de vrouwelijke Oranjes voor het metafysisch 'hogere' is immers bekend, van de Krishnamurti-bevlieging van Wilhelmina tot het spiritueel geinspireerde pacifisme van Juliana. Die occult-adellijke traditie krijgt nu - juist tijdens de regering van haar zakelijke zuster Beatrix - een vervolg met de ooit rebelse Irene.
  Irene schetst in het boek haar jarenlange zoektocht naar een zinvolle tijdsbesteding, eerst in de maatschappelijke dienstverlening maar dan, als haar spirituele behoefte zich doet gelden, met allerlei technieken van de New Age, waarin ze grasduint als een Nederlandse Shirley Maclaine. De levensbeschouwing die uit het boek spreekt is de kenmerkende New Age-mengeling van reincarnatiegeloof, holisme en de overtuiging dat de mensheid haar spirituele bestemming nu hard nadert.
  Toch is dit Oranje-document vooral 'een gewoon boek', met gewone-mensen-angst voor de leegte van het leven en gewone-mensen-behoefte aan therapeutische geruststelling.

  IRENE VAN LIPPE-BIESTERFELD: Dialoog met de natuur
  Een weg naar een nieuw evenwicht

  Irene & IK

  Hoewel de volledige tekst van de boekbespreking van Sjoerd de Jong de indruk probeert te wekken dat de boekbespreker New Age maar een hoop kinderachtige flauwekul vindt, vrijetijdsbesteding voor aan hoger wal belande pechvogels, geeft het serieuze uittreksel dat ik met behulp van veel kunst en vliegwerk tot stand heb weten te brengen een redelijk goed beeld van een Oranje-Prinses, die via een keuze voor het niet-calvinistische denken de levengevende kleur 'oranje' eer probeert aan te doen.
  Beatrix en Claus, met hun voorliefde voor duistere, zwartgallige Bach-concertjes in een zwak verlichte gereformeerde kerk, kunnen in de ogen van New Age bestrijders dan wel de koene lichtende voorbeelden zijn van het nieuw-linkse antispirituele denken, maar ik, als anarchist en New Age denker voel me toch echt meer aangetrokken tot een niet aan de linkse hypochondrie gebonden vrouw die (ook volgens haar horoscoop) in alle opzichten een heuse 'ketterse' en 'duivelse' Oranjeprinses is!

  Irene van Lippe-Biesterfeld is geboren op 5 augustus 1939, hetgeen betekent dat de Zon bij haar geboorte zich in het Oranjeteken Leeuw bevindt. Dat uitgerekend zij zich niet langer 'prinses' noemt, kan dus gezien worden als een ontwaarding van het Oranjehuis, dat zich juist moeite zou moeten getroosten om alles wat zonnig en fleurig is binnen de paleismuren te halen.
  Plaatsing van de rebelse, eigenzinnige planeet Uranus in het eerste huis wijst op afkeer van ambtelijk formalisme, terwijl de bezetting van de 'spirituele huizen' huizen 4 en 12 door de Zon en de Maan een mogelijke verklaring biedt voor de koppeling van religieus denken aan zachte New Age waarden (huis 4 is het KREEFT-huis - huis 12 is het VISSEN-huis).

  Zie ook: De Heilige Juliana

  Luuk Koelman noemt Gretta Duisenberg 'Heks'!

  In een linkse wereld waarin het demoniseren en tot heks uitroepen van met bomen pratende New Age vrouwen doodgewoon wordt gevonden - immers, welke linkse politicus heeft ooit de tot 'duivelin' en 'heks' uitgeroepen actrice Shirley McLaine verdedigd? - zou men zich eigenlijk niet op mogen winden over mensen die op een domme, apolitieke en volstrekt principeloze wijze politiek bedrijven.
  Gretta Duisenberg, bekend geworden dankzij haar man, Wim Duisenberg, en een boze buurvrouw (mogelijk ook een duivelin en een heks), die met alle geweld eiste dat een Palestijnse vlag die aan het balkon van haar woning bevestigd was verwijderd zou moeten worden, vanuit de als 'nobel' ervaren gedachte dat ons land als een man achter Israel behoort te staan, denkt daar anders over. Zij voelt zich beledigd door een column van Luuk Koelman, waarin zij wordt afgeschilderd als een ouderwetse middeleeuwse duivelin, die - zoals dat nu eenmaal kenmerkend is voor duivelse wezens - geen ander verlangen kent dan haar ongekend sterke erotische driften botvieren op in bezit genomen mensen..., in dit bijzondere geval: Yasser Arafat.

