En Zij Hebben Mij
Zonder Reden Gehaat
over fatsoenlijk opportunisme
en slechte zondebokken

Geloof & Vooroordeel

"Why did they hate Christ? Various answers may be given... One thing is palpably obvious, that the Jews were bitterly prejudiced against him; and, we think, the text exhibits the nature of prejudice more specifically than any other form of selfishness."

"What is prejudice? The term literally means pre-judgment, or forming an opinion respecting men, doctrines, or measures, whether favorable or adverse, without due examination...
A due examination is an honest and faithful endeavor, according to our ability, to know the truth as far as possible respecting all persons, doctrines, and subjects, into relation with which we may be brought. A judgment formed after due examination, is a rational conclusion candidly deduced from the evidence before you.
Prejudice, then, being the contrary is the committing of the will to or against any given subject, at the bidding of mere constitutional impulse, or selfish consideration, regardless of the true weight of evidence. It is an opinion assumed as true, not because the balance of evidence, honestly weighed, requires it, but because the mind wills to regard it in that particular light." (Samuel Cochran: "Truth in heart")"Vooroordelen zijn gekoppeld aan emoties. Daarom is het zo moeilijk om vooroordelen te bestrijden. Albert Einstein heeft eens gezegd dat het eenvoudiger is om een atoom te splitsen dan iemand met een vooroordeel te overtuigen van het tegendeel." (Bron)

En Zij Hebben Mij Zonder Reden Gehaat

15 Ik noem u niet langer slaven, want een heer neemt zijn slaven niet in vertrouwen. Maar Ik noem u vrienden, omdat Ik u alles heb verteld wat Ik van mijn Vader gehoord heb.
17 Ik draag u op van elkaar te houden.
18 Als de mensen u haten, vergeet dan niet dat zij Mij al eerder hebben gehaat.
19 De mensen zouden alleen van u houden als u bij de wereld hoorde. Maar nu dat niet zo is, haten zij u. Dat doen zij omdat Ik u van hen heb losgemaakt.
23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.
24 Als Ik niet zulke grote wonderen onder hen had gedaan, zouden zij niet schuldig zijn. Maar nu hebben zij die wonderen met hun eigen ogen gezien, en ondanks dat haten zij zowel Mij als mijn Vader.
25 Daardoor wordt werkelijkheid wat in hun wet staat: "Zij hebben mij zonder reden gehaat." (Johannes 15)

Massa & Eenling

Het evangelie is de ontkenning van het meerderheidsrecht dat bij een massacultuur hoort en moet daarom een aristocratisch geschrift genoemd worden, aristocratisch in de goede zin van het woord, gezien dus als het streven naar de geestelijke groei van individuen, die wanneer ze losgeweekt zijn uit de gelijkschakelende wereld van de gewetenloze massacultuur zich kunnen ontwikkelen tot gewetensvolle persoonlijkheden die in staat zijn de mensheid te dienen.
Geestelijke aristocratie en democratie kunnen niet van elkaar worden losgezien. Wie democratie beschouwt als de ontkenning van het aristocratische (dienende) principe zal een samenleving opbouwen waarin de domme, maar machtige en heerszuchtige, mens de intelligente persoonlijkheid gaat overschaduwen, zodat er een situatie onstaat waarin de sterken steeds sterker worden via het verzwakken van intelligente anderen.
Het is die hersenloze dommemanswereld waartegen Willem Frederik Hermans zich op een uiterst felle wijze verzet - met name in de verhalenbundel 'Wonderkind of een Total Loss', waarin fictie en autobiografie op een logisch welhaast perfecte wijze worden samengevoegd, zodat het een van de weinige boeken is waarin de naar rationaliteit strevende Hermans de eigen onredelijkheid weet om te zetten in een verstandige bewustwordings- of zelfkennisfilosofie, een gnostisch ideaal, dat maar weinig kunstenaars in hun werk weten te verwezenlijken.
De hoofdpersonen in de verhalen van Hermans zijn schuwe, eenzelvige eenlingen die snakken naar contact met anderen, maar die tegelijkertijd weten dat de anderen deel uitmaken van een onderdrukkende wereld die maar een verlangen kent: de uitzonderlijke mens inlijven in de verdommende wereld van de gelijkschakelende algemeenheid.
Daarom is het wereldbeeld dat Hermans ontwikkelt uiterst zwartgallig en voelt hij zich zelfs als belangrijk succesauteur een onderschat mens die door eigenijk niemand serieus genomen wordt: een 'stijve Jezus', die, zo veronderstelt hij, alleen maar wordt gehaat omdat hij intelligenter is dan de anderen...
Dat hij niet begrijpt dat zijn karakter meer is dan alleen maar 'intelligent zijn' moet gezien worden als een uitvloeisel van het door wraakzucht gevoede verlangen aanbeden te worden. Die irrationaliteit wordt in de verhalen weliswaar zichtbaar gemaakt, maar leidt niet tot een relativering van het inktzwarte wereldbeeld - waaruit mag blijken dat het verlangen rationeel te zijn niet altijd resulteert in de concrete verwerkelijking ervan, zodat je als rationeel mens de verhalen kunt bewonderen, terwijl je tegelijkertijd met enige verbazing afstand neemt van de blinde wraakzucht (resulterend in het belachelijk maken van mensen die het ressentimensdenken veroordelen) en het verwaande aanbiddingsverlangen (dat kritische zin in anderen domweg verbiedt).


"Wat zou ik anders moeten doen dan lege praatjes maken? Als ik geen lege praatjes maakte, terwijl ik toch mijn mond open moet doen, zou ik alleen kunnen praten over mijn afkeer en mijn angst. Ja, zij boezemen mij angst in, omdat ik hun spinneweb niet vernietigen kan en gedwongen ben te doen alsof ik in hetzelfde spinneweb leef als zij; omdat ik weet dat hun spinneweb zou blijven bestaan, al zou ik ze aanvliegen en vermoorden." W.F. Hermans in: Het Grote Medelijden

