De Eeuwige Ketterjacht
over de blinde haat der bijgelovigen

kat van george & laura bush

brengen zwarte katten ongeluk?


Op grond van niet meer dan een verdenking van hekserij, ontkenning of afwijzing van God, of een eventueel doorzichtige beschuldiging van een bekende speelde zich in het tijdvak 1450 tot 1750 een ware holocaust af in een groot deel van Europa. Afgezien van de godsdienstige redenen, zagen de leden van de Inquisitie (de Rooms-Katholieke afdeling van de R.K. kerk die belast was met het uitroeien van ketterij) het wel zitten om zichzelf flink te verrijken d.m.v. in beslag genomen eigendommen van deze ketters. Tenslotte was dat bij de vervolging van o.a. de Tempeliers en de Catharen ook prima verlopen. Al in 1320 accepteerde paus Johannes XXII de theorie dat hekserij ketterij was, omdat dit onvermijdelijk een pact met de duivel inhield. Maar waar komen katten nu in het verhaal opduiken? Tegen het eind van de 15e eeuw was de mythologie rond hekserij grondig gevormd en was het simpele bezit van bepaalde dieren, waaronder dus ook katten, al voldoende om als heks te worden herkend. (Katten & Hekserij


De profeet Mohammed was dol op katten. De Islamitische traditie leert dat katten reine dieren zijn, die na hun dood zullen rondwandelen in het paradijs van 'houri's', grootogig reine vrouwen. Elke Moslim kent de ontroerende geschiedenis van Mohammeds lievelingspoes Muezza. Op een dag ligt zij diep in slaap op een slip van de mantel van de Profeet. Dze wordt plotseling dringend weggeroepen. Hij wil zijn lievelingsdier echter onder geen beding storen. Met één haal van zijn kromzwaard snijdt hij de slip van zijn mantel. Vervolgens sluipt hij teder omziend op zijn tenen het vertrek uit... (Info)

The Egyptians believed that the cat was daughter of Isis and the godess for the moon and the sun. They also believed that the cat's eyes captured the light of the sun.
The worship of the cat in Egypt started with the Goddess Pasht, who in the Egyptian society represented the moon and beauty. Pasht was even depicted with a cat's head. The story says that when Pasht was out on her missions she transferred herself into a cat. Because of this, the cat was being looked upon as sacred.
People who caused the death of a cat, even unintentionally, was punished by death. Killing a cat was an a lot more serious crime than killing a man. If a house caught on fire, the cats were rescued out of the burning house before the people in it.

The role of cats in ancient Egypt
Cats in ancient Egypt

Ketterij

de kat: Islamitisch kunstvoorwerp Ketterij is een aanduiding uit de middeleeuwen voor het geheel der handelingen die indruisden tegen de officiële leer van de westerse wereld-kerk (Katholieke kerkgenootschap). Zij die werden beschouwd als ketters werden vermeend deze handelingen ingegeven te hebben gekregen door Satan (de duivel). Vele ketters werden na (schijn)processen levend verbrand. Het woord is afgeleid van een in Zuidoost-Frankrijk levende groepering: de Katharen.

De Albigenzen of Katharen zijn een religieuze groepering. Zij waren actief in de late Middeleeuwen. Hun leer was gnostisch van aard. Zij beschouwden zichzelf als volgelingen van Jezus, maar ze beschouwden hem als een leraar, terwijl de dominante Kerk van Rome Jezus als (de zoon van) God beschouwde. De Albigenzen werden zodoende als afvalligen gezien - het woord 'ketter' is afkomstig van 'kathaar' - en door de Roomse Kerk op een uiterst fanatieke wijze vervolgd. (Wikipedia Encyclopedie)


Het woord "kathaar" duikt voor de eerste keer op omstreeks 1150 in een Duitse tekst van Eckbert von Schonau . Volgens hem worden de aanhangers van de dualistische leer in het Rijnland zo genoemd.
Of het woord ook gebruikt werd in de Languedoc is twijfelachtig. Geen van de drie grote kroniekschrijvers heeft het over "katharen". De katharen zelf gebruikten het woord in geen geval, zij noemden zichzelf gewoon "christenen" en door de bevolking werden zij "goede christenen" of "goede mensen" genoemd. Tegenstanders gebruikten meestal "Albigenzen" (naar de stad Albi).
Zoals de katholieke theoloog Alain de Lille in 1200 al laat uitschijnen komt "kathaar" zeer waarschijnlijk van "catus" want... "zij kussen het achterste van een kat...". Vermits een kat toen een "duivels" dier was, werd zo de link gelegd met het satanisme.

MANICHEÏSME EN GNOSIS

Voor Rome zijn de ketters zonder meer nieuwe "manicheeërs". Het manicheïsme was de leer van de Babyloniër Mani (of Manès) uit de 3de eeuw, die o.m. gebruik maakte van gnostische dualistische leerstellingen. De grootste kerkvader uit de rooms-katholieke geschiedenis, Augustinus, was zelf eerst aanhanger van het manicheïsme, maar heeft het na zijn bekering met klem bestreden. Hij deed dat bovendien zo grondig dat het in de kerk snel een gewoonte werd om elke nieuwe ketterij die de kop opstak en een beetje gnostisch leek, "manicheïstisch" te noemen, ook als daar, zoals bij de katharen, totaal geen gronden voor waren. De kerk kon dan rustig Augustinus' argumenten hanteren zonder er zelf nieuwe te moeten bedenken. Er zijn zonder enige twijfel heel wat katharen als "manicheeër" op de brandstapel beland, zonder dat zij ooit van Mani hadden gehoord.
"Gnosis" (of de leer van de innerlijke kennis) was een stroming die zijn oorsprong had in de Egyptische en Griekse mysteriescholen. Het was een geheime leer, enkel toegangkelijk voor ingewijden, die uitging van de innerlijke kracht en kennis van elk individu en gebruik maakte van een aantal "systemen" zoals men die ook in de Griekse filosofie aantreft. Wanneer die gnostische leer later in contact kwam met het nieuwe christendom ontstond daaruit een christelijke variant (meestal "gnostiek" genoemd) die vooral in de tweede eeuw nogal wat impact had, zoals de documentenvondst bij Nag Hammadi heeft aangetoond. (Klik voor bron)

Zie ook: De Ketterse Kathedraal


Waarom een kat kiezen?

De kat is het ideale gezelschapsdier: De kat is schoon, zindelijk, netjes, zelfstandig en al tevreden met een kleine flat. Hij laat zich graag aaien en aanhalen en zit graag op schoot. En in het algemeen kost een kat ook niet veel.
Maar een kat is ook ondeugend, eigenzinnig, arrogant en ongehoorzaam. Hij denkt dat hij de baas is en U bent zijn dienaar. Als U een kat neemt moet U tegen zijn karakter kunnen want veranderen is er voor de kat niet bij. Hij is immers al perfect (vindt-ie zelf). (Katten Startpunt)

Zie ook: Het leven als SM-spel

De Ontmenselijking van Jezus
gelovigen vernietigen de kennis

De ontmenselijking van Jezus werd in 325 tijdens het Concilie van Nicea officeel bekrachtigd door de katholieke kerk.
In een geloofsbelijdens werden de godheid van Christus en de leer van de Drievuldigheid theologisch bevestigd. Tegenstanders van dit dehumaniseringsproces werden in de ban gedaan.

De Geloofsbelijdenis van de 318 vaders (Nicea 325)

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, die het zichtbare en het onzichtbare heeft gemaakt. En in de ene Heer Jezus Christus, de zoon van God, de eniggeborene (m o n o g e n h ), geboren uit de Vader, dit is uit het wezen (o u s i a ) van de Vader, God uit God, Licht uit Licht, waarachtige God uit waarachtige God, geboren niet gemaakt, in wezen (o m o o u s i o n ) gelijk aan de Vader (in de Latijnse tekst: "wat de Grieken homoousion noemen"), door wie alle dingen gemaakt zijn zowel dat wat in de hemel is als dat wat op aarde is, die omwille van ons mensen, en omwille van ons heil is neergekomen en vlees is geworden en mens is geworden, geleden heeft en op de derde dag verrezen is, opgestegen is ten hemel en komende om te oordelen de levenden en de doden. En [wij geloven] in de Heilige Geest.

