Ware Religie & Atheisme
de islam gezien als vriend van het atheisme

"If the believer understood the meaning
of the saying 'the color of the water is
the color of the receptacle', he would admit
the validity of all beliefs and he would recognise
God in every form and every object of faith.

Ibn Arabi, in: "Fusûs al-Hikam'


(13) Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; (14) en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natien en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is. Daniël 7:13-14

The Qur'an rejects the idea that Jesus is the son of God, an idea it calls "a monstrous falsehood" (19:88). And of those who teach this idea it says: "May they be damned by God: How perverse are they!" (9:30). (Hebrew streams)


Christianity and the establishment

If you hear popular evangelists on TV speak, it is often in blind support of the establishment. You might assume that the Bible says for us to give to the multi national coporations that control these institutions and support their policies. What Jesus taught was non-violent resistance, a spiritual revolution based on humility to God and equality to other people and compassion for those society does not value. Jesus did not teach the detachment that is prevalent in popular culture nor the violent and negative view of the world that is common of the establishment.

These TV evangelists support the establishment because they are funded by the establishment. People believe them because they have been taught to think dualistically. Instead of recognizing that humans are both good and evil and are free to choose as the Bible says, people are taught today that man is at the center of the universe and that instead of all people having a dual nature internally that some people are good while others are evil and those who are in power are there because God put them there. They believe they can take everything apart and put it together better than God created it because they believe in man and not in God. This can be traced back to the enlightenment with Descartes. (Existential Ethics)

Ebru Umar & Leon de Winter

Ebru Umar Info De afgelopen week verslikte ik mij in de nieuwe columnist van Elsevier, Léon de Winter.
Laten we wel wezen: hoe prozaïsch De Winter ook kan schrijven, in feite is hij natuurlijk niets anders dan de Fatima Elatik van de Amsterdams joodse gemeenschap. Waar Elatik zonder hoofddoekje op zou lossen in de massa, zou De Winter aan de beademingsapparatuur moeten als hem het Joods-zijn ontnomen zou kunnen worden.

Ik moet eerlijk toegeven dat het mij niet gelukt is om De Winters column in een ruk uit te lezen. Halverwege de eerste helft draait mijn maag zich al om. Een week lang heb ik pogingen ondernomen, ben ik er dagelijks meerdere malen aan begonnen. Het lukt niet. In de eerste zeven zinnen lees ik 'rabiate amerikavreters, verleidelijke onzin en treurige achterlijkheid'.

Ik vind het altijd van een bizarre ongeloofwaardigheid dat iemand uit uptown Amsterdam meent te weten dat de 'Arabische wereld ziek en geperverteerd is, omdat tirannie en dictatuur niet de aberratie van traditioneel islamitische culturen zijn, maar de logische consequentie ervan.'
Ik heb in zes jaar mijn gymnasium alfa in acht vakken (6 talen, aardrijkskunde en wiskunde) afgerond, maar de bovenstaande zin vergt uitermate veel van mij. Ik vermoed dat de gemiddelde Elsevier lezer intelligenter en beter opgeleid is dan ik. En derhalve aan een poging om De Winters column te lezen genoeg heeft.

Laten we de feiten maar onder ogen zien: De Winter is niets anders dan het Salonfähige Establishment. Als hij iets zegt, klinkt het acceptabel, plausibel, geloofwaardig en vooral: zo correct...

Ik vraag me af wanneer Elsevier Dyab Abou Jahjah een column aanbiedt. (Ebru Umar's column)


"Sinds Bastille acht Leon de Winter het ondenkbaar dat hij ooit nog boeken zal schrijven die niet over de joodse problematiek gaan. ‘Ik voelde vanaf dat moment dat ik niet meer terugkon. Ik moet dit gegeven verder uitdiepen en ook andere verhalen die met deze thematiek samenhangen. Er bestaat voor mij niets anders dat ook dàt gewicht heeft, dàt belang. En via dat curieuze fenomeen dat de staat Israël toch wel is, blijft het onderwerp altijd actueel.’ Hij zegt dat er zelden een dag is dat hij niet aan de oorlog denkt."

Lees verder: Leon de Winter's Moraal

Moshiri, Giant of Persian Poetry

Moshiri Info TEHRAN, Sept. 21 (Mehr News Agency) -- Today marks the anniversary of the birthday of Fereydoon Moshiri, the towering Persian poet. The name of Moshiri is well-known to the ears of old and young alike and those who cherish a passion for the glorification of human values. Moshiri was indeed a great poet obsessed with Man. Man as an enigma, Man as a Supreme Being among other creatures, Man as a savior.
Poetry is the language of the soul. The soul itself is poetry. Moshiri expressed his soul in poetry. And what a poetry! A poetry full of music and rich imageries! In his poetry, he expressed the truth of Man; that Man could play a great part in disseminating love and that he could make earth a better place to live in; and that Man could be a brother to all human race! (By Ismail Salami, Mehr News 21-9-2003)

Let Us Be Humans

From afar, grapevine steals kisses from the sun, in hundreds.
So that sheaves of grapes may grow, in hundreds!

Cedar helps the newly rising morning glory
Climb up her branches.

Blissful are those who worship sun and earth

For there's only love and kindness, no hostilities, no hatred.
Suddenly, tears well up in my eyes
I choke in my burning chest, ah!

But why then can we not be this way?
Come to our senses and wish to be humans.

Fereydoon Moshiri - "Ah, Rain"
Translated by: Faranak Moshiri Summer 2001


Wanneer je de vraag stelt welke mensen nu werkelijk een verlichtende functie kunnen vervullen binnen de aan conservatieve, mensenhatende ideologieën gebonden wereld van het Midden-Oosten, dan kun je alleen maar diegenen aanwijzen die de Mens als hoogste waarde in het leven aanwijzen, simpele humanisten die in gewone mensen 'goden' kunnen zien, bevrijders die via een zich afwenden van elke vorm van idolatrie (het heilig verklaren van zaken die alleen maar de mensenhaat bevestigen en in stand houden) de goddelijke zaak van het humanisme wensen te dienen - vanuit de bevrijdende gedachte dat religie alleen dan godsdienst mag worden genoemd, wanneer ze de mens beschermt tegen de aanvallen van mensenhaters die op een starre, kleinburgerlijke (dus volstrekt humorloze) wijze 'bijzonder' willen zijn.

Ware Religie = Atheisme

"Our goal is to defend and promote a nontheistic worldview which holds that the natural world is all that there is, a closed system in no need of a supernatural explanation and sufficient unto itself, We want to uphold the dignity of humanity and to encourage the avid pursuit of philosophy and the scientific enterprise. To disbelieve in the gods, as Emma Goldman wrote, is at the same time to affirm life, purpose and beauty."