Wonderkind of een Total Loss

Zondebok & Gemeenschappelijke Vijand

Een zondeboksamenleving is een maatschappij die groepsvorming rondom een gemeenschappelijke vijand aanmoedigt. Het principe van de zondebokmaatschappij (Hermans spreekt over 'spinneweb') is niet een bedenksel van een paar autoritaire figuren, maar een uitvloeisel van het dualisme, dat heel ons denken en handelen beheerst.
De weigering de dualistische opbouw van het bestaan onder ogen te zien leidt er toe dat al diegenen die mensen bewust willen maken van dat sadistische werkelijkheidsgegeven op een volstrekt blinde (vanzelfsprekend: onrechtvaardige) wijze binnen de wereld van 'de vijand' worden geplaatst, ook al toont eerlijk, objectief onderzoek aan dat hun denken en handelen in dienst staat van waarden die alleen maar daarom als gevaarlijk worden beschouwd omdat zij de groepscohesie bedreigen.
Dat is de reden waarom in het evangelie de Messias wordt omschreven als een rechtvaardig mens die, juist omdat zijn verlangen naar waarheid en rechtvaardigheid het op vooroordelen gebouwde zondebokdenken ontkent, tot zondebok wordt uitgeroepen, een wanhopige poging de eigen groep onaantastbaar te maken via de vernietiging van diegene die in staat is de spiraal van wreedheid die men in het leven heeft geroepen te doorbreken.
Zondebokdenken is irrationeel denken en niemand kan zich onttrekken aan de diep ingrijpende invloed die het heeft op ons leven. Overal waar mensen zichzelf op een sektarische wijze aaneensluiten en proberen een subcultuur in het leven te roepen die als taak heeft het een of andere groepsbelang te verdedigen ontstaat de kans dat de groep zich als geheel gaat afzetten tegen anderen. Daarbij maakt het niet uit of de groep als geheel zelf deel uitmaakt van een groter zondeboksysteem, omdat bewustwording altijd gebonden is aan intelligente, naar vrijheid verlangende enkelingen en niet aan groepen.
Zo zie je in gevangenissen de vreemde situatie ontstaan dat bepaalde vormen van crimineel gedrag als 'slecht' worden ervaren, zodat 'de goede criminele meerderheid' de 'slechte criminele minderheid' op een discriminerende wijze gaat behandelen, waar je toch zou mogen verwachten dat mensen die gezamenlijk tot een minderheidsgroep van sociale outcasts behoren een gevoel van solidariteit zouden opbouwen binnen de eigen groep.
Solidariteit loskoppelen van primitief groepsbelang is de enige weg om het zondebokdenken te lijf te gaan, en daarom moet het merkwaardig genoemd worden dat moslims op zo'n primitieve wijze het eigen groepsbelang benadrukken, waar de profeet Mohammed het als zijn eerste taak zag de grenzen tussen groeperingen op te heffen.
De Islam is niet in het leven geroepen met de bedoeling de wereld op te splitsen in tientallen elkaar bestrijdende sekten. Moslims die zichzelf via demonisering van de ander opsluiten in een goede hel moeten daarom anti-Islamieten worden genoemd, omdat de Islam streeft naar een universele broederschap waarin alle mensen gelijk zijn, omdat zij allen kinderen zijn van een en dezelfde God.
Verdelers binnen de moslimwereld weigeren echter in andere mensen broeders (gelijken) te zien. Ze noemen zichzelf 'Leider' (ander woord voor Führer) en eisen dat diegenen die volgens de leer van de profeet hun gelijken zouden moeten zijn, zich gaan gedragen als slaven.
Het spreekt vanzelf dat het zondebokdenken in een collectivistische wereld waarin de een meester en de ander slaaf is vrij spel krijgt. Wie het evangelie dan ook bestudeert vanuit het verlangen een betere wereld op te bouwen, waarin mensen niet zonder reden door andere mensen worden gehaat, die zal moeten beginnen met het vernietigen van die religieuze en politieke structuren binnen een samenleving die gericht zijn op de vernietiging van de intelligente, onafhankelijke, anticollectivistische enkeling.
Simpel gesteld: bescherm de intelligente enkeling en roep de domme horde tot de orde. (14-8-2003)


Willem Oltmans & Destructive behavior

The American psychologist Daniel Goleman produced another fascinating book. The title: ‘Destructive Emotions’ (Random House, 2003).
The 366 pages are the outcome of a dialogue between 12 scientists and philosophers, who sat down two years ago with the Daila Lama in Dharamsala India under auspices of the Life and Mind Institute.
Journalists, who study the daily stream of international news, are virtually exclusively dealing with random irrationality or plain madness demonstrated by people everywhere. They are inclined to lack the patience or set the time aside, to sit down with a book like Goleman’s, in which superior minds are trying to trace the roots of the lack of sound judgment everywhere. What causes this ever increasing epidemic of destructive behavior, as seen at the start of the 21st century on all continents?
"We seem to be living in the Stone Age so far as our handling of human relations is concerned", noted Harvard psychologist Gordon Allport in his study ‘The Nature of Prejudice’ (Double Day, New York, 1958). Allport coined the famous phrase, "It’s easier to split an atom than a prejudice". That was half a century ago.

I write about this, because August 11, 2003, I participated in a symposium on the Future of Israel at Leiden University. The discussions remained at the level of terrorism versus freedom fighters, Israeli wrongs versus Arab wrongs, and visa versa. But there was not one moment the entire evening, that someone suggested to examine the origin of the destructive behaviour of masses, like Allport did in 1958 and Goleman did in 2003. Science has made such fantastic inroads on understanding the mind. Has the time not arrived to try to explore the deeper roots of these problems in order to correct them before some one some day blows us all to hell? I intended to redirect the discussion into this direction, but admit, the mood of the evening seemed not ready for it. But perhaps some students will pick up the Goleman-Dalai Lama book. (Willem Oltmans Website 15-8-2003)


Leven & Geest

Vision: To establish a powerful working collaboration and research partnership between modern science and Buddhism-the world's two most powerful traditions for understanding the nature of reality and investigating the mind.
Purpose: To promote the creation of a contemplative, compassionate, and rigorous experimental and experiential science of the mind which could guide and inform medicine, neuroscience, psychology, education and human development.
(Life and Mind Institute)

Leven en Geest zijn zaken die ver uitsteken boven de platvloers materialistische filosofie van 'Het Heilige Land'. Die harde waarheid mag niet gezegd worden, maar zal toch echt heel duidelijk uitgesproken moeten worden, willen we voorkomen dat we door een stel verblinde ideologen naar de bliksem worden gejaagd.
We leven in een wereld waarin we zien dat gekken ons tiranniseren, maar tegelijkertijd doen we net alsof die gekken bijzondere en belangrijke mensen zijn, waar je jezelf als een soort slaafse onderworpene zwijgend tegenover op moet stellen, een vorm van gedrag die werkelijk verbijsterend moet worden genoemd.
De waanzin waarmee we geconfronteerd worden heet 'Zionisme'. De Arabieren weten er alles van, want heel hun leven wordt op een volstrekt negatieve, destructieve wijze door die politieke beweging, die je rustig een geestelijke aberratie kunt noemen, beheerst.
Zionisme een geestelijke afwijking noemen is een daad van gezond verstand in een wereld die LEVEN & GEEST als de hoogste waarden beschouwt en NIET het land, de natie, de vlag, het bloed en de grond - want dat zijn FASCISTISCHE waarden, waar we als redelijke, intelligente mensen ons van af moeten wenden.
Bloed en grond (Blut und Boden) waren de waarden van Adolf Hitler. Die waarden hebben ons de Tweede Wereldoorlog en 40 tot 60 miljoen doden opgeleverd.
Willen we dat? Willen we een wereld opbouwen waarin de doden ons om de oren blijven vliegen? Willen we de FASCISTISCHE waarden 'grond, bloed en ras’ aanbidden en de intelligente, redelijke, nuchtere mensen, die platvloers materialistische waarden niet heilig wensen te noemen wegjagen?
Zionisten zijn geen zielige figuren. Zionisten hebben macht. De bezetting van Irak, dat weten we allemaal, was een product van rechts-christelijke en rechts-joodse Zionisten, mensen die zich niet lieten leiden door het gezonde verstand, maar door irrationele overwegingen, die in dienst stonden van een machtsideaal dat niets te maken had en heeft met LEVEN & GEEST.
Ariel Sharon is geen filosoof. Ariel Sharon is een boer die met behulp van een kanon zijn akker bewaakt. Meer niet!
Saddam Hussein en Muhammed Khatami stonden en staan als vertegenwoordigers van door rechtse Zionisten in het leven geroepen ‘as van het kwaad’ dichter bij het Leven & Geest-denken dan George Bush en Ariel Sharon.
Dat desondanks Saddam en Khatami tot duivels worden uitgeroepen, terwijl de antifilosoof Sharon op een primitieve wijze zijn stukje heilige grond blijft verdedigen met de meest sadistische middelen die denkbaar zijn, moet gezien worden als een immense tragedie, die ronduit deerniswekkend en meelijwekkend wordt wanneer we gaan bekijken hoe mensen die zichzelf intelligent noemen op dat drama reageren...
een cowboy is een koeienjongen Wie rationeel handelen bewondert kan eigenlijk maar een redelijk voorstel doen. Weiger nog langer miljarden dollars te investeren in de waanzin. Stoot Israël uit de volkerenbond, net zolang tot het gezonde verstand in Israël ertoe overgaat het fascistische oorlogsregime van Sharon te vervangen door een vredesregering die wordt geleid door ECHTE liberalen en ECHTE socialisten, intelligente, redelijke mensen, die de FASCISTISCHE waarden van het Zionisme vervangen door de GEESTELIJKE waarden van het wetenschappelijke en spirituele denken, zoals dat wordt uitgedragen door het ‘Life and Mind Institute’, een instituut dat wetenschap niet ziet als vijand van de menselijke geest, maar als een hulpmiddel dat de mens in staat stelt de menselijke geest los te weken uit de knellende greep van ideologische verblinding, waarin ze momenteel verkeert.