En zij die echter zeggen "dat er ooit was dat Hij er niet was" en "dat alvorens Hij geboren was, Hij er niet was" en "dat Hij uit niet iets dat bestaat is voortgekomen (in de Latijnse tekst: "wat de Grieken exuconton noemen"), noch uit een andere hypostase of wezen, zeggende dat de zoon van God wisselvallig en veranderlijk is", deze excommuniceert de katholieke en apostolische kerk. (Klik voor bron)


Collectivisme beloont psychotici

Hoewel Jezus honderden jaren lang een gewoon mens is geweest, die als mens verwees naar de komst van een ander mens (de trooster) die zijn boodschap nieuwe inhoud zou gaan geven, hebben in het jaar 325 een aantal katholieke machtsdragers het besluit genomen Jezus tot 'God' uit te roepen.
Dat vergoddelijkingsproces maakt van iedereen die zich tot gelijke van Jezus durft uit te roepen een misdadiger, een zielige gek, die gemeden dient te worden. Dat is de reden waarom de Westerse cultuur in diepste wezen een anti-anarchistische, pyschotische zondebokcultuur is, die in intelligente, geestelijk gezonde eenlingen weinig meer kan zien dan lastige insecten die de macht van de aan de religie gebonden moralistische collectivistenstaat bedreigen.

"Ik verlang niet dat jullie christenen worden - dat is zinloos, dat is een leugen. Ik verlang dat jullie een Christus worden." Shree Rahnees (de Bhagwan)


Johannes 16, 7:14

7 Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

Wetenschap & Religie

Hoewel christenen en moslims al eeuwenlang ruzie maken over een vervalst drie-eenheidsbeeld, dat het product is van christelijke denkers die een astrologisch-filosofisch idee hebben omgezet in een geloofswaarheid (een niet filosofisch idee dus waarover niet nagedacht mag worden), toont nuchter objectief wetenschappelijk onderzoek aan dat het door de religie gekaapte drie-eenheidsbeeld in feite niets met primitief monotheïstisch geloofsdenken te maken heeft.
In het Westen wordt die visie verworpen. Westerse wetenschappers huldigen de clericale opvatting dat datgene waarover je niet mag praten niet door wetenschappers ter discussie mag worden gesteld.
Westerse wetenschap is nooit amorele geesteswetenschap geweest, maar was altijd moralistische geloofswetenschap, waarvan de essentie is dat niet 'het willen weten', maar 'het niet willen weten' centraal wordt gesteld.


Nag Hammadi Library

Gosis is de ontkenning van het goddelijk verklaren van dingen en mensen en daarmee de vijand van alle vormen van religie die van mensen verdierlijkte totemisten willen maken: slaven van het materialisme, dat altijd een verdingde werkelijkheid (vlaggen, tempels, geldkastelen, kanonnen, tanks, dictators en heilige naties) wil aanbidden - in plaats van de 'goddelijke geest', die weten wil.


De Katholieke Kerk & Astrologie

From the start the Christian Church strongly opposed the false teachings of astrology. The Fathers energeticaly demanded the expulsion of the Chaldeans who did so much harm to the State and the citizens by employing a fantastic mysticism to play upon the ineradicable impulses of the common people, keeping their heathen conceptions alive and fostering a soul-perplexing cult which, with its fatalistic tendencies created difficulties in the discernment of right and wrong and weakened the moral foundations of all human conduct. There was no room in the early Christian Church for followers of this pseudo-science. The noted mathematician Aguila Ponticus was expelled from the Christian communion about the year 120, on account of his astrological heresies.
The early Christians of Rome, therefore, regarded the astrological as their bitterest and, unfortunately, their too powerful enemies; and the astrologers probably did their part in stirring up the cruel persecutions of the Christians .
As Christianity spread, the astrologers lost their influence and reputation, and gradually sank to the position of mere quacks. The conversion of Constantine the Great put an end to the importance of this so-called science, which for five hundred years had ruled the public life of Rome.
In 321 Constantine issued an edict threatening all Chaldeans, Magi, and their followers with death. Astrology now disappeared for centuries from the Christian parts of Western Europe. Only the Arabic schools of learning, especially those in Spain after the Moors had conquered the Iberian peninsula, accepted this dubious inheritance from the wisdom of classic times, and among Arabs it became incentive to pure Astronomical research. Arabian and Jewish scholars were the representatives of astrology in the Middle Ages, while both Church and State in Christian countries rejected and persecuted this false doctrine and its heathen tendencies. (Catholic Encyclopedia)

Commentaar: Hoewel de katholieke kerk alle astrologische symbolen van de gnostici overgenomen heeft, ontkent men ten stelligste dat de teksten die men heilig heeft verklaard iets te maken hebben met wat men (op een 'modern-sceptische' wijze) 'een pseudowetenschap die de moraal ondermijnt' noemt.
Het is goed daarbij te bedenken dat de katholieke kerk een ordinair machtsinstituut is, dat het spirituele, amorele denken in het begin van de vierde eeuw in de ban heeft gedaan via het goddelijk verklaren van Jezus (lees: de Paus) en de ter dood veroordeling van al diegenen die zich bezig hielden met het magisch-wetenschappelijke vrije denken, waarvan de drie koningen in het evangelie de vertegenwoordigers zijn.
De katholieke kerk is daarmee (net als de zogenaamd modern-sceptische geloofsgemeenschap) de ontkenning van het paradijs zoals het beschreven wordt in het schepppingsverhaal in het bijbelboek Genesis en je mag daarom rustig stellen dat die joden en arabieren die in de middeleeuwen het astrologische (amorele) denken verdedigden dichter bij God (lees: de waarheid) stonden dan de katholieke clerus die in iedere astrologiebeoefenaar een ketter (d.i. een aanhanger van de duivel) meende te moeten herkennen.

De religieuze God, kort samengevat, is de moralistische machtsmens: hij die gelooft in de dierlijke macht van het collectivisme (militarisme & kapitalisme).
De ketter is de amorele kennismens: hij die gelooft in de macht van de intelligente, bewust van zichzelf geworden geest (verdraagzame wijsheid & socialisme).

70% In US Believe Saddam Linked To 911 - Poll

WASHINGTON (AP) -- Nearly seven in 10 Americans believe it is likely that ousted Iraqi leader Saddam Hussein was personally involved in the Sept. 11 attacks, says a poll out almost two years after the terrorists' strike against this country. Sixty-nine percent in a Washington Post poll published Saturday said they believe it is likely the Iraqi leader was personally involved in the attacks carried out by al-Qaeda. A majority of Democrats, Republicans and independents believe it's likely Mr. Hussein was involved. The belief in the connection persists even though there has been no proof of a link between the two. U.S. President George W. Bush and members of his administration suggested a link between the two in the months before the war in Iraq. Claims of possible links have never been proven, however. Veteran pollsters say the persistent belief of a link between the attacks and Mr. Hussein could help explain why public support for the decision to go to war in Iraq has been so resilient despite problems establishing a peaceful country. (The Globe and Mail, 6 september 2003)