Secular Web

Weinig mensen realiseren zich dat de Islam een religie is, die juist vanwege de sterke nadruk die wordt gelegd op het bestrijden van afgodendienst (het goddelijk verklaren van zaken en personen die menselijk zijn), de beste vriend is van het atheïsme.
Waar atheïsten stellen dat God onzichtbaar is, omdat hij niet bestaat of onkenbaar is, daar neemt de Islam dat standpunt over: niet omdat God niet zou bestaan, maar omdat hij een geest is die zich niet op een directe wijze met de wereld bemoeit, maar op een indirecte wijze via profeten, die nooit gelijkgesteld mogen worden aan God, die een onkenbare geest is die aan zichzelf genoeg heeft.
Een God die niet bestaat en een God die aan zichzelf genoeg heeft - hetgeen heel concreet wil zeggen dat hij de aanbidding van mensen niet nodig heeft - zijn in feite synoniemen. Beide Godsbeelden impliceren dat de wereld het domein is van de mens, die op grond van de keuzevrijheid die hij heeft een positieve of een negatieve houding tegenover het leven aan kan nemen.
De anarchiste Emma Goldman, die een atheïstische God aanbidt, stelt dat een keuze voor het atheïsme betekent dat de weg wordt vrijgemaakt voor een positieve benadering van het bestaan, een opvatting die natuurlijk - objectief gezien - helemaal niet waar is (omdat een negatieve opstelling - ze koos aanvankelijk voor terroristische acties - ook mogelijk is), zodat gesproken moet worden over een religieuze grondhouding, die gebaseerd is op het verlangen de wereld op een positieve, constructieve wijze te benaderen.
Atheïsme, met andere woorden, plaatst de mens voor dezelfde keuze, die mensen (moslims) moeten aannemen die geloven in een God die zich niet via goddelijke tussenpersonen bemoeit met de wereld. Net als de atheïst zal de moslim op zoek moeten gaan naar mensen (profeten of wijze mensen) die zijn verlangen een positieve houding aan te nemen tegenover het leven (de universeel-religieuze grondhouding) via hun werkzaamheden en hun gedachten concreet gestalte kunnen geven.
Zowel atheïsten en moslims kiezen voor gewone mensen die in staat zijn het leven positief te benaderen. Hetgeen betekent dat het onzinnig is om als atheïst de Islam aan te vallen.
De vijand van de atheïst is niet een God die aan zichzelf genoeg heeft, maar een God die van de mens eist dat hij zijn persoonlijkheid uit dient te schakelen terwille van een dictatoriale groep leiders, die alleen maar kan bestaan wanneer hij mensen aan zich weet te binden binden: een God dus die mensen gelijkschakelt, ze transformeert in delen van een collectief, dat via zelfvergoddelijking de vrije menselijke geest vernietigt.
De Islam in zijn pure vorm is het tegendeel van collectivisme. Allah is een God die aan zichzelf genoeg heeft en alles wat hij van de mens vraagt is zich op een positieve wijze met het leven te bemoeien. Niet IK heb jullie nodig, nee, de wereld, de mensen hebben jullie nodig. Jullie zijn er voor elkaar en het is daarom jullie taak de mensen de boodschap van broederschap en universele mensenliefde te brengen. Dat is de Islam in zijn meest simpele en pure (autoriteitsloze) vorm en geen enkele atheïst kan - wanneer hij een constructief handelend mens wil zijn - tegen die boodschap bezwaar aantekenen.

Zie ook: De humanistische God,
van de profeet Mohammed


Muhammed Khatami:
Force and intimidation are forbidden

The grave difference between Islam and other powers in the world is that the latter seek to suppress human being, but, the Muslim World wants power to restore peace, justice and co-existence in the world, Khatami said.
Today's world is world of lie, deceive, force, violence, terror, suppression, discrimination and humiliation of human beings, he said adding that under such circumstances, the human being needs to understand the truth offered by holy Quran, he said.
The Muslim World should foster unity inspired by holy Quran, he said.
In our Islamic teachings relationship with non-Muslims is based on humanitarian principles and logic and that use of force and intimidation are forbidden in Islam, he pointed out. (Tehran Times 24-9-2003)

Verdraagzaamheid: Oerprincipe van de Wijsheid

Wie terugblikt op de bloeitijd van de Islam (een periode die samenvalt met onze duistere Middeleeuwen, een tijdperk waarin de katholieke kerk werd omgetoverd in een sadistisch machtsinstituut), die zal ontdekken dat niet het sadistische burgermansbegrip begrip 'heiligheid', maar het liberale wijsheidsbegrip 'verdraagzaamheid' binnen het Islamitische denken centraal werd gesteld.

De Islam was daarom beschavend wijsheidsdenken, omdat ze een wereld opbouwde waarin niets werd afgewezen, vanuit de liberale opvatting dat God ruim en alomvattend is.
Het begrip 'heiligheid' is een uitvinding van geestelijke dwergen, lilliputters die van God een sadistische despoot willen maken die iedereen die niet netjes is met helse straffen bedreigt.
De inquisitie, die miljoenen onschuldige mensen (waaronder veel moslims en joden) het leven heeft gekost stond in het teken van de heiligheid. Wie de heilige mannen van de katholieke terreurinstituten belachelijk maakte werd gezien als een spotter, een blasfemische antichrist, en hij werd derhalve als ketter ter dood gebracht. De macht, zo luidt het principe van de onverdraagzame heiligen, laat niet met zich spotten.
Dat is het verschil tussen heilige mannen en wijze mannen. Wijze mannen houden van spot (dus ook van zelfspot), terwijl heilige mannen (mensen die elke vorm van relativering als een duistere bezigheid beschouwen) de spottende mensen als een gevaar beschouwen, omdat hun wijsheid niet gebouwd is op menselijkheid en logica (zaken die de persoonlijkheid versterken) maar op geloof in een werkelijkheid die helemaal geen werkelijkheid is (een verzwakking van de persoonlijkheid dus).
"Wie een groot kasteel bouwt op drijfzand zal in iedereen een gevaar zien. Wie echter een klein hutje op een rots plaatst en daar boven een klein vuurtje een potje thee gaat zetten, die zal in niemand een gevaar zien. Elk mens die passeert wordt een vriendelijk, uitnodigend 'hallo' toegevoegd en wie dorst heeft krijgt gratis en voor niets een kopje thee…
Dat is de liberale, gastvrije mentaliteit waar Jezus in het evangelie naar verwijst wanneer hij stelt dat de wijze mens nooit de kwantiteit (het hebben) boven de kwaliteit (het zijn) plaatst en er dus niet over zal peinzen enige bouwactiviteit te ondernemen in een wereld die niet weet dat elk gebouw van betekenis een stevig (d.w.z zakelijk of Saturnaal) fundament nodig heeft (zakelijkheid is het tegendeel van heiligheid).

"Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd een grote bouwval" (Lucas 6:46 t/m 49).