Zie ook: Mijn God, het leven is een hel
Ariel Sharon & De Vrede
Rechts Nationalisme, een wereld van bloed en angst
Gnosis & De God van de Rede


Cartoonist sacked after being
accused of anti-Semitism

Klik voor bron

An award-winning cartoonist dumped by New Zealand's biggest newspaper because of his drawings on the Middle East conflict said he stood by his work and rejected an editor's right to direct what he could or could not draw.
Malcolm Evans, twice named as the country's cartoonist of the year, says he was sacked by The New Zealand Herald after the newspaper received complaints from Jews about his cartoons on the conflict between Israel and the Palestinians. Evans, who denied that his cartoons were anti-Semitic, said while he accepted an editor's right to reject a cartoon, he did not accept an editor's right to direct what he should draw. He said the paper's editor-in-chief, Gavin Ellis, had told him to stop submitting cartoons on Israel. (Sydney Morning Herald, 15-8-2003)


UN blasts Israeli marriage law

A United Nations panel has urged Israel to repeal a new law forcing Palestinians who marry Israelis to live separate lives. The Geneva-based Committee on the Elimination of Racial Discrimination unanimously approved a resolution saying the Israeli law violated an international human rights treaty. However the Israeli ambassador to the United Nations in Geneva, accused the panel of bias.
On 31 July the Israeli parliament approved a law preventing Palestinians married to Israelis from gaining Israeli citizenship or residency.
Arabs make up about 20% of Israel's population of 6 million. About 3 million Palestinians live in the West Bank and Gaza Strip. Many families were divided by the Middle East conflict, and over the years marriage between the two groups has been common. (BBC 15-8-2003)


An American Soldier In Iraq

Irag Daily nov 2002 there is a racism with in the army...with in the nations...that happens too...the military works to avoid it...we have classes and E.O. representatives who we can go to...it is fought tooth and nail...but it still exists...just as it does every where...even here...with my own soldiers...today my youngest troop...the heat baby...came to me and told me about some racist comments that were directed towards him while he played football on the battalion team..."i hate f*ckin' white people"...no one needs to put up with this...especially my soldiers...he is a good hearted...well natured man...he means well...i'm glad i wasn't there...i would of lit that soldier up...he would of been on the wrong side of big time flexin'..."I HOPE YOU DIDN'T HAVE ANYTHING PLANNED FOR THE REST OF YOUR DAY SHIT BRICK!!"...
i'm not much for racists...

many soldiers...i am sure do not look at the iraqis as equals...many soldiers...i am sure blame the iraqis for the misfortune of this war and the squashing of their personal lives...many soldiers take out their anger on those who can't fight back...many soldiers have watched friends die...many soldiers do not know when they will return home to their loved ones...many soldiers will kick a man while he lies face down with a bag over his head...many soldiers don't care...

it is sad...but it is inevitable...rest assured...for every scared soldier that would kick...and punch...and humiliate a man lying face down in the mud...there are 10 others who would help him up...and brush him off...and apologize...
but the damage may have already been done... (turningtables 14-8-2003)

UN Convention on Women's Rights Unjust
and Oppresses Humanity

Senior cleric Ayatollah Mohammad Emami-Kashani said here on Friday that the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is unjust and oppresses humanity. In his second sermon at Friday Prayers in Tehran, Emami-Kashani said that women have a high status in Islam, adding that the convention oppresses men and women in the name of justice.
"The issue of [Iran's joining] the convention is baseless and has no value, and could destroy families and humanity," he said. "If Islam makes a judgment regarding a particular issue, that judgment is above everything. And justice means that both men and women are given their rightful place."
"The Islamic Republic has announced that only those parts of the convention are applicable that do not violate the Sharia [Islamic law]… (MehrNews, 15-8-2003)

"According to the holy quran, every muslim should consult the canonists of standing regarding the questions of what is allowed and what is forbidden, rather than rely on their personal judgements on those points." Mohammad Emami-Kashani

Will Liberal Clerics Save Iran?

“The conservatives focus on the forms of Islam, not on its soul and spirituality. They want to preserve and protect the forms of Islam, as it was 1,400 years ago. Our side (the reformists) says that what is important is the spirituality of the Prophet Mohammed and his message.”
The basis of the dispute is theological. Conservatives say that the supreme leader and the state apparatus he controls represent God’s will on earth.
The reformists insist that there is no contradiction between democracy and Islam, properly defined. “The representatives of God include all the people, not just one person.” (Daily Star, 7-3-2003)


Khatami stresses promoting culture,
science to prevent wars

President Mohammad Khatami underscored the need to promote culture, arts, science and intellectualism in order to build a world free from war and discrimination. Khatami, in a message to the First International Congress of Ancient Cultural Ties in Iran and West Asia, stressed that today's world needs kindness and friendship more than before, and that the world is already tired of wars and conflicts. "And to satisfy this real need, the culture and science must be promoted," he said in the message that was read by his advisor Hadi Khaniki.
Khatami said the Iranian plateau has been keeping a treasure of mankind's oldest civilizations, stressing that cultural ties, traditions and myths are still connected to each other in this part of the world. "People's traditions in the Iranian plateau are connected to each other in such a way that the beautiful manifestation of their spiritual co-existence is just as charming as the manifestation of their joint struggles to overcome the elements of nature and to develop trade and industry," he wrote in the message.
Khatami called Iran `the land of kindness,' and said the spirit of tolerance, dialogue, affection, and wisdom has always been obvious in the efforts of the Iranian nation throughout the history. "This ancient spirit cannot and should not be looked for only in history. Rather, the modern manifestations of this spirit should be explored in the cultural life of today's world," he said.