Blinde Gidsen & Arme Mensen

Ketterjagers zijn supermoralisten, die vanwege de goddelijke opdracht die ze hebben ontvangen een absolute waarheid verdedigen - hetgeen betekent dat ze het absoluut slechte dienen te projecteren in zondebokken. Die zondebokken worden ontdaan van hun persoonlijkheid. Ze kunnen goed zijn, of slecht, of iets er tussen in, dat maakt allemaal niets uit. Waar het om gaat is dat het geloof wint, en wie mensen in iets wil laten geloven zal de werkelijkheid moeten manipuleren met behulp van machtsmiddelen die gericht zijn op de psychologische beheersing van de menselijke geest.
Het willen beheersen van de menselijke geest - bepalen wat een mens wel en niet mag denken - wordt in het evangelie scherp veroordeeld. "Iedere zonde", zegt Jezus, "zal u worden vergeven, behalve de zonde tegen de geest."
Welnu: manipulatie van het menselijke denken, in dienst van een geloofsleer die de menselijke geest voorziet van valse, onjuiste vijandbeelden, is het centrale element van de Amerikaans-Israëlische politiek in het Midden Oosten.
Amerika en Israël hebben onderling afgesproken dat Israël het Midden-Oosten zal beheersen en besturen. Alle Arabische leiders zijn in feite (of ze het nu leuk vinden of niet) onderdanen van het Israëlische bestuur. Dat is de onuitgesproken wet waaraan de Arabische naties zich hebben te onderwerpen. Wie weigert zich te onderwerpen (wie geen ordinaire zetbaas wil zijn) zal worden verwijderd of vernietigd.
Iran, Syrië en Irak waren en zijn staten die onderling sterk verschillen. Maar toch worden ze via een proces van demonisering gelijkgeschakeld en zelfs tot ‘de as van het kwaad’ gerekend omdat ze alledrie een eigenschap gemeenschappelijk hebben: ze zijn antizionistisch.
Zionisme is nooit een idealistische beweging geweest, zoals sommige verblinde socialistische gelovigen in Israël het ons willen doen geloven. Socialisten waren voor de eerste wereldoorlog geen racistische onderwerpers. Ze bouwden hun eigen, op modernistisch idealisme gebaseerde gemeenschappen in een land dat werd bewoond door andere mensen. Na de eerste wereldoorlog, die op een merkwaardige wijze (via de Balfour-verklaring van 1917) ertoe leidde dat de grootmachten Engeland en Amerika het land Palestina tot het exclusieve bezit van de zionisten uitriepen, veranderde de situatie: Palestina werd de totem van het groot-kapitaal. Socialisten kwamen daardoor terecht in een situatie waarin ze de gevangenen werden van een illusie, die waarschijnlijk doelbewust in stand werd gehouden door de rijke rechtse zionisten, die in feite de werkelijke stichters van de staat Israël zijn.
idealisme of hobbyisme? David Ben-Gurion moet je (uitgaande van het weten dat we nu hebben, namelijk dat rechtse extremisten bepalen wat goed en wat slecht is in het Midden-Oosten) zien als een stroman, zoals alle socialistische leiders in feite zetbazen zijn geweest van organisaties die werden geleid door mensen die nooit socialist zijn geweest.
Je dat realiseren is een wezenlijke zaak wanneer je wilt streven naar een toestand van 'geestelijke verlichting', omdat het kenmerk van verlichte mensen is dat ze weigeren zichzelf neer te leggen bij een aantal leugens.
De band tussen grootkapitaal en militarisme enerzijds en het zionisme anderzijds wordt door socialisten voortdurend onder tafel geschoven, waarschijnlijk vanuit de (oprechte) wil een zelfbeeld op te bouwen dat idealistisch is.
Idealisme is natuurlijk nooit een verwerpelijke zaak. Wie oprecht socialist is zal door mij dan ook nooit worden aangevallen, maar omdat ik geen ideologenverdediger ben (ideologie en idealisme zijn verschillende zaken...), daarom zet ik vraagtekens bij het socialistische idealisme. Alleen al het feit dat een socialistische kibboets altijd een 'joodse kibboets' was duidt er al op dat het socialisme weinig meer was (of mocht zijn) dan een vorm van padvinderachtig hobbyisme binnen een beweging die in diepste wezen antisocialistisch was.
Socialisme is geen groepsegoisme, maar humanisme of broederschap, een beweging dus die vecht voor de rechten van alle mensen die in de problemen zitten, jong of oud, joods of niet-joods, arm of rijk, dat maakt niets uit. Die mentaliteit maakt van het socialisme een idealistische beweging, waar het zionisme vanwege haar gebondenheid aan 'de joodse identiteit' een ideologische beweging is, waarvan het kenmerk altijd is dat ze gebonden is aan grenzen.
Onbegrensd idealisme is in feite religie, wanneer je er vanuit gaat dat God de onbegrensde is, de eeuwige en de oneindige, die van en voor iedereen is.
Zionisten hebben het religieuze (idealistische) aspect van het socialisme in feite nooit serieus genomen. Dat is de reden waarom ik David Ben-Gurion een socialist noem die geen socialist durfde te zijn. Hij kon waarschijnlijk niet anders, omdat de rechtse geldbaronnen aan de touwtjes van de Zionistische onderneming trokken, maar hij had op zijn minst de wereld duidelijk kunnen maken dat hij maar een simpele zetbaas van de rechtse rijken was.
Dat trieste feit, dat inwoners van Israël in feite niets te vertellen hebben over hun eigen lot, omdat een kleine groep rijke extremisten Israël beschouwt als het eigen bezit, een soort poppenhuis dus, waarin de mensen kleine marionetjes en tinnen soldaatjes zijn, die als ze goed zijn in een duur huisje wonen en als ze slecht zijn worden gedumpt in mooie, door dikbetaalde kunstenaars vervaardigde armeluishutjes. dat trieste feit dus, wordt door veel mensen op een hardnekkige wijze ontkent,.
Je wordt een cynicus genoemd wanneer je het idealisme van de rijke zionistische baronnen in twijfel trekt. Maar na jaren van dagelijkse observatie van het gebeuren in het Midden-Oosten heb ik ontdekt dat de enigen die vrede kunnen brengen in het gebied taaie, hardnekkige cynici zijn die de bereidheid tonen alle valse zelfbeelden waarachter politieke leiders zich verschuilen aan stukken te blazen.
Een van die valse zelfbeelden is de gedachte dat je een goede democraat bent wanneer je een ander demoniseert en van hem iemand maakt die hij helemaal niet is.
Het feit dat 70 procent van de Amerikanen dankzij een goedkope propagandistische leugenstrategie is gaan geloven dat Saddam Hussein de man is geweest die Amerika wilde vernietigen (terwijl toch iedereen weet dat hij alleen maar president van Irak mocht worden omdat hij een vriend was van Amerika en een vijand van de communisten en de rechtse ayatollahs) bewijst dat we in een wereld leven waarin de inquisitie regeert.
De inquisitie zal het een zorg zijn wie of wat je bent. Alles wat de inquisitie wil is heersen en de mensen duidelijk maken dat er maar een God is, die - vanwege het feit dat hij het bezit is van de machthebbers - absolute gehoorzaamheid eist.
Saddam Hussein was alleen maar daarom gevaarlijk omdat hij de vijand was van de zionistische onderwerpinggedachte. Waar andere Arabische leiders collaborateurs waren en zijn, daar stelde hij zich principieel op, hetgeen betekende dat hij het verlangen van de zionisten om de Palestijnen te onderwerpen dwarsboomde.
De Palestijnen, dat is nu wel duidelijk geworden, mogen alleen maar zigeuners zijn in hun eigen land: kampbewoners die best wel een leuk leven kunnen leiden, mits ze maar afstand doen van hun nationalistische en hun pan-Arabische verlangens . Palestijnen moeten Israëlische burgers zonder burgerrechten zijn. Dat is de afspraak die rijke extremisten gemaakt hebben met Amerikaanse politici, en hoewel die Amerikaanse politici met vrome gezichten ons komen vertelen dat ze de democratie verdedigen doen ze momenteel niets anders dan de levens van Amerikaanse soldaten in de waagschaal plaatsen terwille van het verlangen van de rijke rechtse baronnen van Israël een staat te maken waarin een kleine uitverkoren groep via verrijking wordt ‘verlicht’, terwijl de rest arm en dom in een toestand van eeuwige duisternis rond moet blijven dwalen.
Socialisten en gnostici, van oudsher de vijanden van de geestelijke en de materialistische terreur van rijke feodalen en zalvende priesters, mogen in zo’n wereld geen rol spelen. Ze worden verwijderd en vervangen door opportunisten die je kunt lijmen met spiegeltjes en kraaltjes.
Het is de wereld van het moderne kapitalisme waar de groep vliegtuigkapers onder leiding van Mohammed Atta zich tegen keerde. Mohammed Atta was - ondanks zijn keuze voor een strenge vorm van Islamitisch denken (het is nog altijd niet duidelijk of hij een fundamentalist was of niet) een verklaard tegenstander van het kapitalistische opportunisme dat de Arabische leiders in hun greep houdt. Zijn radicale opstelling kan teruggevoerd worden naar twee gebeurtenissen: de Oslo-akkoorden, die volgens hem oneerlijk waren, en de Golfoorlog, die huichelaars in staat stelde een welvarend (socialistisch) land volledig te verwoesten.
De begrippen ‘eerlijkheid en idealisme’ weigeren we toe te kennen aan de gedemoniseerde ander. Wij liegen en omdat wij moralist willen zijn eisen we van de bedrogenen dat ze ons ‘eerlijk’ noemen. Waaruit we de conclusie kunnen trekken dat hij die voor de verlichting wenst te kiezen maar beter niet in zee kan gaan met blinde, fanatieke ketterjagers.