The Capricornian is generally a serious character possessing a wry sense of humor. Independent, steady as a rock, Capricorn reflects earthy qualities that range from clever to vacuous. Mostly cautious, confident, strong willed, reasonable and hard working, Capricorns are a rock upon which to build. (Laura Laurence)

Zie ook: Het Licht van de Wereld


De Religieuze Ijzeren Muur &
de Geboorte van het Goddelijke Kind

THERE IS a very simple reason why Arabs and Jews have been unable to live in peace together for the past 100 years, and it is summed up in the phrase "the Iron Wall". The Iron Wall is the title of Professor Avi Shlaim's exhaustive and brilliant history of Zionism. Jabotinsky, a right wing Zionist leader and fan of the Italian fascist Mussolini, coined the phrase in the 1920s.
He argued that the European Jewish settlers in Palestine had to develop overwhelming military superiority to break the potential political resistance of the Palestinian Arab majority. This militaristic perspective he called the Iron Wall. Shlaim shows how nearly all of Israel's leaders signed up to the Iron Wall philosophy, not least those who called themselves "socialist", like Israel's first prime minister, Ben Gurion, and the so called peacemaker Rabin.
The Iron Wall separates Arab from Jew because it institutionalises Jewish superiority backed by overwhelming military power. Jabotinsky also argued that the Jew was culturally superior to the Arab, because European culture was superior to Arab culture. Peace between the two peoples depends upon dismantling the Iron Wall. (John Rose, socialist)

Kleinburgerlijke moraal is de irrationale aanname dat de 'goede mens' de vriend is van God en de 'slechte mens' de handlanger van de duivel, met andere woorden: kleinburgerlijke moraal is altijd opgebouwd rondom de fascistische superioriteitsgedachte van een goddelijkheid claimende morele meerderheid, die om 'goed' te kunnen zijn op zoek dient te gaan naar duivelse anderen. Wat dat betreft is het Nationaal-Socialisme geen vreemd, uniek verschijnsel binnen het geheel van moralistische bewegingen die de mensheid heeft gekend ('het grote niets', zoals Harry Mulisch het stelt), maar een van de vele moralistische pogingen die kleinburgers in het werk hebben gesteld via concentratie van de macht in een anti-intellectuele elite die zich 'uitverkoren' (dus superieur - verheven boven anderen) waant een proces van morele herbewapening in gang te zetten.
Alle ellende die de mensheid heeft gekend vloeit voort uit de merkwaardige drang van collectivistische anti-intellectuelen de mensheid om te bouwen in een betere wereld. Waar Hitler de strijd wilde aanbinden met het imperialisme van de communisten en het wereldjodendom (twee agressieve bewegingen die volgens hem wereldmacht nastreefden en als zodanig verantwoordelijk dienden te worden gesteld voor de ellende van het Duitse volk in de jaren twintig en dertig), daar proberen moderne neoconservatieven (intelligente mensen die het tegendeel zijn van dom) Amerikaanse religieuze anti-intellectuelen (waarvan George W. Bush de vertegenwoordiger is) voor de kar van een moralistische hervormingsbeweging te spannen, een hervormingsbeweging die tegenover de duivelse dreiging van het communisme en het wereldmoslimdom het duizendjarige rijk van de 'moderne democratie' plaatst, zich daarbij niet realiserend dat vergoddelijking van de democratische gedachte de ontkenning is van de democratie, omdat democratie alleen dan democratisch is wanneer God wordt ontgoddelijkt - ofwel: gehumaniseerd.
Democratie zou je de menswording of atheïsering van God kunnen noemen, een evangelische omschrijving, die de ontkenning is van elke fascistisch-moralistische superioriteitsgedachte, die altijd gestoeld is op rijkdom en macht.
Dat is de reden waarom in het evangelie wijsheid (vertegenwoordigd door de Zoroastriaanse wijzen uit het Oosten) niet wordt gekoppeld aan de wereld van de macht (koning Herodes) maar aan de wereld van het machteloze kind, dat op de wereld wordt gebracht door arme mensen die vanwege hun armoede gedwongen worden een 'goddelijk’ (lees: anarchistisch) kind ter wereld te brengen in een stal.
Christenen noemen zich christen omdat ze het evangelie serieus zeggen te nemen, maar wanneer je ze wijst op de anarchistische wijsheidsymboliek van het kerstverhaal, dat heel duidelijk stelt dat wijsheid nooit een band aangaat met de antikinderlijke (lees: anti-anarchistische) wereld van de macht, dan halen ze op een verontwaardigde wijze de schouders op en dan prevelen ze wat duistere frasen over een God die koning is en dan kiezen ze doodleuk voor diegenen die alle eeuwen door de doders van de wijsheid zijn geweest: de goedwillende fascisten die de moraal in dienst stellen van het vergoddelijken van de morele (lees: dierlijke) mens.
Wanneer een Westerse moralist zegt dat een Arabier een achterlijke geitenneuker is (term van Theo van Gogh), of wanneer een vrome moslim doodleuk beweert dat een homo een ‘goor vies varken' is, dan zeggen ze in feite niets over de zwartgemaakte ander. Nee, wat ze zeggen is: wij, de vrome moralisten, zijn superieure wezens die op een fascistische wijze de decadente, immorele anderen mogen vernietigen - want daar gaat het om: moraal is niet de ander wijzer maken, maar altijd de ander kapot maken via terreur, intimidatie en irrationele zelfverheffing.
Hitler was een supermoralist, een man die aan grootheidswaan leed en zijn megalomane gedachten omzette in futuristische dromen die de volledige ontkenning waren van de anarchistische kindwordingsgedachte die in het evangelie centraal wordt gesteld.
Niet de aan grootheidswaanzin lijdende machtsmensen staan aan de kribbe waarin een goddelijk kind (Jezus) geboren wordt, maar een groep eenvoudige herders en drie wijze mannen uit het Oosten (Koningen van de Geest), die de ouders van Jezus waarschuwen dat de macht (Herodes) de kinderlijke mens vernietigen wil.
Maria en Jozef verlaten de wereld van de macht - een wereld die kinderlijke geesten haat - en ze vluchten naar Egypte, een land waar nog respect bestaat voor mensen die naar kinderlijke wijsheid streven.
Wijs worden is dus niet op zoek gaan naar macht (omdat macht de kinderlijkheid in de mens doodt) maar het zoeken van een verdraagzame liberale omgeving waarin geen fascistische morele meerderheid aanwezig is die wijze mensen met behulp van fascistisch superioriteitsdenken (ik ben goed en jij bent een gore decadente smeerlap) het leven onmogelijk maakt.
Dat is de les die we met z'n allen zullen moeten leren in een wereld waarin heerszuchtige moralisten de anarchistenhaat boven de anarchistische wijsheid hebben geplaatst.
De fascist is altijd de vijand van de anarchist. Omdat fascisme grootheidswaanzin is, een keuze voor de ‘God’ geworden mens, waar anarchisme aan de kant gaat staan van kinderlijke eenvoud, een keuze dus voor de Mens geworden god: een God die via menswording atheist (lees: humanist of mensenvriend) geworden is.