  Luuk Koelman, 16-10-2003: "In zijn stukgeschoten residentie, ergens in Ramallah, ligt Yasser Arafat op zijn stretcher. Vaag klinkt in de verte de sirene van een ziekenwagen. Arafat is wakker, maar ligt zo stil hij maar kan en houdt zijn ogen stijf dicht. Snurken moet hij. Veinzen dat hij slaapt. Sinds die groupie in haar spijkerbroek door een gat in de muur zijn werkkamer is komen binnenkruipen, zit hij met haar opgescheept. En nu ligt dat zelfbenoemde menselijk schild tot overmaat van ramp zelfs naast hem.
  De stretcher piept vervaarlijk. Gretta’s hoofd met de immense bos zwart haar is nu heel dichtbij. Yasser voelt haar ademhaling. Hij ruikt haar indringende parfum. Voor het eerst in zijn leven is hij bang. Die heks moet wat van hem, zoveel is zeker... (Koelman Website)
  Reactie van Gretta Duisenberg, middels haar advocaat: "In de uitgave van Metro van 16 oktober jl. is een column van uw hand opgenomen met als titel "Menselijk schild in Ramallah". Het betreft een parodiërend artikel, waarin mevrouw Duisenberg centraal staat. In de column wordt mevrouw Duisenberg - zakelijk en verkort weergegeven - geportretteerd als een naďeve groupie, die in blinde adoratie intiem contact zoekt met Yasser Arafat tegen diens wil. Daarbij wordt bovendien de echtgenoot van mevrouw Duisenberg, de heer W.F. Duisenberg, betrokken....
  Op grond van het onrechtmatige karakter van de column verzoek - en voor zover nodig sommeer - ik u om de column per omgaande te verwijderen van uw website...." O.G. Trojan

  Info Antwoord Luuk Koelman:
  "Eén passage uit uw brief haal ik gaarne aan: "Daarbij wordt bovendien de echtgenoot van mevrouw Duisenberg, de heer W.F. Duisenberg, betrokken."
  Hier meet uw cliënte naar mijn bescheiden mening met twee maten. Mevrouw Duisenberg haalt keer op keer de pers, uitsluitend vanwege het feit dat zij de echtgenote is van de heer Duisenberg. Immers, had zij Gretta van de Pas geheten (en aldus getrouwd met Ger van de Pas, de eigenaar van dansschool Van de Pas, hier bij mij om de hoek), dan had geen haan naar haar gekraaid."

  Nawoord: Als vertegenwoordiger van een gedemoniseerde beweging vind ik het antwoord van Luuk Koelman bijzonder overtuigend. Koelman heeft gelijk. Wanneer Gretta Duisenberg een New Age aanhangster was geweest (hetgeen net zoiets is als 'getrouwd zijn met Ger van de Pas'), dan had geen haan er naar gekraaid.

  Zie ook: Gretta Nieuwenhuizen
  echtgenote van de bankier
  en: Images of the witch


  ISRAEL COOL over Gretta Duisenberg
  January 16, 2003

  Gretta Duisenberg is no doubt one impressive lady. Precisely the kind of girl circumcised Jewish boys love to fuck, oops, to fall in love with. I can't possibly understand how gorgeous Gretta would fit into any culture where suicide bombing is all the rage. There are many things I can't understand.
  Gretta is a tall, blond, intelligent, gutsy Shikza. What more can one wish for? OK, she's dark, but could have been fairer, like many of her Arian sisters.

  Wim seems a really nice guy. And unlike me he surely can afford Viagra, or whatever it takes to raise his flag, excuse the PLO pun. Wim and Gretta no doubt have a hell of a wild time together, more than making up for all those dreary bank meetings. And Wim's love making techniques surely beat the daring maneuvers of any Israeli pilot. Wearing a three-piece suit by no means precludes you from being a hard core radical deep inside. (IsraelCool)


  Milo Anstadt & De Joodse Identiteit

  Hoewel lippendienst wordt verleend aan de vrijheid van meningsuiting, neigen de «beschermers van Israël» ertoe de critici de mond te snoeren door niet-joden voor antisemieten uit te maken en joden voor verraders van de joodse zaak.