Zie ook: Onward Christian Soldiers


Israeli security cabinet decides to exile Arafat

Israel's security cabinet agreed in principle yesterday to exile Palestinian President Yasser Arafat, but not immediately, sources close to the government said. One source said the security cabinet decided to ask the army to prepare a plan for Arafat's exile from the region but decided against swift expulsion because of US opposition.
A senior Palestinian official denounced Israel's decision, saying exiling Arafat would destabilise the Middle East. The US also opposed expelling Arafat, but for different reasons, saying it would give him greater publicity.
"We don't believe that dealing with Mr. Arafat ... through expulsion is going to be helpful at all with the situation," a State Department spokesman said. "It would just give him another stage to play on."
A defiant Yasser Arafat emerged from his sandbagged office and flashed a victory sign to thousands of supporters who chanted their support after Israel said it had decided to "remove" the Palestinian leader. (Gulf News/Reuters, 12-9-2003)


Jerusalem Post Says: "Kill Arafat"

The Jerusalem Post took a strong editorial stand today, calling on Israel to kill Yasser Arafat: "The world will not help us; we must help ourselves. We must kill as many of the Hamas and Islamic Jihad leaders as possible, as quickly as possible, while minimizing collateral damage, but not letting that damage stop us. And we must kill Yasser Arafat, because the world leaves us no alternative."
The Post writes that Arafat prevented Abbas from combating terrorism, and "the new prime minister, Ahmed Qurei, clearly will fare no better, since he, if anything, has been trying to garner more power for Arafat, not less." The paper then explains why expelling Arafat would not work: "he will be as much or more of a problem when free to travel the world than he is locked up in Ramallah," especially in light of the fact that the U.S., Germany and France will not boycott him. "When the breaking point arrives," the paper concludes, "there is no point in taking half-measures. If we are going to be condemned in any case, we might as well do it right. (IsraelnationalNews.com 11-9-2003)

Astrologische terugblik: Libanon 1982

In 1982 viel Israël buurland Libanon binnen. Dit gebeurde omdat de PLO verzetsbolwerken in de Zuid-Libanese bergen had gevestigd, van waaruit Israël werd bestookt.
In het midden van de jaren zeventig manifesteerde de PLO zich steeds nadrukkelijker in Libanon. De Palestijnse organisatie vestigde er militaire trainingscentra en voerde aanvallen uit op Noord-Israël. De zaak escaleerde toen op 3 juni 1982 in Londen een mislukte aanslag werd gepleegd op de Israëlische ambassadeur.
Israël viel bij wijze van vergelding de Palestijnse bases in Libanon aan en zond grondtroepen over de grens. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Israëliërs niet verder dan 25 km de grens over zouden gaan, voldoende om de PLO-bases in het grensgebied uit te schakelen. De Knesset had toestemming gegeven voor een beperkte operatie, maar minister van Defensie Ariel Sharon besloot op eigen houtje dat het leger moest doorstoten naar Beiroet. Zijn doel was al het Palestijns verzet in Libanon op te ruimen, de Syriërs uit de Bekaa-vallei te verdrijven en een pro-Israëlische, christelijke regering te installeren in Beiroet. (RTL Nieuws)

Op 3 juni van het jaar 1982 raakte de Israëlische ambassadeur in Londen zwaar gewond bij een Palestijnse aanslag. Het leger bombardeerde Palestijnse stellingen in Libanon (juni). Israëlische troepen drongen diep door op Libanees grondgebied. Na hevige gevechten waren de Palestijnen in Beiroet begin augustus omsingeld door het Israëlische leger. De PLO werd verdreven naar Tunis.
(Bron)

new age astrologie

De eeuwenoude astrologische prognoseleer stelt dat het leven een aaneenschakeling van herhalingen is, perioden waarin positieve of negatieve aspecten mechanismen in werking zetten die de onwetende mens 'goed' of 'slecht' noemt, waar ze veelal volstrekt moraalloos, want geestloos zijn. De meeste mensen handelen impulsief, mechanisch. Ze vormen een verlengstuk van de kosmos, die alleen dán meer kan worden dan een blind, dwingend mechaniek, wanneer de mens de moed opbrengt moreel (d.w.z. 'wetend') te worden. Het lijstje hiernaast laat zien dat de datum waarop de PLO uit Libanon werd verdreven (12-8-1982) astrologisch gezien overeenkomt met de periode waarin we nu leven. Hetgeen betekent dat Yasser Arafat, geconfronteerd met dezelfde krachten, dezelfde antwoorden op zijn vragen krijgt, te weten: Verbanning en verdrijving.

Willem Oltmans: Botsende waarheden

Wanneer een opinie gebaseerd is op onvoldoende ingrediënten van informatie, of erger, wanneer een mening op Pavloviaanse wijze direct is overgenomen vanuit het papegaaien circuit, dan ontwikkelt zich in breinen van mensen een afweermechanisme, dat 'preference falsification' heet. Zie 'Private Truths, Public Lies', Timur Kuran, University of Southern California, Harvard University Press, 1995.
Professor Kuran doceert Islamic Thought in Californië. Hij zet glashelder uiteen hoe 'preference falsification' en de 'living lie' nauw met elkaar zijn verbonden. Wat we 'de publieke opinie' noemen is in werkelijkheid een vreemdsoortig mengsel van persoonlijke en publieke zogenaamde waarheden, die in de verste verten niet meer overeenkomen met gewijzigde omstandigheden en nieuwe realiteiten. Met andere woorden, men is heilig overtuigd van een persoonlijke waarheid, terwijl deze als gevolg van een nijpend gebrek aan steekhoudende informatie feitelijk neerkomt op een scheve toren van Pisa, welke ieder moment om kan vallen. Men sleept stutten aan om de misvattingen tegen iedere prijs overeind te houden, en informatie, die niet in het geijkte straatje past wordt verfoeid en geweerd, om de constructie van het misbaksel staande te houden. (Willem Oltmans' Website)


Modern denken & Het Dier

"Freud stelde, dat de meeste mensen niet met twee benen in de werkelijke wereld stonden, zoals deze was. Men leeft volgens hem aan de hand van een collage van stukjes en beetjes informatie, die in het brein te hooi en te gras aan elkaar worden gelapt. Met als resultaat, dat denkbeelden van mensen doorgaans weinig overeenkomen met realiteiten van de wereld, zoals deze zijn.
Timur Kuran, professor in Islamic Thought aan de Universiteit van Southern California, schreef in 1995 in dezelfde geest, dat modern psychologisch onderzoek heeft aangetoond, dat men nog altijd klakkeloos voor waar aan neemt, wat weinig of niets met de werkelijkheid en de feiten van doen heeft. Het gevolg ervan is dat men bazelt terwijl men in de veronderstelling verkeert wijsheid te verkondigen." (Willem Oltmans 13-9-2003)