De Wijzen uit het Oosten


Zionisme & De Moraal

"Either Zionism is moral and just or it is immoral and unjust. But that is a question that we should have settled before we became Zionists. Actually we have settled that question, and in the affirmative. We hold that Zionism is moral and just. And since it is moral and just, justice must be done, no matter whether Joseph or Simon or Ivan or Achmet agree with it or not. There is no other morality." Vladimir Jabotinsky, in 'The Iron Wall"

In het bovenstaande citaat geeft Jabotinsky, vader van het rechtse Likoed-Zionisme en geestelijk leidsman van de neo-Zionist Ariel Sharon, een definitie van moraal:
Moraal is een gemeeschappelijke opdracht formuleren, een taak die gebonden is aan een kleine groep gelovigen, 'de Zionisten', en vervolgens die taak op een uiterst fanatieke wijze 'moreel juist en rechtvaardig' noemen, wat alle andere mensen in de wereld ook beweren. Een andere moraal is er niet.

Gewetensvolle mensen zien in dat een dergelijk moraalconcept niet deugt. Elke moraal die werkelijk betekenisvol wil zijn, zo stellen zij, gaat uit van het universaliteitprincipe. De wereld is niet een getto, waarin een kleine minderheid weinig meer doet dan banvloeken uitspreken over een als slecht ervaren meerderheid. Nee, de wereld is een mensengemeenschap waarin niemand het recht heeft op grond van primitief groepsegoïsme de rechten van anderen te verkrachten.
De vraag was en blijft nog steeds: Mogen gewetensvolle mensen de egoïstische groepsmoraal van fundamentalistische religieuzen verwerpen (Zionisme = religieus fundamentalisme)? Mogen we stellen dat een groepsgebonden moraal die het bestaan van een 'wereldgeweten' (gesymboliseerd door de VN) ontkent onjuist is, ja of nee?
Fundamentalistische gelovigen van allerlei soort, die altijd de belangen van de eigen groep boven de belangen van mensheid als geheel plaatsen zullen stellen dat elke moraal die de macht van de religieuze partijbonzen aantast slecht is. Een fundamentalist legt de moraal altijd neer bij de autoritaire priester die gelovigen rondom zich heen wil verzamelen, terwijl de gewetensvolle mens (astrologen noemen hem de Saturnale mens) de moraal los wil zien van elke vorm van primitief geloofsdenken, vanuit de opvatting dat rechtvaardigheid alleen gevonden kan worden bij mensen die de naar objectiviteit strevende, abstraherende rede boven het bijgeloof en mensenhaat bevorderende religieuze groepsdenken plaatsen.
Lenni Brenner, een anti-Zionistische jood, is een van de weinige eerlijke mensen binnen 'de joodse gemeenschap' die op een objectieve wijze de geschiedenis van het Zionisme bloot durft te leggen. Waarheden die niet uitgesproken mogen worden omdat ze 'antisemitisch' zouden zijn, worden door hem zonder enig voorbehoud op tafel gelegd en wat betreft kan hij zichzelf een vertegenwoordiger noemen van dat joodse denken, dat in de oudheid door alle omringende volkeren als typerend werd beschouwd: het Saturnale denken, dat op een strenge wijze de moraal neerlegt bij de rede (het Mozaische Wetsdenken), en niet bij het geloof van verblinde ideologen (het Ezra-istische farizeërdom).


"Saturn: Jews and those who dress in black. Old man seated on a wolf in his right hand the head of a man and in the left a man's hand; or according to another picture, mounted on a bright bay horse, on his head a helmet, in the left hand a shield and in the right a sword." Al-Biruni, Arabisch astroloog

Lenni Brenner: The Iron Wall,
Zionist Revisionism from Jabotinsky to Shamir

Zionism betrayed the Jews; and the evidence that led Lenni Brenner to that conclusion is contained in this book. This book shows that the consequences of Zionism demand exposure.

Lenni Brenner has authored three critically acclaimed books on Jewish history: Zionism in the Age of Dictators, The Iron Wall: Zionist Revisionism from Jabotinsky to Shamir and Jews in America Today. He currently resides in New York City.
Brenner was born into an Orthodox Jewish family. He became an atheist at 12, and a Marxist at 15, in 1952. His involvement with the Black civil rights movement began on his first day in the organized left, when he met James Farmer of the Congress of Racial Equality, later the organizer of the "freedom rides" of the early 1960s. He was active in the mid 1950s with Bayard Rustin, later the organizer of Martin Luther King's 1963 March on Washington. (Info)

No WMDs found in Iraq

THE team of 1,400 weapons inspectors which has been scouring Iraq for the past four months is set to admit that it has failed to find any weapons of mass destruction, a leaked report has revealed. The Iraq survey group, comprising top scientists from the UK, Australia and the United States, will next month present an interim report saying their only hard find was traces of uranium shells which could well date back to the last Gulf war in 1991.
While they will stress that their hunt is not yet over, their failure so far will be a devastating blow to Tony Blair, the Prime Minister, who has staked his credibility on his "certain belief" that they would find evidence to back up his controversial dossier on Saddam Hussein’s weapons of mass destruction.
David Kay, the CIA adviser leading the weapons inspection team, has prepared an interim report which will show the results of the computer files, documents and soil samples his team has examined since entering Iraq in May.
Although they have searched suspect sites listed in Mr Blair’s dossier, they have found no traces of chemical or biological weapons - however small. Nor have they found apparatus which could have been used to launch such weapons. (Scotsman.com 24-9-2003)

Blix book to detail run-up to war

The former UN chief weapons inspector Hans Blix is to publish a book about the run-up to the conflict in Iraq, on the anniversary of the day that it began.
According to the publishers, Mr Blix will also address the questions of whether the war could have been prevented, and why the US and Britain could not secure the backing of the other members of the UN security council.
Last week Mr Blix, who spent three years hunting for chemical, biological and nuclear weapons in Iraq as the head of the UN monitoring, verification and inspection commission, told the Australian Broadcasting Corporation that he had become more and more convinced that Iraq destroyed most if not all of its WMD in 1991. (Jamie Wilson, The Guardian 26-9-2003)

Zie ook: Verdeel, Heers & Lieg


The Iraqi Resistance

Chirac: 'Positive and constructive'

US President George W. Bush and German Chancellor Gerhard Schroeder made peace yesterday after a long rift in their first face-to-face talks in more than a year.
The chancellor then met French President Jacques Chirac and Russian President Vladimir Putin, whose nations spearheaded opposition to the war and helped ensure Washington did not get a UN mandate to launch it.
Chirac said after the talks that France, Germany and Russia would approach a US-proposed Security Council resolution on Iraq in a “positive and constructive” way. (Arab News 25-9-2003)