"Whoever wants to make a world free from wars, animosity and discrimination should struggle to promote arts, culture and intellectualism before political issues, and our ancestors were the pioneers in that struggle." (IRNA 16-8-2003)


De Iraanse Grondwet & Het Universele Recht

"In accordance with the sacred verse ("God doesn't forbid you to deal kindly and justly with those who have not fought against you because of your religion and who have not expelled you from your homes" [60:8]), the government of the Islamic Republic of Iran and all Muslims are duty-bound to treat non-Muslims in conformity with ethical norms and the principles of Islamic justice and equity, and to respect their human rights. This principle applies to all who refrain from engaging in conspiracy or activity against Islam and the Islamic Republic of Iran. (Article 14 of I.R.of Iran Constitution )

Recht is een universeel principe dat op geen enkele wijze gebonden kan en mag worden aan een ideologisch principe: de staat, de priester, de kerk, de partij, de eigen groepsgod, of welk beperkend beginsel dan ook... Dat is de reden waarom een rechter in en werkelijk democratische staat altijd wordt gezien als een persoon die boven de partijen staat, een mens die daarom eerlijk is omdat hij alle mensen (goede en slechte mensen) lief heeft.
Een rechter is geen bestraffer, maar een ordehersteller. Het kwaad is daarom kwaad omdat het wanorde schept en zal derhalve net zolang bestreden moeten worden tot het ingepast kan worden in een intelligente, rechtvaardige orde. Dat is de essentie van het recht.
Ideologen zullen nooit kiezen voor een rechtvaardige maatschappij, omdat zij altijd het groepsbelang boven het universalistische principe plaatsen. Daarom deugt het Zionisme niet. Het Zionisme ontkent alle universele principes, is een vijand van de VN, weigert het Handvest van de Verenigde Naties te onderschrijven en beroept zich daarom op het recht van de sterkste: Wie de macht bezit heeft gelijk.
Het spreekt vanzelf dat de strijd van de Arabieren tegen het Zionisme een volstrekt gerechtvaardigde zaak is, mits men zich beroept op universele rechtsprincipes en niet op zoiets absurds als 'Islamitisch recht', een onzinnig bedenksel dat de absurditeit van het Zionisme wat waanzin betreft ver overstijgt.
De term 'Islamitisch recht' is trouwens ook de ontkenning van de opdracht die in de Koran centraal wordt gesteld: ‘Vereenzelvig niets en niemand met God'.
De Profeet wist heel goed dat vereenzelviging van het recht met God onrecht schept. Een rechter die zichzelf uitroept tot God verliest het contact met de werkelijkheid, weigert in te zien dat mensen zwakke, kwetsbare wezens zijn die begeleiding nodig hebben en kiest derhalve voor de dwang, vanuit de opvatting dat een politiek van heersen, straffen en onderdrukken belangrijker (en effectiever) is dan recht spreken.
Het Zionisme kiest voor de vergoddelijking van het recht (Amerika en Israël staan boven de VN/de wet). Heersen, dwingen, onderdrukken worden gezien als middelen die de wereld moeten redden: valse, mensvijandige kwakzalvermiddelen, die altijd maar tot een resultaat leiden: de vernietiging van het menslievende recht.
Wat belangrijk is in de Koran zijn de twee volgende stellingen: 1) Er is geen dwang in de religie en 2) niets mag met God vereenzelvigd worden.
Die twee stellingen leidden ertoe dat de Profeet het christendom en het jodendom scherp veroordeelde. Zij ontkenden volgens hem (door het vergoddelijken van mensen en profeten) het principe van de broederlijke naastenliefde dat hoort bij een universeel Godsbegrip.
De Profeet legde sterk de nadruk op het universele principe van de rechtvaardigheid, dat door hem niet wordt gebonden aan welke vormendienst dan ook.
De Iraanse grondwet verwijst naar de volgende stelling in de Koran: "Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief." (60. Al-Momtahanah)
Die stelling toont aan dat rechtvaardigheid niet betekent dat je mensen via vergoddelijkte wetgeving jouw geloofsopvattingen op moet dringen.
De passage in de Iraanse grondwet waarin gesproken wordt over Islamitisch recht is dan ook een ontkenning van de boodschap van de Profeet dat er gestreefd moet worden naar rechtvaardigheid en dus in feite anti-Islamitisch. Islamitisch is diegene die universele rechtsprincipes verdedigt (geen Islamitisch recht, maar universeel recht), zodat elk mens zich in het rijk dat door hem bestuurd wordt veilig kan voelen.
Vergoddelijkte mensen zijn altijd aan de duivel gebonden mensen. Wie zichzelf gelijk maakt aan God is per definitie een duivel, omdat hij alleen maar heersen en onderdrukken kan. Daarom noemt Jezus zichzelf in het evangelie de Zoon des Mensen: een leider die tegelijkertijd dienaar is, een heer die elke vorm van slavernij (inclusief geestelijke slavernij) afwijst.

"Ik noem u niet langer slaven, want een heer neemt zijn slaven niet in vertrouwen. Maar Ik noem u vrienden, omdat Ik u alles heb verteld wat Ik van mijn Vader gehoord heb. Ik draag u op van elkaar te houden." Johannes 15


An American Soldier In Iraq:
"We are all school children"

i've been away for far to long...i've started to lose touch...i've dragged my love ones around the earth...keeping their lives in a constant turmoil because of my duty...my never ending duty...the duty that will not be relinquished until buddha knows when...they wait as patient as possible...for me and my home coming...only to watch me hop on a plane a few months later and do it all over again...and i have expectations...i expect them to live properly and do what’s right...but my expectations are unrealistic...my lifestyle is to hard...especially on those i love...and i'm not surprised...it is only a matter of time...which is unending in its effect...

i always had a feeling...well at least kind of...a little nagging feeling that i couldn't really put my finger on a reason for it's appearance...it was just there...biting at me...and i ignored it...but it ached like a splinter at the point of my index finger...

so i do what i'm supposed to do...i sit and i stare...and i think...back aching...sweating...and i do this for 12 hours a day...7 months of the year...and i keep in touch with phone calls and emails...and i pretend like i am there...but when i hang-up or log off...i'm right back here...staring at a rack of buzzing whirring equipment...blinking lights that tell me that every thing is A-OK...but that splinter that i poke tells me that everything is far from it...

so i move on...i move past these things...that i know now...that i wish i didn't...because how can i really sit here and stew in this van with these thoughts...for another 20 hour shift...in the dirt and heat of baghdad...

when the truth can only have negative effects on all of those in which it compromises...why would anyone really want to know...ignorance truly is bliss... but with the truth comes ones ability to understand and know ones self...naivety is tossed to the way side and the dramatics of all are free to be dealt with...and learned from...because we are all school children... (turningtables 17-8-2003)