Modern wetenschappelijk denken is de vijand van die vormen van religie die gebouwd zijn op een vals-autoritaire gezagsstructuur, hetgeen betekent dat het moderne denken de plicht heeft de lijn van onze cultuurgeschiedenis, die in feite kapot gemaakt is door de collectivistische (lees: autoritaire) religies, te herstellen.
Religie, zoals wij die in het westen kennen is de autoritaire, collectivistische vernietiging van de vrije (individuele) geest.
De vrije denker zegt nooit 'wij denken', maar altijd 'ik denk'.
"Ik ben ik ben", zegt een anti-collectivistische God tegen Mozes, waarmee hij het doodvonnis uitspreekt over al die vreemde dierlijke collectivistische geesten de eeuwenlang hebben geprobeerd de vrije, individuele (lees: ketterse) geest te vernietigen.
Denken kan alleen maar 'vrij denken' zijn. Zodra je het dierlijke collectief (de autoritaire priester) boven de vrije geest (de eenzelvige profeet) gaat plaatsen ben je bezig met primitief dierlijk denken en vernietig je een cultuur, waarin eerbied bestaat voor het vrije denken.
Dat betekent heel concreet dat de dierlijk-collectivistische reacties op de 11 september aanslag in Amerika (versterking van op repressie gerichte nationalistische gevoelens) gezien moeten worden als een ernstige bedreiging voor wat we cultuur of beschaving plegen te noemen.
Collectivisme is vernietiging van modern denken. Zodra politieke leiders de massa (met het daarbij behorende autoritaire leiderschap) boven de enkeling gaan plaatsen scharen ze zich aan de zijde van de Middeleeuwse ketterjagers en scheppen ze een hel voor de eenling die zichzelf geestelijk wil ontwikkelen.
Wie het werk van serieuze schrijvers bestudeert zal ontdekken dat alle grote schrijvers eenlingen zijn die zich op een duidelijke wijze willen onderscheiden van de massa, die ze zien als een log monster dat alles wat anders is kapot trapt.
Vanuit dat licht gezien kan het verzet van Willem Oltmans tegen het in zijn ogen ‘leugenachtige Westerse establishment’, dat volgens hem op een arrogante wijze neer blikt op alles wat niet-westers is (Oltmans noemt zich een Indonesië-kenner), gezien worden als een poging de leugencultuur die ons afsnijdt van een waarheidlievend verleden te helen.
Religie en politiek die gebonden zijn aan een verdierlijkte massacultuur leiden tot primitieve vormen van egoïsme die de mens elk respect doen verliezen voor de intelligente eenling die naar wijsheid streeft.
Toen in Irak een van de leidende ayatollahs met behulp van een wagen vol explosieven het grote niets werd ingeblazen riepen woedende sjiieten: "Blijf van onze wijze mannen af."
Wie in een onwijze Westerse kapitalistenwereld moet leven luistert daar vol ongeloof naar. Hij verbaast zich dat er landen bestaan waar mensen eerbied hebben voor wijze mannen, een begrip dat ons terugvoert naar een pre-religieus verleden, waarin de wijze mens de tegenpool was van de autoritaire priester...
Kom er eens om in het westen. Daar mag je alleen maar wijs zijn wanneer je aan de leiband loopt van priesters - priesters van de Islamkerk, de katholieke kerk, de protestantse kerk, de joodse kerk, de liberale kerk en de socialistische kerk...
Alles hier is kerk (dus heilig!) en daarmee afgesneden van het waarheids- of wijsheidsverlangen van het naar geestelijke vrijheid verlangende individu dat alleen maar kan gedijen in een sfeer van onkerkelijkheid, een sfeer die ooit, in een verleden, van wetenschappelijke instituten wijsheidscentra maakten, waar individuen als Sigmund Freud zich konden ontwikkelen tot waarheidlievende (antikerkelijke) geesten.
Geestelijke ontwikkeling is echter allang niet meet het doel van de wetenschap. Alles is massa geworden en die massa erkent alleen de autoriteit van het dierlijke collectivisten-ik, een ik, dat geestelijk onontwikkeld is en daarom volstrekt egoïstisch, gericht op de directe bevrediging van dierlijke lusten die niets te maken hebben met de doelstelling die wijsheidszoekers ooit na streefden: de volwassen mens weer in contact brengen met zijn kinderlijke of niet-dierlijke vrije en nieuwsgierige ik.
Het noodlot wil dat in onze wereld ‘volwassen worden’ ‘dier worden’ is. Dat is een stelling die ten grondslag ligt aan het evangelie dat door massadenkers wordt aanbeden (denk aan de erfzonde..), een stelling die ze niet begrijpen, zodat ze alles wat kinderlijk is of wil zijn gaan haten en verafschuwen.
Het kind is in feite een geslachtsloos wezen. Het onderhoudt geen seksuele kontakten met anderen en kan desondanks met iedereen bevriend zijn.
Binnen een verdierlijkte massacultuur bestaan geen kinderlijke vriendschappen. Seksualiteit is onterotiseerd en gericht op dierlijke, egoïstische lustbevrediging. Je neukt of wordt geneukt en als je niet meer neuken kunt ben je een soort invalide, die eenzaam rond moet dolen in een wereld vol dieren die alleen maar daarom vitaal en gezond zijn, omdat ze dier zijn.
Dieren regeren onze wereld. Wie naar het conflict in het Midden-Oosten kijkt die ontdekt dat joden en Palestijnen (gesteund door Amerika) elkaar aan het verdierlijken zijn, zodat we moeten constateren dat onze machtigste politieke leiders de verdierlijking aanbidden. We aanbidden het dier en we zijn niet in staat het proces van verdierlijking dat door de staat Israël in gang is gezet te stoppen.
Die verdierlijking (een direct gevolg van het egoïstische, op ontpersoonlijking gerichte groepsdenken) leidt ertoe dat emoties en driften (onderbuikgevoelens) het politieke beleid gaan bepalen. Niemand neemt meer de moeite te denken. De denkers die er zijn worden domweg niet serieus genomen en als lastige insecten terzijde geschoven, omdat het ene dier nu eenmaal niet onder wil doen voor het andere dier.
De oplossing ligt voor de hand: het verwijderen van de verdierlijkte mens. Maar wat te doen wanneer die verdierlijkte mens zichzelf 'een uitverkorene van God' noemt?
Mogen we een 'goddelijk dier' terzijde schuiven en hem duidelijk maken dat zijn zogenaamde goddelijkheid doodgewone onzin en flauwekul is?
Binnen een intelligente wereld is zoiets heel gewoon. Binnen een intelligente wereld nemen we een geleerde man (zoals Sigmund Freud) serieus, maar omdat de massa niet geleid wenst te worden door geleerde of wijze mannen, daarom staart het kerkelijke dier ons vanaf zijn grote, kolossale pausentroon met woedende, fanatieke (edoch zeer heilige!) blikken aan...

Zie ook: Het getal van het beest


Because we know the destructiveness
that resides in each of us, we know
the importance of not letting it
destroy what we hold dear...

Psychoanalysts for Peace and Justice

Seminar on Rumi’s Teachings for Contemporary Man
to Be Held in Tehran

TEHRAN, Sept. 13 (Mehr News Agency) –- An International Seminar on Molavi Rumi’s Teachings for Contemporary Man is to be held here in December. Several scholars and thinkers from Iran and other countries are expected to participate in the 3-day seminar (December 15-17).
The seminar which intends to familiarize the enthusiasts with thoughts and ideas of Molavi Rumi, will include different sections of articles, workshops, book fair, painting exhibition, as well as honoring the prominent Iranian and foreign experts in Molavi’s studies. Local music concerts as well as theater performances are also among the side section programs.
The interested applicants are asked to submit their articles on the following topics to the secretariat of the seminar: central theme of “Characteristics of Ideal Life in Molavi’s Viewpoint,” Secret of Molavi’s Eternity in History of Iranian Literature, Thought and Mysticism,” “Molavi’s Impression on Thinkers After Him,” “Practical Messages of Molavi’s Life,” “Molavi’s Response to Contemporary Man’s Needs,” “Aesthetics in Molavi’s Works.”
Sponsored by the Cultural Research Office of Tehran University, all the information of the seminar will be available on the internet site www.rumiconference.com by the end of September. (Mehr News 13-9-2003)

Opheffing van tegenstellingen

Ik ben de eerste en de laatste,
Ik ben de geëerde en de verachte,
Ik ben de hoer en de heilige,
Ik ben de vrouw en de maagd,
Ik ben de moeder en de dochter,
Ik ben kennis en onwetendheid,
Ik ben schaamteloos en ik schaam mij,
Ik ben zonder God en ik ben degene wier God groot is...