Israel Admits to Being at Odds With Washington
Over West Bank Barrier Issue

OCCUPIED JERUSALEM, 25 September 2003 — Israeli Foreign Minister Silvan Shalom admitted yesterday that there were still differences with Washington over a controversial security barrier Israel is building along the West Bank.
The main bone of contention is Israel’s plan to extend the barrier around the Jewish settlement of Ariel, which lies 20 kilometers (12 miles) on the Palestinian side of the Green Line marking Israel’s 1967 border. “I believe Ariel is inhabited by Israelis,” Shalom added.
Shalom said he would be having further talks with US national security adviser Condoleezza Rice and US Secretary of State Colin Powell. Rice said Monday after meeting Israeli officials in Washington that the barrier — which US President George W. Bush has described as “a problem” — was not “consistent with the United States’ view of the Middle East". (Arab News 25-9-2003)

Hamas Rules Out Truce With Israel

GAZA CITY, 25 September 2003 — Hamas spiritual leader Sheikh Ahmed Yassin yesterday ruled out any prospect of a truce while Israel continues its “aggression” against the Palestinian people. “Today is not the time to speak of a truce while the enemy continues its aggression,” Yassin said in a press conference here, his first since he survived an Israeli assassination attempt on Sept. 6.
Both Hamas and Islamic Jihad called off a seven-week-old truce on Aug. 22 after the assassination of Hamas co-founder Ismail Abu Shanab. The truce had already been effectively shattered by a Hamas suicide attack three days earlier on a bus in Jerusalem, which killed 23 people.
In spite of the truce, the Israeli enemy did not stop its aggression, its massacres and its destructions for one moment,” added Yassin, who also ruled out joining a government under Qorei.
“Our objective is not to join the government but to liberate our land and the Palestinian people.” (Arab News 25-9-2003)


Fatah Central Committee Okays Qorei's New Cabinet

RAMALLAH, West Bank - Palestinian President Yasser Arafat’s Fatah Central Committee okayed Saturday, September 27, the cabinet line-up presented by Premier-designate Ahmed Qorei, including Nasser Yusuf as new security chief and Interior Minister, party officials said.
Shortly before his meeting with the Fatah heads, Qorei met Arafat at his battered compound and the two held a final consultation before presenting the list, a senior Palestinian source said. Qorei, 66, was picked by Arafat to form a new government following the resignation of Abbas on September 6 after only four months on the job.
Earlier this week, U.S. Secretary of State Colin Powell told Israeli Foreign Minister Silvan Shalom that Qorei has more political power than his predecessors, and expressed hope that progress would be possible with him. (Palestine Chronicle 27-9-2003)

Ariel Sharon: De Khamenei van Israel
een atheistisch-anarchistisch betoog

Net als Iran is Israël in de greep van twee elkaar uitsluitende ideologieën. In Iran staat de intellectueel Khatami tegenover de religieuze ideoloog Khamenei. Khamenei wil van mensen wandelende taperecorders maken, willoze papegaaien die een reeks ingesproken heilige zinnetjes kunnen ophoesten wanneer een autoritaire leider op het speciaal daarvoor aangebrachte knopje drukt. Khamenei is een vertegenwoordiger van het geestelijke sadisme, de wil mensen te indoctrineren en hun individualiteit ondergeschikt te maken aan de heilig verklaarde staat. De staat is alles, de enkeling is niets. Het is de plicht van de staat de mens te voorzien van drukknoppen. Wie geen knop op zijn hoofd wil hebben wordt verwijderd. Hij bestaat niet meer, omdat alleen diegene die staat is mag bestaan.
Vergeleken met Israël is Iran een vrije democratische staat. In Iran weet je dat je wordt voorzien van drukknoppen. Khamenei gaat op een grote troon zitten, met achter zijn hoofd de heilig verklaarde dictator Khomeini, en hij noemt zichzelf de Opperste Leider, een term die de dood is van elke wijsheidsgedachte die in het verleden door grote (Soefistische) denkers en filosofen in Iran werd uitgesproken (Soefisten zijn gnostici die de geestelijke ontwikkeling van de enkeling belangrijker vinden dan welke staatsideologie dan ook).
De Israëlis echter - die de goed verstopte maar wel zeer duistere heilige jassen van hun heilige opperste leiders niet kunnen zien - denken dat ze vrij zijn, terwijl ze stiekem - in het diepste geheim - worden voorzien van een geestelijke onderwerpingsknop. Ze zijn papegaaien, maar ze weten het niet. Niemand heeft ooit de moed kunnen opbrengen hen duidelijk te maken wat het verschil is tussen individu en staat, hetgeen betekent dat alle woorden en zinsneden die normalerwijze deel uitmaken ban een intellectueel vocabulaire in Israël zinloze lege uitdrukkingen en frasen worden. Je bent staat, je moet staat zijn en je zult altijd staat blijven. Een andere waarheid is er niet.
Khamenei wil van Iran een kopie van Israël maken: een staat waarin politiek, leger en religie tot een totalitaire eenheid worden samengesmolten.
Je zou het derhalve de intellectuele plicht van Khatami kunnen noemen - een man die zo vaak zijn bewondering heeft uitgesproken voor de vijand van geestdodend staatsdenken (Jezus van Nazareth) - het fascisme van Khamenei (de staat is alles en de enkeling is niets) te bestrijden. Maar net als joodse intellectuelen durft Khatami niet de strijd aan te binden met een fascistische staatsgedachte en hij doet derhalve weinig meer dan redevoeringen houden, die aan moeten tonen dat Iran het beste voor heeft met naar geestelijke vrijheid verlangende intellectuelen.
Hoe hij zijn intellectuele bevrijdingsboodschap kan combineren met het toestaan van religieuze indoctrinatiecursussen mag raadselachtig worden genoemd. Wie mensen een heilig boek uit het hoofd laat leren verdient het niet de naam 'intellectueel' te dragen, vooral ook omdat de toevoeging 'heilig' het de tot papegaai omgetoverde mens onmogelijk maakt het programma dat in zijn hersenen is ingebrand aan te passen, via redelijke denkprocessen die van hem een zelfstandig denkend en handelend - d.w.z. moreel - mens kunnen maken.
Dat inziende kunnen we de link leggen naar het staatsdenken van Israël. Waar Iranezen gedwongen worden papegaai te zijn, daar vinden ze de bevolking van Israël aan hun zijde. Ook Israëli’s moeten papegaaien zijn en de collectivistische frasen opdreunen die hun leiders opdreunen.
Zowel linkse als rechtse Zionisten weigeren het anti-intellectualistische idee van ‘de heilige staat’ op te geven.
De mens is staat. Zonder staat is de mens niks. Een korrel zand, een zinloos stukje wrakhout op een onbewoond eiland, waar niemand ooit enige aandacht aan zal besteden. Een arme donder die zich klein moet voelen en die daarom gaat twijfelen aan de zin van alles. Een intellectueel zonder macht en glorie. Een zielige strijder zonder wapens. Een stukje niets dat maar beter niet kan bestaan...
Pessimisme is de vijand van de heilige staatsaanbidders. Pessimisme is zakelijk denken dat de mens terugwerpt op zichzelf. Daarom is het wijsheidsboek Prediker een anarchistisch boek, omdat het niet de staat of de massa of het heilige ideaal als hoogste waarden aanbidt, maar de twijfelende, zoekende mens, die na lang zoeken en denken in is gaan zien dat alle wereldse idealen volmaakt zinloos zijn in een wereld die wordt beheerst door gebrekkige, onvolmaakte mensen.
Wijsheid - kortom - leidt nooit naar het heilig verklaren van wereldse zaken. Dat is de reden waarom in wijsheidskringen het begrip ‘ascese’ een belangrijke rol is gaan spelen. Ascese is de ontkenning van een blinde jacht op status, geld, succes en ongecontroleerde vooruitgang. Ascese is een vorm van wereldverzaking die de mensheid oproept stil te blijven staan en te kijken hoe op grond van het bestaande kleine stappen vooruit kunnen worden gemaakt.
De jacht naar het onbereikbare hoort bij de utopist en een utopist is altijd iemand die de grotere verbanden (met name de staat) boven de enkeling plaatst.
Daarom kan anarchisme - dat de absolute vijand is van de heilig verklaarde staat - nooit utopisch denken kan zijn en zullen anarchisten zich verwant voelen met zonderlinge wijze mannen die de ascese (gezien als vijand van verabsoluteerd staatsdenken) boven de jacht op werelds succes plaatsen.
Anarchisten weten dat een blinde jacht op wereldse successen de wereld voorziet van een groeiend leger verliezers, mensen die aan de kant worden gezet - niet omdat ze niet zouden deugen, maar omdat ze niet ingepast kunnen worden in een gemechaniseerde robottenwereld, waarin alleen de door de staat aangebrachte knop op je hoofd bepaalt of je goed of slecht bent.
Khamenei ziet in Ariel Sharon een satanische vijand, maar hij realiseert zich niet dat hij als vertegenwoordiger van ‘de heilige staat’, de vijand is van het ascetische ideaal en de vriend van het zinloze staatsgeweld dat nog nooit in de geschiedenis van de mensheid in dienst heeft gestaan van enig geestelijk wijsheidsideaal…