Zionisme Is Onderwerping

"Sometimes a single sentence is enough to reveal a person's mental world and intellectual profundity. Such a sentence was uttered by Shaul Mofaz, the Minister of Defense, some days ago during a visit to the Israeli troops in the Gaza Strip.
'With our enemies, it seems, no shortcuts are possible. Egypt made peace with Israel only after it was defeated in the Yom Kippur War. That will happen with the Palestinians, too'.
This means that there is no political solution. There is only war, and in this war we must "defeat" the Palestinians. A simple, simplistic, not to say primitive, view." Uri Avnery 16-8-2003

De ander onderwerpen is het fundament waarop het rechtse Zionisme is gebouwd. Dat Zionisme is namelijk een leiderschapsfilosofie: de joodse staat is de beste staat aller staten en heeft de plicht in de wereld een leidersrol te spelen, een utopie die met behulp van de militaire macht van Amerika momenteel wordt geconcretiseerd.
Provo pamflet Het leiderschapsverlangen heeft het Zionisme ontleend aan de 'uitverkoren volk gedachte', die fundamentalistische joden tot de kern van hun religieuze gedachtengoed hebben uitgeroepen, een vreemde vorm van utopisch denken die lang geleden al werd bestreden door Jezus van Nazareth, de Romeinse keizers en de Profeet Mohammed, maar die nog altijd op een felle hardnekkige wijze wordt verdedigd door fanatici die weigeren de moderne democratische anti-autoritaire broederschapsgedachte te aanvaarden - daarbij geholpen door opportunistische politieke en religieuze leiders, die al diegenen die de fascistisch-collectivistische elementen binnen het Zionisme veroordelen in de hoek van het antisemitisme proberen te duwen...

Zie ook:
Gesprek met de ex-provo Ronnie Naftaniël:
"Als jood kun je niet om Israel heen", en:
PROVO in NEDERLAND!


Logical Approach Toward International
and Regional Developments: Rafsanjani

de Groene: info Chairman of the Expediency Council (EC) Akbar Hashemi Rafsanjani said that Iran's enemies are well aware of its reasonable approach towards the world and regional developments and that it never resorts to spontaneous opportunist and revengeful measures, IRNA reported.
Speaking at the gathering of Iranian diplomats based in foreign states, he added that factional tensions as well as political and economic pressures are the most significant issues facing Iran both on domestic and world scenes.
The U.S. extremist conservatives have embarked on improper military actions quite harmful to the world, he said...
If Americans had followed their policy more reasonably, they might have managed to succeed, he said, adding due to the U.S. officials’ misleading approaches in the past two or three years both the world and the Americans themselves have suffered a lot. (Tehran Times 18-8-2003)


Bush Kiest Voor Hardliner

President Bush is expected to bypass the Senate and appoint an outspoken Middle East scholar to a federal think tank over the objections of Democrats and others who say he is anti-Muslim. According to sources close to the matter, Bush intends to appoint Daniel Pipes, director of the Philadelphia-based Middle East Forum, to the board of the U.S. Institute of Peace.
The White House does not comment on personnel appointments prior to their announcement, but spokeswoman Ashley Snee said Bush continues to support Pipes, who was nominated for the post on April 2. Pipes also had no comment on the nomination. Pipes, said Snee, "is a well-respected scholar." His supporters include a number of Jewish groups such as the American Israel Public Affairs Committee and the Anti-Defamation League. Critics call Pipes an extremist who should not be named to a peace organization. (Washington Post 12-8-2003)

Dat George Bush aan de leiband loopt van rechtse oorlogshetzers is duidelijk. Dat hij Ariel Sharon een 'man van vrede' noemt weten we. Het spreekt daarom vanzelf dat hij een oorlogshetzer opneemt in een Amerikaans instituut dat 'de vrede' moet dienen. Omdat in de ogen van rechtse oorlogaanbidders vrede nu eenmaal 'oorlog voeren' is, net zolang tot je gewonnen hebt.

Daniel Pipes: "No substitute for victory"

John Hawkins: Do you see any sort of possible solution to the conflict between the Israelis and the Palestinians within say the next decade? If so, how do you think peace could be achieved?

Daniel Pipes: If you asked me that question ten years ago I would have said, "yes by 2010 a resolution to the conflict is possible." Because of the enormous reverses that resulted from the Oslo process I now think that a full resolution is decades away. The Oslo process set things back by twenty to thirty years.
I believe the historical record shows that closure comes only when there is clear victory or clear defeat and in this case that would mean either the Arab destruction of Israel or the Israelis winning the acceptance of their neighbors. Assuming it's the second that we're looking at, that acceptance has been retarded by the Oslo process but it is feasible. It can happen eventually when the Arabs come to the realization that their decades long attempt to destroy Israel has failed, that they better find something else to do with themselves.

John Hawkins: How do you think Israel should proceed from this point? What is the quickest path for Israel to take towards long-term peace in the region?

Daniel Pipes: I think there is no substitute for victory. The only way there can be closure is through victory, either Israeli or Arab. (rightwingnews.com)

Daniel Pipes - 12-5-2000
Who was the Prophet Muhammad?

In a well-known and oft-repeated statement, the French scholar Ernest Renan wrote in 1851 that, unlike the other founders of major religions, theProphet Muhammad "was born in the full light of history." Indeed, look up Muhammad in any reference book and the outlines of his life are confidently on display: birth in CE 570 in Mecca, career as a successful merchant, first revelation in 610, flight to Medina in 622, triumphant return to Mecca in 630, death in 632. Better yet, read the 610-page standard account of Muhammad's life in English, by W. Montgomery Watt, and find a richly detailed biography.
There are, however, two major problems with this standard biography, as explained in a fascinating new study, The Quest for the Historical Muhammad, edited by Ibn Warraq (Prometheus Books).
First, the massive documentation about Muhammad derives in every instance from Arabic written sources - biographies, collections of the prophet's sayings and doings, and so on - the earliest of which date from a century and a half after his death. Not only does this long lapse of time cast doubt on their accuracy, but internal evidence strongly suggests the Arabic sources were composed in the context of intense partisan quarrels over the prophet's life.
Although the unreliability of the Arabic literary sources has been understood for a century, only recently have scholars begun to explore its full implications, thanks largely to the ground-breaking work of the British academic John Wansbrough. In the spirit of "interesting if true," they look skeptically at the Arabic written sources and conclude that these are a form of "salvation history" - self-serving, unreliable accounts by the faithful.
The huge body of detail, revisionist scholars find, is almost completely spurious. So unreliable do the revisionists find the traditional account, Patricia Crone has memorably written, that "one could, were one so inclined, rewrite most of Montgomery Watt's biography of Muhammad in reverse."
For example, an inscription and a Greek account leads Lawrence Conrad to fix Muhammad's birth in 552, not 570. Crone finds that Muhammad's career took place not in Mecca but hundreds of kilometers to the north. Yehuda Nevo and Judith Koren find that the classical Arabic language was developed not in today's Saudi Arabia but in the Levant, and that it reached Arabia only through the colonizing efforts of one of the early caliphs.
Startling conclusions follow from this. The Arab tribesmen who conquered great swathes of territory in the seventh century were not Moslems, perhaps they were pagans. The Koran is a not "a product of Muhammad or even of Arabia," but a collection of earlier Judeo-Christian liturgical materials stitched together to meet the needs of a later age.
Most broadly, "there was no Islam as we know it" until two or three hundred years after the traditional version has it (more like CE 830 than 630); it developed not in the distant deserts of Arabia but through the interaction of Arab conquerors and their more civilized subject peoples. (Institute for the secularisation of Islamic society)