Uit: Donder, Volmaakte Geest (een gnostisch geschrift)

George W. Bush is een herboren christen die het fatsoen tot God heeft uitgeroepen, hetgeen betekent dat het onfatsoen de duivel is.
Zou het onfatsoen niet de duivel zijn, dan zou hij geen herboren christen zijn en dan zou hij - net als voor zijn bekering - een aan de drank verslaafde feestneus zijn.
De vraag is waarom een man die een hoog ambt bekleed geen drinkende hoerenloper zou mogen zijn. Immers, in een land dat pal staat voor de vrijheid van het individu mag niemand een ander dwingen 'fatsoenlijk' te zijn.
Het is een verzwegen, maar wel zeer bekend feit, dat John F. Kennedy achter alles aanliep wat een rok droeg. Hij scheen er allerlei affaires op na te houden, waarvan de verhouding met de actrice Marylin Monroe de meest in het oog springende was. Op het net tref je zelfs allerlei opwindende verhalen aan over seksfeesten in het Witte Huis, waarbij John F. - spiernaakt op een driewieler van zijn dochtertje - een dame van plezier achtervolgde.
Hoewel het waarheidsgehalte van al die verhalen niet bijzonder hoog is blijft toch het feit bestaan dat onfatsoen voor Kennedy niet de duivel was, zoals het dat ook niet was voor Bill Clinton, die desondanks niet de moed kon opbrengen de middelvinger op te steken tegen de Republikeinse fatsoensaanbidders die hem tot 'zondaar' uitriepen.

geile bill ontmoet john f.

Fatsoenlijke George (“wie zonder zonden is werpe de eerste steen”) was de felste tegenstander van ‘duivelse Bill’, de man die zich liet pijpen in de ovale kamer van het Witte Huis, dezelfde kamer waar nette George nu fatsoenlijk zit te wezen op een ontsmette bureaustoel.
O, tientallen schoonmakers zijn met emmers sop en stalen boenders in de weer geweest om alle restjes democratisch sperma uit het tapijt te verwijderen - en het schijnt dat ze daar weken werk aan hebben gehad...
Nette George op zijn ontsmette stoel is nog steeds de slechte man die hij voor zijn bekering was, alleen is hij nu op een fatsoenlijke wijze slecht. Dat maakt herboren christenen zo gevaarlijk. Ze hebben zich bekeerd omdat ze de negatieve krachten waarmee ze te maken hadden niet konden bedwingen en daarom kiezen ze voor een geloof dat hen in staat stelt zichzelf tot slaaf van die negatieve krachten te maken, waarbij ze als beloning de rol van 'goed mens' mogen spelen.
Meestal loopt het slecht af met zulke mensen, omdat ze zonder het kwaad niet kunnen functioneren. Een bekend voorbeeld is de communistenjager Joseph McCarthy, die jarenlang een gevierd man was omdat hij zo'n felle jacht op alles wat duivels was maakte, maar die geestelijk volkomen in elkaar klapte toen hem zijn duivel werd afgenomen. De man raakte aan de drank en stierf een eenzame dood.
Dat betekent dat het in een intelligente samenleving belangrijk is om niet het veroordelende fatsoen, maar de verdraagzame wijsheid op de troon te plaatsen.
Wijsheid probeert altijd ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen. Dat is de reden waarom boven dit stukje tekst een citaat is geplaatst uit het gnostische wijsheidsgeschrift 'Donder, Volmaakte Geest'.
Het woord 'donder' verwijst naar de planeet Jupiter, die - zoals al vaak is aangegeven op deze website - het wijsheidsverlangen in de mens symboliseert.
De wijze mens legt een mens nooit te hoge lasten op de schouders. Hij weet dat een mens zowel goed als slecht is en daarom probeert hij een wereld op te bouwen waarin de tegenstellingen overbrugd kunnen worden.
Een uitspraak als "Ik ben de hoer en de heilige" geeft precies weer wat het streven is van ware wijsheid. Fatsoen en onfatsoen bij elkaar brengen. Niet op een primitieve wijze kiezen voor een eenzijdig bestaan: heiligen aan de ene kant plaatsen dus, waar ze vanwege het opgelegde fatsoen onvermijdelijk schijnheilig moeten zijn, en hoeren aan de andere kant plaatsen, waar ze vanwege het opgelegde onfatsoen niet heilig mogen zijn.
Binnen de wereld van de Islam – die momenteel door preutse fatsoensmaniakken in een kwaad daglicht wordt geplaatst - bestaan er mystieke stromingen die ware wijsheid nastreven. Met name de dichter en wijsgeer Jahahi'ddin Rumi is een vertegenwoordiger van deze antidualistische richting. Het spreekt dan ook vanzelf dat Rumi alle farizeïsche grootspraak en opschepperij (“kijk eens hoe fatsoenlijk ik ben”) verafschuwt. Wie weet dat de mens een onvolmaakt wezen is zoekt de volmaaktheid in de eenvoud. Jezus zegt: "Zo gij niet wordt als kinderen zult gij het koninkrijk der hemelen niet binnentreden".
Kinderen zijn nooit fatsoenlijk. Zodra een kind fatsoenlijk is gemaakt is het een klein schijnheilig vroeg volwassen monster, dat op een volwassen wijze kwaad gaat bedrijven.
Kinderlijk kwaad is in de hand te houden. Volwassen kwaad niet. En dat is de reden waarom George Bush, die als christen op een kinderlijke wijze 'slecht' zou moeten zijn, momenteel een dolgedraaide burgerman is, die niet in staat is het grote volwassen kwaad dat hem wordt opgedrongen in de hand te houden.
Je zou dus kunnen stellen dat hij opnieuw geboren moet worden. Afstand doen van het christelijke fatsoen dat van hem een 'slaaf van het kwaad' maakt, en kiezen voor het kinderlijke onfatsoen dat van hem een 'verdediger van de wijsheid' maakt.

Zie ook: De Nieuwe Wereldorde
erkenning van gelijkheid
Wie niet denken wil moet machtig zijn


"According to the Jewish mystics,
a holy person is someone who has not lost
the holiness that every baby is born with."
Jewish Spirit Online

The Beloved Obstacle

The Israeli cabinet gave a green light to expel the elected President and historical leader of the Palestinian people, Yasser Arafat (Abu Amar). The extreme Israeli right-wing government headed by Ariel Sharon took the decision. With eight votes in favor and three in opposition, two of the opposing votes were from Israeli ministers preferring to have Arafat killed; the expulsion of Abu Amar has now become Israeli policy.
The reality of the Israeli cabinet is terrifying, as Sharon has become the most moderate figure in the Israeli government. Sharon, who has opposed every peace agreement ever signed, including the 1979 peace treaty with the Egyptians, has been long known to the locals and internationals as the true obstacle to peace. Responsible for war-crimes, massacres and settlement building on stolen Palestinian hilltops in the West Bank and Gaza, Sharon has always opposed peace efforts calling the late Rabin, Arafat’s partner in peace, a traitor, indirectly leading to his murder. Moreover, Sharon is responsible for the construction of the separation wall, which would effectively set up de facto borders and confiscate some of the most fertile Palestinian land, symbolising another barrier to peace.
The longer countries turn a blind eye to extremist governments the more difficult it will be to skew them back and have them adhere to global ideals of equality, justice and freedom. (By MIFTAH, 12-9-2003)


Ketterjagers Op Oorlogspad
Neo-Zionism is a direct attack on Post-Zionism

Neo-Zionism is a direct attack on Post-Zionism. Post-Zionism is a decadent and subversive anti-ideology, stating that the monumental project of building a Jewish country and unifying all Jews within its borders, has peaked and is now on the decline. This is a lie and it is hindering us from taking proactive measures to fight the current malaise. Our clear imperative is to continue the process of Zionism started by our grandparents' generation... (www.kumah.org)