Zie ook: Het Grote Sterven,
Klein Amsterdams Dagboek,
De Liefde en de Dood,
EINDSPEL


De Staatgebonden Wijsheid Van Ariel Sharon

1. TEXT OF LETTER FROM ARIK SHARON
TO SECRETARY OF STATE ALBRIGHT - Monday October 2, 2000

"I believe we can reach peace, but it must be durable and real peace based first and foremost on complete negation of violence. Furthermore, it requires Arab Palestinian recognition and acceptance of the historical inherent rights that Jews have on their land in their undivided Capital Jerusalem and particularly sovereign rights and free access to our most sacred site on The Temple Mount. This right is granted and has only been safeguarded to every Israeli citizen as well as visitors, regardless of race, creed or religion since Israel united the city in 1967.

2. JERUSALEM POST NEWS -- JULY 21, 2000
SIX RED LINES FOR PEACE - By Ariel Sharon

I BELIEVE it is possible to reach an agreement with a united and undivided Jerusalem, but in a different way. In my view, we must concentrate all our efforts to arrive at a broad national consensus based on clear unequivocal "red lines." I propose six red lines which can serve as a basis for broad national consensus, strengthen Israel's position, and enable us to reach a better and more secure agreement:

 • 1. Greater Jerusalem, united and undivided, must be the eternal capital of Israel and under full Israeli sovereignty. The question of Jerusalem should not remain open, as it may become the time bomb for the next conflict.

 • 2. Israel will retain under its full control sufficiently wide security zones - in both the East and the West. The Jordan Valley, in its broadest sense, as defined by the Allon Plan, will be the eastern security zone of Israel. This includes the steep eastern slopes of the hill ridge of Judea and Samaria (west of the Allon Road) overlooking the valley. Israel will maintain contiguous presence and control of the entire valley up to the Jordan River, including the border passes. The western security zone will include the line of hills commanding the coastal plain and controlling Israel's vital underground water sources. Strategic routes will be retained under Israel's control.

 • 3. Jewish towns, villages and communities in Judea, Samaria and Gaza, as well as access roads leading to them, including sufficient security margins along them, will remain under full Israeli control.

  Wiedergutmachung

 • 4. The solution to the problem of Palestinian refugees from 1948-1967 will be based on their resettlement and rehabilitation in the places where they live today (Jordan, Syria, Lebanon, etc.) Israel does not accept under any circumstances the Palestinian demand for the right of return. Israel bears no moral or economic responsibility for the refugees' predicament.

 • 5. As a vital existential need, Israel must continue to control the underground fresh water aquifers in western Samaria, which provide a major portion of Israel's water. The Palestinians are obligated to prevent contamination of Israel's water resources.

 • 6. Security arrangements: All the territories under control of the Palestinian Authority will be demilitarized. The Palestinians will not have an army; only a police force. Israel will maintain complete control of the whole air space over Judea, Samaria and Gaza. (Klik voor bron)

  3. SPEECHES BY ARIEL SHARON
  www.bbc.co.uk/news - 15 april 2002

  Televised address by Israeli Prime Minister Arial Sharon just after the start of the military offensive in the West Bank on 31 March

  We must fight against terrorism, fight with no compromise, pull up these wild plants by the roots, smash their infrastructure, because there is no compromise with terrorism.
  It is impossible to compromise with one who is prepared, like the suicide [bombers] on the streets of Israel's cities, and in the twin towers in the United States, to die only to kill innocent civilians, children, women and infants, to die in order to cause fear and horror. This terrorism is activated, directed and initiated by one man - the chairman of the Palestinian Authority, Yasser Arafat.
  Arafat is a danger to the whole region.
  Arafat is at the head of a coalition of terrorism. He operates a strategy of terrorism. The chairman of the Palestinian Authority is an enemy of Israel.
  He is the enemy of the entire free world. Everyone who seeks freedom, everyone who was brought up on the values of freedom and democracy must know that Arafat is an obstacle to peace in the Middle East. Arafat is a danger to the whole region.
  The Israeli Government decided at its meeting on Thursday to begin a wide-ranging operation to root out the terrorist infrastructure in the Palestinian territories. We will clean out the terrorist infrastructure from the foundations. (ECLIPSE - the anti war review)

  Commentaar: Wie de doelstellingen van Ariel Sharon onder ogen ziet, het fundament waarop zijn zogenaamde vredespolitiek is gebaseerd (doelstellingen die worden onderschreven door het socialistische establishment in Israel: ouderwetse, hypocriete partijbonzen die alleen de Gazastrook 'Palestijns gebied' willen noemen) die zal inzien dat het begrip 'terrorist' dat ons wordt opgedrongen relativering behoeft. Een terrorist is in de ogen van Israel iemand die de zes doelstellingen van Sharon weigert te onderschrijven. Daar dienen we ons goed van bewust te zijn.