De Schizofrenie Van Zionistische Gelovigen

Daniel Pipes is een gelovige die het als zijn taak ziet andere gelovigen hun geloof af te pakken. Hij bewondert revisionisten (historici die op een genadeloze wijze de waarheid willen achterhalen, ook al moeten ze daarbij duizenden heilige huisjes omver halen) maar tegelijkertijd is hij een vurige aanhanger van een rechts-Zionistische ideologie die elke 'revisonist' (met name de Arabische revisionisten) die de niet zo bijzonder fraaie geschiedenis van het Zionisme bloot wil leggen met vuur en zwaard bestrijden wil.
De Islam is alleen dan goed, zo stelt hij, wanneer ze kiest voor gematigdheid ('moderation'). Zionisme echter, zo is zijn mening, is alleen maar goed, wanneer ze de middenweg afwijst en kiest voor een radicaal 'of-of-beleid': winnen of verliezen.
Als rechtse Zionist was Pipes een uitgesproken voorstander van de oorlog tegen Irak, een oorlog die het naar secularisering van de samenleving strevende Baath-bewind vernietigde en als gevolg daarvan de positie van de uitgesproken wrede, meedogenloze extremist Khomeini onaantastbaar heeft gemaakt. Khomeini ligt in een gouden schrijn heilig te wezen, terwijl hij in feite de oorzaak is geweest van alle ellende in Irak en Iran met zijn waanzinnige verlangen alles wat seculier is te vernietigen.
Niet het beeld van Saddam Hussein had vernietigd moeten worden, maar de gouden schrijn van Khomeini, een extremist die op een onterechte wijze heilig is verklaard. Het beeld van Saddam Hussein was in feite de ontkenning van de heiligheid van een meedogenloze religieuze tiran: een verslagene die dankzij de revisionistenhatende Amerikanen alsnog de overwinning heeft behaald.

Abul Alaa’ al-Ma’arri’s Extracts

Brightness and light has been from us off-screened
Our religion is nothing but falsity
Will blessed rain shower those who shameless are deemed?
Ill world that’s prayed to with devout felicity!

From “Ill World”
Iraq Daily, 19-3-2003

They recite their sacred books,
although the fact informs me
that these are a fiction from first to last.
O Reason, thou (alone) speakest the truth.
Then perish the fools who forged
the religious traditions or interpreted them!

Al Ma'arri


Zie ook: Christus & de anti-Christ


Leader Recommends Wholehearted Relations
with Prophet’s (S) Household

Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei here Tuesday recommended the nation to maintain wholehearted, deep relations with the household of Prophet Mohammad (S).
Speaking to the audience on the birth anniversary of Hazrat Fatemeh (SA) the daughter of Prophet Mohammad (S), Ayatollah Seyed Ali Khamenei said that intimate relation with the household of Prophet Mohammad (S) is an inseparable part of the identity of the Iranian nation. We must appreciate this relationship, he added.
Obedience to Allah is the essence of man and a basis for his sublimation, he said, adding that the friends of God are the peak of man’s dignity who achieved this status through the obedience of God. (MehrNews 19-8-2003)

Dichters Gehoorzamen Niet:
Zij Hunkeren Naar De Liefde

1: If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. 2: And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. (Corinthians 1:13)

Khameni is een van die autoritaire (fascistische) moslims die het eigen geloof tot God hebben uitgeroepen. Gehoorzaam MIJ. IK ben God. Denk NIET na. Gehoorzaam. Werp jezelf weg. Gehoorzaam. IK ben God. KHOMEINI is God. Alle LEIDERS zijn God. Iedereen is God, behalve de gewone burger die een eigen zelfstandig bestaantje op wil bouwen, waarin de hele simpele gewone alledaagse dingen die een gewoon bestaan kenmerken worden vergoddelijkt.
Vergoddelijking van het gewone en alledaagse is poëzie. De dichter werpt altijd het grote weg en plaatst het kleine op de voorgrond. De dichter blaast zichzelf niet op via een waanzinnig religieus identificatieproces, dat altijd de ontkenning is van de wijsheid van de aan de alledaagsheid gebonden wijze mens.
Wijsheid verwerpt de arrogantie, de machtswellust en de weerzinwekkende opschepperij van waanwijzen die denken dat ze God zelf zijn en die daarom maar een filosofie kennen: de meedogenloze, gevoel en liefde dodende filosofie van het blindelingse gehoorzamen.
Wat dat betreft is Khamenei de vriend van Ariel Sharon, een waanzinnige, meedogenloze fundamentalist die via een cynische machtspolitiek de levens van miljoenen mensen op het spel zet, hetgeen hem helemaal niets kan schelen, omdat het nu eenmaal zijn taak als gelovige is God te dienen.
Ook Sharon zegt: IK ben God. Ik, de fundamentalistische Zionist, ben de vertegenwoordiger van de Israëlische natie. De hele natie moet gehoorzamen, want samen zijn wij jood, een Goddelijke eenheid die moet vechten en sterven voor het gemeenschappelijke ideaal: de vestiging van EEN STAAT die God is.

Nooit is een simpel liefdesgebaar van een kwetsbaar gevoelig mens God in de wereld van de religieuze waanzinnigen. Nooit zal een aan het leven lijdende dichter naar voren worden geschoven die heel alleen aan de kant van het water zit, waar hij omhoogkijkt naar een mysterieuze sterrenhemel, of waar hij een beetje triest naar het zacht spiegelende water dat zich voor hem uitstrekt staart, treurend om de dood van een geliefde.
Geliefden bestaan er niet in de wereld van de protserige (mannelijke) grootheidswaanzin. Alles is er groot en reusachtig. Alles is er God en alles en iedereen moet daarom wijken voor die ene waanzinnige gedachte: GOD die NATIE en PRIESTER en MAN is, een God die zichzelf manifesteert in meedogenloze gekken zonder gevoel en liefde, de vrijheidsloze God van het fascisme, die miljoenen mensen op de slachtbank legt, in dienst van een ideaal dat met simpele mensen en simpele mensenverlangens nooit iets te maken heeft.

Dichters zijn de vijanden van de vergroting van het bestaan. Zij dienen niet. Zij hunkeren op een vrouwelijke wijze naar al die zaken die de mannelijke Godaanbidders via hun gehoorzaamheidsideologie vernietigen.
Daarom verafschuwen zij de protserige sadisten die zichzelf tot God verheven hebben. Zij willen geen sadisten gehoorzamen. Zij willen geen strijdende gekken zijn. Zij zitten aan de rand van het water en zij treuren. Omdat zij niet op een kinderlijke, simpele wijze lief mogen hebben in een wereld die de kinderlijke eenvoud van de alledaagse vrouwelijke mens vernietigd heeft.