Zie ook: De Tempel
symbool van kleinmenselijke grootheidswaan


Adolf Hitler & Het Meesterras

"Hitler sees the Aryan race as the motor for the whole world's development, for without the Aryans no-one else has the ability to develop cultures. It is also this idea of the Germans as the superior culture-creating race that gives it the right to enslave lesser races, for they are in Hitler's eye all are working towards the best end product for the world.
The protection, and expansion, of the German race is then of the highest priority. How can the German race be protected though? The answer to this is given by Hitler. He says that the state must intervene in the lives of ordinary people and control what they are allowed to do which contrasts greatly with Herder and his insistence on freedom for the people. Marriage for example must be only allowed between pure healthy Aryans. The sick, unhealthy or impure would not be allowed to infect the race by banning them from having children. Only in this way could the Germans protect themselves and carry humanity forwards, as it is after all only their achievements that are is..." (Klik voor bron)

Nog altijd zijn er maar weinig mensen die in willen zien dat het Nationaal-Socialisme van Adolf Hitler in de eerste plaats een Messiaanse beweging was, die het Duitse Volk (ook wel het Arische ras genoemd) tot uitverkoren volk uitriep, een ras van superieure geesten die de geestelijke opdracht van God gekregen had de wereld te hervormen en te beschermen tegen de gevaren van het communisme.
Het Duitse meesterras zag in het joodse volk zowel een vriend als een vijand. Een vriend omdat het joodszionistische ideaal en het Duitse ideaal gelijkvormig waren (beide volkeren claimen geestelijke, morele en politieke superioriteit), en een vijand omdat er in de wereld maar een meesterras kan bestaan zodat het de plicht is van de meesterrassen elkaar op leven en dood te bestrijden, een opvatting die aangeeft dat jodendom voor Hitler niet judaïsme (religie) was, maar zionisme (machtsideologie).
De Tweede Wereldoorlog kan dus gezien worden als een verlengstuk van de strijd tussen naar macht verlangende meesterrassen. Waaruit je de moraal kunt destilleren dat vrede alleen daar kan ontstaan waar mensen afstand doen van elke vorm van op racistisch groepsdenken gebaseerd superioriteitsdenken.

Zie ook: De roeping van Adolf Hitler

De mystieke tempel van Salomo

Net als het Nationaal-Socialisme heeft het Zionisme van de filosofische gevoels- en verstandsmens het sloofje gemaakt van de wijsheidsloze man van de daad: de actievoerder, de sportfanaat, de kille doemachine, die het dier tot God van de wereld uitroept.
Nationaal-Socialisme was in de eerste plaats lichaamcultuur. Zelfs Heinrich Himmler, die werkelijk verzot was op alles wat met occultisme en mystiek te maken had, riep een politieapparaat in het leven (de SS) waarin de verdierlijkte mens tot God werd uitgeroepen. De eerste taak van die dieren was een goddelijk dierenras te scheppen. Vrouwen waren in feite weinig meer dan zeugen die kinderen dienden te produceren en mannen moesten als gevolg daarvan in de eerste plaats potent en sterk zijn, zodat er een nieuw sterk en gezond mensenras zou kunnen ontstaan dat alleen maar mocht bestaan uit sterke gezonde en potente kinderen die tesamen zouden kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst, waarin geen plaats meer zou zijn voor al datgene wat werd beschouwd als zwak, verwijfd en decadent (de droom van elke sterke-man-aanbiddende fascist…).
Het spreekt vanzelf dat een dergelijke aanbidding van de verdierlijkte mens (het menselijke konijn dat goed en heel vaak neuken kan) de ontkenning is van de religie (tenzij je het begrip religie ontdoet van alle geestelijke elementen, en er een primitieve vormencultus van maakt).
Religie is de ontkenning van formalisme en is in feite weinig meer dan Godaanbidding, zodat al diegenen die het begrip God vervangen door iets anders 'heidenen' moeten worden genoemd. Vervanging van het begrip 'God' door ‘natie' of ‘leider’ zoals Nationaal-Socialisten en Zionisten dat deden en doen is (vanuit religieus standpunt bezien) kiezen voor het heidendom, het aan de kant schuiven van alle wijzen en filosofen die de religie in zijn lange geschiedenis heeft voortgebracht, mensen die binnen een geestloze vormencultus weinig meer mogen zijn dan bonte reclamepoppetjes die de wijsheidsloze domheid van de vormenaanbidders (die van religie land- en leiderschapaanbidding maken) een glans van filosofische diepgang mee moeten geven.
Dat religieuze mensen die God aanbidden grootse geniale persoonlijkheden zijn, vergeleken bij de rechts-nationalistische groep politici die hun ziel aan het geestloze idool hebben verkocht is niet het gevolg van hun heiligheid, maar het gevolg van het simpele feit dat zij het begrip religie loskoppelen van de uiterlijke vorm. Een religieus mens is iemand die streeft naar vergeestelijking van het bestaan (God is alleen kenbaar via vermogens die bij de menselijke ziel behoren, zoals het gevoel en het verstand…) en daarmee de vriend van al diegenen die het vergaren van wijsheid als hoogste doel in het leven beschouwen.
Hieronder volgt (ter toelichting) een gedeelte uit een theosofische tekst die niet David (symbool van het koninklijke machtsdenken) centraal stelt, maar Salomo, de wijze koning die van de menselijke ziel een Goddelijke tempel wil maken - een verlangen dat door de zionisten (die net als alle andere idolenaanbidders niet de Goddelijke geest, maar de geestloze neukende en vechtende doemens aanbidden) elke minuut van de dag belachelijk wordt gemaakt.

Salomo was een wijs mens en, naar mijn mening, niet zozeer wijs in de wijsheid van deze lagere wereld, als wel in de wijsheid van de hogere wereld, echte wijsheid. Als hij werkelijk de tempel heeft gebouwd die men bedoelt als men spreekt over de ‘tempel van Salomo’, kan men zich slechts afvragen: wat is er in vredesnaam met dat tempelgebouw gebeurd? Uit de oudheid is er, behalve uit de joodse boeken, totaal niets over bekend. Reizigers, geleerden en onderzoekers en mensen die rond de Middellandse Zee woonden, die honderden keren per jaar door Judea trokken, hebben nooit gemeld dat ze een dergelijk schitterend bouwwerk hebben gezien – schitterend, gezien de beschrijving van de schatten waarmee het, naar men veronderstelt, was overladen; maar werkelijk afschuwelijk wat de bouwkundige vorm en structuur betreft; een doorn in het oog – als het ooit heeft bestaan. Hoe komt het dat de geleerden onder de Romeinen, Grieken, Egyptenaren en andere volkeren die langs een van de hoofdwegen van Klein-Azië trokken, deze opzienbarende tempel nooit hebben genoemd? Er bestaan geen overblijfselen van, behalve een legende dat de tegenwoordige tempel van Jeruzalem op die plek is gebouwd. Er wordt ons ook verteld dat deze tempel werd gebouwd door priesterarbeiders, bouwvakarbeiders, metselaars, timmerlieden en anderen, maar dat er toch nooit een geluid van werktuigen werd gehoord. Is het uit die beschrijving niet duidelijk dat deze tempel van Salomo geen stoffelijk bouwwerk was maar - zo u wilt - een mystieke tempel in de hemel?
Hoe is het heelal door de kosmische werkers, de kosmische geesten, de kosmische arbeiders en de kosmische architecten, die dag en nacht werkten, gebouwd? Hoe is het gebouwd? Zonder geluid van werktuigen, gebouwd door kosmische wijsheid, op zijn plaats en instandgehouden door kosmische wijsheid en kosmische liefde; en het is onuitsprekelijk mooi als kosmisch bouwwerk. Hoe is het lichaam van de mens gebouwd, de tempel, de heilige troon, in zijn hoogste delen het heilige der heiligen van de innerlijke godheid? Gebouwd in stilte, zonder geluid van werktuigen, zonder geluid van hamer of beitel. Onder de ingewijden was het gebruikelijk dat, als een bepaald groot wezen een ‘stad’ stichtte, er werd bedoeld dat hij een esoterische school oprichtte, en dat als hij in die stad een ‘tempel’ bouwde, hij een heiligdom voor inwijding opende – de tempel in de stad, het heiligdom, het heilige der heiligen, binnen de school. Het Hebreeuwse woord Salomo betekent vrede, rust. Weet u dat ook de geheime wijsheid, de theosofie van de Hebreeërs, kabbala genoemd, de bouw van het heelal beschrijft als die van een tempel, niet met zoveel woorden, maar vanuit dezelfde gedachte? Uit het onbeschrijflijke primordiale punt komt ’âdâm qadmôn voort, de primordiale hiërarch van het komende heelal; uit ’âdâm qadmôn komen de negen en tien sephîrôth voort, de hemelse hiërarchieën van architecten en bouwers van lagere orde, de aannemers, metselaars en timmerlieden van het heelal die de tempel bouwen in de boezem van ’êin sûph, het grenzeloze. Een heelal.
Wat was deze mystieke tempel van Salomo anders dan de hemelse hiërarchieën van het heelal die zonder geluid van werktuigen het edelste werk verrichtten dat door goden is gedaan. De heiligste en mooiste betekenis van deze tempel van Salomo is dat hij een nieuwe openbaring van de oude godswijsheid aan de mensheid vertegenwoordigt. Daarom noemen we deze de kabbala van de joden die Salomo toen het eerst bracht. Het verhaal is gebaseerd op de toen geheime kabbala, de theosofie van de joden.
Is er een religie hoger dan dat? Het doel, het oogmerk, de bedoeling van alle grote geestelijke intellecten uit de oudheid was de god in de mens naar buiten te brengen... (Theosofie.net)