  President Bashar al-Assad
  Interview Syria Times 30-9-03

  President Bashar al-Assad received on Saturday the senior correspondent of the Italian 'Corriere Della Sera' newspaper Antonio Ferari and gave him an interview. The questions raised by Ferari dealt with conditions in the Iraqi and Palestinian arenas, with combatting terrorism, with the programme of the new Syrian government and with relations between Syria and Italy.

  On whether there is a fear that Syria becomes the next target of a military action after the war on Iraq but no evidence of a US attack on Syria was available, the President said: "I do not think that the US has interest in repeating its mistake in Iraq."

  About US accusations that Syria produces weapons of mass destruction, the President said: "We responded to such accusations at the UN and Security Council where we proposed the project of making the Middle East a region free of such weapons. When they accused us, they were angry and when we made the proposal, their anger turned to be greater."

  Asked what he will tell President George Bush if a meeting takes place with him, President Bashar said: "I will tell the truth and point out the mistake in his proposals. I will ask him: Where are Iraqi's weapons of mass destruction: where is democracy and where is the better life the Iraqis were promised after outing Saddam Hussein? I would also say that the US administration is under accusation and not Syria."

  On the prospects of the road map and whether the President believes in it in the first place, the President said: "Did it work in the first place, in order to remain working? And does it exist in order to work? Where does it exist? If it has been there, it is only in a conference or in the media. But it has not been among people and countries which realize peace. Therefore, it has no value. We didn't see it effective and we don't think that it will be such...
  The current Israeli government is a war government which has no interest in achieving peace...

  On Shaul Mofaz's threats of targeting leaders of Hamas and Islamic Jihad, even those existing in Syria, the President said: "Since its foundation, Israel has been launching aggressions on all the neighbouring countries. So, it is natural to take all preparations for any evil act by Israel, Israel is always ready to carry out acts of assassination everywhere in the world, since it has been its way for a long time."

  On the definition of terrorism, the President said: "The lowest level of this definition is that crime is terrorism, but terrorism increases with the rise of the level of the party committing it. The highest level of terrorism is the terrorism of state.
  We, in Syria and other countries, made considerable steps in fighting terrorism. It is not fought with missiles, since it is not an army, but mind and thoughts. This is the problem of fighting terrorism. There are cultural and intellectual methods to fight ignorance, poverty, wars, racism and dialogue between countries and cultures. All these are methods to fight terrorism. At the last stage comes security cooperation among countries, but, in any case, the army has no role in fighting terrorism. (Syria Times 30-9-2003)

  Commentaar: Israel wil graag 'het licht van de wereld zijn'. Hoewel die uitdrukking door maar weinig mensen begrepen zal worden ("een licht zijn, is dat zoiets als een gloeilamp op je hoofd plaatsen"), zullen de weinige mensen die weten dat de uitdrukking verwijst naar spiritualiteit inzien dat de president van Syrie ("the army has no role in fighting terrorism") dichter bij de praktische realisatie van dat idee staat dan de regering van Israel, die (zoals Bashar Assad heel terecht opmerkt) een doodgewone 'oorlogsregering' is, een regering van sterke mannen dus, die de agressieve dierlijke (aan eeuwige duisternis gebonden) mens boven de vergeestelijkte (verlichte) intellectueel plaatst.
  De uitdrukking 'licht der wereld' is een intellectuele uitdrukking, hoort niet bij militairen en andere sterke mannen, maar bij die mensen die sterke mannen 'watjes' noemen: filosofen en denkers, die altijd met de nek zullen worden aangekeken door sterke mannen - die in elke intellectuele zinsnede die hun dierlijke denkvermogen te boven gaat weinig meer ontwaren dan 'zinloos gezeik'.


  Lack of tolerance for criticism is blameworthy

  Karubi & Khatami Tehran, Sept 29, IRNA -- Majlis Speaker Mehdi Karroubi said on Monday that lack of tolerance for criticism is blameworthy and unacceptable.
  Karroubi emphasized the need for freedom of activities by political parties which is essential for political development and said, "We should respect the views of the others and think for the better of the government. Political parties should accept criticisms."
  He described the performance of the sixth Majlis as satisfactory. "Representatives of the parliament have taken fundamental steps for the progress of the political, cultural, economic and social affairs. God willing they will proceed with this until the end of the term," Karroubi said. (IRNA 29-9-2003)


  Jezus' Gevecht Met De Conservatieve Ayatollah's

  Het belangrijkste in een
  werkelijke gemeenschap is dat iedereen
  daarin enkeling durft te zijn.