  Info Er zijn [..] veel joden die in hun door de geschiedenis getormenteerde brein niet meer in staat zijn de boodschap van de profeten tot zich te laten doordringen en in te zien waardoor hun joodse identiteit gedragen dient te worden. Zeker niet door een waan van enerzijds slachtofferschap en anderzijds superioriteitsgevoel dat hun het recht zou verlenen ieder die zich kritisch uit over het beleid van Israël van antisemitisme te beschuldigen. Als zij er nog enigszins van overtuigd zijn dat jodendom iets met de joodse profeten te maken heeft, laten zij dan de uitspraak overdenken van Jesaja (66):

  "Zoals zij hun eigen wegen hebben verkozen en hun ziel in hun gruwelen behagen schept, zo zal Ik hun ongeluk verkiezen en dat wat zij vrezen, over hen brengen, omdat niemand geantwoord heeft, toen ik riep, en zij niet gehoord hebben, toen ik sprak, maar gedaan hebben wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat Mij mishaagt." (De Groene 25-1-2003)

  Blair's Party Expels Galloway

  LONDON - British Prime Minister Tony Blair’s ruling Labour Party announced Thursday, October 23, expelling prominent lawmaker George Galloway for his staunch opposition to the Anglo-American war and then occupation of oil-rich Iraq.
  Galloway, 48, was suspended from the party in May following an interview with Abu Dhabi television on March 28 - eight days into the war - in which he accused Blair and his war duo U.S. President George Bush of invading Iraq "like wolves".
  Speaking to reporters after his expulsion from the party, Galloway stressed he had been subjected to a "political show trial".
  "This was a politically motivated kangaroo court whose verdict had been written in advance in the best tradition of political show trials." "Mr Blair's response to the mistake of the war is to attack those who stood against the war and root them out of British politics," the BBC News Online quoted him as charging. (Palestine Chronicle 23-10-2003)

  Zie ook: De Oneerlijke Westerse Moraal

  Hanan Ashrawi and the Price of Dissent
  by Antony Loewenstein October 23, 2003

  The Sydney Peace Foundation, associated with the University of Sydney, recently decided to award Dr Hanan Ashrawi its annual peace prize. Previous winners have included the East Timorese leader Xanana Gusmao in 2000 and Archbishop Desmond Tutu in 1999. What originally appeared to be an uncontroversial choice has developed into a full-blown battle between the Peace Foundation, elements of the Jewish lobby, the New South Wales premier, Bob Carr and the Jewish press.
  Since the announcement of the prize to Ashrawi, Jewish groups have begun a campaign to firstly discredit the high-profile winner, and then to convince Premier Carr that attending the ceremony on November 6 would be, in the words of Gerald Steinberg, an associate professor of political studies at Bar Ilan University, "honouring war, murder and hatred, while debasing the concept of peace and reconciliation".
  The debate brings up a number of uncomfortable realities regarding the influence and mentality of the Jewish lobby in Australia, though their modus operandi is far from limited to this country. I would argue that the central, yet unspoken, complaint of the Jewish community is awarding a prize to a woman who so well articulates the Palestinian cause.
  What infuriates the Zionist lobby is that Ashrawi has seen a succession of Israeli leaders unwilling to make peace and she's be unafraid of saying so. While the likes of Barak, Shamir and Netanyahu has come and gone, and each of them with a proud history of talking peace while expanding settlements and clamping down on the Occupied Territories, Ashrawi has outlived them all.

  Amidst heckles and jeers Ashrawi testified to some of the brutal daily realities of living under an illegal military occupation. She spoke of her willingness to devote her life to peace and justice with Israelis and Jews:
  "I've lived under military occupation most of my adult life. I have been repeatedly beaten up, shot at, interrogated, [and] even imprisoned. I have seen some of my best friends killed. My next-door neighbour's kid shot in the back. I've seen my daughter's childhood totally destroyed, living in fear, being tear-gassed, and living under curfew. I've seen houses demolished, crops destroyed, our infrastructure destroyed. And recently I've lived for weeks under curfew, a prisoner in my own home, without water, without electricity and often without a phone. I've lived under constant shelling -- I've seen the windows and doors of my home (my ancestral home) being blown away. But I'm not saying this to tell you that I'm a victim -- no --I'm saying this to tell you that despite all these things, despite my living under captivity and seeing the worst horrors of violence, being on the receiving end of the last remaining colonial situation in the world, an occupation, I have never succumbed to hate. I have never allowed hate to take over, and I have never accepted any kind of revenge as a motivation." (ZNET)