Zie ook: Broederschappen in de Middel-Eeuwen

Time for Bush to push on Mideast, says Carter

The Bush administration must push harder - and be evenhanded - to revive sagging peace hopes in the Middle East, former President Jimmy Carter said yesterday.
In an interview 25 years after the Camp David accords, Carter said Israel and the Palestinians had not only abandoned the U.S.-backed road map for peace, but had violated it - Israel by threatening the "removal" of Palestinian leader Yasser Arafat.
He suggested the Bush administration was tilted toward Israel.
"At this point, prospects are dismal," Carter said. "The U.S. does not seem to be making any strong effort to implement" the road map outlined by President Bush, he said. "As I know from bitter experience at Camp David, the likelihood the two sides are going to come together voluntarily and make very troubling concessions is nil," the former President said.
"The only way this can be done is by the extreme, concerted commitment of the President of the United States or his top representatives - preferably himself - and a balanced approach between the two adversarial groups," Carter said. (Daily News/AP 16-9-2003)

Jimmy Carter (net als George W. Bush een herboren christen die in de anarchist Jezus de ultieme profeet ziet) wordt in links-Amerikaanse kringen gezien als een bijzonder aardige, maar tegelijkertijd bijzonder zwakke man, die via het totstandbrengen van een vredesakkoord tussen Egypte en Israël (Camp David 1979), een akkoord dat - hoewel het op vage wijze een autonomiegedachte introduceerde - in feite de rechten van de Palestijnen verkwanselde, in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van het Islamitische fundamentalisme en de Amerikahaat in het Midden-Oosten.
De blunder die Carter maakte was dat hij niet inzag dat er geen sprake was van een akkoord dat een eerlijke, vredelievende staat sloot met de Arabische wereld, maar van een kniebuiging van een Arabisch staatshoofd (Anwar Sadat) voor een nationalistische politicus, Menachem Begin, die een vertegenwoordiger was van de Groot-Israel-gedachte binnen het Zionisme: een van de leiders ook van de terreurorganisaties die het Palestijnse vluchtelingenprobleem geschapen hebben (denk aan Deir Yassin).
Anwar Sadat werd binnen de Arabische wereld gezien als een verrader van de Arabische zaak (ook de vijandige houding van Saddam Hussein werd door die als verraad beschouwde daad versterkt) en uiteindelijk door moslimfundamentalisten vermoord.
Wanneer Carter George W. Bush dan ook oproept zich krachtiger op te stellen, dan vergeet hij de wereld er op te wijzen dat hijzelf tijdens de onderhandelingen in 1978 weinig meer was dan het schoothondje van de rechtse zionisten, dezelfde zionisten die nu de macht in Israël bezitten.
De zionisten zijn fanatieke nationalisten die bereid zijn alles en iedereen (zelfs het eigen volk) op te offeren voor hun heilige zaak en net als in het jaar 1979 weigeren ze de onvervreemdbare rechten van niet-joodse anderen te erkennen, rechten die Carter niet krachtig steunde toen hij akkoord ging met een vage autonomiegedachte die in feite een bevestiging was van de rechts-Zionistische claim op al het Palestijnse land.

Zie ook: Hebben & Zijn, en:
Arafat & het zinloze moralistengeweld


Jabotinsky & De Joodse Supermacht

A Jew even in poverty is a prince
Though a slave or a tramp.
You were created the son of a king,
Crowned with David's crown,
The crown of pride and strife.
Zeev Jabotinsky

'Fascisme wordt bestreden', zeggen we, maar we bestrijden het fascisme helemaal niet. MEIN KAMPF van Adolf Hitler verbieden we, maar we laten rustig toe dat de fascistische kletspraat van de Zionist Jabotinsky tot staatsideologie wordt verheven.

What then is, practically speaking, a Jewish "State"? When can it truly be said that our country has ceased to be "Palestine" and become Eretz Yisrael? Only then, when there will be more Jews that non-Jews; for the first condition of a national state is national majority. For a long time, many Jews, including Zionists, were unwilling to understand the simple truth. They maintained that the creation of important positions in Palestine (settlements, cities, schools, etc.) is enough. According to them a national life could be freely developed even though the majority of the population were to be Arab. This is a great mistake. History proves that any national position, however strong and important cannot be safeguarded as long as the nation which built it does not constitute a majority. A minority can safeguard its cultural position only as long as it can control the local majority. Sooner or later, every country in the world is to become the national state of the predominant nation there. Thus if we desire that Eretz Yisrael should become and remain a Jewish State, we must first of all create a Jewish majority.
The first step in Zionism consists of this, but it does not follow that it is the last step. After attaining a majority in Palestine and being enabled to govern upon broad democratic principles, we will have before us even a more important task: Shivat Tzion (the return to Zion). By this we mean the creation of such conditions which would enable every Jew who is unwilling or unable to live in the diaspora to settle in the Jewish State and earn his livelihood there. These would probably reach into the millions, while a sufficient majority can be obtained by one million or a million and a half settlers.
Afterward will come probably the most important task of all: to make Eretz Yisrael the leading state of the civilized world, a country the customs and laws of which are to be followed by the whole universe.

Stop de bezetting "From Zion shall go forth Torah", signifies a "Torah" not merely in the religious sense. Zionism is a tremendous, overwhelming important tack, the boundaries of which our generation cannot as yet envisage. The first step, that deed without which there can be no Zionism, or a Jewish state, or a real Jewish nation, is the creation of a Jewish majority in Eretz Yisrael on both sides of the Jordan. (www.saveisrael.com)

Zie ook: Verschoppelingen
Of Onverdraagzame Ideologen?


Zeev Sternhell: Total submission of the Palestinians

"The people who are deciding Israel's future know that they are not eliminating terrorism but heightening it, but they believe that this is the heavy price to which we have to agree in order to destroy the Palestinians' capability to maintain national existence. In their view, the breaking of the population's resistance and the ghettoization of the territories are a sine qua non for the consolidation of Israel's future. They are not naive, they are not stupid, and they don't think that liquidating the leadership of Hamas will bring about a peaceful solution—or any other solution, for that matter—but that doesn't exactly bother them, because that's not what they're after.
They all know that every liquidated individual will have a replacement, but they are not fighting only terrorism, and their strategic goal is not a peace based on compromise but the total submission of the Palestinians. From their point of view, the war will not end until the day when the Palestinians accept unquestioningly Israel's rule in the territories."

Zeev Sternhell, Prof of History, Hebrew University, Jerusalem