  Søren Kierkegaard

  Hoewel Islamitische Imams en Ayatollahs de profeet Jezus volgens de Koran met respect moeten bejegenen, blijkt in de praktijk van het alledaagse leven dat de conservatieven onder hen (net als hun christelijke collega's overigens) Jezus haten en verafschuwen en hem alleen maar dat lot gunnen, dat hem tweeduizend jaar geleden trof: de vernederende, eenzame dood aan het kruis in een wereld die werd beheerst door mensen die zichzelf als ‘absoluut goed’ beschouwden.
  Conservatieven weigeren steevast de waarheid onder ogen te zien dat Jezus geen priester, geen rabbi, geen imam of dominee was - laat staan een 'god', zoals een aantal Roomse prelaten dat 1700 jaar geleden in een gezellig onderonsje bedisseld hebben...
  Jezus was (net als elke andere profeet) een vrije, onafhankelijke geest, die los van elke religieuze en politieke organisatie de strijd aanbond met leugenaars (mensen die doelbewust andere mensen misleiden) en huichelaars (mensen die religie en filosofie alleen maar gebruiken om zichzelf op een protserige, opschepperige wijze belangrijk te maken).
  Tegenover de leugens en de hypocrisie plaatste hij de waarheid en de eerlijkheid, zaken die nooit bijzonder in tel zijn in burgermansland, omdat de burgerman altijd een moraal zoekt die het gemakzuchtige egoïsme dient, een gedragswijze waarop in het evangelie de term ‘geestelijke dood’ van toepassing wordt verklaard, omdat Jezus een vijand was van de geestdodende moraal ("iedere zonde zal u vergeven worden, behalve de zonde tegen de geest").
  Op een wat minachtende wijze spreekt Jezus over mensen die in feite 'dood' zijn, zoals bijvoorbeeld in de (niet bijzonder fijnzinnige) uitspraak: "Laat de doden de doden begraven, want u moet het koninkrijk van God gaan verkondigen." (Lucas, 9:59 v.)
  Het feit dat hij de mening was toegedaan dat veel mensen om hem heen ‘dode zielen’ waren leidde ertoe dat hij de geestelijke bewustwording van de mens (‘levend worden’) nastreefde.
  Christenen weten heel goed dat Jezus de woorden levend en dood gebruikte (ze zeggen zelfs dat Jezus terug zal komen om levenden en doden te oordelen...) en ze hebben die woorden daarom overgenomen - maar op zo'n manier vertaald, dat binnen hun visie ongelovigen ‘dood’ zijn, terwijl diegenen die 'geloven in de autoriteit van de letterknecht' levend zijn, hetgeen je een fraaie en zeer radicale omkering van het evangelie kunt noemen.
  Jezus echter heeft nooit gezegd dat je moet geloven in meneer de dominee, de paus en de zichzelf tot god uitroepende ayatollah! Integendeel. Jezus was de vijand van het letterknechtemdom.
  Het was de conservatieve dominee, die in hem een blasfemie bedrijvende recalcitrante vent ontwaarde, een raddraaier met een veel te grote kritische mond, en het was diezelfde conservatieve dominee die tot de conclusie kwam dat je blasfemische radicalen maar beter aan het kruis kunt nagelen. Dan is er rust en vrede in de burgermanstent en dan kan de zich in een naargeestige poel van heiligheid rondwentelende goegemeente rustig verder gaan met liegen en huichelen.
  Dat is nu eenmaal de taak van een conservatieve godsdienstleraar. Wanneer zo iemand de mensen niet geestelijk dood zou maken, dan zou hij niet gesteund worden door het aan het collectivisme gebonden establishment...
  Jezus navolgen is dus niet kiezen voor het collectivisme van de letterknecht, die de gemassificeerde mens via een proces van geestelijke onderwerping wil binden aan een fascistisch leiderschapsideaal: 'de Heilige Vader', ‘de Opperste Leider', de Heilige Natie’, ‘de Godgeworden Jezus'…, maar voor het terugvoeren van de ontkinderlijkte, gecollectiviseerde mens naar de eenvoudige werkelijkheid van het kwetsbare, naar liefde en zorg verlangende kind, dat juist daarom zo mooi is omdat het altijd een enkeling tussen andere kinderlijke enkelingen is.
  Juist het feit dat collectivisering van mensen kille harde ('volwassen') robotten maakt die denken dat ze onkwetsbaar zijn (een kind is altijd kwetsbaar…), maakt de wereld onleefbaar. Onkwetsbare robotten kennen geen emoties die hen verbinden met kinderlijke geesten. Een robot voelt zich alleen verbonden met andere robotten zodat al diegenen die om welke reden dan ook geen robot zijn op een hardhandige wijze uit de wereld van het religieuze robottendom verwijderd worden.

  Zie ook: Cultuur & Anti-Cultuur

 • Qureih Reaches 'Pseudo National Unity' Government

  It is now certain that Palestinian Prime Minister designate Ahmad Qureih will present his government to the legislative council to gain the vote of trust within the coming two days after finally putting the final touches of its formation.

  New in this government is the participation of the Democratic Front for the Liberation of Palestine, for the first time, through its Deputy Secretary General Qais Abdulkarim, and the Islamic Front, close to Hamas, through Dr. Moussa Al Zaabout. Zuheira Kamel will represent the Fida Party, Ahmad Majdalani the Popular Resistance Front, while Dr. Ghassan Al Khatib represents the People's Party. (Fathi Sabbah, Al-Hayat 29-9-2003)

  Van Kooten: Paulus en de kosmos
  Informatie Rijksuniversiteit Groningen

  3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. 4 But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, 5 to redeem those who were under the law. (Galatians 4))

  In het essay Paulus en de kosmos beargumenteert Geurt Henk van Kooten dat de missionaris Paulus een filosofisch gevormd religieus denker was, wiens geschriften bijdroegen aan de christelijke omvorming van de Grieks-Romeinse cultuur. Van Kooten stelt het gangbare beeld van een gehaaste missionaris bij. Eerder vormt zich het beeld van een planmatig rondtrekkende denker, die door Jordanië, Syrië, Turkije, Griekenland en de Balkan reisde op dezelfde manier als toenmalige rondtrekkende filosofen dat deden. Gedurende langere tijd woonde Paulus in grote steden van het oostelijke Middellandse-Zeegebied zoals Antiochië, Korinte en Efeze. Uit nieuw sociologisch onderzoek blijkt dat de door Paulus opgerichte christelijke gemeenschappen functioneerden als een religieus-wijsgerige privé-religie zoals die onder Grieken voorkwamen. Men kwam samen in een genootschap rond een maaltijd met godsdienstoefening en religieus-wijsgerige instructies, die tijdens het symposium gegeven werden.

  Op grond van deze nieuwe inzichten wordt begrijpelijk dat Paulus en zijn leerlingen omtrent God, de kosmos en de mens denkbeelden ontvouwen die nauw aansluiten bij soortgelijke gedachten van Grieks-Romeinse wijsgeren. De paulijnse kosmologie ontwikkelt zich van de Brief aan de Galaten, waarin het draait om hoe Christus zichzelf onderwierp aan de elementen van de kosmos, via de Eerste Brief aan de Korintiërs naar de Brief aan de Efeziërs, die als christelijke hoop uitspreekt dat Christus de kosmos vervullen zal. De kosmologisch-wijsgerige gedachten in elk van deze brieven stemmen nauw overeen met wat in de Grieks-Romeinse wijsbegeerte speelde.

  Dr. Geurt Henk van Kooten (1969) is universitair docent Nieuwe Testament & Vroeg Christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde theologie in Leiden en Durham, oosterse studiën in Oxford en promoveerde in Leiden op een proefschrift over Paulus en de Grieks-Romeinse kosmologie.

  Uitgave Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2002.
  ISBN 90-239-0877-5. EURO 24,90.

  Dwaasheid Als Goddelijke Deugd

  AnarchoPress 16 Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
  17 If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, and ye are that temple.
  18 Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. (1 Corinthians 3)

  Geurt van Kooten is een zeer nette en zeer keurige man. Wanneer je hem vraagt een dwaas te worden, teneinde uit te kunnen groeien tot een wijze man, overeenkomstig de aanbevelingen die de apostel Paulus de ijdeltuiten binnen het religieus-politieke bestel van zijn tijd geeft, dan zal hij ongetwijfeld vanuit de hoogte van zijn wetenschappelijke ivoren toren op de brutale onverlaat neerblikken en hem toevoegen dat hij zijn boek niet heeft geschreven om een arme, slecht betaalde dwaas te kunnen worden, maar om als doctor in de theologie een dikke zeer goed belegde boterham te kunnen eten.
  Dat is ook de reden waarom Van Kooten weliwaar wijst op de gnostisch-astrologische elementen binnen de brieven van Paulus, maar tegelijkertijd op een zeer vijandige wijze het New Age denken - dat modern gnosticisme is - afwijst.

  Zie ook: De ware wijsheid heeft
  geen heiligheid nodig

  Vuur Lucht Aarde Water