Zie ook: De aanbidding van het water

Zoals ik op aarde beminde,
Zoo minde er op aarde nooit een.
Maar 'k vond tot wien ik mij wendde,
Slechts harten van ijs en steen.

Toen stierf mijn geloof aan de vriendschap,
Mijn hoop en mijn liefde verdween,
En zoals ik toen haatte,
Zo haatte er op aarde nooit een.

De dichter Piet Paaltjens

My teacher and the teachings are within me
ofwel: soefisme is de vijand van het fascisme

For thousands of years, Islamic Sufism has held the foundational principles as pure instruction and guidance. The principles guide you to yourself, rather then to another person, an institution that labels you and keeps you confined to a box. This is true freedom, beyond the traps of nature and the limitations of the world. This is a rare gift and precious treasure. With this freedom comes reverence, compassion and the capacity to exist as a human being with knowledge. I would not trade this gift of grace.

I was travelling recently for an extended period of time away from my Sufi community and teachers. I continued my daily practices of meditation and prayer throughout my travels. Over the period of several days I began to notice an increased awareness of the vast reality within my heart. It was an awareness that my teacher and the teachings are within me. (By Arife Ellen Hammerle)


Uranus: Vijand Van Autoritair Priesterschap

Volgens Sjiietische bronnen is de Twaalfde Imam, de rechtvaardige Mahdi, die een einde zal maken aan de duistere terreur van de onrechtvaardigen, geboren op 29 juli 869, in de vroege ochtenduren, vlak na de opkomst van de zon (tussen 6u en 6.30u). Dat geboortetijdstip geeft hem een geboortehoroscoop waarin de volgende elementen het karakterbeeld bepalen: de lichtende, feestelijke kracht van de Zon (geplaatst in het teken Leeuw), de emotionele kracht van een supergevoelige Maan (geplaatst in het dierenriemteken Vis) en de bevrijdende, anticollectivistische kracht van de planeet Uranus (samen met de Zon geplaatst in het eerste huis dat wordt beheerst door het teken Leeuw).

Wie het eeuwenoude Leeuwsymbool bekijkt, dat van de Iraanse vlag werd verwijderd door Ruhollah Khomeini, de uiterst agressieve en onverdraagzame prediker van de leer van het zwaard, die ontdekt dat ze het karakter synboliseren van de Twaalfde Imam, op wiens terugkeer heel theocratisch Iran zit te wachten (behalve dan de conservatieven, die Iran het zwaard als aanbiddingsobject hebben opgedrongen).
Astrologen kunnen de theologen in hun sombere ivoren torens duidelijk maken dat de rechtvaardigheid die Iran nodig heeft gelegen is in het terugbrengen van de levensvreugde en de individuele vrijheid in Iran: het vernietigen dus van de collectivistische, op autoritaire machtsdrang gebaseerde kilheid van Khomeini en het op de eerste plaats zetten van die rechtvaardige hervormers, die in doodgewone mensenzaken als levensvreugde (Zon=Ego) en individuele vrijheid (Uranus=onafhankelijkheid en broederschap) Goddelijke kwaliteiten kunnen zien.

Zie ook: AMOR FATI

Uranus in Leeuw: een Zoroastriaanse visie

De Twaalfde Imam is - via het verbond dat de dominant geplaatste planeet Uranus sluit met het teken Leeuw - de vertegenwoordiger van sociale verandering via benadrukking van die zaken en bezigheden die het menselijke ego centraal stellen. Geen autoritair-collectivistische geloofsislam dus (of autoritair-collectivistisch communisme), maar ego-gericht soefisme (wijsheidsdenken), dat de mens in staat stelt op een stralend-dramatische wijze een individuele voorbeeldfunctie te vervullen, waarbij het principe van de slaafse gehoorzaamheid aan saaie, kleurloze dienders volledig wordt afgewezen. Een astroloog (volgeling van Zoroaster) geeft de volgende interpretatie:

Uranus is genius and eccentricity. Leo is dramatic and theatrical. Isadora Duncan had this placement. She was a genius who scandalized her age. Of course, not everyone with this Uranus will manifest these qualities so overtly. Isadora had Uranus on one side of the horoscope, all by itself, so the effect was increased and became prominent. Carl Jung is another Uranus in Leo person. He turned the field of psychology upside down with his controversial theory of the "collective unconscious".

Koran 2: 136 Zegt: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob en de stammen werd nedergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons.

De Vlag Van De Verlichting

Waar de liberale teksten in de Koran duidelijk stellen dat een Islamitische samenleving een pluriforme samenleving is waarin de profeten van alle religies als gelijken worden gerespecteerd, zonder dat een van hen boven de ander wordt verheven, daar hebben de leiders van de Islamitische revolutie die liberale gedachte met voeten getreden door een symbool op de nationale vlag te plaatsen dat verwijst naar Khomeini's wraakzuchtig-agressieve leer van het zwaard, een opvatting die volgens een groep Iraanse ballingen in strijd is met de verdraagzame Iraanse volksaard, zodat zij een geheel eigen ontwerp op het net hebben geplaatst dat de oude Leeuwsymboliek combineert met het Zoroastriaanse verlangen naar geestelijke verlichting (de brandende toorts). (Bron)

Brief van Yasser Arafat aan de Ultra-Orthodoxen

Ramallah Tijdens de aanhoudende strijd tussen Joods-Zionistische fanatici en Palestijnse extremisten werd enige dagen geleden een bus opgeblazen die orthodoxe joden vervoerde. Orthodoxen nemen een merkwaardige plaats in binnen de Zionistische staat Israel, omdat het Zionisme van oorsprong een atheistische beweging is, die God alleen gebruikt om het extreem-rechtse nationalisme (onderwerping van het vrije individu aan de ideologie van de Goddelijke staat) goed te praten.
Orthodoxen in Israel ontkennen in feite het recht van joden een eigen staat te vormen, maar leggen zich op grond van opportunistisch-materialistische overwegingen neer bij het bestaan van die entiteit (wie goed betaalt en hand- en spandiensten verleent wordt door de rabbijnen beloond).
In het buitenland echter zijn veel orthodoxen actief (ze noemen zichzelf 'ultra-orthodox') die weigeren hun naam te verbinden aan de staat Israel, omdat die staat in hun ogen de ontkenning is van het Judaisme, dat volgens hen een religie is, waarbinnen alleen de Messias de vertegenwoordiger mag zijn van 'het heilige land', en niet een wereldse ideologie (het Zionisme), die extremistische nationalisten de rol van de Messias laat overnemen.
In april van het jaar 2002 schreef Yasser Arafat een brief waarin hij de ultra-orthodoxe groeperingen bedankte voor hun steun. Hij veroordeelt daarin 'het agressieve Zionisme', een opmerking die ongetwijfeld de wraakzuchtige wil hem te vernederen in sterke mate heeft vergroot.

Dear Rabbi Hirsch:

Info Further to our recent telephone discussion, on behalf of myself, the Palestinian Authority and the people of Palestine I wish to express my deepest thanks to you and all the many Ultra-Orthodox Jews worldwide, both laymen and rabbis, for their expressions and demonstrations of heartfelt sympathy for the ongoing suffering of the Palestinian people in Palestine at the hands of the Israeli government. No words can express how it makes us feel to know your community has spoken up throughout the world on our behalf.
These expressions are priceless examples of the long-standing and abiding relationship between Jews and Arabs reaching back hundreds of years, and enable the entire world to see the stark contrast between the eternal and beautiful values of Judaism and those embodied in aggressive Zionism.
These demonstrations and expressions are of critical importance in enabling the Palestinian people and Arabs worldwide to see this crucial difference so that everyone understands that the actions of the Israeli state do not reflect anything rooted in the traditions, beliefs and laws of Judaism. This is vital in emphasizing that there is no conflict between Jew and Arab. Again, Rabbi Hirsch, please transmit our best wishes and prayers for true peace and harmony to your entire community worldwide.

Ramallah in: April 23, 2002


Zie ook: Orde & Chaos


Historische terugblik:
Sharon Vijand Van De Diplomatie

"Sharon was a killer obsessed with hatred of Palestinians. I had promised Arafat that his people would not get any harm. Sharon, however, ignored this commitment entirely. Sharon's word is worth nil." (Ambassador Philip Habib President Ronald Reagan's Special Middle East Envoy in 1982)

Philip habib In 1982, Lebanon was overrun with two of Israel's most hated enemies: the Syrian army and the PLO. Israeli defense minister Ariel Sharon launched an invasion of Lebanon on June 6, 1982, to destroy the PLO once and for all. His plan was that the Israeli army would trap the PLO in their stronghold, Beirut, then his Lebanese Maronite Christian ally would go house to house doing the actual dirty work of slaughtering the PLO fighters for him. When his ally reneged on their end of the deal, Sharon had no Plan B except to bomb and shell the city and threaten to send his own troops in on the ground.
In hopes of defusing the crisis, American special envoy Philip Habib tried for weeks to arrange to evacuate the PLO and Syrians from the city. He would need a neutral multinational military force to conduct the evacuation. Viewing Habib's diplomacy as at best futile and at worst jeopardizing his victory, Sharon raced to win his siege militarily before Habib could end it diplomatically. Time after time, Sharon did everything in his power to prevent a diplomatic settlement while Habib plodded on...

Uit: Cursed is the peacemaker
The American diplomat versus the Israeli general


"What Sharon was doing in Beirut was absolutely brutal. And he was doing it absolutely cold-bloodedly. He would fire the goddam artillery at it, fire it at Beirut, and they would bomb Beirut. You know, Beirut is so-you know what Beirut is. I'm talking about West Beirut. I'd just-I would be up on the hill there watching it, horrified at what was going on."

Zie ook: Philip Habib & Ariel Sharon


ISRAEL'S SACRED TERRORISM
by Livia Rokach

A study based on Moshe Sharett's Personal Diary, and other documents

Human tragedy compels us to examine the Israeli rationale of "security," a rubric that has covered a curiously large number of Israeli violations of international law and human rights, recently and in the past. Why, we must ask, does Israel in the West Bank and Gaza Strip close universities, shoot students in classrooms and on the street, deport leaders, dismiss mayors, create colonial settlements and encourage terrorist acts by settlers all in the name of' "security?". Why, when confronted with massive popular resistance to its occupation of South Lebanon, did Israel react with the same "Iron Fist," initiating raids on villages, mass arrests of civilians, wide-scale destruction of homes and property, and assassinations even though this policy could only further alienate the population."
The personal diary of Moshe Sharett sheds light on this question by amply documenting the rationale and mechanics of lsrael's "Arab policy" in the late 1940s and the 1950s. The policy portrayed, in its most intimate particulars, is one of deliberate Israeli acts of provocation, intended to generate Arab hostility and thus to create pretexts for armed action and territorial expansion. Sharett's records document this policy of "sacred terrorism" and expose the myths of Israel's "security needs" and the "Arab threat" that have been treated like self-evident truths from the creation of Israel to the present, when Israeli terrorism against Palestinians in the West Bank and Gaza Strip, and against Palestinians and Lebanese in South Lebanon, has reached an intolerable level. It is becoming increasingly evident that the exceptional demographic and geographic alterations in Israeli society within the present generation have been brought about, not as the accidental results of the endeavor to guard "Israel's security" against an "Arab threat," but by a drive for lebensraum.

www.mideastfacts.com/rokach.html


"Niet dat het een nieuw verschijnsel zou zijn, maar de internationale pers blijft het nieuws opzettelijk ten voordele van Israël vervalsen..." "Dit drama gaat al jaren zo en niemand (behalve Gretta Duisenberg) verheft zijn stem. Journalisten gedragen zich als Pavlov’s hondjes." Willem Oltmans, in: Opzettelijk vervalsen

Waarheid & Leiderschap

70 nChr: Joodse fanatici vernietigen Jeruzalem Wie jarenlang de ontwikkelingen in het Midden-Oosten heeft gevolgd weet dat in Israel blinde ideologen de macht in handen hebben, fanatici die volstrekt geen belangstelling tonen voor welk Arabisch vredesaanbod dan ook. De vrede die Israel wordt aangeboden wordt gezien als een vernederende vrede, omdat die vrede een situatie in het leven roept waarin Israel als kleine ministaat een minderheidspositie inneemt in het Midden-Oosten, waar het juist de bedoeling is van de Zionisten van Israel een 'lichtende, machtige grootmacht' te maken: een staat van goede 'democratische' leiders, in een wereld die gedomineerd wordt door 'slechte Arabische wilden'.
Westerse politici hebben de rechtse machtsdroom van het Zionisme altijd genegeerd. "Wie doet alsof hij gek is is goed, en wie goed is wordt beloond." Dat is de moraal van de uiterst goede, maar zeer principeloze, opportunisten die ons 'besturen', een schijnheilige ondemocratische anti-moraal, die terecht wordt afgewezen door intelligente, principiele bestrijders van een Zionistische Midden-Oosten-politiek, die (in dienst van 'het goede') voortdurend 'kwaad' schept.

Zie ook: De Tempel
symbool van kleinmenselijke grootheidswaan

"Het Joodse volk, als erfgenaam van de Tora, heeft een speciale verantwoordelijkheid: het vervullen van een leidende rol in de voltooiing van Gods bedoeling met de schepping en de mensheid. Het moet een ‘koninkrijk van priesters en een heilig volk’ (Sjemot [Exodus] 19:6) zijn." Website Joodse Liberale Gemeente

Ideologie is geloof en daarmee de collectieve ontkenning van de individuele, bevrijdende rede, die zich manifesteert via verstandige, onafhankelijke eenlingen. Jezus was de intelligente, onafhankelijke eenling die het irrationele idee van het collectieve leiderschap (uitverkoren volk) verwierp. Hij ontkende de autoriteit van de priesters en de heiligen (de absoluut goeden) en stierf daarom aan het kruis.

Jihad Al Khazen: No Political Solution